Page 1 Illl IIIIR llll BlllHlIEll FUR lll` HEHE IlllE “DRES FIIIITHSÍISIIE

113
TELETEKNIK
1965
FORT]DSIGELSERAF OPTIMAIE ARBEJDSFREKVENSERFOR
HF.FORBINDELSER OG FREKVENSVARSELFOR SKIBSSTATIONERS
HF.FORBTNDELSERMED LYNGBY RN)IO
P. V. Larsen
PogT
I artiklen omtales kort visse sider af ionosfereforskningen, og der gives en redegorelse
for metoderne ved udarbejdelsen af frekvensforudsigelser. Endvidere beskrives overgangen til maskinel udregning af forudsigelserne, herunder frekvensvarsel for skibsstationers HF-forbindelser med Lyngby radio.
DK 621.371.001.2
Indledning
Som bekendt foregir udbredelsen af radiobolger over lengere strrekninger i HF-omridet (330 MHz) ved hjalp af refleksion i de elektrisk
ladede lag i ionosfreren (E- og F-lag) i 100-400
km hojde.
Disse lags reflekterende egenskaber varierer
stzerkt med irstiden og tidspunktet af dognet,
ligesom de andres langsomt over en periode pi
11 ir, der falder sammen med perioden af hyppigheden af solpletterne pi solens overflade.
Anvendelsen af de forskellige storrelsesordener
af frekvenser er siledes strerkt varierende, og det
er klart, at det for en given tjeneste er meget vigtigt, at arbejdsfrekvensen vrelges pi en sidan
mide, at sendestationens energi kan reflekteres i
ionosferen og efter et eller flere hop afhrengigt af
afstanden ni frem til modtagestationen med den
storst mulige stpke.
Den signalstyrke, hvormed radiobolger fra en
station i Htr-bindet modtages, er bestemt ved en
rrekke forhold som senderens effekt, sendeantennens og modtageantennens retningsvirkning (forstrerkning) m.m., men det vil navnlig vmre radiobolgens drempning pA vejen fra senderen til modtageren under en eller flere refleksioner i ionosferen og fra jordoverfladen, der er bestemmende
for det modtagne signals styrke; jo hojere frekvensen er, des mindre vil absorptionen ved refleksionerne vere. De bedste forhold vil sflledes opnAs
ved valg af si hoj en frekvens som muligt, men
sifremt frekvensen kommer over en vis verdi den sikaldte MUF (den maksimalt brugbare frekvens) - finder der ingen refleksion sted i ionosferen, og bolgen nir folgelig ikke frem til modtagestationen.
Vudien af MUF har sAledes afgorende betydning for HF -radioforbindelser, og kendskabet
hertil er en nsdvendighed for den mest rationelle
udnyttelse af HF-spektret.
Ionosf aref orskning
Lige siden det i 1901 lykkedes Marconi at
etablere radioforbindelse over Atlanterhavet, har
teknikere og videnskabsmrend verden over rettet
deres opmrerksomhed mod opklaringen af problemet om, hvad det var, der satte radiobolgerne,
som man vidste udbredte sig som rette linier,
stort set som lysbolger, i stand til at overvinde
jordkrumningen
pi en strekning af mere end
3000 km.
Det blev Heaviside i England og Kennelly i
USA, der uafhrengigt af hinanden samtidig fremsatte teorien om eksistensen af et ledende lag i
den svre atmosfare, hvorfra radiobolgerne blev
kastet tilbage mod jorden, som lysbolger reflekteres fra et spejl.
De falgende irs observationer bekrreftede denne
teori; navnlig de forsog, der blev udfort af radioamatsrer - som efterhfi,nden var blevet forvist
til kortbolgeb6.ndene, fordi de lavere og efter datidens opfattelse mest egnede frekvensbiLnd nu
var blevet forbeholdt og udnlttet af fastc og bevagelige tjenester - bidrog vesentligt til bekrreftelse af Kennelly-Heaviside teorien, og det
kunne snart pivises, at refleksionen fandt sted i
ioniserede luftlag.
I 1924 piviste Appleton ved eksperimenter, at
der fandtes endnu et reflekterende lag, som befandt sig hojere oppe i atmosferen end de tidligere omtalte lag. Kennelly-Heaviside-laget, der
ligger i ca. 100 km hojde, benrevnes i dag E-Iaget,
og Appleton-laget i ca. 400 km hojde benrevnes
F-laget.
Aret efter udvikledes en serlig teknik til udforskning af ionosfaren, siledes at man ved udsendelse af meget korte impulser pfl en frekvens
i HF-omiidet kunne mile tidsforskellen ved impulsernes ankomst til en radiomodtager dels som
direkte bolge (jordbolge) og dels som reflekteret
bolge. Det var denne teknik, der langt senere
tt4
1965
TELETEKNIK
miles tidsforskellen mellem udsendelse og tilbagevenden fra ionosferen, hvilket med kendskab til
radiobolgernes udbredelseshastighed direkte kan
anvendes som udtryk for den hojde, hvori rcfleksionen finder sted. En grafisk afbildning af
denne hojde kan fis pi et oscilloskop, hvorved
man 'r'ed aflbtografering kan fA registreret resultaterne til opbevaring og bearbejdning. Ved sidanne registreringer er det pflvist, at F-laget i dagtimerne delcr sig i to lag, der herefter benrevnes
F1 (i ca.200 hm hojde) og F2 (i 400 km hojde).
fandt direkte anvendelse ved udviklingen af
radar.
Der begyndte herefter en systematisk indsamling af data om ionosferens tilstand og egenskaber. Teknikken blev efterhinden mere udviklet,
og i flrene 1933-34 genncmforte Bureau of
Standards i USA milinger med udstyr, som muliggjorde samtidig registrering af et stsrre antal
frekvenser i HF-bflndet; ved hjmlp af sidanne
>sweep-milinger<, hvor impulser udsendes pi
varierende frekvensel igennem hele HF-b6ndet,
Hojde overjorden
km
--l
fof
900
800
700
600
500
400
300
200
/00
_
h.F2
o
[55551
1
2
3
4
5 67E9/0
t5
2025
MHz
Fig. 1. Ionogram optaget om dagen piL ionosondestationen i Narssarssuaq, Gronland. Pi ionogrammet ses de kritiske frekvenser
for E-, Fl- og F2-lagene samt lagenes hojde over jorden, h'E, ft'F1 og h'F2. Pe grund af jordens magnetfelt sker der en opsplitning
af den udsendte radiobolge fra ionosonden; de derved liemkomne bolger reflekteres pA forskellig vis i ionosfreren, og der viser sig
sflledes to refleksionsspor pl ionogrammet, /o (ordinare bolge) og /r (ekstraordinare bolge). Afstanden mellem disse to spor er
bestemt ved jordens magnetfelt ved ionosondestationen. De lodrette punkterede striber i ionogrammets hojre side stammer fra
radiostationer for HF-kommunikation'
Ionogrammerne i fig. 1 og 2 er stillet til rAdighed af Ionosfmrelaboratoriet under Danmarks tekniske Hojskole, der bl. a. driver
ionosondestationerne i Godhavn og Narssarssuaq i Gronland.
p
Hajde overjorden
km
fx f2
fo F2
--_]
r
900
600
700
600
500
400
300
200
to0
0
'
|
tT3svrl
t-
2
|
|
3
4
|
|
|
|
tt
5676910
|
|
|
-ltllJ2
15 2025
Fig. 2. Ionogram optaget om natten i Narssarssuaq, Gronland, under urolige forhold med sikaldt >spread F<. I 125 km hojde
ses refleksioner fra >sporadisk< E-lag.
115
TELETEKNIK
1965
A S S O C I A T EW
D I T HN B S _ C R P L
SOUNDING
STATIONS
t
o
oo
)
11
Ir35!ra
Fis. 3. Kort over ionosf:erestationer. Juli 1960.
Variationerne i F1-lagets reflekterende egenskaber er hovedsagelig betinget af sollysets pivirkning; det samme galder tr-laget, og det er derfor
muligt i visse henseender at betragte disse to lag
under et med betegnelsenE-F1-lagene. Eksempler
pi resultatet af ionosfreremilinger ses pfl fig. f
og 2. Det vil bemrerkes, at tidsforsinkelsen af den
reflekterede bolge vokser med stigende frekvens;
dette skyldes, at radiobolgens hastighed ved passage af de ioniserede lag nedsattes mere og mere,
efterhinden som frckvensen n&rmer sig den siLkaldte kritiske frekvens, der er den hojeste reflekterbare frekvens ved indfaldsvinklen 0'. Ud
fra de kritiske frekvenser for de enkelte Iag, foE,
foFl, foF2 er det muligt at beregne de bedst anvendelige frekvenser for givne forbindelser, idet
ionosfeeren ved indfaldsvinklen
9 (bestemt af
transmissionsafstanden og det reflekterende lags
hojde) vil reflektere frekvenser op til en verdi,
der er bestemt ved formlen
f"
cos g
Frekvensf orudsig elser
I begyndelsen af 2. verdenskrig blev nsdvendigheden af frekvens forudsigelser til vejledning for
de vabnede styrkers verdensomsprendende radiokommunikation efterhi.nden flbenbar.
I 1941i42 etableredes derfor centrale organer
bl.a. i England (ISIB), Australien (ARPC) og
USA (IRPL) med den opgave at intensivere ionosfereforskningen og fremsatte forudsigelser af de
gunstigste arbejdsfrekvenser over vilkirlige strrekninger. Der blev snart etableret i alt 44 ionosondestationer ved et samarbejde mellem USA, England, Canada, Australien og USSR.
Efter krigen blev disse organers publikationer
tilgangelige ogsi for civile institutioner; gennem
en fortsat forogelse af antallet af ionosondestationer er kendskabet til ionosfrerens tilstand og egenskaber stadig blevet udvidet; der findes i dag ca.
140 stationer fordelt over hele jordkloden, fig. 3.
Under srerlige videnskabelige kampagner, som
f. eks. The International Geophysical Year, 1959,
og The International Years of the Quiet Sun,
1965
TELETEKNIK
116
1964-65 (IQSY), etableres endvidere et stort antal midlertidige stationer, som tillige med observationer af andre geofysiske forhold udfsrer
ionosfreremilinger. I de senere flr har ogsf, observationer foretaget af satellitter, som f. eks. den
canadiske >Alouette< og det amerikanske projekt
>Ionospheric Beacon Satellite< 5-66, samt observationer under raketopsendelser, som det fellesskandinaviske projekt pi Andoya, betydet en
yderst vrerdifuld forogelse af kendskabet til
ionosfeeren. Samtlige stationers observationer, der
pi ionosondestationerne foretages hver time eller
hvert kvarter dognet rundt, registreres og samles
i centrale institutioner, hvor de sammenholdes
med tidligere observationer og under hensyntagen
til de forventede solpletforhold benyttes til udder tre mineder i
arbejdelse af ionosfrrekort,
inden
middelforhold
ionosfrerens
angiver
forvejen
for en bestemt miLned.
For USA's vedkommende bearbejdes dette
enormt store talmateriale af >Central Radio Propagation Laboratory<, det tidligere IRPL i
Boulder, Colorado, under Bureau of Standards.
Siden 1946 har generaldirektoratet pi grundlag
af CRPL's materiale beregnet forudsigelser, der
har sarlig interesse for post- og telegrafvresenets
radiotelegraf- og radiotelefonforbindelser, tilretteIeggelsen af Danmarks Radios kortbolgeradiofoniudsendelser samt for Lyngby radios forbindelser med skibe pi verdenshavene, fig. 4.
Kurvens punkterede linie angiver den maksimalt anvendelige frekvens, MUF, der er den
grense, som ikke bsr overskrides ved radioforbindelser over vedkommende strakning. Som
udtryk for de frekvenser, der i 90 o/o af tiden
vil vrere anvendelige, er som fuldt optruhket
kurve vist vardien for gunstigste arbejdsfrekt'ens,
FOT. For F2-lagets vedkommende er denne fundet at vrre 85o/o af N{UF-vrerdien. tror E-Flvariation i
lagene er der ingen navnevardig
tidsmessig henseende, hvorfor MUF og trOT for
disse lag antager samme vrerdi.
F or udsigelsernes b eregning sg r und I ag
Beregningen af prognoserne foretages ud fra
den antagelse, at den lengste strekning, over
hvilken et enkelt hop forekommer, er 4000 km,
samt at det ved afstande under 4000 km er et-hop
udbredelsen, der almindeligvis er den dominerende. For strekninger under 4000 km benyttes
derfor et kontrolpunkt pi midten af streekningen.
For strrekninger pi mere end 4000 km behandles
MHz
50e
40E
30
25
20
lo
v
6
7
A
t
4
3
2.s
2
oo 02 04 06 08 t0 f2 14 16 16 20 22 24
Lokol tid for donsksfotionrrrrroFig. 4. Frekvensforudsigelse for strakningen KobenhavnBuenos Aires for september mined 1964.
hver ende af strrekningen for sig. Der benyttes
sdLledeskontrolpunkter pi midten af delstruekninger langs storcirklen pfl a000 km regnet fra endepunhterne (for E-Fl-lagene 2000 km), og der
regnes med, at blot refleksion forekommer ved
disse kontrolpunkter, vil radiobolgerne kunne ni
frem fra sendestation til modtagestation ved to
eller flere hop. Undersogelser har vist, at denne
tilnprmelse ikke medforer n&vneyrerdig forogelse
af usikkerhedcn i prognosen.
TiI bestemmelse af en prognose for en given
strrekning er det nodvendigt at kende folgende
ionosf.eriske karakteristikker :
Strrnkninger pd indtil 4000 km (et hop)
For den geografiske position, der danner midtpunktet pi storcirklen mellem sende- og modtagestation (kontrolpunktet), beregnes :
F2-ZERO-I{UF:
tr2-4000-NIUF:
den maksimale frekvens v e d
lodret tilbagekastning fra F 2 laget.
den maksimale frekvens, der
tilbagekastes af F2-laget ved en
vinkel, der svarer til en strukning pi 4000 km.
tt7
TELETEKNIK
1965
E-2000-MUF:
den maksimale frekvens, der
reflekteres af E-F1-lagene ved
en vinkel, der svarer til en
strukning pi 2000 km.
Ved interpolation mellem F2-ZERO-MUF og
F2-4000-MUF ud fra strrekningens lengde findes
den maksimale frekvens, der reflekteres af F2laget for den givne strrekning.
PdLtilsvarende mAde beregnes den maksimale
frekvens, der reflekteres af E-F1-lagene.
Den hojeste af disse to vrerdier vil derefter
den maksimale frekvens,
reflekteres af E-Fl-lagene
en vinkel, der svarer til et
over en strrekning pi 2000
E-2000-MUF:
Den hojeste af veerdierne for A og A' (hhv. B
og B') udgor den maksimale frekvens, der reflekteres af ionosfaren i A- (hhu. B-) enden af
strrekningen; den laveste af de derved fremkomne
to vardier udgor den maksimalt anvendelige
frekvens (MUF) for hele strekningen.
De ovenfor nrevnte vrerdier udgor MUF med
600
60"
90"
z \
z
t
7
Y.
I
I
t
I
4
E
{
Ir
a
AI
D
'.i{
(
tl T
\
\
(
t
b
t- I
B\
J
---l_
600
DJ
S G
+
f
l--r-
4
\ v
\ 1
I:
.)
\-
v
t
It
^6
der
ved
hop
km.
\
oo
IJ
,t
U
ll
4
(.
600
ir
-d
f?litF6l
Fig. 5. Konfuolpunkter
for beregning
af liekvensforudsigelser
vrere den maksimalt anvendeligefrekvens fol den
pigeldende strekning (l'IUF) for vedkommende
tidspunkt.
Strekninger ud ouer 4000 km (to eller flere hop)
Pi fig. 5 er vist de kontrolpunkter, der benyttes
ved beregningenaf MUF og FOT for strakningen
Ksbenhavn-Buenos Aires.
For punkterne A og B, der ligger p& storcirklen
mellem sende- og modtagestationi en afstand af
2000 km fra endepunkterne,beregnes:
F2-4000-MUF': den maksimale frekvens, der
tilbagekastesaf F2-lagetved en
vinkel, der svarer til en strakning pi 4000 km.
For punkterne A' og B', der ligger 1000 km
fra endepunkterne, beregnes:
for strrekningen Kobenhavn-Buenos
Aires.
deraf folgende FOT for et givet tidspunkt af dognet geldende for en given mined.
F'or at bestemme en kurve som fig. 4 m6. der
altsi for den pflgreldende mined beregnes vrerdier for et tilstrakkelig stort antal tidspunkter af
dognet; almindeligvis vil beregning for hveranden
eller for hver time vrre nsdvendig.
Ovennrevnte ionosfreriske karakteristikker, F2ZERO-MUF, F2-4000-MUF og E-2000-MUF, offentliggores af CRPL i form af verdenskort, fig. 6,
greldende for hveranden time for vedkommende
m6.ned.
Maskinel b earbeidning af grundmaterialet
CRPL's bearbejdning af ionosferestationernes
observationer var tidligere henvist til manuel udforelse og har naturligvis betydet en kolossal arbejdsbyrde; der har derfor gennem nogle ir varet
118
1965
TELETEKNIK
*l'
6tr
l5!
9f
ros. r2f
rt5.
l5r
S E P T E M B E R1 9 6 4
U T =l 2
L O N GTIU D E
[5"a$ |s*tsr t65. rsc
l]5.
90!
n.
6tr
4s
30
rS"qtSTo'tAsf 6.
75,
6tr
15.
30
t$ffsl ftAsT r50
5s
s'tifsl rilSf
]{F
J0.
i5.
uf
I
*r
U
o
l
F
)
J0"
s
50
6f
rw
15.
r20. 139 15{P tot ilst
rru.
105. s.
LONGITUDE
*T
rs
r65.tasr
80rsl 65.
t]5.
lf
n5.
5.
+i'
*rt
F
rS
le
I
trF
i0
4r
{o
Itr
f
20
o
l
F
F
)
=
=
=
lE
=
;
a
t0,
to"
ze
JA
4tr
{f
5f
s
6F
F
Ir
tr
F
t5.
9r
rN
rsf
tstAll scltg |6l"
t50.
t05"
30.
t5!
6tr
rftEit{l
Fig. 6. Ionosfrerekolt udgivct nf CIIPL geldende lbr september mincd 1964 for kl. 1200 G\IT.
Foroven kortet for F2-ZERO-I{UF, forneden kortet for F-2-4000-\{UF.
arbejdet med at tilrettclagge materialet pi en sidan mide, at dette mcget storc arbeide med ncclfzeldning og sammenholdning af ionosfrreobservationerne kunne overla<les til elektronrcgnemaskiner.
Ogsi udregningen af forudsigelserne for de enl<eltc strmkningcr er eftcr tlen foran bcshrevncr
manuelle fremgangsmAde sterkt tidl<rreventle.
Dette har bl. a. bevirket, at gencraltlirektoratet
har varet nodt til at bcglrnse antallet af beregne'dc stra:kninger mest muligt. Dct har sfile<les
lrcnge veret meget onskeligt at kunnc fi arbejdet
udfort mashinclt.
D a variationerne i E-F 1-lageneskaraktcristikker
stirr i let nojc fastsliet sammenhpng metl solI,vsetspivirkning, cr det muligt at finde maksimalfi'ekvensen E- 200 0- N'lUF ved bcregning. Folgende
matematiske formel cl blevet bcnvttet hertil:
3 , 3 4 5 9 9 6 2 3 2 + 3 7 , 6 7 7 2 6 0 7 2. I
5 2 . 4 1 7 9 1 7 5 4' 1 2
'I,
.
+ 3 9 , 2 6 1 5 1 0 5 6 1 3_ 1 0 , 6 6 4 8 4 9 9 8
(l + 0,0037 ' SSI') cosl'3 (0,881 'Yj.
E-2000-t\{uF :
hr-or -I :
119
TELETEKNIK
1965
Y :
vinklen mellem zenith vecl kontrolpunktet og solen.
SSI/ :
solplettallet for vcdkommende
miLned.
For F2-lagets vedkommentle er der endnu ikke
fundet nogen direkte metode til beregning af
ionosf'rerenstilstand og egenskaber pi grundlag
af fastc fysiske forhold. Det er clcrfor nodvendigt
at bascre forudsigelscrne af F2-lagets egenskaber
pi cle foretagne observationer, som derefter ltorrigeres for variationer i solplettal. tror at muliggore maskinel behandling af dette erfaringsmateriale, der til stadighed foroges med nYe observationer, har CRPL nu udarbejdet en formel, der
indeholder de nodvendigc variable storrelser, og
CRPL's fremstilling af ionosfrerekortene skcr nu
vcd elektronisk behandling af de indsamlcde resultater-; optegningen af ionosfucrekortene, fig. 6,
sker ved hjrclp af cn elektronstyret automatisli
plotter, silecles at manuel beregning pi grundlag
af disse kort fortsat er mulig. Som noget n-vt udgives nu ogsi ionosfaerekort i en gnomonish projc'ktion af hensyn srcrligt til radioforbintlelser i
polaromriLtlerne, fig. 7.
NORTH POLAR AREA
UT = 12
S E P T E M B E R1 9 6 4
NIGHT
-64y-
Fig. 7. Ionosfrcrekort viscnde de dele af fig. 6 overst, der ligger nord for 30 graders nordlig brcdde i gnomonisk projektion.
r20
TELETEKNIK
Formlen, der benrevneset numerisk kort, indeholder folgende variable storrelser, der er defineret siledes:
geografiskbredde- 90" { r I
90'
(sydlig bredde: neg. verdier)
geografisklrengde 0" 3 y < 360"
(ost for Greenwich)
-180'<f
<180"
timevinkel
(lokal tid : ft
t : ( h . 1 5 o _ 1 8 0" ) ) .
Et numerisk
formlen:
I
*
l"biu (r,s) cos ((jb 1)f)
I bair (r,y) sin (<iu- 1)4] ,
Programmet er udskrevet i programmeringssproget FORTRAN og er vist i uddrag i fig. 10.
Beregningerne pn regneanlagget foregir
i
ovrigt efter de samme retningslinier som beskrevet ovenfor for den manuelle metode. Som grunddata for en given strrekning benyttes koordinaterne for shrekningens endepunkter, hvorefter
retningen og afstanden mellem stationerne samt
koordinaterne for kontrolpunkterne (midtpunktet
af strrekningen, hhv. punkterne A, A', B og B')
is:2jb-r
r,2,3... H
Qi,,1,"Gp"(r,g)
jb:
is:2jb-2
jb:2,3,4...H,
hvor de geografiske funktioner G*,(*,9)
tabel l.
t)t)] ,
Pi grundlag af disse formler har generaldirektoratet opstillet et program, der gor det muligt at
lade I/S Datacentralens elektroniske anlreg af typen IBM 1401 og 7074 udfsre beregningerne af
de nsdvendige vardier af MUF (maksimalt brugbar frekvens) og FOT (optimal arbejdsfrekvens)
for et vilkirligt antal strekninger mellem vilkirlige punkter pi jorden.
hvor 1/ reprresenterer det antal harmoniske i
>Fourier<-oplosningen, der er nodvendigt for med
tilstrrekkelig stor sikkerhed at kunne gengive de
daglige variationer i frekvens; normalt vil fI : 8
vrere tilstrrkkeligt,
fig. B. >Fourier<-koefficienterne abp (*,V) og bat6 (r,A) varierer med de geografiske koordinater. Disse variationer er reprasenteret i formlen:
(r,g)
1:rQi,,1,oGpo
(Ouo - z,ka Gka(',v)) sin ((rb -
Frekuensforudsigelser beregnet pd elektronregnemaskine
Z
I
-*,
der er defineret ved en tabel af koefficienter
Q*.*o, fig. 9.
ib: 2
bat6(r,v) :
Qr,ooG*o(r,g) I
Gka(',y))
cos
((ib-1)r)
,fr,1t:,(0,,, r,ka
abt(*,U) +
I
Z
ka: I
fl
abr6(r,a) :*Z
kort kan herefter beskrives ved
| (r,g,t):
Det numeriske korts almindelige form er en
>Fourier<-serie af folgende indhold :
T (r,g,t) :
1965
er givet i
Lengde- og breddevariation
Breddevariation
2. orden
III
I
Glra(r,u)
I
sin z
sinz o
sina c
Gt [email protected],u)
,ko*
ko*
fto*
kol4
ko]1ro*
1
2
3
sin c
sin c
sinz r
sin2 r
S
6
cos
cos
cos
cos
cos
cos
f
o
r
r
r
r
cos
srn
cos
sin
cos
sin
Gt [email protected],9)
ftr* 1
kt*2
y
u
gl
y
U
g
firt.t
4-|4
ftI*5
*:.1.u
sin41 c cos J cos u
sinqr r cos z sin g
I-l
I
1to,.k, og 1 fis fra fig. 9
-k,- ft" At::
,:
I-k,
lz:
,:
|
I
Tabel 1. Den geograliske funktion
Grca.
sin z
sin r
sin2 r
sin2 :r
cos2 r
cos2 r
cosz r
cosz r
cos2 r
cos2 n
cos
sin
cos
sin
cos
sin
29
29
29
29
29
29
sinQ2 r cos2 r cos 29
sinQr c cos2 c sin 2y
t2l
TELETEKNIK
I 965
t6
t{
314
=
t2
t2
ffr0
t0
z,
t2
a
-E
Z6
N4
L
2
_
oo'
-
FOIJRIER S€RIES
USING 8 HARI\,ON|C5
oot
8t2162024
ZONETIME
EISEI
Fig. 8. >Fourier<-representation
. . ORrGltlAL
FOURI€RSERIES
af frekvenskurve
N
I
l
I
f
a
lo
tl
l2
lf
la
l5
t7
IE
l9
20
s
o
I
I
E
o
2l
z4
25
26
27
2S
?9
to
!l
t2
l!
la
t6
,f
,a
t9
1Z
It
Itr
{5
a0
.0550494E 00
.9!50802E-04
.12499928 O0
.6616901E ol
00
.66t0tl3E
.065?ot1E 02
.7362?l0E 0t
oz
.s?tgoozE
.2664?608 0a
l.60?1259E O2
,0185566E 02
'.6162!!5E Or
r.0965t64E Ol
2.242O290E
l:l9s6t9!E
-2.?Al4lA9E
a.87214098
-t.665695t€
-9.91ta026t
l.90lo!!5E
2.tr92169E
-t.565aO!4E
-2.90+rllrE
!.04r42laE
l.llt6980E
-9.841554!E
t. ?65!59?E-0 I
r.6?1405!E-01
t. t99t42lE-01
t.1915034E 0o
t.2lor626E ol
,.210259!E 0o
t.oa4l6alE ol
!.1a4?09?E 0l
l.4la?tt6E 02
i . 9 5 5 A 0 6 1 EO l
02
t.0l79l!6E
i.65t0t63E 02
02
r. lto95l!t
1.595?l19€ O2
t.2055648E 02
0l
I.050tl{9E
1.22590t1E0l
r.9t61649t 02
t.8t0t979E 02
t.0442039C 0'
0,
l.l4960ol€
9.t5?5290E 0l
?.3958195E O2
t.190769tE 02
a.or5407te
02
ol
l.lr.?2llE
t.6078141E-01
1.481 I 5?8E-0I
, l.r6t0?59E 00
-2.28404?lE 00
-5.2046181E OO
-7.45854(t€
O0
2.!246611E 0t
7.19526t6E 0l
r.1r58550E 0!
5.60(0605E Cl
-t.l?a004!€
02
-4.01t5098E OZ
-a.42l44ltE
02
-1.899??5lE 0Z
3.4!0t652€ 02
9.05r!500E 02
7.{!0296?E 02
02
t.20572618
-t.750221rE
02
-8.8238?O'E 0Z
-1.45t1445t 0Z
-2.610t9?4E O2
1.49919!5€ 02
!.r661626E 0?
2.600a042E 02
8.1660786EOl
r. r2065 0tf-0 I
l. l53ol25E-01
? . 6 6 t 9 a l 5 E- 0 I
2.2060540E-0 I
- l. a?M?aE -0I
-4.2t5615tE-01
-1.t87?320€ 00
-1.?551014E-02
- 1.608 I 9rl E-0 I
?.5t16609E-O I
-5.29?9661E-0 I
z.1450996E-01
1.2954261E-0
6.2 l6t I 06E-0
6.60?5068€-O
5;2160654E-0
-1.2962120E-O
-a.8254 !99E-0
r.o 167605E-0
- 1.2126200E O
-3.9:4l2o2E-0
-6.8?61?9{€-0
-9.6807160€-0
o
l.2aall4oE
50
5l
52
J
tq E
-
xE -<
I
OO
oo
O0
O0
0l
0l
02
O2
02
oz
o2
02
0l
1.90811908 00
-9.o24t5tlE-ol
1.65?lr55E 0l
0l
l.lll6980E
-l.424rt0lE
o2
-?.05?l92tE 02
4.631{03rE 02
4.t!?612AE 02
-7,4602642E O2
-4.6520129E 02
5.91C75t9E OZ
1.6466801E O2
-t.c6197l2E
0z
, !54{865E-O I
,?t6l8olE-ol
.?6542r5E-01
.5819790E 00
.5511a56€oo
.295{81!E 00
.2965610E 0t
.2206162E 02
.18!6ol0E 0l
.0189a26E
.lt5t456E
. L06tl2le
.25159!lE
.9149010E
. ltt?oa4E
.01942!!E
0l
OZ
02
02
0l
0,
O2
.8165406F
.01554898
.56?0055E
. 802!a46E
0l
0'
0l
0I
. 3 5 2 1 1 6 6 EO 2
,t098518E 0l
.00159a8E 0l
- 4 . r 0 9 6t l 0 E - 0 1
-2.4203901E-O2
1.392644lE-02
2.0996044E-02
2.942{040E-02
2. t4 96ll!E-0 I
-4.0815969E-0 I
-7.120r612E-OZ
-6.24861 l4E-02
- r . 6 ? 1 9 6 ! 0 E - OI
5 . 8 I 2 5 24 9 € - o l
ved benyftelse af 8 harmoniske.
VARIATION
x\
o
I
_4.71144{1E-01
-2.6lCl5r?E-Ol
-r.t?21442€
-8.lll859oE-0t
OO
-2.?2?9013E 00
-5.2rll27AE-Ol
1.010422€E 0l
2 . 2 o 2 6 o O . O CO O
2.1867088E 0l
t.20r4022a 0l
-1.6202405E 0l
-1.7t50616€ ol
_ 8 . 1 1 6 9 5 4 1 E0 l
-5.!O8a5o9E Ol
6.a854648E0l
4.171152?EO!
1.1590926F 02
t.1922886E O2
-6,5?541908 0l
-.4.5tt42t2a 0t
-r.loo55t7E O2 -7.C59172!E 0l
?.a126?69E Ol
1.6619261E 0l
2.1140514Eol
?.?6409I5E Ol
-7.6096166E-01
2.059581?E00
a.7A65472e 00
-4.8750901E 0o
-2.562O2q2E Ol
-2.5614611€ 0l
-8.4tL2214E 00
9.8o6lO€lE 0t
l.?015225€ 02
-1.t292729E O2
-t.5510?ltE o2
4.at4721tE 0l
6.t1rt162E 0I
1.0201152E-01
-3.8(94745E-01
2.2092691E 00
-6.1922160E-01
-6.9690996E 0C
1 . 0 6 4 8 1 6 6 €0 t
-1.2!969lOE 0t
-1.06151578 0l
6.52A2f228 Al
1.5656992E 0l
-7.8J6651(E Cl
-1.4426t1?E 0l
2.9801I8?E OI
- 8 . t ? 6 8r 6 2 E - 0 2
-1.3?9??87€-01
-2.620t?60E-01
-4.6342402E 00
6.5255451EO0
2.64?8896E O0
-t.t2(t769E 00
5.708r2!9E 0l
-6.?008289E 0L
-6.5462742E OO
0l
l.0ll6r5tE
-2.5009541E 02
2.8612646E 02
2.1612219E Ol
-2.ta77Zt6t
Ol
4.94999I5E 02
-5.8226900E 02
-9.6945011E ol
1.2947601E 0l
-e,56126t6E 02
5.5?l09l6E 0?
I.t55ol5{E 02
-1.9t54135E Ol
1 . 5 9 5 5 5 2 6 E0 2
-1.9542999E 02
-6.24t(56(E 0l
.251380?E-Ol
,2127737E-Ol
r.0?I066?E-01
.t6lllo4E 00
.9t68560E 00
.420?985E-Ol
r.096a612€ 00
t.6t45441E Ot
r.82{68C0E 0t
t. l277tt0e 0l
,.r:05004F 0l
l.t)12040E OZ
r.09!7715€ 0l
t . 4 1 0 9 2 5 1 E0 2
t.2216r25E 02
t.090II7tE 02
t.6090817E02
t.5?55640E OZ
I.362t969E O2
t.1a212LrE O2
t.5569245E O2
o2
t.a(t62l5E
t.4o0s0l9€ 0l
t.1ta7294E 02
t. lr6r475E 0r
r.tc4!536E 02
5.21)lrrgE-02
-t.o98Il9tE-02
l.l?5tollE-02
-5.A2?26oOE-Ol
-t.t49ll90E
o0
-?.8laool6€-ol
-2.1dl1054!
OO
6.486A846E 00
6 . O O 8 8 2 o O EO O
00
t.96(9l4lE
l.9l8o58tE ol
-3.O969229E Ot
-l.aol2512E Ot
-2.t495122E 0l
-5.t751t17t
0l
0l
6.6lllo6?E
1.19998!3E Or
2.a4669t2E Ol
6.058028rE Or
-6.14525t7E O!
-1.2226257E C0
-t.1742896E Ol
-2.5a46579E Ol
2.2OOlO82e 0l
-2.0124569E O0
-a,6(58948E-Ol
1.196r095E_0t
2.21?10?3E-01
_{.0665?90E-Ol
-l.l9lll05E
00
_6.0526122E 00
-6.4566t((E
0C
t.6?46100E 00
2.0446626E 0l
6.46r!01 lE ol
c.1869069E 0l
-5.44044508 00
-1.1496069€ 02
-2.7609519E 02
-2.4?44340E 02
-7.0569t36E 0O
2.?15t4?lE 0z
5.51260!6E 02
4.7191895E 02
r.90?21?lE 0l
_2.1156!3?E 02
-5. l2e630lE 02
-4.2565314E 02
-9.tt2!15?E
00
02
t.05982'tE
l.?t!40?4E o2
1.45976ttE 02
. t399175E-02
.ttl46o4E-02
.2915602E-Ot
.2006004E-ot
,51?s5l6E-02
. ( e 1 9 2l l F - 0 2
.?a??710f-01
.9{56(5lE-01
.822llttE-0r
.2tt8l55E-02
.ot1?t26E-02
.0?4?668E-02
.6f84t40E-01
-5.29t59t1E-OZ
2.lotal15E-04
-l.lro94rlE-02
- 1.9924617E-02
3.!!(5428E-02
a.6486164E-0?
1,5655150E-01
7.0613?95E-02
-5.t8940t8E-02
-l.52tol05t-01
-1.481?l2l€-01
-6.21r6326C-02
-1.9500255E-02
1.2t2?t12E-Ol
6.2056t60E-02
1.2855208E_01
7.62f6214t-02
-2.6145682E-01
-l.7914a7tE
00
-1.5?a604lE 00
-6.0019106E-ol
6.t6?0393E-01
6.t551559E 00
+.{040113E 00
9.{901919E-01
-1.12765628-0r
-5.420?061E 0o
-!.5tll9l2€
00
-6. llt6 t t6E- 02
-c, ?121688€-02
1.8849 I 76E-01
5.991609 l€-0 I
-1.7782!59E-01
L0489258E-01
-2.6269958E-01
-l.z(a9?29E 00
6.4996?90E-0 I
2.?195266E-01
5.1909051E-02
-2.91049?0€-02
-6.9884112E-01
I
2
!
9
6.9r2r019E-02
-2.t2L2414E-OZ
-t.61t9401€-02
6.2602215E-0t
.27 14990E-02
.1204 I l4E-O I
.09!29 l0E-02
00
.l23lt5l€
.6539?06E 00
.a00?014E oc
.1025?5rE OC
.258?9!aE Ol
.9282686E 0l
.02t0940E ol
.880t?7?E 0!
.49?5265€ 0t
.0150045E 02
, . 0 0 1 9 1 2 9 Eo l
. l759rl5€ 0l
,.6090605E 0l
r.8?210?cE 02
. I 148599E 02
,.0t46056E Ol
r.917'090E 0l
t.t1l9rrtt
02
,06a9001E oi
.1252610E 0l
r.401?427E 0(
. l?2419t€ 0i
t.96?4419€ OI
t.2aa1259E-O:
f.652t929t-Oi
1.6141 294e-Oi
4. tl4697AE-01
-1.44411?28-0i
-4.6622043E -0
-8.514?401E-0i
-o.30tt??2E-o
2.Ol40rt9E 0(
1.6549369E Ol
- 1.009r?5rE-o
-1.a9!o04lE
ol
-t.9t9l06lE
ol
-6.2t51716E 0l
a.502a855E-0
5.5901061E 0l
t.2t64596E 0
1.3388605E 0
-9.?a4l0l2E-o
-{.440?r4tE
0l
-9.025]t16€
01
-1.!18?5?2E 0
!.556tOlZE-0
t.lll05?lE 0
?.1996240E 0
4.i905055E O
-1. tr67 07zE-O2
-l'll923oaE-02
4.9961528E-02
-6.9)t6Zrl€-02
9.118801!E_01
-6.4051026c-0t
-1. l00att4E_ol
9.0t61515E_o2
-l.l4l6!65E
00
2.1262466E O1
4.68905958-Ol
).4619722E 02
2.4860076c00
- l.66t96rlE-0 I
-2.67t149t€-o!
9.0655{l9E_04
-6.4106191€-ot
t.126?2oOE-O(
5.f79ZOl6E-O2
-t.!10599!E-O?
2. a55t551E-02
).2291152E-02
-2.152051?E-Ot
3.2694611E-02
-2.O25ll5tE-O?
-5.S5501?oE-02
2.07)t269E-Ol
I
t5
to
2.21615A28-Ot
6.t610849E-02
-4.2c99127E_Ol
-9.{ll6r2r€-02
2 . 2 2 7 1 2 1l E - 0 r
-1.6961128E-01
I.9la048oE-01
f.4t89906E 00
2.8097t06E O0
-t.88leo?6E
ol
-2.2414271€ ol
4.1462594E Ol
5,109?059€ ol
-5.2941626€ 0l
-5. t49lt{?E ol
3. l?19574E 0l
0l
l.teollc6E
-t.tf4i2l5E
00
.!222861E-01
,o9ll8r0E-02
,4189562E 00
.6112952E-01
.0t9900(E 0l
.6161129€ 00
0l
.4l96l6tE
.2440100€ oo
.2ot5t66E 0l
.91!2505E oo
,??a9264E Ol
.2541812t OO
.0535208E Ol
7
6
Hormlc
oz
IT 35641
24
0
0
E
n
ZONETIME
o
Hqhonic
F
FOURIER
S€RIEs
LJSING
8
oo' 4 8 ? t s
4E12162024
ZONETIME
TIME
z
o
_
-l.o?t00llE-JL
l.E02rr?tE-0t
-?.7015002E-02 -1.{120126€-02
-4.502916?E-Ot
1.0?tll4?E-01
3.970?651€-02
8.4?846?0E-04
9.1210955E-01
1.254920tE-02
!.4590055E-02
t.91416t2E-02
t.l0aztooE-02
f.4460191E-02
-0.9i1 I I l4E-02
1.504 I 102€-ol
9. l4{0?06E-02
6
9.60Atl?8E-02 -6.09190?4E-O'
0.395626?E-Ot t.00728r9E-02
-l.r8l4ll8€-ol
9.r0r2t?.E-01
- 1 . 8 4 a 6 0 ? 2 E - 0 2- 3 . l 5 r t r l 0 E - o z
g.?28l4tlE-02
I - Moln tqtitudhqt wriotlon. Mix.d totltudlml ond bngitudlnol voriotim:tr Firsl ordrt in longilude,IIt S€@nd otda in longitudr
Notofls: For ooch rntry thc numb.r givil by thc firlt.ight dlgltc ond elgn ls mullipli€dby lhc powrr of tan dlfimd bylh! lost two dlgll! otd llgn
af foF2 for september mfined 1964. De enkelte tal leveres indhullet i hulkort med
fire tal i hvert kort,
Til beregningen for en mAned horer to ta-beller, der tilsammen udgor ca. 200 kort. Kortene indleses direkte i regnemaskine_n forud
for beregningerne. Ved indlesningen gores samtlige indeks (s hhv. ,lc) I storre af hensyn til maskinens registre. De i tabel 1 viste
storrelser /ro, 1r, og I antager sAledes for den her viste tabel folgende verdier:
Fig. 9. Koefficienter til beregning af verdierne
fto:13
kr:39
/:53.
t22
1965
TELETEKNIK
I846C
l84e t 70
1854
1856
l85g
186l
E - L A G SI I U F V E D X O N T R O L P U N K T E R
DO 2lt2 I I'K4'K5
CENLG.CLoNG(IIt
C E N L T= C L A I (I I t
DO2ll2 lr.l'24
GIT.IT
I 864
S S L = ll S . l G H T - 1 8 0 . 1
lB6g
1872
1895
1899
Z=tSSt__CENLGt,AK
LT
K)rCOSFtSSplrCOSFtZl
C Y C E N . S T N F ( C E 'Na tX- it . S I r u r t S S P ) + C 0 S F t C E Nr A
CYCEN.ABSFIAC0SF(CY
) CEN)
l F l l 0 2 . r A K - C Y C E N5r 8 ' 5 8 ' 5 9
l9O5
58 ABIC=o
1908
GO TO 5l
l9O9
59 ABIC=l1..+.0O3?rSSNlrCOSFl.SSlrCYCEN)rrl.:t
6l ARC:DKTGCDK14
1920
l92f
tF( t6.-aRc I 88' 8?,87
8? ELFC=(l((((-4.368460907E-9rARC+1.13449426tE-71+AAC-5.9?6618436E-6t
L927
t927
IrARC+2.624808315E-4)rARC-5.0)a416266t-rl.ARC+1.7613850535-21rARC-l
2.l3t2OO756E-2l.ARC+.2085
L927
t943
GO T0 I00
8 8 E L F C =I . 0 2
1944
100 EHC.lt(-10.66484998rA81C+39.26151056)rABlC-52.4I1917541r^BIC+37.6?
1946
1946
l725072l.ABIC+1.345996232
1 9 5 6 2 L l 2 E l l U F Y tI I . I T t = E T C T E L F C
FOF2 OG H-3OOO FAKTOR FOR KONTROLPI..]NKIERNE
I955C
1965 3Il2 DO 1ll2
ll=K2rK3
le?0
CENLG=CL0NG(Il)
CENLT .CLAT( Il )
le?2
IFtCENLG) 412r4t4,4t4
1974
414 CLG=360.-CENLG
L977
1980
GO TO 4t3
412 CLG=ABSFtC€NLG)
l98l
B o Y = Sl N F l C L G T A K)
4Il
1984
le88
COG=SINF(2.rCLG.AKl
L993
D0G.COSF(2.ICLG.AKt
G O B . C o S F IC E N L T T A K)
1998
8 0 G . S I N F ( C E N L T T A K)
2OOZ
H 0 G = C O S F( C L G T A K I
2006
DO 500 lo.I'2
2OlO
l=lLl IOt
2ol3
2015
J.JL( lOl
K:KL( lo)
2ol7
L=LKI lOl
2019
DO 408 KA=I'K
2o2l
2025
KP=KA-I
ZOZE 4Oa G(KAl.BOGrrKp
LA=o
2olt
2O)5
Lo=L- I
KK-K+ I
2O1A
29I3
2921
2929
3828
,97I
6898
7944
?956
?964
7972
7980
?988
7996
8004
8OI2
8020
8028
8035
8044
XALFF
aCOSF
A
FOr
HND
LEND
Pt2
KO
Nll
f2
DF
X5
Z
coc
K
IH
11
FLFC
KR
29I4
2922
2978
3852
39?4
69II
?949
?95?
7965
7973
?9EI
7989
799?
s005
80tt
8021
8029
8017
8045
READ
ATANF
A8
F0 rY
QI
MBND
IBRN
KE
MD
SSP
U
I I
CYCfN
DOG
L
J8
x
tR
NK
29I5
2e23
3038
3855
5l?4
6924
7950
?95e
7966
79?4
7982
?990
tc98
8006
8014
8022
803C
8Of8
8046
XALFAF
SQRrF
8A
C
Q2
ilHZSK
tERS
ts
SSN
XXI
SIND
PP
ABtC
G0B
KP
IIME
V
FOTFY
lEHPS60
29I6
2924
3098
3915
6374
7939
?95T
7959
796?
7975
?983
?99I
?999
8007
8015
8023
8031
80f9
804?
XINDXF
SIGNF
C
GAr'lilA
RO
lltPOSN
I LGg
KA
NR
YYI
BTRY
CENLT
ARC
80G
LA
CLOCK
Y
I8R2
TEilPS6l
DO 409 KA.KK'LO'2
20{l
G(KAt'BOGa.LA}GOETHOG
20{6
2052
GIKA+ll=80G.'LArGOBrEoY
2O5S 4Oq LA.LA+l
2O6t
LB.o
2065
L L = L +I
2o6t
llt' I- I
2O7t
D O 4 l O K A = L L rl | t r 2
G l K AI ' E O G r r L S . G O B r r 2 r D O G
2O76
2Oa6
G ( K A r ll = E O G I r L B I G O B r r 2 r C 0 G
2096 {lO LB.LB+I
2lot
DO4ll JB.I'J
ABiJ3):0.
2105
lS=:*JB-l
2lO7
2lll
D O/ l l K A ' I ' I
2ll5
Go ;J (l4llrr4I2l, I0
2 1 . 1 81 4 l l A B (J B t = 4 8 (J E ) + Q l tl S , K A t r C t K A )
2t26
GOT0 4ll
2 1 2 7 L 4 l 2 A 8 lJ B ) = A 8 J{ B ) + Q 2 I( s ' K A ) r G ( K A l
2I35 4II CONTINUE
DO 40? J8=2'J
2117
SAlJBl=0.
2lTl
2L43
lS=2iJB-2
2147
DO 40? KA.l'l
GOTO | 1407,1408), I0
2t5t
2 1 5 4 L 4 O 78 A {J 8 } : B A lJ B I + Q l l I S ' K A ) } G lK At
2t62
GO TO 407
2 1 6 1 I 4 0 8 B A (J B ) = B AJ( B I + Q 2 l S ' K A l + G l K A l
2l7l
407 CONTINUE
2171
DO 500 lr=l'24
2176
G i l r =I T
2L79
IF(NR-9991 t40ft44O?114C7
2 L a t 4 4 0 7 I I l . t E (=l 5 . r ( G l , l T - 1 . t - I 8 0 . l r a K
2189
GO TO 366
2I9O 3407 CLOCK-G'{I-CENLG,/15.
IF( 24.-CLOCK t 64, 65 r 65
2L94
2L99
64CLOCK=CLOCK-z4.
2202
GO tO 66
2201
6 5 I F I C I - O C K '6 E , 6 8 r 6 6
6SCLOCK=CLOCK+24.
22OI
22LO 66 TtlE=tl5..CLOCK-l80.t.ax
221'
166 DO 998 JE=ZrJ
2219
FB.JB-I
2223
S l J 8 ' I T ) = S t l { F ( F 8 ] T I M E]
22tL
?24o
2246
2250
29 l7
2925
f'?6
3963
6379
?944
7952
7960
7968
7976
7984
7992
s000
8008
80 t6
8024
8032
8040
8048
XNUtaF
ilAXIF
CLAT
IL
S
AK
tLGE
KB
NI
XX2
Kl
CENLG
ELFc
HOG
LO
F8
COEF
lLG2
TEHPS62
9e8 C(JB' lT).COSFIFBTTItIE)
GAilHA(lo' IT l.A8( I I
DO 5OO JB.2.J
5 0 0 G A r { l { A (l 0 r l T } = G A l l t l A I l O ' I T ,
+ A B( J B I r C ( J B' I T l + B A ( J B ) r S I J B ' l T l
2918 NUtlF
2926 ilINIF
3581 CLONG
3965 JL
6859 SUN
?945 8K
79'' NEG
?96I CHAR
?969 Xl
79f1 'tYz
t985 K2
7993 It
800t Eirc
8009 t0
60I? KK
8025 I BRt
8033 N
8041 JN
8049 TEilP563
29I9
2927
3588
f96?
68?I
?946
7954
7962
?9?O
?978
?986
7994
8002
8010
8018
8026
8034
8042
SINF
XilODF
Er'tUFY
KL
UF
CK
itN
Lt{l,l
YI
GCD
K3
Gr.rT
cLG
I
LB
ILGI
GYRO
tN
2920 COSF
2928 XKETAF
3708 FXUFY
3969 LK
6895 UFY
?94? DK
7955 KOE
?963 KS
797t \2
79?9 GCDKH
?98? K4
7995 SSL
8001 80Y
80ll J
8019 LL
8027 Lt{I
8035 F2F
8043 LI
lT3565l
for beregning af forudsigelser og frekvensvarsel. Programmet bestAr af 363 hulkort, et for
Fig. 10. Uddrag af FORTRAN-program
som linierne
hver linie i programmet. Tallene i venstre kolonne angiver placeringen i datamaskinens lager af de masklnordrer,
i programmet overs€ttes til. Efter programmet er givet en tabel over placeringen i lageret af de enkelte variable storrelser i beregningen. Listningen af progtammet og tabellen udskrives automatisk af datamaskinen i forbindelse med en udskrivning af indholdet af de dele af lageret, der har v€ret benyttet ved korslen. Lagerets kapacitet pi den benyttede maskine er pe 10 000 ord,
hvoraf der ved korsel af programmet legges beslag pA de 9031 ord.
beregnes af datamaskinen under anvendelse af
den sfariske trigonometri. Vrerdierne for E-F1og tr2-lagene ved kontrolpunkterne til bestemmelse af MUF (og FOT) beregnes derefter under
anvendelse af de foranstiende formler.
Fra CRPL modtages for hver mined ca. fire
mineder forud to fardighullede sret pi i alt ca.
200 hulkort indeholdende tabellen 0;-,1" (lig. 9)
til beregning af de numeriske kort for F2-lagets
kritiske frekvens, foF2, og en afstandsfaktor M
(3000)F2, greldende for en afstand af 3000 km.
De foran under den manuelle metode beskrevne
verdier for F2-laget fremkommer herefter seledes:
F2-ZERO-MUF:
foF2 *
Efa,
hvor f, er F2-lagets gyromagnetiske frekvens, der
er afhrengig af jordens magnetfelt ved det pegeldende kontrolpunkt. Denne korrektion giver kom-
1965
r23
TELETEKNIK
pensation for den ekstraordinrere bolge, frF2, se
fig. 1.
F 2 - 4 0 0 0 - N { U P:
.
foF2. M(3000)F2 t,r.
M(3000)F2 er et udtryk for F2-lagets hojde ved
kontrolpunktet, da hojden har indflydelse pi indfaldsvinklen 9 i det side 115 viste udtryk for omregning fra kritisk frekvens til maksimal brugbar
frekvens for strrekninger af en given lengde.
Faktoren 1,1 giver omsretning fra 3000 km til
4000 km.
Kontakten med I/S Datacentralen sker efter det
sikaldte PROCO-system (program korrespondance), d.v.s. programmering og tilvejebringelse af
datakort udfsres af kunden, der har det fulde
ansvar herfor; program og datakort leveres til
Datacentralens PROCO-kontor i den orden, der
kreves for korsel pi vedkommende m'askinanlag.
PROCO-kontoret befordrer derefter materialet til
maskinafdelingen, hvor korslen pi datamaskinen
finder sted. Nir behandlingen er overstiet, be-
'program
sorger PROCO-kontoret
og datakort
samt resultater sendt til kunden. Under ksrslen
pil 7074 anlregget foretages en automatisk registrering af den tid, beregningen har varet; belagningstiden betales for tiden med 67 kr. pr. minut. PA
tilsvarende mide registreres den tid, der medgAr
til indlresning og udskrift pfl 1401 anlregget. Benvttelsen af dette anlag koster ca. 10 kr. pr.
minut (svarende til indlresning af 800 hulkort
eller udskrivning af 600 linier). Beregningen af
forudsigelsen for en enkelt strakning varer mindre
end 3 sekunder, i hvilken tid maskinen beregner
48 verdier (2 for hver hele time) i henhold til
foranstiende formel for det ionosferiske kort foruden de nodvendige hjrelpestorrelser. Det samIede antal strrekninger (for tiden ca. 50) beregnes
i lsbet af godt 2 minutter, siledes at den mALnedlige betaling til Datacentralen belsber sig til ca.
200 kr. Udskrivningen af vrerdierne for MUF og
FOT for hver enkelt strrekning udfores som vist
i fig. 11.
FREKVENSFORUDSIGELSE
FR
O R S E P I E H B E R 1 9 6 4 , S O L P L E T T A1L7 . 5
KM
AFSTAND
STRAEKNING
25S lIzE
v.ausrRALIEN
55.83N LL.4?E 25.00S 112.00E
12925.'
RETNING
96.4
HUFl-t2 GHT 9-3 9.O ll.l
14.6 16.9 18.0 I9.0 19.6 t9.8 t9.8 19.3 18.7
l3-24 Gr{T 18.3 I8.3 18.6 I6.9 14.7 I3.3 ll.5 10.5 e.2 8.? 9.e 9.9
FoT l-12 Gr{T 7.9 7.7 9.4 L2.4 14.3 15.3 l6.t 16.? 16.8 16.8 16.4 15.9
6.9 8.4 8.4
9.8 8.9 f.9
13-24 GHT 15.6 15.5 15.8 14.4 12.5 ll.3
SUHATRA
55.83N 1t.42E
O5N 988
5.00N e8.o0E
9329.3
90.0
HUFt-12 GHT 9.0 9.0 ll.3 14.6 16.5 17.6 18.7 19.5 19.9 20.0 19.6 19.0
l3-24 GMT 18.5 r8.3 18.5 16.9 15.5 15.5 l4.l I2.l 10.6 9.8 8.? 9.5
1.6 f.7
FoT l-12 cMT
9-6 l?.4 l4.O 15.0 15.9 16.6 16.9 17.0 16.? 16.l
l3-24 Gr{T 15.7 15.5 15.7 14.3 t3.2 73.2 12.0 10.3 9.0 8.3 1.4 8.1
KOEBENHAVN
I O- RD E J A N EI R O
55.83N ll.+2E
22.955 q3.22U
IOI5O.?
228.7
M U Fl - 1 2 G n T
9.8 9.8 9.8 9.0 8.2 10.2 9.t 12.7 lS.5 le.2 19.7 19.9
l3-24 GllT le.9 le.5 19.0 le.l 19.6 ?o.1 20.t 18.7 t6.t t3.5 ll.3 r0.l
For l-12 GMT 8.4 8.3 8.1 7.7 ?.0 8.7 7.e 10.8 15.7 16.3 16.8 16.9
lt-24 GM.r 16.9 16.5 I6.t 16.2 16.? 17.3 l?.3 15.9 I3.7 tl.5
9.6
8.6
38
K0ESENHAVN:BUEN
AO
I RSE S
55.83N Il.42E
34.?5S 58.52H
12031.5
234.4
t { U FI - 1 2 G M T 9 . 5 9 . t
e.5 8.9 8.0 9.6 lO.6 s.8 12.5 18.7 19.3 19.5
l3-24 GMT 19.5 re.1 18.6 18.6 te.t Ie.9 20.1 18.8 16.4 13.7 lt.4 tO.0
FoT l-t2 GMT 8. I
8.0 8.I
7.6 6.8 8.3 9.0 7.5 10.6 15.9 16.4 16.6
l 3 - 2 4 G H T 1 6 . 6 I 6 . 3 1 5 . 8 1 5 . 8 1 6 . 3 1 6 . 9 1 7 .I t 6 . O 1 3 . 9 l t . 7
9.7 8.5
trt6&!
Fig. 11. Udskrift
af regnemaskinens beregning af frekvensforudsigelser.
MUF : maksimalt anvendelig frekvens.
FOT : optimal arbejdsfrekvens.
TELETEKNIK
t24
Frekvensvarsel tor skibes HF forbinilelse
med Lyngb5r radio
MHz
Denne nye behandlingsmide er ivrerksat fra og
med september mined 1964, og den tidligere begreensning af antallet af strakninger er dermed
bortfald.et. Det har derved vrret muligt at imodel<omme et fra mange sider fremsat snske om at
tilvejebringe en service med udsenclelse af forudsigelser til danske skibsstationer til hjalp for
rad"iotelegrafisterne i valget af gunstigste arbejdsfrekvens ved HF-forbindelser med L-rngbv radio.
Disse forudsigelser udregnes nu for 35 farvandspositioner fordelt s& vidt muligt ligeligt over jord-
40
kloden langs hovedskibsruterne med vegt pi omrider, der erfaringsmassigt giver serlige vanskeIigheder.
Nir datamaskinens beregning af IIUF- og
FOT-vrerdierne for hver af disse 35 strrekninger
er foretaget, gennemlobes en sarlig del af programmet, hvorved der opstilles en tabel med angivelse af det af de maritime frekvensbind (4, 6,
8, 12, 16 og 22 MHz), der ligger narmest under
kurven for gunstigste arbejdsfrekvens, se fig. 12.
Udskrift af en sidan tabel foretages af maskinen
som vist i fig. 13. Maskinudskriften benl'ttes uden
yderligere redigering direkte til fotoreproduktion
i reduceret storrelse i et passende antal eksemplarer til fordeling blandt skibene.
Som vejledning i forbindelse med skemaerne
er udgivet et omslag >Retningslinier for brug af
frekvensvarsel for skibsstationers HF-forbindelser med Lyngby radio<, der er optrykt som tilleg
til nrervrerende artikel; piL verdenskortet er vist
de 35 farvandspositioners placering samt den sikaldte nordlyszone, som medforer saerligt vanskeIige forhold, nir radiobolgerne passerer gennem
og navnlig langs med nordlyszonen. Jordkloden
er inddelt i 22 sektorer svarende til de retningsantenner, der - nir modtagestationen pi Reerso
kan tages i brug i fuldt omfang - vil vrre til
ridighed for ekspedienterne pi Lyngby radio;
sektorinddelingen kan benyttes af skibene til en
kortfattet angivelse af positionen i forbindelse
med opkald, siledes at ekspedienten pi Lyngbv
radio hurtigt kan udr'relge den retningsantenne,
der peger mod skibet.
Almindelige
bemrerkninger
SeIv om den fortsatte forogelse af det grundIreggende materiale betyder, at forudsigelserne i
dag kan fremstilles med betydelig storre sikker-
1965
<n
30
25
to
9
I
7
6
5
4
3
2s
2
00 02 04 06 08 l 0 ' 2 ' , : ' : ' : 2 : 2 2
24
lT:t56'l
af tardierne
Fig. 12. Illustration af princiJ,p-: . :-:-:.-re.l,stn
er indtegnet de
i frekvensvarsleti fig. 13. Sr,m '--:;;r!::rt"
maritime frekvensbind, der lii:t: .,-:::-' -:: under FOT-kurven.
hed end i de fsrste irr un,ltr ," t'fter den anden
verdenskrig, er forutlsigelserne rrf \IUF og FOT
naturligvis beheftet me(l nr,irn rrsikkerhed; brugerne af forudsigelserne ma h:rve tlette i tankerne
og benytte oplysningerne nr.',1nogen forsigtighed.
I vejledningen til frekvrnsrirrslet er medtaget
generelle oplvsninger om tendensen i frekvensaendringer under ttnornrale udbredelsesforhold,
ligesom der er givet c'1rh-sningerom frekvenser
ra( li,,stationerne WWV,
og sendetider for
WWVH og JJY, der udsender meldinger om de
ojeblikkelige forhold i ion,,sftren.
Den beskrevne o\ergang til maskinel udregning af frekvensforudsigelser hal betydet en v&sentlig arbejdslettelse og har samtidig som navnt
muliggjort udvidelse af generaldirektoratets forudsigelsesservice; programmet benyttes nu ikke
alene til beregning af foruclsigelser for post- og
men
telegrafvresenets egne radioforbindelser,
programmet stir ibent ogsa for andre institutioner og virksomheder, iclet der kan etablercs
en abonnementsordning for beregningen af forudsigelser for vedkommende virksomheders s&rlige behov.
TELETEKNIK
Ohdd...
htt
p., tebiDd.lt..
[email protected]"t
At LrryN
dio
i.dt(yd.l
t.
.. n.li|
1965
kroftig
\2
y,/
-:i
\
VARSEL oM DE @.IpeLTxTpLIGE
IoNoSFAREFoRHoLD
Over nedennevnte stationer udsendes melding om de forventede forhold for HF-radioforbindelser
over de [email protected] omr5der for de efterf @ l g e n d et i m e r .
Meldingerne sendes i morsekode og bestSr af bogstavet N,U eller W
(der angiver forholdene pa tidspunktet for varslets udstedelse) samt
et tal fra 1 til 9 (forholdene i de f/Igende 6 eller 12 timer):
N-Normal
1-Useless
6- Fair-to-good
U- Unsettled 2- Very poor
7- Good
W- Disturbed 3- Poor
8- Very good
4- Poor-to-fair
9- Excellent
5- Fair
NORDATLANTEN
Station
WWV
Greenbelt, Maryland, U. S. A.
Frekvens
2,5
5.
10
15
20 og 25 i|l'[Hz.
Varslet sendes hvert 5. minut begyndende kI. XX04 og gelder for et
tidsrum af 6 timer; nyt varsel udstedes kI.0500, 1200 (om sommeren
1100), 1700og 2300cMT.
NORDLIGE STILLEHAV
Station
WWVH
Maui, Hawaii.
Frekvens
5
10 og 15MHz.
Varslet sendes to gange i timen (kI. XX09 og kl. XX39) og gelder for
et tidsrum af 12 timer: nl4 varsel udstedes kl.0600 og 2300 GMT.
24
6
5
8
6
I
6
8
I
o
I
I
6
8
8
d
I
8
I
6
4
6
6
6
6
d
@STEN
o
6
Station
JJY
Tokyo, Japan.
Frekvens
2,5
5
10 og 15 MHz.
Varslet sendes to gange i timen (kl.XX34 og ki.XXSg) og gelder for
et tidsrum af 12 timer; nyt varsel udstedes kI. 0?00 og 1800 GMT.
Varslet bestir kun af bogstavet N, U eller W.
Over stationerne WWV og WWVH sendes under "The International
Years of the Quiet Sun 1964 - 1965"(IQSY) en gang i timen melding
om geofysiske forhold, der har indflydelse pi radioforholdene; meIdingerne sendes over WWV kI. XX1 I og over WWVH kI. XX48 og bester
af f/lgende bogstaver i morsetegn med den angivne betydning:
Hver melding indledes med bogstaverne GEO
MMMMM- Geomagnetisk uvejr forventes eller vedvarer.
NNNNNGeomagnetisk aktivitet er eller forventes at blive usedvanlig ringe.
Solpletaktiviteten er eller forventes at blive usedvanlig
SSSSSkraftig.
Solpletaktiviteten
er eller forventes at blive useedvanlig
aaaaarrnge.
CCCCCSarlig kraftigt bombardement af jordatmosfaren med ladede partikler vedvarer eller forventes.
WWWWW- Serlig kraftig for/gelse af temperaturen i 3o km h/jde vedvarer eller forventes.
EEEEENil.
Meldingerne galder for en 24 timers periode; ny melding udstedes
kI.0400 GMT.
o
o
6
r25
TELETEKNIK
1965
SEPTEMBER I964
I7.5
SOLPLETTAL
G E N E R A L D I R E K T O R AFTOERTP O S T .
OGIELEGRAFVAESENET
K O E B E N H A VVN.
F R E K V E N S V A R S EFLO R S K I E S S T A I I O N E R SH F - F O R B I N D E L S E RI ' I E OL Y N G B Y R A D I O
T A B E L L E N A N G I V E R D E I F R E K V E N S B A A N D{ H H Z ) ' . D E R U N D E R N O R H A L E F O R H O L D
A N B E F A L E ST I L F O R E IN D E L S E RF R A D E A N GI V N E O M R A A D E R .
o r , r R A A D EO c p o s t r t O r , l
l5N
JAPAN
05s
N E H G UI N E A
42S
N E t . JZ E A L A N D
28N
SHANGHAI
PHTLIPPINER\E I5N
4OS
S . A U S T R A LI E N
25S
v.ausTRALlE\
O5N
SUMATRA
A R A ST S K E H A V
T2\
I5S
INDI SKE HAV
PERSISKEGOLF 27N
zON
ROEDE HAV
H A D A G AS K AR
I l5
35S
S Y D A F RI K A
OO
VEST AFRIKA
36N
MIDDELHAVET
loN
CANARY ISL
62S
A N T A R KT I S
los
BRASILIEN
l5s
A R G E N TI N A
1t S
PERU
l 8N
A N TT L L E R N E
I{IDT ATLANTEN ]4N
NEIi FOUNDLAND 46N
66N
D A N H A R K SS T R
V E S T G R O E N L A N D6 5 N
4ON
NEIi YORK
25N
HEXICO GOLF
l5N
vEsl r{ExIC0
CAP SAN LUCAS 2]N
S A N F R A N CI S C O 3 7 N
O5N
STtLLEHAVET
SYDT.STILLEH. 25S
I5N
HIDT STILLEH.
f5N
NORDSIILLEH.
l35E
l50E
ITOE
I23E
I2OE
I4ZT
ll2E
98E
7OE
8OE
5IE
I9E
ol
4
6
6
6
I
8
I
8
I
45E
6
22E
I
O5E
6
IIE
6
I5t{
TZV| 8
I
33t,l
56lr
I
791,1 6
67t,J 6
6
47h
6
5OI,I
]O}I
6
55h
7]H
85II
6
6
l00ll
6
ITOIi
I23}I
6
l35h
6
I5Oh
6
I65h
ITOII
6
02
ol
06
04 05
6888
6888
I
8 12
6
I 12
I
6
812
8
6
8
1
2
12
6
8
1
2
12
6
et7L2
6
6
81212
I
I t2
6
I 12
6
8
I 12
6
8
I l2
6
6
6668
8868
6446
6666
8868
8866
6866
6666
666tr
6664
6664
4444
6444
6644
6644
6644
6644
6666
6664
6666
6668
6668
07 08
oe
L2 t2 12 12
L2 L2 L2 I?
I
L212L2
L2 L2 LZ L2
1
2
L2 t2 t2
t2 t2 L2 L2
lz l2 l6 l6
l2 l2 l6 l6
t2 l6 l6 l6
l2 16 16 16
l2 l6 l6 t6
l6 l6 I5 l6
l6 l6 l6 I6
12 16 !6 16
l2 16 16 16
8t21212
812t2L2
6
I 12 16
8
I 12 12
8868
6888
6888
6
6
8L2
4688
I
6
I 12
6888
6446
6666
6888
6888
6666
8848
I
I
I 12
8888
8888
t0
ll
?t2
2t2
88
212
616
28
6 l2
6t6
6t2
612
6 12
6 16
6 16
6 16
616
2L?
?t2
6 16
6 16
2t6
8 l2
2t2
212
2L2
?L?
2t2
I 12
68
88
86
64
88
2L2
88
66
lTSSa
Fig. 13. Frekvensvarsel.
GHT
12 13
t4
I
I 212
I 2L?l?
888
tzrz17
8
t2!2
888
2L2t?
2t2L?
212L2
2t2L2
2t2L2
6 !.6 16
6 16 16
6 16 16
6 t6 16
212L2
2L2l?
6 16 t6
6 16 16
6 16 l2
2t2t2
212lz
2t2t2
212t2
?1212
21212
2L?L2
2t?12
2t2tz
8L2L2
468
858
886
888
666
1.5 16
l7
88886
t28886
88868
88888
88888
88888
t2l?12
t2t2t2L2
t2 L2 tZ
t2 L2 t2
t2L2t2L2
16 t6 16
16 16 16
16 16 16
16 t6 16
t2LZt2t2
l2 t2 l2
l6 l6 l6
12 16 16
t2 12 l2
t? L2 t2
t2 12 12
L2 t2 L2
12 t2 t2
I
t2t2
t212L2
L2 tZ t2
t2 tz t2
t2 L2 t2
L2L2t2
I 12 I
8
t2L2
I 12 I
I 12
I
6611
l8
8
l9
8
I
t2 t2
LZ L2
I
t2 12
12 12
16 l2
16 16
8
16 16
l6 t6
16 16
16 16
12 t2
t2 L2
t2 12
t2 L2
I
I
I
I
t2 L2
12 L2
L2 t2
8 8
I
I
8 I
I
I
8
I
88
20
2L
22
66644
66644
66644
66644
86666
68666
86688
88866
88888
88886
88888
88888
88888
128888
t28888
88666
L?12
12 12.8
L2t2
l'2t2
t21212
t2 12
L?L2t2
12lz
86664
88866
128886
t?t2
128886
88886
88866
88866
88866
88886
88886
2t
24
8
8
8
I
I
8
I
8.8'
I
8
8
8
8
I
I
8
8
I
6
I
6
I
I
t26
TELETEKNIK
1965
SPECIFIKATIONER FOR TRAD OG KABLER
Rettelse til cirkulere nr.9 lra telefontilsynet
I cirkulare nr. 9, specifikation nr. 3, side 1,
spalte 1, nrestsidstelinier) rettes parentesen
(LLlL2lLslL) tir
(LrlLslL2lLr).
r) TT 1964, side 36, hojre spalte, nastsidste linie.
ENGELSK UDGAVE AF TELETEKNIK
TELETEKNIK's engelskeudgave: Vol. VIII,
1964,nr. 1-2, indeholder folgendeartikel:
The New National, Regional and International
Trunk Switehing Centre in Copenhagen. Af A. Z.
Tammerup.
Artiklen er en resumeret oversattelseaf artikel-
serien >Den nye rigs-, mellembys- og udlandscentral i Ksbenhavn< i den danske udgave af
1962, side 87, suppleret med en
TELETEKNIK,
kortfattet redegorelse for organisationen af telefontjenesten i Danmark samt en omtale af det kobenhavnske telefonsystem.