Salgs- og leveringsbetingelser

Frederiksværk
Sag.nr. 10-11195/LMJ
MUNK HARTZ ADVOKATER
Inkassoservice
En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med
dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK HARTZ ADVOKATER.
Inddrivelsen sker fra vores inkassoafdeling, hvor vi løbende behandler et stort antal inkassosager.
Vi er forpligtet til at overholde inkassolovens regler om god inkassoskik, herunder reglen om,
at skyldner altid skal have en frist på 10 dage til at betale før der iværksættes andre foranstaltninger.
Såfremt en klient selv ønsker at fremsende rykkerbreve til skyldner, er det vigtigt at klienten
overholder 10 dages fristen i samtlige rykkere. Se forslag til rykkerskrivelse nedenfor.
Kontakt Lone Munk Jensen, tlf. nr. 46145335, som er ansvarlig for vores inkasso.
Hr. S. Kyldner
Debitorgyden 12f
0000 Pengeløse
Kreditorby, den
RYKKERBREV
Deres gæld til vort firma
Vi må desværre konstatere, at De ikke har betalt vores tilgodehavende for følgende:
Køb af følgende varer/ydelser i henhold til
faktura nr. 987654
(vedlæg kopi af faktura og evt. kontoudtog)
kr.
Beregnet rente fra den ##### til dags dato med
1,5 % pr. påbegyndt måned i.h.t. aftale
(eller) i.h.t. branchesædvane
kr.
(I forbrugerforhold) : Procesrente
kr.
Rykkergebyrer, i henhold til rykkerbrev af d.d.
kr.
100,00
Kompensationsbeløb, jf. rentelovens § 9a, stk. 3 (kun i
erhvervsforhold)
kr.
310,00
Vores tilgodehavende i alt
kr.
Vi skal venligst anmode Dem om at indbetale vores tilgodehavende senest 10 dage fra dato. Vi gør opmærksom på, at der påløber renter fra betalingsanmodningen/faktura, jf. rentelovens § 3, stk. 1-2, jf. § 5.
Såfremt ovenstående beløb ikke er os i hænde senest 10 dage fra dato, vil sagen uden yderligere varsel blive oversendt til retslig inkasso med deraf følgende yderligere omkostninger
for Dem.
2
Med venlig hilsen
Almindelig inkasso
Vi foretager:
-
Gennemgang af det materiale vi har modtaget fra klienten
-
Undersøgelser i tilgængelige registre af skyldners økonomi m.m.
-
Anerkendelse af sagen overfor klienten
-
Fremsendelse af inkassovarsel eller inkassobrev til skyldner
-
Fremsendelse af skylderklæring/frivilligt forlig med frankeret svarkuvert til
skyldner
-
Forsøg på etablering af afdragsordning med skyldner
-
Registrering af skyldner i RKI
PRIS: Gratis inkasso hos os hvis skyldner betaler, ellers fastholdes pris per sag.
For priser, se prislisten.
Såfremt vi indhenter oplysninger om skyldneren i diverse registre, betaler klienten
gebyrer herfor. Se prislisten.
3
No Cure, No Pay
Produktet for erhvervsdrivende, der ikke vil risikere at smide gode penge efter
dårlige. No Cure, No Pay forudsætter, at den faktura, der ønskes inddrevet, er
mindre end 6 måneder gammel regnet fra forfaldsdato.
Vi foretager:
-
Gennemgang af det materiale vi har modtaget fra klienten
-
Undersøgelser i tilgængelige registre af skyldners økonomi m.m.
-
Anerkendelse af sagen overfor klienten
-
Fremsendelse af inkassovarsel eller inkassobrev til skyldner
-
Fremsendelse af skylderklæring/frivilligt forlig med frankeret svarkuvert til skyldner
-
Telefonisk kontakt til skyldner
-
Forsøg på etablering af afdragsordning med skyldner
-
Registrering af skyldner i RKI.
PRIS: Gratis inkasso hos os, hvis skyldner ikke betaler.
Hvis skyldner betaler helt eller delvist, beregner vi os provision i henhold til gældende prisliste af det inkasserede beløb. Se prislisten.
4
RKI-registrering af dårlige betalere
Vi har gode erfaringer med registreringer i RKI, tidligere kendt som Ribers.
Mange skyldnere betaler allerede, når vi truer med indberetning til RKI. Er en
trussel ikke nok, betyder en registrering, at fremtidig kredit for den pågældende
næsten er umulig. Mange skyldnere betaler derfor alene for at få slettet registreringen.
RKI har et lukket og et åbent register.
For at kunne registrere i det lukkede register, skal der være fremsendt mindst 3
rykkere til skyldner og gælden skal udgøre mindst kr. 200,00. Da vores inkassobrev til skyldner tæller med som en rykker, er klienten kun forpligtet til at sende
2 rykkere til skyldner, inden sagen overgives til os. Det lukkede register er ikke
offentligt tilgængeligt og gælden står her i venteposition til det åbne register,
indtil forlig eller dom foreligger.
Registrering i RKI’s åbne register lader sig kun gøre, hvis skyldner anerkender
gældens eksistens og størrelse i form af et indgået forlig, eller der er opnået
dom eller anden retlig afgørelse i sagen og gælden overstiger kr. 1.000,00.
Læs mere om RKI på www.experian.dk.
Vi foretager:
-
Undersøgelse af skyldner i RKI
-
Registrering af skyldner i RKI
PRIS: GRATIS
5
Skylderklæring / frivilligt forlig
Hos MUNK HARTZ ADVOKATER har vi stor succes med at få skyldner til at
underskrive en skylderklæring / et frivilligt forlig.
Vi sender altid en skylderklæring / et frivilligt forlig med ud til skyldner sammen
med inkassobrevet. Derudover vedlægger vi en frankeret svarkuvert, da vi har
erfaring med, at endnu flere skyldnere derved får returneret den underskrevne
skylderklæring / det frivillige forlig til os.
Hvis vi får skyldner til at underskrive en ubetinget skylderklæring / et frivilligt
forlig, er der ikke behov for en dom for at kunne sende sagen i fogedretten for at
foretage udlæg i skyldners aktiver med henblik på at kunne bortsælge disse på
auktion via fogedretten.
En underskrevet skylderklæring / et frivilligt forlig forældes ligesom en dom først
efter 10 år. Dette gælder dog ikke renter, som forældes efter 3 år. Forældelsen
kan afbrydes ved fornyet fremsendelse af sagen til fogedretten inden forældelse
indtræder.
Vi beder også skyldner om at tilbyde en afdragsordning. Skyldners tilbud om
afdragsordning forelægges altid til klientens godkendelse. Se nærmere under
”Afdragsordning”.
PRIS: Se prislisten.
6
Afdragsordning
Vi opfordrer altid skyldner til at tilbyde en afdragsordning, såfremt skyldner ikke
har mulighed for at betale gælden på en gang. For at sikre betaling, administrerer vi indgåede afdragsordninger.
Såfremt der er tale om større tilgodehavender, anbefaler vi som hovedregel klienten at sagen fremsendes til fogedretten med henblik på at få foretaget udlæg i
skyldners eventuelle aktiver til sikkerhed for at en indgået afdragsordning overholdes.
Vi foretager:
-
Indgåelse og udfærdigelse af afdragsordning ved frivillig aftale med
skyldner
-
Fremsendelse af skylderklæring til fogedretten med henblik på at
indgå afdragsordning og foretage udlæg
-
Kontrol med, at skyldner overholder afdragsordningen
-
Administrationen af, at skyldner indbetaler afdrag til vores kontor
-
Fremsendelse af rykker til skyldner, hvis et afdrag udebliver
-
Telefonisk rykning af skyldner, hvis afdrag udebliver
Såfremt skyldner er forbruger og ikke kan betale hele gælden inden 3 måneder,
anbefaler vi, at sagen fremsendes til fogedretten med henblik på at få aftalt betalingen som et retsforlig. Afdragsordninger indgået med fogedrettens mellemkomst er ikke omfattet af reglerne i kreditaftaleloven.
På grund af ændringer i kreditaftaleloven kan vi ikke anbefale, at der uden fogedrettens mellemkomst og når skyldner er forbruger, indgås afdragsordninger,
der løber ud over 3 måneder, idet der i givet fald skal indhentes udførlige oplysninger om skyldners kreditværdighed og afgives omfattende oplysninger til
skyldner. Merudgifterne ved at indgå afdragsordninger omfattet af kreditaftaleloven kan ikke opkræves hos skyldner men skal betales af kunden.
7
Betalingspåkrav – Retslig inkasso uden dom eller skylderklæring
Har den frivillige inkassation, almindelig inkassoprocedure eller No Cure No Pay
været forgæves, kan vi sende klientens sag direkte i fogedretten uden forudgående dom eller underskrevet skylderklæring og herved opnå følgende:




Tvangsinddrivelse og evt. bortauktionering
10 års forældelsesfrist (i stedet for 3 år)
Rettens skyldfastsættelse, der svarer til en dom eller en underskrevet
skylderklæring og
Besparelse af tid og omkostninger, da en forudgående dom er unødvendig.
Reglerne om betalingspåkrav finder anvendelse for krav med en hovedstol på
kr. 0,00 – 100.000. Er hovedstolen højere end kr. 100.000, skal der udtages en
stævning med henblik på at få en dom over skyldner.
Foruden vores omkostninger, skal der betales et gebyr på kr. 700 til retten i forbindelse med indgivelse af betalingspåkrav til fogedretten. Se i øvrigt prislisten.
Følgende krav skal være opfyldt, før vi kan fremsende et betalingspåkrav:




Klienten skal have fremsendt en faktura samt efterfølgende rykkerbrev/inkassovarsel med 10 dages frist til skyldner.
Skyldner har ikke betalt efter modtagelse af inkassobrev fra os.
Skyldner har ikke underskrevet skylderklæring / et frivilligt forlig.
Skyldner har ikke gjort indsigelse mod det leveredes pris, kvalitet,
mængder eller andet i øvrigt. Har skyldner gjort indsigelser, er det nødvendigt at udtage stævning mod skyldner.
Fremsætter skyldner indsigelser mod kravet efter fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten, kan sagen fortsættes som almindelig retssag. Vi vil i disse
tilfælde afregne efter medgået tid, og i øvrigt behandle sagen som en almindelig
retssag.
Vi tilbyder:
-
Udtagelse af ”fogedretsstævning” mod skyldner, kaldet
”betalingspåkrav”
-
Opnåelse af ”fogedretsdom” over skyldner
-
Tvangsinddrivelse.
PRIS: Se prislisten.
8
Behandling af indsigelsessager under kr. 50.000 (Småsager)
1. januar 2008 trådte nye regler om retslig behandling af sager om krav under
kr. 50.000 i kraft. Disse regler har blandt andet indflydelse på størrelsen af de
tilkendte omkostningsbeløb, men betyder samtidig, at kreditor har mulighed for
selv at anlægge og føre sin sag ved retten, idet retten så forestår selve forberedelsen. Sagen anlægges ved at kreditor udfylder en stævningsblanket, et princip der kendes fra betalingspåkravet.
Man vælger således selv, om man vil føre sin egen sag, eller om man vil lade
MUNK HARTZ ADVOKATER føre sagen fra start til slut. Man skal blot være
opmærksom på, at der ikke nødvendigvis vil være fuld dækning for advokatens
honorar i de tilkendte omkostninger – uanset om man vinder sagen.
I disse sager fastsættes vores honorar efter bl.a. medgået tid til vores sædvanlige timetakster. Den vindende part tillægges som hovedregel imidlertid alene
sagsomkostninger i størrelsesordenen kr. 1.500 – 10.000 eksklusive moms.
Differencen mellem vores honorar og eventuelt tilkendte sagsomkostninger hos
modparten (såfremt sagen vindes) skal betales af klienten.
9
Prisliste pr. 1. marts 2013
INKASSOVARSEL
Vi sender lovpligtigt inkassovarsel til skyldner, hvis klienten ikke allerede har
gjort dette, for sager op til 100.000,00 kr.
650,00 kr.
BASIS INKASSO
Vi opgør sagen, tager kreditoplysninger, sender inkassobrev med skylderklæring / frivilligt forlig og frankeret svarkuvert til skyldner samt foretager telefonisk inkasso.
750,00 kr.
NO CURE, NO PAY
Vi opgør sagen, tager kreditoplysninger, sender inkassobrev med
skylderklæring / frivilligt forlig og frankeret svarkuvert til skyldner og
foretager telefonisk inkasso.
Provision af inkasseret hovedstol, renter og gebyrer. Aftales særskilt
GRATIS
OP TIL 50%
RKI
GRATIS
Vi registrerer og kreditvurderer skyldner hos RKI.
SKYLDERKLÆRING / FRIVILLIGT FORLIG
Klienten får udleveret den underskrevne skylderklæring, som først forældes
efter 10 år, og som har samme retskraft som en dom.
550,00 kr.
BETALINGSPÅKRAV/RETSLIG INKASSO
Vi udtager betalingspåkrav:
Sager på kr. 0,00 – kr. 9.999,00 inkl. moms
Sager på kr. 10.000,00 – kr. 29.999,00 inkl. moms
Sager på kr. 30.000,00 – kr. 50.000,00 inkl. moms
1.150,00 kr.
1.800,00 kr.
2.000,00 kr.
Vi foretager retslig inkasso:
For sager over kr. 50.000,00 (pr. 1/10 2011 over kr. 100.000) eller ved indsigelser – kontakt os vedr. prisen.
ADMINISTRATION AF AFDRAGSORDNING:
Pris pr. måned uden indsigelser og rykkerskrivelser
Pris pr. rykkerskrivelser
Alle priser er vejledende maksimumpriser og ekskl. moms og
retsafgifter. Der tages forbehold for prisændringer.
10
150 kr.
150 kr.
Vores salær for fogedsagens behandling:
Opgørelse og fremsendelse:
Vi opgør det skyldige beløb og fremsender rekvisition til fogedretten:
350,00 kr.
400,00 kr.
450,00 kr.
Kr. 0-9.999 inkl. moms
Kr. 10.000-29.999 inkl. moms
Kr. 30.000-50.000 inkl. moms
For sager over kr. 50.000 – kontakt os vedrørende prisen
Tilkendt mødesalær:
Fogedretten tilkender et mødesalær til advokaten under fogedretsmødet, afhængigt af det opgjorte beløbs størrelse.
0,00 kr.
600,00 kr.
800,00 kr.
1.100,00 kr.
1.500,00 kr.
2.000,00 kr.
Kr. 0-2.500
Kr. 2.501-50.000
Kr. 50.001-100.000
Kr. 100.001-200.000
Kr. 200.001-500.000
over kr. 500.000
Dette er salærtakster for det første møde. Der tillægges også mødesalær for
efterfølgende møder, som regel 50 % af det første tilkendte mødesalær.
Behandling af indsigelse, forberedelse af sager for juridisk foged og anden juridisk sagsbehandling afregnes efter medgået tid – kontakt os vedrørende prisen
Anmeldelse af udlæg:
Vi anmelder udlæg overfor fx udlejer.
250,00 kr.
Anmeldelse af krav i boer:
Vi anmelder krav i konkurs- og dødsboer.
250,00 kr.
Tinglysning af udlæg:
Fogedretten tinglyser som hovedregel udlæg i ejendom eller bil.
Aflysning af udlæg:
Vi aflyser tinglyste udlæg i ting- og bilbogen, når gælden er betalt.
0,00 kr.
550,00 kr.
Alle priser er ekskl. moms.
Øvrige gebyrer:
Adresseoplysninger:
Vi indhenter via CPR oplysning om eventuel ny adresse.
52,00 kr.
Tingbogsoplysning:
Vi indhenter oplysninger fra Tingbogen og Bilbogen. Pris pr. side:
30,00 kr.
Oplysninger om selskaber:
Vi indhenter oplysninger om selskaber, fx regnskaber og tegningsudskrifter.
Pris pr. oplysning
11
10,00 – 50,00 kr.