Indstillingsguide til cirkulationspumper fra Grundfos

Rapport over eksperimentet
”Bestemmelse af farvestofindholdet i gul sodavand”
Skrevet af: Elev Elevsen
Afleveret:
xx-xx-xxxx
Formål Formålet med eksperimentet er at bestemme koncentrationen af det gule farvestof (quinolingult) i
en gul sodavand
Teori Når rumfanget af en opløsning af et stof (ved tilsætning af vand) fordobles, så vil koncentrationen
af det pågældende stof halveres.
For en opløsning af et farvestof forventes en lineær sammenhæng mellem farvestoffets
koncentration c og opløsningens absorbans ABS. Dette er udtrykt ved Lambert-Beers lov:
ABS = ! " ! l ! c
hvor ! " er en konstant (når farvestof og bølgelængde holdes konstant som i dette eksperiment) og l
er lysets vejlængde gennem kuvetten i spektrofotometeret (som også holdes konstant i dette
eksperiment, da der benyttes samme kuvette til alle målinger).
Anvendte materialer og kemikalier Opløsning af quinolingult med kendt koncentration på 20 mg/L (opløsning ”A”)
Gul sodavand
Spektrofotometer
Målekolber, 50ml
Pipetter, 25ml
Udførelse Der blev (med pipette) udtaget 25ml af opløsning ”A”. Dette blev overført til en 50ml målekolbe
hvorefter der blev fyldt op med vand (indtil mærket på målekolben). Denne opløsning blev mærket
”B”.
Der blev (med pipette) udtaget 25ml af opløsning ”B”. Dette blev overført til en 50ml målekolbe
hvorefter der blev fyldt op med vand (indtil mærket på målekolben). Denne opløsning blev mærket
”C”.
Der blev (med pipette) udtaget 25ml af opløsning ”C”. Dette blev overført til en 50ml målekolbe
hvorefter der blev fyldt op med vand (indtil mærket på målekolben). Denne opløsning blev mærket
”D”.
Efterfølgende blev absorbansen af hver af de 4 opløsninger (A, B, C & D) målt med
spektrofotometeret.
Til slut blev også absorbansen af den gule sodavand målt med spektrofotometeret.
Til alle absorbansmålinger med spektrofotometeret blev der anvendt den samme kuvette.
Resultater / Data Da hver indledende fortynding med udgangspunkt i opløsning ”A” giver en halvering af
farvestofkoncentrationen er farvestofkoncentrationerne i de 4 opløsninger A, B, C & D givet ved
Opløsning
A
B
C
D
Koncentration
20 mg/L
10 mg/L
5 mg/L
2,5 mg/L
Med spektrofotometeret er målt følgende absorbanser:
Opløsning
A
B
C
D
Gul sodavand
Koncentration
20 mg/L
10 mg/L
5 mg/L
2,5 mg/L
?
Absorbans
0,912
0,500
0,240
0,125
0,396
Databehandling Som nævnt i teori-afsnittet forventes en lineær sammenhæng mellem koncentration og absorbans.
Derfor tegnes en graf over sammenhængen mellem koncentration og absorbans for de fire
opløsninger A, B, C & D:
Som det fremgår af ovenstående graf, er der også lavet lineær regression over sammenhængen,
hvilket har givet resultatet
ABS = 0, 04504 ! c + 0, 022
hvor c er koncentrationen og ABS er absorbansen.
Da sammenhængen mellem koncentration og absorbansen nu kendes, kan farvestofkoncentrationen
for den gule sodavand beregnes ud fra den måle absorbans (0.396 – se ovenfor):
0, 396 = 0, 04504 ! x + 0, 022
0, 396 " 0.022 = 0, 045040 ! x
0, 396 " 0, 022
x=
= 8, 3
0.04504
Farvestofindholdet i den gule sodavand er således beregnet til 8,3 mg/L.
Diskussion Den forventede lineære sammenhæng mellem absorbans og koncentration viste sig at holde stik –
se grafen ovenfor. På denne baggrund virker den beregnede farvestofkoncentration i den gule
sodavand troværdig.
At måleresultaterne ikke placerer sig perfekt på en ret linje, tilskrives måleusikkerheder og
unøjagtigheder i forbindelse med de tre fortyndinger.
Indholdet holder sig indenfor det tilladte, der ifølge positivlisten er 100 mg/L.
Konklusion Det konkluderes, at koncentrationen af det gule farvestof (quinolingult) i gul sodavand er 8,3 mg/L.