Bilag2 - Dagplejen

Å r s r a p p o r t 2012
CVR-nr. 64 59 63 14 | 73. driftsår
2
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ledelsesberetning
Forsyningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forbrugersammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Forbrugsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Elprissammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Forventet elprissammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fakta om nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Drift og anlæg af nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Koncernoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RAH Net A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RAH Net 2 A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RAH Service A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
RAH Adm. A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Organisation og personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Selskabsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Regnskabsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Koncernregnskab og årsregnskab
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Balance pr. 31. december (aktiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Balance pr. 31. december (passiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . 39
Noter til regnskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Påtegninger
Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Den uafhængige revisors erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3
Velkommen
Kære læser
Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen til at læse RAHs årsrapport for 2012.
Bestyrelse, direktion og medarbejdere i RAH er stolte af at være en del af RAH. Vi ser det som et stort ansvar
at varetage elforsyningen i Vestjylland for alle jer kunder – private som virksomheder.
I RAH er der lagt stor vægt på at opretholde en høj kvalitet i vores arbejde herunder et højt serviceniveau.
Herved vil vores kunder få den bedste oplevelse af at blive forsynet med el fra RAH. I RAH arbejder vi hele
tiden på at optimere forretningen, således at elnettet drives så sikkert og kvalitetsbetonet som overhovedet
muligt. Dette indebærer, at der til stadighed investeres betydelige beløb i vores lokale elnet.
RAH deltager aktivt i den omlægning af energien som Danmark gennemlever i disse år – både hvordan den
fremskaffes og produceres, og hvordan forbruget minimeres og optimeres.
RAH føler et stort ansvar og forpligtelse i at deltage aktivt i den positive udvikling som området oplever
indenfor energi. En udvikling der for alvor er med til at markere Vestjylland på »Energi-landkortet«.
RAH har vist sig gennem mange år, som et meget driftssikkert og velkørende energiselskab. Der leveres
solide og konstante resultater. Der arbejdes ud fra en solid vestjysk tilgang til tingene. Vores medarbejdere
har været hos os i gennem flere år. Alt sammen noget, der forbinder RAH med en stabilitet, som vores kunder kan føle sig trygge ved. Dette vil vi i RAH ikke gå på kompromis med, da det er en af hjørnestenene i
vores forretningsmodel.
Når dette er sagt, er RAH en virksomhed i bevægelse. Vi er vores ansvar bevist. RAH er blevet en større forretning i 2012. Med købet af elnettet fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er RAHs primære opgave vokset
– endda i vores lokalområde, vores hjemmebane !
4
Velkommen
Vi glæder os over at have fået nye kunder og nye områder at servicere. Vi vil gøre os umage med at levere
samme høje service og kvalitet til vores nye kunder. Vi er sikre på, at dette køb er godt for både RAH og
Vestjylland.
At en kombination af EU- og statslige regler så nødvendiggjorde et tvangssalg af de hidtil regionalt ejede
overordnede el-net til staten selv »slog skår« i glæden, er en anden sag. RAH har i hvert fald levet op til
Dalgas´ berømte sætning: »Hvad udad tabes, må indad vindes!«
For uden et lokalt forankret energiselskab i Vestjylland bliver det endnu sværere at fastholde en positiv
udvikling af vores egn.
Vi er sikre på, at de mange aktiviteter i 2012 tydeliggør RAHs berettigelse:
Vi er klar over, at dette forpligter! Men det er et ansvar, som vi gerne påtager os, da vi finder det naturligt.
Endnu engang vil vi gerne byde dig velkommen som læser af vores årsrapport for 2012.
Rigtig god fornøjelse!
Jacob Møller
Administrerende direktør
Poul Hjulmand
Bestyrelsesformand
5
6
Forsyningsområde
RAHs forsyningsområde dækker geografisk fra Thorsminde i nord til Nymindegab i syd og fra Hvide Sande
i vest til Videbæk i øst.
7
Forbrugersammensætning
De ca. 34.500 kunder dækker over følgende kategorier i 2012:
Antal installationer
(stk.)
RAH Net A/S
Boliger
21.975
Landbrug og gartneri
Antal installationer
(stk.)
RAH Net 2 A/S
2.956
Boliger
6.089
Landbrug og gartneri
174
Fremstillingsvirksomhed
332
Fremstillingsvirksomhed
106
Byggeri, anlæg, handel og service
810
Byggeri, anlæg, handel og service
559
Offentlige institutioner o. lign.
773
Offentlige institutioner o. lign.
364
Gadebelysning
247
Gadebelysning
Total
27.093
59
Total
7.351
Kategorierne har haft følgende fordeling på MWh i 2011 – 2012:
200.000
Net A/S 2011
Net A/S 2012
Net 2 A/S 2012
Antal MWh
150.000
100.000
Gadebelysning
Offentlige
institutioner o.l.
Byggeri, anlæg,
handel og service
Fremstillingsvirksomhed
Landbrug
og gartneri
0
Boliger
50.000
Udviklingen i distribueret MWh har i perioden 2008 – 2012 været som følger:
Total MWh RAH Net A/S
Total MWh RAH Net 2 A/S
120.000
480.000
Total MWh
Total MWh
115.000
460.000
110.000
440.000
420.000
8
105.000
2008
2009
2010
2011
2012
100.000
2008
2009
2010
2011
2012
Forbrugsudvikling
I 2012 har energiforbruget pr. måned været følgende:
2012 – MWh
40000
30000
20000
December
November
Oktober
August
Juli
Juni
RAH Net 2 A/S
September
RAH Net A/S
Maj
April
Marts
Februar
0
Januar
10000
I RAHs forsyningsområde har produktionen af el udviklet sig som følger:
Udvikling i produktion
70.0000
60.0000
MWh
50.0000
40.0000
30.0000
20.0000
10.0000
0
2006
2007
Vind
2008
Kraftvarme
2009
2010
I alt
produktion
i RAHs netområde
2011
2012
Forbrug
inkl.
engroslevering
Tallet for 2012 er samlet produktion for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S.
I 2012 produceres mere el end der forbruges i RAH´s område. Dette er under forudsætning af, at produktionen i området også forbruges i området. Dette er ikke altid tilfældet. I 2012 er der tilsluttet yderligere vindmøller i RAHs område. Denne udvikling forventes i årene fremover at blive forstærket i kraft af primært
planlagte store vindmølleopsætninger i området.
9
Elprissammensætning
RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S opkræver via din elafregning:
•Transportbetaling:
Dækker selskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler.
Transportbetalingen dækker udgifter til driften af el-forsyningsnettet.
• Offentlige forpligtelser:
Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere.
Bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig energi.
• Statsafgifter og moms.
• Installationsafgift – fast afgift til RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S.
Desuden opkræver RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S på samme regning:
• Markedsel til variabel pris – købt via handelsselskabet ScanEnergi Elsalg A/S.
• Fast afgift til handelsselskabet ScanEnergi Elsalg A/S.
Elprissammensætning
220
2010 RAH Net
2011 RAH Net
2012 RAH Net
2012 RAH Net 2
200
180
198,23
160
Øre/KWh
140
120,25
120
100
80
60
43,87
40
20
13,3
13,4
9,41
11,3
0
Nettarif RAH Nettarif RAH
Nettarif
Offentlige
Afgifter
Net 2 A/S
Net A/S
overordnet forpligtelser inkl. moms
Markedsel
I alt
*Tal i diagrammet vedrører 2012. For RAH Net 2 A/S er alene nettariffen for 2012 til RAH vist.
10
Forventet elprissammensætning
Forventet elprissammensætning vist i øre/kWh i 1. kvt. 2013 i forhold til 1. kvt. 2012:
RAH Net A/S
RAH Net 2 A/S
Øre/kWh
2012
2013
2012
2013
Nettarif RAH
13,40
14,68
13,30
14,57
Nettarif overordnet net
9,41
8,85
9,60
8,90
Offentlige forpligtelser
11,30
17,40
11,30
17,40
Markedsel (forsyningspligt)
43,87
37,87
43,87
37,87
Afgifter inkl. moms
120,25
122,37
120,27
122,35
Total
198,23
201,17
198,34
201,09
RAH Net A/S – 2013
Nettarif RAH
Nettarif overordnet net
Markedsel (forsyningspligt)
Offentlige forpligtelser
Afgifter inkl. moms
RAH Net 2 A/S – 2013
Nettarif RAH Net 2
Nettarif overordnet net
Markedsel (forsyningspligt)
Offentlige forpligtelser
Afgifter inkl. moms
11
12
13
Fakta om nettet
Drift og anlæg af nettet
Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden 2007 – 2012:
Højspænding
1400
1200
km kabel
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kabel i jord
Luftledning
RAH Net 2 A/S er alene indregnet i 2012.
km kabel
Lavspænding
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
Luftledning
RAH Net 2 A/S er alene indregnet i 2012.
14
2009
2010
2011
Kabel i jord
2012
Fakta om nettet
Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord
Udvikling i højspænding
140
120
Indeks
100
Luftledning
Kabel
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Udvikling i lavspænding
140
120
Indeks
100
Luftledning
Kabel
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Af de foregående grafer viser tendensen, at der er sket en naturlig forskydning i fordelingen mellem luftledning og kabel på såvel høj- som lavspænding. På højspændingssiden har RAH i 2012 fortsat med at
skifte luftledning ud til kabler. På lavspændingssiden er udviklingen i 2012 mere konstant, hvilket forklares
ved at stort set alt luftledning er blevet fjernet i RAHs område. For 2012 er der en relativ markant stigning
i antal km kabler på såvel høj- som lavspænding. Dette skyldes, at tallene for RAH Net 2 A/S alene er indregnet for 2012. I dette område er der i 2012 ikke mere luftledning på såvel høj- som lavspænding.
Antallet af transformatorstationer i 2012 udgør i RAH Net A/S´ område 1.364 stk. stationer,
hvilket er stort set uændret til 2011. I 2012 er der 170 stk. transformatorstationer i
RAH Net 2 A/S´ område.
15
Fakta om nettet
Afbrudshyppighed og varighed
RAH arbejder konstant for optimering af forsyningsnettet. Der foretages løbende vedligeholdelse, forbedringer m.m. for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden af elforsyningen til alle vore kunder. Dette er
en proces, der hele tiden målrettes, således vore kunder får en god oplevelse af at være kunde i RAH.
Afbrudshyppigheden har udviklet sig som følger:
Antal afbrud pr. kunde pr. år
3,0
2008
2009
2010
2011
2012
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
I alt
Uvarslede
Varslede
Følge af
3. part
Udenfor
område
Afbrudsvarigheden har udviklet sig som følger:
Afbrudsminutter pr. kunde pr. år
60
2008
2009
2010
2011
2012
50
40
30
20
10
0
16
I alt
Uvarslede
Varslede
Følge af
3. part
Udenfor
område
Fakta om nettet
Anlægsinvesteringer i nettet
Gennem årene er elnettet løbende blevet vedligeholdt og udbygget.
Investeringer i elnettet i perioden 2008 – 2012 har udviklet sig som følger:
Bruttoinvesteringer
for RAH Net 2 A/S
60
60
50
50
40
40
Millioner
Millioner
Bruttoinvesteringer
for RAH Net A/S
30
20
10
0
30
20
10
2008
2009
2010
2011
0
2012
2008
2009
2010
2011
2012
•Tallene er alene baseret på investeringer i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Der er således ikke foretaget korrektion for eventuel
intern koncernavancer m.m.
Investeringerne for RAH Net A/S har fordelt sig som følger:
Anlægsinvesteringer
45
2008
2009
2010
2011
2012
40
Millioner
35
30
25
20
15
10
5
0
60 kV
10 kV
0,4 kV
Målere
17
Koncernoversigt
Konsoliderede selskaber
Ringkøbing Amts
Højspændingsforsyning
a.m.b.a (RAH)
ScanEnergi A/S
RAH Holding A/S
RGT Holding A/S
RAH Net 2 A/S
RAH Net A/S
RAH Service A/S
Vestjyske Net
60 kV A/S
Vestjyske Net
60 kV A/S
ScanEnergi
Elsalg A/S
ScanEnergi
Elsalg A/S
RAH a.m.b.a.
Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse
på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets
højeste myndighed.
RAH Holding A/S
Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem
sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt
handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet
af RAH a.m.b.a.
RAH Net A/S
Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S.
RAH Net 2 A/S
Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S.
RAH Service A/S
Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S´s og
RAH Net 2 A/S´s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne
kunder. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S.
RAH Adm. A/S
Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet
er 100 % ejet af RAH Holding A/S.
18
RAH Adm. A/S
Net-Sam
Scada A/S
ScanEnergi A/S
Har til formål at drive handel og administration indenfor energiområdet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af
18 danske og 2 norske selskaber. RAH a.m.b.a.’s ejerandel udgør
20,31%.
ScanEnergi Elsalg A/S
Har til formål at indkøbe og sælge elektricitet til de elkunder,
der ikke ønsker at handle frit. RAH Net A/S har en ejerandel på
15,91% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 3,22%.
Vestjyske Net 60 kV A/S
Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 15,65% og RAH
Net 2 A/S har en ejerandel på 1,52%.
RGT Holding A/S
Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%)
og Thy-Mors Energi A/S (33,33%).
Net-Sam Scada A/S
Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%. Selskabet er stiftet i oktober 2012,
og har på vegne af ejerselskaberne til formål at drive et SCADA/
DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem.
RAH Net A/S
Primære opgaver
RAH Net A/S´s primære opgave er at sikre en stabil elforsyning til vores kunder.
RAH Net A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer
sig om forsyning af el. Vi leverer el – hver dag, året rundt – til ca. 27.000 vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område på mere end 1.450 km2. Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest.
Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter:
Lavspændingsarbejde (0,4 kV):
• Kabellægning af luftledning på Hovedgaden i Spjald
• Byggemodning af Naturpark vest, Hee
• Byggemodning af strandparken, Ringkøbing
• Byggemodning af Minervavej, Hvide Sande
• Byggemodning af Velling Fjordby, Velling
• Byggemodning af Ulfkærparken, Ulfborg
• Gadelys Parallevej, Hvide Sande
10 kV arbejde udført i 2012:
• Forstærkning af 10 kV net i Hvide Sande by
• Kabellægning af 10 kV luftledning på Lybækvej og Ølstrupvej
•Kabellægning af 10 kV luftledning af syd afgangen fra Sønderup
60/10kV transformerstation
•Kabellægning af 10 kV luftledning af Øst afgangen fra Sønderup
60/10kV transformerstation
• Kabellægning af 10 kV luftledning i Ulfborg kirkeby
• Kabellægning af 10 kV luftledning ved Ganer kær, Skjern
• Udskiftning af APB kabel Åkæret, Spjald
• Udskiftning af APB kabel Rindum, Ringkøbing
• Udskiftning af APB kabel i afvandingsslusen, Hvide Sande
• Ny 10kV forbindelse under indsejlingen i Hvide Sande
60 kV St. og Mølleprojekter i 2012
• Ny 60 kV station ved Tim møllerne
• Udvidelse og renovering af 60/10 kV st. Sønderup
Af kommende projekter påtænkes følgende:
• Vindmøllepark i Tim
• Ny 60 kV station i forbindelse med vindmøllerne ved Hjortmose
• Nyt 60 kV kabel fra Lem Kær 60 kV til ny 60 kV station ved Hjortmose
• Vindmøllepark i Hjortmose
• Udbygning af 60 kV station Videbæk for tilslutning af møllegrupperne i Abildå og Videbæk Mose
• 10 kV opsamlingsnet for møllegrupperne i Abildå og Videbæk Mose
• 10 kV opsamlingsnet for møllegruppen i Ejstrup
• Udbygning af DSO stationer
• Kabellægning 10kV luftledning Ulfborg Kirkeby
• Kabellægning 10kV luftledning omkring Fiskbæk
• Kabellægning 10kV luftledning mellem Ringkøbing og Hee
• Forsyning til Lambæk vandværk
• Kabellægning af 10kV luftledning omkring Herborg
19
RAH Net 2 A/S
Primære opgaver
RAH Net 2 A/S´s primære opgave er at sikre en stabil elforsyning til vores kunder.
RAH Net 2 A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer
sig om forsyning af el. Vi leverer el – hver dag, året rundt – til ca. 7.350 vestjyske husstande og virksomheder
i et geografisk område der dækker Ringkøbing by og Skjern by og omegn.
Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter:
Lavspændingsarbejde (0,4 kV):
• Forstærkning af 0,4kV kabel langs herningvej, Ringkøbing
• Ny forsyning til Skjern Rådhus i forbindelse med fjernelse af 10/0,4kV station
10 kV arbejde udført i 2012:
• Udskiftning af 10kV kabel langs Herningvej
• Udskiftning af 10/04kV transformerstation på Toften, Ringkøbing
• Fjernelse af transformerstation ved rådhuset i Skjern
20
21
RAH Service A/S
RAH Service A/S står primært for drift og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg.
RAH Service A/S har ekspertisen til at projektere, udføre og vedligeholde.
Som eksempel kan nævnes:
Entreprenøropgaver i forbindelse med elanlæg:
•Kabelnedlægning
• Gadelysanlæg – anlæg, service, drift og vedligehold
• Påvisning af kabler i jord
• Lokalisering af fejl på kabler i jord
• Opmåling og registrering af ledningsanlæg
• Etablering og drift af fjernaflæsningssystemer
•Fjernstyringsanlæg
•Nødstrømsanlæg
•Materieludlejning
Lad RAH Service A/S varetage din næste entreprenøropgave
Vi giver gerne et konkurrencedygtigt tilbud på din næste opgave.
Vore medarbejdere har mange års erfaring, og kan heraf gøre arbejdet hurtigt og effektivt, uden at det går
ud over kvaliteten. Det kan ses på resultatet og mærkes på prisen i sidste ende. Dermed har du fundet den
rette samarbejdspartner, når du har brug for at få løst din næste entreprenøropgave.
Vi sætter en ære i veludført arbejde og er altid villige til at tage ansvaret, hvis der skulle vise sig fejl eller
mangler efter endt arbejde.
Vi bygger vores succes på tilfredse kunder og derfor er det vigtigt for os, at arbejdet er mere end blot i orden.
Vi fokuserer vores arbejdsindsats i vort forsyningsområde, men varetager naturligvis også opgaver i resten
af landet.
RAH Adm. A/S
RAH Adm. A/S varetager de administrative opgaver for RAH
Som eksempel kan nævnes:
•Regningsservice herunder bl.a. opkrævning af strøm for ScanEnergi Elsalg A/S, samt opkrævning af
nettarif, fastafgifter og statsafgifter for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S
• Telefonisk samt personlig betjening af kunder
•Generelle administrative opgaver for RAH Amba, RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S og
RAH Service A/S
• HR arbejde for hele koncernen
Lad RAH Adm. A/S varetage dine administrative opgaver
RAH Adm. A/S har den administrative ekspertise til at foretage de administrative opgaver for eksempelvis
elselskaber, vandværker, varmeværker og andre typer selskaber.
Lad RAH Adm. A/S støtte jeres administrative processer via vores mangeårige kendskab til afregning og
administration af forsyningskunder.
23
Organisation og personale
RAH a.m.b.a
Direktør
Jacob Møller
RAH Holding A/S
Direktør
Jacob Møller
RAH NET A/S
Direktør
Jacob Møller
Intern Support
Teknisk Chef
Per Nielsen
Industrioperatør
Anders Mathiesen
24
RAH NET 2 A/S
Direktør
Jacob Møller
Målerafdeling
Afdelingsingeniør
Lars Kristensen
Fjernaflæsning
Afdelingsingeniør
Lars Kristensen
RAH Service A/S
Teknisk Chef
Per Nielsen
Økonomi- og
udviklingschef
Søren Mortensen
RAH Adm.
Direktør
Jacob Møller
Netafdeling
Afdelingschef
Tommy Christensen
Driftsafdeling
Afdelingsingeniør
Michael Møller
Assistent
Ilse
Gadegaard
Afdelingsleder
Jesper S.
Nielsen
Landinspektør
Claus
Mortensen
Assistent
Inge
Sørensen
Industrioperatør
Knud Erik Spåbæk
Installations Afd.
El-installatør
Bjarne Christensen
Forsyningsoperatør
Erik Kolby
Teknisk
assistent
Lene Langer Nielsen
Assistent
Mia Bank
Olesen
Assistent
Solvej
Brink
Elinstallatør
Verner
Maagård
Elektriker
Harald
Mortensen
Teknisk
assistent
Daniela Leccesi
Assistent
Eva
Schmüchkert
Elektriker
Martin P.
Jørgensen
Forsyningsoperatør
Martin S. Nielsen
Målemedhjælper
Børge Nielsen
Vikar
Annette Hilligsøe
Toft
Elektriker
Arne Såbye
Nielsen
Forsyningsoperatør
Steen Skytte Olesen
Driftstekniker
Jan
Olesen
HR-medarbejder
Bettina
O. Thomsen
Elektriker
Allan
Laugesen
Elektriker
Bjarne
Birkmose
Montør
Mads
Andersen
Afdelingsleder
Vagn
Jacobsen
Elektriker
Hans
Lyngvig
Elektriker
Henning
Iversen
Elektriker
Knud Erik
Andersen
Forsyningsoperatør
Lars Provstgaard
Forsyningsoperatør
Lars Ryan Jensen
Elektriker
Jens
Stræde
Forsyningsoperatør
Christian Pedersen
Forsyningsoperatør
Mogens Koldsgaard
Industrioperatør
Morten Mølgaard
Elektriker
Detlef
Matthes
Selskabsoplysninger
Selskabet Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.
Ndr. Ringvej 4
6950 Ringkøbing
Danmark
Telefon:
97 32 14 55
Telefax:
97 32 54 80
Hjemmeside:www.rah.dk
E-mail:[email protected]
CVR-nr:
Regnskabsår:
Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern
Bestyrelse
Poul Hjulmand, formand
Esper Halkjær
Asger Graversen
Svend Stensig
Hans Kristian Markussen
Kenneth Kristensen
Direktion
Jacob Møller
64 59 63 14
1. januar – 31. december
RevisorPricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
I. C. Christensens Allé 5
6950 Ringkøbing
Bank
Vestjysk Bank
Ringkjøbing Landbobank
Torvet 2
Torvet 1
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
Danske Bank
Dalgasgade 27, 3
7400 Herning
25
Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen
Beløb i 1.000 kr.
Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2012
2011
2010
2009
2008
51.680
50.297
60.900
55.679
48.564
277
10.728
21.649
14.978
7.903
kapitalandele
49.712
7.787
-2.150
9.137
-36.752
Resultat af finansielle poster
23.030
26.661
31.735
49.107
-22.773
Resultat før finansielle poster
tillagt finansielle indtægter
76.041
47.876
55.457
87.894
10.037
Årets resultat
68.638
37.645
40.386
65.678
-58.519
Balancesum
1.402.476
1.255.194
1.197.908
1.173.847
1.105.644
Egenkapital
1.106.709
1.038.071
1.000.426
960.040
894.362
46.311
54.853
49.514
81.544
-45.590
- Investeringsaktivitet
-148.712
-68.149
-14.561
-26.137
-26.228
Heraf investering i materielle anlægsaktiver
-190.873
-27.952
-24.629
-26.214
-26.404
0
0
-26.343
6.411
-19.669
-102.401
-13.296
8.610
61.818
-91.487
Resultat
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster
Resultat af værdiregulering af
Balance
Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- Driftsaktivitet
- Finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
I 2012 er RAH NET 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012.
Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.
Afkastningsgrad
Forrentning af egenkapital
Soliditetsgrad
8,0
85%
10%
6,0
5%
4,0
80%
0%
75%
-10%
Nøgletallene er beregnet således:
Afkastningsgrad=
Resultat før finasielle poster tillagt finansielle indtægter x 100
Samlede aktiver
Soliditetsgrad=
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver
Forrentning af egenkapital
26
=
Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2008
2012
2011
2010
2009
2008
2010
-5%
0,0
2009
2,0
27
Regnskabsberetning
Hovedaktivitet
Koncernens overordnede formål er, at levere elektricitet til kunderne i forsyningsområdet.
Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden
særskilt aktivitet.
Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende
selskaber:
•Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning
a.m.b.a. – RAH
•RAH Holding A/S
•RAH Net A/S
•RAH Net 2 A/S
•RAH Service A/S
•RAH Adm. A/S
28
Koncernen har overordnet set tre aktiviteter:
•Distribution af el til vore kunder
i RAHs forsyningsområder
• Forvaltning af koncernens formue
•Forvaltning af ejerskab af kapitalandele med
aktivitet tilknyttet el-sektoren
Regnskabsberetning
Personale
Medarbejdere
50
Medarbejdere
45
Energispareindsatsen
Alle danske energi- og forsyningsselskaber har pligt
til at levere dokumenterede og validerede energibesparelser, der står i forhold til selskabets salg af
energi.
RAH har valgt at købe sine energibesparelser hos
ScanEnergi og koncentrere kræfterne om forsyningsopgaverne.
40
2012
2011
2010
2009
2008
2007
35
Af ovenstående graf fremgår det, at RAH har fastholdt et nogenlunde uændret antal medarbejdere
gennem de sidste år. RAH er og har været kendetegnet som en stabil og tryg arbejdsplads, hvor der ikke
har været den store udskiftning i medarbejderstaben. Dette understreges i en gennemsnitlig anciennitet på 16 år/medarbejder.
I forbindelse med købet af RAH Net 2 A/S har vi i
2012 forøget antal medarbejdere med 6 personer.
Ved udgangen af 2012 udgør den samledes medarbejderstab 41 medarbejdere. Vi forventer grundet
øget aktivitet i 2013, at medarbejderantallet vil være
stigende.
RAH er decentralt organiseret. Det betyder, at beslutninger træffes i de enkelte afdelinger og hermed
er hver enkelt selv ansvarlig for sine resultater. Redskaberne til dette er gennemskuelighed, kommunikation og et godt arbejdsmiljø.
RAH har stor fokus på medarbejdernes inddragelse
i og påvirkning af virksomhedens arbejdsprocesser.
Til at løse denne opgave har ledelsen tilbage i 2011
besluttet at inddrage begrebet Lean i hele virksomheden. Lean har hele organisationen taget til sig
som et værktøj. Alle ansatte tager aktivt del i de processer, som de selv har været med til at definere som
mulige indsatsområder, hvori der kan skabes mere
værdi med færre eller mere effektive ressourcer.
Hidtil er besparelserne blevet faktureret fra ScanEnergi til RAH i takt med, at de skulle anvendes. Der
er i 2012 indført nye regler, der gør, at indkøbte energibesparelser til brug for senere ikke må ejes af ScanEnergi. Energibesparelser til senere brug er derfor
solgt til energi- og forsyningsselskaber, som ejer
ScanEnergi. RAH har på grund af dette skifte indkøbt
energibesparelser for TDKK 33.165. De indkøbte
energibesparelser skal betales i takt med at de anvendes. RAH forventer at betale TDKK 8.128 i 2013.
For 2012 udgør energisparemålet 9.178 MWH for
RAH Net A/S og 2.739 MWH for RAH Net 2 A/S, et
mål som RAH har opfyldt 100%. Til opnåelse af dette mål har ScanEnergi A/S fremskaffet de nødvendige besparelser både udenfor samt indenfor RAHs
forsyningsområde.
Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med ScanEnergi og Energisekretariatet i Ringkøbing Skjern
Kommune omkring energiberegning i private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et passende antal huse i Ringkøbing
Skjern Kommune. Ved udgangen af 2012 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere ca. 100
huse i kommunen via Husetsenergi.dk – et antal der
har oversteget vores mest positive forventninger.
29
Regnskabsberetning
Der kan være penge at spare selv for dig som privat
husstand. Vidste du f.eks, at
•en gennemsnitsfamilie alene ved hjælp af omtanke kan spare ca. 4.000 kr. om året på det samlede energiforbrug
•hvis du skifter el-varmen i dit sommerhus ud
med en varmepumpe, så kan du reducere din
varmeregning med ca. 4.500 kr. årligt?
•en udskiftning af dit oliefyr med et jordvarmeanlæg typisk vil kunne forrente dine penge med
15-20 %? Hvor meget har du tjent på dine aktier
de seneste år?
Læs mere på www.husetsenergi.dk
Fokus på energioptimering vil fortsætte i årene fremover. Med det indgåede energiforlig er kravene til
energioptimering for el-selskaber i 2013 forøget
med 55%. Et krav RAH til fulde kan leve op til.
De positive erfaringer med Husetsenergi.dk fortsætter i 2013. Det vil blive udvidet til også at omfatte
sommerhuse, som for RAHs område omhandler et
stort potentiale.
Køb af netvirksomhed fra Ringkøbing-Skjern
Forsyning A/S
I 2012 er RAHs virksomhed øget med købet af selskabet RAH Net 2 A/S (tidligere Ringkøbing-Skjern
Elnet A/S).
Det er en transaktion vi i RAH er meget stolte af at
være lykkedes med. For RAH, dets andelshavere og
lokalområdet er det vores opfattelse, at købet vil
være med til sikre lokal beslutningskraft, når det
handler om energi til Vestjylland.
Aktiviteterne i RAH Net 2 A/S omfatter anslået 7.350
målepunkter med en leveret mængde MWh i niveauet 109.000. Selskabets aktiviteter – jævnfør kort
over forsyningsområde side 7 – er koncentreret omkring Ringkøbing by samt Skjern by og omegn. I
forhold til RAHs forsyningsområde, er der således
tale om et perfekt match, idet de to selskabers forsyningsområder falder naturlig sammen.
30
Regnskabsberetning
2012 er anvendt til at lære selskabet og dets kunder
bedre at kende. RAHs forretningsvolumen er med
købet blevet forøget med ca. 27% målt på antal målepunkter og ca. 24% målt på leveret mængde. Med
købet er RAHs ejerskab af ScanEnergi A/S, Scanernergi Elsalg A/S og Vestjyske Net 60 kV A/S – samtidig blevet forøget, hvilket vi finder positiv. Det sikrer
en fortsat kontinuitet og medindflydelse på relevante beslutninger.
RAH forventer sig meget af investeringen, der er en
langsigtet strategisk investering i vores kernekompetencer – distribution af el til vore kunder, med
fokus på kvalitet og service.
Selskabet er overtaget med regnskabsmæssig virkning fra 27. juni 2012. Den betalte merværdi i forhold
til den regnskabsmæssige værdi, som antages at
svare til dagsværdien af de identificerbare aktiver
– goodwill – er opgjort til TDKK 44.233. Den opgjorte goodwill afskrives over fem år, svarende til en
årlig afskrivning på ca. TDKK 9.000.
Kapitalandele i andre elselskaber m.v.
ScanEnergi A/S
– associeret virksomhed i RAH a.m.b.a.
RAH a.m.b.a. har i 2012 forøget ejerandelen i ScanEnergi A/S med 3,46% i forbindelse med købet af
RAH Net 2 A/S. Kostprisen udgør TDKK 4.693. I 2013
er Forsyning Helsingør A/S indtrådt som medejer af
ScanEnergi A/S sammen med de nuværende ejere.
Efter disse begivenheder udgør RAH a.m.b.a. samlede ejerandel af ScanEnergi A/S 20,31%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2012 udgør
resultatandelen TDKK 6.763 efter afskrivning på
goodwill.
RGT Holding A/S
– associeret virksomhed i RAH Holding A/S
RAH Holding A/S har en uændret ejerandel i RGT
Holding A/S på 33,33%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2012 udgør resultatandelen
TDKK 491.
ScanEnergi Elsalg A/S, Vestjyske Net 150 kV A/S
og 60 kV A/S – andre kapitalandele i RAH Net A/S
og RAH Net 2 A/S
I 2012 har koncernen solgt sine ejerandele i Vestjyske
Net 150 kV A/S. Grundet et EU-direktiv og statslige
regler er landets overordnede el-net blevet overdraget til staten (Energinet.dk). Dette har betydet, at
RAH har solgt dets aktier i Vestjyske Net 150 kV A/S.
Såvel RAH Net A/S’ som RAH Net 2 A/S´ resultater er
positivt påvirket af disse transaktioner med et samlet bidrag på TDKK 53.845. Provenuet fra salget af
Vestjyske Net 150 kV A/S i RAH Net 2 A/S TDKK 22.005
er udloddet til de tidligere ejere Ringkøbing-Skjern
Forsyning A/S som ekstraordinært udbytte.
I forbindelse med overtagelse af RAH Net 2 A/S medfølger ejerskab af selskaberne ScanEnergi Elsalg A/S
med ejerandel på 3,22% og Vestjyske Net 60kV A/S
med ejerandel på 1,52%. Ejerandelen for RAH Net
A/S er uændret i ScanEnergi Elsalg A/S 15,91% og
Vestjyske Net 60 kV A/S 15,65%.
Der er i regnskabsåret indregnet en negativ værdiregulering på TDKK 667 på kapitalandele i Vestjyske
Net 60 KV A/S og ScanEnergi Elsalg A/S. Hertil kommer udbytte fra Vestjyske Net 60 KV A/S TDKK 2.575.
Disse kapitalandele har således givet et afkast på
TDKK 1.908.
Net-Sam Scada A/S
- andre kapitalandele i RAH Service A/S
I oktober 2012 blev Net-Sam Scada A/S stiftet. Selskabet har en ejerkreds på 13 selskaber, hvor RAH
Service A/S´s ejerandel er på 6,10%. Selskabet, har
på vegne af ejerkedsen, til formål at drive et SCADA/
DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. RAH Service A/S har i 2012 indskudt
TDKK 182 i selskabet. Selskabet har ikke aflagt regnskab for 2012.
31
Regnskabsberetning
Den økonomiske udvikling i regnskabsåret
Regnskabet er aflagt ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Det skal anføres, at der efterfølgende kan fremkomme nye vejledninger og
bekendtgørelser m.v., der kan påvirke koncernens
regnskabsaflæggelse.
Resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter udgør et overskud på TDKK 68.638 efter skat.
Årets resultat for koncernen og moderselskabet
levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende.
Kapitalberedskabet
Fremtidige investeringer i ledningsnet og netanlæg
m.v. nødvendiggør et betydeligt kapitalberedskab.
Ved et solidt kapitalberedskab sikres selskabets muligheder for at opfylde den offentlige forpligtelse
med opretholdelse af høj forsyningssikkerhed i RAHs
bevillingsområder. Det er selskabets målsætning at
have et solidt kapitalberedskab, således at fremtidige investeringer i vid udstrækning kan gennemføres ved selvfinansiering.
Årsrapporten udviser en stor selvfinansieringsgrad
og solidt kapitalgrundlag, hvorfor RAH står godt
rustet til at opfylde kravene omkring forsyningsforpligtelsen i bevillingsområderne.
Årets resultat sammensætter sig således:
70000
60000
50000
2009
2010
2011
2012
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
Primær drift
Indtægter af
kapitalandele
Afkast af
finansielle
investeringer
Skat
I alt
I 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012.
Samlet balance
Heraf materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Soliditetsgrad
2012
1.402.475
628.296
1.106.710
78,9%
2011
1.255.194
463.176
1.038.071
82,7%
2010
1.197.908
456.778
1.000.426
83,5%
I 2012 er indregnet RAH Net 2 A/S.
Som det fremgår af ovennævnte er kapitalgrundlaget i RAH meget solidt.
32
2009
1.173.847
453.147
960.040
81,8%
2008
1.105.644
447.099
894.362
80,9%
Regnskabsberetning
Beløb i 1.000 kr.
Selvfinansiering for ordinær drift har været som følger:
I alt
2012
2011
2010
2009
2008
157.551
27.531
29.821
40.148
33.122
26.929
36.151
3.194
7.673
-835
16.262
9.857
193.701
30.724
37.494
39.313
49.384
36.786
Nettoinvesteringer korrigeret for
modtagne investeringsbidrag
120.200
50.574
17.989
13.675
21.874
16.088
Nettopengestrømme drift
73.501
-19.850
19.505
25.638
27.510
20.698
Afskrivninger materielle
anlægsaktiver
108.265
25.437
21.443
20.636
20.102
20.647
Resultat af primær drift korrigeret
for investeringsbidrag
Ændringer i driftskapital,
tilgodehavender, varebeholdning og leverandører
Pengestrømme fra primær drift
Som det fremgår, har RAH været i stand til at finansiere ny- og reinvesteringer i netanlægget gennem årene.
For 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012 og frem. I 2012 (og 2011) er der foretaget store investeringer i forbindelse med tilslutning af vindmøller.
Disse investeringer modtages der investeringsbidrag for fra »Den Nationale Udligningsordning«. Ultimo
2012 er projekterne i vid udstrækning fuldført af RAH. Investeringsbidragene - i størrelsesordenen TDKK
35-40.000 - forventes at indgå senest ultimo 2013.
Dette vil isoleret set for 2012 give et mere normalt billede af, at årets nettoinvesteringer korrigeret for investeringsbidrag kan selvfinansieres. I lyset heraf kan det være relevant at vurdere aktiviteten herpå over en
årrække. Vurderes perioden fra 2008 til 2012 har RAH akkumuleret en pæn nettopengestrøm på TDKK.
73.501. Hertil skal betragtningerne omkring forsinkelse af investeringsbidrag fra anlæg til vindmøller i 2011
og 2012 tillægges.
RAH arbejder målrettet på at vore kunder oplever en høj kvalitet og service. Det betyder noget for os alle,
at distributionen af el er stabil og driftsikker. Der arbejdes hele tiden på at nedbringe afbrudshyppigheden
og –tiden. Dette nødvendiggør, at der løbende fokuseres på optimering af netanlægget og de processer,
der arbejdes efter.
Den gode »selvfinansieringsgrad« giver kunderne en tryghed for en høj grad af sikkerhed, idet det muliggør
at koncernen til stadighed kan opretholde en høj kvalitet og service i vores elforsyning til vore kunder.
Samtidig er der økonomisk grundlag for at kunne udbygge, forstærke og vedligeholde netanlægget i RAH´s
forsyningsområder.
Herudover har der været et positivt bidrag til indtjeningen fra kapitalandele og afkast på koncernens forvaltning af værdipapirer.
33
Regnskabsberetning
Særlige risici – driftsrisici og finansielle risici
Regulatoriske risici
Ændringer af de regulatoriske vilkår i Danmark på elforsyningsområdet er væsentlige for RAH’s strategiske
muligheder og dermed også for den fremtidige indtjening.
På grundlag af Elforsyningsloven og Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, fastlægger Energitilsynet årligt en indtægtsramme, der udgør det maksimale beløb, som RAH må oppebære af indtægter ved elforsyningsvirksomhed.
Indtægtsrammereguleringen tager udgangspunkt i, at virksomhedens indtægter ikke må stige i forhold til
tarifferne pr. 1. januar 2004, regnet i faste priser og ved uændret aktivitetsniveau, og under forudsætning
af effektiv drift. Indtægtsloftet afspejler sig i reguleringsprisen, som opgøres på grundlag af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Reguleringen af
indtægtsrammen sker via reguleringsprisen, der stiger i takt med pristalsudviklingen. Indtægtsrammen
ændrer sig således i takt med ændringer i virksomhedens aktivitet.
Energitilsynet har fået mulighed for at forhøje indtægtsrammen for at dække meromkostninger til energibesparende aktiviteter i forhold til den indgåede energispareaftale.
Energitilsynet kontrollerer, at selskabets årlige driftsmæssige indtægter ikke overstiger indtægtsrammen.
Samtidig med indtægtsrammereguleringen, er selskabet af Energitilsynet underlagt en benchmarking.
Dette betyder, at selskabet bliver målt på en række parametre i forhold til sektorens øvrige netvirksomheder.
Årligt udmeldes effektiviseringskrav til netvirksomhederne, som udmønter sig i at ineffektive virksomheder
anspores til at blive effektive ved at blive beskåret i dets indtægtsrammer. Denne regulering og sikring af,
at netvirksomheden drives effektivt, sker årligt.
Endelig er der et forrentningsloft, der sikrer at et meget effektivt selskab ikke må tjene mere på dets netvirksomhed end et årligt fastsat forretningsloft, der er baseret på den lange byggerente med et mindre tillæg.
De økonomiske forhold i RAH’s elforsyningsvirksomheder er i væsentlig grad påvirket af den beskrevne
regulering af indtægtsmulighederne, idet virksomhedernes økonomiske aktivitet begrænses af den af
Energitilsynet udmeldte indtægtsramme (og reguleringspris), benchmarking og forrentningsloft.
Operationelle risici - opførelse og drift af anlæg
Ved inspektion, forbedring og vedligeholdelse samt intern og ekstern kontrol af elnet og faciliteter fokuseres løbende på at undgå og afværge risikable situationer og nedbrud. For at beskytte værdien af aktiverne
er der, hvor det er muligt, tegnet forsikringer.
Risici i formueforvaltningen
RAH har en betydelig formue som skal forvaltes så sikkert som muligt.
RAH’s ledelse har derfor fastlagt en konservativ investeringspolitik, der senest er revideret i 2012. Formuen
forvaltes af udvalgte formueforvaltere.
34
Regnskabsberetning
Efterfølgende begivenheder
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Miljøforhold
RAHs aktiviteter har ikke nogen væsentlig miljøpåvirkning.
RAH har ansvaret for at gennemføre energispareaktiviteter. Der henvises til afsnittet ”Energispareindsatsen”
i denne beretning. Målet i 2012 var en besparelse på 11.917 Mwh., hvilket er opnået. For 2013 er målet for
besparelserne forøget med 55 %.
Den forventede udvikling
I det kommende år forventer ledelsen positiv indtjening i såvel koncernen som moderselskabet.
Ledelsen forventer at skabe en positiv indtjening i moderselskabet, primært ved afkast på selskabets formue
afhængig af udviklingen på de finansielle markeder.
35
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
Bruttofortjeneste
51.68050.297 -305 -201
1Personaleomkostninger
-21.451 -18.126
-115
-122
2
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
-29.952
-21.443
0
0
Resultat før finansielle poster
277
10.728
-420
-323
Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder
0
0
61.820
29.120
Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder
7.255
6.901
6.763
6.748
Indtægt af værdipapirer og kapitalandele
42.457
886
0
0
3
Finansielle indtægter
26.052
29.361
493
2.100
4
Finansielle omkostninger
-3.022
-2.70000
Resultat før skat
73.019
45.176
68.656
37.645
5
Skat af årets resultat
-4.381
-7.527
-18
0
Resultat før minoritetsinteresser
68.638
37.649
68.638
37.645
Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat
0
-4
0
0
Årets resultat
68.63837.64568.63837.645
Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
0
0
61.820
29.120
Overført overskud
68.638
37.645
6.818
8.525
68.63837.64568.63837.645
36
Balance pr. 31. december (aktiver)
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
Goodwill
40.645000
6
Immaterielle anlægsaktiver
40.645000
Grunde og bygninger
6.979
7.163
0
0
Tekniske anlæg og maskiner
620.866
455.203
0
0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
453
810
0
0
7
Materielle anlægsaktiver
628.298
463.17600
8
Kapitalandele i dattervirksomheder
0
0 1.017.340
955.520
9
Kapitalandele i associerede virksomheder
73.686
61.738
70.040
58.584
10 Værdipapirer og kapitalandele
75.664
111.221
0
0
Finansielle anlægsaktiver
149.350
172.959 1.087.380 1.014.104
Anlægsaktiver
818.293 636.1351.087.380 1.014.104
11
Varebeholdninger
37.346
4.68900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
41.484
37.598
0
0
Igangværende arbejder for fremmed regning
698
3.066
0
0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
0
0
141
0
12 Andre tilgodehavender
17.709
4.190
135
219
Selskabsskat
2.865
1.88100
Periodeafgrænsningsposter
687
62800
Tilgodehavender
63.44247.363 276 219
13Værdipapirer
467.356 559.323 18.511 23.588
Likvide beholdninger
16.039
7.684
729
327
Omsætningsaktiver
584.183619.059 19.516 24.134
Aktiver
1.402.4761.255.1941.106.8961.038.238
37
Balance pr. 31. december (passiver)
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
Passiver
Kapitalkonto og overført resultat
419.600
350.962
75.283
68.465
Reserve for opskrivninger
687.109687.109687.109687.109
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
0
0
344.317
282.497
14 Egenkapital
1.106.7091.038.0711.106.7091.038.071
15 Hensættelse til udskudt skat
7.916
9.609
0
0
Hensatte forpligtelser
7.916
9.60900
Leverandører af varer og tjenesteydelser
25.037
0
0
0
Periodeafgrænsningsposter
94.111
83.71200
16
Langfristede gældsforpligtelser
119.148
83.71200
Kreditinstitutter
74.787
56.16300
Leverandører af varer og tjenesteydelser
44.353
12.971
115
95
Gæld til tilknyttede virksomheder
0
0
51
69
Selskabsskat
00180
17
Anden gæld
46.702
52.17333
16
Periodeafgrænsningsposter
2.861
2.49500
Kortfristede gældsforpligtelser
168.703
123.802
187
167
Gældsforpligtelser
287.851207.514
187
167
Passiver
1.402.476 1.255.1941.106.8961.038.238
18 Pantsætninger, eventualforpligtelser samt andre forpligtelser
19 Nærtstående parter og ejerforhold
38
Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
Årets resultat
68.63837.64568.63837.645
20Reguleringer
-41.495 -12.008 -69.058 -37.968
21 Ændring i driftskapital
3.196
7.673
-139
7
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
30.339
33.310
-559
-316
Renteindbetalinger og lignende
26.052
29.361
577
2.733
Renteudbetalinger og lignende
-3.022
-2.700
0
0
Pengestrømme fra ordinær drift
53.369
59.971
18
2.417
Betalt selskabsskat
-7.058
-5.11800
Pengestrømme fra driftsaktivitet
46.311
54.853
18
2.417
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-45.161
0
0
0
Køb af materielle anlægsaktiver
-190.873
-27.952
0
0
Køb af finansielle anlægsaktiver
-11.947
-50.160
-4.693
-35.724
Salg af materielle anlægsaktiver
537
325
0
0
Salg af finansielle anlægsaktiver
85.268
0
0
2.683
Modtagne investeringsbidrag
13.464
9.63800
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
-148.712
-68.149
-4.693
-33.041
Ændring i likvider
-102.401
-13.296
-4.675
-30.624
Likvider 1. januar
510.844
522.350
23.915
54.539
Kursregulering omsætningsværdipapirer
165
1.79000
Likvider 31. december
408.608 510.844
19.240
23.915
Likvider specificeres således:
Værdipapirer
467.356559.323 18.511 23.588
Likvide beholdninger
16.039
7.684
729
327
Kreditinstitutter
-74.787
-56.16300
Likvider 31. december
408.608 510.844
19.240
23.915
39
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
1
Personaleomkostninger
Bestyrelseshonorar, lønninger og gager
18.541
15.509
115
122
Pensioner
2.459
2.18400
Andre omkostninger til social sikring
451
433
0
0
21.45118.126 115 122
De er omkostningsført således:
Personaleomkostninger
21.451
18.12600
21.451
18.12600
Heraf udgør:
Lønninger til direktion og bestyrelse
1.804
1.377
0
0
Pensioner til direktion og bestyrelse
93
86
0
0
Vederlag til direktion og bestyrelse
1.897
1.463
0
0
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
41
39
0
0
2
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Goodwill
4.516000
Bygninger
234
23400
Tekniske anlæg og maskiner
23.739
20.820
0
0
Andre anlæg, driftsmateriel, inventar
1.269
389
0
0
Indretning af lejede lokaler
194
0
0
0
29.952
21.44300
3
Finansielle indtægter
Indtægter af værdipapirer der er anlægsaktiver
2.347
5.329
0
0
Indtægter af værdipapirer der er omsætningsaktiver
22.948
23.413
0
0
Andre finansielle indtægter
757
619
493
2.100
26.05229.361 493 2.100
40
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
4
Finansielle omkostninger
Kursregulering og kurstab af værdipapirer
der er omsætningsaktiver
165
1.790
0
0
Andre finansielle omkostninger
2.857
910
0
0
3.022
2.70000
5
Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
6.074
8.623
18
0
Årets udskudte skat
-1.693
-1.096
0
0
Årets skat i alt
4.381
7.527
18
0
Skat af årets resultat forklares således:
Beregnet 25% skat af årets resultat før skat
18.255
11.294
17.164
0
Skatteeffekt af:
Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og
ikke skattepligtige indtægter
-12.457
-3.325
-17.146
0
Skat af koncernintern avance på anlægsaktiver
-1.417
-442
4.381 7.527
18
0
Note
Goodwill
6
Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar
0
Tilgang i årets løb
45.161
Kostpris 31. december
45.161
Ned- og afskrivninger 1. januar
0
Årets afskrivninger
4.516
Ned- og afskrivninger 31. december
4.516
Regnskabsmæssig værdi 31. december
40.645
41
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Andre anlæg,
Indretning af Grunde og driftsmateriel
Note
lejede lokaler
bygninger og inventar
Tekniskeanlæg og
maskiner
7
Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar
0
1.035
2.055
225.653
Tilgang i årets løb
194
50
912
189.717
Afgang i årets løb
-194
0
0
0
Kostpris 31. december
0
1.085
2.967
415.370
Opskrivninger 1. januar
0
8.809
1.443
440.749
Afgang i årets løb
0
0
-912
-1.327
Opskrivning 31. december
0
8.809
531
439.422
Ned- og afskrivninger 1. januar
0
2.681
2.688
211.199
Årets afskrivninger
194
234
1.269
23.739
Tilbageført vedrørende afgang
-194
0
-912
-1.012
Ned- og afskrivninger 31. december
0
2.915
3.045
233.926
Regnskabsmæssig værdi 31. december
0
6.979
453 620.866
Ejendommenes kontantværdi udgør 1. oktober 2012
11.394
ModerselskabModerselskab
2012 2011
8
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar
0
0
Årets tilgang00
Årets afgang00
Kostpris 31. december
0
0
Værdireguleringer 1. januar
955.520
929.083
Tilbageført værdiregulering af salg
0
-2.683
Årets resultat
61.820
29.120
Værdireguleringer 31. december 1.017.340 955.520
Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.017.340 955.520
42
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:
RAH Holding A/S
Ringkøbing-Skjern
Hjemsted Kommune
Ejerandel i %
100%
Selskabskapital
1.000
Egenkapital
1.017.340
Årets resultat61.820
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
9
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 1. januar
48.051
6.500
45.051
0
Overført fra andre værdipapirer
0
9.327
0
9.327
Årets tilgang
4.693
38.724
4.693
35.724
Årets afgang
0
-6.50000
Kostpris 31. december
52.744
48.051
49.744
45.051
Værdireguleringer 1. januar
13.687
-6.499
13.533
0
Overført fra andre værdipapirer
0
6.785
0
6.785
Afskrivning på goodwill
-2.603
-551
-2.603
-551
Årets værdireguleringer
9.858
7.452
9.366
7.299
Værdireguleringer årets afgang
0
6.500
0
0
Værdireguleringer 31. december
20.942
13.687
20.296
13.533
Regnskabsmæssig værdi 31. december
73.686
61.738
70.040
58.584
Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående
regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december
10.365
15.985
10.365
15.985
Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:
RGT Holding A/S ScanEnergi A/S
RAH Holding A/S
RAH a.m.b.a.
Ikast Brande
Hjemsted
Morsø Kommune
Kommune
Ejerandel i %
33,333%22,565%
Selskabskapital
3.000 67.870
Egenkapital
10.935 264.447
Årets resultat
1.282 41.508
Kapitalandelene er indregnet til indre værdi på baggrund af årsrapporter for 2012. 43
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
10 Værdipapirer og kapitalandele
Kostpris 1. januar
20.345
18.236
0
9.327
Årets tilgang
7.254
11.43600
Årets afgang
-11.394-9.327
0-9.327
Kostpris 31. december
16.205
20.345
0
0
Værdireguleringer 1. januar
90.876
96.775
0
6.785
Årets værdireguleringer
-440
88600
Årets tilbageførsler af tidligere års værdireguleringer
-30.977
-6.785
0
-6.785
Værdireguleringer 31. december
59.459
90.876
0
0
Regnskabsmæssig værdi 31. december
75.664
111.221
0
0
11
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer
4.182
4.689
0
0
Beholdning af energibesparelser
33.164000
37.346
4.68900
Af den samlede beholdning af energibesparelser forventes TDKK 25.037 anvendt mere end et år
efter regnskabsårets udløb.
44
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
12
Andre tilgodehavender
Af de samlede tilgodehavender forfalder følgende beløb
til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb
8.462
0
0
0
13Værdipapirer
Obligationer og obligationsbaserede
investeringsforeninger
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
14Egenkapital
Koncern
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december
428.196538.253 18.511 23.588
39.160
21.070
0
0
467.356559.323 18.511 23.588
Kapitalkonto Reserve efter
og overført
den indre Reserve for
resultat værdis metode opskrivninger
I alt
350.962
0
687.109 1.038.071
68.63800
68.638
419.600
0
687.109 1.106.709
Moderselskab
Egenkapital 1. januar
68.465
282.497
687.109 1.038.071
Årets resultat
6.818
61.820
0
68.638
Egenkapital 31. december
75.283
344.317
687.109 1.106.709
45
Noter til regnskaberne
Beløb i 1.000 kr.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
15 Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
43.189
39.57200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
-279
-151
0
0
Periodeafgrænsningsposter
-24.069
-21.55200
Intern avance
-9.677
-8.26000
Skattemæssigt underskud til fremførsel
-1.248
0
0
0
7.916
9.60900
Noter til regnskaberne
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
16
Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført
under kortfristede gældsforpligtelser.
Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede
gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Efter 5 år
0000
Mellem 1 og 5 år
25.037
0
0
0
Langfristet del
25.037000
Inden for 1 år
16.418
0
0
0
41.455000
Periodeafgrænsningsposter
Periodiseret investeringsbidrag
70.569
59.03900
Udligning af anlægsudgifter
26.403
27.168
0
0
96.972
86.20700
Efter 5 år
82.666
73.733
0
0
Mellem 1 og 5 år
11.445
9.979
0
0
Langfristet del
94.111
83.71200
Inden for 1 år
2.861
2.495
0
0
96.972
86.20700
17
Anden gæld
Skyldig merværdiafgift mv.
4.256
13.720
0
0
Skyldige energiafgifter
38.027
34.81300
Skyldig A-skat mv.
485
393
0
0
Feriepengeforpligtelse
2.645
2.11533
Anden gæld
1.289
1.13200
46.702
52.17333
18 Pantsætninger, eventualforpligtelser samt andre forpligtelser
RAH Net A/S har stillet en garanti på TDKK 16.436 overfor ScanEnergi Elsalg A/S.
Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. har stillet en garanti på TDKK 5.426 overfor ScanEnergi A/S.
47
Noter til regnskaberne
Grundlag
19 Nærtstående parter og ejerforhold
Nærtstående parter
RAH Holding A/S, RingkøbingDatterselskab
RAH Net A/S, RingkøbingDatterselskab
RAH Net 2 A/S, RingkøbingDatterselskab
RAH Adm. A/S, RingkøbingDatterselskab
RAH Service A/S, RingkøbingDatterselskab
ScanEnergi A/S, IkastAssocieret selskab
RGT Holding A/S, Nykøbing MorsAssocieret selskab
Selskabets ledelse og bestyrelse
Transaktioner
Der er indgået samarbejdsaftaler mellem selskaberne vedrørende de opgaver, som skal varetages. Afregning
heraf sker på markedsmæssige vilkår. K
oncerninterne transaktioner er elimineret i koncernregnskabet.
Ejerforhold
Selskabets andelskapital er fordelt på ca. 27.000 forbrugere.
Note
Koncern
KoncernModerselskabModerselskab
2012201120122011
20 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
-26.052
-29.361
-493
-2.100
Finansielle omkostninger
3.022
2.70000
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg
29.730
21.229
0
0
Indtægtsført investeringsbidrag m.v.
-2.699
-2.350
0
0
Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder
0
0
-61.820
-29.120
Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder
-7.255
-6.901
-6.763
-6.748
Indtægt af værdipapirer og kapitalandele
-42.457
-886
0
0
Kursregulering omsætningsværdipapirer
-165
-1.79000
Skat af årets resultat
4.381
7.527
18
0
Ændring i minoritetsandele
0
-2.176
0
0
-41.495-12.008-69.058 -37.968
21 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
-32.657
-688
0
0
Ændring i tilgodehavender
-15.095
2.474
-141
0
Ændring i leverandører m.v.
50.948
5.887
2
7
3.196 7.673 -139
7
48
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold
til sidste år.
Årsregnskabet for 2012 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med,
at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden
Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.
samt virksomheder, hvori modervirksomheden direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori modervirksomheden gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en
bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori
koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke
bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.
Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkost-
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost
nedenfor.
Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes DKK. Alle andre valutaer
anses som fremmed valuta.
49
Anvendt regnskabspraksis
ninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og ikke-realiserede interne
gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.
Modervirksomhedens kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med modervirksomhedens andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt,
hvor koncernforholdet blev etableret.
Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og
den regnskabsmæssige indre værdi i den købte
virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Herunder fradrages eventuelle besluttede
omstruktureringshensættelser vedrørende den
overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbeløb indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i
resultatopgørelsen over forventet brugstid, som er
fastsat til fem år.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som
en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i
fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
50
Nettoomsætning - salg af elektricitet
og salg af varer og tjenesteydelser
I nettoomsætningen indgår indtægter fra nettarif
for den i året transporterede elektricitet. Herudover
indgår indtægter fra faste afgifter og gebyrer. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og
energiafgifter.
Salg af el til A og B forbrugere indtægtsføres efter
måleraflæsninger. Salget til C forbrugere slutafregnes til forskellige terminer i regnskabsåret. Salget er
i lighed med tidligere år periodiseret ud fra elkøbet
ved anvendelse af en skønnet ledningstabsprocent.
De endelige afregninger for C forbrugerne kan derfor være større eller mindre end de i årsrapporten
indtægtsførte acontobeløb.
Selskabets indtægter sammenholdes med den for
året foreløbige gældende indtægtsramme opgjort
på baggrund af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer og åbningsbalance mv. for netselskaber. En eventuel overdækning i forhold til indtægtsrammen afsættes under anden gæld og indregnes
i nettarifferne for de følgende år.
Anvendt regnskabspraksis
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser medtages i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang er sket inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms.
Omkostning til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder direkte omkostninger, der er anvendt for at
opnå nettoomsætning.
Investeringsbidrag
Investeringsbidrag modtaget ved tilslutning af såvel
nye forbrugere som tilslutning af decentral produktion siden 1. januar 2001 er opført som periodeafgrænsningspost under passiver fratrukket årlig indtægtsførelse heraf. De årlige investeringsbidrag
indtægtsføres over et åremål svarende til den gennemsnitlige levetid for de ledningsnet, forbrugerne
tilsluttes.
Drift og vedligeholdelse af anlæg
Fordelingen af omkostningerne på drifts-, regningsog anlægsarbejder samt på de forskellige spændingsniveauer sker ud fra de daglige registreringer
i et arbejdsordresystem.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte
produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter
og andre driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger
omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
og associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab under
posterne »Indtægter af kapitalandele i datterselskaber« og »Indtægter af kapitalandele i associerede
virksomheder«.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder
renter, kursregulering på værdipapirer samt tillæg
og godtgørelse under acontoskatteordningen.
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle
skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til
årets resultat og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskaberne RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net
2 A/S, RAH Service A/S og RAH Adm. A/S er sambeskattede. RAH Holding A/S fungerer som administrationsselskab. Den samlede skat af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst betales af
RAH Holding A/S. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen.
51
Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund
af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden er fastsat til
fem år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Tekniske anlæg og maskiner bestående af ledningsnet og
transformatorer mv. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris
omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring.
Der indregnes ikke renter.
Måling af ledningsnet og transformatorer mv. ved selskabets stiftelse er fremkommet på baggrund af
de til Energitilsynet indrapporterede mængder og skønnede restlevetider for de enkelte aktiver, hvorefter der på baggrund af de af Energitilsynet for branchen fastsatte standardværdier af og levetider for
aktiverne er beregnet en værdi af aktiverne pr. 1. januar 2000.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Grunde
Bygninger
Teknisk anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Edb-udstyr, software
Edb-udstyr, hardware
Afskrives ikke
40 år
30 - 50 år
5 - 10 år
3 år
5 år
Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og
materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er en indikation af værdiforringelse,
udover det som udtrykkes ved afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi.
52
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som
den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor
der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Anvendt regnskabspraksis
Kapitalandele i dattervirksomheder
og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede
virksomheder indregnes og måles efter den indre
værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i
dattervirksomheder” og ”Kapitalandele i associerede
virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi,
opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de
identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill).
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder
henlægges via overskudsdisponeringen til “Reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode”
under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter værdipapirer og kapitalandele i andre virksomheder, hvor koncernens
ejerandel er under 20 %. Andre værdipapirer og
kapitalandele måles til dagsværdi.
I det omfang kapitalandele i andre virksomheder
ikke handles på et velfungerende og effektiv marked, er værdien af kapitalandelene målt på grundlag
af den forholdsmæssige andel af virksomhedernes
regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter selskabernes generalforsamlingsgodkendte årsrapporter
i det omfang disse foreligger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og
færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed,
ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Beholdninger bestående af energibesparelser købt
af ScanEnergi A/S måles til kostpris, svarende til
købspris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere. Nettorealisationsværdien opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg.
53
Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret
kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af
nedskrivning til imødegåelse af tab.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles
salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Nedskrivninger til tab på mellemregning med forbrugerne er opgjort under hensyn til det samlede
forfaldne beløb på statustidspunktet.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger
fragår i salgsværdien. Nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv,
og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Nedskrivninger til tab på øvrige debitorer opgøres
på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Der er lavet en generel nedskrivning.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver,
som består af børsnoterede obligationer og aktier,
måles til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles
til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt,
at de samlede kontraktomkostninger vil overstige
de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det
forventede tab i resultatopgørelsen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier og abonnementer.
Anvendt regnskabspraksis
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af
fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at
kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes
udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgræsningsposter, opført som forpligtelser,
udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider
samt selskabets likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets
resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af
tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi
indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
55
56
Anvendt regnskabspraksis
ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i
likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter
pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Likvider
Likvide midler består af “Likvide beholdninger”“ og
“Værdipapirer” under omsætningsaktiver samt “ Andre kreditinstitutter, kortfristet gæld” under kortfristede gældsforpligtelser, der forfalder på anfordring.
“Værdipapirer” består af børsnoterede obligationer
og aktier.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af
det offentliggjorte regnskabsmateriale.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter
pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
57
58
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2012 for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets
og koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ringkøbing, den 25. marts 2013
Direktion
Jacob Møller
Bestyrelse
Poul HjulmandEsper HalkjærAsger Graversen
FormandNæstformand
Svend Stensig
Hans Kristian Markussen
Kenneth Kristensen
59
Den uafhængige revisors erklæringer
Til andelshaverne i Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.
Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning
a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for
at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af
vores revision. Vi har udført revisionen i overens-
60
stemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet
og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
Den uafhængige revisors erklæringer
skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering
af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af
koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
koncernregnskabet og årsregnskabet.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ringkøbing, den 25. marts 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Peter Eeg Petersen
statsautoriseret revisor
61
62
63
RAH | Ndr. Ringvej 4 | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1455 | [email protected] | www.rah.dk