Trøje med falske snoninger og huller.

Referat Unionsbestyrelsesmøde 11/11
2013
Viby d. 11.11.2013
TID/STED:
Mandag 11. november 2013 kl. 19.00-21.00
JBwU kontor, Skanderborgvej 226, 8260 Viby
DELTAGERE: Kurt Jensen (Formand) - KJ
Lars Nielsen (Næstformand) - LN
Hans Græsvig (Kasserer) – HG
Nils Jensen (Seniorleder) – NJ
Allan Berg (Sekretær) - AB
Ole Drensgaard (Konstitueret formand Region 1) - OD
Vinnie Mortensen (Formand Region 3) - VM
Leif Sandberg (Formand Region 4) - LS
AFBUD:
Helle Sørensen(Ungdomsleder) – HS
Lars Mygh (Formand region 2) - LM
REFERENT:
Lars Nielsen (næstformand) – LN
Pkt. på
dagsorden
Velkomst +
indledning
Valg af dirigent
Pkt. 1
Fusion ABT-LBC
Beskrivelse
Ansvar
KJ orienterede om vigtigheden af det fremrykkede møde
Vi kunne ikke træffe en beslutning på baggrund af mail svar.
Lars Nielsen valgt
Ole Drensgaard fortalte om det forløb der havde været frem til nu
OD deltog i 2. ekstraordinære GF i de 2 klubber, og OD + LN deltog
i den efterfølgende stiftende GF, efter anmodning fra Eigil.
JBUs lovformand Jørn R. Sørensen anbefaler et ubetinget JA til
ansøgningen.
Efter lidt debat, og grundig gennemgang af såvel JBU og FBs love,
besluttede flertallet i bestyrelsen nedenstående skriv til klubberne:
På et ekstra unionsbestyrelse møde d. 11/11/2013, blev det
tilsendte dokumentation for fusion mellem Aalborg Bowling Team
(ABT) og Løvvang Bowling Club (LBC) gennemgået. Navnet på den
fusionerede klub er Løvvangen Bowling Klub (LBC).
Fusion overholder formalia i forhold til JBU(§4A stk.1),
godkendelse er derfor alene knyttet til deltagelse i lokale rækker.
Da sagen er uafklaret i forhold til DBwF, har godkendelse
opsættende virkning til efter, at DBwF har forholdt sig til den
sportslige afvikling i den i gangværende Danmarksturnering på det
kommende bestyrelsesmøde 14/12/2013.
Side 1 af 2
Referat Unionsbestyrelsesmøde 11/11
2013
Fra unionen bestyrelse side vil vi bede Løvvangen Bowling Club om
hurtigst muligt at rette henvendelse til DBwF ang. Danmarks
turneringen.
Næste møde
Næste mødedato
Det blev besluttet at der ikke er nok punkter på dagsordenen til at
fastholde den planlagte møde 25/11, så dette møde udgår.
Tirsdag 7. januar – dagsorden udsendes ultimo december.
Side 2 af 2