Folder Legeteket

Pr
of
essi
onelmi
nkavl
er
•
•
•
•
•
Vil du sikre dit fremtidige produktionsanlæg – din minkfarm?
Vil du undgå kamp med kommunerne om dine nye minkhaller?
Vil du gerne undgå, at hallerne kollapser i store mængder sne?
Vil du være sikker på, at fundamentet er det rigtige?
Har du oplevet, at forsikringen ikke vil betale?
VIL DU HAVE UVILDIG OG PROFESSIONEL HJÆLP TIL DETTE?
Bygger
i&Tekni
kI
/
S,kanhj
æl
pedi
gmedat
:
Nybygger
i
:
• Få udarbejdet tegninger og ingeniørdokumentation til myndighederne.
• Få dine minkhaller og øvrige bygninger myndighedsgodkendt inden
opførsel.
• Få placeringen af dine minkhaller passet ind med ejendommens øvrige
bygninger.
Br
ugt
emi
nkhal
l
er
,som f
l
yt
t
es:
• Gennemgå minkhallerne inden køb, og få en vurdering af tilstanden
• Gennemgå minkhallerne efter genopførsel og få en vurdering af stabilitet
og lovlighed.
Hvi
sskadensker
:
• Rådgive dig, så du ikke er alene i forhandlingerne med forsikringsselskabet.
• Sikre, at du får de penge, som du har krav på i forhold til din
forsikringsdækning.
Kont
aktospå
Telefon 97 13 12 11 eller www.byggeri-teknik.dk
Ingeniør Steen Lundgaard eller Chefrådgiver Flemming Hedegaard
BYGGERI& TEKNIK I/S- yder uvildig, professionel rådgivning indenfor byggeri og teknik. Vore opgaver og ydelser henvender sig i
særlig grad til landbrugserhvervet, ikke bare indenfor den egentlige landbrugsproduktion, men også indenfor beboelser. Vi er en
organisation, som er ejet af landboforeningerne MidtVest, Familielandbruget Vestjylland, Samsø Landboforening, Djursland
Landboforening og LRØ, men vi rådgiver i hele landet, såfremt der er kunder, som ønsker at gøre brug af vore kompetencer.