SkoleListe.eu - Sydfalster Skole

Sneppevej 1-35, 4-34
Afdeling 9
Råderet
- og mange andre muligheder for forbedringer af boligen
Om råderet
Boligindretning optager mange beboere.
Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.
Råderetten giver beboere, som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig,
mulighed for det.
Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for
beboeren, er op til den enkelte.
Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig:
 Større frihed til at bestemme over egen bolig
 Flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov
Princippet for individuel råderet er:
 Den enkelte beboer selv bestemmer, hvad der skal ændres
 Selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret
Anmeldelse og godkendelse:
 Beboere skal anmelde forbedringer
 Boligorganisationen godkender
Individuel råderet – inde i boligen
Individuelle forbedringer eller forandringer – Finansieres af lejer – Vedligeholdes og ejes af afdelingen.
Lejeren sørger selv for, at arbejdet bliver udført og finansieret.
Arbejder
Anmeldes /
Ansøges
Bemærkninger
Vedtaget
Reetableri
ngspligt
Forbedring
/
forandring
Tilskud fra
afdelingen
Gulv
vedligeholdelse
Kontakt
driftslederen
Lak – olie – lud
1991
Nej 1)
Forandring
Udleveres af
driftslederen
Vinyl/linoleum
på trægulve (Nye
gulve)
Anmeldes
Må ikke
limes fast 2)
2007
Ja
Forandring
Nej
Udskiftning af komfur
Ansøges
Refusion ved
fraflytning inden 1 år
1991
Nej
Forandring
75 %
Ældre end 12½
År 3)
Udskiftning af
køle/fryseskab
Ansøges
Refusion ved
fraflytning inden 1 år
1991
Nej
Forandring
75 %
Ældre end 12½
År 3)
Udskiftning af
emhætte
Ansøges
Refusion ved
fraflytning inden 1 år
1991
Nej
Forandring
75 %
Ældre end 12½
År 3)
Bærende vægge
Ansøges
Beregninger til
bærende bjælke
2007
Nej
Forandring /
Forbedring
Nej
IKKE bærende vægge
Ansøges
Evt. undersøgelse
2007
Nej
Forandring/
Forbedring
Nej
1) Hvis gulvene er korrekt behandlet.
2) Skal fjernes ved fraflytning.
3) Hvis lejere ønsker komfur / køle/fryseskab / emhætte ud over almindelig standard betaler lejren selv for
merudgiften på disse dele.
Skal blive stående ved fraflytning.
Hvis komfur / køle/fryseskab / emhætte efter de 12½ år ikke fejler noget, vil tilskuddet fra afdelingen være 75 %
ved udskiftning.
Eventuelle reparationsudgifter fradrages beboeres andel. Hvis det ikke kan repareres skal lejer intet betale.
Installationsretten
Sædvanlige installationer, bl.a. hårde hvidevarer – vedligeholdes og ejes af lejeren og lejeren er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af disse installationer – finansieres af lejeren
Arbejder
Anmeldes /
Ansøges
Bemærkninger
Vedtaget
Reetableri
ngspligt
Forbedring
/
forandring
Tilskud fra
afdelingen
Vaskemaskine
Anmeldes
Monteres af autoriseret
El og VVS installatør
1994
Ja
Forandring
Nej
Tørretumbler
Anmeldes
Kun kondenstørretumbler
Monteres af autoriseret
El og VVS installatør
1994
Ja
Forandring
Nej
Opvaskemaskine
Anmeldes
Monteres af autoriseret
El og VVS installatør
1994
Ja
Forandring
Nej
Individuel råderet – udenfor boligen
Individuelle forbedringer eller forandringer – Finansieres og vedligeholdes af lejer
Positivliste udarbejdet af afdelingsbestyrelse og godkendt på afdelingsmøde
Arbejder
Anmeldes /
Ansøges
Carporte m/ redsk.rum
Udestuer
Ansøges
Opførelsen af
redskabsrum
Ansøges
Opførsel af
overdækning på
terrasse
Ansøges
Isætning af døre og
vinduer
Ansøges
Træer/buske
Hække
1)
1)
1)
Nej
Anmeldes
Bemærkninger
Farve 2)
Tagtype:
min. standard Fastlock
Fraflytning 3)
Farve 4)
Tagtype:
min. standard Fastlock
Fraflytning 5)
Vedtaget
Reetablerings
pligt
Forbedring/
Forandring
Tilskud fra
afdelingen
2007
Nej
Forbedring
Nej
2007
Nej
Forbedring
Nej
Ja
Forandring
Nej
2008
Nej
Forandring
Nej
Mindst en meter fra skel
må ikke rage ud over skel
2007
Nej
Forandring
Nej
Planter udleveres af afd.
2007
Nej
Forbedring
Hæk planter
2007
Nej
Tagtype:
min. standard Fastlock
Gælder alle facader
med undtagelse af
facader mod Sneppevej
6)
Haver/Vedligehold 7)
Snerydning/glatføre
Bekæmpelse
Nej
Antenner
Ansøges
Må ikke etableres på
boligen. Erstatningspligt
ved skade
2007
Ja
Forandring
Nej
Paraboler
Ansøges
Må ikke
monteres på boligen 8)
2007
Ja
Forandring
Nej
Voliere
Ansøges
Max. 10 høns
Der oprettes en
”husdyrkontrakt”, hvor
vejledende retningslinier
følges
2007
Ja
Forandring
Nej
1) Anmeldes til AAB Silkeborg og derefter skal beboer selv indhente tilladelse fra kommunen, evt. gebyr betales
af beboer.
2) Carporte:
Skal være grøn eller farveløs. Sternen skal være hvid eller koksgrå. Udestuer; skal være grøn, hvid, koksgrå
eller farveløs.
3) Carporte:
Ved fraflytning af et lejemål skal der være syn og skøn på den opstillede carport m/redskabsrum.
Det vurderes, om den skal blive stående eller nedrives for fraflytters regning. Hvis den nye lejer overtager
carporten skal der ske en huslejestigning svarende til den fastsatte takst for leje af en carport. P.t. kr. 100,00 pr.
måned.
Det er afdelingen, der overtager vedligeholdelsen af carporten jfr. Lov nr. 921 af 10.09.2004. Lov om leje af
almene boliger. Lov nr. 106 af 21.02.2005. Lov om almene boliger. Bekendtgørelse nr. 627 af 23.06.2005 Drift
af almene boliger mv..
Udestuer:
Ved fraflytning af et lejemål skal der være syn og skøn på den opstillede udestue. Det vurderes, om den
skablive stående eller nedrives for fraflytters regning.
Hvis den nye lejer overtager udestuen, skal der beregnes en huslejestigning til vedligeholdelse, svarende til en
fastsat m2 pris.
Ved opsættelse af fremtidige carporte/udestuer, skal der fremvises tegninger påført materialevalg.
4) Skure:
Skal være grøn, koksgrå eller farveløs. Stern skal være hvid eller koksgrå. Skure; skal placeres i.h.t. planer,
snit og facader tinglyst 1974
5) Løse skure:
Ved fraflytning af et lejemål skal der være syn og skøn på det/de opstillede skur/-e.
Det vurderes, om det/de skal blive stående eller nedrives for fraflytters regning. Hvis den nye lejer overtager
skuret/-ene skal der ske en månedlig huslejestigning jfr. gældende fastsatte takster.
Det er afdelingen, der overtager vedligeholdelsen af skuret/-ene hvis den nye lejer overtager skuret/-ene.
Ønsker den nye lejer IKKE at overtage skuret/-ene skal skuret/-ene nedtages og fjernes for fraflytters regning.
Ved opsætning af fremtidige løse skure, skal der fremvises tegninger påført materialevalg.
6) Hæk planter: Ligusterhæk. Højden må blive max. 1,80 m.. Skal klippes minimum 2 gange årlig ind/udvendig.
Der må kun etableres levende hegn mod Sneppevej ellers ingenting
Beboerne med fælles flisegang til boligen har pligt til at klippe hækken langs flisegangen i egen side.
7) Beboerne skal selv sørge for snerydning og glatførebekæmpelse fra fortov til fordør.
Boligorganisationen skønner om haverne er misligholdt jfr. Ordens- og Vedligeholdelsesreglement.
8) Placering max. højde 1,80 m. Placeres bagerst i haven efter anvisning.
Kollektiv råderet
Lejeren kan få udført bestemte forbedringer, afdelingen finansierer.
Der betales via huslejeforhøjelse.
Der skal udarbejdes oversigt over hvilke arbejder, maksimumsbeløb kan fastsættes og nærmere rammer kan
besluttes, evt. modeller.
Arbejder
Udskiftning af
oprindeligt køkken
Anmeldes
/
Ansøges
Ansøges
Renovering af gulve
og varme 1)
Ansøges
Renovering af
oprindelige
Badeværelser og
Entré. lige hus nr.
Ansøges
Renovering af
oprindelige
Badeværelser og
Entré. ulige hus nr.
Ansøges
Bemærkninger
Fremgår af
udarbejdet oversigt.
Foretages ved
fraflytning.
Kan også foregå i
boperioden.
Fremgår af
udarbejdet oversigt.
Foretages ved
fraflytning.
Kan også foregå i
boperioden.
Forhøjelse af
huslejen. Årlig
kvote afsat
Forhøjelse af
huslejen. Årlig
kvote afsat
Vedtaget
Reetablerings
pligt
Forbedring
Tilskud fra
afdelingen
1995
Nej
Forbedring
Huslejeforhøjelse
575,- pr. mdr.
over 13,5 år
2003
Nej
Forbedring
Huslejeforhøjelse
630,- pr. mdr.
over 30 år
09.09.2014
Nej
Forbedring
Huslejeforhøjelse
400-700,- kr. pr.
mdr. over 20 år
09.09.2014
Nej
Forbedring
Huslejeforhøjelse
520-700,- kr. pr.
mdr. over 20 år
1) Der kan stilles midlertidig bolig eller campingvogn til rådighed i perioden.
Kollektiv forbedring
Samtlige boliger skal forbedres, moderniseres eller renoveres
Disse forbedringer skal besluttes på et afdelingsmøde
Afdelingen finansierer og beboeren betaler via en huslejeforhøjelse.