God 2-værelses lejlighed med central beliggenhed på Frederiksberg

BESTYRELSE:
@tvoFT
UB
GOLF
l EBELlOFT
86 34 44 70
86 34 44 02
Sekretær
To rban Blom
86361064
Poul Hansen
Gitta V. Jansen
Jørgen S. Jø rgensen
86341646
86 33 60 43
86 34 20 88
Matchudvalg
Peter Hald, fmd .
Steen Borragaard
ANNONCER:
Sponsor- og PR-Udva lg
FOTO:
EgonBæk
Mogens Koch Pedersen
Torben B/om
TRYK/LAY-OUT:
Hasnæs Tryk
GOLF l EBELTOFT 1994:
medio marts
Nr. 33
ultimojun i
Nr. 34
medio sept.
Nr. 35
medio dec.
Nr.36
INDLÆG SENDES TIL:
Mogens Koch Pedersen
Plantagen 53
8400 Ebeltoft
2112-94
1/6-94
2218-94
14/11 -94
FORSIDE:
TOYOTA CLASSIG 1994
De 3 rækkevindere :
Jørgen S . Jø rgensen,
Mie Bugtrup og
Flemming Randum Nielsen.
HOTEL HVIDE HUS-Match
Vindere af " Ægteskabs-fadet «:
Mie og Mogens Bugtrup.
2
Kasserer
Jørgen L. Larsen
Telefax
HASNÆS
TRYK~
BOGTRYK
Forretnings-/økonom ludvalg
86 34 44 70
Jørgen L. Larsen, fmd .
86 34 25 48
Jørgen Hjortstrø m
86361064
Torban Blom
86341646
Poul Hansan
EgonBæk
86 34 4785
33senest
34 senest
35 senest
36 senest
86 34 25 48
OFFSET
KOPI
STEMPLER
UDVALG :
REDAKTION:
Mogens Koch Pedersen
86342196
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Formand
Jørgen Hjortstrøm
Birgitte Koch Pedersen
Handicapudvalg
Jørgen L. Larsen, fmd.
Gitte V. Jensan
Inga-Lise Hjortstrøm
Jørgen Hjortstrøm
Baneudvalg
Jø rgen S. Jørgensen , fmd.
Jørgen Hjortstrøm
Gitte V. Jensan
86 34 28 31
86345159
86344717
86 34 2 1 96
8634 44 70
86 33 60 43
86 34 25 48
•
EBELTOn
TRÆLASTHANDELAfs
BYGGEKRAM
TLF. 86341544
86 34 20 88
86 34 25 48
86 33 60 43
Bladudvalg
Mogens Koch Pedersen, fmd. 86342196
86344785
Egon Bæk
MODERNE
TØJDESIGN
Sponsor- og PR-udvalg
Poul Svendsen, fmd.
Torban Blom
Poul Hansan
Peder Thomasen
86344919
86361064
86341646
86 34 58 04
Husudvalg
Torban Blom , fmd .
Poul Birch
Knud Boye
Gitta V. Jansan
86361064
863430 15
86341 8 42
86 33 60 43
EIHø/)unlorudvalg
Flemming R. Nielsen, fmd.
Søren B. Larsen
86 34 46 04
86343194
Begynderudvalg
John Jensen, fmd.
Ole Thomasan
Torban Blom
86 33 60 43
86 34 32 69
8636 1064
Kontingenter
Torban Blom
86361064
Inge Laasby
Mode og brugskunst
Greenkeeper
Lars Rasmussen
Mobil
86 36 36 79
30 82 97 84
Adelgade 1 . 8400 Ebeltoft
Tlf. 86344633
m.
Klubhus
Servering:
Gitta V. Jansan
Søsse Thomasen
86344787
86 33 60 43
863432 69
FIN K
YARELL
RAVENS
BUSNEL
GI SPA
BRAX
JACQUES VERT
ARA
Bestyrelsen
orienterer
Når dette nummer af vores
gode klubblad udkommer, er
klubmesterskaberne forhåbentlig vel overstået.
Sommersæsonen har budt på
mange gode matcher, og vi kan
nu se frem til de afsluttende .
Den sommer, som vi endnu har
i erindring som buldrende varm ,
lod ellers vente længe på sig.
Det kølige og våde forårsvejr
resulterede i en flot grøn og velplejet bane. Trods 43 døgn
med hedebølge har vi sommeren igennem haft grønne leesteder og greens, så vi har kunnet se resultatet af investering i
vandingsanlæg. Allerbedst bli ver resultatet, hvis sprinklerne
kun betjenes af dem , der har
det som opgave, og hvis andre
ville holde fingrene væk.
Vi bebrejdes af og til vore
påbud og restriktioner i form af
sedler på opslagstavlen. Det
kunne undgåes, hvis alle udviste pli på banen, men det er jo
desværre ikke tilfældet. Om
færdsel på banen er det endnu
engang nødvendigt at påpege,
at man ingen rettigheder har,
hvis man starter et andet sted
end på hul 1. Det gælder også,
hvis man "springer" på banen,
altså ikke spiller hullerne i rækkefølge. Elementært vil nogle
sige, men der er altså spillere,
der ikke kan finde ud af det.
Naturligvis trækker man ikke sin
vogn mellem green og bunker.
Vi har i årets løb haft en tilgang
af medlemmer og har stadigvæk en del prøvemedlemmer.
Vi håber, at en del af disse bliver full-members .
Af og til ser vi avisartikler, der
blandt medlemmerne skaber
usikkerhed om vores fremtid.
Bestyrelsen er overbevist om ,
at vi - og dermed medlemmerne
- vil være de første til at vide
det, hvis der skulle ske ændringer. Så tro ikke altid på aviserne.
Bestyrelsen
Jørgen Hjortstrøm
Formand
Lidt yderligere
information
fra
Bestyrelsen
l dagspressen har det været
fremme, at banen er solgt,
og som Jørgen Hjortstrøm
påpeger i "Bestyrelsen orienterer", skal man ikke tro alt,
hvad man læser - bortset fra
naturligvis, hvad l måtte læse i
GOLF l EBELTOFT!!!!
Til orientering kan vi oplyse,
at Bestyrelsen er i jævnlig kontakt med Helge Nørgreen fra
Ebeltoft Golf- & Country Club
NS, og kan derfor bekræfte, at
der ikke er noget nyt under
solen.
.
Som bekendt har klubben indgået en aftale om banens betaling i de næste 5 år. l den
anledning er det - ikke skriftligt men mundtligt lovet os, at
banen IKKE bliver afhændet
uden vort vidende, idet man
gerne ser, at Klubben køber
banen, og derfor på sigt får
samlet midler sammen hertil.
Det er endog sådan , at Klubben
hos ejeren har opbakning til
etablering af den i forrige nummer af GOLF l EBELTOFT
nævnte fond .
Med det formål at få oprettet
fonden inden årets udgang,
herunder tilpasning af vedtægterne i Ebeltoft Golf Club,
besluttede Bestyrelsen på det
seneste bestyrelsesmøde at
indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling .
Det var oprindelig planen, at
den ekstraordinære generalforsamling skulle afholdes i september, men da vi netop har
fået oplyst fra Skyldrådet, at vi
kan forvente en afgørelse på
størrelsen af ejendomsskatterne i september, har vi besluttet
at vente med den formelle indkaldelse, indtil vi kender resultatet.
Generalforsamlingen forventes
afholdt medio oktober.
Jørgen Langkilde Larsen
Har du vinket
igennem, må du ikke
fortsætte spiUet, før
de spillere, der er
vinket igennem, har
passeret og er
ude nfo r
r æ kkevid de.
3
Toyota
Classic 1994
Denne landsdækkende tumering bliver større år for år.
l 1994 har 97 klubber tilmeldt
sig med et forventet deltagerantal på ca. 9.000 golfspillere .
Der spilles Stableford, og kun
hjemmeklub-medlemmer med
et registreret handicap fra 0-35
kan deltage . Juniorer kan ikke
deltage. Der spilles i en damerække (hep. 0-35) samt en
herre-række A (hep. 0-20) og
en herre-række B (hep. 21 -35) .
Kvalifikations-matchen blev
afviklet i vor klub den 4/6 med
53 deltagere og med Niels
Holm som matchleder. Vejret
var overskyet med nogen vind
og stort set tørvejr.
Resultaterne blev:
Damerækken:
Nr. 1 Mie Bugtrup 33 points,
nr. 2 Nan Petersen 30 p.,
nr. 3 Brigitte Andersen 30 p. ,
nr. 4 Inger Lundbergh 29 p.
Herrerække A:
Nr. 1 Jørgen S. Jørgensen 37
p.,
nr. 2 Palle Rasmussen 35 p.,
nr. 3 John Jensen 33 p.,
nr. 4 Marco Sforzini 33 p.
Herrerække B:
Nr. 1 Flemming R. Nielsen 40
p. ,
nr. 2 Poul Svendsen 36 p.,
nr. 3 Mogens Tvilling 35 p. ,
nr. 4 Søren Ibsen 35 p.,
nr. 5 Henning Gudnitz 34 p.
Der var som sædvanligt fine
præmier fa DG U's hovedsponsor TOYOTA i form af Belika
Windstoppere, Ping Anser 35
puttere, Lacoste sportstasker
og skotasker.
De tre rækkevindere udgør nu
et hold, der deltager i en semi finale i Silkeborg den 26/6. De
bedst placerede herfra går
videre til finalen , der spilles i
Søllerød den 20/8.
Mon ikke EGC's hold skulle
have gode chancer for at kvalificere sig til finalerunden?
Vi krydser i hvert fald fingre for
dem!
- MKP·
Damerækken.
Herrerække B.
4
P.S. EGC's hold opnåede en
mellemplacering i semifinalen
og gik således ikke videre til
finalen .
. . . . . Ejendomsmæglerfinnaet
~
Nygaard-bolig & erhverv
~ oiNioloV•~thft ·Stt'&lld..,.• T· JoiOOEbol\oll · fuiMl<!Øli
. . . . . Ejendomsmæglerfinnaet
@W~
Nyga
~a~
rd"'--"·fri
""~·ti=
·d"'------~
,~.,....,,.,.,..,. V•lt.lok S.,ond.., ~.\'•Nk
On ....
8400Ebol\ol\ FuM:I-o J19:i
OOM~OO
OOM~OO
Golf i Ebeltoft
- man bor på Ebeltoft Parkhotel
Vibæk Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Tlf. 86343222
5
De
7
Øer Match
For 775 år siden , nærmere
betegnet den 15. juni 1219,
faldt DANNEBROG ifølge sagnet ned fra himlen i Estland .
Det var således fint planlagt, at
der den 19/6 blev spillet FLAGspil (slagspil) i ovennævnte
match . Der var 43 deltagere ikke noget stort antal - men det
hævdes , at kraftig konkurrence
fra Midsommer Rock 94-koncert
dagen/natten før var en væsentlig del af forklaringen.
Der blev startet i blæst og regn ,
men regnen aftog hen på formiddagen. Banen var tung, og
greensvar langsomme.
Vinderne blev:
A-rækken :
Nr. 1 Marco Sforzini
i hul på hul17,
nr. 2 Mogens Koch Pedersen
green hul 17,
nr. 3 John Jensen
fairway hul 16.
B-rækken :
Nr. 1 Ove Kjær Petersen
fairway hul 19,
nr. 2 Ulrich Pochert
fairway hul19,
nr. 3 Mogens Tvilling
bunker hul 18.
C-rækken :
Nr. 1 Birger Schlattner
leested hul 18,
nr. 2 Kim Egefjord
i hul på hul17,
nr. 3 Ove Frandsen
fairway hul 17.
D-rækken :
Nr. 1 Henning Sørensen
fairway hul 19,
nr. 2 Kirsten Knudsen
fairway hul 17,
nr. 3 Mette Wilken
green hul 15.
6
Matchlederne Tove og Egon
Bæk overrakte præmier til vinderne fra sponsor Ebeltoft
Maritime Ferieby i form af træningsdragter, T-shirts, sweatshirts, håndklæder samt gavekort.
- MKP-
A+ B-rækken
C+ D-rækken
®
TOVOTA
MODERNE TØJ DESIGN
LENESAND
MARJMEKKO
DORTE THYBOE
SANANTONIO
GA VEARTIKIER
ifaruergaarbens
ftunstbaanbuærf
Martin Hansens Vej 2
6400 Ebeltoft
Fax 86 34 55 66
OG
DÆKCENTER
Boris Holm
Jernbanegade 22
8400 Ebeltoft
Tlf 86 34 13 27
Margit og Aage Bisgaard
Adelgade 3 . 8400 Ebeltoft
Tlf. 86341202
Adelgade 13 . 8400 Ebeltoft
Tlf . 86343466
·~
-
SERVICE
Vtnstokken"
''l
AUTO-HALLEN
Bo & Steen Møller 1/S
Tlf. 86 34 33 66
(l
: --:f .
l'
' '
•.(
~ ri
"Ci/li c; eftages
cJ'azi
Deres frisør ...
EBELTOFT
Hanne Albæk
Adelgade 14 . 8400 Ebeltoft
Tlf . 8634 19 13
86 34 25 33
HELE FAMILIENS FRISØR
lADEGOURD lE VINIMPORT
Spændende udvalg af
franake kvantetavine
86342856
Klinik fo r zoneterapi
akupunktur, massag~
og fodpleje .
Forbedrer di t velvære
og din præstation .
Bestil venligst tid på tlf.
86344260
Solveig Girsel
-
DREVLAND
REJSEBUREAU 1
IND- OG UDLAND
JERNBANEGADE 1O
DK-8400 EBELTOFT
TELF. 86 34 33 44
FAX
8 6 3 4 55 16
Erantisvej 4 . 8400 Ebeltoft
7
Hotel
Hvide
Hus Match
Denne match, der blev spillet
den 2/7 i det herligste sommervejr, havde samlet 64 deltagere .
Matchformen er Greensame
Stableford, og der blev spillet
i tre rækker: Ægtepar, Par
(herre/herre eller dame/dame)
samt Mixed Par.
Blandt ægteparrene dystes
der bl.a. om vandrepræmien
"Ægteskabs-fadet", som kun
kan vindes af EGC-medlemmer.
Matchpropositionerne er således, at EGC-medlemmer også
med handicap .QYei 36 kan deltage, men de skal i så fald spille i handicap 36.
Gæstespillere, som der i år kun
var enkelte af, kan deltage i
matchen med et registreret
handicap på 0-36.
Vinderne blev:
Ægtepar-Match:
Nr. 1 Mie og Mogens Bugtrup
43 points og hermed vinder af "Ægteskabs-fadet"
nr. 2 Birgitte og Mogens Koch
Pedersen 43 p.,
nr. 3 Elisabeth og Birger
Schlattner 40 p.,
nr. 4 Søsse og Ole
Thomasen 38 p.
Par-Match:
Nr. 1 Marco Sforzini og
Michael Nielsen 42 points,
nr. 2 Ove Kjær Petersen og
Michael Kru.se 41 p.,
nr. 3 Søren Ibsen og
Jørgen SoelbergChristensen 41 p.
Mixed-Par-Match:
Nr. 1 Elisa Andersen og
Stig Bredstrup 44 points,
nr. 2 Inge-Lise Hjortstrøm og
Jørgen Langkilde
Larsen 39 p. ,
nr. 3 Inge Steen og
Søren Larsen 39 p.
Præmieuddelingen fandt sted
om aftenen på Hotel Hvide Hus
ved en velkomstdrink. Teddy
Petersen, der havde ti lrettelagt
og ledet dagens match, overrakte "Ægteskabs-fadet", klubglas samt gavekort til vinderne.
Gavekortene var sponseret af
Hotel Hvide Hus .
Ca. 45 golfere deltog derefter i
aften-arrangementet, der
bestod af en buffet, der kunne
tilfredsstille enhver kræsen
gane. Kaffen blev nydt på te rrassen i den lune sommeraften.
Senere dukkede de fleste op i
hotellets natklub "Admiralen ",
hvor den fremragende musiker
Franca fristede med en svingom eller to som afslutning på
en lang, men meget dejlig dag.
- MKP -
Ægtepar-Match.
8
Mixed-Par-Match.
9
Baneudvalget
Elite-/
Juniorudvalget
Den 17/8-94 har vi fået længden af vores bane opmål!.
Grunden til det er, at banen
gennem tiden har ændret forløb, og nogle af leestederne er
blevet flyttet. Desuden er der
nye regler for opmålingen,
nemlig at der skal mål es fra
midten af leestedet til midten af
green.
Ved samme lejlighed fik vi målt
højdeforskellen fra leesteder til
greens, da dette sammen med
banens længde er nogle af de
parametre , der indgår i rating af
banen .
De største afvigelser for herrerne er på hul 2, der er 12 meter
længere end opgivet på scorekortet, og hul 18, der er 21 meter kortere. Hos damerne er
næsten alle huller lidt længere
end på scorekortet, med den
største afvigelse på hul 9, der
er 13 meter længere.
Målepunktet på vore leesteder
er teestedssprinklerne. På de
teesteder, hvor sprinkleren ikke
står midt ud for teestedet, vil
der blive opsat en markering .
Vi har faktisk kun fire huller,
hvor højdeforskellen mellem
leestedet og green er under 1
meter, nemlig hul 1 fo r herrerne
og hul 2, 13 og 16 for damerne.
Ellers ligger de fleste huller med
en højdeforskel på mellem 5 og
12 meter. Den største forskel er
ikke uventet på hul 15 med 18
meter for herrerne og 14 meter
for damerne.
Nye skilte med de nye mål vil
blive opsat inden sæsonstart
1995.
JUNiORHOLDTURNERING
Denne turnering er nu slut i
distriktsregi for begge vore
hold. Et hold går videre tillandsdelsfinalen, som skal spilles i
Randers den 18. september.
Holdet består af holdleder
Søren Larsen, Morten Larsen ,
Troels Svensson, Jesper Mikkelsen og Kennett Sørensen .
Dette stærke hold spillede sig
igennem med kun ganske få
tabte kampe.
På ca. 5 år har disse drenge
spillet sig ned fra et højt handicap til et handicap under 1O og
er nu distriktsmestre for andet
år i træk, selvom der ikke har
været træning for dem. Hvis
klubben fortsat vil have et
stærkt spillende juniorhold, er
det nødvendigt, at der bliver til knyttet en træner til klubben,
ikke blot til lavhandicappe re .
men til samtlige juniorspillere.
Jørgen S. Jø rgensen
lO
Toyota Ebeltoft stiller igen i år
en bil til rådighed til landsdelsfinalen .
CODAN CUP
Distriktsfinalen blev afholdt i
Give den 19. juni.
Morten Larsen blev vinder af
distriktet i sin klasse og gik vi dere til Set. Knuds Golfklub i
Nyborg , hvor han blev nummer
5.
FREMTIDEN
l 1995 vil vi blive tilmeldt Danmarksserien, som vi desværre
ikke deltog i i år. Med de ungseniorer vi har, skulle der være
basis for et ynglinge-hold. Vi vil
også kunne stille mindst eet
juniorhold . Hvilke grupper vil
først blive afgjort sidst på året.
Flemming Randum Nielsen
Nye
medlemmer
Lilian Danielsen , Ebeltoft
Erik Secher Nielsen, Ebeltoft
John Andersen , Højbjerg
Ole Hjortstrøm , Ebeltoft
Ingelise Lorentzen, Risskov
Torben Nielsen , Egå
Poul Steen Rasmussen , Århus
Erik Fagerdal, Århus
Kirsten Jensen, Århus
Niels Øksenholdt Christensen,
Åbyhøj
Ruth Lillian Christensen,
Åbyhøj
David Mikkelsen, Ebeltoft
Arne Mikkelsen , Ebeltoft
Vi ønsker vore nye medlemmer
velkommen i klubben .
Torben Blom
Ethvert
nedslag på
green skal
omhyggeligt
udbedres. Også hvis
det ikke er fra din
bold.
JN sælger din bolig- ellers koster det dig ikke en krone
JN BOLIGCENTER
EBELTOFT
Ejendomsmæglerfirma
Jernbanegade 33 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 21 11
TØMRERFIRMA P. E. JENSEN ApS
Kristoffervejen 2 · Elsegårde · 8400 Ebeltoft · Tlf. 86 34 62 62
Et godtsted
at starte
~ DEN DANSKE BANK
11
Regelstof
Himmerland
Greensame
Matchudvalget havde i år
besluttet atter at tage denne
landsdækkende turnering med
på programmet efter nogle års
pause.
Matchen er en ægteparmatch
(også m/k med bofællesskab) ,
hvor der spilles Greensome
Stableford med handicap 0-36.
Spillere med et højere handicap
kan dog godt deltage, men skal
i så fald spille i handicap 36.
Det er en betingelse, at man er
full-member i EGC.
24 spillere deltog den 10/7 om
retten til at gå videre til landsfinalen den 24/9 i Himmerland
Golf & Country Club, der er
sponsor for turneringen .
Det var nok en gang flot som mervejr, så der var basis for
gode scores.
Resultaterne blev:
Nr. 1 Birgitte og Mogens Koch
Pedersen 44 points,
nr. 2 Elisabeth og Birger
Schlattner 42 p.,
nr. 3 Marianne og Stig
Bredstrup 41 p.
Matchlederen Inger Lundbergh
overrakte certifikat til det vindende par, der giver adgang til
finaledysten i Himmerland samt
festmiddag og overnatning .
Øvrige præmietagere vandt
klubglas og vinpræmier.
- MKP -
EMNE :
Unormale overfladeforhold.
Da vi nu så småt nærmer os
den tid på året, hvor vor bane
visse steder kan være blød , vil
vi se lidt nærmere på:
Regel 25-2: Bold fæstnet i sit
eget nedslagsmærlke
(Embedded ball\.
En bold , fæstnet i sit eget nedslagsmærke på et tætklippet
~through the green, må
løftes, renses og droppes ~
.s1rnf så nær det sted , hvor den
lå, som muligt, dog ikke nærmere hullet.
Udtrykket »Tætklippet areal «
betyder et hvert areal på
banen, der er klippet til ~
~eller lavere, herunder stier gennem rough .
Definitionen "Through the
~ dækker hele banens
område med undtagelse af
leested og green på det hul ,
der spilles samt alle banens
hazard·e r.
En af de specielle DECISIONS
(nr. 6) vedr. regel 25-2 omtaler
følgende situation :
Min bold ligger på vej op ad en
stejl skrænt på fairway. Da jeg
slår til den, går den direkte ind i
skrænten og er næsten begravet. Ligger bolden nu i sit eget
nedslagsmærlke, så jeg må
droppe fri uden straf?
Svaret er NEJ , for udtrykket
"eget nedslagsmærke" forekommer kun, når bolden har
været i luften.
Læs selv nærmere om hele
regel 25 i Golfreglerne.
- MKP-
12
Det er meget nemt:
• kikind
i Sparekassen
• tagdine
bankbøger med
• så ordner vi
resten ...
13
Torsdag
Formiddagsherrer
Flagspil med vore damer.
Torsdagsherrerne havde glædet
sig til at byde Torsdagsdamerne
velkommen til en Flagspilsdyst
den 21. juli.
Det blev en dag med strålende
sol og ca. 30° varmt. - Måske
lidt for varmt, mente nogle - så
for at bøde på det, havde vi
"kapret" Knud Boye til på hul 1O
at servere kolde drinks - alkoholfrie - hvilket gjorde· stor lykke
blandt de 29 deltagere, som var
startet ud på hul 1.
Det var et festligt syn at kigge
tilbage på alle flagene, da vi
samledes kl. ca. 14.30 for at
hygge os med vore medbragte
madkurve og senere til følgen de præmieoverrækkelse:
Dame-rækken :
1. Inga Gunnestrup
3 slag på hul 19,
2. Birgitte Koch Pedersen
2 slag på hul 19,
3. Jytte Pedersen
18. green ,
4. Hanne Helmer
18. green .
Herre-rækken :
1. Karl Pedersen
1 slag på hul 19,
2. Bjørn Helmer
18. green ,
3. Ove Elle
18. green,
4. Per Grundtvig
18. green .
"Nærmest flaget"·
Hul 3: Hanne Helmer
Hul 7: Inge-Lise Hjortstrøm
Hul 11 : Kirsten Ebsen
Det første flag blev sat omkring
16. green, så det var ret gode
resultater for alle.
Det var en rigtig dejlig dag, som
vi håber, der kan skabes tradition for.
Karl Pedersen
Vinderne i Flagspil.
Bartender Knud Boye lved hu/10.
14
AARHUS LUFTHAVN
~irstrup ~~~~
AARHUS AIAPORT
v
DENMARK
..... Jyllands centrale lufthavn
ERIK ANDERSEN • ADELGADE 51
8400 EBELTOFT • TLF: *86 34 34 55 • 8 6 34 10 09
Vi sætter kvalitet
på discount og gi'r
dig en stribe
mærkevarer til
lave priser ...
Så nu kan du spare
endnu flere penge
på dine dagligvareindkøb i
Kvickly.
stort udvalg
- lave priser
-HVER dag
15
Sådan
set lidt
fra oven!
Hvem vil ikke gerne svæve i en
Zeppeliner over
Ebeltoft og beskue
vores golfbane?
Afdelingsleder Kim
Haugaard fra
Arhus Stiftstidende
har haft denne oplevelse, og da han
selvfølgelig havde
sit kamera med, er
der bl.a. kommet
dette resultat ud af
luftturen. Kim Haugaard har tydeligvis haft øje for vores golfbanes
smukke placering i
landskabet.
Fotoet har vi velvilligt fået stillet til
rådighed via Børge Venge.
-MKP-
16
17
Matchudvalget
Marathongolf
l dagene 22 . - 23. - 24. juli
afholdt Ebeltoft, Grenå og Kalø
golfklubber en fællesmatch
(Marathongolf) . Der blev spillet
på alle tre baner, 3 x 18 hullers
~
Der blev spillet 3-bolde med
een spiller fra hver klub på et
hold. Matchen var delt op i 2
rækker:
A: hep. 0-21 og B: hep. 22-36.
Der var 3 præmier dagligt i hver
række , og på basis af de 3
dages sammenlagte scores var
der 5 præmier i hver række .
Endvidere var der "Nærmest
flaget"-præmie hver dag.
De ca. 80 spillere, som deltog,
havde en dejlig weekend med
høj sol og 25-28° varme.
Man hyggede sig i klubhuset
efter matchen, hvor nogle fandt
nye golfvenner og aftalte at
spille en anden gang .
Så klubberne kan se tilbage på
en vellykket match, som vil blive gentaget næste år.
Matchdagene er allerede fastlagt til 21 . - 22. - 23. juli 1995.
De samlede resultater blev:
A-rækken :
Nr. 1 Gert Petersen, Kalø
66+ 73+68=207 netto,
nr. 2 Henrik Jensen, Grenå
73+65+73=211 netto,
nr. 3 Brian Jacobsen , Grenå
71+73+68=213 netto,
nr. 4 Mie Bugtrup, Ebeltoft
69+73+71=213 netto,
nr. 5 Hanne Thelin , Kalø
68+73+71=216 netto.
B-rækken:
Nr. 1 Palle Christiansen, Grenå
70+67+69=206 netto,
nr. 2 Jan Andersen, Grenå
68+ 76+63=207 netto,
18
nr. 3 Harry Strøm , Kalø
72+73+64=209 netto,
nr. 4 Torben Sten Holm , Kalø
64+72+76=212 netto,
nr. 5 Inger Lundbergh, Ebeltoft
68+75+73=216 netto .
Peter Hald
Sponsorog PRudvalget
Nu er agurketiden og sommerens travle tid ved at være forbi ;
og vi skal igen til at tænke på
andet end arbejde, ihvert fald
for mit eget vedkommende.
Vi kan så glæde os over, at der
ved fælles hjælp er kommet
fremgang af nye medlemmer til
klubben, og den forventede tilbagegang er stoppet, og at vi
helt sikkert vil se en endnu
større tilgang, når flere får fortalt, hvor sjovt det er at spille
golf. Så tag nu jeres familie og
venner med ud på banen og del
glæderne med dem, og husk,
det er stadig tilladt at invitere
nye interesserede med ud, men
husk at lade vore medlemmer
"gå igennem".
Jeg må tilstå, at det har været
sværere at få nye medlemmer
til klubben , end jeg havde regnet med, og jeg ved , at kontin gentets størrelse er en afgørende faktor. At det ikke er dyrere
end i andre sportsgrene, har
været svært at forklare .
Jeg må ligeledes konstatere, at
mit arbejde holder mig væk fra
banen om sommeren, så det er
ikke muligt at være nok engageret i klubben og PR-arbejdet.
Jeg vil derfor foreslå, at man
opløser eller finder en ny formand for udvalget, men den
bedste løsning efter min mening
ville være, at Bestyrelsen
uddelegerede arbejdet til vore
medlemmer efter ekspertise.
Jeg vil også, i det omfang mit
arbejde tillader, hjælpe alt det,
der er muligt og ligeledes stille
vort kontor til fri afbenyttelse.
Det må nu engang være nemmere at få PR-arbejdet til at
fungere tilfredsstillende, når
man i Bestyrelsen har en
målrettet mening med arbejdet,
og det er jo stadig Bestyrelsen ,
der har det afgørende ord.
Til slut vil jeg meddele, at
Bestyrelsen den 15. august har
besluttet, at ordningen med at
give "præmie" for at komme
med et nyt medlem er ophørt.
Det kan jeg ikke forstå, jeg
mener, at man i stedet skulle
forhøje det, da man kun skal
kigge et år frem i tiden , og det
har aftalen med Alex Poulsen
vel givet mulighed for.
Fortsat god sensommer til alle.
Poul Svendsen
BogeyMatch
Denne matchform blev afprøvet
af 50 deltagere den 7/8 i fint
vejr med en let brise.
l en Bogey match konkurreres
mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par får
man O. Opnås en score bedre
end par, får man et plus; ved en
score dårligere end par, får man
et minus. Summen af plusser
og minusser giver det endelige
resultatSpillerens personlige
handicap er fordelt efter banens
handicapnøgle.
Resultaterne blev:
A-rækken:
Nr. 1 Jørgen S. Jørgensen +3,
nr. 2 H. H. Nyhuus -1,
nr. 3 Elisa Andersen -1 .
B-rækken:
Nr. 1 Henning Gudnitz +4,
nr. 2 Michael Kruse +2 ,
nr. 3 Peter Hald +2.
C-rækken:
Nr. 1 Kim Egefjord +2,
nr. 2 Birger Schlattner + 1,
nr. 3 Bent Rasmussen -1,
D-rækken :
Nr. 1 Britta Helseby -2,
nr. 2 Ole Hjortstrøm -6,
nr. 3 Torben Nielsen -8.
Matchlederne Kai Brændbyge
og Poul Svendsen overrakte
sponsorpræmier fra FOF,
Ebeltoft til 1.-vinderne i form af
flotte gavekort til et kursus efter
eget ønske fra FOF's kursusprogram . Ligeledes præmier
sponseret af Ebeltoft Trælasthandel bestående af polo-skjorter, fyrfadslygter m.m . En unavngiven sponsor havde betænkt alle præmietagere med
en flaske mousserende vin.
A+ B-rækken
C+ D-rækken
- MKP-
19
To dages virksomhedsgolf i Himmerland ...
"Company Days"
HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB AS · GATTEN · 9670 LØGSTØR
~ W o ll l O O F
G
O L
l
l\1 \l l, l \l\ l l
AW A R D
Johnnie Walker BLACK LABEL
Hole-ln-One Award er fortsat
gældende i klubben.
Det betyder, at enhver spiller over 18 år,
der slår Hole-ln-One på klubbens bane
i en registreret klubmatch, belønnes med
et personligt certifikat - foruden den flaske
Johnnie Walker BLACK LABEL, der
altid markerer begivenheden på 19. hul.
De nærmere bestemmelser for Johnnie
Walker BLACK LABEL Hole-ln -One
Award står beskrevet i en lille folder, der
forefindes i klubben.
20
Kom i selskab med Nick Faldo
Johnnie Walker BLACK LABEL
Hole-ln-One Award har eksisteret lige
siden 1926, og regnes i dag for en af golfsportens mest eksklusive traditioner.
Spillere, der i år modtager Johnnie
Walker BLACK LABEL Hole-ln-One
Award, optages i et internationalt selskab,
der allerede tæller verdensstjener som
f.eks. Nick Faldo.
Fo r øjnene af mere end 490 millioner
TV-seere slog Faldo sensationelt Hole-ln One på 14. hul under Johnnie Walker
Ryder Cup på The Belfry, som den anden
spiller i Ryder Cup historien.
Om det er alle, der tager en Hole-lnOne så roligt som Faldo, er et åbent
spørgsmål. Men er der spillere, der ønsker
at "smugtræne", har klubben modtaget en
2-timers video fra det senesteRyder Cup
opgør mellem Europa og USA, hvor Nick
Faldo's fantastiske slag kan nydes.
MOLS TÆPPER
JfJ
Det er
godt at ha'
den lokale bank
med på holdet
v / Jens Henrik
Hammelsvang
Alt i gulvbelægning
A. Knudsensvej 8
Indgang fra Østerall e
9
Ekker:\· Bageri
8400 Ebelto ft
Tlf. 86 34 37 23
ruURSLANDS BANK ~
Tallen l , Ebello~ . 86 34 10 17
EFTER MATCHEN
SALON
INGRID
DØGNKIOSKEN
Nørrealle 7-9
8400 Ebeltoft
~ALLE~:~~
\8'
7.00-22.00
Tlf. 86341203
Stampe Grønkjær
Bygnings-snedkermester
Jeppe Aøkjærs Vej 4
8 4 00 Ebeltoft
Telefon 86 34 23 78
Skovheg net 2
8400 Ebeltoft
TLF. 86341365
Biltelefon 302- 53473
SOMMERLAND
VANDLAND
AFRIKALAND
Man handler OPEL hos:
Thygesen , Ebeltoft
DJURS
s~~!!'!,~!"d
(mellem Randers og Grenå) · TLF. 86 39 84 00
Aut. Opel Forhandler
Martin Hansens Vej 36
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 00
21
Syrnatchen
OdsherredEbeltoft i
Odsherred
Kl. 7.45 den 14/8 mødte 24
EGC-golfere op i Færgehavnen, nogle var meget trætte,
men humøret var højt. Det
blæste med en stiv til hård
kuling fra nordvest med udsigt
til regn .
På Odden Færgehavn blev vi
afhentet af en bus, i Odsherred
Golfklubs nye klubhus fik vi en
Gl. Dansk, herligt!
Kl. 11 .00 kanonstart på hele
banen. Det blæste meget, lidt
regn fik vi først på de sidste 2
huller. Vi spillede GreensomeStableford. Undervejs var der
en kirsebærlund med modne
sorte, syltekirsebær. Mandag
morgen havde famil ien Blom
dårlige maver!
Efter matchen var der frokost
ved et tag-selv-bord med herlig
mad .
22
Resultaterne blev:
Nr. 1 Birgitte og Jørgen Rohde,
Odsherred 42 points
nr. 2 Hanne Lykke og Henning
Fuhr, Odsherred 38 p.,
nr. 3 Jesper Mikkelsen og Kai
Brændbyge, Ebeltoft 37 p.
nr. 4 og nr. 5 blev hold fra Odsherred.
Nærmest flag på 4. hul kom :
Mogens Bugtrup, Ebeltoft.
Nærmest flag på 8. hul kom :
Jesper Mikkelsen, Ebeltoft.
KAFFEKANDEN blev vundet af
Odsherred med 347 points mod
287 points. Hjemturen foregik
med færgen kl. 18.00. Vi fra
Ebeltoft havde haft en herlig
golfdag hos Odsherred og siger
Odsherred Golfklub tusinde tak.
Torben Blom
Foto: Børge Venge.
alla
VIN, OST, FRUGT, GRØNT & DELIKATESSE
Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 43 31
";Ualezklatten"
§>
~ly
Alt malerarbejde udføres.
\
Hanne og Kaj Ole Brok
Kystvejen 165 - 8400 Ebeltoft- Tlf. 86 34 11 10 & 86 34 25 10
GOLFSHOP
Ebeltoft
Åben:
man-fre 10-17
lør-søn 9-12
eller efter aftale
~ly
~
DEN
roBBY & 9AVEBUTIK
EBELTOFT BUTIKSCENTER
8400 EBELTOFT
TELEFON 86 34 25 1O
Golfbanen
Hotel Hvide Hus
Ndr . Strando,.tiJ
Ebf!hoh Vig
-
F ærgehavnen
ALT I GOLFUDSTYR FRA A- Z
Udlejning:
Helsæt + bag og vogn
H alvsæt + bærebag
kr. 250,kr. 175,-
GOLFUDSTYR SÆLGES TIL LAVESTE PRISER
Vibæk Strandvej 9 . 8400 Ebeltoft . Tlf. 86 34 22 99 . Fax 86 34 44 26
23
ADVOKATSELSKABET
KRØ LNER
OG
t
AAGAARD P OULSEN
72
8100 ÅRHUS C
T ELEFON 86 12 23 66
FREDERIKSGADE
Gaveide
Køb et greenfee-kort
og brug det som gave
til en "golfer"
blandt venner og familie .
Henv. til:
Sekretær Torben Blom
Tlf. 86 36 10 64
Adelgade 50-52 . Ebeltoft
86342772
-Vi holder Danmark i go' form-
Adelgade 27 . 8400 Ebeltoft . Tlf. 86341211
KNEBEL
EL-INSTALLATION
TLF. 86 35 IO 76
TIRSTRUP
EL-INSTALLATION
TLF. 86 36 30 80
Nye Gardiner
** altduge,i solafskræmning
sengetøj, håndklæder
* måltagni ng, syning,
montering
* vask og rens
®Gardiner
Ebeltoft El-installation ApS
Nørrepon 1-3 . 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 14 44
24
v/ Peder Seldrup
Nørrepon 7, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 49 04, Fax 86 93 80 44
Provence - Valeros
Luksushus med udsigt
til Middelhavet, golfbane
og swimmingpool.
2-6 pers. fra
2.000 kr/uge.
Henv.
Tlf. 86 35 18 22
Tlf. 86 35 12 10
FIUgger byggefinish
Zeiss
selvfølgelig
DANSKE MALERMESTRE
MALERFIRMA
SKRIVER MØLLER
g,~~
Ndr. Strandvej 4
8400 Ebeltoft
Tlf. 86341344
Adelgade 37 . 8400 Ebeltoft
Tlf . 86341059
URE . OPTIK . GULD. SØLV
v/ Mogens Rasmussen
., ij ij iJ:t'rFÅ SMAG PÅ LIVET
Djursland Depotet
v/Lars Østergaard
Tlf. 86 34 11 43
DEN PERFEKTE RAMME
FOR EN VELLYKKET FEST
c&m
VÆGTERGÅRDEN
FEMMØLLER STRAND
Tlf. 86 36 22 11
25
Onsdagsgolfere
Onsdags-golferne har afviklet
deres matcher hver onsdag
sommeren igennem - fra den
kolde forsommer til hedebølgen
med op til 27-28°.
Tilslutningen har været god.
Den 4. juli havde vi Greensome-Stableford match mod Grenå på Grenå golfbane om vores
vandrepokal .
Desværre kom der kun 18 deltagere fra Ebeltoft.
Grenå vandt pokalen tilbage
med 201 points mod 186 points.
Vinderne fra Ebeltoft blev:
1. Knud Christensen og
Bent Rasmussen 36 points,
2. Poul Hansen og
Finn Hornbech 33 p.,
3. Birgitte og Mogens
Koch Pedersen 31 p.
Efter matchen samledes vi i det
pragtfulde sommervejr på klubhusets terrasse til frokost og
præmieuddeling i en meget fin
stemning.
Pokalen retur til Grenå.
Peter Rasmussen
Vinderne fra EGC.
26
Begynderudvalget
Torsdagsherrerne
Der blev for første gang spillet
venskabsmatch mod Kaløherrerne torsdag den 11/8 i
Ebeltoft.
Det lykkedes at samle 20 deltagere fra hver klub til denne
match, som skal spilles på skift
hvert andet år Kalø/Ebeltoft.
Matchformen var som i venskabsmatchen mod Grenå
Fourball - Bestball - Stableford .
2 Ebeltoft-herrer mod 2 fra
Kalø. Vi startede fra flere huller
kl. ca. 17, men da banen jo var
åben for andre spillere, kneb
det lidt for nogle af holdene at
nå ind før mørkets frembrud .
Dette blev dog taget med godt
humør, da man jo spillede mod
hinanden på de enkelte hold .
Ebeltoft-herrerne var så ubeskedne at vinde 7 af matcherne, mens Kalø tog sig af 3.
Ved præmieoverrækkelsen var
der 3 bolde til hver spiller på de
vindende hold. Som en ekstra
konkurrence var der også
præmie til de 3 bedste Stableford-scores. Her var det igen
Ebeltoft, som klarede sig godt ikke mindre end 6 spillere var
bedre end handicap .
Nr. 1 Klaus Sunesen 40 points,
nr. 2 Ingvard Christensen 40 p.,
nr. 3 Henning Gudnitz 39 p.
Nærmest flaget på hul 17:
Thomas Bøttern , Kalø
med 2,3 m.
Efter matchen havde Søsse og
Gitte stillet en lækker buffet op,
som de sultne herrer kastede
sig over. Der var en god stem ning i klubhuset, hvor man rigtig
hyggede sig. Inden man brød
op, takkede holdkaptajn Thom as Bøttern fra Kalø for en dejlig
dag, og han så frem til en Kalørevanche på deres bane næste
år.
Johnny Mikkelsen
Steen Borregaard
Hole in One
t9BI81NAL 1
Jens Larsen den 20. juli
på hul?.
Flemming Sejr Christensen den
13. august på 3. hul.
For ca. 1 år siden lavede
Flemming også Hole in One
på 3. hul!
Vi siger begge tillykke med
"drømmeslaget". Chokolade og
badge fra TOMS CHOKOLADE
er på vej.
Torben Blom
Det var oprindeligt meningen, at
begyndertræningen skulle forløbe over en 3-måneders periode . Der har imidlertid aldrig været under 9 til træningsaftnerne,
og de 2 gange, vi har været
nødt til at aflyse, har der nærmest lydt et ramaskrig .
Vi har derfor besluttet at fortsætte onsdags-træningen til og
med oktober, idet der glædeligvis stadig dukker nye ansigter
op.
Det nybegynderne har udtrykt
størst tilfredshed med ved vo r
træning , er det store mål af individuel opmærksomhed, der er
blevet dem til del. Det skal vi
fastholde , og vi opfordrer derfor
stadig etablerede medlemmer
til at slå et smut forbi træningsbanen på onsdage mellem kl.
17.30 og 19.00, hvor enhver
form for assistance er velkom men .
Det er virkelig en glæde for begynderudvalget, hver gang vi
får bare eet nyt medlem , og vi
vil i den forbindelse hermed
gerne byde de nye medlemmer
hjertelig velkommen i klubben,
og vi håber ikke, at l får det indtryk , at l kun er med til at redde
klubbens økonomi ; det er l også, men l vil få mange fornøjeli ge timer i en klub, hvor vi vil
gøre alt for, at l befinder jer
godt. Det kan l imidlertid selv
gøre en del til ved at deltage
aktivt i klubbens mange arrangementer og herunder gerne
melde jer til udvalgsarbejde
m.m.
John Jensen, Ole Thomasen
Torben Blom
27
Tirsdagsdamerne
En hertig sommer er gået på
hæld nu, det er lidt vemodigt, at
vi allerede er nået til september-nummeret af medlemsbladet, men det er dejligt at kunne
se tilbage på så mange gode
tirsdage.
Den 14/6 havde vi besøg af 16
damer fra Randers Golf Klub til
den årlige dyst om vandrepræmien , et tinfad, udsat af
RGK sidste år, efter at de havde erhvervet den gamle kasserolle til evig eje. Vi havde krydset fingre for godt vejr, da det
endnu ikke var blevet en selvfølge på det tidspunkt!
Vi fik det flotteste vejr, og banen
tog sig ud fra sin bedste side
med grønt græs og blomstrende gyvelbuske. Der var godt
humør og meget fine scores, og
fadet står hos os nu, da vi vandt
en komfortabel sejr med 346
points mod deres 279 points,
men vi var også 24 spillere herfra . De 1O bedste scores fra
hver klub gav dette resultat, og
de blev alle belønnet med en
flaske vin .
Den 21/6 havde vi inviteret torsdag formiddags-herrerne til en
fællesmatch , Greensome-HulspiL Vi var 40 spillere, og der
blev dystet endnu en gang i
perfekt spillevej r. Eet hold måtte
ud på hul 20, førend de kunne
tage sig sammen til at få sagen
afgjort! Bagefter var der råhygge i klubhuset om den gode,
medbragte mad, og selvfølgelig
va~ der lidt konkurrencer, om
ikke for andet, så for at more
matchudvalget Klubbens formand klarede opvasken - hurtig
og effektiv som altid .
28
Den 21/7 var vi inviteret til Flagspil hos herrerne og havde en
dejlig dag.
ttl..!SK afslutningsdatoen er den
18. oktober, i efterårsferien,
hvor vi selvfø lgelig forventer
stort fremmøde . Derefter spiller
vi hyggegolf hver tirsdag gerne
med deltagelse af nye spillere,
der endnu ikke er kommet i
handicap.
Birgitte Koch Pedersen
Vinderne fra RGK og EGC.
EGC vandt tinfadet i år.
Den ukronede Hula-HopRing-mester Karl Pedersen.
Kanindag
Husudvalget
På grund af et ret så stort sekretærarbejdspres i år, har klubhuset været noget af et "stedbarn".
Rengøring m.v. har Lis Lykke
Olsen stået for, i den retning er
huset blevet "plejet" godt.
Oprydning, kørt papkasser m.m.
på containerpladsen og holdt
orden på skraldeposerne har
Henny og jeg taget os af.
Slået græs, fejet trappe og revet
blade har Knud Boye og Poul
Birk påtaget sig .
Passet automaten og tømt telefonen har jeg taget mig af.
Tømning af greenleeboksen har
Jørgen S. Jørgensen og jeg
samarbejdet fint om . Greenfeeregnskabet har jeg ordnet.
Den daglige opsynsrunde i klubhuset har Poul Birk og Jørgen
S. Jørgensen stået for, og på
grund af Jørgens regulering af ·
varmeforbruget, har vi igen i år
fået penge tilbage fra fjernvarmen .
Der har været en del rygtesmede ri om mus i klubhuskøkkenet
Der er ikke og har ikke været
nogen museplage i køkkenet,
de famøse muse-hømhømmer
viste sig at være teblade fra en
utæt tepose.
På bestyrelsesmødet den 15.
august blev der talt en del om
klubhuset. Der blev lavet en
handlingsplan gående ud på følgende:
'Toiletterne skal gøres mere
appetitlige".
"Herrernes baderum skal renoveres".
"Gulvtæppet i klublokalet skal
repareres".
"Nedslagshuller fra golfbolde i
klubhustaget og i Leekerrummet
skal repareres" .
"En hel del af træerne på
skråningen ud mod puttinggreenen skal fældes for at give
mere lys".
"Maling diverse steder både
ude og inde er også nødvendigt".
En del af arbejdet må vi nok
have håndværkere til at lave for
os. Meget kan vi selv lave. Når
vi har planerne klar, "kalder" vi
på hjælp fra Jer via opslag i
klubhuset.
l 1995 skal der findes en ny
klubhusudvalgsformand til at
varetage den daglige drift af
vort klubhus. Kom bare frem i
lyset allerede nu, vi har brug for
dig!
De fleste har nu fået et handicap!
Søndag den 17. juli afholdt
Ebeltoft Golf Club kaninmatch
for det sidste hold begyndere i
denne omgang . Det resulterede
i, at endnu to begyndere mistede deres status som kaniner. l
golfverdenen er man nemlig
kanin , indtil man opnår mindst
det handicap, som den pågældende klub kræver; l Ebeltoft er
det 54.
De pågældende var Ole Bjørn ,
som på ni huller opnåede 20
points og Ruth Christensen 18
points, hvilket gav dem et handicap på henholdsvis 51 og 54 ..
Herefter er langt de fleste af
klubbens begyndere fra i år sat
i handicap.
Torben Blom
Ole Thomasen
29
Kvadrat
Match
Matchlederne i denne match
den 21 /8 Birgit og Palle
Rasmussen sørgede blandt meget andet for et perfekt golfvejr
med lidt sol og ringe vind , og
det afspejlede sig i fine matchresultater.
De 55 deltagere spillede slagspil i alle fire rækker, og de flotte præmier i form af lune, uldne
plaider, duge med tilhørende
servietter og lys samt golfbolde
var sponseret af Kvadrat Boligtexliler AJS, Ebeltoft. Ligeledes
var der en flaske vin for "nærmest flaget" på hul 17 til bedste
dame og herre .
Vinderne blev:
A-rækken :
Nr. 1 Kai Brændbyge 64 netto,
nr. 2 Kennett Sørensen 65,
nr. 3 Brigitte Andersen 67.
Bedste bruttoscore havde
Kennett Sørensen med 75 slag .
B-rækken :
Nr. 1 Mogens Tvilling 65 netto,
nr. 2 Jens Svendsen 66,
nr. 3 Nan Petersen 68.
C-rækken:
Nr. 1 Elisabeth Schlattner
64 netto,
nr. 2 Jørgen SoelbergChristensen 67,
nr. 3 Niels Sørensen 70.
D-rækken:
Nr. 1 Helle Svendsen 67 netto,
nr. 2 Mette Wilken 75,
nr. 3 Ole Hjortstrøm 79 .
"Nærmest flaget" på hul 17:
Damer: Brigitte Andersen.
Herrer: Marco Sforzini.
A+ B-rækken
-MKP-
C+ D-rækken
30
MOGENS NOES
APS
BODEGA
TOLDBODEN
NYGAOE 2 - 8400 EBELTOFT
stedet hvor sportsfolk
mødes ...
TELEFON 86 34 IO 25
TraUersalg og
udlejning
Biludlejning (Hertz)
(person- og
varevogne)
Bilvask/ støvsuger
Olie
Salgaf
dagligvarer
EBELTOFT
~S heil
v/ Kiaus Rasmussen. Vibæll Strandvej&
Tll.86 3416 39-86 34 52 77
Reklamebureauet
meddetfine
lokalkendskab!
EBELTOFT~~~~.:;;"Æ~~
REHLAmE
TLF. 86343400
FAX. 86 34 16 16
..........
~
HOTEL EBELTOFT STRAND
Ndr . Strandvel3 8400 Ebelto ft
Tlf . 86 34 33 00 Telefax 86 34 46 36
U\JU..
(ff!iiHs•
Cottonfield
Lil
REVISIONSFIRMA
HENNING KOVSTED
statsautoriseret revisor
aktiesels/w b
strandvejen 29
8400 ebeltoft
telefon 86 34 19 99
telefax 86 34 35 60
registrerede revisorer: j an baarup, marianne Laursen, Lars lund, preben thomsen
31
05177
832
00
ANNETTE RAALSKOV PETERSEN
KLODEVEJ 20
8400 EBELTOFT
Hotel Hvide Hus, Ebel
-stedet hvor golfspillere mød
n
n~/~~
Rund et godt spil af me
\.411 en god middag...
Quick-lunch.....................90.- Dagens middag................l lO.- eller ta,en lækker
F.eks. QOlfkølle med
madpakke J?ed på
"green'i?-salad,
banen (bestilles) ..............45.- 3 golfkugler is surprice
After golfing...
Ophold med l over-natning
og halvpension
ki' ..........................................395.(Pr. person i dobb. vær.)
Panorama r estaurant,
s wi~mingpool , sauna ,
solanum, billard,
dart , 100 værelser
HHH
med havudsig t og
egen terra.sse ..farveT V og mintbar,
Natklub ,, Adm1ralen ".
HOTEL HVIDE HUS
EBELTOFT
Strandgardshøj l ' 8400 Ebeltoft · Tlf. 86 34 14 66 Fax 86 34 49 69
~--...