Bovbjerg F yr

Velkommen til Dusordningen på Løvvangskolen.
Der er 3 afdelinger i Løvvangdussen.
Sinkadusen
Løvbakken 6
9400 Nørresundby
Tlf. 31994080.
Dus Strubjerg
Strubjerg 165
9400 Nørresundby
Tlf. 31994090.
Centerdussen
Løvbakken 6
9400 Nørresundby
Tlf. 31994085
Dusstrukturen er således, at Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse går på Sinkadusen og 3. klasse
og dus 2 på Strubjerg. I begge afdelinger er der grupper med handicappede børn, disse fordeles efter funktionsniveau og alder. I dussen fordeles børnene i grupper på tværs af klasser,
handicap og to-kulturelle grupper.
Centerdussen er et tilbud for § 20.2 børn, med stort behov for pleje og omsorg, disse børn kan
ikke umiddelbart profiterer af daglig integration med den øvrige dus. Denne gruppe har lokale
fællesskab med skoledelen.
Dusordningen generelt i Aalborg kommune :
Dusordningen er et socialpædagogisk skolefritidstilbud med pladsgaranti til børn i børnehaveklasse – 3. klasse. Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov kan mod dispensation
forblive udover 3 klasse.
Dusordningen er et tilbud med kontrolleret fremmøde, dog således at børn i 3.klasse har mulighed for ikke kontrolleret fremmøde til nedsat takst.
Forældrebetaling :
Pr.01.01.13 Kontrolleret pasning kr. 1.569,00 pr. måned.
Ukontrolleret pasning kr. 1.469,00 pr. måned.
Juli måned er betalings fri. Der kan søges om søskenderabat og pædagogisk friplads.
Åbningstider:
Mandag – torsdag
kl. 06.30 – 07.50 og 11.30 – 16.45.
Fredag
kl. 06.30 – 07.50 og 11.30 – 16.30.
For 0-3 klasse og special/center klasse børn er der morgenåbning fra kl. 6.30 –7.50.
Morgenåbningen finder sted i Sinkadusens lokaler.
På skolefri hverdage har vi åbent hele dagen. På dage med få børn, vælger vi at have fælles
åbent på Sinkadusen.
Der er lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Og d. 27 – 30.december
2013 på grund af udvidet morgenåbning. (Der vil være nødåbning, i samarbejde med de øvrige dusser i Nørresundby, ved behov ret henvendelse til dusleder senest 14 dag inden)
Der er ferie lukket i uge 29 og 30 i 2014. (Ved uomgængeligt behov for pasning i disse uger,
skal der ske henvendelse til dusleder inden d. 1. juni 2014)
Dus 2.
Fra begyndelsen af 4. klasse kan børnene blive meldt i Dus 2, et tilbud for de 10 – 12 årige.
beliggende i Dus Strubjergs lokaler.
Forældrebetaling :
Pr.01.01.13 kr. 611,00 pr. måned. Juli og August er betalings fri
Målsætning for Løvvangdussen.
Vi vil i samarbejde med forældre og skole skabe et trygt og udfordrende miljø for børnene.
Vi finder det vigtigt, at børnene igennem leg og fællesskab lærer, at drage omsorg for hinanden, foretage valg, og lærer at løse konflikter.
Vi vil være et fristed for børnene, hvor de kan prøve kræfter, få oplevelser og drage erfaringer
ud fra netop deres evner og muligheder.
Børnene tilknyttes en bestemt stue, med faste pædagoger for derigennem at skabe tryghed for
såvel børn som forældre.
Børnene har selv indflydelse på hvad de vil deltage i af de mange tilbud f.eks. fodbold, svømning, kreative sysler, spil, og meget andet. Hvis et barn konsekvent fravælger aktiviteter, vil
vi efter nogen tid forlange at barnet deltager, således at der er et reelt grundlag at vælge fra på.
Vi giver børnene en vis frihed under ansvar, de får lov at bruge hele legepladsen, med alle
gemmestederne, vi mener det er vigtigt at børn ikke hele tiden føler sig overvåget. De ved
altid hvor de kan finde en voksen, hvis der opstår problemer.
Vi har i fritidsdelen opprioriteret følgende værdi-ord i vort arbejde med børnene:
- Tryghed
- Ansvarlighed
- Samarbejde
- Selvværd og selvtillid
- Integration
DUS indholdsplan.
Der udarbejdes i Dus status/udviklings-skemaer på alle børn, disse vil en gang årlig blive
gennemgået med forældrene, og de vil indgå som et samarbejdspapir (lærer/pædagog) omkring det enkelte barn.
Idrætsdus:
I dus indholdsplanen og i Børne og unge politikken er der stort fokus på Sundhed, krop og
bevægelse. Her på Løvvangdussen vil vi gøre en særlig forebyggende indsats.
Personalegruppen har i 2009 været igennem et uddannelses forløb med folk fra Danmarks
Idrætsforbund og Kosmos. Løvvangdussen blev i oktober 2009 certificeret som idrætsdus.
Vores mål er:
At integrere pædagogisk idræt i hverdagen
At fremme bevægelsesliv og glæde i dussen
At fremme alsidige bevægelses miljøer
At udvikle kompetencer hos personalet
At øge kendskabet/samarbejdet til det lokale foreningsliv.
Integration :
Til Løvvangdussen er der tilknyttet grupper af børn med særlige behov, så som børn med forskellige handicaps eller to-kulturelle børn. Det er vi voksnes opgave, at være formidlere omkring ligheder og forskelligheder, sådan at børnene ikke af ren og skær uvidenhed optræder
negativt og fordomsfuldt overfor hinanden. Børn bliver kun ansvarlige og sociale af, at omgås
ansvarlige og sociale voksne.
Vi mener det er vigtigt at børnene lærer at bruge og kende lokalområdet.
Vi vil være aktive og synlige i Løvvangsområdet. Vi vil samarbejde med biblioteket, børnehaver, og foreninger i området.
Dus.
Dus står for det udvidede skolesamarbejde. Pædagogerne indgår i skoledelen, via samarbejdet
mellem lærere og pædagoger skabes således helhed i børnenes hverdag.
Pædagogerne deltager i skoledelen. Timerne ligges som socialpædagogisk indsats, og i emneugerne. Timerne fordeles i 0.-1.-2. og 3. klasse. Som noget forholdsvis nyt er der indført Otimer, her er det pædagogerne, der varetager undervisningen, her er der særligt fokus på trivsel og sundhed.
Tværfagligt samarbejde :
Løvvangsdussens personale indgår i tværfagligt samarbejde med :
Lærerne på Løvvangskolen, Familie og beskæftigelses afd.Nord, PPR pædagogisk psykologisk rådgivning, SSP samarbejde mellem skole og kulturforvaltning, socialforvaltning og politi. Børnehaverne i området. Sundhedsplejersken og Trivselsgruppen på skolen.
Månedsplan :
Månedsplanen udkommer den 1. i måneden, i planen prøver vi at samle alle relevante informationer.
Forældresamarbejde :
Det er vigtigt for barnets trivsel, at der er et godt samarbejde mellem forældre og personale,
og at samarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid.
Forældre kan altid henvende sig til personalet, hvis de ønsker en samtale.
Hvis vi bliver bedt om en udtalelse omkring et barn, vil forældrene altid blive indkaldt til en
gennemgang af det skrevne. Det samme sker, hvis vi mener der er brug for, at fremsende en
underretning til socialforvaltningen.
Forventninger til forældrene:
- at I giver den nødvendige information om barnet.
- at I giver besked når deres barn holder fri, er syg eller andet.
- at I sørger for at barnet har skiftetøj og regntøj i garderoben.
- at I læser vores månedsplan, og afleverer tilbagemeldinger til tiden.
- at I giver os besked, hvis der sker ændringer, i forhold til de oplysninger, vi har på kartotekskortet ( tlf. nr. ny adresse m.m. )
- at I bakker op om vores arrangementer.
- synes I, at vi gør det godt her i Løvvangdussen, håber vi, at de fortæller det til alle og
enhver, skulle der være noget, vi gør knap så godt, så sig det til os. Vi kan gøre noget
ved det, det er der ikke andre der kan.
Dus-Forældrerrepræsentanter :
Skolebestyrelsen indgår i ansættelsessamtaler, godkendelse af budget, planlægning af ferielukning, arrangementer m.m.
Mange Dus-hilsner, dusfællesleder: Nina Lykke Madsen. Tlf. 99824060