OIS Datamodel med beskrivelser

Deponering af radioaktivt affald
fra Risø
Forstudie: Regional
Kortlægning
Geologisk kortlægning og udpegning
af potentielle områder, som er egnet
til et depot
15 juni 2011
Peter Gravesen
Formål
At foretage en geologisk kortlægning
på grundlag af eksisterende data for
at finde ca. 20 potentielle områder i
Danmark, hvor et depot for lagring
af det radioaktive affald fra Risø kan
lokaliseres.
Grundlag
Boringer: kort og borejournaler
Kriterier
• De geologiske lag skal være
homogene, lav-permeable og tykke.
De skal desuden være horisontalt
udbredte.
• De geologiske lag skal medvirke til at
forhindre en eventuel udsivning i at
bevæge sig væk fra depotet.
Metoder
• Efter gennemgang af viden om
geologiske lag i Danmark, blev der
fortsat med at se på lerlag,
grundfjeld og kalklag.
• Der blev foretaget en identifikation af
arealer, som skulle undersøges
nærmere.
• Dette skete bl.a. ved at markere
OSD områder, NATURA2000 områder
og store byområder.
Begrænsninger: OSD områder–
NATURA2000 områder
Metoder
• På arealerne er de eksisterende
geologiske og hydrogeologiske
informationer gennemgået
• Ca. 50 mindre områder er nærmere
vurderet
• Ud af disse er udpeget 22 mulige
områder
• Der er udført en detaljeret
beskrivelse af de 22 områder
Kriterier for at vælge 6 områder
ud af 22 områder
Morænelerstykkelse
Glacialtektoniske forhold
Palæogen lertykkelse
Undergrundstektoniske forhold
OD-IDI områder
Regionale og dybe
grundvandsforekomster
• Tykkelser og strukturer i andre
bjergarter
•
•
•
•
•
•
Moræneler –
tykkelser
Glacialtektonik
Glacialtektonisk
påvirkning
Stor
Lille
3: Gedesby-Nyby
9: Vemmenæs
11: Hindsgavl
12: Klejs / Sønderby
13: Thyrsted-Glud
14: Lysnet Bakker
15: Støvring
16: Vorde / Lyndelse
18: Harre Vig (?)
7: Langeland Syd
8: Langeland Midt
1: Paradisbakkerne
4: Rødbyhavn
10: Kertinge mark
16: Handbjerg
17: Thyholm
19: Branden-Junget
20: Thise
21: Skive Vest
22: Ålbæk
5: Risø (inkl. smeltevandsler)
11: Fænø
Lille
<30m
Morænelerstykkelse
Stor
≥30m
Palæogent ler –
tykkelse
Strukturer
Tykkelse af Palæogent
ler
Stor
≥50m
4: Rødbyhavn
7: Langeland Syd
10: Kertinge Mark
11: Hindsgavl
12: Klejs
17: Thyholm
18: Harre Vig
19: Branden-Junget
20: Thise
21: Skive Vest
3: Gedesby-Nyby
8: Langeland Midt
13: Thyrsted-Glud
14: Lysnet Bakker
15: Støvring
11: Fænø
12: Sønderby
5: Risø (inkl. fraktur i kalk)
9: Vemmenæs
Lille
<50m
Få
Strukturer i Palæogent ler
Mange
Grundvandsmagasiner og
drikkevandsområder
Drikkevandsområder
5: Risø
14: Lysnet Bakker
15: Støvring
16: Handbjerg / Vorde /
Lyndelse
7: Langeland Syd
8: Langeland Midt
9: Vemmenæs
10: Kertinge Mark (?)
11: Fænø
12: Sønderby
18: Harre Vig
19: Branden-Junget
20: Thise (?)
17: Thyholm (?)
1: Paradisbakkerne (?)
2: Vang (?)
3: Gedesby-Nyby
4: Rødbyhavn
11: Hindsgavl
12: Klejs
13: Thyrsted-Glud
21: Skive Vest
22: Ålbæk
OD
IDI
Ja
Nej
Forekomst af regionale og dybe GWB (god
status)
Boringer
og
vandværker
Kertinge Mark
Kerteminde
kommune
Overfladelag:
moræneler
Kertinge mark:
Moræneler ovenpå
marine dybvandslag
fra Kerteminde
mergel Formationen
Kertinge Mark
Terrænnære og regionale
grundvandsforekomster
Drikkevandsområder: Kertinge
Mark udpeget
som OD område.
Grundlag ?
Konklusion
• De 6 områder er skilt ud på grundlag
af geologiske og grundvandsmæssige
kriterier
• Kertinge Mark´s geologiske forhold
peger på, baseret på eksisterende
viden, en mulighed for en
lokalisering
• Det vil være nødvendigt at indhente
detaljerede geologiske og
hydrogeologiske informationer