Marts 2013 - 64. årgang nr. 1

))
)
) !"#$%
&#'(#
))
)
!
))
" #$ %)
$#
&'
&
)
))
)'
)&#'
()*+),-./
#'
*')+
0%
!
))
)%
0)$%
%1 0%1 2%
2%&0
))%) 3%
%%
0$4 )
%
0
'#'
%0
,)''
'%0
-'.' '#'++'
'%0
/'
#$ %%1
))
%
'
))0
))
%
)
))
1'
)2"
*5,-./
#'
"
#$ *')+
#$ ) %
5
=
+
6
%
2
7)
%
8))
92
22):;'&<
'#'
%0
,)''
'%0
-'.' '#'++'
'%0
/'
#$ %%1
))
% ))0
))
% )
))
3)
>
!-%?/@
AB
?/@
C%
8%
D#$
9%8
5
Årsberetning 2012
Beredskab Jammerbugt
BEREDSKAB
JAMMERBUGT
Titel
Årsberetning 2012
Udgivet af
Beredskab Jammerbugt, Jammerbugt Kommune
Udgivelsesdato
5. januar 2013
Tekst og redaktion
Medarbejdere i Beredskab Jammerbugt
Forsidefoto
Bilbrand på Thisted Landevej. Martin Damgård, Nordjyske
Foto
Tak for fotos til Martin Damgaard, Henrik Bo, Beredskabet og Pernille Voss.
Indholdsfortegnelse
Beredskabschefens forord ................................................................ 4
Indledning ......................................................................................... 7
Beredskabskommissionen ................................................................ 7
Det operative beredskab .................................................................. 8
Forebyggelse ...................................................................................11
Frivilligenheden .............................................................................. 14
Mandskab, materiel, køretøjer og stationer .................................... 15
Kurser, øvelser og kampagner........................................................ 17
Udsnit af indsatser .......................................................................... 24
Indhold
3
Beredskabschefens forord
Når vi ser tilbage på det år, der netop er gået, så kan vi kigge tilbage
på endnu et begivenhedsrigt år for Beredskab Jammerbugt.
I begyndelsen af året har beredskabet fået rammerne på plads
omkring de næste års beredskab. Kommunalbestyrelsen vedtog
i marts den risikobaserede dimensionering for Jammerbugt
Kommunes beredskab. Med vedtagelsen står beredskabet stærkere
og klar til at løse de opgaver, som naturligt kommer i forhold til den
udvikling, der er i kommunen generelt.
Økonomien kommer vi ikke uden om. Der har siden kommune
sammenlægningen været sparet 15% af det samlede beredskabs
udgifter. Det har vi kunnet gøre uden mærkbare serviceforringelser,
bortset fra en kraftig reducering af indsatsledervagten. Samtidig
med at tendensen med manglende fremskrivning af budgettet må
forventes at forsætte nogle år endnu. Med det for øje er det vigtigt,
at vi i beredskabet er innovative og effektive, når det økonomiske
råderum bliver mindre. Det betyder, at vi skal fortsætte med at
øge opgaveporteføljen, som vi også gjorde i 2012 ved at overtage
opgaven med at servicere Kommunens brandslukningsmateriel.
%UDQGP QGHQHSnGH¿UHEUDQGVWDWLRQHUKDUOHYHUHWHQULJWLJJRG
indsats ved de hændelser, der har været omkring brand-, miljø- og
redningsopgaver. Men ikke mindst ved kampagner, Beredskabsdagen
og ved temadage er der igen leveret en ekstraordinær solid indsats.
'HIULYLOOLJHKDULJHQLOHYHUHWHQV\QOLJRJ ULJWLJÀRWLQGVDWV
Opgaverne har været mange og forskelligheden i typen af opgaver
stor. Der kan læses mere om opgaverne inde i årsberetningen.
Den nye kontrakt mellem Falck Danmark A/S og Jammerbugt
Kommune havde sit første leveår, og det har ikke medført større
ændringer eller problemstillinger. Også i 2012 har der været et godt
og konstruktivt samarbejde med Falck.
Et af de store nye tiltag er opstarten af et ungdomsbrandvæsen. Der
er i samarbejde med Jammerbugt Ungdomsskole opstartet et hold
elever efter sommerferien. Det har været til stor inspiration, og jeg
håber, at vi kan fortsætte udviklingen af projektet og forsøge at lave
en mere permanent ordning i løbet af et år eller to.
4
Forord
En anden ny opgave, der er påbegyndt i 2012, er serviceringen af
brandslukningsmateriel. Efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen
foretager Beredskab Jammerbugt tilsyn og servicering af
brandslukningsmateriellet på samtlige af Jammerbugt Kommunes
YLUNVRPKHGHU RJ LQVWLWXWLRQHU 9L IRUYHQWHU ÀHUH OLJQHQGH W\SHU
serviceopgaver i de kommende år.
Efter lang tids tilløb blev det nye kursuskatalog færdig tidligere på
året. Det er måske netop en del af årsagen til, at kursusenheden har
haft særdeles travlt. Kurset ABA-driftansvarlig og ABA-bruger kursus
har været en stor succes målt på deltagertilfredshed. Stor tak for
indsatsen i 2012 til alle vores instruktører der har haft et travlt år.
Efter at der i 2011 var sket en stigning i antallet af udrykninger, er
kurven knækket i 2012, hvilket har betydet færre udkald. Vi har
et stabilt lavt antal udrykninger generelt set i forhold til de store
ferieområder samt virksomhedsstrukturen. Det skyldes ikke mindst
det store arbejde med det forebyggende arbejde.
Der vil i det nye år blive sat endnu mere fokus
på uddannelse og øvelser, så beredskabet
i Jammerbugt Kommune fortsat kan udvikle
en lærende organisation, hvor vi konstant
har fokus på at lære af erfaringer og bruge
den viden, vi opnår, til at blive endnu bedre.
Ved at opsamle erfaringer og videndele
samt evaluere på hændelserne kan vi
styrke udviklingen og dermed sikre kvalitet
både i administrationen og i forhold til
Beredskabets kerneopgaver.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til
Beredskabskommissionen, medarbejdere,
frivillige og samarbejdspartnere, som alle
har været med til at gøre 2012 til et særligt
år, til gavn for borgerne, virksomhederne og
gæsterne i Jammerbugt Kommune.
Per Højriis Vedsted
Beredskabschef
Forord
5
Indledning
Årsberetningen beskriver Beredskab Jammerbugts aktiviteter i
2012, samt status ved årets udgang.
Hvor intet andet er bemærket, er status pr. 31. december 2012.
Beredskabskommissionen
Beredskabskommissionen havde i 2012 følgende sammensætning:
Borgmester Mogens Gade (formand)
Lars Holt
Derek Damgaard
Claus K. Schrøder
Vicepolitikommissær Niels Kronborg
Flemming Holm Danielsen Landsklubben for deltidsansatte
brandmænd – Observatørstatus.
Lennart Posborg Frivilligenheden - Observatørstatus
Beredskabschef Per Højriis Vedsted (sekretær for kommissionen)
'HUEOHYLDIKROGW¿UHP¡GHU
Regionsgeneralforsamlingen blev afholdt i Jammerbugt Kommune på
Bratskov. Borgmester Mogens Gade fortalte om det historiske sted
i sin velkomsttale.
Indledning
7
Det operative beredskab
'HWHUGHWRSHUDWLYHEHUHGVNDEGHÀHVWHPHQQHVNHUIRUELQGHUPHGHW
brandvæsen. Det er denne del, der har den største opmærksomhed
EODQGWGHÀHVWH%HUHGVNDE-DPPHUEXJWHUNODUWLODWU\NNHXG
timer i døgnet hele året rundt.
Det operative akutte beredskab i Jammerbugt Kommune består
af en indsatsleder og en deltidsstyrke af brandmænd samt en
supplerende frivilligenhed.
Beredskab Jammerbugts indsatsleder vil rykke ud fra sit opholdssted,
RJIUDHQHOOHUÀHUHDIGHEUDQGVWDWLRQHUYLOEUDQGPDQGVNDEHWU\NNH
ud. Brandstationerne er centralt placeret i de 4 hovedbyer, (Brovst,
)MHUULWVOHY3DQGUXSRJ$DE\EURKYRUGHÀHVWHULVLFLHULGHQWL¿FHUHW
8
Det operative beredskab
Der var 207 udrykninger i 2012.
De fordelte sig på følgende måde:
Alamer 2008 - 2012
Ϯϯϯ
ϮϮϭ
Reel alarm
Blind alarm
175
32 heraf 27 til ABA anlæg
Brand
Redning
Miljø
123 udkald
29 udkald
24 udkald
ϭϵϵ
ϮϬϳ
ϭϴϴ
Flere af disse er sammenfaldende,
hvor der eksempelvis både har
været redning og brand i indsatsen.
Status over antal udrykninger fordelt på type
ϮϱϬ
Fordelt på station:
Fjerritslev
40 udkald
Brovst
54 udkald
Aabybro
42 udkald
Pandrup
57 udkald
ISL
24 udkald
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ZĞĞůĂůĂƌŵ
&ĂůƐŬĂůĂƌŵ
ϭϬϬ
ůŝŶĚĂůĂƌŵ
ϱϬ
Beredskab Jammerbugt har modtaget
assistance 7 gange i 2012.
Ϭ
ϮϬϬϴ
Udkaldstyper
Første melding gruppe (Antal)
ABA-anlæg
Bygningsbrand
Bygningsbrand - Røg
Container/affald (brand)
EL-installationer (brand)
Gas (Lugt/udsivning/brand)
Naturbrand
Skorstensbrand
Transportmidler (brand)
Brand Andet
Mindre forurening
Større forurening
Forurening
Indsatsleder
Færdselsuheld
Personredning
Redn.-Drukneulykke
Redning Andet
Andet
Total
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
2008
24
52
2009
23
47
2010
22
42
8
1
23
16
35
4
1
1
28
10
40
4
1
2
17
17
25
24
2
15
2
6
17
1
4
8
5
13
226
16
205
15
3
3
12
10
3
2
1
9
188
5
ϮϬϭϮ
2011
33
57
3
6
1
13
9
30
1
14
7
31
10
2
1
5
10
233
2012
27
47
2
8
3
1
12
10
19
1
9
1
6
17
15
2
5
2
20
207
Total
129
245
5
30
7
3
93
62
149
2
77
9
16
74
57
8
17
8
68
1.056
Det operative beredskab
9
Responstider fra 2007 til 2012
AlarmType
Blind alarm
Falsk alarm
Reel alarm
Total
2007
06:54
11:24
10:33
2008
08:04
09:00
11:30
11:10
2009
06:34
07:49
11:32
11:04
2010
08:07
09:11
11:35
11:20
2011
07:28
2012
07:31
11:47
11:08
10:42
10:12
Total
07:20
08:30
11:26
10:55
Udrykninger fordelt på ugedage fra 2007 til 2012
AlarmType
Reel alarm
Blind alarm
Falsk alarm
Total
Mandag
152
21
2
175
Tirsdag
169
27
1
197
Onsdag
136
16
4
156
Udrykninger fordelt på tid på døgnet fra 2007 til 2012
Udrykninger fordelt
0 1 2 3 4 5 6 7
på tid af døgnet
Brand
93 90 85 85 87 84 79 71
Redning
4
8 10 6 8
10
Miljø
5
4 13 10
Andet
4 10 8
6 4 8 10
10
Det operative beredskab
8
75
6
8
11
Torsdag
155
34
6
195
Fredag
140
20
1
161
Lørdag
172
16
5
193
Søndag
167
12
4
183
Total
1091
146
23
1260
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
68
2
9
21
67
2
15
17
67
14
10
10
59
6
21
14
67
7
12
14
63
11
13
13
51
16
20
13
66
13
12
9
68
6
10
16
74
7
10
9
80
5
7
8
77
4
9
9
75
6
9
9
77 81
4
6 3
13 16
Forebyggelse
Et af kerneområderne for beredskabet er forebyggelse. Det vil altid
være den forebyggende indsats, der giver den bedste effekt, når det
drejer sig om at forhindre skader på personer, ejendom og miljøet.
Brandsyn er et af de mere kendte områder, som Beredskab
Jammerbugt løser indenfor det forebyggende område.
De lovpligtige brandsyn er prioriteret højt, også i 2012, så vi kan med
tilfredshed se på statistikken. Der er foretaget 561 brandsyn, heraf
3 uanmeldte brandsyn på ca. 278 forskellige adresser. Der er i alt
givet 23 påbud. Dermed er alle lovpligtige brandsyn blevet foretaget.
Brandsikkerheden er tilfredsstillende i Jammerbugt Kommune.
Dette skyldes især, at virksomhedsejere og institutionsledere i
Jammerbugt Kommune er meget bevidst om deres og beredskabets
fælles ansvar for at sikre virksomheder og institutioner mod brand
og ulykker.
Der er på brandsynet en god dialog mellem beredskabet og de
enkelte institutioner og virksomheder. I 2013 skal der fortsat være
fokus på dialog, rådgivning, undervisning og gensidig forståelse for
bygningers brandmæssige egenskaber og forebyggelse af ulykker
og brand.
Forebyggende afdeling har mange andre opgaver end brandsyn.
Et af kerneområderne er at videregive information om
brandforebyggelse til borgerne i Jammerbugt Kommune. Ved
at udbrede viden og sætte fokus på vigtigheden af at forebygge
for brand vil der være øget opmærksomhed på dette område i
hele kommunen. Forebyggelse er bedre end afhjælpning. Ved
forebyggelse nedbringes risikoen for, at der sker uheld, ulykker
og katastrofer og reducerer konsekvenserne af de hændelser, der
XXQGJnHOLJWDOOLJHYHO¿QGHUVWHG
Af formidlinger/vejledninger som er udarbejdet i år, kan nævnes
x Brandsikkerhed i sommerhusområder
x Flugtvejsfolder 2012
x Vejledning om midlertidig overnatning
x Vejledning om anvendelse af telt som forsamlingslokale
)OHUH RJ ÀHUH ERUJHUH EHQ\WWHU VHOYEHWMHQLQJVPXOLJKHGHUQH
Sn .RPPXQHQV KMHPPHVLGH GHUIRU HU ÀHUH DI EHUHGVNDEHWV
ansøgningsskemaer blevet webbaseret, og det har bevirket
en kraftig forenkling af sagsbehandling på ansøgninger om
midlertidig overnatning og ansøgning om anvendelse af telt som
forsamlingslokale.
Forebyggelse
11
Brandsyn
+
,
-
-
-
.
)
$
*
%
&
&
!
.
-
/
"
#
$
$
&
%
'
(
/
0
)
!
)
/
'
(
!
"
)
#
$
.
-
$
%
*
+
&
/
!
)
/
&
%
$
,
&
-
-
-
.
)
Brandsyn fra 2008 til 2012
6
2
2
5
2
2
4
2
2
3
2
2
1
2
2
7
2
2
2
1
:
;
<
=
>
:
;
<
=
>
>
@
A
<
@
A
B
?
C
?
L
12
I
Forebyggelse
D
J
K
D
@
I
@
M
J
K
=
B
D
>
E
<
F
<
B
G
@
=
>
<
2
2
8
1
2
2
9
5
H
3
5
1
8
3
1
4
7
3
7
5
H
1
5
1
2
7
5
5
1
6
5
2
4
1
2
7
5
1
1
8
5
7
1
1
2
5
7
6
1
4
4
1
7
Der er i 2012 givet lejlighedstilladelser til 38 særlige arrangementer,
cirkus, koncert m.v. Der er givet 61 tilladelser til midlertidig overnatning
på skoler og institutioner mv.
Beredskab Jammerbugt har sagsbehandlet 23 sager om salg og
opbevaring af fyrværkeri og givet 8 tilladelser til afbrænding af
festfyrværkerier. Fyrværkerisagerne behandles efter Tekniske
forskrifter for fyrværkeri.
I forbindelse med byggesagsbehandling, rådgiver og hjælper
beredskabet byg afdelingen med brandmæssige forhold.
Herudover gives tilladelser efter Tekniske Forskrifter. For at sikre
bygherre og rådgivere så god en service som muligt deltager
Beredskab Jammerbugt i indledende møder med rådgiver og
bygherre.
Ligeledes foretages der rådgivende
virksomhedsbesøg i forbindelse
med ombygning/omlægning af
produktion m.m.
I 2013 skal beredskabet indføre
nyt edb program til styring af
brandsynsterminer, indberetning
af brandsyn og udfærdigelse af
brandsynsrapporter.
Denne
ændring
skyldes,
at
det
nuværende
webbaserede
ODIN brandsynsprogram lukkes
ned
af
Beredskabsstyrelsen
som ikke længere vil tilbyde et
brandsynsprogram.
Beredskab Jammerbugt har derfor indgået aftale med Foreningen
af kommunale beredskabschefer om anvendelse af det nyudviklede
digitale brandsynsprogram FRIDA, som er udviklet af beredskabsfolk
til beredskabsfolk. Det er opbygget på en velkendt platform anvendt
af Dansk Brandteknisk Institut til deres tilsynsopgaver. Det samlede
Danske beredskab forventer rigtig meget af denne nye løsning, hvor
vi selv er en del af videreudviklingen af programmet.
Forebyggelse
13
Frivilligenheden
Vi har i år haft en del henvendelser om hjælp fra vores frivilligenhed.
Derfor har vi fået hjælp fra enheder fra andre kommuner til at løfte de
mange opgaver. Omvendt har vi også hjulpet mange andre frivillige
enheder i andre kommuner. Det er godt at se, der kan arbejdes på
WY UV DI NRPPXQHJU QVHU 9L YLO IUHPDGUHWWHW DUEHMGH Sn DW ¿QGH
ÀHUHIULYLOOLJHWLOHQKHGHQVnYLEOLYHUHQGQXEHGUHLVWDQGWLODWO¡IWH
de mange opgaver, der er et ønske om, vi kan løse rundt om i hele
vores kommune.
Der har været hjulpet ved mange arrangementer rundt om i
kommunen.
Her kan nævnes:
Beredskabetsdag i Brovst
x Blokhus maraton
x Beredskabets dag.
x Børnenes dag i Skovsgaard
x Slotskoncert på Bratskov.
x Projekt ”Øst børn”
x Forplejning i forbindelse med 2 fællesøvelser
x Div. sportsarrangementer
Det er især ved opstarten af frivilligenheden i Brønderslev Beredskab,
Jammerbugts frivillige har hjulpet med opstarten.
Sidste år blev der etableret en førstehjælpsenhed, der kunne
bruges ved bl.a. sportsstævner, løb, børnenes dag og andre
arrangementer. I år har enheden bl.a. været ”på banen” i forbindelse
med Nørhalne Cup.
Kaffevogn til Bratskov koncert
Vi har igen i år brugt timer på oprydning og sortering i materiellet i
depotet/garagen på materielgården i Fjerritslev.
Vi forsøger at tilpasse materiellet til nutidens opgaver og har skilt os
af med materiel, som ikke vil komme i brug i ”dagens Danmark”.
Årets næstsidste projekt var hovedrenovering af enhedens feltkomfur.
Det blev en meget vellykket renovering.
En af opgaverne, der venter til næste år, er klargøring af div. pumper
og lysmateriel, så dette kan bruges ved eventuelle oversvømmelser
og ved de store storme i forbindelse med el nedbrud.
Familliedag i Aalborg
14 Frivilligenheden
Mandskab, materiel, køretøjer og stationer
Ved Beredskab Jammerbugt er der 81 mennesker tilknyttet, og de fordeler
sig på fastansatte, deltidsansatte og frivillige.
Beredskab Jammerbugt Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
1 Beredskabschef, 2 Beredskabsinspektører, 4 Indsatsledere og
6 Instruktører
Køretøjs navn
0064 Peugeot Partner Tepee 2009
0071 Volvo XC 90 2008
0072 Audi A4 2001
EB Trailer 2010
Kategori
Inspektionsvogn
Indsatslederbil
Indsatslederbil
Trailer
Beredskab Jammerbugt Frivilligenheden
Brøndumvej 35, 9690 Fjerritslev
15 frivillige
Køretøjs navn
Volkswagen LT 35 D Dobbeltkabine
Mercedes
Feltkomfur 1960
Køkken trailer 2009
Kapacitet
bus
Kategori
Mandskabsvogn
Mandskabsvogn
Feltkomfur
Trailer
Mandskab Aabybro og Pandrup
Mandskab Fjerritslev og Brovst
Mandskab, materiel, køretøjer og stationer
15
Station Brovst, Østergade 58, 9460 Brovst
16 brandmænd heraf 4 holdledere
Køretøjs navn
8071 Brenderup trailer 2009
1071 MAN 18/280 2010
2070
1069 Man Lift/Multikøretøj 2010
8072 Redningsbåd
Kapacitet
5000 Liter
8000 Liter
18 meter
Kategori
Miljøtrailer
Autosprøjte
Vandtankvogn
Stige
Redningsbåd
Station Fjerritslev, Aggersundvej 38, 9690 Fjerritslev
18 brandmænd heraf 4 holdledere
Køretøjs navn
0028 Brenderup trailer 1986
1030 MAN 2001
2029 MAN 2005
Kapacitet
2000 Liter
8000 Liter
Kategori
Miljøtrailer
Autosprøjte
Vandtankvogn
Station Pandrup, Stormgade 4, 9490 Pandrup
15 brandmænd heraf 4 holdledere
Køretøjs navn
8078 Brenderup trailer 2010
1031 MAN 18.280, 2009
2031 MAN 2000
Kapacitet
5000 Liter
8000 Liter
Kategori
Miljøtrailer
Autosprøjte
Vandtankvogn
Station Aabybro, Peter Løthsvej 4, 9440 Aabybro
14 Brandmænd heraf 4 holdledere
Køretøjs navn
0070 Brenderup trailer
1070 MAN 2008
2071 MAN 2002
16
Mandskab, materiel, køretøjer og stationer
Kapacitet
2000 Liter
8000 Liter
Kategori
Miljøtrailer
Autosprøjte
Vandtankvogn
Kurser, øvelser og kampagner
Øvelser
Beredskab Jammerbugt har på de 24 timers 12 årlige lovpligtige
vedligeholdelsesøvelser i 2012,
x afholdt vedligeholdelsesuddannelse i kæderedning, som er et
supplement til den hydrauliske frigørelse.
x Afholdt kemikalieindsatsøvelse, hvor uddannelse og
implementeringen af de nyindkøbte kemikalieindsatsdragter
blev gennemført.
x Afholdt førstehjælpsvedligeholdelse
x Afholdt uddannelse i vandforsyning med seriepumpning og brug
af vand fra åbent vandsted.
x Afholdt vedligeholdelsesuddannelse i brug af SINE
Igen i år blev den supplerende
røgdykkeruddannelse,
håndtering
af
tilskadekomne og brug af faldsikringsudstyr/
brøndredning over 2 uger gennemført
på
Beredskabscenter
Aalborgs
uddannelsescenter i Rørdal. Primært
gennemført med instruktører fra Beredskab
Jammerbugt.
Den 13. og 14. juni 2012 afholdtes 2
store evakueringsøvelser på henholdsvis
Aabybro Efterskole med deltagelse af
brandstationerne i Aabybro og Pandrup
og Han Herreds Ungdomsskole med
deltagelse af brandstationerne i Brovst
og Fjerritslev.
Øvelsens primære formål var at træne
mandskabet ved Beredskab Jammerbugt
LKnQGWHULQJHQDIÀHUHWLOVNDGHNRPQHSn
et skadested, samt gennemføre redning
fra etager med det nye multikøretøj.
Ligeledes var et formål at arbejde på et
VWRUWVNDGHVWHGPHGÀHUHLQGVDWVVHQDULHU
EUDQGUHGQLQJÀHUHVOXNQLQJVWRJLQGVDW
og vanskelige tilkørselsforhold m.v.
Øvelsen havde også til formål at øve
skolernes personale i forhold omkring en
evakuering.
Kurser, øvelser og kampagner
17
(OHYHUQH Sn VNROHUQH IXQJHUHGH VRP ¿JXUDQWHU RJ PHGYLUNHGH
dermed til, at øvelsen blev en stor oplevelse for både beredskabet
og for skolerne.
Under beredskabets evaluering på stationerne blev aftenens
oplevelser gennemgået, og konklusionen på øvelsen er, at vi også i
fremtiden skal øve på tværs af slukningsområder.
18
Kurser, øvelser og kampagner
Kursus
Beredskab Jammerbugt har i 2012 fortsat sit samarbejde med
Sundhedsplejerskerne i Jammerbugt Kommune og Sundhedshuset
i Brovst om afholdelse af 4 babycafeer med temaet førstehjælp til
små børn. Det har igen været en succes. Der har været afholdt
babycafe i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro.
Alle instruktører ved Beredskab Jammerbugt har en bred faglig
uddannelse og undervisningserfaring, og det har der været brug
for, idet førstehjælp og hjertestarterkurserne har opnået stor
popularitet i Jammerbugt Kommune. Hundredvis af kursister er
blevet undervist i førstehjælp, så de kan yde livreddende førstehjælp
ved tilskadekomst, herunder hjerte/lunge redning og genoplivning
med hjertestarter. Kursisterne har modtaget et kompetencegivende
kursusbevis på deres færdigheder. De mange nyuddannede
kursister spiller en væsentlig rolle i vores samfund, hvor de nu med
deres viden og færdigheder er i stand til at hjælpe andre medborgere
ved pludselig sygdom og tilskadekomst.
Der har været afholdt kurser i elementær brandbekæmpelse på
mange institutioner og virksomheder og hos foreninger, hvor den
enkelte kunde har fået skræddersyet et brandkursus
netop til deres behov. Kurserne har taget udgangspunkt
i de driftmæssige forskrifter for forsamlingslokaler,
daginstitutioner, hoteller m.m., som institutionerne og
en del af virksomheden er underlagt i den daglige drift.
Ligeledes har kurserne omhandlet institutionernes,
virksomhedernes og foreningers sikkerhedsniveau.
Der har været undervist i drift og vedligeholdelse
af de brandmæssige sikringstiltag og deltagernes
bevidsthed omkring deres opgaver i tilfælde af brand.
Der har været afholdt ABA bruger kurser på
ældrecentrene med fokus på teknisk forståelse og
tryghed ved ABA anlægget.
Beredskab Jammerbugt har afholdt et ABA bruger og
Driftsansvarlig kursus for Kommunens og de private
virksomheders ABA anlægs ejere og brugere.
Dette skete som led i den fortsatte bestræbelse på
at skabe viden og forståelse for anlæggene, samt at
fastholde det lave antal blinde alarmer i Jammerbugt
Kommune. Derudover var der et stort behov for, at
denne opgave kunne løses lokalt.
Kurser, øvelser og kampagner
19
Eftersyn af brandslukningsmateriel
Brandslukningsmateriel på virksomheder, butikker forsamlingslokaler,
institutioner m.v. skal have foretaget et serviceeftersyn mindst en gang
årligt jf. Dansk Standard 2320.
Trykprøvningsterminer for beholdere over 2 kg:
‡3XOYHUVOXNNHUKYHUWnU
‡9DQGVOXNNHUKYHUWnU
‡&22 slukker hvert 10. år
‡9DQGI\OGWVODQJHYLQGHUKYHUWnU
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den
risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Jammerbugt
Kommune, overgik serviceringen af brandslukningsmateriel i de
kommunale bygninger til Beredskab Jammerbugt.
Beredskab Jammerbugt foretager derfor også tilsyn og servicering
af brandslukningsmateriellet på samtlige af Jammerbugt Kommunes
virksomheder og institutioner samt øvrige offentlige institutioner og
virksomheder.
Dette betyder at brandslukningsmateriellet kontrolleres af en
fagkyndig person, der også foretager små nødvendige reparationer
og med påsætning af servicemærkat, garanterer at materiellet er
funktionsdygtigt.
20
Kurser, øvelser og kampagner
Beredskabets dag
Beredskabets dag 2012 blev med succes afholdt den 12. maj 2012.
Efter i de sidste 4 år at have besøgt de 4 lokalstationer var turen nu
igen kommet til brandstationen i Brovst, hvor det således var
2. gang, der afholdtes beredskabets dag.
Der blev udstillet køretøjer og udstyr med tilknytning til Beredskab
Jammerbugt og vores samarbejdspartnere.
Frivilligenheden lavede smagsprøver ”Svensk Pølseret” på det store
mobile komfur, til stor begejstring for deltagerne og tilskuerne, som
bekom dem godt på en kold majdag. Hele dagen blev der serveret
kaffe og saftevand til de besøgende.
Udover udstilling af køretøjer var der opstillet en stor røgdykkerbane
for børn og barnlige sjæle. Der var mulighed for at prøve at slukke
en mindre brand og iklæde sig en branddragt.
Beredskabets lift kørte hele dagen op og ned med tilskuere, som
ønskede at se Brovst lidt fra oven.
Regionen og Falck fremviste paramedicinerbilen og ambulancen,
GHU GRJ ¿N HW XGNDOG WLO I UGVHOVXKHOG PLGW Sn GDJHQ 7LO VDPPH
udkald afgik også indsatslederen fra Beredskab Jammerbugt.
Der var en demonstration af frigørelse af tilskadekomne fra køretøjer
ved færdselsuheld ved brug af det nyindførte kæderedning som
supplement til den hydrauliske frigørelse.
Veteranklubben Falck Museets
Venner deltog med en veteransprøjte,
Beredskabsstyrelsen
udstillede
rednings-og miljøkøretøjer.
Beredskabsforbundet
udstillede
med generel information om
redningsberedskabet.
Beredskab Jammerbugt udstillede
brandkøretøjer, indsatslederkøretøj,
feltkomfur, serverede smagsprøver
og afholdt hvervekampagne.
Politiet fremviste en patruljevogn fra
lokalstationen i Pandrup
Kurser, øvelser og kampagner
21
UGE 40
Beredskab Jammerbugt har i 2012 deltaget i Beredskabsstyrelsens
forebyggende uge 40 kampagne (da legehuset brændte) med
deltagelse af 583 børn og lærere fra 31 børnehaveklasser i Brovst,
Fjerritslev, Pandrup og Aabybro.
Børnehaveklasserne havde sammen med deres lærere haft brand
på skoleskemaet i uge 40, hvor det gratis tilsendte materiale blev
EUXJWÀLWWLJW
Årets tema var: 1-1-2 opkald, røgalarmer og hvad børn skal gøre i
tilfælde af brand.
Ligeledes har et fokusområde i
år været, at det skal være trygt
for børn at kontakte en voksen i
tilfælde af brand, uanset årsagen
til brandens opståen.
%¡UQHKDYHNODVVHUQH ¿N PHG
uge 40 kampagnen et tilbud om
at besøge en af vores lokale
brandstationer.
På brandstationerne blev der
lavet små demonstrationsøvelser
i slukning af brande. Børnene
så, hvor meget tøj og udstyr en
brandmand skal tage på, og alle
E¡UQ RJ YRNVQH ¿N VHW RJ K¡UW
den store røde brandbil.
22
Kurser, øvelser og kampagner
,QGHQ DOOH VNXOOH KMHP LJHQ ¿N E¡UQ RJ YRNVQH XGOHYHUHW HQ U¡G
brandhjelm med Beredskab Jammerbugts logo på.
Vi er glade og meget stolte over den store opbakning, der var ved
dette års kampagne ”da legehuset brændte” for 0. klasser.
Beredskabet i Jammerbugt Kommune vil gerne fortsætte denne
succes i årene fremover, og dermed gøre kampagnen til en naturlig
tilbagevendende begivenhed for 0. klasserne i Jammerbugt
Kommune
En vigtig del af kampagnen foregår på skolerne i klasseværelserne.
Det er derfor beredskabets ønske, at kampagnen er en naturlig del
af skoleåret.
Kurser, øvelser og kampagner
23
Udsnit af indsatser
Brand i enfamiliehus
1. Januar kl.: 01:57
Året 2012 var kun 2 timer gammel, da
den røde hane galede første gang i det nye
år. Brandmandskabet blev kaldt til brand i
et enfamiliehus. Der skete heldigvis ingen
personskade, men huset stod ikke til at redde.
7UD¿NXKHOG
1. februar 2012 kl.: 15:35.
Færdselsuheld med en personbil der endte på
taget og spærrede kortvarigt Nørhalnevej ved
Biersted. Der var ryddet og klar til færdsel igen
efter ca. 1 time efter uheldet.
Hund redder familie
21. februar kl.: 02:17.
Hund vækkede familien da der udbrød brand i et
stuehus. Familien lå og sov, da der udbrød brand,
PHQ KXQGHQ ¿N Y NNHW IDPLOLHQ Vn GH ¿N VLJ
reddet ud af huset.
24
Udsnit af indsatser
Flygtede ud af brændende traktor
2. april kl.: 10:47
Beredskabet rykkede denne formiddag ud til brand
i en traktor. En landmand kørte i sin traktor, da der
SOXGVHOLJXGEU¡GEUDQG+DQ¿NVLJUHGGHWXGPHQ
traktoren stod ikke til at redde.
Mange naturbrande i april og maj.
Der var usædvanligt tørt i naturen i april og maj
KYLONHW PHGI¡UWH ÀHUH XGU\NQLQJHU 'HU YDU GRJ
ingen af brandene, der nåede at udvikle sig. Den
første dag i maj rykkede beredskabet ud til to
naturbrande.
Voldsom ulykke
10. maj kl.: 13:23
I et vejkryds i Pandrup skete der en voldsom
WUD¿NXO\NNH 7R SHUVRQHU PnWWH IULJ¡UHV LGHW GH
sad fastklemt i den ene af bilerne. Bilen var kørt
ud fra ubetinget vigepligt og var blevet ramt af en
lastbil.
Alle blev reddet ud
13. og 14. juni.
Beredskab Jammerbugt afholdte stor fælles
øvelse med hovedtemaet personredning. Den ene
øvelse blev afholdt på Aabybro Ungdomsskole.
Her deltog mandskaber fra station Pandrup og
Aabybro. Dagen efter blev der afholdt øvelse
på Han Herred Ungdomsskole, hvor der deltog
mandskab fra Brovst og Fjerritslev. Ud over
personredning, var det en øvelse i samarbejde
stationerne imellem.
Udlevering af nummerplader
21. juli kl.: 07:17
En noget beruset nordmand havde stjålet en bil i
Blokhus. Hans køretur i den stjålne bil endte dog
brat ved en af rundkørslerne i Aabybro. Manden
var stukket af da Politi og beredskabet ankom
WLO XO\NNHVWHGHW , GHQ VWMnOQH ELO YDU GHU ÀHUH
stjålne nummerplader, som beredskabet velvilligt
udleverede til de rette ejere i takt med, at de mødte
frem på skadestedet, som de var blevet anvist til
af Politiet. Beruseren blev dog senere fundet og
anholdt.
Lynet slog ned
30. juli kl.: 18:57
Lynet slog ned i et gods på Øland. Hele bygningen
blev røgfyldt, men der var ingen personer, der kom
til skade. På grund af meldingens ordlyd blev der
rekvireret assistance fra brandstationen i Fjerritslev.
Der var dog ingen åben ild, men en del røg.
Udsnit af indsatser
25
26
Strømmen forsvandt
7. august.
Da der gik ild i et el-skab ved Rødhusparken,
¿N EHUHGVNDEHW KXUWLJW VOXNNHW EUDQGHQ PHG
en kulsyreslukker. Herefter overtog elselskabet
opgaven med udskiftning af elskabet. Der gik dog
ÀHUHWLPHULQGHQGHULJHQYDUVWU¡PLRPUnGHW
Røg i byggemarked
15. september.
Alarmen meldte om brand i byggemarked
i Aabybro. Det blev dog konstateret ved
ankomsten, at der var tale om en afbrænding i det
fri ved naboejendommen. På afstand så det for
anmelderen ud til, at byggemarkedet brændte.
Tragisk Dødsfald
24. august kl.: 14:49:
Beredskabet blev kaldt ud til en ulykke, hvor en
mand sad fast i en gyllekanal. Det blev dog ved
ankomsten konstateret, at manden var bragt fri,
men hans liv stod desværre ikke til at redde.
Brand i silo
18. september.
Der udbrød brand i kornsilo tidlig morgen. Siloen
blev hurtigt lukket af personalet. Derfor kunne
beredskabet koncentrere indsatsen om at få siloen
tømt under kontrollerede forhold.
Udsnit af indsatser
Færdselsuheld,
22. november kl.: 16.30
To biler kørte frontalt sammen, og tre unge blev
kvæstet ved sammenstødet. En person sad
fastklemt i bilen og skulle klippes fri. Alle tre
blev bragt på traumeafdelingen på hospitalet.
Hovedvejen var spærret i ca. en time pga. ulykken.
Brand i stuehus
15. december kl.: 07.03
Udkald til brand i stuehus. Under fremkørslen
bliver der tilkaldt ambulance til stand by, blandt
andet pga. tidspunkt på døgnet. Ca. et kvarter
efter ankomst får en nabo telefonisk kontakt med
ejer af ejendommen, der befandt sig et andet sted.
Stuehuset stod ikke til at redde.
Udsnit af indsatser
27
Beredskab Jammerbugt
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
BEREDSKAB
JAMMERBUGT