Open Air koncert med Rasmus Seebach

Klimatilpasningsplan
Fremtidens regn
Mål
Mål for skybrud
Mål i spildevandsplanen
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Handlinger
Boligområder
Erhvervsområder
Andre anlægsprojekter
Kampagner og vejledning
Udviklings­ og undersøgelsesprojekter
Tidsplan for handlinger
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Kortlægning
Oversvømmelseskort
Værdikort
Risikokort
Baggrund
Økonomi
Relation til anden planlægning
Nordvands projekter
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
24
25
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
44
44
44
45
45
46
Klimatilpasningsplan
Planen er i udkast
Dette forslag til Klimatilpasningsplan 2014 er i udkast, mens den behandles af de politiske udvalg fra
august til september 2013. Vi forventer, at planen bliver sendt i otte ugers offentlig høring fra 30.
september 2013. Hvis du gerne vil kommentere planen, skal du derfor vente til høringsfasen starter 30.
september.
Miljøscreening
Der er gennemført en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer af
klimatilpasningsplanen. Planen vurderes ikke at have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er
derfor ikke udført en miljørapport.
Hvad er en klimatilpasningsplan
Gladsaxe Kommunes første klimatilpasningsplan handler om, hvordan vi forebygger skader og gener af
de kraftige skybrud. Den har også fokus på, hvordan vi i højere grad kan fremme, at "hverdagsregnen"
bliver håndteret på overfladen i stedet for at belaste kloakken.
Planen beskriver kommunens mål for klimatilpasning. Den kortlægger, hvor risikoen for oversvømmelse
er størst. Den udpeger 13 områder, hvor vi vil prioritere vores indsats. Planen har en handlingsplan med
konkrete tværgående handlinger frem til 2018. Planen beskriver overordnet, hvilke
klimatilpasningsløsninger man kunne bruge i de 13 områder og har et idekatalog, der beskriver de
forskellige typer af løsninger.
Klimatilpasningsplanen er grundlaget for, at vi tilrettelægger den konkrete indsats sammen med vores
forsyningsselskab Nordvand. Klimatilpasningsplanen spiller sammen med spildevandsplanen, der
handler om, hvordan Nordvand udbygger og renoverer kloaksystemet blandt andet ved at adskille
regnvandet fra spildevandet.
Klimatilpasningsplanen hænger også sammen med kommunens beredskabsplan for skybrud, der
beskriver hvad vi gør beredskabsmæssigt under et skybrud.
Alle kommuner skal inden udgangen af 2013 have udarbejdet et forslag til klimatilpasningsplan, som en
del af deres kommuneplan. Vi har derfor også udarbejdet Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om
klimatilpasning, der trækker klimatilpasningplanens indhold op på et overordnet planmæssigt niveau. De
to planer skal betragtes som et hele og kommer i høring samtidig.
Hvad vil vi opnå
Vi vil mindske skader fra oversvømmelser på bygninger, materiel og naturen. Derudover har vi sat os
som mål, at vi vil bruge regnvandet som en ressource, der kan give os mere rekreativ kvalitet i byen og i
naturen.
Vi forventer, at klimatilpasning i alle 13 områder tager mindst 25 år og koster i størrelsesordenen 540
mio. kr., som kommunen skal finansiere en andel af. Vi regner med, at vi skal bruge ca. 4­6 mio. kr. på
det skattemæssige område om året til dette arbejde.
Hvad betyder planen for dig
Planen fortæller, hvordan kommunen tager initiativer og støtter op om borgeres og virksomheders egne
tiltag ­ ved vejledning, kampagner og samarbejdsprojekter. Hjælp til hvilke løsninger grundejerne kan
gøre fremgår af idekataloget.
Fremtidens regn
2 / 47 Fremtidens regn
Klimaet i Danmark ændrer sig på grund af mange årtiers udledning af drivhusgasser. Fremtiden vil derfor
byde på et varmere og vådere vejr med flere ekstremer.
FNs klimapanel IPPC har udarbejdet forskellige scenarier for klimaændringerne, som Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI) har justeret til danske forhold. I det meste brugte scenarie, A1B, forventer
DMI at årsnedbøren stiger med ca. 7 % frem til 2050 og at den i 2100 er vokset med 14 %. Nedbøren vil
især stige om vinteren, mens den samlede nedbør om sommeren falder. Til gengæld vil
sommernedbøren indeholde flere kraftige skybrud.
Hvad er udfordringen?
Allerede i dag giver de kraftige skybrud oversvømmelser, da kloaksystemet kun kan håndtere den regn,
som de er bygget til at klare.
Fakta om begreber for
kloaksystemet
Når forsyningsselskabet Nordvand i dag renoverer eller anlægger nye kloakker, dimensionerer de
kloakkerne ud fra en forventning om, hvor kraftig regnen vil være om 100 år.
Rørene i
fælleskloakerede
områder bliver bygget til
Men det er ikke økonomisk hensigtsmæssigt at bygge kloaksystemet, så det kan håndtere de store
at rumme en 10 års regn
skybrud. Det vil kræve meget, meget store rør, som kun under skybrud vil blive udnyttet fuldt ud.
om 100 år. En 10 års
regn er en regnhændelse,
En anden udfordring er, at åer og rørlagte vandløb ikke har den nødvendige kapacitet, når der falder
meget regn hurtigt under skybrud. De omkringliggende områder bliver derfor oversvømmet. Derudover er der statistisk set har 10
byen blevet mere befæstet gennem tiden, hvilket gør, at regnvandet belaster kloaksystemet i stedet for at % sandsynlighed for at
falde om året. Da vi ved,
nedsive naturligt.
at fremtidens regn bliver
kraftigere, bygger man
Relevante link
fælleskloakkerne så
store, at de kan rumme
klimatilpasning.dk : læs mere om scenarierne for klimaændringerne
det, som svarer til en 10
års regn om 100 år. I
separatkloakerede
områder skal rørene kun
kunne rumme, det som
svarer til en 5 års regn
om 100 år.
Mål
Gladsaxe Kommunes mål for klimatilpasning er:
At forebygge og mindske skaderne af skybrud
At adskille regnvandet fra spildevandet og tænke regnvandet ind i det naturlige vandkredsløb
Vi vil arbejde ud fra principper om, at:
Lede vandet hen, hvor det gør mindst mulig skade
Mindske belastningen af kloaknettet med regnvand
Håndtere regnvandet lokalt på overfladen i grønne løsninger
Bruge regnvandet som en ressource til at få mere kvalitet i byen
Vælge løsninger, der samtidig øger naturkvaliteten i Gladsaxe
Tænke klimatilpasning sammen med anden planlægning
Informere borgere og virksomheder om, hvordan de sikrer deres bygninger og håndterer
regnvandet lokalt
Bruge kommunens ejendomme som udstillingsvindue for løsninger
Samarbejde med nabokommunerne om effektive løsninger på tværs af kommunegrænser
Prioritere de konkrete indsatser ud fra en vurdering af samfundsmæssige og økonomiske hensyn
3 / 47 Mål for skybrud
Mål for skybrud
Det langsigtede mål er, at der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn ­ undtaget
arealer, der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand.
Baggrunden for målet er, at vi ønsker at sikre værdier mod skadesvoldende oversvømmelser op til en
100 års regnhændelse, det vil sige en regnhændelse der har 1 % sandsynlighed for at ske om året. En
skadesvoldende oversvømmelser vurderer vi sker, når der står mere end 10 cm vand over terræn.
Udgangspunktet for vores klimatilpasningsløsninger i Gladsaxe vil derfor generelt være, at de skal kunne
håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget der hvor
vandet skal ledes hen. Der vil dog være en konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i
forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter.
Mål for kloaksystemet vil fortsat være det, som er fastsat i spildevandsplanen.
Mål i spildevandsplanen
Alle vores tiltag for at udbygge og renovere kloaksystemet fremgår af kommunens spildevandsplan.
BILLEDE IND
Planen beskriver, hvor og hvornår kloaksystemet bliver udbygget og renoveret, så der sker færre
oversvømmelser fra kloaksystemet. Spildevandsplanen beskriver også, hvor der skal laves tiltag, så der Fakta om mål i forhold til
sker færre overløb af blandet spildevand og regnvand til naturen, når det regner kraftigt.
kloaksystemet:
Mål i Spildevandsplan 2011
Kloaksystemet bliver ikke bygget til at kunne håndtere de meget kraftige skybrud. Men
spildevandsplanen er et vigtigt fundament for klimatilpasningsplanen. I Spildevandsplan 2011 er det
besluttet, at alt vejvand i kommunen skal være separatkloakeret ­ det vil sige adskilt fra spildevandet ­ i
løbet af de næste 50 år. Det at adskille regnvandet og spildevandet er helt fundamentalt for, at vi kan
arbejde med klimatilpasningsløsninger, som løser udfordringerne med skybrud.
I de konkrete løsninger for vejvand arbejder forsyningsselskabet Nordvand ud fra en strategi om, at
regnvandet så vidt muligt skal tænkes ind i det naturlige vandkredsløb. Det vil sige, at vandet ikke ledes
til renseanlæg, men nedsives, opmagasineres eller afledes på overfladen. Fordelen ved disse
overfladeløsninger ­ LAR­løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) ­ er også, at de er mere robuste og
fleksible i forhold til den kraftige regn. Nordvand er flere steder i gang med at etablere sådanne
overfladeløsninger. Læs mere om Nordvands planlagte projekter.
En spildevandsplan fornys hvert 4. år. I de kommende spildevandsplaner vil vi derfor indarbejde de
strategier og den indsats, som vi nu beslutter her i klimatilpasningsplanen. Næste spildevandsplan skal
vedtages primo 2015.
I spildevandsplanen er det
fastsat, at målet for
kloaksystemet er, at det
skal kunne rumme enten
en 5 års regn (i
separatkloakerede
områder) eller en 10 års
regn (i fælleskloakerede
områder). Kloaksystemet
og skybrudsløsninger
bliver dimensioneret til at
undgå oversvømmelser på
overfladen. Derfor er det
altid husejernes eget
ansvar, at sikre deres
kælder mod
oversvømmelser.
Relevante link
Spildevandsplan 2011
Risiko og muligheder
Udpegning af 13 områder
Vi har kortlagt, hvor i Gladsaxe Kommune der er den største risiko for, at oversvømmelser giver skader. På den bagrund har vi udpeget 13
områder, hvor en del af området har høj risiko for oversvømmelse. Områderne er afgrænset efter, hvor oversvømmelserne forventes at komme fra.
Det betyder, at de 13 områder er meget større end det areal, der reelt vil være i fare for oversvømmelse. Du kan læse mere om, hvordan risiko for
4 / 47 oversvømmelse er beregnet og om udpegningen af de 13 områder under Risikokort.
Problemer og muligheder i de 13 områder
Indenfor de 13 områder har vi nærmere analyseret, hvor der er de største problemer med oversvømmelse, når der falder en 100 års regn, som er
en meget kraftig regn. Dem kalder vi "problemområder". Vand der ligger i parker, grønne områder eller på mindre veje har vi ikke defineret som et
problemområde.
For hvert af de 13 områder har vi foretaget en overordnet vurdering af mulige løsninger, som vi kan arbejde videre med, når vi sætter en konkret
indsats i gang senere. Analysen af områderne er også lagt til grund for en prioritering af, hvornår vi sætter en indsats i gang i de enkelte områder.
Vores forsyningsselskab Nordvand er i nogen af områderne allerede i gang med at gennemføre en række projekter, der afhjælper en del af
oversvømmelserne med kraftig regn. Du kan læse mere om Nordvands tiltag her.
I kortet nederst ses de 13 områder (hvid farve). Klik på kortet og læs mere om hvert område.
Tre niveauer for løsninger
Vi har arbejdet med tre niveauer i vores vurdering af mulige løsninger:
1. Den enkelte matrikel: Her handler det om at sikre bygninger mod skybrud og om forskellige metoder til at håndtere at regnvandet på egen
grund, for eksempel ved brug af regnbede, gennemtrængelige belægninger og grønne tage. Det er typisk tiltag som den enkelte grundejer selv står
for. Det kan også være boligselskaber, som bruger deres fællesarealer til løsninger. 2.Lokalområdet: Her drejer det sig om at nedsive, forsinke og styre vandet i grønne områder og parker og på vejarealerne.
3. Større gennemgående løsninger i hele det udpegede område: Her er der tale om at styre og forsinke vandet i større løsninger ­ for
eksempel ved at udlede regnvandet til vådområder.
Prioritering af områder
I kortlægningen af risikoen for oversvømmelse er der udpeget 13 områder, hvor en del af området er
berørt i forhold til en risiko for oversvømmelse. Risikoen er fastlagt ved at kombinere sandsynligheden for
vand på terræn med værdien af de områder, der bliver berørt. Risikoen er opgjort i skadesomkostninger
ved oversvømmelse. Se de udpegede områder her.
Da en indsats for klimatilpasning forventes at tage mindst 25 år, er vi nødt til at prioritere, i hvilke af de 13
områder vi først sætter en indsats i gang. Formålet med prioriteringen er, at starte en indsats der hvor
der er størst behov og samtidig gode muligheder for klimatilpasning.
Gladsaxe Erhvervskvarter
Resultat af prioriteringen
Vi har brugt en prioriteringsmodel, der giver følgende rækkefølge for en indsats i de 13 udpegede
områder:
Gladsaxe Erhverv
Bagsværd
Bagsværd Erhverv
Buddinge
Kagså Nord
Mørkhøj Erhverv
Kagså Syd
Gyngemosen
Klausdalsbrovej vest
Gedvad
Høje Gladsaxe
Søborg Hovedgade øst
Værebro
Vores indsats er beskrevet under Handlinger.
Prioriteringsmodel
Prioriteringsrækkefølgen er resultatet af en prioriteringsmodel med en række kriterier, som er vægtet i
forhold til hinanden. Kriterierne handler både om skaderne i området og om hvor gode mulighederne er
for at lave klimatilpasning. Kriterierne er:
5 / 47 Costeffektivitet
Naturforhold
Trafikale knudepunkter
Grønne områder
Plan for fysisk ændring af området
Nordvands planlagte projekter
I hvert af de 13 områder har vi givet point i forhold til kriterierne. Den konkrete pointgivning for de 13
områder og hvordan vi har vægtet kriterierne i forhold til hinanden, kan du læse i dette
prioriteringsnotat.pdf
I det følgende er det kort beskrevet, hvad kriterierne handler om.
Costeffektivitet
Costeffektivitet er lig med de skadesomkostninger, der er i et område på grund af oversvømmelser,
fratrukket den pris vi forventer at klimatilpasningsanlæg i området koster. Høj costeffektivitet har givet
flere point end lav costeffektivitet.
Naturforhold
Vi har vurderet, om klimatilpasningsløsninger i området kunne forbedre naturkvaliteten af et vandområde,
som der ledes regnvand til. Hvis området er fælleskloakeret, har det givet flere point end
separatkloakerede områder, da oversvømmelser i fælleskloakerede områder er en blanding af regn­ og
spildevand og dermed et større problem end udelukkende regnvand fra separatkloakerede områder.
Trafikale knudepunkter
Hvis der i området er væsentlige trafikale knudepunkter, der står under vand ved kraftige skybrud, har det
givet flest point.
Grønne områder
Hvis der i området er mange større, grønne områder eller mange villahaver, som er egnede til
klimatilpasningsløsninger, har det givet flest point.
Plan for fysisk ændring
Områder hvor der er en plan om ændring af området, en strategi for byomdannelse eller lignende har fået
flest point. Her vil der nemlig være en oplagt mulighed for også at integrere klimatilpasning i
udformningen af området, når planerne skal realiseres.
Nordvands planlagte projekter
Områder, hvor Nordvand har planlagt at skulle renovere eller udbygge kloaksystemet, har fået flere point
end områder, hvor Nordvand allerede er i gang eller ikke har planer. Det giver mulighed for at integrere
mere klimatilpasning i Nordvands planlagte projekter, inden de realiseres.
Bagsværd
Bebyggelse
Bagsværd. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en
menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet
Bagsværdområdet består af villakvarterer og etageboliger. Ved
Bagsværd Centrum er der erhverv.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Bagsværd
Vandværk, Bagsværd Kostskole og Gymnasium og området ved
Søvejsbassinet.
Trafikale knudepunkter
6 / 47 De største trafikale påvirkninger ved skybrud er ved Bagsværd
Station, Bagsværd Hovedgade, Vadstrupvej og Bindeledet.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er flere grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og
håndtere regnvand. Bagsværd Sø kunne potentielt bruges som
modtager af større mængder regnvand.
Plan for ændring af området
I Bagsværd er der en bymidteplan, der giver mulighed for et
rekreativt løft og udvikling af bymiljøet, hvor klimatilpasning kan
tænkes ind.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at tilføre rent regnvand til Bagsværd Sø, kan man forbedre
vandkvaliteten i søen.
Kloakering og nedsivning
Området er fælleskloakeret
Det meste af området er egnet til at nedsive regnvand
Ved skybrud er der i dag overløb af blandet spildevand og
regnvand til Bagsværd Sø
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje og på pladser og torve. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealerne til der
er plads i kloakkerne.
3. Aflede regnvand til grønne arealer og Bagsværd Sø. Separatkloakering af Bagsværd kan mindske overløbene af blandet spildevand og
regnvand til Bagsværd Sø, når der er skybrud.
Bagsværd Erhvervskvarter
Bebyggelse
Området består mest af industri­ og erhvervsbygninger, parcel­ og
rækkehuse og det psykiatriske bosted Ringbo.
Bagsværd Erhvervskvarter. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for
at folde en menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal
vises i kortet.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved hjørnet af
Brudelysvej og Smørmosevej og for enden af Smørmosevej mod
Krogshøjvej. Arealerne mellem Aslaksvej, Laurentsvej og Grushøj
og området langs Hillerødmotorvejen vil også blive ramt hårdt.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved
Hillerødmotorvejen og på mange af forbindelsesvejene i
industriområdet.
7 / 47 Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er en del grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og
håndtere regnvand. Der ledes i øjeblikket urenset regnvand fra
Bagsværd Erhvervskvarter til Smørmosen.
Plan for ændring af området
Helhedsplan for Bagsværd Bypark, kommuneplantillæg og
lokalplanen for en mindre del af området indeholder elementer af
klimatilpasning.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at forsinke og rense regnvandet i Bagsværd Erhvervskvarter
før det ledes til Smørmosen forbedres vandkvaliteten i mosen ­ og
dermed også naturkvaliteten.
Kloakering og nedsivning
Området er separatkloakeret.
Den østlige og nordvestlige del af området er egnet til nedsivning
af regnvand. I industriområdet er der en del forureninger, som gør
området uegnet til nedsivning.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand ved forsinkelse. Opmagasinere vandet på veje og parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
3. Lede regnvand til grønne arealer og Smør­ og Fedtmosen.
Buddinge
Bebyggelse
Buddinge. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en
menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området er meget blandet og består af etagebyggeri, parcel­ og
rækkehuse, et mindre erhvervsområde, Rådhuset, Buddinge
station og busterminal.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er Buddinge station,
erhvervsområdet ved Berendsens Allé, Buddinge Torv samt
boligerne ved Klausdalsbrovej.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale problemer ved skybrud opstår ved Buddinge
Station, der er meget hårdt ramt, og ved Buddinge rundkørsel.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
8 / 47 Området har flere grønne arealer, der kan burges til at nedsive og
håndtere regnvand.
Plan for ændring af området
Der skal laves en helhedsplan for Buddinge By. Rådhusparken
forventes at indgå, hvor klimatilpasning kan tænkes ind.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Området har ingen naturområder.
Kloakering og nedsivning
Området er fælleskloakeret.
Det meste af området er måske egnet til at nedsive regnvand.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokalhåndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
3. Aflede regnvand til grønne arealer ved Hesteskoen, Buddinge rundkørsel, Rådhusparken og Vadgård Skoles sportsplads
Gedvad
Bebyggelse
Gedvad. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en menu
ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området består af parcel­ og rækkehuse samt et mindre antal
etageboliger.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Gedvadbassinet
og ved dagligvarebutikken og boligområdet ved Stengårds Alle.
Området har desuden en del kældre, der kan rammes af
oversvømmelser.
Trafikale knudepunkter
Der er kun mindre trafikale påvirkninger ved skybrud i området.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er flere grønne arealer i området, der kan bruges til at nedsive
og håndtere regnvand.
Plan for ændring af området
Der er i øjeblikket ingen planer for at ændre området, hvor
klimatilpasning kunne tænkes ind.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
9 / 47 Området har ingen naturområder.
Kloakering og nedsivning
Området er fælleskloakeret.
Området er egnet til at nedsive regnvand.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet lange vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
3. Aflede regnvand til grønne arealer og eventuelt genåbne Bagsværdrenden.
Gladsaxe Erhvervskvarter
Bebyggelse
Området består af industri­ og erhvervsvirksomheder. Gladsaxe
Trafikplads ligger i området. Der er ganske få parcelhuse i
området.
Gladsaxe Erhvervskvarter. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for
at folde en menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal
vises i kortet.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Sydmarken,
Rosenkæret og nord for Gladsaxe Ringvej.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår i krydset ved
Gladsaxe Trafikplads og på vejene i industrikvarteret nær
trafikpladsen.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Området har meget få grønne arealer, men en del større
parkeringsarealer, som kan bruges til at forsinke regnvandet, til der
er plads i kloakkerne.
Plan for ændring af området
I forbindelse med byomdannelsen af området vil der blive stillet
krav til klimatilpasning i lokalplanerne. Implementeringen af tiltag
forventes dog at tage mange år.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Området har ingen naturområder.
Kloakering og nedsivning
Området er fælleskloakeret.
Der er en del forureninger i området, hvilket gør, at området ikke er
egnet til nedsivning.
10 / 47 Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealer og på parkeringsarealer til der
er plads i kloakkerne.
3. Separering af spildevand og regnvand.
Gyngemosen
Bebyggelse
Gyngemosen. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en
menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området består af etageboliger og erhvervsbygninger ved den
gamle TV­by, en række institutioner samt parcel­ og rækkehuse.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er bygningerne bag den
gamle TV-by samt institutionen og skolen ved Gyngemosen.
Trafikale knudepunkter
Der er kun mindre trafikale påvirkninger lokalt på boligvejene ved
skybrud.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
En stor del af bebyggelsernes tagvand håndteres lokalt i et større
vandelement ved bebyggelsen. Der er få grønne områder. Men der
er store parkeringsområder ved den gamle TV­by, som kan bruges
til at opmagasinere og forsinke regnvand til der er plads i
kloakkerne. Frøkorridor langs Multihallen kan bruges til at aflede
regnvand før det udledes til Gyngemosen.
Plan for ændring af området
Der er i øjeblikket ingen planer om at ændre området. Der kunne
eventuelt ved salg af Lundevang Skole stilles krav om
klimatilpasning. Ændret anvendelse af Blågård Seminarium kunne
også give mulighed for klimatilpasning.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at forsinke og rense regnvandet i Gyngemose Park kan det
udledes til Gyngemosen. Det vil forbedre vandkvaliten i mosen og
dermed forbedre naturkvaliteten.
Kloakering og nedsivning
Området er separatkloakeret, men regnvandet ledes til
fællessystemet. I forbindelse med den generelle udbygning af
kloaksystemet vil dette på sigt blive ændret.
Området er begrænset egnet til nedsivning.
11 / 47 Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealer og på parkeringsarealer til der er
plads i kloakken
3. Aflede regnvand til vådområderne Rektorsøen og Gyngemosen.
Høje Gladsaxe
Bebyggelse
Høje Gladsaxe. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en
menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området består af etageboligerne Høje Gladsaxe og Marielyst.
Derudover er der Gladsaxe Sportscenter, en række institutioner og
et parcelhuskvarter ved Dalen.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er de østlige højhuse i
Høje Gladsaxe, institutionen ved Skolesvinget samt Dalen.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale problemer ved skybrud opstår ved krydset
mellem Gladsaxevej og Høje Gladsaxevej. Gladsaxevej fungerer
som skybrudsvej, og leder vandet mod det lavere liggende terræn i
den sydvestlige del af området.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Området har mange grønne arealer, der kan bruges til nedsivning
og håndtering af overfladevand. Der er store parkeringsområder
ved Høje Gladsaxe, som kan bruges til at forsinke overfladevand til
der er plads i kloakkerne.
Plan for ændring af området
Sydligt i området ligger Høje Gladsaxe Parken, hvor en lang række
klimatilpasningsprojekter er i gang.
Forbedring af naturkvaliteten ved
klimatilpasning
Der er allerede igangsat projekter, der skal tilbageholde og rense
regnvandet før det ledes ud i Høje Gladsaxe Park og
Gyngemosen. Udledning af mere rent regnvand til Høje Gladsaxe
Park og Gyngemosen vil forbedre naturkvaliten.
Kloakering og nedsivning
Området er fælleskloakeret. Højhusene er separatkloakeret, men
halvdelen af regnvandet ledes i øjeblikket til fællessystemet.
Nordvands igangværende projekter ændrer dette.
Området har begrænset nedsivningsevne.
Nordvands projekter
12 / 47 Der er igangsat fire projekter om separering af regnvand og
spildevand samt håndtering af skybrud i området: Et ved
boligområdet Marielyst, et ved Gladsaxe Sportsanlæg, et i Høje
Gladsaxe Park og et i villakvarteret Dalen. Læs mere om
Nordvands projekter.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje og stier. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealer og på
parkeringspladser til der er plads i kloakken.
3. Gladsaxevej kan udformes, så den ikke leder alt regnvandet mod de belastede arealer i den sydvestlige del af området.
Kagså Nord
Bebyggelse
Kagså Nord. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en
menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området består af parcelhuskvarterer, lave etageejendomme og
kolonihaver.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er Kagsåkollegiet,
kolonihaverne Samvirke og Fælles Eje og nogle spredte områder i
villakvartererne.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved
sammenfletningen mellem Motorring 3 og Gladsaxe Ringvej samt
lokalt på nogle af de mindre boligveje.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er en del grønne arealer langs Kagsåen og villahaver, der kan
bruges til at nedsive og håndtere regnvand.
Plan for ændring af området
Der arbejdes på en visionsplan for Kagsåen, som indeholder
forslag til klimaløsninger, der samtidig giver området et rekreativt
løft. Planen udspringer af et spildevandsprojekt, der skal nedsætte
belastningen med spildevand til Kagsåen.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at mindske overløb fra fælleskloakken til Kagsåen og tilføre
regnvand til Kagsåen, er der mulighed for at forbedre
vandkvaliteten og naturkvaliteten i og omkring åen væsentligt.
Kloakering og nedsivning
Størstedelen af området er fælleskloakeret. Kagsåkollegiet er
separatkloakeret.
Området er måske egnet til nedsivning af regnvand.
13 / 47 Nordvands projekter
Nordvand planlægger sammen med Gladsaxe og Herlev
Kommune og HOFOR et projekt for Kagsåen.
Separering af vejvand i villakvarteret i forlængelse af
Kagsåprojektet. Læs mere under Nordvands projekter.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
3. Opbevare og forsinke regnvand til grønne friarealer ved blandt andet Kagsåkollegiet og sammenfletningen mellem Gladsaxe Ringvej og
Motorring 3.
4. Øge åens kapacitet med Kagså projektet.
Kagså Syd
Bebyggelse
Kagså Syd. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en
menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området består af områder med etageboliger og villakvarterer. I
den sydlige del er der desuden et kolonihaveområde.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er langs Kagsåen og
ved etageboligerne ved Rybjerg Alle, villakvarteret ved Stavnsbjerg
Alle, rækkehuse ved Pilekrogen samt ved institutionen Pilebo.
Trafikale knudepunkter
Der er kun mindre trafikale påvirkninger i området ved skybrud,
hvor nogle af boligvejene samt Novembervej belastes i nogen
grad.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Området har en del grønne arealer, der kan bruges til at nedsive
og håndtere regnvand.
Plan for ændring af området
Der arbejdes på en visionsplan for Kagsåen, som indeholder
forslag til klimaløsninger, der samtidig giver området et rekreativt
løft. Planen udspringer af et spildevandsprojekt, der skal nedsætte
belastningen med spildevand til Kagsåen.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at mindske overløb fra fælleskloakken til Kagsåen og tilføre
regnvand til Kagsåen, er der mulighed for at forbedre
vandkvaliteten og naturkvaliteten i og omkring åen væsentligt.
Kloakering og nedsivning
14 / 47 Der er både separate og fælleskloakerede arealer i området.
Området er måske egnet til nedsivning af regnvand.
Nordvands projekter
Nordvand planlægger sammen med Gladsaxe og Herlev
Kommune og HOFOR et projekt for Kagsåen.
Separering af vejvand i villakvarteret i forlængelse af
Kagsåprojektet. Læs mere under Nordvands projekter
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
3. Øge åens kapacitet med Kagså projektet.
Klausdalsbrovej Vest
Bebyggelse
Området består af kolonihaver, et mindre antal parcelhuse samt
Gladaxe Skole.
Klausdalsbrovej Vest. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at
folde en menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i
kortet.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved kolonihaverne
langs Kagsåen, Klausdalsbrovej og Gladsaxe Skole.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved til­ og
frakørslen fra Hillerødmotorvejen til Klausdalsbrovej.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er flere grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og
håndtere regnvand. Smørmosen nord for Klausdalsbrovej kan
muligvis benyttes til lokal afledning af regnvand.
Plan for ændring af området
Der arbejdes på en visionsplan for Kagsåen, som indeholder
forslag til klimaløsninger, der samtidig giver området et rekreativt
løft. Planen udspringer af et spildevandsprojekt, der skal nedsætte
belastningen med spildevand til Kagsåen.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at mindske overløb fra fælleskloakken til Kagsåen og tilføre
regnvand til Kagsåen, er der mulighed for at forbedre
vandkvaliteten og naturkvaliteten i og omkring åen væsentligt.
Kloakering og nedsivning
15 / 47 Der er både separate og fælleskloakerede arealer i området.
Området er måske egnet til nedsivning af regnvand.
Nordvands projekter
Nordvand planlægger sammen med Gladsaxe og Herlev
Kommune og HOFOR et projekt for Kagsåen. Læs mere under
Nordvands projekter.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
3. Øge åens kapacitet med Kagså projektet.
Mørkhøj Erhvervskvarter
Bebyggelse
Området består af industri­ og serviceerhverv samt af et villakvarter
syd for industrikvarteret.
Mørkhøj Erhvervskvarter. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at
folde en menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i
kortet.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved villakvarteret
sydvest for industriområdet og på vejarealerne i industrikvarteret.
Trafikale knudepunkter
De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved
sammenfletningen mellem Gladsaxe Ringvej og Motorring 3 og på
forbindelsesvejene i den sydlige del af området.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
De stærkt belastede arealer langs Kagsåen er ikke bebyggede i
dette område, men bliver hyppigt oversvømmet, hvilket skyldes
manglende kapacitet i åen ved skybrud. Der er en del større
parkeringsområder og vejarealer i industrikvarteret, som kan
bruges til at forsinke og opmagasinere regnvnand, indtil der er
plads i kloakken.
Plan for ændring af området
Der arbejdes på en visionsplan for Kagsåen, som indeholder
forslag til klimaløsninger, der samtidig giver området et rekreativt
løft. Planen udspringer af et spildevandsprojekt, der skal nedsætte
belastningen med spildevand til Kagsåen.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
Ved at mindske overløb fra fælleskloakken til Kagsåen og tilføre
regnvand til Kagsåen, er der mulighed for at forbedre
vandkvaliteten og naturkvaliteten i og omkring åen væsentligt.
16 / 47 Kloakering og nedsivning
Erhvervskvarteret er separatkloakeret og villakvarteret er
fælleskloakeret.
Området er ikke egnet til nedsivning, da der er en del forurenede
grunde i erhvervskvarteret.
Nordvands projekter
Nordvand planlægger sammen med Gladsaxe og Herlev
Kommune og HOFOR et projekt for Kagsåen.
Separering af vejvand i villakvarteret i forlængelse af
Kagsåprojektet. Læs mere under Nordvands projekter
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håntere og forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne og på parkeringsarealerne til
der er plads i kloakkerne.
3. Øge åens kapacitet med Kagså projektet.
Søborg Hovedgade
Bebyggelse
Området består af parcelhuse og etagebygninger, der både
anvendes til beboelse og erhvervsformål samt et mindre
erhvervskvarter ved Vilhelm Bergsøes Allé og Eriks Bøghs Allé.
Søborg Hovedgade. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at
folde en menu ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i
kortet.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved boligerne på
Niels Finsens Allé, Lykkesborg og Aakjærs Allé, og ved
institutionen på Dickens Allé. Det samme gælder boligerne på
Gorkis Allé ud for Gorkisø. Der er forholdsvis store højdeforskelle i
området, og flere af de lavtliggende arealer oplever derfor
problemer i forbindelse med kraftig regn.
Trafikale knudepunkter
Der er kun mindre trafikale påvirkninger forbundet med skybrud i
området. Dog rammes de lavtliggende dele af boligvejene hårdt.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er nogle små grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og
håndtere regnvand. Der er mulighed for at aflede vand til
Vangederenden, hvis rendens kapacitet forøges.
Plan for ændring af området
Der er i øjeblikket ingen planer for at ændre området, hvor
klimatilpasning kunne tænkes ind.
Forbedring af naturkvalitet ved
17 / 47 klimatilpasning
Ved at tilbageholde og nedsive overfladevand på arealerne
omkring Gorkisøen, kan afstrømningen til søen mindskes og
vandkvaliteten i Gorkisøen forbedres.
Kloakering og nedsivning
Området er fælleskloakeret.
Området er måske egnet til nedsivning. Der er enkelte forureninger
langs Søborg Hovedgade, der skal undersøges yderligere, inden
der nedsives tæt ved disse.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne og på parkeringsarealerne til
der er plads i kloakkerne.
3. Aflede regnvand til Vangederenden eller lokale grønne arealer.
Værebro
Bebyggelse
Værebro. Du kan klikke på det blå kryds i højre side for at folde en menu
ud, hvor du kan vælge, hvilke informationer der skal vises i kortet.
Området består af parcel­ og rækkehuse og etageboligerne ved
Værebroparken.
Problemområder
De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Skovbrynet
Skole, dagligvarebutikken og parkeringsarealet i Værebro og ved
flere områder i parcelhuskvartererne.
Trafikale knudepunkter
De trafikale påvirkninger ved skybrud i området begrænser sig til
mindre oversvømmelser på Værebrovej.
Grønne arealer med mulighed for at
håndtere regnvand
Der er en del grønne arealer i området, der kan bruges til at
nedsive og håndtere regnvand. Området ligger op til Smør­ og
Fedtmosen og Tibberup Å, hvortil der afledes store mængder
overfladevand.
Plan for ændring af området
Der er et stort projekt i gang på det sociale område ­ "Værebro et
godt sted at bo og vokse op". En del af projektet handler også om
de fysiske omgivelser, hvor muligheden for klimatilpasning kunne
indtænkes.
Forbedring af naturkvalitet ved
klimatilpasning
18 / 47 Ved at forsinke og rense overfladevandet i Værebro før udledning
til Fedtmosen, kan man forbredre vandkvaliten i mosen og dermed
forbedre naturkvaliteten.
Kloakering og nedsiving
Området er separatkloakeret. Flere af søerne i området fungerer
som forsinkelsesbassiner.
Det meste af området er egnet til nedsivning.
Handlemuligheder i området
1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
2. Lokal håndtering af overfladevand gennem forsinkelse. Opmagasinere regnvand på veje og parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
3. Aflede renset overfladevand til Smør­ og Fedtmosen.
Handlinger
Klimatilpasningsplanens handlinger er inddelt i fem spor. Handlingerne er tværgående og på mange
niveauer. De drejer sig både om at lave konkrete klimatilpasningsanlæg og om at integrere
klimatilpasningen i den generelle planlægning og udvikling af Gladsaxe. En del af handlingerne drejer sig
om at vejlede og understøtte borgere og virksomheder til selv at håndtere regnvand og selv forebygge
skader og gener fra skybrud. Derudover har vi en række handlinger, der skal give os mere viden om,
hvordan vi får valgt de mest optimale løsninger og samtidig beskytter natur og grundvand.
Spor 1 Boligområder
Spor 2 Erhvervsområder
Spor 3 Andre anlægsprojekter
Spor 4 Kampagner og vejledning
Spor 5 Udviklings­ og undersøgelsesprojekter
Boligområder
10 af de 13 udpegede områder kan primært karakteriseres som boligområder. Det vil sige, at områderne består af en
blanding af boliger, institutioner, mindre virksomheder og nogle steder bymidter med butikker og handel. Vi har prioriteret,
hvilke af områderne vi først starter en indsats i.
Handling 1.1 ­ Planlægning og indsats i Bagsværd og Buddinge
Bagsværd og Buddinge er de to boligområder, vi prioriterer at gå i gang med i perioden frem til 2018. Indsatsen vil bestå i,
at udarbejde projektplaner for områderne, der beskriver, hvilke konkrete løsninger der skal udføres. Derefter sættes de
konkrete løsninger i gang. For at høste af vores erfaringer sætter vi først planlægningen for Buddinge i gang, når vi er
kommet godt i gang i Bagsværd. I løbet af 2013­2014 skal der udarbejdes en helhedsplan for Buddinge By, som vil omfatte
mulighederne for klimatilpasning.
Løsningerne i områderne skal ske i samspil med den generelle udbygning og renovering af kloaksystemet. Det kan få en
indflydelse på tidshorisonten for udførsel af løsningerne. Da vi ikke kender de eksakte løsninger endnu, er det også uvist,
hvor lang tid myndighedsgodkendelser af anlæg, eventuel VVM, udbud af detailprojektering og entreprenøropgaver tager.
Disse forhold kan gøre, at gennemførelse af løsningerne i de to områder forskydes 1½­2 år i forhold til den nuværende
tidsplan.
19 / 47 I de efterfølgende 25 år vil vi udarbejde projektplaner og udføre klimatilpasningsløsninger i resten af de 10 udpegede
boligområder ud fra prioriteringsrækkefølgen. I 2018 vil der blive taget stilling til, om der skal ske ændringer til rækkefølgen
og tidshorisonten for indsatsen, udfra den viden vi får i løbet af de første fire år med klimatilpasningsplanen.
I projektplanerne vil der blive taget stilling til, hvordan løsningerne spiller sammen med akutberedskabet. Projektplanerne vil
også beskrive, hvem der skal inddrages i udformningen af løsningerne, herunder også borgere og erhverv.
Tidsplan:
2014: Projektplanlægning for Bagsværd. Start på myndighedsbehandling og eventuel VVM.
2015­2017: Udbud på detailprojektering og entreprenøropgaver. Start på gennemførsel af tiltag i Bagsværd.
Projektplanlægning, myndighedsbehandling med videre for Buddinge og eventuel start på gennemførelse af tiltag.
2018­2040: Projektplanlægning og gennemførelse af løsninger for resten af de udvalgte områder.
Økonomi:
Udarbejdelse af projektplaner for Bagsværd og Buddinge: ca. 1 mio. kr.
Gennemførelse af løsninger: Ud fra en overordnet prissætning af klimatilpasningstiltag i alle 13 områder skønner vi, at
klimatilpasningsløsninger i de to områder koster i størrelsesordenen ca. 60 mio. kr. En del af anlægsinvesteringen vil
række ind i næste planperiode ­ efter 2017. I de første fire år er vores skøn, at der er behov for en anlægsinvestering i
størrelsesordenen ca. 53 mio. kr. Da anlægsinvesteringen kan fordeles på kommunen og Nordvand (læs mere under
Økonomi), betyder det en fordeling på det takstfinansierede område på knap 40 mio. kr. og det skattemæssige
område på ca. 13 mio. kr.
Erhvervsområder
I de 13 udpegede områder er tre områder udprægede erhvervsområder, hvor der er en stor koncentration af virksomheder:
Gladsaxe Erhvervskvarter, Bagsværd Erhvervskvarter og Mørkhøj Erhvervskvarter. Da de beregnede skadesomkostninger
er højere for erhverv end boliger, betyder det, at risikoen for oversvømmelse bliver meget høj i disse områder, selvom
sandsynligheden for vand på terræn ikke er højere end i boligområderne. Læs mere om beregning af skadesomkostninger
under Værdikortlægning.
Handling 2.1 - krav til klimatilpasning i forbindelse med
byomdannelsesprocesserne
To af de tre områder står overfor en markant omdannelse i de kommende år, som giver mulighed for at integrere
klimatilpasning i det nye byggeri i Gladsaxe og Bagsværd erhvervskvarterer. Vi vil bruge de retningslinjer om
klimatilpasning, der er besluttet i tillæg til Kommuneplan 2013, til at udarbejde klimalokalplaner i forbindelse med
byomdannelsen.
Handlingen hænger sammen med Handling 3.4.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
Fastsættelse af planlægningsmæssige krav kræver som udgangspunkt ingen særskilt økonomi
Handling 2.2 ­ undersøge i hvilken grad virksomhederne har klimasikret
sig
Vi har en formodning om, at de høje skadesomkostninger for erhverv betyder, at de i højere grad end borgerne allerede har
klimasikret sig. Vi vil undersøge dette og høre erhvervslivet om, hvilke udfordringer og barrierer de ser i forhold til at beskytte
sig yderligere. Undersøgelsen vil ske ved dialog, spørgeskema med videre.
Tidsplan:
2014
Økonomi:
Kræver ingen særskilt økonomi
Handling 2.3 - udarbejde strategi om samarbejdsprojekter og
partnerskaber om klimatilpasning
20 / 47 På baggrund af den viden vi får fra undersøgelsen om virksomhedernes klimasikring, vil kommunen udarbejde en strategi
for samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet om etablering af klimatilpasningsløsninger. I strategien skal der tages
beslutning om, hvilken rolle henholdsvis virksomhederne og kommunen skal have ved finansiering af løsninger. Strategien
og partnerskaber skal tænkes sammen med byomdannelsesprocesserne i Gladsaxe og Bagsværd erhvervskvarterer.
Tidsplan:
2014-2015: Strategi for samarbejde
fra 2015 og frem: Samarbejdsprojekter og partnerskaber
Økonomi:
I forbindelse med den politiske drøftelse af strategien vil det blive besluttet, hvilke økonomiske midler der skal afsættes
til fremtidige samarbejdsprojekter. Til vurdering af projekters mulige effekt afsættes der 300.000 kr. i perioden 2014­
2017.
Relevante link
Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning
Andre anlægsprojekter
For at få den bedste udnyttelse af vores indsats skal vi være i stand til at etablere klimatilpasningsløsninger, når muligheden
opstår. Det giver en mere optimal udnyttelse af ressourcerne, at vi udfører klimatilpasning , når der alligevel skal anlægges
nyt eller renoveres. Vi vil derfor, i forbindelse med at vi anlægger og renoverer for større projekter i de 13 områder ­ eller i
oplandene til dem ­ undersøge, om der kan integreres en klimatilpasningsløsning i projektet.
Handling 3.1. - klimatilpasning ved renovering og omdannelse af vejnettet
Vejarealerne kan udgøre en mulighed for at komme af med regnvandet. Det kan både handle om håndtering af
"hverdagsregn" i regnbede langs vejen. Og det kan handle om at omforme vejen, så vandet i en skybrudssituation ledes til et
område, der kan opmagasinere eller forsinke store mængder regn.
Ved større anlægsarbejder som nye cykelstier, omlægning eller nyanlæg af fortove og veje skal vi vurdere, om en
klimaløsning i projektet kan bidrage til at mindske oversvømmelserne i området. Eller om projektet kan indgå i en fælles
løsning med de projekter om separering af vejvandet, Nordvand skal foretage i regi af spildevandsplanen. Vi skal indhente
et skøn på de forventede meromkostninger ved at integrere klimatilpasning i løsningen og beslutte, om projektet skal
gennemføres.
Ud fra de skybrudsveje, som fastlægges i kommunen (handling 5.2), skal der laves en beskrivelse af vejstrækninger, hvor
der er mulighed for klimaløsninger.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
Det skønnes, at der skal bruges ca. 800.000 kr. til vurdering, planlægning og gennemførelse af klimatilpasning i
forbindelse med vejprojekter i perioden 2014­2017. Vi vurderer, at fordelingen er 350.000 kr. på det
skattefinansierede område og 450.000 kr. på det takstfinansierede område.
Handling 3.2 ­ klimatilpasning på kommunale institutioner, udearealer og
grønne områder
Klimasikring af kommunale bygninger er vigtig for at forebygge skader og minimere de kommunale udgifter til eventuelle
skadesomkostninger. Derudover er der de kommunale projekter om renovering af bygninger, omdannelse af udearealer,
grønne områder med mere, hvor det bør overvejes, om projekterne har et potentiale i forhold til mindske oversvømmelserne i
de 13 udpegede områder.
Vi vil derfor internt i kommunen koordinere projekter af den type med hinanden og Nordvand, så vi finder de projekter, hvor
det er oplagt at integrere klimatilpasning. Derudover vil vi formidle de tiltag, der laves på institutioner og udearealer overfor
borgere og virksomheder, så de fungerer som demonstrationsprojekter ­ se også handling 4.6.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
21 / 47 Økonomi:
Regnvandsprojekter på de kommunale bygninger vil kunne få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, som en del af
finansieringen. I kommunens budget for 2013 er der til en række demonstrationsprojekter for regnvandshåndtering ved
egne bygninger afsat i alt 1,2 mio. kr. i 2013-2015.
Handling 3.3 - klimatilpasning i forbindelse med fjernvarmeudbygningen
I forbindelse med udlægning af fjernvarmeledninger på privat grund vil Gladsaxe Fjernvarme tilbyde, at fjernvarmen står for
udgravningen til en regnvandsløsning, hvis den enkelte grundejer ønsker det. Dette skal være et incitament til den private
grundejers håndtering af regnvand.
Tidsplan:
2014 og frem (i udbygningsperioden)
Økonomi:
Ingen særskilt økonomi
Handling 3.4 - klimatilpasning i forbindelse med letbaneudbygningen
I forbindelse med samarbejdet om letbaneudbygningen og udviklingen af Ringbyen vil vi arbejde for, at
klimatilpasningsløsninger integreres i byomdannelsen og i de anlægsarbejder, der kommer til at knytte sig til udviklingen af
de nye stationsnære områder i Gladsaxe. Vi vil også indgå aktivt i samarbejdet om udarbejdelsen af en blå/grøn plan for
Ringbyen, sådan som det er beskrevet i forslag til Fingerplan 2013.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
Er på nuværende tidspunkt ukendt. Der skal afsættes særskilt økonomi.
Handling 3.5 - klimatilpasning ved brug af klimalokalplaner og i
forbindelse med omdannelsesprojekter
Vi vil bruge retningslinjerne i Kommunplantillægget om klimatilpasning til at udarbejde klimalokalplaner, der hvor det bliver
aktuelt.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
Fastsættelse af planlægningsmæssige krav kræver som udgangspunkt ingen særskilt økonomi
Relevante link
Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning
Kampagner og vejledning
Borgere og virksomheder er vigtige selvstændige aktører, som selv skal udføre klimatilpasning, der kobler sig til
kommunens overordnede løsninger. Kommunen har derfor en vigtig rolle i at understøtte borgernes og virksomhedernes
indsats ved kampagner og vejledning. Vejledningen er forskellig alt efter om det er borgere, der bor i parcelhuskvarterer,
boligselskaber eller virksomheder. Vi vil bygge videre på den kommunikation og formidling, vi igennem flere år har arbejdet
med i forhold til at få borgerne til selv at håndtere regnvand på egen grund. Her er et vigtigt incitament tilbagebetalingen af
en del af tilslutningsbidraget.
Handling 4.1 Generelle kampagner
Kommunens nuværende hjemmeside om regnvand skal også formidle, hvordan man sikrer sig i forhold til skybrud. Vi vil
understøtte de kampagner, som udvikles af andre netværk, foreninger, Naturstyrelsen med videre. Vi vil udvikle et særligt
22 / 47 site til erhvervslivet på hjemmesiden.
Derudover vil den generelle kampagneindsats bestå i at afholde aktivitetsdage og være synlige i forskellige sammenhænge
med budskaberne om regnvandshåndtering og skybrudssikring. I det omfang det er relevant, udarbejdes der flyers og
pjecer, som kan bruges, når vi er i dialog med borgerne.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
110.000 kr. i perioden 2014-2017
Handling 4.2 Fagfolk som ambassadører og formidlere
Kloakmestre og anlægsgartnere er vigtige medspillere i forhold til klimatilpasning, da de ofte står for at udføre løsningerne
hos borgere og virksomheder. Vi vil derfor samarbejde med dem, så de kan fungere som ambassadører for vores mål om
klimatilpasning, og vi vil arbejde for en form for certificeringsordning eller lignende.
I de 13 udpegede områder vil vi samarbejde med grundejerforeningerne om at afholde en særlig aktivitet, vi kalder "Åbent
skur". Ideen er at få fagfolk til at stille op med ekspertise og give borgerne konkret vejledning målrettet forhold på deres
egen matrikel.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
60.000 kr. i perioden 2014-2017
Handling 4.3 Målrettet vejledning i boligselskaber
Boligselskaberne i Gladsaxe udgør et særligt potentiale både i forhold til regnvandshåndtering og løsninger til håndtering af
skybrud. Der vil være en mærkbar effekt i forhold til kloaksystemet, når mange hundrede husstande selv håndterer regnvand.
Mange af boligselskaberne har grønne områder, som rekreativt kan løftes med regnvandsløsninger på overfladen, og som
nogle steder også har potentiale til at fungere som skybrudsløsninger.
Vi vil være opsøgende og tilbyde hjælp til udarbejdelse af skitseprojekter for boligselskaber, der bidrager til oversvømmelse
i de 13 områder. Skitseprojektet skal give boligselskabet et første indtryk af, om regnvandshåndtering er mulig, med hvilke
løsninger og et bud på omkostninger til projektet. Vi vil også have fokus på, om projektet kan integreres med de projekter for
separering af vejvand, som Nordvand udfører.
Derudover vil vi bruge boligselskabernes netværk "Klimaklar" til formidling om regnvandshåndtering og skybrudssikring,
herunder tage på ekskursioner til færdige projekter både inden for og uden for kommunen.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
Ingen særskilt økonomi
Handling 4.4 Dialog med virksomheder
Vi skal udarbejde en strategi for samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet om etablering af klimatilpasningsløsninger
- se handlinger for erhvervslivet. Det vil vi blandt andet bruge kommunens klimanetværk for virksomheder ­ Klimaklar ­ til. I
Klimanetværket skal vi også formidle løsninger til regnvandshåndtering og skybrudssikring, afholde ekskursioner til
"fyrtårnsprojekter" både inden for og uden for kommunen. Vi vil udvikle et koncept, så vi kan formidle og vejlede om
klimatilpasning, når vi går på tilsyn på virksomhederne.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
50.000 kr. i perioden 2014-2017
Handling 4.5 Vejledning ved byggesagsbehandling
Når vi behandler byggesager, vil vi bruge kortlægningen af risiko for oversvømmelse, så borgere og virksomheder får
oplysninger om risikoen og bliver vejledt i, hvordan de kan forebygge skader af oversvømmelser ved klimasikring.
23 / 47 Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
Ingen særskilt økonomi
Handling 4.6 Formidling af demonstrationsprojekter
Vi vil gøre en særlig indsats for, at de første større kommunale klimatilpasningsprojekter vi får etableret, kan fungere som
gode demonstrationsprojekter overfor borgere og virksomheder ­ både i etableringsfasen og når projektet står færdigt.
Indsatsen består for eksempel i særlig skiltning, synlighed i udformningen af projektet, presseomtale og ekskursioner til
projekterne.
Tidsplan:
2014-2017
Økonomi:
80.000 kr. i perioden 2014-2017
Udviklings­ og undersøgelsesprojekter
For at kunne arbejde målrettet med regnvands­ og skybrudsløsninger i de kommende år, skal vores grundlag være det bedst mulige, så vi får valgt de
mest optimale løsninger og samtidig beskytter natur og grundvand. Der er derfor behov for, at vi igangsætter en række forskellige undersøgelser om
vandkvalitet, skybrudsveje og nedsivningsforhold. Politikerne i Gladsaxe Kommunes Miljøudvalg og Trafik­ og Teknikudvalg har besluttet, at sætte de
da de er grundlag for handlingerne om de konkrete anlægsløsninger i spor 1
(Boligområder) og 3 (Andre anlægsprojekter).
fleste undersøgelser i gang allerede i 2013, Handling 5.1 Undersøgelse af saltproblematik og vandkvalitet
I forbindelse med Nordvands projekter for separering af vejvand er én af de væsentligste barrierer for nedsivningen af
vejvand forekomsten af salt i vejvandet i vintersæsonen. Salt i store mængder kan være en trussel for grundvandet. I de
kommende år vil vi deltage i projekter, der kan give os en større viden om salts betydning for vådområder og grundvand.
Parallelt med det vil vi også undersøge ­ for eksempel ved pilotprojekter i kommunens Driftsafdeling ­ hvilke fordele og
ulemper, der er ved at anvende alternativer til salt som glatførebekæmpelse, ændre måden vi salter på og lignende.
Hvis vejvand skal udledes til søer, vandløb og vådområder kræver det, at vandet renses. Vi vil derfor også deltage i
pilotprojekter om forskellige rensemetoder, så metodernes costeffektivitet, arealkrav og renseeffektivitet kan sammenlignes.
Tidsplan:
2013­2017. Undersøgelser sættes i gang allerede i 2013
Økonomi:
300.000 kr. til diverse undersøgelser og pilotprojekter
Handling 5.2 Kortlægning af mulige vandveje
For at konkretisere mulighederne for løsninger til skybrud er der behov for en nærmere analyse af, om søer, vandløb og
vådområder reelt kan bruges som modtager af vandet i en skybrudssituation. Det skal også vurderes, hvilket potentiale der
er i at åbne rørlagte vandløb og bruge dem som vandveje. Målet med undersøgelsen er, at vi kan udpege de lokaliteter, hvor
vi ønsker, at vandet i skybrudssituationer skal styres hen.
Tidsplan:
2013­2014. Undersøgelser sættes i gang allerede i 2013
Økonomi:
300.000 kr. til analyse
Handling 5.3 Detaljeret kortlægning af nedsivningsforhold
En større lokal håndtering af regnvand kan få utilsigtede negative konsekvenser de steder, hvor grundvandvandspejlet
24 / 47 allerede står højt. Det kan give vand i borgernes kældre, fugt i bygninger med mere. Der er derfor brug for, at vi får et mere
detaljeret kendskab til, hvor der ligger mindre lokale vandmagasiner (= det sekundære grundvandsspejl, som ligger højere
end det almindelige grundvandsspejl), og hvilke forandringer der sker. Den viden skal vi bruge fremadrettet i forhold til, hvor
vi etablerer klimatilpasningsprojekter og opfordrer til lokal håndtering af regnvand ­ og hvor vi afholder os fra at gøre det.
Tidsplan:
2013­2014. Undersøgelser sættes i gang allerede i 2013
Økonomi:
300.000 kr. til detaljeret grundvandsmodel
Handling 5.4 Koordinere egen indsats med resten af regionen og deres
prioriterede projekter
Udfordringen med klimatilpasning går på tværs af kommunegrænser. Vi vil derfor prioritere at deltage i det udviklings­ og
koordineringsarbejde, der er etableret i regionen og i de kommuner, som vi grænser op til. Vi skal fortsat deltage aktivt i
netværket KLIKOVANDs projektledelse og arbejdsgrupper og deltage i Regnvandsforum for hovedstadskommunerne. Det
er vigtigt at finde de bedste løsninger på tværs af kommunegrænser, og det er derfor højt prioriteret at udforme løsninger i
samarbejde og dialog med nabokommuner og andre forsyningsselskaber.
Tidsplan:
fra 2014 og frem
Økonomi:
100.000 kr. til diverse udviklingsarbejde i perioden 2014-2017
Tidsplan for handlinger
Idékatalog
25 / 47 Hvad er et Idekatalog?
Som en del af klimatilpasningsplanen har vi udarbejdet et katalog, der beskriver forskellige løsninger til, hvordan man
håndterer regnvand lokalt (som grundejer) og på offentlige arealer som veje, parker med mere. Det er også beskrevet,
hvordan man klimasikrer sin bygning. Idekatalogets formål er at give overblikket over de forskellige løsninger og virke som
inspiration og hjælp til borgere og virksomheder.
Hvem henvender Idekataloget sig til?
Idekataloget henvender sig til borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Regnvandsløsningerne kan bruges i villaer,
klyngehuse, boligselskaber, på virksomheder, på offentlige institutioner, udearealer og i grønne områder.
Hvordan er Idekataloget opbygget?
Det er bygget op omkring fem overordnede måder, som regnvand kan håndteres på: nedsivning, fordampning, opsamling,
forsinkelse og styring af vand. Derudover har vi også beskrevet klimasikring af bygninger. Nogle af løsningerne indeholder
flere måder at håndtere regnvand på, se nedenfor. Klik på løsningen og læs beskrivelsen af den.
For hver løsning kan du læse om:
Sådan virker det
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Økonomi, drift og levetid
Hvilke regler gælder der?
Fordele og ulemper
Vil du vide mere?
Det er altid bygherres ansvar at overholde gældende lovgivning ­ også selv om vi ikke nævner alle love.
Sammenligning af løsningerne
De forskellige regnvandsløsninger i idekataloget virker på forskellige måder: ved nedsivning, fordampning, opsamling,
forsinkelse og styring af vand. Nogle virker bedst ved hverdagsregn og nogle kan også bruges til at håndtere skybrud. I
vedlagte tabel.pdf (37.5 KB)kan du få et overblik over, hvordan de forskellige løsningsmuligheder virker, om de er lette eller
sværere at etablere og hvem der kan bruge dem (privat, boligselskab, virksomhed, kommunen).
Læs mere om de enkelte løsningsmuligheder her:
Løsningsmuligheder
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Trug, grøfter og wadi
Udledning til græsareal
Terrænregulering
Grønne tage
Træer i byen
Regnvandsbeholder
Regnvandsanlæg (toiletskyl og tøjvask)
Regnvandsbassiner
Tætte render
Udledning til vådområde
Bump på tværs af veje
Forhøjet kantsten
Skybrudssikring af bygninger
26 / 47 Faskiner
Sådan virker det
Faskiner er hulrum i jorden, som primært dimensioneres til
hverdagsregn. De kan være fyldt med sten, plastkassetter eller lignende.
Faskinen opmagasinerer vand og nedsiver det gennem siderne.
Plastkassetterne vikles ind i en vandgennemtrængelig fiberdug, så
jorden holdes ude fra hulrummene
Der skal være en sandfangsbrønd før en faskine, der opsamler
grus og blade fra taget
Faskiner skal ligge fem meter fra huse med kælder og to meter fra Princip for faskine
skel og huse uden kælder
Faskinen bør graves ned i jorden, så toppen er minimum 50 cm
under jordoverfladen, for ikke at få frostskader
Den dimensioneres oftest til et almindeligt regnvejr, da faskinen
ellers bliver alt for stor
Ved at lave et overløbsrør fra faskinen til en græsplæne eller et
bed, kan faskinen også håndtere skybrud ­ og ikke kun almindelig
hverdagsregn
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Faskinen bidrager til øget dannelse af grundvand, og er på den
måde med til at sikre vores ressourcer af drikkevand
Visse faskiner kan opbygges med en særlig filterjord
(biofiltreringssubstrat), der blandt andet kan rense for
partikelforurening fra motorer og for olie, metaller med mere
Faskine inden tildækning med jord ­ Foto fra Expo­net
Økonomi, drift og levetid
De fleste faskiner koster godt 100 kroner per kvadratmeter areal,
der skal afvandes, og cirka 2.000 kr. pr. sandfangsbrønd inklusive
rør, fittings med mere
Det er ofte selve nedgravningen, som er den største udgift
Vedligeholdelse af en faskine kræver, at man renser sandfanget to
gange om året, og sørger for at rense nedløbsrør
Levetiden er minimum 25­30 år, hvis man følger forskrifterne for
anlæg og vedligehold
Hvilke regler gælder?
Det er vigtig at undersøge jordbundsforholdene, inden man
anlægger faskinen, for at være sikker på, at jorden har god
nedsivningsevne og at den ikke er forurenet
Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer
over 10 m2. På gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en
tilladelse
Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til faskine ­ se
mere på gladsaxe.dk/regnvand
Fordele og ulemper
Fordele:
Fylder ikke noget på jordoverfladen
Øger grundvandsdannelsen
Let at bygge og vedligeholde
Kan bruges i eksisterende bebyggelse
Ulemper:
Skal være meget store i jord med ringe nedsivningsevne
Kræver forundersøgelser
Ikke velegnet til forurenet regnvand
Svært at kontrollere funktionen af faskinen
Nedsat funktion i lange våde perioder
Fungerer ikke optimalt, hvis grundvandsspejlet står højt
27 / 47 Vil du vide mere?
På gladsaxe.dk/regnvand kan du læse meget mere om faskiner,
og hvordan du kommer i gang
Sørg for at overholde de gældende regler for nedsivning i
Gladsaxe Kommune. Find alle oplysninger på
gladsaxe.dk/regnvand
Læs: Teknologisk Instituts datablad om faskiner.pdf (84.4 KB)
Se hvordan du tester nedsivningsevnen på din grund i notat fra
Rørcentret, Teknologisk Institut: simpel nedsivningstest i private
haver.pdf (2.1 MB)
Se Spildevandskomiteens vejledning til regneark for at
dimensionere en faskine: vejledning til regneark om
dimensionering.pdf (469.3 KB)
Og brug selve regnearket: lar dimensionering.xls (267.5 KB)
Gennemtrængelige belægninger
Sådan virker det
Gennemtrængelige belægninger lader regnvandet sive ned ved
hverdagsregn. Det kan for eksempel være:
Særlige vandgennemtrængelige fliser
Fliser med brede fuger
Græsarmeringssten
Asfalt med lufthuller
Grus
Plastikmåtter til at lægge i græsplænen
Princip for gennemtrængelig belægning
Gennemtrængelige belægninger kan i princippet anvendes på alle typer
af arealer: vendepladser, parkeringspladser, indkørsler, opholdsarealer
med videre.
Belægningen og underbygningen skal dimensioneres i forhold til
den trafikbelastning, der er på arealet
Nedsivningshastigheden være så stor, at der normalt ikke dannes
søer på overfladen
Der kan bruges geotekstil som en filterkomponent i toppen af
belægningen, så slam/støv ikke siver ned og stopper porerne til
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Græsarmering som gennemtrængelig belægning
Ved at anvende en gennemtrængelig belægning mindsker man
belastningen på kloaknettet
Hvis man anlægger belægningen med græs, øges fordampningen
en smule, hvilket sænker temperaturen i byerne
Gennemtrængelige belægninger bidrager til øget
grundvandsdannelse og er med til at sikre de fremtidige
drikkevandsressourcer
Økonomi, drift og levetid
Fra 250 kr. pr m2 for græsarmeringsplade til cirka 500 kr. pr m2 for
græsarmeringssten i beton. Priserne er eksklusive
bærelagsopbygning
Belægningen skal rengøres for skidt for at bevare den optimale
nedsivningsevne
Overfladerne skal rives eller spules og fugerne skal renses
Anslået levetid 20­25 år
Hvilke regler gælder?
Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer
over 10 m2. På gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en
28 / 47 tilladelse
Du må ikke salte om vinteren ­ se mere på gladsaxe.dk/regnvand
Hvis du skal aflede vand fra parkeringspladser og veje, kan der
være særlige behov for filterjord eller olieudskiller
Fordele og ulemper
Fordele:
Nedsivning gennem græs giver en effektiv fjernelse af byforurening
Velegnet til tæt bebyggede områder
Kan erstatte eksisterende faste belægninger
Kræver ikke meget vedligehold
Ulemper:
Belægninger uden græs har meget lille renseeffekt
Anbefales ikke nedenfor stejle skråninger på grund af risiko for
skred
Kan kun anvendes på veje med lille trafikbelastning, små akseltryk
og lav hastighed (mindre end 30 km/t)
Risiko for tilstopning og ukrudtsvækst ved dårlig vedligeholdelse
Opbygningen under belægningen skal kunne tåle nedsivning
Vil du vide mere?
På gladsaxe.dk/regnvand kan du se mere om gennemtrængelige
belægninger
Læs flere fakta i Teknologisk Instituts datablad om
gennemtrængelige belægninger.pdf (141.3 KB)
Se hvordan du tester nedsivningsevnen på din grund i notat fra
Rørcentret, Teknologisk Institut: simpel nedsivningstest i private
haver.pdf (2.1 MB)
Regnbede
Sådan virker det
Regnbede er fordybninger i terrænet med udvalgte planter, som både
kan tåle tørre og våde perioder. Regnbede kan tilbageholde, nedsive
eller fordampe vandet fra almindelig hverdagsregn, men kan også
dimensioneres til at være magasin ved skybrud.
Bør have en maksimal vanddybde på op til 50 cm
Bassinet skal være tømt halvt på cirka 24 timer, så der er plads til
næste regnskyl
Der skal helst være 1 meter til grundvandsspejlet
Kan forsynes med overløb til en fordybning i græsplænen eller
lignende i tilfælde af skybrud
Det er vigtigt, at jordens nedsivningsevne er god
Princip for regnbed
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Kan bidrage rekreativt til et område og øge variationen i den
levende natur (biodiversitet)
Regnbede bidrager til øget grundvandsdannelse og er med til at
sikre de fremtidige drikkevandsressourcer
Økonomi, drift og levetid
Kræver indkøb af stauder, græsser og buske
Kræver indkøb af sand og grus til at blande op i jorden
Et regnbed koster cirka 2.700 kr. pr 100 m2 afledt areal
Du skal fjerne visne blade og planter af hensyn til
nedsivningsevnen
Eksempel på regnbed
29 / 47 Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe indløb og
overløb
Planterne skal vedligeholdes
Husk at vande i meget tørre perioder
For at bevare nedsivningsevnen skal du kultivere bedet jævnligt
Det vil årligt koste cirka 950 kr. i arbejdsløn pr. 100 m2 afledt areal
at vedligeholde et regnbed. Så hvis du selv gør det, er der kun
udgifter til indkøb af planter og sand/grus
Hvilke regler gælder?
Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer
over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til regnbed ­ se
mere på gladsaxe.dk/regnvand
Fordele og ulemper
Fordele:
Meget effektiv til at fjerne byforurening
Kan udføres på mange måder, så det passer ind i landskabet
Velegnet til tæt bebyggede områder hvis der kan skabes plads, og
jorden bearbejdes tilstrækkelig
Ulemper:
Kan stoppe til, hvis det omkringliggende terræn ikke vedligeholdes
Mindre egnet til stejlt terræn
Vil du vide mere?
Læs mere om regnbede på gladsaxe.dk/regnvand
Sørg for at overholde de gældende regler for nedsivning i
Gladsaxe Kommune, find alle oplysninger på
gladsaxe.dk/regnvand
Læs Teknologisk Instituts datablad om regnbede.pdf (187.6 KB)
Se hvordan du tester nedsivningsevnen på din grund i notat fra
Rørcentret, Teknologisk Institut: simpel nedsivningstest i private
haver.pdf (2.1 MB)
Se hvilke planter du kan bruge til dit regnbed, notat fra Rørcentret,
Teknologisk Institut: beplantning i regnbede.pdf (3.3 MB)
Se Spildevandskomiteens vejledning til regneark for at dimensionere et regnbed:
vejledning til regneark om dimensionering.pdf (469.3 KB)
Og brug selve regnearket: lar dimensionering.xls (267.5 KB)
Grøft og trug
Sådan virker det
Grøfter og trug adskiller sig fra hinanden ved, at grøfter primært nedsiver
og fungerer som magasin, mens trug primært transporterer og nedsiver.
Grøfter og trug kan dimensioneres til at håndtere både hverdagsregn og
skybrud.
Grøfter kan være traditionelle fordybninger i terrænet belagt med græs
eller sten. De kan opmagasinere vandet, indtil det enten ledes videre
eller siver ned. De kan også forsynes med et drænrør eller en faskine i
bunden. Filterjord i bunden kan filtrere urenheder i regnvandet.
Princip for grøft med faskine som magasin
30 / 47 Grøfter er 1­2 meter dybe udgravninger eventuelt fyldt med
stenmateriale
Skal forsynes med brønde til inspektion og rensning, hvis der er
drænrør eller faskine i grøften
Trug er fordybninger i terrænet, som er dækket med græs eller anden
bevoksning. De kan aflede og nedsive regnvandet, hvis jordbunden er
egnet. Det er vigtigt, at vandets hastighed er lav, så partikler kan holdes
tilbage, og truget dermed er med til at rense vandet. Trug kan erstatte
traditionelle ledninger og nedløbsbrønde langs veje. Kan laves med
direkte nedsivning, med dræn under eller med gennemtrængelig bund.
Kan laves med små dæmninger i hældende terræn.
Trug eller grøft langs vej og fortov
Der skal være lav hastighed; maksimalt 1­2 m/s ved store regnskyl
Vanddybden ved "hverdagsregn" skal holdes under
bevoksningens top, som typisk er 10 cm
Skråningsanlæg skal maksimalt være 1:3 og bredden minimum 50
cm
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Er god til at fjerne byforurening
Kan bidrage til øget grundvandsdannelse og er med til at sikre de
fremtidige drikkevandsressourcer
Økonomi, drift og levetid
Regelmæssig inspektion for at se efter tegn på tilstopning i grøfter
med permeabelt fyld
Græsset skal slås og beplantning fjernes
Levetid cirka 25 år
Anlæg af grøfter og trug koster mellem 400­900 kr. pr. løbende
meter afhængig af materialer og opbygning
Hvilke regler gælder?
Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer
over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til grøft eller trug
­ se mere på gladsaxe.dk/regnvand
Fordele og ulemper
Fordele:
Kan fjerne en del forurening ved at sive ned gennem filterjorden i
bunden
Er velegnede ved vejsider
Let at indpasse i landskabet
Reducerer afstrømningen
Ulemper:
Det er vanskeligt at registrere tilstopninger eller forurening i det
permeable fyld
Dyrt at udskifte tilstoppet filtermateriale
Fylder meget i byområder
Mindre egnet, hvis området er meget stejlt
Uegnet ved parkering i vejsiden
Kun specielle vejtræer kan tåle forholdene
Vil du vide mere?
Læs Teknologisk Instituts datablade om grøfter.pdf (219.2 KB) og
trug.pdf (121.8 KB)
Se hvordan du tester nedsivningsevnen på din grund i notat fra
Rørcentret, Teknologisk Institut: simpel nedsivningstest i private
haver.pdf (2.1 MB)
Se Spildevandskomiteens vejledning til regneark for at
dimensionere en grøft: vejledning til regneark om
dimensionering.pdf (469.3 KB)
Og brug selve regnearket: lar dimensionering.xls (267.5 KB)
31 / 47 Udledning til græsarealer
Sådan virker det
Ved nedsivning på grønne arealer løber vandet direkte ud på den
grønne overflade og siver ned. Det er som regel græsarealer, men
andre typer af bevoksning kan anvendes. Arealet skal have fald bort fra
tilstødende befæstede arealer eller bygninger. Grønne arealer anvendes
til forsinkelse, nedsivning og rensning af regnvand. Anvendes primært til
hverdagsregn, men kan også håndtere skybrud ved samtidig at
terrænregulere.
Regnvand skal holdes inde på egen grund. Sørg derfor for at der
er tilstrækkeligt areal mod skel
Jo større areal vandet ledes ud på, jo hurtigere vil det sive ned
Faldet væk fra bygninger og skel skal være minimum 2 cm pr.
meter og maksimalt 5 cm pr. meter
Princip for udledning til græsareal
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Er god til at fjerne byforurening
Udledning til græsarealer bidrager til øget grundvandsdannelse,
og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer
Økonomi, drift og levetid
Græsset skal slåes. Visne blade og det afklippede græs skal
fjernes
Skadede og eroderede områder skal repareres
Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe
tagnedløbet og udløb til plænen
Udledning af tagvand til græs ved Brøndby Bibliotek
Hvilke regler gælder?
Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer
over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om tilladelse
Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til græsplænen
­ se mere på gladsaxe.dk/regnvand
Fordele og ulemper
Fordele:
Velegnet til at aftage vand fra store befæstede arealer
Fremmer fordampning og infiltration
Let og billigt at udføre
Giver god rensning af vandet
Kan let passes ind i landskabet
Ulemper:
Kræver store arealer
Uegnet ved stejlt terræn
Vil du vide mere?
Sørg for at overholde de gældende regler for nedsivning i
Gladsaxe Kommune. Find alle oplysninger på
gladsaxe.dk/regnvand
Læs Teknologisk Instituts datablad om nedsivning på grønne
arealer.pdf (168.7 KB)
Se hvordan du laver en test af nedsivningsevnen på din grund i
notat fra Teknologisk Institut: simpel nedsivningstest i private
haver.pdf (2.1 MB)
32 / 47 Terrænregulering
Sådan virker det
Man kan opmagasinere store mængder af regnvand ved at etablere
fordybninger i terrænet. Fordybningerne forsinker vandet, inden det
ledes til kloak. Terrænreguleringer kan laves i græsarealer som en
lavning. De kan skabes på et torv ved at sænke belægningen eller ved at
sænke en legeplads. Boldbaner kan også sænkes og dermed forsinke
store mængder regnvand.
Alt efter hvilket underlag man anvender, kan vandet sive ned, forsinke
eller fordampe både ved hverdagsregn og skybrud. Ved at etablere et
ikke­gennemtrængeligt underlag, skaber man et magasin til skybrud.
Princip for terrænregulering
Eksisterende lavninger kan benyttes
Befæstede arealer i bymæssig bebyggelse kan også benyttes
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Er god til at fjerne byforurening, hvis der er nedsivning gennem
græs/beplantning
Udledning af regnvand bidrager til øget grundvandsdannelse og er
med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer
Økonomi, drift og levetid
Græsset skal slåes. Visne blade og det afklippede græs skal
fjernes
Eroderede eller skadede områder skal repareres
Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe
tagnedløbet og udløb til plænen
Vegetationen skal vedligeholdes
Anlægsomkostninger er cirka 13.400 kr. pr. afledte 100 m2 med
mindre den overskydende jord kan bruges på stedet
Levetiden varierer alt afhængig af om bunden er gennemtrængelig
Eksempel på terrænregulering på legeplads
Hvilke regler gælder?
Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer
over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til græsplænen
­ se mere på gladsaxe.dk/regnvand
Hvis du skal aflede vand fra parkeringspladser og veje, kan der
være særlige behov for filterjord eller olieudskiller inden vandet
ledes til græsplænen
Fordele og ulemper
Fordele:
God forsinkelse ved korte intense regnskyl
Velegnet, når arealet skal bruges til flere formål
Let at vedligeholde
Ulemper:
Kræver forholdsmæssigt store arealer for at kunne håndtere
skybrud
På offentligt tilgængelige arealer skal vandet helst sive ned,
fordampe eller ledes videre indenfor 24 timer
Vil du vide mere?
Sørg for at overholde de gældende regler for nedsivning i
33 / 47 Gladsaxe Kommune. Find alle oplysninger på
gladsaxe.dk/regnvand
Se hvordan du laver en test af nedsivningsevnen på din grund i
notat fra Rørcentret, Teknologisk Institut: simpel nedsivningstest i
private haver.pdf (2.1 MB)
Læs Teknologisk Instituts datablade om forsinkelse opstuvning på
terræn.pdf (152.1 KB) og om nedsivning på grønne arealer.pdf
(168.7 KB)
Grønne tage
Sådan virker det
Grønne tage består af forskellige former for beplantning, som kan
optage gennemsnitligt halvdelen af årsnedbøren. Under beplatningen er
taget opbygget af flere lag. Under vækstlaget ligger drænlag, isolering,
dampspærre med mere. Grønne tage er velegnede til at fordampe,
reducere og forsinke nedbøren. Man bør supplere med andre tiltag både
ved hverdagsregn men især ved skybrud, hvor taget ikke har mulighed
for at optage vandmængderne.
Grønne tage tilbageholder og opmagasinerer regnvandet
Tagkonstruktionen skal kunne bære bevoksningen og hele den
opmagasinerende vandmængde
Skal dimensioneres efter leverandørens anvisninger
Der bør være flere afløb fra taget for at minimere risikoen ved
tilstopning
Der skal anvendes den rigtige type jord og beplantning
Princip for grønt tag
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Fungerer optimalt ved hverdagsregn, men ikke ved skybrud, da
taget kun kan nå at optage en lille del af vandet
Ved at øge fordampningen afhjælper de grønne tage de høje
temperaturer i byen, det som også kaldes varme­ø­effekten
Et grønt tag tiltrækker insekter og fugle, og kan bidrage til at øge
biodiversiteten
Princip for opbygning af grønt tag
Økonomi, drift og levetid
Grønne tage kan etableres for cirka 600 kr. pr. kvadratmeter
Skal vandes når man etablerer det, og i meget tørre perioder
Skal efterses for bare pletter og efterplantes
Affald skal fjernes
Tagrender og nedløbsbrønde skal renses og inspiceres
Hvilke regler gælder?
Eksempel på grønt tag i fuldt flor
Lokalplaner kan indeholde retningslinjer og krav for tagbelægning
Der kan være begrænsninger for bevaringsværdige og fredede
bygninger
Fordele og ulemper
Fordele:
Er god til at fjerne byforurening fra regnvandet, da byforurening ofte
består af partikler og støv
Kan anvendes i tæt bebyggelse
Kan anvendes i eksisterende bebyggelse
Er økologisk, æstetisk og gør bybilledet grønt
Der er ikke ekstra arealbehov
Isolerer godt mod kulde og varme
Øger luftfugtigheden i byer
Beskytter tagbelægningen
34 / 47 Er lydabsorberende
Ulemper:
Prisen er høj og kan bedst svare sig at anlægge ved etablering af
nyt tag
Er umiddelbart ikke egnet til stejle tage med en taghældning på
mere end 20­25°. Jo større hældningen er, jo hurtigere løber
vandet af
Kræver vedligehold
Kan blive meget tunge i våd tilstand, så tagkonstruktionen skal
kunne holde til vægten
Vil du vide mere?
Læs mere på gladsaxe.dk/regnvand
Læs Teknologisk Instituts datablad om grønne tage.pdf (120.9 KB)
Grønne tage mindsker varme­ø­effekten. Læs en folder om byens
overflader.pdf (1.2 MB)
Hvis du vil vide mere om grønne tages hydrauliske egenskaber,
kan du notatet: grønne tages hydrauliske egenskaber.pdf (866.7
KB)
Vil du inspireres yderligere, kan du se Augustenborgs Botaniske
Taghave, som ligger i Malmø
Regnvandsbeholdere
Sådan virker det
Regnvand kan opsamles i beholdere eller tønder, og er den mest
udbredte måde at genbruge regnvand på. Vandet kan bruges til
havevanding, bilvask med mere.
Regnvandsbeholderne skal være så store som muligt
Beholderen skal anbringes, så murværk eller fundament ikke tager
skade, hvis vandet løber over
Overløb ledes normalt til nedsivning, men kan også ledes til
kloakken
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Mindre belastning på kloakken, når regnvandet holdes væk
Når du vander med regnvand, bidrager det til øget
grundvandsdannelse, som er med til at sikre de fremtidige
drikkevandsressourcer
Princip for regnvandsbeholder
Økonomi, drift og levetid
Du kan anskaffe dig en regnvandsbeholder med tilbehør til cirka
500 kr.
Beholderne skal tømmes og renses med mellemrum, hvis du vil
undgå, at vandet lugter eller bliver meget misfarvet
Beholderne bør tømmes før frostperioder
Tagrender og nedløbsrør skal renses
Hvilke regler gælder?
Eksempel på regnvandsbeholder
35 / 47 Der er ingen regler for at anvende regnvandsbeholdere
Fordele og ulemper
Fordele:
Nemt og billigt at installere og vedligeholde
Regnvand kan bruges, næsten uanset kvaliteten af vandet
Når du vander med regnvand, bruger du mindre af det dyre
drikkevand
Ulemper:
Der sker ingen rensning af vandet
Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet og lugt
Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet
Man skal være opmærksom på ikke at bruge vand fra overflader af
eternit, kobber og zink til havevanding af grønsager, som senere
skal spises
Man kan også bruge en gammel vintønde
Vil du vide mere?
Læs mere om regnvandsbeholdere på gladsaxe.dk/regnvand
Læs flere fakta på Teknologisk Instituts datablad om
regnvandsbeholdere.pdf (79.3 KB)
Tætte render
Sådan virker det
Tætte render bruges til at transportere regnvandet hen til en anden
løsning, der håndterer regnvandet, eller til at transportere vandet til
kloakken. Tætte render gør regnvandet synligt i bybilledet. Et gammelt
kendt eksempel er Kinnekullerenderne, som findes i mange gamle
bymidter.
Skal kunne rumme normalt forekommende regnskyl
Anlægges med et fald på 15­20 promille
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Render kan forsinke regnvandet alt efter hvilken anden løsning, der
benyttes som supplement til at håndtere regnvandet
Hvis regnvandet ledes til en nedsivningsløsning, vil det bidrage til
øget grundvandsdannelse, og er med til at sikre de fremtidige
drikkevandsressourcer
Økonomi, drift og levetid
Principper for tætte render
Anlægsudgifter varierer meget alt efter materialevalg. Du kan
forvente, at udgiften er fra cirka 200 kr. pr. løbende meter
Affald og blade skal fjernes
Levetiden varierer alt efter materialevalg
Hvilke regler gælder?
Der er ingen regler på området, men vi henviser til vejregler for
tilgængelighed
Fordele og ulemper
Fordele:
Er enkle og kan også være billige at anlægge
En tæt rende der ender i et regnbed
36 / 47 Let at kontrollere funktionen
Kan øge den rekreative værdi og gøre vandet synligt i bybilledet
Ulemper:
Skal renses jævnligt for blade og affald
Er ikke nødvendigvis billige at anlægge, afhænger af materialevalg
Kan udgøre forhindring for gående, kørestolsbrugere, cyklister og
biler
Vil du vide mere?
Et dekorativt eksempel på en tæt rende
Læs Teknologisk Instituts datablad om tætte render.pdf (133.9 KB)
Regnvandsbassiner
Sådan virker det
Regnvandsbassiner kan opmagasinere vand indtil der bliver plads i
kloakken. Bassinerne etableres med uigennemtrængelig bund og sider.
De etableres oftest som tørre bassiner, men kan også udføres med
permanent vandspejl, som kan give et rekreativt løft. Regnvandsbassiner
kan dimensioneres oftest til hverdagsregn, men kan også
dimensioneres til at håndtere ekstremregn.
Løsningen kan kun anvendes i separatkloakerede områder, og er
primært rettet mod forsyningsselskaber, kommuner og store
boligforeninger.
Der skal være sandfang før bassinet
Skal dimensioneres så det ikke løber over til terræn mere end
hvert 5­10 år
Siderne må ikke være for stejle af hensyn til vedligehold og
sikkerhed
Princip for regnvandsbassin i Digterhaven i Sønderborg
Illustration fra Grontmij
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Beplantning ved udløbet kan nedbringe forurening med
vandopløselige stoffer
Økonomi, drift og levetid
Anlægsudgifter BO ELLER ANNETTE Nordvand
Levetid KRISTOFFER
Sandfang skal tømmes
Affald skal fjernes
Græsset skal slåes
Sedimenter skal fjernes interval KRISTOFFER
Eksempel på regnvandsbassin fra Ejermindevej i Odense
Hvilke regler gælder?
Regler på området ­ NORDVAND FA
Fordele og ulemper
Fordele:
Kan anvendes ved sårbart grundvand da der er tæt bund
Enkelt at dimensionere og udføre
Kan øge den rekreative værdi
Ulemper:
Stort arealbehov
Kræver vedligehold for at bevare den rekreative værdi
37 / 47 Kan kun benyttes i separatkloakerede områder
Vil du vide mere?
Om regnvandsbassiner:
Flere fakta om regnvandsbassiner
forsinkelsesbassiner_regnvandsbassiner.pdf (121.2 KB)
Du kan blive inspireret af hvordan Odense har løst et problem i et
boligområde ved Ejersmindevej
Læs mere om hvordan Sønderborg Forsyning håndterer regnvand
i den nye bebyggelse Digterhaven
Udledning til vådområder
Sådan virker det
Det er muligt i perioder at hæve vandstanden i vådområder for at
mindske belastningen med regnvand i enten vandløb eller kloaknet. I
tilfælde af skybrud kan man udvide kapaciteten i områder, der ligger i
tilknytning til en å eller et vandløb. Kapaciteten kan øges, ved at sænke
eller regulere de tilstødende arealer. Ved at udnytte de tilstødende
arealer forsinker det vandets vej til vandløb eller sø. Og ved at lade
vandet nedsive, vil planterne nå at optage en del forurening.
Nye vådområder kan også forsinke og rense vandet. Det kræver blot, at
der konstant tilføres vand til området, enten ved at pumpe det, eller
skabe mulighed for at det løber naturligt.
Vådområde
Der skal være plads til en øget vandstand i området
Der skal etableres et forfilter, inden man leder vand til vådområdet
Hvis der er tale om et nyt vådområde, skal der være et permanent
tilløb (vandløb)
Der bør både være dybe og lavvandede områder
Max. dybde 1,2 meter og med et lille fald på siderne
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Kan rense for visse forurenende stoffer
Bevarer det naturlige kredsløb fremfor at lede vandet til kloakken
Kan bidrage rekreativt til et område og øge variationen i den
levende natur (biodiversiteten)
Økonomi, drift og levetid
Affald skal fjernes
Ind­ og udløb skal renses
Vegetationen skal vedligeholdes
Aflejringer fjernes om nødvendigt
Hvilke regler gælder?
Bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven skal overholdes
Bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven skal overholdes
Fordele og ulemper
Fordele:
God til at fjerne byforurening
Sårbart grundvand kan beskyttes ved at anvende en membran
Kan tilføre mere natur og dyreliv
Ulemper:
38 / 47 Optager store arealer
Kræver permanent vandtilførsel
Begrænset dybde til opmagasinering
Kan frigive kvælstof uden for vækstsæsonen
Uegnet i terræn med stort fald
For meget bundfald kan øge vedligehold
Vil du vide mere?
Få flere fakta på Teknoloisk Instituts datablad om kunstige
vådomraader.pdf (203.8 KB)
Du kan få yderligere inspiration ved at se på Dansk Arkitektur
Centers hjemmeside, og læse om Sponge Park i Brooklyn eller
Enschede i Holland
Gladsaxe Kommune og Nordvand skal i gang med et projekt i
Høje Gladsaxe Parken, der udnytter et eksisterende vådområder
og skaber nye vådområder, der kan håndtere regnvand. Læs mere
på Nordvands hjemmeside.
Vejarealer
Sådan virker det
Ved at ændre på vejarealer kan man forsinke og lede vandet til en
anden løsning, der håndterer regnvand eller til et areal, hvor det gør
mindre skade. Terrænets dybdepunkter kan udnyttes i forhold til at
skabe magasin eller forsinke vandet. Det er vigtigt at vurdere, om
infrastrukturen kan fungere, og om vejarealerne kan tage skade af
periodiske oversvømmelser. Løsningerne er kun beregnet til brug i
tilfælde af skybrud.
Skaber magasin på eller under vejen
Leder vandet til anden løsning der håndterer regnvand eller hen
hvor det gør mindre skade
Hældningen ændres på arealerne
Man kan hæve kantsten for at undgå overløb
Vejbede (regnbede) langs vejen kan fungere som magsin og
nedsivning
Magasin på terræn i Middelfart
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Har ikke nogen direkte positiv effekt på klimaet eller miljøet. Men hvis
det anvendes i sammenhæng med en anden løsning der håndterer
regnvand, kan det være med til at øge nedsivningen og dermed være
med til at sikre grundvandsdannelsen.
Økonomi, drift og levetid
I nogle tilfælde en billig løsning, der kan have stor effekt
I visse situationer skal der benyttes højere kantsten, hvilket øger
omkostningerne
Prisen afhænger af anvendte materialer (granit/beton) samt
reetablering af tilstødende arealer
Kræver tilsyn for at sikre vejarealernes tilstand og holdbarhed
Magasin under terræn i Alkmaar, Holland
Hvilke regler gælder?
Sørg for at overholde de gældende regler i lov om offentlige veje
og lov om private fællesveje og retningslinjer i vejreglerne og
Tilgængelighed for alle
Der må ikke saltes om vinteren, hvis løsningen indebærer
nedsivning
Der skal etableres filterjord og olieudskiller, hvis løsningen
indebærer nedsivning
39 / 47 Fordele og ulemper
Fordele:
Kan forsinke og tilbageholde store mængder vand
Kan være billigere at etablere end traditionelle bassinløsninger
Omkostningerne kan nedsættes, hvis det udføres i forbindelse
med andet anlægsarbejde på vejen
Ulemper:
Periodevis oversvømmede veje
Sværere tilgængelighed for alle
Vil du vide mere?
Bliv inspireret af hvordan Vejle Spildevand nedsiver vejvand i
kantstensbede og hvordan det er udført på Lindevang i Brøndby
Skybrudssikring af bygninger
Sådan virker det
Når det eksisterede kloaksystem i tilfælde af skybrud ikke kan aflede
regnvandet tilstrækkeligt hurtigt, kan der ske oversvømmelse fra
kloakken, som giver skader på bygninger. Husk, at sikring af din kælder
altid er dit eget ansvar, da kloakkerne kun er bygget til at håndtere
hverdagsregn og undgå oversvømmelser på terræn. Man kan dog selv
gøre meget for hindre eller begrænse skadernes omfang.
Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at stå op igennem dit
kælderafløb, når det regner kraftigt
En pumpebrønd kan sikre, at du ikke får kloakvand i din kælder,
og giver dig et magasin til dit eget spildevand, indtil der igen er
plads i kloakken
Et tilbageløbsstop hindrer, at vand fra kloaksystemet trænger ind i Princip for lyskasse uden skybrudssikring
din bolig, men kræver at du selv håndterer dit eget regnvand
Høje kanter om lyskasser kan forhindre overfladevand i at løbe ned
i din kælder
Høje kanter ved kældernedgange forhindrer overfladevand i at
løbe ned i din kælder
Sandsække kan ofte hindre vandet i at trænge igennem døre,
kælderafløb og toiletter
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Der er ingen positiv effekt på klimaet eller miljøet. Men det kan
spare dig for de gener, der er ved at få kloakvand eller regnvand
indenfor
Økonomi, drift og levetid
Princip for lyskasse med skybrudssikring
Omkostningerne til sikring af lyskasser og kældernedgange kan
variere, men er som hovedregel relativt billige i forhold til
skadesomkostningerne ved at lade være
Sandsække er en billig lavpraktisk løsning, der i visse situationer
kan spare dig for meget besvær og store udgifter
Økonomien på højtvandslukke, pumpebrønd og tilbageløbsstop
varierer alt efter, hvilke forhold der er på din ejendom
Hvilke regler gælder?
Du må ikke selv udføre kloakarbejde. Arbejdet skal udføres af en
autoriseret kloakmester
Reglerne i Bygningsreglementet skal overholdes
40 / 47 I Bygningsreglementet er der særlige regler om adgangsforhold og Princip for kældernedgang uden skybrudssikring
tilgængelighed
Fordele og ulemper
Fordele:
Kan måske give dig billigere husforsikring, undersøg hos dit eget
forsikringsselskab
Sikrer værdien af dit hus
Ulemper:
Nogle af løsningerne kan være forbundet med store udgifter
Forhøjede kanter ved kældernedgange kan være en ulempe i
dagligdagen
Princip for kældernedgang med skybrudssikring
Vil du vide mere?
Læs mere om vand i kælderen på Nordvands hjemmeside
Læs mere på bolius.dk om større og mindre ting du selv kan gøre
for at forebygge vandskader
På Naturstyrelsens hjemmeside klimatilpasning.dk kan du læse
om hvordan du undgår spildevand i kælderen
På Naturstyrelsens hjemmeside klimatilpas.nu kan du se, hvad du
skal være opmærksom på og hvordan du kan få et klimatjek af din
bolig
Få flere gode råd på forsikringogpension.dk til hvordan du undgår
skader på dit hjem ved skybrud
Regnvandsanlæg
Sådan virker det
Regnvand kan opsamles i store beholdere, som oftest er gravet ned eller placeret frostfrit i kælder eller
garage. Herfra ledes vandet via separate rør rundt i huset til de installationer, hvor vandet bruges til
tøjvask og toiletskyl.
Regnvandstank
Regnvandsbeholderne skal være relativ store for at kunne opmagasinere regnvandet
Beholderen skal have et overløb til kloakken eller til andet anlæg i haven, der håndterer regnvandet
lokalt
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Der spares på vores rene drikkevand til tøjvask og toiletskyl, som ikke kræver så høj kvalitet, som
drikkevandet har
Økonomi, drift og levetid
Regnvandstanken koster cirka 30-35.000 kr. til en villa (omkring 5000 l/5 m3), inklusive rør, pumpe,
slanger, filter med mere
Man skal beregne 25-30 l tankvolumen pr. m2 tagareal
Dertil kommer yderligere omkostninger i form at rørlægning inde i huset
Regnvandsinstallation
Filteret, som holder skidt ude af beholderen, skal renses to gange årligt (tager 5­10 min)
Hvilke regler gælder?
Et regnvandsanlæg skal installeres efter Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003 "Brug af
regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner", se under Vil du vide mere
Forsyningsselskabet Nordvand kræver, at der opsættes en bimåler i forbindelse med et
regnvandsanlæg, så der kan afregnes for den del af spildevandet, som stadig føres til kloak.
Nordvand betaler for måleren, som de kommer og sætter op.
Vaskemaskine med regnvand
Anlægget må kun udføres af autoriseret kloakmester, VVS installatør og elektriker
Bor du i enfamiliehus eller rækkehus kræves der ikke tilladelse. Nybyggeri, etageboliger og kontor
skal søge tilladelse fra kommunens Byggesagsafdelingen
41 / 47 Anlægget må ikke installeres i mange offentlige bygninger, blandt andet plejehjem,
dagsinstitutioner og skoler
Fordele og ulemper
Fordele:
Regnvand kan bruges uanset kvaliteten af vandet
Spar penge ved at reducere dit vandforbrug med op til 40 %
Du sparer på grundvandet
Du reducerer mængden af vand som ledes til kloakken
Regnvand er blødt vand, hvilket forlænger vaskemaskinens levetid og mindsker forbruget af sæbe,
skyllemidler og afkalkningsmidler
Ulemper:
Vandet nedsiver ikke, med ledes efter brug til kloakken
Anlægget er relativt dyrt
Anlægget kan have et stort elforbrug
Der er en del regler og retningslinjer som skal overholdes.
Vil du vide mere?
Læs mere om regnvandsanlæg på gladsaxe.dk/regnvand
Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003, Brug af regnvand til wcskyl og_vaskemaskiner i
boliger.pdf (2.2 MB)
Læs Københavns Kommunes metodekatalog om opsamling og anvendelse af regnvand.pdf (761.7
KB)
Træer i byen
Sådan virker det
Træer er et overset element i forhold til klimatilpasning. De er en vigtig faktor i kampen mod
klimaforandringerne. Træerne besidder mange kvaliteter og er relative nemme at implementere
Træer har et dybt rodnet, som gør, at de kan nå vand selv i tørre perioder og har derfor en konstant
fordampning
Træer har langt større fordampningsoverflade, end for eksempel en græsplæne med samme radius
De er med til at skabe rum, rekreativ værdi og forgrønne bybilledet
Positiv effekt på klimaet og miljøet
Træerne er med til at øge fordampningen i byen
De er med til at håndtere regnvandet
De giver skygge, som modvirker varme­ø­effekten samt udledning af drivhusgasser
De optager CO2
De skaber vækstbetingelser for flora og fauna
Økonomi, drift og levetid
Træerne koster omkring 500­1500 kr. stykket, alt efter størrelser og art
Træerne skal beskæres, men hyppighed afhænger meget af arten
Der vil være nedfaldsløv, som eventuelt skal samles
Levetid 50­100 år
Hvilke regler gælder?
Træerne skal have en vis højde, hvis de er placeret tæt ved trafikken for at biler og lastbiler kan
kører under dem
Retningslinjer i vejreglerne skal overholdes
Fordele og ulemper
42 / 47 Fordele:
De kan med deres dybe rødder nå vand, selv i tørre periode, og har derfor en konstant fordampning
De rejser sig i byrummet og kan konkurrerer med bygningerne i højden
De kan med deres skygger være med til at skabe opholdsrum for mennesker og dyr
Ulemper:
De fylder i bybilledet og kræver plads til deres rødder
De kan ved forkerte beskæringer, eller hvis der graves tæt ved rødderne, blive til "risikotræer"
De har en langsom vækst, det vil sige, at man ikke får den ønskede virkning med det samme.
Hvis der plantes for mange af samme art, risikerer man ved sygdom, at alle træer går ud på én
gang
Vil du vide mere?
​ Bytræ­arboretet under Københavns Universitet, Skov og Landskab har lavet en bytræsamling
Kortlægning
Grundlaget for at beslutte, hvor indsatsen for klimatilpasning skal ske, er en kortlægning af risikoen for oversvømmelse.
Der er i forbindelse med klimatilpasningsplanen lavet beregninger af, hvor stor sandsynligheden er for, at der sker
oversvømmelser i Gladsaxe. Dette er sammenholdt med værdien af de områder, der bliver berørt. Værdien er opgjort som
gennemsnitlige skadesomkostninger ved oversvømmelse.
Risikoen for oversvømmelse er dermed en kombination af, hvor ofte et område bliver oversvømmet, og hvor store skaderne
er, når det sker. Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i kroner.
Risikoen er en beregnet risiko og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været oversvømmelse det pågældende sted.
Risikokortlægningen har vi derefter brugt til at udpege de områder, som har størst risiko for oversvømmelse. Vi har udpeget
13 områder i Gladsaxe. Indenfor hvert område er det kun en mindre del, som har høj risiko for oversvømmelse. Læs mere
om det under Risiko og muligheder.
Se de aktuelle kort og få flere informationer under Oversvømmelseskort, Værdikort og Risikokort.
Oversvømmelseskort
Beregninger for oversvømmelse er baseret på en model (Mike Flood), der kobler kloaksystemet med en terrænmodel og viser, hvor vandet vil
samle sig på overfladen. På kortet er vist, hvor modellen forudsiger, at der vil være vand på terræn ved forskellige regnintensiteter. Der er vist
oversvømmelser for en 20 års­ , en 50 års­ og en 100 års regnhændelse i 2012 ­ det vil sige regnhændelser, som har henholdsvis 5 %, 2 % og 1 %
sandsynlighed for at ske om året.
Desuden er det vist, hvor der vil være vand på terræn om 100 år, når der kommer en 100 års regnhændelse. Udbredelsen er større end i dag, da
scenarier for klimaændringer forudsiger, at årsnedbøren stiger. Fremskrivningerne baserer sig FNs klimapanel IPPCs scenarie A2.
Beregningerne af hvor der sker oversvømmelser, er baseret på modeller og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været oversvømmelser
det pågældende sted.
Brug af kortet
Kortet viser alle regnhændelser på én gang. Ved at folde krydset i højre hjørne ud, kan de forskellige lag i kortet tilføjes eller fjernes. Ønsker man for
eksempel at se, hvor der er vand på terræn ved en 20 års regn, skal kun laget "20 års regn" være slået til. For at se hele udbredelsen af 50 års
regnhændelsen skal også 20 års regnhændelsen være slået til. Det vil sige, at de underliggende lag (på mindre regnhændelser) også skal være
slået til.
Beregning af sandsynligheder
For nutidssituationen og for fremtidssituationen om 100 år er det efterfølgende beregnet, hvor stor sandsynligheden er for vand på terræn. Det vil
43 / 47 sige, hvor ofte (gange pr. år) der kan forventes vand på terræn. Et sted, som allerede bliver ramt af en 20 års regnhændelse, har fem gange så stor
sandsynlighed for vand på terræn i forhold til et sted, som først bliver ramt ved en 100 års regnhændelse. Sandsynlighederne er efterfølgende brugt
til at beregne risiko for oversvømmelse.
Værdikort
Værdien af et område er udtrykt ved de skadesomkostninger, der er det pågældende sted, hvis området bliver oversvømmet. Skadesomkostningerne er opgjort ud fra erfaringstal for oversvømmelsesskader fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Værdien er
udtrykt i kr. pr. m2. Oversvømmelsesskader er differentieret i forhold til, hvilken aktivitet eller type af bebyggelse, der er tale om. Aktiviteter og
"skadesomkostningsværdier" er:
Industri og Erhverv: 5.500 kr. pr. m2
Boliger: 1.480 kr. pr. m2
Kolonihaver: 350 kr. pr. m2
Offentlig og privat service: 3.000 kr. pr. m2
Fredede bygninger: 10.000 kr. pr. m2
Veje og cykelsuperstier (inddelt i 3 typer): mellem 10-45 kr. pr. m2
Jernbane og kommende letbane: 90 kr. pr. m2
Kirker: 3.000 kr. m2
Fortidsminder: 1.500 kr. m2
§ 3­natur (beskyttede naturtyper): 1 kr. m2
Kommunen er opdelt i celler på 100 x 100 m ­ en hektar (ha). I cellerne er det beregnet, hvor meget en bestemt type aktivitet udgør af cellen. Hver
celle får dermed en bestemt skadesomkostningsværdi summeret fra de aktiviteter, der er i cellen. For at have fokus på særlige følsomme
bygninger som vandværker, store transformatorstationer og lignende er der i modellen lagt 100.000 kr. til værdien i cellen, hvis der er sådanne
bygninger i cellen.
Risikokort
Risikoen for oversvømmelse er en sammenkobling af, hvor ofte et område bliver oversvømmet i dag, og hvor store skaderne er, når det sker.
Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i kroner.
Vores kortlægning af risiko er brugt til at udpege de områder, som har den største risiko for oversvømmelse i dag. Udpegningen er sket der, hvor
der er et større sammenhængende område, som har høj risiko ­ det vil sige, at der ligger flere celler tæt på hinanden, der har en risiko større end
1.000 kr. pr. ha. om året.
Der er udpeget 13 områder i Gladsaxe, hvor afgrænsningen er sket i forhold til dybdepunkter i terrænet, så områderne repræsenterer hver sit
mindre afgrænsede vandopland. Det betyder, at det udpegede område er meget større, end der hvor der reelt er oversvømmelse.
Oversvømmelsen er ofte i lavpunktet indenfor området. På den måde vil løsningerne til en del af problemerne kunne findes indenfor området. Når
der skal udarbejdes konkrete løsningsforslag for området, vil det blive undersøgt nærmere, om der er behov for, at nogle af løsningerne til
afhjælpning af problemet ligger udenfor området.
Læs mere om de enkelte områder under Risiko og muligheder.
Cirka halvdelen af kommunen er ikke dækket af de 13 områder. Her er der stadig lokaliteter, hvor der sker oversvømmelse, men risikoen er ikke
høj for et større afgrænset område.
Faktabox
Risiko for oversvømmelse = sandsynlighed (for oversvømmelse) x konsekvens
(skadesomkostning)
44 / 47 Baggrund
Her kan du læse mere om den økonomi, som der er behov for de næste 25 år for at udføre
klimatilpasning i Gladsaxe Kommune. Du kan også læse om Nordvands projekter i de 13 udpegede
områder, som er med til at løfte en del af udfordringen med de kraftigere skybrud. Projekterne er fastsat i
Spildevandsplan 2011 og tillæg til denne.
Derudover kan du læse om, hvordan klimatilpasningsplanens indsatser hænger sammen med den øvrige
planlægning i Gladsaxe Kommune.
Økonomi
Forsyningsselskaberne må efter 2015 betale op til 75 % af omkostningerne til etablering af klimatilpasningsløsninger over
jorden ­ det vil sige LAR­projekter (Lokal Afledning af Regnvand) ved veje, i vandløb og rekreative områder. Disse løsninger
er ofte de mest omkostningseffektive i forhold til traditionelle spildevandsløsninger som udvidelse af kloakledninger,
bassiner og lignende.
Det skattefinansierede område skal betale de resterende 25 % af anlægsomkostningerne.
De løsninger som realiseres via klimatilpasningsplanens handlinger vil primært være LAR­løsninger, hvor udgiften kan
fordeles på takst og skat. Enkelte steder kan løsningen vise sig at være traditionelle spildevandsløsninger som rør og
bassiner, som kan betales 100 % via takstmidlerne.
Finansieringsbehov i 2014-2017
I klimatilpasningsplanen er der estimeret økonomi for de forskellige handlinger i planen.
Hovedparten af investeringen i den første fireårige periode går til anlægsinvesteringer i de to højstprioriterede
boligområder; Bagsværd og Buddinge. Det forventes, at investeringer til disse to områder udgør ca. 60 mio. kr. Noget af
investeringen kommer til at ligge efter 2017, da etableringen af anlæg i de to områder ikke når at blive færdige inden 2018.
Frem til 2018 anslår vi, at der er behov for en investering i størrelsesordenen ca. 53 mio. kr., som kan fordeles på det
takstfinansierede område med knap 40 mio. kr. og på det skattemæssige område med ca. 13 mio. kr.
Dertil kommer ca. 3 mio. kr. til planlægning af projekter, kampagner, vejledning og udviklings­ og undersøgelsesprojekter,
som er skattefinansierede.
Samlet set er det en årlig udgift på det skattefinansierede område i den første fire­årige periode på ca. 4 mio. kr.
Finansieringsbehov efter 2017
I de efterfølgende år ­ frem til 2039 ­ vurderer vi, at der er brug for at afsætte i alt 350 mio. kr. på det takstfinansierede
område og ca. 130 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det svarer til ca. 6 mio. kr. årligt på det skattefinansierede
område.
For en række projekter i klimatilpasningsplanen er økonomien ukendt og estimatet på anlægsinvesteringer er det bedste
bud, vi har i øjeblikket. Nogle år kan der vise sig behov for at afsætte et større beløb, hvorimod der andre år tilsvarende skal
bruges mindre.
Takstudvikling
Forsyningsselskabet Nordvands investeringer til klimatilpasningsanlæg vil få indflydelse på taksten for forbrugerne. Den
samlede forbrugeroplevede takst består af vandtakst og spildevandstakst. Klimatiltagene vil bidrage til spildevandstaksten.
Med det nuværende estimat for anlægsinvesteringer til klimatilpasning vil den samlede forbrugeroplevede takst være godt
10 % større i 2040 end den takstforøgelse, som allerede er besluttet i regi af Spildevandsplan 2011.
Relation til anden planlægning
45 / 47 For at løse udfordringen med kraftigere regn og oversvømmelser er vi nødt til at tænke tværgående og helhedsorienteret i
den kommunale planlægning. Klimatilpasningsplanen spiller sammen med en række andre kommunale planer i forhold til at
gennemføre handlingerne og realisere målene i planen.
Spildevandsplan
Der er en tæt kobling mellem spildevandsplanen og klimatilpasningsplanens mål og handlinger. Spildevandsplan 2011­
2014 er kommunens plan for håndtering af spildevand. Planen har til formål at mindske oversvømmelser fra kloaksystemet
og mindske overløbene af blandet spildevand og regnvand til naturen, når det regner kraftigt. Det skal blandt andet ske ved
at udbygge og renovere kloaksystemet, separere al vejvand i løbet af de kommende 50 år og få borgerne til selv at håndtere
regnvand på egen grund. De borgere der selv håndterer regnvand, kan få penge tilbage fra deres tilslutningsbidrag.
I spildevandsplanen er der sat mål for, hvor ofte der må ske oversvømmelse fra kloaksystemet til terræn. Læs mere under
Mål i spildevandsplanen. Forsyningsselskabet Nordvand udfører projekterne. Læs mere om Nordvands planlagte og
igangværende projekter.
De handlinger i klimatilpasningsplanen, hvor der skal bygges fysiske klimatilpasningsanlæg, forudsætter medfinansiering af
Nordvand. De skal derfor indarbejdes i næste spildevandsplan, som forventes færdig i 2015.
Kommuneplan
Kommuneplanen er den samlende plan for arealplanlægning i hele kommunen. Den fastlægger de overordnede mål og
retningslinjer for, hvordan kommunen skal udvikle sig fysisk fremover. Byrådet har i juni 2013 vedtaget Kommuneplan 2013. I KLs og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2013 er det besluttet, at kommunerne skal indarbejde deres
klimatilpasningsplan direkte i eller som et tillæg til kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet Tillæg 1 til Kommuneplan 2013
om klimatilpasning, som trækker denne klimatilpasningplans indhold op på et overordnet planmæssigt niveau.
Kommuneplantilægget fastsætter den retning og de krav, der vil få indflydelse på, hvordan klimatilpasning kan indarbejdes i
planlægningen og udviklingen af Gladsaxe fremadrettet.
Klimalokalplaner
Ændring af planloven i 2012 giver kommunerne mulighed for at fastsætte bestemmelser i lokalplaner, der er
planlægningsmæssigt begrundet med klimatilpasning eller forebyggelse af forurening. Gladsaxe Kommune vil i sit arbejde
med implementering af klimatilpasningsplanen bruge muligheden for at fastsætte krav til klimatilpasning i nye lokalplaner, for
eksempel i forbindelse med byomdannelsesprojekter, hvis dette viser sig at være nødvendigt og gavnligt.
Bedredskabsplan
Gladsaxe Kommune har en beredskabsplan for skybrud, der beskriver procedurer for håndtering af de konkrete
skybrudshændelser. Planen bliver evalueret og justeret efter større skybrudshændelser. Da Gladsaxe og Gentofte
kommuner har fælles forsyningsselskab (Nordvand) arbejder de to kommuner løbende på at koordinere og ensrette
procedurer for håndtering af skybrud. Det er vigtigt, at få tilbageført den viden vi får fra skybrudshændelserne til arbejdet
med klimatilpasning.
Relevante link
Spildevandsplan 2011
Kommuneplantillæg 1 klimatilpasning
Nordvands projekter
Gladsaxe Kommunes forsyningsselskab Nordvand er i gang med en lang række projekter, som har til
formål at mindske oversvømmelser fra kloaksystemet og nedsætte overløb af blandet spildevand og
regnvand til naturen. Det sker blandt andet ved, at alt regnvand fra vejene bliver separatkloakeret i løbet
af de næste 50 år.
Regnvandet vil så vidt muligt blive tænkt ind i det naturlige vandkredsløb i overfladeløsninger ­ LARløsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Fordelen ved disse løsninger er, at de ofte er mere robuste og
fleksible i forhold til regnhændelser, der er kraftigere end 10 års regn ­ som er det serviceniveau
Nordvand er forpligtiget til at udføre sine løsninger til.
I det følgende er der en status for de projekter, som Nordvand er i gang med at planlægge og udføre i
nogle af de 13 områder, vi har udpeget her i klimatilpasningsplanen. De vil alle give en markant
46 / 47 forbedring af de oversvømmelsesproblemer, der findes i områderne i dag.
Projekterne er fastsat i Spildevandsplan 2011 og i tillæg til spildevandsplanen.
Høje Gladsaxe
Grønnemosekvarteret ­ Nordvand planlægger at separatkloakere Grønnemosekvarteret, så vejvand fjernes fra spildevandssystemet. Det
mindsker risikoen for oversvømmelser fra kloaksystemet ved større regnskyl og overløb af blandet spildevand og regnvand til naturen. Det
fraseparerede regnvand ledes til Gyngemosen. Udføres 2013­2014.
Gladsaxe Idrætspark ­ Første etape Vandledningsstien: Området omkring Vandledningsstien ændres, så det kan tilbageholde vand ved
større regnhændelser og den rekreative værdi øges. Anden etape Idrætsparken: Nordvand laver i samarbejde med Gladsaxe Kommunes
Ejendomscenter og Fritid og Idræt en helhedsplan for området, hvor regnvand i videst mulig omfang håndteres lokalt på overfladen som et
rekreativt element. Derefter bliver det ledt forsinket til Vandledningsstien og videre til et nyt regnvandsbassin under broen ved Gladsaxevej.
Udføres 2013­2014.
Marielyst - Nordvand laver i samarbejde med Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, afdelingen Marielyst, en særskilt plan for
området, hvor regnvand både fra bebyggelsen og veje nedsives lokalt, og derved bliver fjernet fra kloaksystemet. Løsningen forventes at
kunne håndtere meget kraftige regnhændelser. Forventes udført 2013­2014.
Rensning af regnvand i Høje Gladsaxe Park ­ Nordvand arbejder sammen med Gladsaxe Kommune på etablering af regnvandssøer
med et naturligt udseende til rensning af regnvand fra Høje Gladsaxe bebyggelsen og efterfølgende udledning til søer og vandløb i Høje
Gladsaxe Parken og Gyngemosen. Det eksisterende spildevandsbassin ved Skolesvinget ændres til i fremtiden udelukkende at modtage
regnvand. Udføres 2013­ 2014.
Klausdalsbrovej Vest, Kagså Nord og Mørkhøj Erhvervskvarter
Kagsåprojektet ­ Gladsaxe og Herlev kommuner planlægger sammen med Nordvand og HOFOR (Hovedstadens Forsyningselskab) et
større projekt, som vil forøge Kagsåens evne til at opmagasinere og bortlede vand. Det vil i høj grad løse problemerne med vand på de
stærkt belastede arealer langs åen. Samtidig forventer forsyningsselskaberne at etablere et stort bassin, som skal mindske overløb fra
kloakken til Kagsåen, når der regner kraftigt. Forventes planlagt og udført 2013­2020.
Vejvandsseparering Kagså Nord­ I forlængelse af Kagsåprojektet planlægger Nordvand en separatkloakering af vejvand fra villakvarteret
nord for Mørkhøj Erhvervskvarter. Forventes planlagt og udført efter 2020.
Kagså Syd
Kagsåprojektet ­ Gladsaxe og Herlev kommuner planlægger sammen med Nordvand og HOFOR et større projekt, som vil forøge Kagsåens
evne til at opmagasinere og bortlede vand. Det vil i høj grad løse problemerne med vand på de stærkt belastede arealer langs åen. Samtidig
forventer forsyningsselskaberne at etablere et stort bassin, som skal mindske overløb fra kloakken til Kagsåen, når det regner kraftigt.
Forventes planlagt og udført 2013­2020.
Årstidskvarteret ­ I forlængelse af Kagsåprojektet planlægger Nordvand en separatkloakering af vejvand fra villakvarteret og
boligområderne syd for Mørkhøj Erhvervskvarter. Forventes planlagt og udført 2020.
Relevante link
Spildevandsplan 2011 samt tillæg
Læs mere om Nordvands projekter i Høje Gladsaxe på Nordvands hjemmeside.
47 / 47