Jakob W. Hansen: Feltarbejde i Nordgrønland og

Bruk av velferdsteknologi i
andre land
Presentasjon på 12k seminar 17. mars 2011
Espen H. Aspnes
InnoMed
SINTEF Teknologi og samfunn
[email protected], tlf. 930 59 050
Hva er velferdsteknologi? – Hjælpemiddelinstituttet, Danmark:
•
”Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle
velfærdsydelser.
•
I de nordiske velfærdssamfund tilbyder det offentlige en række velfærdsydelser til borgere med
særlige behov, fx pleje, omsorg, praktisk hjælp, hjælpemidler, boligindretning, behandling,
genoptræning, vedligeholdelsestræning, specialundervisning, beskyttet beskæftigelse mv.
Velfærdsteknologi er teknologiske løsninger, der indgår som en del af disse ydelser.
Velfærdsteknologi er således ikke afgrænset til én bestemt sektor, men rækker ind i alle sektorer
herunder sundhedssektoren, socialsektoren, undervisnings- og uddannelsessektoren og
arbejdsmarkedssektoren.
•
Velfærdsteknologi omfatter teknologiske løsninger, der anvendes af borgere, der er modtagere
eller forbrugere af de særlige velfærdsydelser, og som enten kompenserer for eller støtter en
nedsat funktionsevne. Velfærdsteknologi omfatter også teknologiske løsninger, der primært
anvendes af og understøtter de medarbejdere, som leverer eller udfører velfærdsydelserne.
•
Velfærdsteknologi kan være i form af såvel dedikerede hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretningsløsninger, undervisningsredskaber, arbejdsredskaber mv., og afgrænser sig
primært i forhold til disse ved dets dobbelte fokus. Velfærdsteknologiske løsninger har både et
individuelt og et samfundsmæssigt perspektiv.”
(Velfærdsteknologi www.hmi.dk/page1579.aspx)
Hva er velferdsteknologi? – Ingeniørforeningen i Danmark, IDA:
•
”Til forskel fra sundhedsområdets tilbud har velfærdsteknologien et større forebyggende fokus på
brugerens aktiviteter i hverdagslivet som borgere, snarere end i rollen som patienter.” IDA
definerer velferdsteknologi som:
•
”Teknologier og intelligente systemer, der forsyner eller assisterer borgeren med én eller flere
hverdagsfunktioner. Velfærdsteknologi kan understøtte og forstærke fx tryghed, sikkerhed, sociale
netværk, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er rettet mod personer med
kroniske sygdomme, borgere med handicap i forskellige former og grader, personer med
genoptræningsbehov. Også ressourcestærke ældre og andre borgere kan have glæde af
teknologier til sociale netværk, daglige gøremål, personlig pleje og sundhedsfremme”.
(IDA, 2010)
Dette har betydd mye for eget engasjement mht velferdsteknologi
•
•
20 års praksis fra byggebransjen, derav 10
år med helsebygg
17 år med innovasjon og næringsutvikling i
SINTEF
• BESTA-konferansen i 1994 om
smarthusteknologi
• Oppbyggingen av InnoMed
• Fokus på den demografiske utviklingen
• Fremtidens eldreboliger
• Velferdsteknologi
• UN Second World Assembly on Aging
2002
• IAHSA
• ISG
• Hagen-utvalget, sekretariatet
Prosjektet ”Hjemmebasert omsorg
En behovsanalyse”
Trondheim kommune 1995
Hva er det største problemet
brukere av hjemmebaserte tjenester
har?
– Brukerne klarer seg ikke selv fordi
bosituasjonen er dårlig tilpasset og
de har en passiv tilværelse
Hva er de viktigste brukerkravene til
eldres bosituasjon?
Mange eldre i byene bor i blokk med inntil 4 etasjer
uten heis. P.g.a. utrygghet vil de ikke bo i 1. etg.
Ved nedsatt førlighet blir de fort hjelpetrengende og
isolert
– Kombinasjon av tilpasset innredning
og service øker selvhjulpenhet
– Jeg bestemmer over min egen
hverdag
– Dagliglivets sosiale sider blir
verdsatt
Noen eksempler fra Sverige
www.ippi.se
Film fra Enköping
Stor satsing på
velferdsteknologi
i Danmark
Vivago – Utvidet trygghetsalarm – Finsk produkt
•
Fungerer som ”vanlig” trygghetsalarm
ved at bruker trykker på alarmknapp ved
behov for hjelp
Systemet kan også:
• Varsle når bruker beveger seg utenfor
forhåndsbestemt område
• Registrere aktivitetsnivå
• Varsle når bruker er ”mistenkelig
stille” (for eksempel bevisstløs etter
fall)
• Registrere søvnmønster
”Teleomsorgsprosjekt” på
Taiwan
Husholdningsroboter
Toalettproblematikk
Toaletthjelpemidler
“Giraff-robot” fra
http://headthere.com/
•
•
•
Dette produktet ble opprinnelig utviklet
for videokonferanser, men man ser også
anvendelse i hjemmet
Sosial kontakt og kontakt mellom
hjemmeboende og helsevesenet
Den aktiveres ved oppringing og den
som har den bestemmer derfor når den
skal kunne gis ”innsyn”
Ved at den er mobil og har kamera kan
den brukes til oppgaver som å ”se over
situasjonen”, hjelpe til med å finne ting
osv
Microsoft – “Senior PC”
Senior prosjekleder Gary Moulton,
Microsoft introduserer “Senior PC” utviklet
i samarbeid med HP og Best Buy med
bedre brukergrensesnitt for:
•
•
•
E-post
Søk på nettet
Tekstbehandling
Brukerne ønsker også bedre opplegg for:
•
•
•
Medikamenthåndtering
Kognitive spill
Digital fotografering
ACP
Accelerated care
plus OmniVR™
Regiondirektør Lisa
Moore fra ACP demonstrerer “The Virtual
Rehabilitation System”
som stimulerer
brukeren til å trene
hardere
(En konkurrent til
Nintendo Wii)
IN2L – It’s never 2 late
The Easy-to-Use, Touch Screen IN2L Interface
Film
Møte med Intel Health i Portland,
Oregon 25. okt. 2010
Intels tilnærming:
•
Forskning siden1999
•
Helseindustriens største innovasjonsteam
•
Har undersøkt brukerbehov i
• 1.000 husholdninger
• 20 land
• 200 sykehus/klinikker
Eric Dishman, Intel Health:
Visjon for 2020:
Flytte 50 % av institusjonsomsorgen i
dag over til hjemmet og nærmiljøet
innen 10 år
Intel Reader
•
•
Omformer trykt
tekst til digital tekst.
Deretter leser den
teksten høyt
Hjelpemiddel for
personer som har
leseproblemer
enten det skyldes
dysleksi, dårlig syn
eller blindhet
Noen mobile kliniske enheter
•
•
•
•
•
Motion C5v
Panasonic H1 Toughbook
OQO 2+
ROM BlackPad
Apple iPad
Film (ikke vist på seminaret, men anbefales)
Gulvbelegg som reduserer fallskader – Cushioned Floors, USA
•
•
•
Ca. 50 % reduksjon av fallskader
Et hoftebrudd koster i snitt ca 170.000 NOK
Gummibelegget vil antagelig koste ca 900 kr/m²
”Talking Signs” – Hjelpemiddel for
blinde/svaksynte
•
”Talking Signs” er ”skilt” som sender
usynlige, infrarøde signaler til en
håndholdt mottaker som omgjør
signalet til en talebeskjed som varsler
bruker om hva som er i nærheten
•
Brukeren peiler også retningen til
”skiltet”
Eksempler:
•
Bussholdeplass, rute #
•
Minibank
•
Utgang
•
Toalett
Gangfelt
•
Referanse i Norge: Operahuset i Oslo
CASTs fire fokusområder:
1. Fremme en global visjon om at teknologi kan forbedre livskvaliteten for eldre og
redusere helsekostnadene
2. Øke forskning og innovasjon innen velferdsteknologi gjennom pilotprosjekt med eldre
brukere
3. Bidra til å fjerne barrierer for rask kommersialisering av gjennomprøvde løsninger
4. Fremme dialog om standardisering for å sikre at ulike teknologier “snakkker sammen”
og fungerer sammen
CAST er nå en internasjonal koalisjon med mer en 400 teknologiselskap,
organisasjoner som driver eldreomsorg, forskningsorganisasjoner og
myndighetsrepresentanter. CAST er underlagt AAHSA (American Association of
Homes and Services for the Aging)
Call Center
Mottaksapparat for
henvendelser
vedr. helse i
Skottland
Intel Health Guide – Pilotprosjekt overfor KOLS-pasienter i Skottland
Film
Takk for oppmerksomheten!