Faglige Kompetencer

Uddannelsesbog
Pædagogisk
Assistentuddannelse
Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens
6. julivej 67, 7000 Fredericia
Tlf. 79211200.
Rettet august 2011
1
Indholdsfortegnelse:
side
Velkommen til din uddannelse på Social- og Sundhedsskolen
Værdigrundlag og pædagogiske principper
Din uddannelse i skoleperioden
Din uddannelse i praktikperioden
Sådan kan du anvende din uddannelsesbog
3
4
7
9
10
Din personlig uddannelsesplan og ”Elevplan”
Kontaktlærer og kontaktlærersamtale
Din personlige uddannenlsesplan (Smitte-model)
14
Uddannelsesvejledning
11
12
Specialpædagogisk støtte og læsecafe
Samtykkeerklæring
Retningslinie for opgaveskrivning
Forbeholdserklæring
Model for opgaveløsning (udvikles)
17
19
20
24
25
Ordensregler og almindelige bestemmelser
Mødepligt og tilstedeværelse
Hjemmearbejde og opgaveaflevering
Praktiske forhold
IT og brug af skolens udstyr
Forholdsregler ved overtrædelse
26
26
29
30
32
35
16
2
Velkommen til din uddannelse på Social- og Sundhedsskolen.
Med denne uddannelsebog ønsker vi dig velkommen til din uddannelse til
pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen. Vi ønsker for dig at du bliver
glad for dit valg af uddannelse og uddannelsessted, samt kommer til at føle dig godt
tilpas i hverdagen på skolen.
Skolen og praktikstederne vil bidrage til, at du får nogle lærerige, udviklende og gode
måneder, mens du er under udddannelse, og vi forventer, at du vil være aktiv og
bidragende såvel fagligt som socialt i dit læringsmiljø.
Vi vil opfordre dig til at være med til at fremme dialogen ved at være åben og
ansvarlig. I læringsmiljøet lægges op til at vi sammen er ansvarlige for, at du når de
uddannelsesmæssige mål.
Denne uddannelsesbog er et samarbejdsredskab mellem dig, praktikvejlederne og
dine undervisere på skolen.
Du er altid velkommen til at spørge, hvis der er områder du er usikker på eller står
tvivlende overfor.
Velkommen til din uddannelse og vi glæder os til samarbejdet
Ledelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens
3
Social- og Sundhedsskolens værdigrundlag og pædagogiske principper.
MISSION:
Social- og Sundhedsskolens formål er at uddanne medarbejdere til bistands-,
pleje- og omsorgsområdet, så de matcher samfundets behov. Skolen skal
give mulighed for, at eleverne erhverver almene uddannelseskvalifikationer
som grundlag for videreuddannelse og give dem lyst til livslang læring.
Skolen skal bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv
medvirken i et demokratisk samfund.
Social- og Sundhedsskolens opgave er endvidere at udvikle og udbyde
relevant efter- og videreuddannelse indenfor området.
VISION:
Social- og Sundhedsskolen skal være kendt for at sundhed og trivsel
prioriteres – at forebyggelse og sundhedsfremme er i højsædet.
Social- og Sundhedsskolen skal være kendt for den bedste kvalitet i
uddannelserne og som en god arbejdsplads.
4
VÆRDIER:
•
En anerkendende og værdsættende tilgang.
•
Vi gør det, vi siger.
•
Vi er på forkant med udviklingen, griber de muligheder vi ser og
opfatter problemer som udfordringer.
•
Elever og medarbejdere oplever arbejdsglæde og lyst til læring.
•
Åbenhed, synlighed og dialog.
•
Udvikling og risikovillighed.
•
Fornuft og ansvar.
•
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes styrker & potentialer og sætter
pris på mangfoldighed.
5
STRATEGI:
At skolen fremstår som en selvstændig institution – med synlighed og egen profil.
Der skal sættes fokus på sundhed og trivsel, på sundhedsfremme og det forebyggende
- i uddannelserne og på arbejdspladsen.
Skolen deltager i arbejdet med etablering af et vidensnetværk indenfor området
m.h.p. etablering af et videnscenter.
Der skal arbejdes med, at eleverne udvikler faglig identitet, faglig bevidsthed og
stolthed samt kompetencer til samarbejde og fortsat læring.
At opdyrke nye fagområder og uddannelsestilbud.
Social- og Sundhedsskolens pædagogiske værdigrundlag.
1. Et lærngsmiljø hvor anerkendelse, tolerance, samarbejde, nysgerrighed og
tydelighed er bærende elementer.
2. Læringen opfattes som enproces, der finder sted i den enkelte elev. Eleverne
har forskellige læringsstile, hvilket skal afspejles i valg af metoder og
redskaber
3. Eleven er aktiv med henblik på udvikling af egne kompetencer, samt
medansvarlig i forhold til læring og egen uddannelse.
4. Uddannelsen tilrettelægges således, at der skabes sammenhæng mellem teori
og praksis i læringssituationen.
5. Læreprocessen tilrettelægges ud fra en helhedsopfattelse af eleven, der betyder,
at vi tager afsæt i og giver mulighed for, at eleven udvikler kompetencer.
6
Din uddannelse i skoleperioden
Din uddannelse til pædagogisk assistent varer 2 år og 9½ måned, inklusiv
grundforløb. Dine skoleperioder i hovedforløbet varer op til 54 uger og din
uddannelse i praktik er på 52 uger jf. nedenstående oversigt.
Hovedforløbet:
Skoleperiode 1
(25 uger)
P1
(ca. 26 uger)
Skoleperiode 2
(25 uger)
P2
(ca. 26 uger)
Skoleperiode 3
(4 uger)
dimission
Oversigt vejledning, prøver og standpunktsbedømmelser.
Skole-
Praktik-
Skole
Praktik-
Skole-
periode 1
periode 1
periode 2
periode 2
periode 3
Skole-
Standpunktsbedømmelse
Godkendt/ikke
godkendt
Skole
Standpunkts-
Vejledning
bedømmelse
Prøve og
Afslutte
Godkendt/ikke
standpunktsbedømmelse
grundfag ved
godkendt
i områdefag.
vejledning
prøve og
Afsluttende prøve.
standpunktsbedømmelse
7
Din uddannelse i skoleperioden
Uddannelsen til pædagogisk assistent består af :
• Områdefagene:
1. Pædagogik.
2. Kultur og aktivitet
3. Bevægelse og idræt
4. Sundhedsfag
5. Sprog, kommunikation og psykologi.
Disse fag skal bidrage til at du får generelle og specifikke erhvervskompetencer jf.
Uddannelsesordningen
• Grundfagene:
1. Dansk (niveau C)
2. Samfundsfag (niveaue C)
3. Engelsk (niveau E).
Det er vigtigt at grundfagsniveauerne er rigtige i forhold til videreuddannelse. Du kan
fravælge engelsk, men det vil have stor betydning hvis du påtænker at læse videre.
• Valgfrispecialefag: Disse skal du vælge, idet de skal bidrage til en specifik
erhvervskompetence på højeste faglige niveau.
• Valgfag.
8
Din uddannelse i praktikperioden:
Din uddannelse i praktikken skal give dig mulighed for at tilegne dig erhversfaglige
kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskabs gennem udførelse og refleksion
over daglige arbejdsopgaver indenfor området.
Praktikuddannelsen består af forløb inden for dag – eller døgninstitutionsområdet.
Dagplejen, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud.
Planlægning af praktikken:
Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i
overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud
fra de lokale muligheder.
I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil
integreres informationsteknologien som kommunikations- og
dokumentationsredskab.
Vejledning:
Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den
understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for den
pædagogiske assistent job områder. Din praktikuddannelse tager afsæt i din
personlige uddannelsesplan, som beskrives på side 14.
9
Sådan kan du anvende din uddannelsesbog.
Uddannelsesbogen er dit redskab gennem din uddannelse. Du får uddannelsebogen
udleveret ved starten af din uddannelse, og bogen opdateres løbende med nye
oplysninger, når det er relevant.
Uddannelsesbogen skal sikre, at du har overblik over hele dit uddannelseforløb, og
den skal indeholde følgende:
• Dine uddannelsesmæssige stamoplysninger
• Din personlige uddannelsesplan
• Relevant materiale i forhold til din uddannelse.
Uddannelsesbogen bliver derved et samarbejdsredskab mellem dig, dine
praktikvejledere og underviserne på skolen. Vi opfordrer dig til at anvende
uddannelsesbogen som en portefolie over din uddannelse, således at du løbende
sætter opgaver fra skoleperioden og praktikperioden, skolevejledninger,
praktikvejledninger m.m. ind i uddannelsebogen, samt dine personlige
uddannelsesplaner.
10
Udover uddannelsesbogen skal du bruge ”Elevplan”
”Elevplan” er skolensog dit elektroniske værktøj til nedenstående anvendelse:
Din personlige uddannelseplan: (Elevplan)
Din personlig uddannelsesplan består af to elementer:
1. Elevoplysninger fra skolens administrative system (stamoplysninger)
2. Skriflig plan for dit uddannelseforløb.
Elevoplysninger fra skolens administrative system indeholder følgende og er
fremkommet ud fra dokumentationen i din ansøgning, samt den individuelle
realkompetencevurdering som du har indenfor de første to uger af din uddannelse.
1. Stamoplysninger
2. Grundfagsniveauer
3. Fravær
Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse:
For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer
eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis
skole og praktiksted elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende
periode. Til dette formål har du en kontaktlærer i skoleperioden og en praktikvejleder
i din praktikperiode, som hjælper dig med at udfærdige din personlige
uddannelsesplan.
11
Kontaktlærer og kontaktlærersamtaler:
Formål med kontaktlærersamtalen:
Ved begyndelsen af uddannelsen får du ”tildelt” en kontaktlærer. Du og
kontaktlærer udarbejder i fællesskab en skriftlig plan for uddannelsesforløbet –
skemaet ”Kontaktlærersamtalen” kan benyttes.
Du og din kontaktlærer er ansvarlige for at følge op på denne plan i
teoriperioderne. Du og din praktikvejleder er ansvarlige for at følge op på
planen i praktikperioderne.
Kontaktlærersamtalen har som formål:
• at sikre overblik over hele uddannelsesforløbet samt for det aktuelle
forløb, som eleven befinder sig i,
• at eleven gennem et samarbejde med læreren støttes med individuel
vejledning i processen med den personlige uddannelsesplan i ”elevplan”
og i uddannelsesbogen,
• at sikre, at læringen foregår i et ansvarligt fællesskab med andre,
12
• at sikre, at undervisningsmiljøet giver plads til individuelle muligheder,
• at medvirke til, at eleven er aktiv og medansvarlig i sin egen uddannelse,
arbejder i denne læreproces med refleksion over egen læringsstil samt
forholder sig til processen og indholdet heri.
Skemaet på næste side kan anvendes til at fastholde elementerne fra
kontaktlærersamtalerne.
13
Din personlige uddannelseslan – SMITTE model
Elev……………………………… Hold…………………………..periode…………...
Dit mål med uddannelse til pædagogisk assistent.
Mål……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
STATUS
Skriv her...
MÅL
Skriv her...
TILTAG
14
Skriv her...
TEGN
Skriv her...
EVALUERING
Skriv her...
Ved samtalen deltog:
Navn:…………………………………………………………………………………..
Elevens navn…………………………………………………………………………..
Dato…………………………………………………………………………………….
15
Uddannelsesvejledning:
Mens du er under uddannelse, er uddannelsesvejlederne en del af dit netværk.
Ved uddannelsesvejlederne kan du få oplysninger om videreuddannelse og om de
muligheder du har for at dygtiggøre dig, f.eks. gennem deltagelse i valgfrie fag og
kurser.
Du kan også henvende dig til en uddannelsesvejleder, hvis der opstår problemer
undervejs i dit uddannelsesforløb. Det gælder både i praktik- og teoriperioderne.
Du kan få kontakt med en uddannelsesvejleder ved at henvende dig personligt,
telefonisk, gennem din kontaktlærer eller skolens sekretariat.
Fredericia og Vejle afdeling:
Uddannelsesvejleder: Lisbet Sørensen, [email protected]
Åbningstider: se skolens hjemmeside: www.sosufh.dk
Telefon: 79 211 200
E-mail - se skolens hjemmeside www.sosufh.dk
Praktik i udlandet
Elever på den pædagogiske assistentuddannelse, har mulighed for at komme i
praktik i udlandet.
Nærmere oplysninger om dette fås hos:
International koordinator: Hans-Henrik Johansen [email protected]
International koordinator: Mona Langvold [email protected]
16
Specialpædagogisk støtte - Læsecafé
I Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (lbk. 510 af 19.05.2010) § 29
står der:
“Til elever der har behov for det, gives der specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand”.
Det betyder, at Social- og Sundhedsskolen tilbyder dig hjælp, hvis du har læse-,
stave- og skrive-vanskeligheder.
A. Mål.
Målet med denne indsats er:
•
at du kan tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at forstå og
bestå den uddannelse, du er i gang med.
•
at du får den nødvendige støtte og vejledning i brug af hjælpemidler
og metoder både i dagligdagen og ved de obligatoriske prøver.
B. Opsøgning.
17
Læsevejlederen besøger hver ny klasse umiddelbart efter at du er startet på
skolen.
Læsevejlederen informerer om skolens tilbud som kan være
- lektiehjælp
- lydbøger
- dispensationer, evt. forlænget eksamenstid mm.
- case på bånd
- hæfte med grammatiske øvelser mv.
Du tilbydes en individuel samtale med læsevejlederen, hvis du har læse-, staveog skriveproblemer. På baggrund af denne samtale vurderer læsevejlederen,
hvilken form for hjælp du har behov for.
Du kan få en samtale med læsevejlederen hvis:
- du har problemer med at skrive og stave,
- du i den første tid på skolen oplever, at det er svært at læse, huske og
forstå stoffet.
- du finder ud af, at du har vanskeligheder, fordi du ikke tidligere i
samme omfang har haft brug for at læse, notere og skrive opgaver
Eleverne er til enhver tid velkomne til at kontakte læsevejlederne.
Henvendelse vedr. læsevejledning Fredericia/Vejle til Gerd Siemen, [email protected]
Henvendelse vedr. specialpædagogisk støtte kan ske til
Fredericia/Vejle: Susanne Frederiksen
E-mail: [email protected]
18
Samtykkeerklæring
Til brug på Social- og Sundhedsskolen.
Undertegnede elev på Social- og Sundhedsskolen giver hermed tilladelse til, at
skolen videregiver oplysninger om de forhold, der har betydning for
uddannelsens gennemførsel i uddannelsens teoriperioder til min(e)
praktikansvarlige og praktikstedets uddannelseskoordinator.
Oplysningerne sendes fra skolen til:
Ansættelsessted:
Adresse:
Att.
Dato:
Underskrift:
Hold:
19
Retningslinier
for
opgaveskrivning
20
Indledning
Formålet med disse generelle retningslinier er at give eleverne på Social- og
Sundhedsskolen nogle regler for opgaveskrivning, som kan anvendes såvel
under uddannelsen som senere.
Principperne for en god opgave er enkelthed, klarhed og overskuelighed.
Følg meget nøje de retningslinier/vejledninger du får af din lærer.
Tænk på, at det skal være let for læseren at læse og forstå opgaven. Læseren
har ikke den samme viden, som du har.
Start altid med at gemme dit dokument. Gem evt. også dit dokument på et
USB-stik.
Formelle krav til opgaven:
Opgaven skal afleveres i A4-format og skrives på pc med en læsevenlig
skrifttype.
I mange retningslinier/vejledninger for opgaveskrivning er der angivet et
maksimalt sidetal. Forside, indholdsfortegnelse, kildeangivelse og
bilagsmateriale tæller ikke med i dette sidetal.
En normalside på Social- og Sundhedsskolen indeholder 2100 tegn med
mellemrum. Antal tegn kan aflæses i Word med Funktioner, Ordoptælling.
Forside
Alle forsider skal indeholde:
Holdbetegnelse.
Opgaveskriverens/-skrivernes navn/e.
21
Udarbejdelsestidspunkt og år.
Social- og Sundhedsskolen (Fredericia- eller Horsens afdeling).
Faglærer/kontaktlærer.
Forbeholdserklæring ( se nedenstående)
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen skal give læseren et overblik over opgavens indhold.
Indholdsfortegnelsen skal indeholde hovedoverskrifter med tilhørende sidetal.
Kilde- og litteraturliste
Hvis du anvender bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale i din
opgave, skal disse være opført under kildeangivelse.
Hvis du bruger et citat, dvs. afskrift fra bøger, artikler, pjecer eller andet
skriftligt materiale, skal dette anføres med ”citationstegn”. Eks.: ”Aktivitet,
motion og sund kost kan f.eks. forebygge overvægt og evt. slidgigt, som kan
være meget smertefuldt.” (Møller, 1999; s. 109).
Hvis du anvender andre kilder end bøger, som f.eks. radio, tv eller Internettet
skal du, når det er muligt, angive navn på afsender, navn på udsendelsen og
dato for, hvornår den har været sendt.
Du kan medtage bilag i begrænset omfang. Disse skal i givet fald nummereres
og anbringes sidst i opgaven. Du skal i opgaveteksten henvise til det
nummererede bilag.
Eksempel på litteraturliste
Bog:
Møller, Kirsten; Svanekier, Inger Vibeke;
Carstensen; Lisa (1999): Social- og
sundhedshjælper – bind 1, Munksgaard, 4. udgave
Artikel:
Husted, Birthe og Skriver, Ruth (2000):
Sygeplejersker og assistenter, Sygeplejersken nr.
22
30
Videobånd:
Diabetesforeningen (1992): Aldersdiabetes,
Mediehuset, Svendborg
Lov:
LOV nr. 343 af 16/5/2001: Lov om grundlæggende
social- og sundhedsuddannelser.
Internet:
Nielsen, Steen Baagøe (1998): Mænds
professionelle omsorg – en prosjektbeskrivelse,
rapport fra en nordisk mannsforskningsworkshop
Lysebu, 27- 29 mars 1998 (http://www.mannsforskning.no/publikasjoner/lysebu/nielsen.php3).
(Set d. 21. december 2002)
Må opgaven bruges i undervisningen?
Hvis din opgave må offentliggøres til brug i undervisningen på Social- og
Sundhedsskolen, så skriv det på forsiden.
Kriterierne for de skriftlige opgaver:
Det er vigtigt, at du er opmærksom på kriterierne for den skriftlige opgave.
Skal opgaven eksempelvis laves individuelt, betyder det at det er dig selv, der
skriver opgaven. Enslydende opgaver, opgaver trukket ned fra Internettet og
diverse opgavecentraler er ikke individuelle opgaver. Omgåelse af reglerne
beskrevet i kriterierne til skriftlige opgaver, kan i yderste konsekvens betyde,
at du ikke kan få lov til at fuldføre uddannelsen.
Er du i tvivl om kriterierne for opgaven skal du henvende dig til din faglærer.
23
Forbeholdserklæring (– som skrives på forsiden.):
Denne opgave er udarbejdet af en elev/elever ved Social- og Sundhedsskolen.
Opgaven er ikke rettet eller kommenteret fra skolens eller praktikstedets side.
Opgaven er udtryk for elevens/elevernes egne synspunkter, der nødvendigvis
ikke deles af skolen eller praktikstedet. Kopiering, citering eller anden
gengivelse af opgaven eller dele af den, er kun tilladt med elevens/ elevernes
skriftlige tilladelse (Jævnfør gældende dansk lov om ophavsret).
Opgaven er fortrolig og betragtes som et internt aktstykke og er således ikke
omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen.
24
Model til opgaveløsning
Formål
Vejledning
Under udvikling
25
Ordensregler og almindelige bestemmelser
Hovedbekendtgørelse nr. 1514 af
15.12.2010:
”Skolen skal fastsætte ordensregler for
elever i skolens erhvervsuddannelser. Skolen
skal informere eleverne om ordensreglerne
senest ved undervisningens begyndelse.
Skolen informerer endvidere det lokale
uddannelsesudvalg om reglerne.”
Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og
er tænkt med udgangspunkt i skolens
bærende pædagogiske værdier, såvel som i
skolens generelle værdigrundlag.
Mødepligt og tilstedeværelse
Uddannelsesregler og begrebet
uddannelsesaktivitet
LBK nr. 510 af 19/05/2010 Gældende
(Erhvervsuddannelsesloven)
§ 49. En uddannelses gennemførelse
forudsætter, at eleven deltager i
skoleundervisning, således som det
bestemmes af vedkommende skole i
overensstemmelse med reglerne for
uddannelsen
Hovedbekendtgørelsens § 65:
”Eleverne skal deltage i den enkelte
erhvervsuddannelses skoleundervisning i
overensstemmelse med reglerne for
uddannelsen og elevens personlige
uddannelsesplan”
Et godt undervisnings- og uddannelsesmiljø
er vigtigt for et godt uddannelsesforløb.
Dette er du som elev på Social- og
Sundhedsskolen Fredericia-Horsens med til at
skabe med din tilstedeværelse på skolen.
For at skolen kan give dig den bedst mulige
uddannelse, har du mødepligt til den
skemalagte undervisningstid. Det vil sige, at
du skal møde til tiden både om morgenen og
efter pauser. Skolen er dog klar over, at der
kan opstå situationer, hvor din
tilstedeværelse ikke er mulig. Alle former for
fravær medregnes dog som fravær. Det
gælder uanset årsagen til fraværet, og om
fraværet er velbegrundet. Det vil sige, at
også fravær som følge af bus forsinkelser,
sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer
m.v. samt ferie og fridage uden for skolens
ferieplan medregnes som fravær. Har du
fravær, på grund af sygdom, fødsel eller
andre særlige forhold, der medfører, at du
26
ikke er uddannelsesaktiv, og hvor skolen kan
være bekymret for, om du kan nå
uddannelses målene, indkaldes du til en
omsorgssamtale med din kontaktlærer og
uddannelsesvejleder, hvor der lægges en
handlingsplan for, hvad der skal til, for at du
kan nå uddannelsesmålene.
LBK nr 983 af 27/07/2007 Gældende
(SU-loven)
§ 2. Uddannelsessøgende kan efter
ansøgning få uddannelsesstøtte, når de
1) opfylder de betingelser, der er nævnt i §
2 a,
2) er indskrevet på og gennemgår en
uddannelse, der giver ret til
uddannelsesstøtte,
3) er fyldt 18 år,
4) er studieaktive og
5) ikke får anden offentlig støtte, der
tilsigter at dække leveomkostningerne,
bortset fra stipendium efter afsnit II.
At være uddannelsesaktiv indebærer ikke
blot, at du skal møde til undervisningen, men
også at du afleverer de stillede
hjemmeopgaver til tiden og i det omfang,
skolen har fastsat, og med den kvalitet i
besvarelsen, der forudsættes som minimum.
At være uddannelsesaktiv indebærer også, at
du er aktiv i timerne og aktiv i
projektarbejde.
Du har mødepligt til den skemalagte
undervisningstid. Du skal møde til tiden både
om morgenen og efter pauser, da du som
elev på Grundforløb eller som ansat elev på
Hovedforløb har en ugentlig arbejdstid på 37
timer (gennemsnitlig 30 ugentlige lektioner
på skolen, resten forberedelsestid).
Er du under 25 år, og elev på Grundforløbet,
kontaktes kommunens Ungdomsvejledning
ved et fravær der betyder, at du vil få
vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen.
Er du over 18 år, og modtager Statens
Uddannelsesstøtte, er det en betingelse for
at modtage SU, at du er uddannelsesaktiv,
dvs. deltager i obligatorisk undervisning og
prøver og afleverer opgaver m.v. efter de
regler, der gælder for uddannelsen.
Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i
møder, råd og bestyrelser der vedrører
skolen, betragtes ikke som fravær. Som elev
på hovedforløbet er du omfattet af
almindelige regler og rettigheder for
medarbejdere på ansættelsesstedet.
27
Hovedbekendtgørelsens § 42, stk. 3:
”Skolen skal føre løbende registrering af
elevernes fravær, herunder om fraværet har
haft lovlig grund. Skolen skal underrette den
eventuelle praktikvirksomhed om
registreringen senest ved skoleopholdets
afslutning. Skolen skal til stadighed være i
besiddelse af en oversigt over den enkelte
elevs samlede fravær”
Hovedbekendtgørelsens § 66:
”Eleverne kan være fraværende fra
undervisningen ved sygdom og af andre
lovlige grunde, der er dokumenteret efter
skolens nærmere retningslinier herfor.
Stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter
elevens anmodning bevilge en kortvarig
undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at
eleven kan nå uddannelsens mål. For elever
med uddannelsesaftale træffes afgørelsen
efter forhandling med praktikvirksomheden”
Sygemelding / fravær
Hold skolen og dine klassekammerater
underrettet ved fravær. Det er dit ansvar, at
fravær meldes til skolen, til din
ansættelseskommune og dit praktiksted.
I skoleperioderne skal du melde alt fravær
via registrering i Elevplan.
(Kun i særlige tilfælde ved at ringe til
skolen)
Samtidig skal du melde fravær til din
arbejdsgiver, hvis du som Grundforløbselev
har en uddannelseskontrakt med en
arbejdsgiver. (ansættelseskommune/
region)
Hvis du har brug for at være væk fra
undervisningen i nogle dage i træk, skal du
også huske at kontakte din kontaktlærer og
evt. din praktikvejleder på forhånd.
Du vil løbende kunne følge med i
fraværsregistreringerne. Det er dit ansvar at
følge med i din egen fraværsregistrering og
du skal reagere med det samme, hvis du
opdager fejl i registreringen. Det betyder, at
du skal henvende dig til den lærer, du havde
i den lektion, hvor du mener, der er sket en
fejl. Henvendelsen skal ske senest tre dage
efter den pågældende lektion.
Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller
lignende:
Som hovedregel aflyses undervisningen ikke på
grund af dårligt vejr.
Hvis undervisningen aflyses, gives der besked om
dette til Danmarks Radio P4 Trekanten – P4
Østjylland med henblik på at aflysningen kan
læses op mellem kl. 06.10-07.00 samt vil være
at finde på DR´s hjemmeside (www.dr.dk. under
regionerne).
28
Hjemmearbejde og opgaveaflevering
Bek. Nr. 149 af 25.02.2011
Bilag 1, 6.4. For at elever i uddannelsen kan
aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.1,
skal hvert områdefag være bestået ved prøve
eller standpunktsbedømmelse, og
gennemsnittet af prøver og
standpunktsbedømmelser i områdefag og
grundfag skal være mindst beståkarakteren.
Ingen af karaktererne må være
karakterskalaens laveste karakter. Hvert
enkelt valgfri specialefag skal være bedømt
”bestået”.
I praktikerklæringen for sidste praktikperiode
skal den heri indeholdte
standpunktsbedømmelse være ”Godkendt”,
inden eleven kan gå op til den afsluttende
prøve
Du skal være aktiv og medansvarlig for din egen
uddannelse. Det hjemmearbejde og de opgaver, der
knytter sig til det enkelte fag, skal udføres og afleveres
til den fastsatte tid.
Manglende aflevering af opgaver kan medføre, at den
personlige uddannelsesplan må ændres.
Som udgangspunkt foregår undervisningen på skolen.
Dog kan der, ved projektarbejde og lignende
arbejdsformer, i forbindelse med
problemformulering/opgavebeskrivelse laves en
individuel aftale om, hvor du udfører arbejdet. Af
aftalen skal fremgå, hvor arbejdets konkrete udførelse
finder sted, herunder obligatorisk vejledning,
kildesøgning, institutionsbesøg
29
Praktiske forhold og ordensregler
Hovedbekendtgørelse nr. 1514 af
15.12.2010:
”Skolen skal fastsætte ordensregler for
elever i skolens erhvervsuddannelser. Skolen
skal informere eleverne om ordensreglerne
senest ved undervisningens begyndelse.
Skolen informerer endvidere det lokale
uddannelsesudvalg om reglerne.”
Åbningstider:
Skolen er normalt åben for adgang fra kl. 7 –
16.
Bibliotekerne:
Bibliotekerne på skolerne er beregnet til dig
og skolens ansatte.
Åbningstiden (se skolen hjemmeside
www.sosufh.dk) eller opslag ved
bibliotekerne.
På bibliotekerne findes bøger, tidsskrifter
pjecer, lydbånd, CD- ér og videoer - især om
emner, der undervises i på skolen.
Bibliotekets bøger er registreret i en
database, hvor man både kan søge efter
bestemte bøger, forfattere og efter et emne.
Udlånstider
Du skal bruge dit lånernummer for at kunne l
åne på biblioteket, og udlånstiderne er
følgende: Bøger: 30. dage, videoer: 1. dag,
Tidsskrifter: Kun til brug på biblioteket og
håndbøger: Kun til brug på biblioteket
Biblioteksinformation.
Når et nyt hold starter på skolen bliver der
afholdt biblioteksintroduktion for holdet.
Bibliotekaren hjælper gerne med at finde
ønsket materiale på såvel biblioteket som på
Internet.
Uden for bibliotekets åbningstid er der
mulighed for selvudlåning. Du er ansvarlig for
at registrere, hvilke bøger du låner med
hjem. Følg vejledningen på biblioteket.
Husk at aflevere bøgerne i rette tid, så
andre kan få gavn af bøgerne.
Rygning:
Det er tilladt at ryge udendørs på de anviste
steder. Brug venligst de opstillede
askebægre til at skodde i. Dette omfatter
både elever, personale og gæster.
I praktikperioderne vil det være det
pågældende praktiksteds regler, der er
gældende.
Misbrug:
Som Social- og Sundhedsskole er det vores
overordnede politik at fremme sundhed.
Derfor accepteres rusmidler som alkohol,
30
hash, narkotika og ecstacy m.m. ikke.
Bliver du opmærksom på, at en elev virker
påvirket af et rusmiddel, opfordres du til at
tale med din kontaktlærer, som vil sikre at
eleven bliver kontaktet med henblik på en
samtale.
Ved festlige lejligheder, f.eks. dimissioner,
kan der dog serveres øl og vin.
Mobiltelefoner:
Mobiltelefonen må ikke virke forstyrrende i
undervisnings og læringssituationer
31
IT og brug af skolens udstyr
IT:
Generelt:
Skolens computere skal først og fremmest
anvendes til uddannelsesformål. Computerne
og tilbehøret skal anvendes med omtanke, ingen mad og drikke ved computerne.
Computerne skal slukkes efter brug.
Det er strengt forbudt at ændre på
maskinernes opsætning eller installere egne
programmer eller CD-rom’er.
Du skal bruge dit eget personlige brugernavn
og adgangskode, når du kobler dig på skolens
netværk (ellers virker udskrivning til printer
ikke).
Bruger-id/adgangskode
Du får i starten af uddannelsen udleveret
bruger-id/adgangskoder. Adgangskoder er
personlige og må ikke videregives.
Netværket og internettet.
Danske og internationale love og regler om
ophavsret m.m. skal overholdes.
Skolens udstyr må ikke bruges til spredning
af budskaber i modstrid med dansk lovgivning
eller til spredning af racistisk eller nazistisk
propaganda.
Skolens udstyr må ikke benyttes til søgning
og databehandling af børneporno og andet
pornografisk materiale.
32
Enhver brug af computere og nettet, som
efter skolens vurdering enten er ulovlig eller
skadelig for skolens omdømme eller
virksomhed er forbudt.
Alle skal overholde god Net-etik på
Internettet. Du må f.eks. ikke sende anonym
e-post eller på anden måde genere andre
brugere af nettet.
Du har selv ansvaret for det, du foretager
dig. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de
handlinger, du foretager.
Sanktioner.
Ved overtrædelse af reglerne kan du
idømmes karantæne (adgangskode inddrages
i en periode). Grovere tilfælde kan medføre
bortvisning fra skolen og i visse tilfælde
kontaktes myndighederne.
Mobning:
Bekæmpelse af mobning er en fælles opgave.
Vi forventer, at du viser respekt overfor
andre, både i adfærd og kommunikation. Du
har medansvar for, at der er et godt
arbejdsmiljø i klassen og på skolen.
33
Videoovervågning:
Skolen foretager videoovervågning af skolen
døgnet rundt. Vi gør opmærksom på dette
ved skiltning på dørene ved alle
indgangspartierne. Optagelserne gemmes
nogle dage, hvorefter de bliver slettet.
Fotokopiering:
Der forefindes fotokopieringsmaskiner (sort
/hvid) på skolen der står til rådighed for dig.
Du kan købe kopikort på sekretariatet.
Til faglig brug vurderer din underviser
materialets relevans og kan eventuelt
udlevere et kopikort til dig.
Du har mulighed for at få lavet farvekopier i
sekretariatet. Pris er 5 kr. pr. kopi.
Underviseren kan i enkelte tilfælde give dig
lov til at få farvekopier
på skolens regning, hvis det du skal have
kopieret i farver er af faglig betydning for
opgaven (eksempelvis en billedanalyse i
dansk).
Indtagelse af mad og drikke:
Det forventes at du rydder op efter dig selv.
Måltiderne indtages i pauserne.
Fotografering/videoptagelse:
Du må ikke fotografere andre uden accept på
skolens område
34
Forholdsregler ved overtrædelse
Tavshedspligt:
Forvaltningslovens § 27:
”Den, der virker inden for den offentlige
forvaltning, har tavshedspligt jf. Borgerlig
straffelov § 152 og §§ 152 c-f, når en
oplysning ved lov eller anden gyldig
bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller
når det i øvrigt er nødvendigt at
hemmeligholde den for at varetage
væsentlige hensyn til offentlige eller private
interesser”.
Straffelovens § 152, stk. 1.:
”Den, som virker eller har virket i offentlige
tjeneste eller hverv, og som uberettiget
videregiver eller udnytter fortrolige
oplysninger, hvortil den pågældende i den
forbindelse har fået kendskab, straffes med
bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder”.
Tavshedspligt:
Alle elever i ansættelsesforhold er omfattet
af tavshedspligten jf. forvaltningsloven.
Forsikringsforhold / arbejdsskader:
Grundforløbet: Elever der går på
grundforløbet er ikke dækket af forsikringer
tegnet af skolen. Eleverne bør undersøge
hvor vidt de selv eller deres forældre har
forsikret dem i forhold til den dækning de
ønsker.
Elever på hovedforløbet: Elever med
ansættelseskontakt er dækket af de
forsikringer arbejdsgiveren har tegnet.
Forsikringsforhold / arbejdsskader, fortsat:
Der er ingen forsikringer der dækker tyveri
på skolen.
Alle arbejdsskader skal anmeldes –
ansættelsesstedet foretager anmeldelsen – i
tvivlstilfælde henvender du dig på skolens
sekretariat..
Beredskabsplan:
En plan for hvad der skal gøres ved brand og
katastrofer mv. forefindes i hvert
undervisningslokale.
Instrukserne ændres løbende i forhold til de
faktiske forhold.
En kopi af de gældende instrukser ligger på
skolens hjemmeside (www.sosufh.dk).
35
Forholdsregler ved overtrædelse:
Forholdsregler ved overtrædelse:
Hovedbekendtgørelsen:
§ 67. Skolen kan udelukke en elev fra fortsat
undervisning, jf. § 50, stk. 1, i lov om
erhvervsuddannelser.
Stk. 2. En elev kan kun udelukkes fra fortsat
undervisning, når mindre vidtgående
foranstaltninger, jf. stk. 3, og § 53, forgæves
har været forsøgt. For elever med
uddannelsesaftale skal skolen endvidere
følge fremgangsmåden efter § 74, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Skolen afgør ud fra karakteren og
graden af forsømmelserne eller de
disciplinære forseelser, hvilke
foranstaltninger der skal forsøges iværksat
for at undgå at udelukke eleven, herunder de
foranstaltninger, der er nævnt i § 53,
samtaler, advarsler, midlertidig
hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet
skoleophold, overflytning til anden skole og
kombinationer heraf. Skolen skal registrere
de anvendte foranstaltninger for den enkelte
elev.
Stk. 4. Hvis udelukkelsesgrunden kun angår
valgfri supplerende undervisning, kan
udelukkelsen kun omfatte denne.
Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og
er tænkt med udgangspunkt i skolens
bærende pædagogiske værdier.
Skolen går ud fra, at alle overholder
ordensreglerne, da vi alle har en interesse i
et godt og aktivt studiemiljø, hvor der er
plads til alle.
Skulle ordensreglerne undtagelsesvist blive
brudt, kan skolen benytte sig af følgende
muligheder:
Mundtlig påtale, skriftlig advarsel,
midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til
fornyet skoleophold, overflytning til anden
skole og kombinationer heraf. Der vil
ligeledes ske et notat i din elevsag.
Ved særligt grove forseelser kan du uden
forudgående varsel hjemsendes med
øjeblikkelig virkning. Skolens ledelse skal
efterfølgende træffe afgørelse om evt.
udelukkelse fra fortsat undervisning og give
dig skriftlig meddelelse om dette jf. § 69
med angivelse af klageadgang.
Skolen har pligt til at underrette ansættende
myndighed, samt forældremyndighedens
indehaver for personer under 18 år.
§ 68. Findes en elev at have gjort sig skyldig
i særlig grov forseelse, og må det påregnes,
at der som følge heraf vil blive truffet
afgørelse om udelukkelse fra fortsat
undervisning, kan eleven hjemsendes uden
forudgående varsel, indtil der er truffet
endelig afgørelse af
udelukkelsesspørgsmålet.
§ 69. Når en elev har forsømt al undervisning
i længere tid, og skolen forgæves har
udfoldet rimelige bestræbelser på at komme
i kontakt med eleven, kan skolen betragte
eleven som udmeldt. Skolen skal dog
forinden kontakte elevens eventuelle
praktikvirksomhed og inddrage denne i sine
overvejelser. Skolen skal give
praktikvirksomheden meddelelse og søge at
give eleven meddelelse om udmeldelsen ved
almindeligt og rekommanderet brev.
Opsigelse af ansættelsesforholdet i
forbindelse med fravær kan finde sted efter
skolen forinden har inddraget ansættende
myndighed.
36
Forholdsregler ved overtrædelse:
§ 70. For elever, der er undergivet
forældremyndighed, sendes eventuelle
skriftlige meddelelser til
forældremyndighedens indehaver med kopi
til eleven.
Hovedbekendtgørelsens § 72.
Når skolen udelukker en elev fra fortsat
undervisning, skal skolen over for eleven og
den eventuelle indehaver af
forældremyndigheden samt
praktikvirksomheden skriftligt angive, på
hvilke faktiske forhold afgørelsen er baseret,
og give oplysning om klagereglerne. Med
hensyn til disse afgørelser finder
forvaltningslovens regler om begrundelse,
partshøring og klagevejledning tilsvarende
anvendelse.
Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan
afgørelser om udelukkelse fra fortsat
undervisning, midlertidighjemsendelse,
indkaldelse til fornyet skoleophold eller
overflytning til anden skole kun træffes efter
forhandling med praktikvirksomheden.
Stk. 3 Skolen underretter virksomheden om
de afgørelser, der er omtalt i stk. 2, samt om
skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører
forhold, der har betydning for elevens
muligheder for at gennemføre
uddannelsesforløbet.
Ved udelukkelse fra fortsat undervisning skal
skolen kontakte såvel dig,
forældremyndighedsindehaveren og
ansættende myndighed.
Har du en uddannelsesaftale skal ansættende
myndighed inddrages inden beslutning om
udelukkelse fra fortsat undervisning træffes.
Ved tildeling af advarsel skal ansættende
myndighed kontaktes.
Ved øjeblikkelig udelukkelse skal skolen
efterfølgende hurtigst muligt kontakte
ansættende myndighed.
Hovedbekendtgørelsens § 74:
Ved udelukkelse fra fortsat undervisning
bortfalder en eventuel uddannelsesaftale, jf.
§ 62 i lov om erhvervsuddannelser.
Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når
eleven er midlertidigt hjemsendt til
virksomheden.
37