Rektor på NGG - Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

153-3
Anvendelsesteknisk information.
Permaloid®
Silikonefjerner
7010 / 7799.
Permaloid® Silikonefjerner 7010 er en blanding af langsomt forduftende
organiske opløsningsmidler og Permaloid® Silikonefjerner 7799 er en
hurtigt forduftende blanding. Begge anvendes hovedsageligt til fjernelse af
olie- og fedtrester.
Kun til erhvervsmæssigt brug.
A-datablad nr. DK / 7010_7799 / 00
An Axalta Coating Systems Brand
1 / 10.10.2013
153-3
Anvendelse.
Forarbejdning:
Permaloid® Silikonefjerner 7010 eller
Permaloid® Silikonefjerner 7799 påføres med en sprayflaske
eller en ren klud.
Tør overfladen med en tør klud, inden silikonefjerneren
fordufter.
Bemærk:
1. Den rensede flade skal tørre helt inden videre
forarbejdning.
2. Lad ikke silikonefjerneren tørre op på overfladen.
3. Produktet egner sig ikke til rengøring af sprøjtepistoler og
værktøj.
4. Anvend altid rene klude.
5. Ved meget snavsede emner skal rengøringen gentages.
Fysiske data.
Permahyd®
Permahyd®
Silikonefjerner 7010
Silikonefjerner 7799
+26°C
+4°C
Flammepunkt:
VOC-tal:
2004/42/IIB(a)(850)770
EU-grænseværdien for dette produkt (Kategori IIB.a) i
sprøjteklar blanding er maks. 850 g/l flygtige organiske
stoffer.
VOC-tallet for dette produkt i
VOC-tallet for dette produkt i
sprøjteklar blanding er maks
sprøjteklar blanding er maks
770 g/l.
750 g/l.
2 / 10.10.2013
153-3
Ovenstående oplysninger om dette produkts anvendelse er resultatet af omhyggelige tests foretaget af Spies Hecker og svarer til den
viden, vi råder over i dag. De har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder og garanterer således ikke
bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Det påhviler anvenderen selv at teste produktets
egnethed til den påtænkte anvendelse.
Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid iagttages.
Ejendomsretten i denne information til patenter, mærker og rådighedsret er beskyttet.Alle rettigheder forbeholdt.
Spies Hecker forbeholder sig ret til til enhver tid at aktualisere og uddybe informationerne i dette datablad uden forudgående advarsel.
Bestemmelserne omfatter alle fremtidige ændringer og uddybninger.
SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234-6019-06
Fax: ++49 (0) 2234-6019-4100
www.spieshecker.com
3 / 10.10.2013