FIBOX Kapslinger 5.0

Vejledning til lejerne
Postadresse:
TDC Pensionskasse, Århus afd.
Ejendomsservice
Sletvej 30, 6-044
8310 Tranbjerg J
TDC Pensionskasse
Teglholmsgade 1-3, G-255
0900 København C
Århus afd.
Sletvej 30, 6-044
8310 Tranbjerg J
e-mail:
[email protected]
telefon:
66 66 44 44
CVR-nr. 71967611
www.tdcpensionskasse.dk
Odense afd.
Klingenberg 16, B2-2-215
5000 Odense C
1
Kære lejer
Velkommen i TDC Pensionskasses bolig.
Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i lejekontrakten. Det kan imidlertid være vanskeligt at læse og forstå teksten i lejekontrakt og i lovtekst. Derfor
har TDC Pensionskasse, for at gøre det lidt nemmere for dig, lavet denne vejledning.
TDC Pensionskasse skal præcisere, at vejledningen alene er ment som en vejledende orientering om de
generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde – f.eks. i din lejlighed – afgøres bl.a. af, hvad
der står i din lejekontrakt. Endvidere gøres opmærksom på, at det altid er gældende lovgivning og evt.
nævns- og domspraksis, der regulerer lejeforholdet.
Opstår der spørgsmål, du ikke umiddelbart kan finde svar på her, kan du kontakte TDC Pensionskasse på
Telefon
Mail
Hjemmeside
66 66 44 44
[email protected]
www.tdcpensionskasse.dk
Venlig hilsen
TDC Pensionskasse
____________________________________________________________________________________
Vedligeholdelse
Som udgangspunkt er det dit ansvar at passe lejligheden forsvarligt, så den til enhver tid fremstår
velholdt.
•
•
•
•
•
Luft ud i lejligheden.
Rens og rengør afløb, vandlåse, ventilationsventiler, filtre, luftblandere i vandhaner osv.
Rens og rengør hårde hvidevarer.
Afkalk fliser, badekar og vandhaner og hvad der ellers kan kalke til.
Dørhåndtag, låse og nøgler vedligeholdes og evt. udskiftes. Da der er tale om systemnøgler må
disse kun udskiftes for udlejers foranstaltning og for lejers regning.
Kort sagt – pas godt på tingene. Er du i tvivl om hvordan du skal vedligeholde, så spørg viceværten.
Forandringer i lejligheden
Der må ikke foretages forandringer i lejligheden. Såfremt du har ønske om ændringer, skal du sende en
forespørgsel til TDC Pensionskasse, der herefter tager stilling til ønsket og fremsender godkendelse/afslag
på den ønskede ændring.
Ved fraflytning skal foretagne ændringer føres tilbage til det oprindelige, medmindre TDC Pensionskasse
eller ny lejer skriftligt har accepteret andet.
Parkering
Til de fleste af TDC Pensionskasses ejendomme hører et antal parkeringspladser, som frit kan benyttes af
lejerne. Der skal parkeres i de opmærkede parkeringsfelter. Enkelte steder er der mulighed for at leje
overdækket parkeringsplads. Såfremt du er interesseret, kan du kontakte viceværten for nærmere information.
2
Forsikring
TDC Pensionskasse har forsikring til at dække visse skader på ejendommen. Ejendommen er således
dækket mod skader på bygningen i forbindelse med brand eller skybrud/tøbrud eller anden bygningsbeskadigelse.
Mener lejer, at ejendommen skal dække en skade, er det vigtigt, at lejeren straks anmelder denne til
TDC Pensionskasse.
I forbindelse med indflytning henviser TDC Pensionskasse lejeren til at tage kontakt til sit forsikringsselskab for at undersøge, om man er tilstrækkelig forsikret, f.eks. indbo- og ansvarsforsikring. Lejernes
indbo- og ansvarsforsikring er TDC Pensionskasse uvedkommende.
Hvis der opstår en skade
Vær opmærksom på, at TDC Pensionskasse ikke betaler for reparation eller udskiftning, hvis skaden
skyldes forkert brug, manglende rengøring eller anden forsømmelse fra lejerens side. Det skal lejeren
selv betale. Eksempler på sådanne skader kan være vandhaner, badekar, toiletter og hvidevarer der ødelægges af kalk- og rustaflejringer.
Ved en akutskade, skal der omgående ske anmeldelse til viceværten eller kontoret. En akutskade definerer TDC Pensionskasse som:
•
En skade, der er opstået pludseligt og ikke kan afvente en udbedring, f.eks. sprunget rør/radiator
eller lign.
•
En skade, hvor der er fare for lejernes sikkerhed.
•
En skade, som vil vokse i omfang og omkostning, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.
Udenfor normal arbejdstid skal du kontakte den vagthavende håndværker eller forsyningsselskaberne.
Oplysninger om vagthavende håndværker og forsyningsselskaber kan normalt findes i lokalblade/bøger
og på internettet. Efterfølgende skal du kontakte viceværten eller kontoret.
I tilfælde af brand skal du kontakte brandvæsnet.
Se i øvrigt bestemmelserne i husordenen, der hvor de forefindes.
Forbrug
Elforbruget afregner du selv direkte med forsyningsvirksomheden. Vand- og varmeforbrug afregnes som
oplyst i lejekontrakten.
God skik og orden
Udenomsarealer
Græsarealer og øvrige fælles udenomsarealer må benyttes af lejerne og vedligeholdes af TDC Pensionskasse. Du må ikke beplante disse arealer, eller på anden måde disponere herover.
Affald
Affald skal altid pakkes forsvarligt ind, før det lægges i affaldsskakt, skraldespand eller affaldscontainer.
Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere
Vaskemaskine og tørretumbler samt opvaskemaskine må ikke benyttes i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 6.00.
Barnevogne, klapvogne, cykler, rollatorer
Fællesarealer og opgange skal være fremkommelige, og må ikke blokeres af barnevogne, klapvogne,
cykler, rollatorer eller andet, så det er til gene for de øvrige lejere.
Fodring
Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte eller andre dyr i området. Der er således forbud mod fugleneg,
majskolber og lignende.
3
Grill
Grill må kun benyttes, så det ikke er til gene for de andre lejere eller er en brandfare.
Husdyr
Det fremgår af lejekontrakten hvilke husdyr det er tilladt at have i lejemålet. Hvis det er tilladt at holde hund
eller kat, må de ikke være til gene for de øvrige lejere. De skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes.
Endvidere må husdyr ikke luftes på ejendommens fællesarealer.
Såfremt TDC Pensionskasse modtager klager over støjende dyr, kan TDC Pensionskasse forlange dyret
fjernet.
Musik
Al slags musik, hvad enten det er mekanisk eller personligt udført, må aldrig være til gene for de øvrige
lejere, og må i tidsrummet kl. 23.00 til 8.00 ikke være så højt, at det kan høres i de andre lejligheder.
Sedler i opgangen tilsidesætter ikke denne regel. Det samme gælder for radio og TV.
Støj
Boremaskiner eller andet støjende værktøj må kun anvendes:
Hverdage
kl. 08.00 til kl. 20.00
Lørdage og søndage
kl. 09.00 til kl. 16.00
Helligdage
Må støjende værktøj ikke anvendes
Kommer du ud for, at god skik og orden overtrædes, eller en lejer i øvrigt er til gene, opfordrer TDC Pensionskasse til, at lejerne selv i første omgang forsøger at finde en løsning på problemet. Lykkes det ikke,
kan du kontakte TDC Pensionskasse, som så vil undersøge og behandle sagen. Henvendelsen skal, for at
TDC Pensionskasse kan reagere på den, altid være skriftlig og med afsendernavn.
Gentagne overtrædelser af god skik og orden, kan i nogle situationer medføre ophævelse af lejemålet.
I de ejendomme, hvor der findes en husorden, er den gældende.
Opsigelse
Opsigelse af lejemålet skal fremsendes skriftligt og underskrevet af samme person(er), som har underskrevet lejekontrakten.
Du kan evt. printe en opsigelsesformular ud fra vores hjemmeside og enten scanne og sende den pr. mail
eller sende os et brev.
Efter TDC Pensionskasses modtagelse af den skriftlige opsigelse, fremsendes der en bekræftelse på opsigelsen.
TDC Pensionskasse gør opmærksom på, at lejemålet skal afleveres i den stand, der fremgår af lejekontraktens bestemmelse om afleveringsstand.
Flyttesyn
Flyttesyn skal aftales med viceværten. Du skal selv være til stede ved flyttesynet. Skulle du være forhindret i at deltage, skal der foreligge en fuldmagt til den person, du ønsker skal deltage i flyttesynet med
viceværten.
Mangler du svar på spørgsmål er du velkommen til at kontakte TDC Pensionskasse.
Revideres 30.01.12
4
TDC Pensionskasses udlejningsejendomme:
Jylland
Adresse
By
Sct. Jørgens Gade 3, 3a, 5a, 5b, 8a, 8b og
Skolegade 12 og 14
6000 Kolding
Æblehaven 25-57
6000 Kolding
Nørregade 8, Norgesgade 15 og Englandsgade 51
6700 Esbjerg
Strandbygade 42 og Niels Juelsgade 20
6700 Esbjerg
Strandengen 1-36
7120 Vejle Ø
Augustenborggade 11-13
8000 Aarhus C
Silkeborgvej 28-30 og Ringkøbingvej 1-3
8000 Aarhus C
Dalgas Avenue 31-35
8000 Aarhus C
Nordborggade 33-41
8000 Aarhus C
Jens Baggesensvej 35-37
8200 Aarhus N
Bugthusene 1-84
8250 Egå
Fyn
Adresse
By
Filosofgangen 146 – 154
5000 Odense C
Monbergsvej 41-43
5000 Odense C
Sdr. Boulevard 104-106
5000 Odense C
Lindevangsvej 1-35
5230 Odense M
Klampenborgvænget 1-20
5700 Svendborg
Morelvænget 1-48
5700 Svendborg
Skræddervænget 1-20
5800 Nyborg
Sjælland
Adresse
By
Meulenborg Park 1-78
3070 Snekkersten
Enghave Park 1-196
3450 Allerød
Hellig Anders Park 1-123
4200 Slagelse
5