Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Referat: Stiftende generalforsamling Medicinerrådet Aalborg
Dagsorden:
1. Velkomst (formalia)
1.1 Valg af dirigent og referent: Michael S. Trabjerg (dirigent) Sabrina Kousgaard (referent)
1.2 Godkendelse af dagsorden
- Michael Trabjerg bød velkommen til den stiftende generalforsamling.
Indkaldelsen blev udsendt d.14.11.11 til alle medicinstuderende ved Aalborg Universitet.
- Generalforsamlingen konstaterede, at indkaldelsen var udsendt i tilstrækkelig tid, 4.uger før afholdelse.
- 16 medicinstuderende deltog i generalforsamlingen og de godkendte dagsordenen.
2. Oplæg om MR
- MR Aalborg holdt et oplæg med fokus på hvem er vi? Og hvad er vores mål? De redegjorde for hvilken
proces og hvilke tanker, der lagde til grund for stiftelsen af foreningen. Herudover beskrev de følgende
fokuspunkter; studenterpolitiske problematikker, forbedringsforslag, kvalitetssikring og muligheder for
nationalt samarbejde.
- Forsamlingen fik mulighed for at kommenterer på processen og fokusområderne.
- Generelt var der en positiv og konstruktiv stemning.
3. Oplæg om ”de 4.søjler”
- Søren Knudsen holdt et oplæg om de ”4 søjler” (Uddannelse, undervisning, studiet og socialt).
- De fire søjler er overordnede fokuspunkter for Medicinerrådet, og har lagt til grund for debatterne i de
første 3½ måned, inden generalforsamlingen.
- Generalforsamlingen tog oplæget til efterretning.
4.
-
Gennemgang og godkendelse af vedtægter
Michael gennemgik vedtægterne slavisk og de blev debatteret paragraf for paragraf.
Følgende ændringer blev vedtaget, hvorefter vedtægterne blev godkendt.
De endelig vedtægter kan findes på http://www.mraalborg.dk/vedtgter
- Ved ekstraordinære møder skal der møde 30 % af MR’s medlemmer op før den kan afholdes
- E-mail med forslag og mening kan sendes, hvis man ikke kan komme til mødet.
- Dette er også gældende ved ordinære møder
o Kontakte medlemmerne over e-mail og mobil ved indkaldelse til ekstraordinært møde.
o Hvis der skal stemmes, skal 50 % være for et forslag, hvis det skal vedtages.
- Møderne er offentlige for alle medicinstuderende ved AAU, men ”medis rådet” kan inviteres.
- I forbindelse med stemmeretten:
o Hvis der er lighed i stemmer er det forretningsudvalget som bestemmer til sidst.
- Ordinære møder: dagsorden 5 dage før mødet
- Hvis der stilles mistillidsvotum, kan medlem ekskluderes fra MR
- Punkter, der skal på dagsorden til hvert møde: Formalia, meddelelser, lukket punkt og evt.
- Vedtægtsændringer af markante ting skal op på generalforsamlingen
- Generalforsamlingen skal holdes primo november
- Ændringsforslag til GF: 10 dage før
- Ved generalforsamlingen skal 9 % af studiet møde op (medlemmer stemmer med) før den kan afholdes
o Ved en ekstraordinær generalforsamling er dette tal 6 %
Side 1 af 2
5. Valg af MR-repræsentanter (bestyrelse)
- Medicinerrådet Aalborg har haft flere debatter vedrørende antal af medlemmer i bestyrelsen
(repræsentantskabet) og de besluttede efter en længere debat, at den maksimale kapacitet er på 15
medlemmer. Dette blev godkendt af deltagerne i generalforsamlingen.
12 medicinstuderende stillede op til bestyrelsen, der sidder indtil næste ordinære generalforsamling.
- Følgende stud.med’er ved Aalborg Universitet blev valgt per akklamation: Ditte Nymark Hansen, Line
Teigtmeir Frandsen, Mia Godthaab Brath, Michael Sloth Trabjerg, Mike Sæderup Astorp, Nanna
Vestergaard Jensen, Nathalie Friis Wang, Nicolai Nysted, Sabrina Kousgaard, Sille Jensen, Søren Valgreen
Knudsen, Viggo Holten.
- Forretningsudvalget nedsættes på første konstituerende møde den 3.februar.
6. Valg af kritisk-revisor og budget
Idet der ikke er fastlagt et budget, vælges revisor inden næste ordinære generalforsamling, når budget er
fastlagt.
7.
-
Eventuelt
Hjemmeside kommer op af køre ultimo januar 2012 (http://www.mraalborg.dk)
Planer om at lave Niels Jernes Vej om til læsesal for medicin/medIS.
Ingen grupperum til medicin/medIS-studerende, de skal fremover bookes.
Medicinerrådet Aalborg takker de medicinstuderende for fremmødet.
________________________________
Michael S. Trabjerg
________________________________
Sabrina Kousgaard
Godkendt d.03.02.2012 af MR Aalborg repræsentanter
Side 2 af 2