Masnedø Marinecenter A/S er sejlernes indkøbscenter, også

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet
13. september 2011
Michael Støckler
Bioenergichef
Bioenergi
Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet
Økonomi og investeringsovervejelser.
•
•
•
•
Bioenergiens betydning for forsyningen
Rammebetingelser – energiforlig
De faste brændsler, halm, flis, pil poppel
Biobrændstoffer – ethanol, biodiesel, biogas,
methanol
Bioenergi
Biomasse
Anden anv.
Foder
Fødevare
Energi
Sol
Vind
Geotermi
Vedvarende energi
Vand
Byg
Bioenergi
Biomasser
Biomasser
Olieholdige afgrøder
(raps, solsikke, etc.)
Konvertering
Proces
Knusning, presning
Produkter
Produkter
Extraktion
Anvendelse
Transesterifikation
Vegetabilsk olie
Biodiesel
Methyl ester
ETBE
Sukker og stivelsesplanter
(sukkerroer, etc.)
Anvendelse
Sukker
Fermentering
Flydende biobrændstoffer
Transport
Elektricitet
Elekrtriske
installationer
Varme
Opvarmning
Damp
Proces varme
Ethanol
Hydrolyse
Hydrolyse
Fast biomasse
(træ, strå, etc.)
Forbrænding
Pyrolyse
Forgasning
Våd biomasse
(organisk affald, gylle, etc.)
Pyrolytisk olie
Gas
Biogas
Anaerob fermentering
Bioenergi
Bioenergi
Bioenergi
Bioenergi
Bioenergi
Bioenergi
Bioenergi
Der er således uundgåeligt behov for at se på alternative drivmidler i
vejtransporten og transportsektoren generelt, når det langsigtede mål er
uafhængighed af fossile brændsler:
Biobrændstoffer, som uden væsentlige tekniske problemer kan substituere
benzin og diesel i dagens motorer med gnist- og kompressionstænding.
El-drift, som har betydeligt bedre energiudnyttelse, og hvor energilagringen
i køretøjet kan ske i batterier eller kemisk, typisk som brint, med
konvertering til el gennem en brændselscelle.
Bioenergi
Transportsektorens brændselsforbrug udgøres i dag stort set kun af
olieprodukter, især benzin, jetbrændstof og dieselolie, som alle teknisk set
kan erstattes af biobrændstoffer eller biogas produceret på basis af biomasse
med velkendt teknologi.
• 1. generations bioethanol er baseret på sukker- eller stivelsesholdige
afgrøder som sukkerrør, hvede og majs.
• 2. generations bioethanol er baseret på restprodukter som halm,
majsstængler og lignende.
• 1. generations biodiesel er baseret på olieholdige afgrøder som raps
eller palmeolie.
• 2. generation biodiesel kan baseres på bl.a. slagteriaffald, men kan også
fremstilles af træ eller halm.
Bioenergi
Bioenergi
Aktuelle situation for danske biogasanlæg
•”Bekendtgørelsen om tilskud biogasanlæg mv. ”er ikke på
plads endnu
•Anlægsstøtten forventes sat op til 30% (men til et meget
begrænset antal anlæg, 85+15 mio. kr. i 2011 og 96 mio. kr.
i 2012)
•Afregningsprincipperne for støtten forventes ændret.
•Energiforliget er ikke vedtaget (bliver det måske i år)
•Anlægsstøtten til biogasanlæg ophører efter 2012
Hvem vil gerne investere nu?
Bioenergi
Orientering om igangværende aktiviteter
Dansk methanol. Dansih Starch, Dansk Methanol Forening, Lars
Thomsen
Bioenergi
Flerårige energiafgrøder i forhold til enårige
Uffe Jørgensen, DJF
70% reduktion i nitratudvaskning
60% reduktion i pesticidforbrug
60% større drivhusgasreduktion
Øget vandforbrug
Biomasse proceskæder AAU
Grønne/olieholdige afgrøder
Træprodukter
(raps, græsser, energiafgrøder, roer m.v.)(flis, spåner, træklodser m.v.)
”Gule” afgrøder
Spildevand og
(halm, div. frø m.v.) affald fra fødevareindustri m.v.
Lagring, transport, høstning, oprensning, tørring samt anden forbehandling og infrastruktur
Teknisk termisk-kemisk behandling
Pyrolyse/
CatLiq
Gasificering/
Reforming
Biologisk behandling
Alkoholsyntese
FischerTropsch
DMEsyntese
Yderligere fysisk forædling
Forbrænding/
(pelletering, brikettering m.v.) tilsatsfyring
Biofor- FermenFlydende
kondensater gasning tering
Esterificering
MeOH
Syntesegas
Separation, destillering, katalytisk oprensning m.v.
Biodiesel
Brint
(Teknisk m. syrer)
Forbrændingsmotorer
Bioalkoholer
(Teknisk)
Brændselsceller
(via reforming)
Biodiesel
(Teknisk)
DME
Biogas
Bioalkoholer
(Biologiske)
Biodiesel
(Esterbaseret)
Benzinbil+hybrider - AAU
DME
Benzinmotor
Bioætanol
Biogas
(evt. komprimeret)
Biometanol
Brint
PEM/SOFC
Fermentering
1. gen.
Majs
Korn
Fermentering
2. gen.
Org.
materiale
Anaerob
nedbrydning
Reforming
(Endotermisk)
MeOH
syntese
Halm &
Energipil/poppel Glycerin
Elektrolyse
Vind,
Sol & Vand
El
CO2
Kornafrens
Forbrænding
Sortering
Land-/
skovbrugsaffald
Varme
Husholdningsaffald
Biodiesel
produktion
Industriaffald
21
O2
Brintbil + hybrider
DME
HTPEM/PEM
+ elmotor
Biometanol
Biogas
(evt. komprimeret)
Bioætanol
Fermentering
1. gen.
Majs
Korn
Fermentering
2. gen.
Anaerob
nedbrydning
Brint
Reforming
(Endotermisk)
Org.
materiale Halm &
Energipil/poppel Glycerin
MeOH
syntese
El
Forbrænding
Sortering
Land-/
Skovbrugsaffald
Fossilt
Husholdningsaffald
Catliq
Pyrolyse
Raps
Varme
Biodiesel
produktion
Industriaffald
Fischer-Tropsch
DAKA
RME
Flydende organisk materiale
O2
Vind,
Sol & Vand
CO2
Kornafrens
Træ
Elektrolyse
Forgasser
Dieselbil +hybrider - AAU
Dieselbil
Fischer-Tropsch
Diesel
Biodiesel
Biodiesel
produktion
Pyrolyse
Fischer-Tropsch
Catliq
DAKA
RME
Forgasser
Industriaffald
Org. Mat.
23
Træ
Fossilit
Flydende organisk
materiale
Raps
Bioenergi
Og når man så har styr på det, ligger det helt klart,
hvilke krav der skal stilles til biomasser fremover ☺
Bioenergi
Og når man så har styr på det, ligger det helt klart,
hvilke krav der skal stilles til biomasser fremover ☺
Der skal produceres:
•Foder
•Fødevare
•Energi
•Råvare til industri
•?
Der bliver brug for det hele.
Det skal udnyttes effektivt.
Man skal passe på næringsstofferne.
Bioenergi
Og når man så har styr på det, ligger det helt klart,
hvilke krav der skal stilles til biomasser fremover ☺
Der skal produceres:
•Foder
•Fødevare
•Energi
•Råvare til industri
•?
Der bliver brug for det hele.
Det skal udnyttes effektivt.
Man skal passe på næringsstofferne.
FN har lige opdateret prognosen for befolkningsudvikling
– vi bliver 7 mia. i oktober 2011
og 10,5 mia. i løbet af ca. en generation
Bioenergi
Bioenergi
Bioenergi
Tak for opmærksomheden