ÅBENT HUS - SkagensAvis.dk - lokale nyheder fra Skagen

Nyt fra Gudumholm Skole
20-06-2010
Skoleårets sidste informationsbrev udkommer hermed. Der er en lang række praktiske oplysninger heri.
Intern idrætsdag
Torsdag den 24. juni har vi intern idrætsdag. Dagen arrangeres af 8. kl. sammen med Jan og Lene. Klasserne inddeles i hold på tværs af klasserne fra 0. - 7. klasse. Der laves 20 hold, som mødes i en bred vifte af underholdende konkurrencer, der er placeret forskellige steder på skolens
område.
Eleverne fra 8. klasser står ved posterne og instruerer i aktiviteterne. Dagen gennemføres uanset vejret, så tilpas tøjet efter vejret. Alle elever møder fra 07.50 – 11.10
Sidste skoledag
Sidste skoledag i dette skoleår er fredag den 25. juni. Alle elever møder 08.35 – 11.10 med følgende program:
08.35 – 09.20: Hygge i klasserne
09.20 – 09.40: Frikvarter
09.40 – 10.40: Oprydning i klasserne.
10.40 – 11.10: Fælles afslutning i kantinen med sange og sommerhilsner.
Skemaer
De nye skemaer for næste skoleår udleveres onsdag sammen med folderen ”Velkommen til Gudumholm Skole”. Ret henvendelse til skolen, hvis I skal bruge mere end et eksemplar. Vi har været nødsaget til at skære lidt i elevernes undervisningstid, men vi kan fortsat tilbyde et kvalitetsniveau over ministeriets vejledende timetal. Vi har således bibeholdt tysk i 6. klasse, fem matematiklektioner på alle klassetrin og ekstra valgfag.
Første skoledag efter ferien er onsdag den 11. august kl. 08.35-10.25 (0 - 3. klasse) og 08.35
– 11.10 (4 - 9. klasse)
Personale
I sidste nyhedsbrev skrev vi om en lærer, der blev overflyttet. Han kommer ikke alligevel, så vi har
ansat følgende:
Henrik Bjældager er ansat i et årsvikariat. Henrik er 24 år, nyuddannet fra denne sommer med linjefag i matematik, idræt, musik og hjemkundskab. Henrik har tidligere været i praktik på skolen og
efterfølgende været vikar. Henrik har desuden i en periode arbejdet i ungdomsklubben..
Ida Skov Andersen er ansat i Anns barselsvikariat. Ida er 23 år, nyuddannet fra denne sommer.
Linjefag i matematik, natur/teknik, håndarbejde og musik.
Ida Lisa Nielsen er ansat i Vibekes skema, da hun ikke er raskmeldt endnu. Ida er 25 år, uddannet
sidste sommer – har været på barsel i dette skoleår. Linjefag i dansk, musik, historie og håndarbejde. Derudover har hun særlige kompetencer indenfor tysk, idet hun har en tysk mor og tysk på
A niveau på gymnasiet.
Til ferien siger vi farvel og tak til følgende lærere, der det sidste år har læst et større eller mindre
antal timer: Jan Jensen, Bente Jakobsen, Henriette Reckweg, Martin Andersen og Anne-Sofie
Bisgaard. Ligeledes siger vi farvel til Charlotte Kristensen, der har været barselsvikar for Kristine i
Dussen.
GUDUMHOLM SKOLE
Aagade 72, Gudumholm
9831 6544
9280 Storvorde
Fax 9831 6553
[email protected]
Indsatsområder
Vi fortsætter overordnet med de samme indsatsområder. Nytiltagene for næste skoleår er fremhævet med
fed tekst.
DUS
Faglighed – aldersopdeling, personalets kvalifikationer, DUS indholdsplanen
Overgange – fra børnehave til DUS og fra DUS til juniorklubben/hjem
Udeliv og motion – legepladser, hallen, bål og ture ud af huset
MiniDUS – skoleparathed
Skolen
Sundhed og motion
o MIM i 0-1. klasse og 2-3. klasse + evaluering af effekt
o Sundt udvalg i skoleboden + skolemadsordning Ekstra valgfag omkring idræt
o Legepladser
o Løberuter til power breaks
o Udeordning i 10’eren for 0-6. klasse i udesæsonen
o Åbent i hallen i flere frikvarterer i indesæsonen
o Følge op på undervisningsmiljøvurderingen fra 2010
o Den Gode Klasse
Faglighed
o Læsning – læseløft, resultatmål, læsevejleder, videreuddannelse, nye materialer, progression
o Stavning – resultatmål, nye materialer, progression
o Matematik – resultatmål, fem lektioner på alle klassetrin
o Engelsk – næste fokusområde, engelskvejleder
o Krav til lektielæsning og afleveringer
o Linjefagslærere i alle fag
o Større faglighed i temaugerne
o LP-modellen
IT
o Kommunikation – personaleintra > forældreintra > elevintra
o Trådløs skole – ca. 4 elever pr. computer + elevernes medbragte inddrages
o 6 elektroniske tavler – mål at udbygge med en om året
o Videreudvikle elevernes brug af elevintra til lektieskrivning i afdeling 3.
Undervisningsmiljøvurdering
Her inden ferien går vi i gang med første område i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Det første
område er et elektronisk spørgeskema, som eleverne laver i samarbejde med deres klasselærer.
De yngste elever i 0.-3.klasse skal besvare to spørgeskemaer – et for skoledelen og et for DUS (skal kun besvares af de børn, som går i DUS). Begge spørgeskemaer bliver af computeren læst højt for den enkelte
elev.
De ældste elever 4.-8.klasse skal besvare et mere omfattende spørgeskema i forhold til skoledelen.
Der er 4 områder i undervisningsmiljøvurderingen:
1. Kortlægning af skolen og Dussens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.
3. Udarbejdelse af en handleplan.
4. Forslag til retningslinjer og opfølgning på handleplanen.
De 3 sidste områder tager arbejdsgruppen fat på efter sommerferien. Hele vurderingen skal være afsluttet
30. september. I arbejdsgruppen sidder: Nanna (7.kl.), Tobias S (6.kl.), Benjamin (6.kl.), Ellen (trivselsmedarbejder) og Britta (viceskoleleder). Eleverne er valgt af elevrådet for 4.-9.klasse.
Konfirmationsundervisning
Konfirmandlokalet inddrages næste skoleår til klasselokale, men det er aftalt med sognepræst, Jan Brogaard, at konfirmandundervisning og minikonfirmand fortsætter på Gudumholm Skole. Kantinen vil danne
ramme om begge dele. Vi er glade for, at der er fundet en løsning, som kan fungere for alle parter.
2/3
Elevtal
Efter ferien har vi følgende elevtal. Rekord (en elev mere end sidste år
på 7. årgang.
) og så har vi to klasser
KLASSE
ANTAL DRENGE
ANTAL PIGER
ELEVER IALT
0A
15
12
27
1A
14
11
25
2A
10
13
23
3A
6
15
21
4A
13
13
26
5A
9
8
17
6A
12
9
21
7A
8
6
14
7B
9
5
14
8A
6
15
21
9A
9
15
24
3
Mødetid om morgenen
Vi har den sidste tid oplevet et stigende antal elever, der møder meget tidligt om morgenen, og som har været noget livlige. Derfor en kort repetition af reglerne herom. Skolens tilsyn starter 10 minutter før mødetid –
altså 07.40. Vi har dog set igennem fingrene med elever, der er møde 07.30 med siddet stille og ventet.
Tandlæge i sommerferien
Klinikken er lukket i skolernes sommerferie, men får du en tandskade eller tandpine, så har tandplejen vagtåbent på alle hverdage. Henvendelse på tlf. 2520-2900 mellem 8-12, for at aftale nærmere.
Ved tandskade, hvor der er akut behov for hjælp uden for klinikkens åbningstid, henvises til Skadestuen på
Aalborg Syd tlf. 9932-1111.
Juniorklub og ungdomsklub
Juniorklubben har fået udvidet åbningstiden næste skoleår. I stedet for at have åbent 20 uger om året, kan vi
nu tilbyde at holde åbent 30 uger om året. Første åbningsdag bliver derfor d. 31. august 2010 og sidste dag
d. 15. april 2011.
Henrik Nielsen stopper som leder og i stedet overtager Henrik Bundgaard lederjobbet pr. 1. august 2010.
Samlet set er Henrik Bundgaard nu leder i både DUS, Junior- og ungdomsklub på Gudumholm skole, dog er
DUS og Junior- og ungdomsklub stadig adskilt administrativt og økonomisk. I lighed med sidste år er der 30
pladser og dermed vil tilmeldingerne blive behandlet efter ”først til mølle” princippet.
Ungdomsklubben har kun åbent en aften om ugen – torsdag aften – med opstart 28. oktober 2010. Nærmere
information herom senere.
Dimittender
Andreas Bo Hansen, Anna Dybdahl Sørensen, Brian Bruun, Celina Bundgaard Løve, Christian Flohr Nielsen,
Christina Pedersen Krog, Janni Bach, Janni Clausen, Kamilla Nanfeldt Christiansen, Kathrine Blaschke Lund,
Martin Hedegaard Bælum, Mathias Aleksander Nielsen, Nadia Andersen Georgsen, Nanna Nanfeld Abildgaard, Nicolai Christensen, Nicoline Emilie Lauritzen, Niels Ole Hald, Peter Viggo Printz Madsen, Sara Siguröardottir, Sidsel Maria Holse Hansen, Steffen von Wowern Ginsborg, Stig von Wowern Ginsborg, Thomas
Klitgaard Lund Nielsen
Med ønsket om en god og varm sommer
Anders Norup
Skoleleder
Britta Jordansen
Viceskoleleder
Henrik Bundgaard
Leder af DUSsen
3/3