UGE7&8 - Rondetunet

Skolebeskrivelse for
Torstedskolen 2010/11
ve
ga
ud
eb
W
BØRN OG UNGE
ve
ga
ud
eb
W
Torstedskolen ................................................................. 3
Samlet vurdering af skolen ............................................. 4
Rammebetingelser ......................................................... 6
Budgettal 2010 ........................................................... 6
Personaletal................................................................ 6
Pædagogiske processer ................................................. 7
Indsatsområder og resultater ..................................... 7
Mission og vision .................................................... 7
Værdigrundlag ........................................................ 7
Udviklingsmål ............................................................. 7
Indsatsområder 2010-2012 ........................................ 8
1. Et godt og fagligt læringsorienteret miljø ............ 9
2. Faglige udfordringer for alle ............................... 9
3. Forpligtende fællesskaber ................................ 10
4. Den alsidige udvikling ....................................... 11
5. Professionalitet ................................................. 12
6. Tryghed, trivsel og tolerance ............................ 12
Indsatsområder 2011-2013 ...................................... 13
1. Inklusion ........................................................... 13
2. Mål- og indholdsbeskrivelse for Torsted SFO .. 14
3. Fra Pædagogisk servicecenter til Pædagogisk
læringscenter ........................................................ 14
4. Cooperative Learning ....................................... 15
5. Læring og multimodalitet .................................. 15
6. Sprogpolitisk handleplan .................................. 16
Udfordringer .............................................................. 17
Den røde tråd ....................................................... 17
Byggeri og renovering .......................................... 17
Tabeller ......................................................................... 18
Rammebetingelser ................................................... 18
Resultater ..................................................................... 21
Lærernes uddannelsesniveau .................................. 23
Midler til efteruddannelse ......................................... 26
Elevtal og SFO-andel ............................................... 28
Elevfravær ................................................................ 29
Procedure ved fravær ........................................... 30
2
2
Torstedskolen
Tlf.: 76 29 32 30
Fax: 75 64 47 39
Hjemmeside:
E-mail:
si.torstedskolen.horsens.dk
[email protected]
Skoleleder:
Viceskoleinspektør:
Afdelingsleder:
Ledende pædagog:
Per Bentsen
Klaus Schubert
Kari Edvardsen
Hanne Juul Gørlitz
eb
W
Torstedskolen er en dynamisk og udviklingsorienteret 4sporet folkeskole med ca. 900 elever fordelt på 17 klasser i skolestaten og 21 klasser samt to læseklasser på
mellemtrin og i udskolingen.
Der er ca. 300 pladser i Torstedskolens SFO.
ud
Skolen er beliggende centralt i et parcelhuskvarter, som
er under udbygning i den sydvestlige del af Horsens.
ga
ve
Skolen er et naturligt samlingspunkt i lokalområdet. Med
de aktuelle klassekvotienter og en forventet forsat elevtalsstigning betyder det, at skolen nu er 4-sporet og på
en enkelt årgang 5-sporet.
Renovering og nybyggeri fortsættes ifølge den vedtagne
plan.
3
3
Samlet vurdering af skolen
Torstedskolen arbejder målrettet med udvikling af alle
dele af organisationen. Der er fokus på både den faglige
udvikling, elevernes alsidige personlige udvikling, det
psykiske arbejdsmiljø og læringsmiljøet.
Skolen er meget opmærksom på at inddrage både interne og eksterne resultater i analyser og overvejelser og
bruge dem til udvikling af organisationen. Skolen er på
den måde langt i forhold til etablering af en evalueringskultur.
ud
eb
W
Sprogvurderingerne i børnehaveklassen viser, at en
gruppe af elever ikke har de ønskede forudsætninger for
en god læseudvikling, og der er behov i samarbejde
med dagtilbud at samarbejde om udvikling på dette område. Det drejer sig både om fonologisk opmærksomhed
og ordkendskab.
Problemet afspejler sig ikke umiddelbart i skolens læseresultater.
ve
ga
Torstedskolens resultater ved folkeskolens afgangsprøve ligger over gennemsnittet for Horsens Kommune, og
resultaterne for de sidste to år er stabile.
Overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelserne ligger
på 55 %, hvilket er under gennemsnittet for Horsens
Kommune. Her kunne det være vigtigt at kende baggrunden.
Lærernes uddannelsesniveau i forhold til de opgaver, de
bliver sat til at løse, er på alle områder inden for linjefag
eller lignende kompetencer, - bortset fra det specialpædagogiske område.
Andelen af elever i SFO er højt både på 0. årgang og 1.
årgang, og det er lykkedes at hæve andelen på 3. og
3.klassetrin. SFO2 har næsten udelukkende elever fra 4.
klassetrin..
4
4
Elevfraværet på skolen er på 8,7 dage i gennemsnit pr.
elev, og der er primært tale om fravær på grund af sygdom.. Ekstraordinær frihed er fordelt på 57 % af eleverne, som i gennemsnit har ca. 4 dages ekstraordinær
frihed.
Vurderingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund
af kvalitetsrapportens forskellige data, svar på spørgeskema, dialogmøder med skolen og skolens selvevaluering.
ve
ga
ud
eb
W
Kommentar:
Skolebeskrivelsen består af flere elementer:
”Samlet vurdering af skolen” er skrevet af chefen for undervisningsområdet
Side 3-17 er - bortset fra afsnittet ”Samlet vurdering af
skolen” - skrevet af skolen
Side 18-30 er opsamlinger og tabeller samlet af Børn og
Unge på baggrund af oplysninger fra skolen og de centrale systemer
5
5
Rammebetingelser
Budgettal 2010
Lønbudget - skolen
Lønbudget - SFO
Driftsbudget - skolen
Driftsbudget - SFO
kr. 31.268.344
kr. 4.574.651
kr. 7.194.882
kr.
311.976
Personaletal
93 (62 lærere og 5 børnehaveklasseledere, 15 pædagoger, 6 teknisk/administrative medarbejdere, 4 ledere)
ve
ga
ud
eb
W
6
6
Pædagogiske processer
Indsatsområder og resultater
Mission og vision
Torstedskolen skaber lærings- og udviklingsmiljøer, der
understøtter det enkelte barns faglige, sociale, personlige og kulturelle udvikling
For at alle børn kan lykkes, skal høj faglighed, dialog,
innovation og empati karakterisere Torstedskolen.
W
Værdigrundlag
eb
Horsens kommunes værdier
Helhed, resultat, kvalitet, respekt
ud
Torstedskolens værdiregelsæt
ansvar: alle med relation til skolen tager medansvar
og har ansvar for hinanden
ga
trivsel: vi møder hinanden åbent, positivt og anerkendende – også når det er svært
ve
alsidig udvikling: alsidig skole = alsidig udvikling
faglighed med kvalitet: undervisning i tiden for fremtiden
Værdiregelsæt og ordensregler er formuleret i skoleåret
2010-11 med involvering af elever, forældre og ansatte.
Udviklingsmål
Mission – Hvad er vi til for?
formål med skolens virksomhed
læring
dannelse og tradition
mestring af livet
7
7
Grundlæggende kundskaber
Viden, faglighed, læsning, skrivning, engelsk, kulturel
forståelse, historieindsigt m.v.
Værdier - Hvilket fundament står vi på?
Medansvar og social ansvarlighed, høj faglighed, udvikling, fællesskaber, åben og ligeværdig kommunikation,
engagement og arbejdsglæde
ud
eb
W
Vision - Hvilken verden skal eleverne ud i?
hvad skal eleverne uddannes til?
kompetencer?
det digitale samfund
globalisering
det ”grønne”/”blå” samfund
det fleksible arbejdsliv, skiftende fællesskaber
innovation og nichevirksomhed
ve
ga
Nytænkning, undersøgende (=innovation)
uddannelse (95 %)
fleksibilitet, deltagelse i skiftende fællesskaber
undervisning ud fra kompetencer og på tværs,
dreng/pige m.v.
omstillingsparathed
Indsatsområder 2010-2012
fælles ansvar og samarbejde om undervisningen
de enkelte elevers faglighed i top
eleverne bevarer lysten til at lære og udfordres på
deres evner blandt andet gennem undersøgende og
eksperimenterende undervisning og læring
vi påtager os lederskab med henblik på at sætte
ambitiøse mål
ny teknologi bruges i alle fag/tværfaglige projekter
sundhed bredt forstået
8
8
1. Et godt og fagligt læringsorienteret miljø
opdaterede, tidssvarende materialer
didaktisk viden og videndeling baseret på forskning
elevernes rolle i forbindelse med formulering af målene for undervisningen og egne individuelle mål
Opfølgning
Materialeindkøb foregår nu koordineret mellem de enkelte faggrupper. Materialeindkøb forstås bredt, så de er
rettet imod børnenes forskellige behov, udviklingen inden for it, medier m.v.
eb
W
Den gode lærer, den gode undervisning har på baggrund af pædagogisk forskning flere gange været drøftet
i afdelingerne og ved teamsamtaler. Denne videndeling
fortsætter i det kommende skoleår.
ga
ud
En stor gruppe af medarbejdere har fået en større viden
på specialområder – fx AKT (adfærd, kontakt, trivsel),
dyskalkuli (talblindhed), læsning, naturfag, systemisk
tænkning m.v.
ve
Målrettet dialog med eleverne om deres individuelle
læringsmål, formuleret i elevplaner og uddannelsesplaner. Når der er tale om undervisningsmål, skal eleverne
engageres mere målrettet med henblik på motivation og
lyst til at lære.
2. Faglige udfordringer for alle
Byggende på mål og evaluering
undervisning ud fra elevernes kompetencer
fagsamarbejde på tværs af årgangen i den daglige
undervisning, holddannelse, kønsopdelt undervisning, fagdage, temadage, emneuger m.v.
udviklingsprojekt i samarbejde med Lundskolen:
tidlig identificering af elever med dyskalkuli
(talblindhed)
deltagelse i projekt First Lego League (FLL) m.fl.
9
9
Opfølgning
Forskning bygget på mål og evaluering viser, at vi stadig
ikke er gode nok til afgørende at gennemføre undervisningsdifferentiering, som er en afgørende betingelse for,
at inklusion giver mening.
Efter nøje drøftelser og analyse af fordele og ulemper
har vi besluttet at satse på Cooperative Learning for at
tilgodese den enkelte elevs motivation og aktive deltagelse i undervisningen.
eb
W
Vi ser et øget fagsamarbejde. Dette samarbejde forventer vi styrket yderligere på grund af forventninger til læseudvikling, test- og prøveresultater. Opfølgning på resultaterne kræver videndeling og øget fagsamarbejde
for at skabe den nødvendige pædagogiske fornyelse.
ve
ga
ud
Samarbejde med Lundskolen om tidlig identificering af
dyskalkuli har skabt en klarhed over, at de test vi har p.t.
ikke er gode nok til at identificere elever med matematikvanskeligheder. Desuden har projektet rejst en række
spørgsmål ved den måde, vi driver matematikundervisning på. Der skal i højere grad lægges vægt på matematisk forståelse og fagets anvendelighed. Projektet fortsættes.
Skolen deltog med flere hold i projektet First Lego League. Det var meget tidskrævende, men samtidig så vi en
øget ansvarlighed hos både forældre og elever. Projektet viste, at elevernes motivation og medejerskab stiger,
når der er tale om konkrete opgaver, der munder ud i en
konkurrence, hvor de skal stå til ansvar for deres indsats. Skolen deltager med flere hold i det kommende
skoleår.
3. Forpligtende fællesskaber
Herunder samarbejdet i afdeling, årgang, klasse og
fag samt samarbejdet med elever og forældre
aktiv forældreinddragelse i opgaveløsningen (punkt
på afdelingsmøder)
10
10
fælles ansvar i forhold til oprydning på alle områder
for at fremme læringsmiljøet
Opfølgning
Ledelsen er gået i aktiv dialog med forældrene til børn,
der starter i de enkelte afdelinger med udgangspunkt i
forventninger, ansvar, dialog og fokus på den fælles
opgave.
Forældrene inddrages aktivt i implementeringen af værdiregelsættet støttet af skolebestyrelsen, som deltager i
alle klassemøder i det kommende skoleår.
ud
eb
W
Vi arbejder fortsat på at gøre læringsmiljøet til et fælles
ansvar med de forpligtelser, der hermed følger. Selvom
der gøres fremskidt, er der plads til forbedringer. Det
kræver, at vi vedvarende og aktivt arbejder med det.
4. Den alsidige udvikling
ve
ga
Ministeriet for Børn og Unges faghæfte 47
(Dyrke elevernes faglige, personlige, sociale, kulturelle udvikling)
fællesaktiviteter som fremmer elevernes alsidige
udvikling: skolens mærkedage (translokation, første/sidste skoledag, skolefest m.v.)
emneuger
venskabsklasser, elev-til-elev formidling
hvordan fremmer ovennævnte alsidige udvikling?
hvordan tænker vi alsidig udvikling ind i den daglige
undervisning? Spørgsmålene tages op i udviklingsteamet, i afdelingerne m.v.
Opfølgning
Oplæg om alsidig udvikling ved Anna Marie Illum oktober 2010. Alsidig udvikling set i et samfundsmæssigt
perspektiv og i forhold til uddannelsesparathed m.v.
skabte en fælles platform og et fælles sprog om begrebet. Efterfølgende er der fokus på emnet i teamarbejdet.
11
11
Skolens mærkedage, temauger, skolefest og lignende er
med til at fremme fællesskabet og elevernes alsidige
udvikling. Der er bevidsthed om, at elevernes alsidige
udvikling indgår i den daglige undervisning (”Det hele
menneske”). Teamene medtænker det i årsplanen, og
der følges op ved teamsamtaler med ledelsen.
5. Professionalitet
W
Baseret på fagligt opdateret viden om læring og
undervisning
systematiseret videnformidling og videndeling om
undervisning, læring og Classroom Management
Workshop: Hvad er god undervisning?
ga
ud
eb
Opfølgning
Gennem efteruddannelse, kurser og faglitteratur opbygges specialviden, som deles i forskellige fora. En målrettet uddannelsesindsats er med til at styrke professionaliteten, og på afdelings- og teamniveau er der stor opmærksomhed på, hvad god undervisning og klasseledelse er.
ve
Lærernes og pædagogers deltagelse i afdeling, fagteam, årgangsteam og klasseteam er en nødvendighed
for den professionelle pædagogiske udvikling. Det har
vist sig, at teamarbejdet bl.a. står og falder med, at
teamgrundlaget er i orden, og at medarbejderne oplever
værdien i teamarbejdet.
Vi satser i skoleåret 2011-12 på Cooperative Learning
på skoleplan.
6. Tryghed, trivsel og tolerance
værdiregelsæt nyformuleres (MED-udvalget) – Den
røde tråd i hele skoleforløbet
kulturforståelse – integration af de 2-sprogede:
Arrangement m/tosprogskonsulent Lisbeth Glerup
12
12
elevernes glæde ved at gå i skole øges ved involvering. Eleverne spiller en afgørende rolle for fællesskabets trivsel og udbytte af undervisningen
LP-modellen introduceres
Opfølgning
Der er formuleret et værdiregelsæt efter en grundig proces i elevgruppen, i medarbejdergruppen og i skolebestyrelsen. Implementeringsprocessen fortsættes i skoleåret 2011-2012, hvor skolebestyrelsen har tilbudt at
deltage i forældremøder i alle klasser. Implementering i
afdelingerne og klasserne.
W
ga
ud
eb
Oplæg ved tosprogskonsulent Lisbeth Glerup for lærere
og pædagoger december 2010. Oplægget medførte et
skridt fremad med hensyn til forståelse for den udfordring, der kan ligge i undervisningsopgaven. Vi har stadig mange udfordringer i forhold til optimal undervisning
for tosprogede børn. Vi har taget en række konkrete
initiativer med hensyn til organisering i skoleåret 20112012.
ve
LP-modellen bliver ikke et fælles sats på Torstedskolen.
Vi har efter en grundig proces blandt alle lærere og pædagoger valgt at satse på et målrettet arbejde med systemisk analyse og Cooperative Learning.
Indsatsområder 2011-2013
1. Inklusion
Der skabes en fælles forståelse af inklusion og de konsekvenser, det har for indretning af undervisningsmiljøet. Der sker et perspektivskifte fra individ til fællesskabet, hvor læringsmiljøet er optimalt for alle børn.
Fokus flyttes fra barnets særlige behov (mangler) til
læringsmiljøet og de sociale fællesskaber – og oplevel13
13
sen fællesskab, aktiv deltagelse og højt trivsels- og udviklingsmæssigt udbytte for alle børn skal øges.
Fælles temadag med oplæg af pædagogisk konsulent
Thue Fast Jensen med analyse af konsekvenserne og
de nødvendige tiltag. Processen styres af skolens resursecenter og bygger på de mange gode erfaringer vi har
gjort i forhold til inklusion
2. Mål- og indholdsbeskrivelse for Torsted
SFO
eb
W
På baggrund af den kommunale beskrivelse er der udarbejdet mål- og indholdsbeskrivelse, som er godkendt i
skolebestyrelsen juni 2011. Den videre proces er implementering i hverdagen
ud
3. Fra Pædagogisk servicecenter til Pædagogisk læringscenter
ve
ga
Skolens læringscenter medvirker til skolens udvikling af
innovative, formidlende og pædagogiske tilgange, der
bidrager til skolens udvikling
Grundlaget er Horsens Kommunes visioner for læringscenteret og Danmarks skolebibliotekarers hæfte ”Skolebibliotek som læringscenter 2010”.
Læringscentret understøtter lærerens undervisning og
den enkelte elevs alsidige kompetencer og faglige udvikling.
Læringscentret tilbyder rådgivning og vejledning i forhold
til læringsmål, læreprocesser, læremidler og læringsrum
Medarbejdere tilknyttet læringscentret og ledelsen har
igangsat den proces, som skal udvikle skolens læringscenter som beskrevet i fælles kommunale visioner og
mål samt oplæg fra Danmarks Skolebibliotekarer. Udmøntning af udvalgte områder i skoleåret 2011-2012
14
14
4. Cooperative Learning
Flere aktive og motiverede elever i læring – og udvikling
af elevernes ansvarlighed gennem aktiv deltagelse i
skiftende team og makkerpar. Gennem samarbejdsbaseret læring udvikles det sociale og faglige klassemiljø.
Kursus med teoretisk baggrund og præsentation af forskellige strukturer afpasset afdelinger og klassetrin (Mette Maria Rydén). Herefter afprøvning i praksis, og en
opfølgende temadag i september.
W
Temamøde med opfølgning - fagudvalg udarbejder
praksiseksempler
eb
5. Læring og multimodalitet
ud
Et skoleudviklingsprojekt på 4. årgang i samarbejde
med Hattingskolen og Lundskolen
ga
Udvikling af en multimodal tilgang til undervisning og
læring, der gennem brug af teknologi motiverer og kvalificerer med henblik på at fastholde og udvikle lyst og
fortsat læring hos alle elever.
ve
Fremadrettet, kvalitativ og eksperimenterende læring som skaber basis for at sikre en højere grad af selvhjulpenhed hos eleverne - skal understøtte den enkelte
elevs oplevelse af at være i læring samt udvikle en tydelig bevidsthed hos den enkelte elev om, hvad der skal
læres og hvorfor
Gennem en praksisnær udvikling af kvalifikationer og
kompetencer hos den enkelte lærer og pædagog fokuseres på sammenhængen mellem teknologi og læring.
Gennem brug af moderne teknologi udvikle undervisningsformer, organisering og læringsmiljøer, der styrker
mulighederne for, at alle elever kan blive udfordret og
finde ejerskab, højner personalets arbejdsglæde og
deres kreative udfoldelse i det daglige arbejde.
15
15
6. Sprogpolitisk handleplan
Børnene udvikler et aktivt sprog og skriftsprog til læring
og personlig udvikling, tilegnelse af viden og forudsætninger for at indgå i et senere uddannelsesforløb
Rød tråd i arbejdet med sprog med målrettede og sammenhængende sproglige miljøer
Der gøres en særlig indsats på førskoleområdet ved et
udvidet samarbejde mellem institution og skole for yderligere at forbedre børnenes sproglige forudsætninger
Forbedre resultaterne af indsatsen på 4.-9. klassetrin
W
Fælleskommunal kick-off dag
eb
Arbejdsgruppe udarbejder lokal handleplan for Torstedskolen.
ve
ga
ud
Arbejdsgruppe på tværs af dagtilbud og skole udarbejder en distriktshandleplan
16
16
Udfordringer
Den røde tråd
Dispensationen ophører pr. maj 2012, hvor Torstedskolen indgår på lige fod med de øvrige skoler i ”Den røde
tråd”
I forbindelse med nybyggeri og renovering vil der være
lokalemæssige udfordringer i 2012.
eb
W
Et af emnerne i samarbejdet mellem institution og skole
skal fra maj 2012 være et konkret naturfagligt projekt
Byggeri og renovering
ga
ud
Nybygning i 2011-12 indeholdende fagområderne musik, håndarbejde/tekstil og naturfag med et udpræget
tværfagligt sigte og anvendelse af både inde- og udefaciliteter
ve
Den del af skolen, som endnu ikke er renoveret, renoveres fra maj 2012 til årsskiftet 12-13
Generationsskiftet er delvis sket inden for de sidste to
år. Gruppen af personaler over 60 år er på 12 personer
Fortsat tilgang af elever både fra distriktet og fra andre
distrikter giver løbende udfordringer, idet skolen i sin
organisering er opbygget som en firesporet skole.
17
17
Tabeller
Rammebetingelser
Tabel 4.3
Elevtal og skoleoplysninger
Torstedskolen
Skoleår
Antal elever Antal klasser
Klassetrin
Særlige opg.
388
20
2010/2011
895
38
0.-9. klasse
2 læseklasser
2009/2010
844
36
0.-9. klasse
2 læseklasser
2008/2009
833
35
0.-9. klasse
3 læseklasser
2007/2008
789
34
0.-9. klasse
4 læseklasser
eb
W
HK gnsnt.
Skoleår
Elevtal
pr. lærer
Fravær i dage
pr. elev
ve
*Elevtal
pr. klasse
ga
Tabel 4.12
Elevoplysninger
Torstedskolen
ud
Datagrundlag: KMD Elev 5. september 2008, 2009, 2010 samt
indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune maj-august 2010/2011.
HK gnsnt.
20,2
11,4
2010/2011
23,1
13,6
11,7
2009/2010
23,0
13,3
8,6
2008/2009
18,9
13,4
8,1
2007/2008
22,8
13,7
8,8
8,7
Datagrundlag: KMD Elev og UNI-C.
*Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er
således ekskl. Elever i specialklasser m.v.
Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal
elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede
ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i
specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i
specialklasser ikke.
18
18
Tabel 4.13
Læreroplysninger
Torstedskolen
Skoleår
HK gnsnt.
Lærernes undervisningstid
Procent/år
Timer/år
Lektioner/uge
34,4%
656
21,9
2010/2011
34,7%
667
22,2
2009/2010
36,1%
695
23,2
2008/2009
35,9%
690
23,0
2007/2008
35,9%
690
23,0
ve
ga
ud
eb
W
Datagrundlag: UNI-C pr. 5. september 2010 og 2011.
Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på
1924. Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser,
idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, firkøbte lærere m.v. også
indgår i opgørelsen.
Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet
ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5.
september 2009. Således er den samlede undervisningstid divideret med
antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med 1.924. Begge tal er
opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1.
Undervisning, 2. Ikke undervisning. 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5.
Ferie.
19
19
Tabel 4.14
Oplysninger om IT og undervisningsmidler
Torstedskolen
Skoleår
Antal elever pr. RegnskabsRegnskabsnyere (under 5
udgifter pr.
udgifter pr.
år) pc med
elev til
elev til
internetopundervisnings- undervisningskobling
midler med IT midler uden IT
3,0
2.157
1.702
2010/2011
3,5
2.042
1.348
2009/2010
4,4
1.852
1.398
2008/2009
5,0
2.665
2.394
2007/2008
3,9
1.782
1.417
eb
W
HK gnsnt.
Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetning fra skolerne i Horsens
Kommune 2011.
Gennemsnitlig
elevudgift i kr.
(inkl. Specialklasser)
Nettoudgifter
HK gnsnt.
83.114
-
2010/2011
43.992
39.372.438
2009/2010
43.752
2008/2009
2007/2008
*Budget til
Budget til
specialklasser,
modtagelsesenkeltintegr.
klasser og hold
og hold i kr.
ve
Skoleår
ga
ud
Tabel 4.15
Økonomioplysninger
Torstedskolen
-
-
1.194.381
617.606
36.927.079
1.158.334
541.332
42.224
35.172.601
1.096.680
55.498
42.391
33.531.605
1.004.834
54.611
Datagrundlag: Børn og Unge, økonomisystemet Prisme. Elevudgifter for
skoleåret 2010/2011 opgøres som skolens R2009 udgifter. Budgettet til
specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til
modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource,
lønudgifter.
*Justeret beregning i forhold til 2008/2009. specialklasseomregning,
vikardækning og ledelsestid er medregnet.
20
20
Tabel 8.15
Elever der har modtaget undervisning i dansk som andetsprog
Torstedskolen
Skoleår
Antal elever
HK gnsnt.
367
2010/2011
41
2009/2010
36
2008/2009
12
2007/2008
0
Datagrundlag: Skolernes indberetninger maj/juni 2011.
W
eb
Resultater
Afgangsprøve
Skoleår
HK gnsnt.
2009
2010
2011
2011
5,1
6,6
6,4
5,5
7,2
7,2
6,0
6,1
6,5
6,1
6,9
5,6
5,4
7,4
7,2
7,0
6,3
6,8
5,7
ga
Dansk, læsning
ud
Tabel 6.1a
Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse i skoleårene 2008-2011
Torstedskolen
6,2
Dansk, skriftlig
5,2
Dansk, orden
5,0
Dansk, mundtlig
6,5
7,1
Matematik, færdighedsregning
7,6
7,1
Matematik, problemregning
7,4
7,2
Engelsk, mundtlig
6,5
7,1
7,4
6,9
5,3
7,0
7,4
Engelsk, skriftlig *
ve
Dansk, retstavning
Fysik/kemi
5,7
5,2
6,6
5,5
Biologi, skriftlig
6,6
9,1
7,8
7,2
Geografi, skriftlig *
6,4
8,8
9,4
8,2
6,0
5,6
5,2
Kristendomskundskab *
Obligatorisk projektopgave
6,9
7,4
Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C. *: Prøvefag til udtræk
21
21
Tabel 6.2
Overgangsfrekvenser
Torstedskolen
Skoleår
Overgang til
2009
2010
2011
Ungdomsuddannelse
44%
55%
55%
10. klasse tilbud
55%
45%
45%
Andet
0%
0%
0%
59%
HK gnsnt., 10. klasse tilbud
0%
0%
37%
HK gnsnt., andet
0%
0%
4%
W
2%
HK gnsnt., ungdomsuddannelse 0%
eb
Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejl.
Horsens/Hedensted
Antal
Gennemførte timer
planlagte
som planlagt
timer
Timer
Planlagte timer
gennemført ved
ekstern vikar
ga
Skoleår
ud
Tabel 8.1
Gennemførelse af planlagte timer
Torstedskolen
Timer
%
Timer
%
Aflyste timer
Timer
%
0
0
97%
0
3%
0
1%
28.950
28.731
99%
1.024
4%
219
1%
2009/2010
8.100
7.950
98%
647
8%
50
1%
2008/2009
27.570
25.755
93%
788
3%
27
0%
2007/2008
8.502
7.762
91%
702
8%
38
0%
ve
HK gnsnt.
2010/2011
Datagrundlag: Indberetning fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2011 for 1.-10.
klasse (begge inkl.). Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som
planlagt.
*Tallene er afrundede. Det kan betyde, at nogle skoler i realiteten aflyser under 1
pct. af timerne.
22
22
Lærernes uddannelsesniveau
Tabel 8.2
Lærernes uddannelsesniveau, dansk
Torstedskolen
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
Skoleår
HK gnsnt.
76%
23%
1%
33
85%
15%
0%
2009/2010
34
82%
18%
0%
2008/2009
31
81%
19%
0%
2007/2008
34
76%
0%
24%
eb
W
2010/2011
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
HK gnsnt.
2010/2011
33
64%
32%
4%
79%
ve
ga
Skoleår
ud
Tabel 8.3
Lærernes uddannelsesniveau, matematik
Torstedskolen
0%
2009/2010
34
88%
2008/2009
31
84%
2007/2008
30
77%
21%
12%
0%
16%
0%
0%
23%
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
23
23
Tabel 8.4
Lærernes uddannelsesniveau, engelsk
Torstedskolen
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
Skoleår
HK gnsnt.
87%
11%
2%
2010/2011
25
84%
16%
0%
2009/2010
26
88%
12%
0%
2008/2009
24
88%
13%
0%
2007/2008
24
88%
0%
12%
W
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
ud
Skoleår
eb
Tabel 8.5
Lærernes uddannelsesniveau, natur/teknik
Torstedskolen
HK gnsnt.
22
2009/2010
23
21
21
10%
50%
50%
0%
48%
52%
0%
29%
71%
0%
5%
76%
19%
ve
2008/2009
2007/2008
50%
ga
2010/2011
40%
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
Tabel 8.6
Lærernes uddannelsesniveau, geografi
Torstedskolen
Skoleår
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
HK gnsnt.
66%
33%
1%
2010/2011
11
100%
0%
0%
2009/2010
12
75%
25%
0%
2008/2009
10
70%
30%
0%
2007/2008
9
56%
0%
44%
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
24
24
Tabel 8.7
Lærernes uddannelsesniveau, biologi
Torstedskolen
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
Skoleår
HK gnsnt.
80%
18%
3%
2010/2011
11
73%
27%
0%
2009/2010
12
33%
67%
0%
2008/2009
10
10%
90%
0%
2007/2008
9
56%
0%
44%
W
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
HK gnsnt.
Undervisning varetaget af lærere med
Antal klasser Liniefagsudd.
Lignende
Andre
i faget
kompetencer kompetencer
ud
Skoleår
eb
Tabel 8.8
Lærernes uddannelsesniveau, fysik/kemi
Torstedskolen
2009/2010
12
2008/2009
10
2007/2008
9
83%
17%
0%
100%
0%
0%
92%
8%
0%
90%
10%
0%
0%
11%
89%
ve
11
ga
2010/2011
Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
Tabel 8.9
Lærernes uddannelsesniveau, specialpædagogik
Torstedskolen
Skoleår
Antal lærere
/klasser
HK gnsnt.
Uddannelsesniveau
Liniefag el.
lignende
Andre
kompetencer
78%
22%
2010/2011
13
38%
62%
2009/2010
8
25%
75%
2008/2009
2
0%
100%
2007/2008
2
0%
100%
Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne, maj-aug. 2011.
Beregningsmetode varierer fra år til år. Se bemærk. i tekst.
25
25
Midler til efteruddannelse
Tabel 8.11
Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, dansk
Torstedskolen
Skoleår
Kursustimer
Årsværk
Pct. af fuldtidsstillinger
HK gnsnt. 2011
0,47%
428,0
0,25
2010
292,3
0,15
0,32%
2009
553,5
0,33
0,60%
2008
496,0
0,30
0,48%
W
2011
eb
Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011
Skoleår
ud
Tabel 8.12
Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, naturfag
Torstedskolen
Kursustimer
Årsværk
0,16%
2011
42,0
ga
Pct. af fuldtidsstillinger
2010
324,0
0,16
0,35%
2009
192,0
0,11
0,21%
2008
379,0
0,23
0,36%
HK gnsnt. 2011
ve
0,03
Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011
26
26
Tabel 8.13
Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, specialpædagogik
Torstedskolen
Skoleår
Kursustimer
Årsværk
Pct. af fuldtidsstillinger
HK gnsnt. 2011
0,48%
2011
353,0
0,21
2010
554,8
0,28
0,60%
2009
412,0
0,25
0,45%
2008
52,0
0,03
0,05%
W
Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011
Skoleår
Kursustimer
Årsværk
Pct. af fuldtidsstillinger
ga
HK gnsnt. 2011
ud
eb
Tabel 8.14
Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, andre fagområder
Torstedskolen
0,63%
2011
218,0
0,13
2010
416,5
2009
232,0
0,14
0,25%
2008
285,0
0,17
0,27%
0,21
0,45%
ve
Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011
27
27
Elevtal og SFO-andel
Tabel 8.16
SFO-andelen i skoleåret 2010/2011
Torstedskolen
Skoleår
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
HK gnsnt.
2011
0
83%
0
73%
0
62%
0
43%
2011
104
87%
80
92%
76
72%
42
44%
2010
84
91%
84
79%
52
57%
30
36%
W
2009
87
90%
66
69%
41
53%
6
8%
2008
71
75%
57
73%
36
50%
38
42%
eb
Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
4. klasse
5. klasse
6. klasse
ga
Skoleår
ud
Tabel 8.17
SFO2-andelen i skoleåret 2010-2011
Torstedskolen
7. klasse
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
HK gnsnt.
2011
0
29%
0
17%
0
13%
0
1%
2011
16
20%
1
1%
2010
ve
Antal
0
-
0
-
2009
2008
Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august
2011
28
28
Elevfravær
Tabel 9.1
Elevfravær for hele skolen fordelt på fraværstyper
Torstedskolen
Skoleår
Alle
fraværstyper
Elevtal
Ekstraordinær
frihed
Ulovligt fravær
Elever
Dage
Elever
Dage
Elever
Sygdom
Dage
Dage
pr. elev
HK 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
898
8,7
5451
806
2045
515
288
56
2009
eb
2008
W
2010
Datagrundlag: KMD Elev
ud
Tabel 9.2
Elevfravær for normalklasser fordelt på fraværstyper
Torstedskolen
Elevtal
Sygdom
Ekstraordinær
frihed
Ulovligt fravær
Dage
Dage
ga
Skoleår
Alle
fraværstyper
Elever
HK 2011
-
-
-
-
2011
882
8,5
5281
793
2010
2009
2008
Datagrundlag: KMD Elev
29
29
Elever
ve
Dage
Dage
pr. elev
Elever
-
-
-
-
2002
503
237
54
Tabel 9.3
Elevfravær for specialklasser fordelt på fraværstyper
Torstedskolen
Skoleår
Alle
fraværstyper
Elevtal
Ekstraordinær
frihed
Ulovligt fravær
Elever
Dage
Elever
Dage
Elever
Sygdom
Dage
Dage
pr. elev
HK 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
16
16,3
168
13
41
11
51
2
2010
W
2009
2008
ud
eb
Datagrundlag: KMD Elev
Procedure ved fravær
ve
ga
Klasselærerne laver månedligt en elektronisk opgørelse
over fraværet. Denne afleveres på skolens kontor og
videresendes til forvaltningen.
Hvis der i opgørelsen er forhold, som giver anledning til
reaktioner, kontakter klasselæreren elev og forældre
angående fraværet, og der skrives et notat i elevplanen.
Ved yderligere bekymring involveres ledelsen og sundhedsplejerske samt PPR efter behov.
I de få vanskelige sager laves en underretning til BFR så
vidt muligt i samråd med forældrene.
NB. Holdningen er, at vi skal ”passe på” elevernes 200
skoledage.
30
30
ve
ga
ud
eb
W
31
ve
ga
ud
eb
W
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsenskommune.dk
BØRN OG UNGE