Socialfaglig ansvarlig og stedfortræder for ledelsen på

Multimediedesigner
Sommerens
store dille
2014
Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2013 - jun. 2013
Introduktion
Hvad skal være sommerens store dille i 2014?
Yo-yo, Frisbee, Hacky sack, Hulla-hop ring, Djævlespil,
Hinkesten, Kængurustylte eller noget helt andet. Og
hvordan kan denne „analoge” dille udfoldes i samspil
med digitale spil og medier i stedet for at stå i et
modsætningsforhold dertil.
Jeg kan huske da alle større børn spillede yo-yo og valget i en periode var begrænset til enten en Fanta- eller
en Coca-cola-yo-yo. Legen med „dille”-legetøj og deres
popularitet har bølget frem og tilbage fra årti til årti.
Men i dag står valget for mange børn mellem en Ipad
eller en Wii. For dem der har råd. Og for den ene gælder
at anvendelse medfører fysisk inaktivitet.
En større international virksomhed planlægger at gennemføre en international kampagne som tager udgangspunkt i „gammeldags” simple legeredskaber. Der vil være
fokus på fysisk leg som modspil til den stigende brug
af online digitale gadgets. Ikke sådan at anvendelsen af
disse skal modarbejdes, men sådan at kampagnen har
som hovedfokus at få børnene til at se kvaliteterne ved
at anvende de digitale medier i samspil med det valgte
legetøj ved fx at udvikle nye tricks, spil eller andet og
dele dette online.
Det valgte legetøj skal være enkelt og skal ikke i sig
selv indeholde elektroniske features. Det skal stille krav
til fysik og eller balance, så børn under brug kan blive
udfordret. Det skal have muligheder for leg for nybegyndere og også kunne give udfordring for større børn.
Virksomheden (virksomhederne) beder jer som multimediedesignere om at udvikle prototyper til, hvordan digitale og offline medier bedst muligt kan anvendes i både
markedsføringen af dillen og understøtte dillens egenudvikling ved at få børnene til at deltage som bidragydere
på diverse medier. Altså kan alle digitale muligheder
komme i spil både mht til de egentlige medieprodukter
og til den bagvedliggende forretningsmodel: websites,
blogs, videoer, aps, events, communities, konkurrencer,
mv.
Formålet med kampagnen er at øge virksomhedens (virksomhedernes) brand value. I bedes redegøre for, hvilke
overordnede forretningsmæssige overvejelser der ligger
bag gennemførelse af den udarbejdede kampagne.
I vælger selv, hvilken virksomhed(er) der er kan stå bag
sommerens store dille 2014 og I vælger selv hvilket
legetøj dillen skal baseres på.
Bag kampagnen står en større legetøjsproducent eller
en anden virksomhed som gennem kampagnen vil brande
sig på at være bevidst om børns udvikling og sundhed
gennem leg. Det kan også være flere virksomheder, som
samarbejder om projektet. Målgruppen er større børn og
målet er at få flere børn til at lege – udfolde sig fysisk –
og vedblive med at lege op til en lidt højere alder.
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
2
Formål
Projekt krav
Projekt formulering
At demonstrere jeres færdigheder efter 2 semestre i:
• Visualisering
• Kommunikation
• Interaktionsudvikling
• Virksomheden
En projektformulering skal godkendes senest mandag
den13. maj 2013. Godkendelse kan foretages af alle
projektvejledere.
Formuleringen skal ud over problemformulering også
indeholde en beskrivelse af de påtænkte mellem- og
slutprodukter, argumentation for valg af udviklingsprocesmodel, interessent-analyse samt projektplan.
Afhængig af den besluttede udviklingmetode for projektet (agile, prototyping; Incrementel etc.) skal der:
• enten udarbejdes en projektplan baseret på en
dokumenteret PBS & WBS med angivne estimater
og ressourcer
• eller en Product Backlog med tilhørende estimeret og
ressourcetildelt Task Backlog samt Burn Down Chart.
Den daglig fremdift skal være dokumenteret i Burn
Down Chart.
For så vidt angår plan så vær specielt opmærksom på,
hvornår de enkelte lærere har vejledningstimer. Jeres
planlægning skal tage højde for det (faglig vejledning
inden for de enkelte fagområder).
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
3
Prototype
Usability
Der skal udarbejdes en eller flere fungerende prototyper.
Prototyperne skal være digitale medier evt understøttet
af offline medier. De skal fungere som platform for dialog om den valgte dille og i særdeleshed opfordre til at
brugerne bidrager med deres egne oplevelser med brug
af legetøjet. Prototyperne kan være fx inden for:
• website
• blog
• app
• facebook
Prototyper(ne) skal være tilstrækkelig detaljeret så den
kan testes for brugervenlighed. Testmetode og -beskrivelse skal fremgå af rapporten, mens selve testen gerne
må udføres efter rapportens aflevering og testresultat
dokumenteres ved den mundtlige eksamen.
Det er et krav fra virksomheden, at den trafik der genereres på digitale løsninger skal registreres, så det senere
er muligt at analysere, i hvilket omfang offline produkter
„spiller sammen” med online løsninger. Projektgruppen
skal dokumentere hvordan et sådant analyseværktøj er
implementeret i deres digitale løsning, samt hvilke kvantitative målepunkter gruppen vurderer mest relevante for
konceptet.
Udover de medieprodukter som udgør selve kampagnens
kerne ønskes forslag til understøttende produkter som
skal anvendes i forbindelse med kampagnens lancering
eller virke som indhold på kernemediet.
Online prototyper skal være færdiggjorte med hensyn
til informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. Offline prototyper skal fremstå i endeligt
layout.
Prototyper skal illustrere principperne for stil, sprog,
navigation, funktionalitet og brugervenlighed.
Digitale prototyper skal udvikles, så de følger gængse
standarder hvad angår programmering, syntaks og validering.
Forslag må gerne vise optimering til forskellige skærmstørrelser, hvor det er relevant.
Supplerende materiale
Der ønskes forslag til mindst to af følgende områder:
• Instruktionsvideoer
• Bannere
• Plakater
• Brochurer
• Merchandice
Projektrapport
Projektrapporten skal dokumentere gennemførte analyser mv. samt beskrive og dokumentere produkter og proces herunder beskrivelse og begrundelse af idé, formål,
teknik, optimering i forhold til søgemaskiner mv. .
Se endvidere „Projektrapporten” (side 6).
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
Formalia
Projektet skal laves i grupper med 3-4 personer.
Liste med navnene på gruppens medlemmer skal sendes
med mail til [email protected] senest onsdag den 8.
maj 2013. Herefter vil grupperne få tildelt et nummer,
der bruges som reference ved vejledning og eksamen.
Rapportens tekstomfang må maksimalt udgøre 10 normalsider plus 8 normal sider pr. gruppemedlem incl.
fodnoter, slutnoter og tekstbokse men excl. bilag. En
normalside defineres som bestående af 2.400 anslag
inklusiv mellemrum. Ved dokumentation på website gælder omfanget det samlede tekstindhold på sitet.
Et udarbejdet website skal uploades på et web-hotel, og
der skal være tydelig angivelse af url-adresse på projektrapportens forside eller faktaside.
Aflevering
Projekt skal uploades på Fronter senest
fredag den 31. maj 2013, kl 10.00.
Materiale skal samles i en zip-fil og afleveres som én
gruppeaflevering. Zip-filen skal navngives unikt med projektnavn og gruppenummer. Alle arbejdsfiler struktureres
og lægges i underbiblioteker.
Projektrapport kan afleveres enten som pdf eller som
website (online interaktiv rapport, som ses i browser)
Rapport som pdf skal incl. bilag lægges ind som ét
samlet dokument.
Rapport som website afleveres med angivelse af URL
samt fil med rapporttekst i Word-fil (til dokumentation
af at materialet er udarbejdet inden afleveringstidspunkt)
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
5
Projektrapporten
Rapporten skal min. indeholde:
1) Forside ( hvis der er billede eller grafik, hvor tekst er
forstyrrende anvendes forside + faktaark)
Forsiden skal indeholde:
• Projekttitel
Faktaark
(faktaark kan være forsiden, hvis ikke er det side 2)
Anvendes website som dokumentation skal fakta
være på/kunne tilgås fra startsiden.
Faktaark skal indeholde:
• Projekttitel
• Projekt URL-adresse
• Fulde navnene på gruppens medlemmer samt
deres e-mail adresse
• Link til hvert gruppemedlems portfolie.
(Direkte link til projektets underside i portfolien
– ikke kun til forsiden)
• Gruppenummer, klasse, årgang, navne på jeres vejledere
• Alle gruppemedlemmer skal underskrive faktaark
• Omfang - anslag
2)Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse, overskrifter og sidetal
• Der skal være en indholdsfortegnelse med sidetal
og/eller numerisk strukturangivelse (kapitel- og
afsnitsnummerering)
• Der skal være overskrifter og underoverskrifter
i fornødent omfang. Disse skal være identiske
med indholdsfortegnelsen
3) Projektformulering herunder problembeskrivelse /
-formulering
4) Metode
5) Teori
6) Analyse
7) Diskussion af virksomhedens kommunikation.
Herunder kommunikationsplan med målgrupper og
budskab.
8) Design brief
9) Dokumentation af udvikling
• Implementeringsplan, der viser hvilke leverancer
og aktiviteter, samt økonomi.
• En beskrivelse af de „funktionelle krav” for både
bruger og administrator mv.
• En beskrivelse af „non funktionelle krav”
• moodboards og storyboards
• informationsdesign,
• interaktionsdesign
• præsentationsdesign
10) Konklusion og refleksion
11) Referencer (litteratur & kilder)
12) Bilagsforslag
• Projektplan
• Screendumps af væsentlige dele af website og
øvrige materiale som dokumentation af projekt status på afleveringsdato.
• En konceptuel Entitets- Relations-model (En
Domain-model), med angivelse af min. primærnøgler.
• Repræsentative eksempler på kildekode, der viser
hovedelementer af løsningen, herunder fra HTML
sider, fra stylesheet, fra scripts etc.
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
6
Noter
Litteraturhenvisninger/kildefortegnelse
Der skal i fodnoter henvises til de relevante kilder i litteraturlisten de steder i teksten, hvor de anvendes eller
der citeres fra dem. Det sker ved at indsætte en fodnote
med forfatterens efternavn, årstal og sidetal for referencen. Fx ”Schwartz Dahlberg (2011) s. 9”. Er der flere
publikationer af samme forfatter det pågældende år,
nummereres disse med bogstaver, fx 2011a, 2011b osv.
Opgaven skal have en kildefortegnelse, der skal omfatte:
• Anvendte bøger, tidsskrifter, artikler, websider og
andre trykte og elektroniske kilder
• Kildens navn, forfatter, forlag, udgave, udgivelsesår
samt, hvis det foreligger, ISBN-nummer skal angives
• For artiklers vedkommende tilføjes navnet på det
tidsskrift eller den avis, artiklen er hentet fra,
samt udgivelsesdato
• For websider angives stien til de relevante kilder
Bilag
Medtages bilag, skal de forsynes med bilagsnummer og
overskrift. Der må ikke være informationer i bilagene, der
kan virke begrænsende på jeres beskrivelse eller konklusioner. Det betyder, at projektet skal fremstå som en
helhed uden bilagene.
Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til præsentationer
eller handouts anvendt i undervisningen.
Projektet kan afvises, hvis det ikke overholder kravene
til aflevering: faktaark, indholdsfortegnelse, overskrifter,
sidetal, antal anslag, litteraturhenvisninger og kildefortegnelse. Hvis projektet afvises, betyder det, at projektet
tæller som ikke-afleveret.
Projekter kan også afvises hvis de indeholder plagiering.
„Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen
uden at lave præcise kildehenvisninger”:
www.stopplagiat.nu
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
7
Uddrag fra studieordningen
2. semester – Førsteårsprøven
Aflevering
Digital kommunikation - Multimedieprodukt i brugssammenhæng.
Digital prototype. Rapport på maksimalt 10 normalsider*
plus maksimalt 8 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag.
Prøven skal vise
• at den studerende kan kommunikere visuelt til en
målgruppe
• kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under
hensyntagen til interessenter
• kan gennemføre et projekt i et team.
Ekstern prøve
Eksamen
Der eksamineres i flere kerneområder (Virksomhed,
Kommunikation og formidling, Interaktionsudvikling,
Design og visualisering). Eksaminationen skal sikre, at
der eksamineres i emner, der ikke allerede er berørt i
rapporten.
Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet i gruppe. Prøven afholdes efter 2.
semester.
1.Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt
og rapport: 5 minutter.
2.Individuel eksamination: 20 minutter.
3.Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter.
Projektarbejde, produkt og rapport
Bedømmelse
Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype
og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og
produktet.
Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel
eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og lærings mål for 1. og 2. semester, der
er beskrevet i studieordningen.
Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projektet, således at væsentlige områder af 1. års undervisning bredt kombineres.
Erhvervsakademiet kan stille nærmere krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation.
Studieordningen i sin helhed
http://www.cphbusiness.dk/multimediedesigner/studieordning-og-bekendtgorelse
Sommerens store dille • Multimediedesigneruddannelsen 2. sem • eksamensprojekt maj. 2013 - jun. 2013 • Copenhagen Business Academy • cphbusiness.dk
8