Mind4iT A/S

INDHOLD
Forkortelser / 13
Forord / 17
Kapitel 1
Hjertestopbehandling / 19
Diagnose / 19
Differentialdiagnose / 19
Behandling (vejledende retningslinjer) / 19
Prognose / 20
Efterbehandling / 21
Kapitel 2
Anafylaktisk shock / 25
Definition / 25
Patofysiologi / 25
Symptomer / 25
Kapitel 3
Akut koronart syndrom / 29
Inddeling / 29
Definition af AMI / 29
Diagnose / 29
Anamnese / 30
Objektivt / 30
Undersøgelser / 30
Behandlingsregimer / 33
Øvrig behandling af ami/ustabil angina pectoris / 36
Behandling af komplikationer til ami / 39
INDHOLD 5
Indlæggelsestid efter ami / 43
Information til AMI-patienter / 43
Kapitel 4
Behandling af diabetikere med
akut myokardieinfarkt / 47
Blodsukkerregulation / 47
Særlige forhold ved invasiv procedure / 47
Kapitel 5
Arytmier / 51
Elimination af arytmiudløsende årsag / 51
Farmakologisk behandling / 51
Non-farmakolisk behandling / 52
Supraventrikulær takykardi / 53
Ventrikulære takyarytmier / 55
Ventrikulær takykardi (VT) / 56
Definition / 56
Ventrikelflimren / 58
Amiodaronbehandling / 58
Bradykardi / 59
Kapitel 6
ATRIEFLIMREN (AFLI) / 63
Definition / 63
Diagnose / 63
Inddeling / 63
Anamnese / 64
Objektivt / 64
Undersøgelser / 64
Behandlingsregimer / 65
Risiko for blødning / 66
Alternativ til AK-behandling / 66
Dosering / 66
Frekvens- og rytmekontrol / 68
Akut behandling af AFLI / 68
Langtidsbehandling af AFLI / 69
Farmaka til frekvens- og rytmekontrol / 70
6 KLINISK KARDIOLOGI
Kapitel 7
El-stød / 75
Monitorering / 75
Kapitel 8
Synkope / 77
Definition / 77
Inddeling/ 77
Udredning / 79
Behandling / 81
Kapitel 9
Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens / 83
Definition / 83
Inddeling / 83
Inddeling efter symptomer / 84
Årsager / 84
Forekomst / 84
Anamnese / 84
Objektivt / 84
Undersøgelser / 85
Behandling / 87
Pacemaker og implanterbar defibrillatorbehandling (ICD) ved kronisk
venstresidigt systolisk hjertesvigt / 92
Problemstillinger i hjertesvigtbehandlingens kliniske forløb / 93
Farmakologisk behandling af non-systolisk hjertesvigt / 94
Hjertetransplantation / 95
Kapitel 10
Svær akut hjerteinsufficiens / 97
Definition / 97
Årsager / 97
Diagnosen / 97
Lungeødem / 97
Kardiogent shock / 98
Differentialdiagnoser / 98
Undersøgelser / 98
Behandling af højtrykslungeødem / 99
Behandling af kardiogent shock / 100
INDHOLD 7
Kapitel 11
Thoraxtraume / 103
Objektive fund / 103
Supplerende undersøgelser / 103
Videre behandling / 103
Kapitel 12
Dyb venetrombose / 105
Klinik / 105
Diagnostik / 105
Differentialdiagnoser / 106
Anamnese / 106
Behandlingsstrategi / 106
AK-behandling / 107
Henvisning til udredning for trombofili / 109
Særlige patientkategorier / 110
Kapitel 13
Lungeemboli / 113
Diagnostiske kriterier / 113
Differentialdiagnoser / 113
Anamnese / 113
Objektivt / 114
Undersøgelser / 115
Behandlingsregimer / 118
Efterbehandling og kontrol / 119
Kapitel 14
Peroral antikoagulansbehandling / 121
Indikation / 121
Formål / 121
Introduktion / 121
Laboratoriekontrol / 121
Terapeutiske INR-intervaller / 122
Farmakologi / 122
Kontraindikationer mod AK-behandling / 123
Indledning af AK-behandling / 123
Anbefalede INR-niveauer ved diagnostiske indgreb / 124
Anbefalet INR-niveau ved chirurgia minor / 125
Overdosering/blødning / 125
8 KLINISK KARDIOLOGI
Svært regulerbare patienter / 125
Kapitel 15
Endocarditis infectiosa / 127
Diagnose / 127
Differentialdiagnoser / 128
Anamnese / 128
Objektivt / 128
Undersøgelser / 129
Udredning med henblik på primært fokus for infektionen / 131
Behandlingsregimer / 132
Kontrol i behandlingsforløbet / 139
Kirurgisk behandling / 139
Endocarditprofylakse / 139
Efterkontrol / 141
Kapitel 16
Pericarditis / 143
Definition / 143
Årsager / 143
Differentialdiagnoser / 143
Symptomer / 143
Objektivt / 144
Behandling / 144
Kontrol / 144
Hjertetamponade / 144
Kapitel 17
Præ-operativt kardiologisk tilsyn / 149
Ustabile kardiologiske tilstande / 149
Risikoestimater ved forskellige typer kirurgi / 149
Vurdering af funktionsniveau / 150
Kardiale risikofaktorer / 151
Algoritme til håndtering af patienter forud
for ikke-hjerterelateret kirurgi / 151
Specielle problemstillinger / 153
Kapitel 18
Hypertension / 157
Inddeling/ 157
INDHOLD 9
Døgn- og hjemmeblodtryk / 158
Anamnese / 158
Objektiv undersøgelse / 158
Øvrige prøver / 159
Supplerende undersøgelser / 159
Undersøgelser ved mistanke om sekundær hypertension / 159
Indikation for intervention / 160
Behandlingsindikation / 161
Akut hypertensionsbehandling / 163
Lipidsænkende behandling ved hypertension / 164
Antitrombotisk behandling / 164
Kapitel 19
Dyslipidæmi / 167
Inddeling/ 167
Diagnostiske kriterier og behandlingsmål / 167
Udredning / 168
Generel behandling (kost/livsstil) / 168
Medikamentel behandling af højt plasma-LDL-kolesterol / 168
Supplerende behandling / 169
Behandling af højt triglycerid og/eller lavt HDL-kolesterol / 169
Kapitel 20
Ekkokardiografi / 171
Indikationer / 171
Funktionsanvisning til transtorakal undersøgelse / 172
Doppler-kardiografi / 173
Udvalgte ekkokardiografiske problemstillinger / 174
Kapitel 21
Ekg-fortolkning / 183
12-aflednings-ekg / 183
Tolkning / 184
Takyarytmi / 186
Vigtige kliniske ekg-mønstre / 188
Appendiks / 193
Stikordsregister / 197
10 KLINISK KARDIOLOGI
INDHOLD 11
12 KLINISK KARDIOLOGI
Forkortelser
ACE-hæmmer angiotensinkonverterende enzym-hæmmer
AK antikoagulation
AKS akut koronart syndrom
AMI akut myokardieinfarkt
AFLI atrieflimren
AFLA atrieflagren
AI aortainsufficiens
ARB angiotensin II-receptorblokker
AP angina pectoris
AS aortastenose
ASA acetylsalicylsyre
ASD atrieseptumdefekt
AV atrioventrikulær
AVRT
atrioventrikulær re-entry-takykardi
AVNRT atrioventrikulær junktional re-entry-takykardi
BNP brain natriuretic peptide
BMS bare-metal stent
BT blodtryk
CABG koronararteriebypassgraft
CHD
kongenit hjerte-sygdom
CMV cytomegalovirus
CNS centralnervesystemet
CRP
C-reaktivt protein
CRT kardial resynkroniseringsterapi
CT computertomografi
CW continuous wave Doppler
CX arteria circumflexa
DBT diastolisk blodtryk
FORKORTELSER 13
DES drug-eluting stent
DM diabetes mellitus
DVT dyb venetrombose
E/A forhold mellem tidlig og sen fyldningshastighed
E/E’
forhold mellem tidlig ventrikelfyldning
og reaktion i AV-ring
Ekg elektrokardiogram
EF ejection fraction
ESD slutsystolisk dimension
FFR fraktionel flow-reserve
GFR
glomerulær filtrationshastighed
HCM hypertrofisk kardiomyopati
HDL high-density lipoprotein
HLRHjerte-lunge-redning
KAG koronararteriografi
LA venstre atrium
LAD left anterior descending artery
LAH venstresidigt anteriort hemiblok
LBBB left bundle branch block (venstresidigt grenblok)
LDL low-density lipoprotein
LV
venstre ventrikel
LVH venstre ventrikelhypertrofi
MI mitralinsufficiens
MIC minimalt inhiberende koncentration
MR magnetisk resonans
NSAID non-steroid antiinflammatory drug
NTG nitroglycerin
NYHA New York Heart Association
PCI perkutan koronarintervention
PFO
persisterende foramen ovale
PR afstand fra P- til R-tak
PW pulsed wave Doppler
QRS ventrikelkomplekset
QT afstand fra Q-tak til afslutning af T-tak
RA højre atrium
RCA højre koronararterie
RV højre ventrikel
SR sænkningsreaktion
ST repolariseringsfasen
STEMI ST-elevations-myokardieinfarkt
14 KLINISK KARDIOLOGI
Non-STEMI TAPSE TB TEE TIA TSH TTE UFH
UAP VSD VF WPW VKA VT non-ST-elevations-myokardieinfarkt
systolisk displacering af højresidig AV-ring
tuberkulose
transøsofageal ekkokardiografi
transitorisk iskæmisk attack
thyreiodeastimulerende hormon
transtorakal ekkokardiografi
ufraktioneret heparin
ustabil angina pectoris
ventrikelseptumdefekt
ventrikelflimren
Wolff-Parkinson-White
vitamin K-antagonist
ventrikulær takykardi
FORKORTELSER 15
16 KLINISK KARDIOLOGI
Forord
Denne bog er udformet på grundlag af den erfaring, jeg gennem en
årrække har opsamlet som vejleder og underviser for yngre læger og
studerende på en kardiologisk afdeling. Bogen er en opdatering af
Klinisk kardiologi – en praktisk introduktion, der udkom i 2000.
De enkelte afsnit er søgt udformet som en praktisk instruks, der kan
lette de yngre lægers introduktion til det kliniske arbejde. Bogen er et
forsøg på at bygge bro mellem den nyuddannede læges store teoretiske
kunnen og hans eller hendes manglende praktiske erfaring med det
kliniske arbejde.
Bogens indhold er funderet på de erfaringer, jeg og en række yngre og
ældre læger har gjort os i vores daglige kliniske virke. De fleste af bogens kapitler baserer sig på de seneste års nationale og internationale
rekommandationer. Bogen er således også i overensstemmelse med
Den Nationale Behandlingsvejledning, NBV (www.cardio.dk), som den
er udformet i 2012.
Klinisk kardiologi kan anvendes af yngre og ældre læger såvel som medicinstuderende ved landets fire medicinske universitetsuddannelser.
Læge, ph.d. Bo Löfgren takkes for gennemlæsning og kommentarer til
manuskriptet.
Ole Gøtzsche
Risskov, august 2012
FORORD 17
18 KLINISK KARDIOLOGI
Kapitel 1
Hjertestopbehandling
Diagnose
Bevidstløshed og fravær af normal vejrtrækning, dvs. ophørt eller unormal vejrtrækning.
DifferentialdiagnoseR
Vasovakalt tilfælde med lavt blodtryk og umærkelig puls samt bevidsthedssløring.
Epileptisk anfald.
Behandling (vejledende retningslinjer)
1. Tilkald hjælp, meld HJERTESTOP (ring 1-1-2).
2. Start genoplivning med hjertemassage: 30 tryk, og ventilation: 2
pust. Hjertemassage foretages med en frekvens på 100-120 tryk pr.
min. Trykdybde 5-6 cm. Ventilér, indtil patientens brystkasse hæver
sig. Brug evt. maske eller ventilér via tube tilledt 15 l ilt pr. min.
Undgå afbrydelser i hjertemassage.
3. Fortsæt genoplivning alternerende med hjertemassage: 30 tryk, og
ventilation: 2 pust, til defibrillator er tilsluttet med selvklæbende
stødelektroder, og rytmen kan analyseres. Automatiske eksterne
defibrillatorer har indbygget vejledning via højttaler.
4. Ved STØDBAR RYTME (VF/pulsløs VT) afgives ét stød (150-360 J),
hvorefter genoplivning (30 tryk, 2 pust) fortsættes i 2 min. Herefter
analyseres rytmen igen, og der stødes på ny, såfremt der fortsat er
STØDBAR RYTME. Genoplivning fortsættes i 2 min. Efter 3. stød
indgives adrenalin 1 mg i.v. og amiodaron 300 mg. Såfremt der er
stødrefraktær VF/pulsløs VT, kan der evt. gives yderligere amiodaron
150 mg i.v.
KAPITEL 1: HJERTESTOPBEHANDLING 19
5. Ved IKKE-STØDBAR RYTME (ventrikulær takykardi uden puls eller
pulsløs elektrisk aktivitet (PEA) eller asystoli) fortsættes med genoplivning (30 tryk, 2 pust) i 2 min., og der indgives hurtigst muligt 1 mg
adrenalin i.v., hvorefter rytmen analyseres igen. Ved fortsat IKKESTØDBAR RYTME fortsættes genoplivningen, og adrenalinindgiften
gentages hvert 3.-5. min.
6. Opspor og behandl korrigerbare reversible årsager.
7. I mange tilfælde vil genoplivning ikke resultere i spontant kredsløb,
og behandling må indstilles. Generelt anbefales det, at så længe der
er stødbar hjerterytme (VF/pulsløs VT), bør genoplivningsforsøg
ikke indstilles. Ved asystoli i mere end 20 min., trods pågående avanceret genoplivning og uden at der samtidig foreligger ukorrigeret
reversibel årsag, kan behandling indstilles.
8. Efter vellykket genoplivning foretages systematisk ABCDE-vurdering (Airway, Breathing, Circulation, Disability og Exposure) og
behandling. Efter initial stabilisering overføres patienten til videre
monitorering og behandling på intensiv- eller koronarafsnit.
Følgende korrigerbare årsager afklares (4T og 4H):
4T: Trombose (kardial, dvs. akut myokardieinfarkt eller lungeemboli)
Toksisk (tænk på evt. antidot)
Trykpneumothorax (evt. dræn)
Tamponade (perikardieekssudat, evt. udtømning).
4H: Hypovolæmi (stands blødning, væsketerapi)
Hypoksi (giv ilt)
Hypotermi (opvarmning)
Hypo-/hyperkaliæmi (korrektion).
Følgende behandlingstiltag kan være relevante:
1. Invasiv kardiologisk udredning og behandling (KAG)
2. Nedkøling til 32-34 grader i 12-24 timer
3. Ekkokardiografisk opsporing af reversibel årsag
4. Alkaliserende behandling med natriumbicarbonat 8,4 %, 50 ml i.v.
(fx hyperkaliæmi, forgiftning med tricykliske antidepressiva)
5. Kalcium 10 % 10 ml i.v. (fx hyperkaliæmi)
6. Magnesium 2 g i.v. (fx digoxinforgiftning, torsades de pointes)
7. Alteplase (ved lungeemboli og AMI, hvor PCI ikke er mulig).
Prognose
Vurdering af pupilforhold (lysstive pupiller) under pågående gen20 KLINISK KARDIOLOGI
oplivning er ikke prognostisk og bør ikke medføre, at behandlingen
indstilles. Efter 24 timer kan undersøgelse ved brug af somatosensorisk
evokerede potentialer (SSEP) forudsige prognosen.
Efterbehandling
Afhængig af tilstanden overflyttes patienten til intensivafdeling eller
koronarafsnit.
Her vurderes følgende forhold:
• Monitorering af blodets iltmætning og titrering af ilttilskud mhp.
opnåelse af en mætning på 94-98 %.
• Indikation for akut KAG. • Ved bevidstløshed efter genvundet spontant kredsløb efter hjertestop anbefales køling til 32-34 ºC i 12-24 timer. Behandlingen bør
påbegyndes hurtigst muligt.
• Indikation for neurologisk undersøgelse bør overvejes.
• Hos patienter behandlet med terapeutisk hypotermi bør beslutning
om fortsat behandling baseres på flere prognostiske parametre. FIGUR 1.1. BASAL GENOPLIVNING AF VOKSNE.
Bevidstløs
Råb på hjælp
Skab frie luftveje
Ikke normal vejrtrækning?
Ring 1-1-2
Giv hjertemassage: 30 tryk
Kunstig åndedræt: 2 indblæsninger
Hjertemassage: 30 tryk
Kilde: www.cardio.dk
KAPITEL 1: HJERTESTOPBEHANDLING 21
Figur 1.2. Avanceret genoplivning af voksne.
Reversible årsager
• Hypoksi
• Trykpneumothorax
• Hypovolæmi
• Tamponade
• Hypo-/hyperkaliæmi
• Toksisk/tabletter
• Hypertermi
• Trombo-emboli – hjerte eller lunger
Kollaps
Fri luftvej, respiration og puls?
HLR 30:2
Tilslut defi-monitor
Vurder rytme
VF/VT
Non VF/VT
Defibriller x 1, 360 J+
HLR 2 min.
HLR 2 min.
(uanset rytme)
+ Eller ækvivalent
• Kontroller elektroder
bifasisk energi
• Sikring af luftvej – ilt
• I.V. adgang
• Adrenalin hvert 3.-5. min.
• Overvej Amiodaron, atropin
• Pacing og buffer
Kilde: www.cardio.dk
22 KLINISK KARDIOLOGI
Figur 1.3. Behandlingssekvens for hjertestop betinget
af ventrikelflimren og pulsløs ventrikuær takykardi.
Klargør
adrenalin
Defibrillator
ankommer
Klargør
amiodaron
Giv
adrenalin
Giv
amiodaron
STOP
STØD
HLR 30:2
Vurder rytmen
STØD
2 min. HLR
STØD
2 min. HLR
STØD
2 min. HLR
Vurder rytmen
Vurder rytmen
Skift person til
Skift person til
hjertemassage
hjertemassage
Vurder rytmen
Skift person til
hjertemassage
KAPITEL 1: HJERTESTOPBEHANDLING 23