6100 Haderslev - Haderslev Auktion

Referat
Ekstraordinær generalforsamling
Blokhus Golf Klub
Tirsdag den 29. november 2011
Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00
Antal fremmødte
Antal stemmeberettigede
Antal fuldmagter
115
110
13
Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Kjeldsen
Henning Kjeldsen blev valgt ved applaus
Generalforsamlingen blev efter dirigentens forespørgsel erklæret lovlig.
2. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Se bilag 1 – 6
Formanden gennemgik alle forslag under ét.
På opfordring fra adm. direktør Asger Bache Jensen, Proark Golf PLUS slettes sidste
sætning i § 9.1: ”Herudover har udlejer af baneanlægget ret til at udpege et
bestyrelsesmedlem”.
Dirigenten udpegede herefter 3 stemmetællere – John Buhelt, Gunner Pedersen og Steen
Jensen.
Alle ændringsforslag til vedtægter blev herefter vedtaget ved håndsoprækning.
Herefter en kort pause!
1
Referat
Ekstra ekstraordinær generalforsamling
Blokhus Golf Klub
Tirsdag den 29. november 2011
Nordstjernen, Blokhus kl. 19.30
Formanden bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Kjeldsen
Henning Kjeldsen blev valgt med applaus
Den ekstra ekstraordinære generalforsamling blev efter forespørgsel erklæret lovlig.
2. Godkendelse af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer
Vedtægtsændringerne blev godkendt af alle stemmeberettigede
Herefter en kort pause!
2
Referat
Ordinær generalforsamling
Blokhus Golf Klub
Tirsdag den 29. november 2011
Nordstjernen, Blokhus kl. ca. 20.00
Formanden bød velkommen og redegjorde for, hvorfor regnskabet ikke var udsendt
rettidigt.
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Kjeldsen.
Henning Kjeldsen blev valgt med applaus.
Dirigenten erklærede efter forespørgsel generalforsamlingen for lovlig.
Stemmetællere som ved ekstraordinære generalforsamlinger.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og bekendtgjorde, at Hubert Clausen ikke
stillede op til genvalg.
2) Beretning om klubbens virksomhed siden sidste generalforsamling
Formanden gennemgik sin beretning (bilag 8)
Beretningen blev godkendt med applaus
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Andreas Brandt, KPMG, gennemgik det reviderede regnskab (bilag 9)
Der var efterfølgende spørgsmål, kommentarer vedr. betaling af den årlige
sponsormatch, manglende overskud ved klubturneringerne, henstilling om at opsøge
potentielle sponsorer, tilgodehavende på 173.203 kr. (Proark Golf PLUS)
4) Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent
Andreas Brandt (KPMG) fremlagde budgettet for 2012
Formanden gennemgik kontingentforslaget
3-årig aftale
2012
5950 kr.
2013
6050 kr.
2014
6150 kr.
Inkluderet heri 2 træningslektioner parvis og frie bolde
Frit spil på Hjarbæk golfbane inddrages. Ellers er der de samme fordele
som hidtil.
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til budget 2012.
Kommentarer/spørgsmål til kontingent
3
Sammenligning mellem Hjarbæks og Blokhus´ aftale. Kontingent for flexmedlemmer, opfordring til at stemme imod kontingent for 2012, påpegning af, at
kontingentstigningen er minimal, og at det kunne ses som kompensation for
manglende frit spil i Hjarbæk.
Asger Bache Jensen redegjorde for den aftale, der var blevet indgået med Hjarbæk
Fjord Golfklub.
Herefter blev budget og den 3-årige kontingentaftale godkendt ved håndsoprækning.
5) Forslag fra bestyrelsen.
Er behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger
6) Forslag fra medlemmer
Der er indkommet ét forslag
1) Medlem 105-616 Poul Erik Poulsen, Aalborg (bilag 7)
Dirigenten læste forslaget op.
Poul Erik Poulsen motiverede sit forslag og bad om skriftlig afstemning.
Der blev stillet spørgsmål/kommentarer vedr. bestyrelsens store arbejdsbyrde,
vigtighed vedr. valg af gode forhandlere, andre omkostninger i forbindelse med
bestyrelsesarbejde, fordele ved bestyrelsesarbejde og muligheden for, om nogen
trækker sig som kandidat, hvis der ikke er kontingentfrihed.
Herefter afstemning
102 stemte nej til forslaget
20 stemte ja til forslaget
Forslaget blev forkastet.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter. Da vedtægtsændringerne
blev godkendt på de ekstraordinære generalforsamlinger, skulle der vælges 6
medlemmer til bestyrelsen
7 af den siddende bestyrelse var villige til genvalg. Der blev ikke opstillet flere
kandidater.
Jan Mikkelsen
114
Birgit Stokbro
91
Lars Larsen
105
Mogens Bahne
109
Orla Madsen
62
Grethe Lauritzen
90
Jens Busch
49
Jan Mikkelsen, Birgit Stokbro, Lars Larsen, Mogens Bahne, Orla Madsen og Grethe
Lauritzen blev valgt.
Jens Busch blev udpeget som suppleant.
8) Valg af revisor
Andreas Brandt, KPMG, valgt med applaus
4
9) Eventuelt
Overrækkelse af pokal – klubmesterskaberne 2011
Junior
Kasper Jensen
Veteran Damer
Birgit Stokbro
Veteran Herrer
Stanley Jensen
Senior Damer
Grethe Lauritzen
Senior Herrer
Peter Christensen
Midage Damer
Annemarie Jensen
Midage Herrer
Peter Hammer
Klubmestre
Damer
Herrer
Sisse B. Christiansen
Anders B. Sørensen
Der var spørgsmål vedr. golfbox og centerchef.
Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden og takkede ligeledes
stemmetællerne for veludført arbejde.
Der var vin til dirigent og revisor.
Blokhus den 1. december 2011
Referent Birgit Stokbro
………………………………..
Henning Kjeldsen, dirigent
………………………………….
Birgit Stokbro, næstformand, sekretær
…………………………………..
Lars Larsen, best.medlem
………………………………….
Mogens Bahne, best.medlem
…………………………………
Orla Madsen, best.medlem
………………………………….
Grethe Lauritzen, best.medlem
…………………………………
Jens Busch, best.medlem
5
……………………………..
Jan Mikkelsen, formand