tryk her - Etape 3

Hestebedgård
Årsskrift 2011
Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) “Hestebedgård”
Adresse: kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk
www.hestebedgård.dk
E-mail: [email protected]
Institutionens formål: At eje, administrere og vedligeholde Hestebedgård
og hertil hørende samlinger, Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk, som
mindestue for Henrik og Olivia Larsen samt som museum og base for
andre kulturelle aktiviteter, samt sikre at samlingerne er tilgængelige for
offentligheden og skal stille dem til rådighed for undervisning og formidle
kendskabet til den historie og kultur, som ejendommen med samlinger
repræsenterer.
Museumskategori: Kulturhistorisk museum og mindestue, ikke
statsstøttet.
Oprettelse: Institutionen er oprettet på generalforsamlingen i
Hestebedgårds Venneforening, Orø 13 april 2011, hvor Hestebedgårds
1
Venneforening, Orø blev omdannet til den selvejende institution(fond)
”Hestebedgård”.
Medlemsskab: Som støttemedlemmer kan optages personer, foreninger
m.v., som ønsker at støtte institutionens formål. Der erlægges et årligt
kontingent der fastsættes af institutionens bestyrelse
Samarbejdsaftaler og økonomisk støtte: Der er et samarbejde med Orø
Museum idet Orø Museum i øjeblikket har 2 repræsentanter i
institutionens bestyrelse og der er et uformelt samarbejde med Holbæk
Museum. Der er ydet økonomisk støtte fra en række personer og
virksomheder og FødevareErhverv og Skov- og Naturstyrelsen har
tidligere ydet et væsentligt bidrag til renovering af bygningerne
Bestyrelse: Carsten Roug(formand) tel. 59470225, Ole
Nielsen(næstformand) tel. 59470034, Axel Dolleris(kasserer) tel.
59470151, Ester Lauersen(sekretær) tel. 59470550, Margit
Christiansen(familiens repræsentant) tel. 44481085, Britt Larsen tel.
59470230. Gitte Busk-Clausen tel. 59470746. Bent Møller(suppleant),
Jens Johan Dahlkild(suppleant)
Som følge af Bent Møllers død foråret 2011 og Gitte Busk-Clausens
bortrejse og udtrædelse af bestyrelsen er Jens Johan Dahkild tel. 59474705
indtrådt i bestyrelsen.
Kasserer: Axel Dolleris
Revisor: RSM plus, statsautoriseret revisor Lars Østerkryger
CVR nummer: 33909586
Bankkonto: Nordea Bank Reg.nr. 0333 Konto 0743957784
Entre: 20 kroner for personer over 12 år. Medlemmer har gratis entre.
Åbningstider 2011: Lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 14-16, samt efter
aftale
Bygninger og udendørs arealer: Ejendommen er en tidligere
landbrugsejendom bestående af 8 bygninger på ialt 657 kvm. i grundplan.
Stuehuset bygget 1849 er på 130 kvm. og indeholder mindestuerne. De
øvrige bygninger har været brugt som avlsbygninger og til opbevaring af
maskiner. Alle bygninger er i behov for renovering. Grunden er efter
frastykning af landbrugsjorden på 5314 kvm..
2
Projektet med renovering af mindestuer og kostald, der blev støttet af
FødevareErhverv og Skov- og Naturstyrelsen, blev endelig afsluttet og den
sidste del af støttebeløbet udbetalt februar 2011.
I april blev der opsat 3 bænke ved bøgestammen på stykket SV for
kostald og svinehuset, og i haven nord for stuehuset blev der i maj opsat en
flagstang på den plads hvor den gamle flagstang stod. Begge dele blev
sponsoreret.
I bygningerne er der foretaget diverse forbedringer, hvoraf de
vigtigste er etableringen af forsatsruder i hele stuehuset, ialt 30 stk.,
tilvirket af Axel Dolleris og isat energiglas. Materialerne blev sponsorede
og arbejdet med maling og isætning udført med frivillig arbejdskraft. Vi
håber at kunne spare en del på varmeregningen fremover.
Laden har gennemgået en større forandring idet de større
landbrugsmaskiner o.a. der stod i laden blev flyttet. Tærskeværket blev
flyttet til den oprindelige plads ved kværnen, under kornloftet, og bl.a.
halmpresseren oa blev flyttet til maskinhuset. Gulvet blev helt ryddet og
der blev herefter støbt cementgulv i hele laden og opsat skillevæg mod
hestestald og brændselsrum. Arbejdet blev økonomisk muligt takket være
et større beløb indsamlet ved Bents Møllers mindehøjtidlighed juli 2011
og takket været sponsoreringer fra Østre Færge, gmd. Lars Foverskov samt
Niels Erland Nielsen der sammen med Bo Møller, Jørgen Larsen og Knud
Andreasen stod for arbejdet, og med hjælp af mange frivillige.
Der er etableret en længe ønsket vandpost ved køkkenindgangen fra
kælderen og i selve kælderen er den gamle pigstensbelægning frilagt og
der er herefter lavet en ny trappe som letter nedgangen til den dybe kælder,
der forhen var brød- og ølkælder.
Der er lige efter nytår 2011/12 opsat 2 nye varmepumper med 8
graders funktion sponsoreret af Vaillant.
I øvrigt er der foretaget almindelige vedligeholdelsesarbejder på
bygninger med tjæring af bindingsværk og kalkning af murværk og mod
vest er arbejdet med at reparere væggens pudslag og hævning af
varmepumpen udført som sponsoreret arbejde.
Museets/Mindestuens drift: Museets drift har været tilfredsstillende det
forløbne år. Antallet af besøgende har været omtrent som budgetteret og
antallet af registrede medlemmer svagt stigende og der har i årets løb været
3
omkring 1000 betalende gæster, heri dog ikke medregnet gæster til diverse
arrangementer. På Orødagen 5 juni var der omkring 160 besøgende og
dagen blev afviklet i strålende vejr hvor folkedanserne viste deres
færdigheder akkompagneret af spillemandsmusik, og Folketingets
daværende trafikordfører, Flemming Damgård Larsen, holdt
grundlovstalen. Til kulturaftenerne afholdt i februar/marts og juli/august
var der omkring 200 gæster. Høstfesten der blev afholdt 1 oktober i den
nyindrettede lade var meget vellykket med deltagelse af 60 gæster samt
hjælpere. Laden var pyntet fint på tradionel vis og vi var iår begunstiget af
en af de varmeste oktoberaftener i mange år. Takket være renoveringen af
ladegulvet var der blevet mere plads og nu også plads til en lille svingom.
Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen i 1000 år er fortsat
gennem hele sæsonen og nedtages først i det nye år for at give plads til en
udstilling med luftfoto af ejendommene på Orø. Julestue og juleridning
blev afholdt 10 december med deltagelse af ryttere fra Orø Rideklub og
besøg af ca 40 gæster. Juleridningen foregik iår uden akkompagnement af
spillemænd, der var optaget andetsteds.
Af de mange besøg der har været på gården kan nævnes at
Folketingets Ø-kontaktudvalg besøgte gården april 2011 og at gæsterne
på Ø-seminaret der gæstede øen oktober 2011 også gav sig tid til at
besøge gården.
30 juli blev afholdt en mindehøjtidelighed for Bent Møller med
deltagelse af den nærmeste kreds fra sommerhusområdet hvor familien har
haft sommerhus i omkring 60 år, samt fra øen i øvrigt. Bent var en markant
personlighed der gennem mange år satte sit præg på Orø, især gennem sin
foredragsvirksomhed og sin dybe interesse for og viden om Orøs historie
og natur
Udgifterne det forløbne år var lidt lavere end budgetteret og da både
donationer og indtægterne ved diverse arrangementer var betydeligt større
end budgetteret blev driftsoverskuddet større end budgetteret.
Museets/Mindestuens samlinger: Mindestuerne er placeret i stuehuset og
her er der kun sket få ændringer i årets løb. Køkken, bryggers, stue,
finstue, øverstestue og soveværelse samt det nyindrettede depot- og
computerrum er uforandrede og her findes nu en del af de væsentligste
arkivalier, dagbøger, regnskaber, bøger fra den gamle sognebogsamling
4
m.m.. I det lille kammer ved siden af Kjelds kammer er der nu indrettet
plads til en del af de mange skrifter der efterhånden er renskrevet. I
kælderrummet er gulvets pigstensbelægning frilagt og her findes den
gamle brødhylde samt den gamle tallerkenrække der tidligere var placeret i
bryggerset.
Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: Gennemgangen af effekterne
er fortsat. Renskrivningen og digitaliseringen af dokumenter er fortsat.
Henrik Larsen skrev kort før sin død i 1984 et sammendrag af sine
dagbøger fra 1908 til kort før hans død i 1984, og disse er nu renskrevet og
er fremlagt til gennemsyn. En del af den store fotosamling som Henrik
Larsen samlede og registrede få år før sin død er nu indscannet og vil blive
fremlagt efterhånden som billederne bliver færdigbehandlede. En del af det
renskrevne materiale er nu i hæfteform og kan købes på Hestebedgård. Der
kan udleveres kopier af det materiale der ikke er til salg. En foreløbig
fortegnelse over hæfter til salg findes bagerst i årsskriftet.
Udstillinger, foredragsvirksomhed og anden informationsvirksomhed:
Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen i 1000 år, der forsøger
at beskrive de 6 overfartssteder der med sikkerhed har været, nedtages
efter nytår 2011/2012. Vi har herefter planer om en udstilling med
luftfoto af øen og øens ejendomme og der er givet tilsagn fra Orø
Museum og en lang række privatpersoner om at Hestebedgård kan låne
foto til denne udstilling, som vi har planlagt skal åbne lørdag den 31 marts
2012.
Der har i årets løb været afholdt 7 kulturaftener med omkring 200
gæster. De 4 aftener i februar og marts var emnerne: Vilde planter og
buske på Orø, vinterens fugle, vikingetiden og færgesteder og
anløbspladser på Orø ved Bent Møller og Ole Nielsen fortalte om Heksen
Barbara og landbrug i gamle dage. Søren Leonhard om fiskeri i gamle
dage. Ved de 3 aftener sommeren 2011 fortalte sogneprøst Kirsten
Schmidt om Orø Kirke og dens præster. Ole Nielsen fortalte historier og
om gamle traditioner på Orø og den sidste aften fortalte læge Carsten Roug
om sundhedsvæsenet og lægerne på Orø i gennem tiderne.
5
Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø
Museum idet Hestebedgård har 2 medlemmer af Orø Museums bestyrelse.
Desuden er en del af den store mængde dokumenter der findes på både
Orø Museum og Hestebedgård at betragte som fælles eje. Det gælder især
de dokumenter der i tidens løb er udleveret af Hestebedgårds tidligere ejer,
Henrik Larsen og renskrevet af Orø Museum, samt de dokumenter
vedrørende Hestebedgård der er indleveret til Orø Museum før
Hestebedgård blev overdraget til Orøs borgere. Desuden findes et uformelt
samarbejde med Holbæk Museum.
Frivilligt arbejde: Der er ikke ført nogen egentlig opgørelse over frivilligt
arbejde på gården efter at det af FødevareErhverv støttede
renoveringsprojekt er afsluttet 2010. Godt 40 personer har deltaget i det
frivillige arbejde i det forløbne år, enten ved den almindelige
vedligeholdelse eller som medhjælp ved arrangementer. Vi er meget
taknemlige for denne hjælp og håber at man også fortsat vil støtte
Hestebedgård på denne måde.
Sponsorer og donorer: Følgende virksomheder eller enkeltpersoner har
ydet økonomisk og/eller praktisk støtte i 2011. Det bemærkes at enkelte
personer efter eget ønske er udeladt af registreringen. Desuden er en række
af de personer, arkiver/museer der har ydet bidrag til udstillingerne ikke
medtaget i oversigten, ligesom personer der har deltaget i det almindelige
”frivillige arbejde” ikke er medtaget.
Andersen, Lene
Ballisager, Ib
Busk-Clausen, Lasse
Christensen, Torben,
Dagli’Brugsen
Dolleris, Axel, Næsbygade 15
Foverskov, Lars, Skovhøjgård, Nørrestængevej 16, gårdejer
Larsen, Kjeld
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
Mindefond, Bent Møllers
6
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for
FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V
Møller, Bent, Rylestien 1
Møller, Bo, Orø Grave- og Udlejningsforretning
Nielsen, Frimodt, elektriker
Nielsen, Niels Erland
Nielsen, Ole, Vestre Strandvej 18
Orøhallen
Orø Museum
Pedersen, Peter, Kratvej 5, tømrermester
Spillemændene Kaj og Max
Sørensen, Ole, Stærkendevej 135, Vindinge, 4000 Roskilde
Vaillant A/S, Drejergangen 3 A, 2690 Karlslunde
Volland, Girly, Kattekærstrædet 13
Von Staffeldt, Jesper, Brøndevej 43
Østre Færge, Svend Jensen, Østre Færgevej 66
Mål for sæsonen 2012: Åbningstiderne lørdag kl. 10-12 og onsdag kl. 1416 samt efter aftale fortsættes. Det må dog forventes at der i enkelte
vintermåneder ikke vil være faste åbningstider i den kommende
vintersæson.
Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen nedtages og
erstattes af en udstilling med luftfoto fra omkring 1950 og frem til nutiden.
Udstillingen planlægges åbnet den 31/3-2012.
Til Orødagen den søndag den 3 juni vil der være gratis adgang for
besøgende i lighed med tidligere år.
Der er planlagt en serie foredragsaftener februar/marts og juli august
2012
I sidste halvdel af september vil der blive afholdt høstfest i lighed
med tidligere år og før jul bliver der som sædvanligt et julearrangement
med julestue og juleridning.
Den påbegyndte registrering og digitalisering af effekter og
dokumenter fortsættes og det tilstræbes at gøre denne viden tilgængelig for
offentligheden.
Den sikring af ejendommen der er påbegyndt planlægges fortsat. Ved
prioriteringen af disse renoverings- og bevaringsarbejder vægtes arbejder
7
der øger sikkerheden for ejendom og effekter højest, samt tiltag der letter
og forbedrer formidlingsarbejdet.
Der er sendt ansøgning til Realdania om midler til renovering af
svinehuset med henblik på at indrette dette til mødelokale og arkiv
8
Udpluk af skrifter til salg eller til gennemsyn på Hestebedgård:
Bybjerg 1895
Bybjerg 1950
Børn på gården
Dagbøger
januar 1908 – 14 august 1908
15 august 1908 – 31 oktober 1909
1 november 1909 – 30 april 1911
19 april 1956 – 27 april 1958
Uddrag af dagbøger fra 1908 til 1984
Det kommunale selvstyre
Dyreoldshusene
Dødsfald fra 1908 – 1979
Fra min tidligste tid
Fundet af guldkorset
Gamle marknavne
Gamle Orøudtryk
Gårdens indretning
Hestebedgårds historie i uddrag ved Holger Larsen
Hestene
Indberetning til Nationalmuseet
Dagliglivet på Hestebedgård, indberettet 1977
Dagliglivet på Orø, indberettet 1976
Fiskeriet, indberettet 1977
Fortids haver, indberettet 1978
Koklokken
Matrikelregistranten
Mortens Stine fortæller
Om slægten
Oplevelser i offentlighedens tjeneste
Orø efter år 1800
landbrugets udvikling
Orø før år 1800
Orø før og efter år 1800
Orøs forbindelser med omverdenen
Orø Sogneråds forhandlingsprotokol, uddrag
9
24 sider
19 sider
3 sider
20 kr.
20 kr.
10 kr.
32 sider
45 sider
60 sider
58 sider
530 sider
8 sider
2 sider
15 sider
9 sider
1 side
50 kr.
50 kr.
50 kr.
50 kr.
10 sider
15 sider
1 side
20 kr.
20 kr.
20 kr.
6 sider
28 sider
3 sider
5 sider
2 sider
365 sider
1 side
8 sider
17 sider
20 kr.
20 kr.
38 sider
6 sider
40 sider
50 kr.
20 kr.
50 kr.
Ourø Sogns Vandløbsprotokol, uddrag
Rigsdagsvalg
Skoleklassen 1904, hvad blev der af dem
Slægtsgården Hestebedgård
Udviklingen i Bybjerg og Brønne
3 sider
6 sider
8 sider
83 sider
4 sider
Af andre hæfter kan nævnes:
Cykelture på Orø, med nogle af Anbergs tegninger
En Orødrengs barndomsminder fra tiden før århundredskiftet,
af Johannes Prip
Kvindearbejde i gamle dage, af Caroline Nielsen
Liden Elna på Ourø
Orøs forbindelser med omverdenen og andre artikler
Trampestierne på Orø
10
20 kr.
50 kr.
10 kr.
20 kr.
50 kr.
10 kr.
20 kr.
20 kr.
10 kr.