LTR – Fessor skal have ny stue – Opgave

Nyt fra Kalundborg Turistforening
Februar 2015
Generalforsamling Kalundborg Turistforening
tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30
på Kalundborg Vandrerhjem
Stadion Allé 5 4400 Kalundborg
Dagsorden
1)
Valg af dirigent
2)
Valg af stemmetællere
3)
Bestyrelsens beretning ved formand Karen Boesen
4)
Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2014 ved kasserer Finn Poulsen
5)
Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Det vil sige senest tirsdag den 3. marts 2015
6)
Budgetforslag 2015 og kontingentfastsættelse ved kasserer Finn Poulsen
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 125 kr. pr. medlem.
7)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Karen Boesen (ikke villig til genvalg)
Ole Jerichow (villig til genvalg)
Ditte Schwartzbach (villig til genvalg)
Anders Villadsen (ønsker selv at udtræde af bestyrelsen)
8)
Valg af 2 suppleanter
Kirsten Sielemann Jakobsen (villig til genvalg)
Peter Jørgensen (villig til genvalg)
9)
Valg af 2 revisorer
Henning Hansen (villig til genvalg)
10) Valg af 1 revisorsuppleant
Ralf Gosch (villig til genvalg)
11) Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig lodtrækning blandt deltagerne. I år har bestyrelsen valgt at lade vores Turistforeningens
jubilæumsbog være gevinsten. Til gengæld er
der 5 lodtrækninger i stedet for tre.
Formand:
Karen Boesen
Hjorthøj 15
59 50 10 30
Næstformand:
Ditte Schwartzbach
Kordilgade 29, 2.
40 14 04 85
Kasserer:
Finn Poulsen
Trøjeløkkevænget 1
59 50 88 29
Vi er klar over, at alle medlemmer har modtaget bogen som gave, men der er sikkert mange
af jer der har lyst til at forære bogen til en, som
ikke er medlem.
Sekretær:
Anders Villadsen
Byens Mose 15
59 51 26 41
Medlem:
Hanne-Dorte Hansen
Kordilgade 24, 1.
29 26 17 93
Medlem:
Inge Johansen
Gl. Røsnæsvej 40
59 56 12 40
Medlem:
Ole Jerichow
Sandlodsvej 54
59 50 17 71
Side 2
Nyt fra Kalundborg Turistforening
Fællesspisning og foredrag
i forbindelse med generalforsamlingen
I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres som de foregående år også fællesspisning for foreningens medlemmer på Kalundborg Vandrerhjem kl. 18.30. Kalundborg Vandrerhjem laver et forårsmåltid med kaffe inkluderet til en pris af 150 kr.
Efter spisningen vil Flemming Larsen, formand for Nationalkomiteen af danske Naturparker, medlem af Friluftsrådets bestyrelse og
næstformand i Naturpark Åmosen causere over
temaet Hvordan understøtter danske naturparker turismeudviklingen i et område – med særlig fokus på vor lokale Naturpark Åmosen.
Tilmelding til fællesspisning sker til kasserer
Finn Poulsen mail [email protected] eller telefon
59 50 88 29 senest tirsdag d. 10. marts 2015.
Betaling sker ved indgangen d. 17. marts 2015.
Kontingentindbetaling 2015
1. marts 2015 er sidste frist for indbetaling af
kontingent for 2015. Kontingentet på 125 kr.
pr. medlem bedes indbetalt til reg.nr. 2190
konto nr. 6270448281.
Husk at skrive navn og kontingent 2015. Det er
også muligt at betale kontant til kassereren til
generalforsamlingen, hvis I ikke har netbank.
Nyt fra bestyrelsen
dretur i marts, som foregår i Høng (se mere nedenfor).
Finn Poulsen og Karen Boesen, som er Kalundborg Turistforenings repræsentanter i Tissø
Vikingemarkeds bestyrelse, har den 2. februar
2015 deltaget i Tissø Vikingemarkeds generalforsamling på Fugledegård. Inge Nielsen, Hvidebæk Turistforening, er genvalgt som formand.
Bybrønd, Nordby, Samsø
Nordby, Samsø
Bestyrelsen glæder sig over, at den også i 2015
kan tilbyde et varieret program for sine medlemmer.
Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om turen den 5. juni til Samsø sammen med Hvidebæk Turistforening og også om vores medlemstur i slutningen af august.
I har netop modtaget et ekstra nyhedsbrev
med program for de 4 dage på Bornholm. Vi vil
også gerne gøre reklame for vores næste van-
Nyt fra Kalundborg Turistforening
Side 3
Vinterens travetur lørdag d. 7. marts 2015 til Høng – en skoleby!
Høng Gymnasium og HF
Traditionelt prøver vi at lægge vinterens travetur i et bynært område, så vi ikke er så afhængige af vejret. Vi har i år valgt at henlægge turen til den sydlige del af Kalundborg Kommune
og kommunens næststørste by Høng med særlig fokus på dens rolle som skoleby.
Vi har allieret os med Henning Vingborg,
Dansk Vandrerlaug, der vil være vores kyndige
guide rundt i Høng og omegn. Henning Vingborg bor selv i Høng og kender byen godt indefra. Han giver følgende beskrivelse af turen:
Vi tager lidt af alle 4 Kløverstier i Høng. Turen
går forbi Høngs 10 nuværende og tidligere skoler. Vi får en kort historie om skolerne. Vi når
også et lille besøg i Høng skov inden kaffen på
Café Vandbæreren. Herfra er der 1500 meter
tilbage til startstedet, hvor vi regner med at
være ved 16.00-tiden. Turen er på ca. 6 km og
foregår i et moderat tempo.
Vi mødes først på Kalundborg station 12.30,
hvorefter vi kører i privatbiler til Høng. Ved
tilmelding til turen bedes I venligst oplyse, om I
er i bil, og hvor mange passagerer I evt. kan
have med.
Turens pris er 40 kr. inkl. kaffe m.m. Chaufførerne i bilerne med ekstra passagerer betaler
ikke for kaffen. Tilmelding til Finn Poulsen senest søndag 1. marts på mail: [email protected]
eller tlf. 59 50 88 29.
Høng Privatskole
Side 4
Nyt fra Kalundborg Turistforening
Aktivitetskalender for 2015
Måned
Dato
Klokkeslæt
Aktiviteter
Januar
20.
19.00
Bestyrelsesmøde
Februar
24.
19.00
Bestyrelsesmøde
Marts
7.
12.30-16.00
9.
19.00
Bestyrelsesmøde
17.
16.30-17.00
Bestyrelsesmøde
17.30-18.30
Generalforsamling
18.30-19.30
Fællesspisning
19.45-20.45
Foredrag
20.45-21.00
Konstituering
April
Vinterens travetur
Kløverstier Høng by
6.
11.00
Trille æg ved Ubby
Mølle Hvidebæk Turistforening
28.
19.00
Bestyrelsesmøde
10.
12.30-16.00
11.
19.00
Aftentur til Frihedslund.
Hvidebæk Turistforening
2.
19.00
Bestyrelsesmøde
5.
Afgang kl. 08.15
Kalundborg Station
Hjemkomst ca. kl. 19.00
Heldagstur til Samsø
sammen med Hvidebæk Turistforening
Juli
3.-5.
Fredag kl. 14.00-19.00
Lørdag kl. 10.00-19.00
Søndag kl. 10.00-17.00
Gørlev Hesteskue og
Kræmmermarked
August
Medio august til primo september
Program forefindes endnu
ikke
Vandrefestival 2015?
25.
19.00
27.-30.
Afgang 27.08. kl. 05.00
Kalundborg Vandrerhjem
Hjemkomst 30.08. ca. kl.
23.30
11.–13.
Fredag kl. 14.00-20.00
Lørdag kl. 10.00-20.00
Søndag kl. 10.00-17.00
20.
13.00-16.00
22.
19.00
3.-4.
10.00-16.00
27.
19.00
4.
18.00-21.30
24.
16.30
28.-29.
10.00-16.00
Maj
Juni
September
Oktober
November
Forårets vandretur,
bl.a. en del af
Værslevstien.
Bestyrelsesmøde
Medlemstur til Bornholm
Gørlev Føl og Plageskue samt Kræmmermarked
Efterårets vandretur
Bestyrelsesmøde
Tissø Vikingemarked
Bestyrelsesmøde
Temaaften med spisning på Vandrerhjemmet
Bestyrelsesmøde
julemøde
Julemarked på Løve
Mølle