Mejekurv - Special

Interaktive
tavler
i grundskolen
Der har været en verden før interaktive tavler. Er vi mon kommet videre?
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, 2010/2011
Jes Kristensen, juni 2011
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Fejl! Har ikke fundet nogen opslagsord.
Indhold
Indhold....................................................................................................................................................................... 2
Indledning.................................................................................................................................................................. 3
Problemformulering .................................................................................................................................................. 4
Teknisk overblik over Interaktive Whitboards på det danske marked...................................................................... 5
Læreprocesser og interaktive tavler.......................................................................................................................... 8
Hvordan understøtter den interaktive tavle s de forskellige læringsstile ............................................................... 11
Hvordan kan interaktive tavler bruges ift faghæfte 48 ........................................................................................... 14
Interaktive tavler på Thorsager Skole, Sydjurs ........................................................................................................ 16
Interaktive tavler på Engdalskolen, Århus .............................................................................................................. 19
Perspektivering........................................................................................................................................................ 20
Konklussion.............................................................................................................................................................. 22
Bilag 1, oversigt over interaktive tavler på det danske marked. ............................................................................. 23
Litteraturliste ........................................................................................................................................................... 24
2 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Indledning
Denne opgave er den afsluttende opgave i den pædagogiske-it-vejlederuddannelse, PIT, på Uni-C 2010/2011,
udarbejdet maj/juni 2011 af Jes Kristensen, it-vejleder på Kaløvigskolen i Århus.
Interactive whiteboards, IWB, på dansk interaktive whiteboards eller interaktive tavler (det er den sidste
betegnelse jeg vil anvende i det følgende), har i de senere år vundet indpas i en del grundskoler landet over, og
har nogle steder erstattet de grønne tavler. En interaktiv tavle består af et ”elektronisk” whiteboard, dvs. en
tavle hvor man kan skrive eller markere/flytte objekter med en pen eller finger på enten en trykfølsom overflade
(tavle) eller på en hård tavle eller alene ved at bruge en magnetisk pen på en elektronisk tavle. I tilknytning til
tavlen, er der integreret en projektor. Både tavle og projektor kobles til en pc.
Der er forskellige tilgange til disse interaktive tavler på skolerne. En del steder anvendes alene projektoren som
en storskærm til pc’en, hvor der fx vises film, hvor man kan demonstrere programmer, og hvor der kan vises
præsentationer i tilknytning til undervisningen. Når der udvikles præsentationer til den interaktive tavle, er der
lidt flere muligheder end ved en almindelig pc-præsentation. Når man viser præsentationen, kan man arbejde
videre med den, dvs. skrive på den, understrege objekter, tilføje fx pile med en pen eller med fingeren i
forskellige farver. En præsentation kan således gøres mere aktiv. Dertil kan den interaktive tavle anvendes som
en almindelig tavle. I løbet af undervisningen kan man gemme sine ”tavler”, hvis emnet skal genoptages senere,
eller den skal bruges som udgangspunkt til en videre bearbejdning. Andre steder benyttes de indbyggede
muligheder for interaktivitet i højere grad, enten ved at bruge det medfølgende undervisningsmateriale eller de
medfølgende programmer og programskabeloner til at udvikle undervisningsmateriel som er dedikeret til
tavlerne.
Denne opgave vil belyse forskellige aspekter omkring anvendelsen af de interaktive tavler i grundskolen.
Indledningsvis vil der være en kort beskrivelse af tavlerne og udbredelsen samt de didaktiske muligheder med de
medfølgende programmer, samt de nærmeste fremtidsperspektiver for nogle af tavlerne. Denne del ligger lidt
udenfor opgavens art, men er medtaget for at give en helhed omkring udbredelse af de interaktive tavler og
hvad de kan. Der gennemgås siden hvilke læringsprocesser og læringsstile tavlerne understøtter, og hvorledes
de kan bruges ift. faghæfte 48’s anbefalinger. Endelig vil forskellige holdninger til de interaktive tavler skitseres,
og endelig anbefalinger til skolens ledelse/it-vejlederne omkring opgradering af lærerne i brugen af de
interaktive tavler.
3 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Problemformulering
Da de interaktive tavler er under stærk udbredelse i de danske grundskoler i disse år vil jeg med denne opgave
forsøge at undersøge følgende:
Hvad kan de interaktive tavler?
Hvad er de interaktive tavlers rolle i forhold til læreprocesser, læringsstile og de Fælles Mål i
folkeskolen?
Hvordan anvendes de interaktive tavler i praksis og ideelt?
4 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Teknisk overblik over Interaktive Whitboards på det danske marked
Teknologisk kan de interaktive tavler groft inddeles i tre hovedgrupper;
•
dem der betjenes via en magnetisk, strømløs pen på en hård overflade
•
dem, der kan betjenes både med pen eller med fingrene på en blød, trykfølsom overflade
•
dem der kan betjenes både med pen eller finger på en hård overflade (Infrarød-teknologi, IR)
Der er to store spillere på det danske marked: SmartBoardet og ActiveBoardet. En detaljeret oversigt over de
forskellige produkter og medfølgende software
findes i bilag 1 på side 23. SmartBoardet er
kendetegnet ved at have en blød, trykfølsom
overflade, og kan betjenes med både finger og
pen. ActiveBoardet er en hård tavle som alene kan
betjenes med en magnetisk pen, men er til
gengæld hurtigt og præcist. Problemerne med
SmartBoardets bløde, trykfølsomme overflade, er
at teknologien er upræcis og lidt langsommere
end de øvrige. Problemet med de øvrige, er at
man alene kan anvende en pen og ikke en finger.
Figur 1. Del af fysik-præsentation lavet i Notebook. Venligst lånt fra en
Der er nye typer tavler undervejs hos flere
SkoleKom-konference.
producenter, som understøtter en hård, hurtig og
præcis tavle hvor man både kan anvende finger og
penne. Derudover er der mere prisbillige hybrider
på markedet, interaktive projektorer, hvor man
opererer med en pen på et almindeligt
whiteboard som aflæses via Infrarødt lys ligesom
en mus. Man bruger pennen som en mus, og der
medfølger ikke særligt software eller
undervisningsprogrammer.
Softwaren til tavlerne er desværre bundet til de
enkelte produkter, således at hvis man skifter fra
et produkt til et andet, skal man dels lære en ny
software at kende, og dels kan man ikke genbruge
det materiale man evt. har udarbejdet tidligere.
Figur 2. Klassisk Notebook materiale til indskolingen, hvor objekter skal
flyttes med fingeren af eleven (her skal stavelserne flyttes ind i kasserne
th.) Venligst lånt fra en SkoleKom konference.
Det medfølgende software og materiale kan groft deles op i 3 katagorier:
•
Illustrationer/billeder, baggrundsmateriale (fx millimeterpapir)
•
Indbyggede hjælpemidler (fx passer, linieal, vinkel)
•
Interaktivt program hvor man kan udvikle materialer og præsentationer med illustrationer og objekter
som kan flyttes
5 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
SmartBoardet har fx udviklet programmet
Notebook til deres tavler, og er et
præsentationsprogram hvor de interaktive
muligheder udnyttes, dvs. man kan bl.a. flytte
objekter på tavlen med pennen/fingeren. De
fleste øvrige produktudbydere, herunder
ActiveBoadet, henviser til, at deres software
minder om Notebook.
Endelig tilbyder nogle interaktive tavler
muligheden for at integrere flash-programmer
(flash er en multimedia platform som anvendes
til animation, video og interaktivitet til websider). Der kan være medfølgende skabeloner,
så man hurtigt kan udarbejde små spil og
indsætte ord og billeder i disse. Der er også
mulighed for selv at udvikle lidt mere avanceret
undervisningsmateriale med flash end i de
medfølgende programmer/skabeloner.
Figur 3. Notebook materiale med et indlejret interaktivt
flashprogram. Bemærk det er engelsksproget og er fra det
medfølgende materiale til SmartBoards.
Udbuddet af professionelt udarbejdet
dansksproget didaktisk materiale til de
interaktive tavler er ikke særligt stort. Der
findes en stor mængde materiale bl.a. til det
engelsk-sprogede marked. En af årsagerne er, at Figur 4. Med indbyggede flash-skabeloner kan man selv udvikle
interaktivt materiale, her et vendespil hvor man selv indsætter
SmartBoardet, som var det første interaktive
regnestykker og resultater på forhånd (skabelon fra SmartBoards
tavle på markedet, er af canadisk oprindelse,
indbyggede materiealer).
hvilket naturligvis har medført at de har haft
længere tid til at producere materiale til deres sprogområde. En anden årsag er naturligvis, at Danmark jo med
sit lille sprogområde har noget større omkostninger ved udvikling af materialer til interaktive tavler, og når der
samtidig skal udvikles materialer til flere platforme, kan det blive ret bekosteligt. Den danske
undervisningsmodel med metodefrihed spiller også i væsentlig grad ind, idet der fx i England og USA er
detaljerede nationale undervisningsplaner for alle grundskoler. Således kan et undervisningsforlag i USA udvikle
et tema-materiale til en bestemt årgang i fx geografi, velvidende at netop dette skal gennemgås af alle skoler i
USA i den pågældende årgang. Iflg. nogle forhandlere, er forlagene også bekymrede over at de ikke kan beskytte
deres ophavsrettigheder, når de udbyder og sælger materialer.
Det er i øvrigt en udbredt holdning fra forhandlerne, at det er lærerne på de enkelte skoler, som skal sætte sig
grundigt ind i de didaktiske muligheder til de interaktive tavler, og selv udarbejde undervisningsmateriale hertil.
Der henvises til diverse fora, hvor lærere lægger materialer ind, som kan deles af andre, fx SkoleKom. Der lægger
også en del materiale her, som dog mest er henvendt til indskolingen (måske fordi de medfølgende interaktive
programmer mest henvender sig til denne gruppe). Materialerne er generelt netop kendetegnet af hvad de er,
ikke-professionelt udarbejdet materiale. Man kan i denne forbindelse stille spørgsmålet om, hvad der kommer
først, hønen eller ægget? Skal producenterne/leverandørerne/forlagene stille nemt, professionelt materiale til
rådighed for at sælge de interaktive tavler, eller skal der ske den udvikling ske ”nedefra”, fra lærer til lærer?
Spørgsmålet kan næppe besvares entydigt, men en holdning kunne nok være, at man udover at fokusere på de
tekniske aspekter omkring de interaktive tavler, måske også burde skulle fokuserer de didaktiske muligheder i
vores sprogområde. En ønskesituation kunne være, at der blev et fælles programmel som kunne bruges på tværs
6 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
af alle de interaktive tavler, således at både videndelingen kunne foregå på tværs, og forlagene blot behøvede at
henvende sig til en enkelt platform. Alternativet kunne være, at udbyderne af de interaktive tavler gav mulighed
for konvertere hinandens materialer.
S T E M ME K L O D S E R
Clickere, elevresponssystemer eller stemmeklodser; ny teknologi har som regel mange navne. Der er flere typer
på markedet. Nogle hvor en tekstbesked sendes af sted til en computer, fx den interaktive tavles pc, og andre
hvor der kan vælges mellem fx svarmulighederne a,b,c,d,e eller f. De fremsendte svar er ikke anonyme. Læreren
kan bruge disse enten som evaluering af det de har fået for til lektionen. I stedet for at række hånden op, og kun
enkelte bliver valgt, så kan og skal alle eleverne svare med deres stemmeklods. Den kan også benyttes til at
sørge for at alle eleverne er aktive i undervisningen. Det er ikke længere muligt for elever at putte sig, ligesom
andre elever ikke skal sidde og vente utålmodigt på at få lov til at afgive svaret. Alle kan og skal deltage i
undervisningen.
Brugen af stemmeklodserne kan således være med til at aktivere alle eleverne og variere undervisningen.
Udover at aktivere eleverne og evaluere disse, kan de også bruges til at evaluere undervisningen. Man kan
hurtigt aflæse, om der er en overvægt forkerte besvarelser inden for nogle områder; så man antagelig som lærer
revurderer undervisningen på disse områder. Spørgsmålene, og svarene kan vil være noget simple, og kan ikke
erstatte en almindelig dialog i klassen eller grundige og uddybende svar.
F R E M T I DS P ER S P E K T IV E R
Hardware
Ifølge de fleste forhandlere er der nye produkttyper på vej, hvor der vil ske en sammensmeltning af de
forskellige teknologier, således at det bedste fra de forskellige tavler bruges i udviklingen af nye tavler. Den
langsomme og noget upræcise trykfølsomme skærm, hvor man kan benytte både pen og finger vil blive
hurtigere og mere præcis, og produkter der anvender passive magnetiske penne, vil tilpasses, således at man
også kan bruge en finger; en teknologi som børnene vænnes til fra andre it-produkter som fx smartphones.
Software
På det didaktiske område synes der ikke at være de store visioner omkring udvikling af det indbyggede
interaktive software. Softwaren er mere eller mindre tilknyttet hardwaren, og der konkurreres til en vis grad på
dette område. Men der er ikke nogen udmeldinger om de store tiltag på dette område. Det ser heller ikke ud til
at undervisningsforlagene er gået ret meget ind i kampen for at udvikle didaktisk materiale til de danske
interaktive tavler. Situationen er således kendetegnet ved, at det er skolevæsenets begrænsede budgetter som
skal finansiere en evt. udvikling, at metodefriheden i undervisningen vanskeliggøre en udvikling af generaliseret
undervisningsmateriale, at vi har et lille sprogområde, og at softwaren er bundet af forskellige producenter.
7 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Læreprocesser og interaktive tavler
Læreprocesser er det som sker hos eleverne, vel i modsætning til undervisning, hvor det er en aktivitet som
udspringer fra læreren.
I figur 3 vises læreprocessen som spændingsfeltet mellem
læringsmål, elev og læremiddel. Læremidlet var tidligere en
bog og klassens tavle. I dag er læremidlerne meget mere, og it
er blevet et af flere nye læremidler. I de sidste par år er den
interaktive tavle nogle steder erstattet af den grønne tavle, og
har atter ændret udbuddet af læremidler. Jeg vil i det
følgende forsøge at undersøge, hvorvidt den interaktive tavle
understøtter den læringsforståelse og de læreprocesser som
er fremherskende i dag.
DET
Figur 3. Læreproces fra Introartikkel til ITVejlederuddannelsen til ”Læreprocesser og digitale
læremidler”, Uni-C.
K O N S T R U K T I V I S T I S K E O G I N S T R U K T IV E
LÆRINGSSYN OG DE INTERAKTIVE TAVLER
I det danske undervisningssystem, er den konstruktivistiske
læringsforståelse i dag fremherskende. Læringen sker som en
vekselvirkning mellem handling og refleksion. Det er således eleven selv, der i højere grad skal lære at tage
ansvar for sin egen læring, og ikke blot udsættes for passiv undervisning som tidligere, hvor udenadslære og
tavleundervisning var fremherskende. Selvom der er fokus på den konstruktivistiske læringsforståelse, lever den
instruktive læringsforståelse i bedste velgående samtidig hermed. Der er vel stadig lærere som på tavlen viser fx
regnemetoder, inden eleverne går i gang med selv at løse opgaver.
En Interaktiv tavle understøtter ikke i sig selv et konstruktivistisk læringssyn. En tavle er jo i bund og grund egnet
til en traditionel, passiv undervisning hvor læreren blot fylder viden og lærdom på eleverne. Hvis læreren ikke er
påpasselig, kan en interaktiv tavle netop understøtte den gammeldags tankpasser-undervisning; læreren
benytter alle tavlens muligheder for at gemme sine tavlenotater til næste lektion, bruge de indbyggede
materialer til forelæsninger, vise film-klip og hente materialer fra internettet. En interaktiv tavle er således ikke i
sig selv et læremiddel, som fremelsker det konstruktivistiske læringssyn.
Og dog, så understøtter de interaktive tavler måske alligevel det konstruktivistiske læringssyn til en vis grad.
Indskolingen
I indskolingen har eleven har i højere grad mulighed for at arbejde med opgaver på tavlen, som er
selvkontrollerende. Via det indbyggede programmel, kan læreren på forholdsvis kort tid, enten selv udvikle
noget materiale, eller evt. hente det på diverse sites, og måske tilpasse dette til sine elever. Eleverne kan således
komme op til tavlen og løse opgaverne af egen drift, ved at flytte på bogstaver, ord, led, eller klikke på mulige
løsningsforslag med fingrene eller en pen. Man kan også lave skriveøvelser med tavlernes håndskriftgenkendelsesprogrammer. Her kan man, vel med rette, komme med en indsigelse, at det alene er en enkelt elev
ad gangen som har adgang til denne mulighed. Men denne mulig kan tilføre klasseundervisningen et mere
konstruktivistisk element, såfremt læreren er motiveret herfor og har erhvervet de tekniske kundskaber. Hvis
man skulle opnå en optimal læring i indskolingen, med de muligheder som de interaktive tavler giver, vil jeg
8 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
mene, at de i højere grad kunne opnås i et klasserum med flere og mindre trykfølsomme skærme, hvor man fx
kunne arbejde to og to med de samme programmer.
Den interaktive tavle er med dens mange grafiske muligheder, og indbyggede materialer, et godt redskab til den
instruktive læring i indskolingen. Læreren kan udarbejde materialer med elementer i forskellige farver, som kan
flyttes rundt på tavlen, og herved give eleverne en bedre visuel oplevelse end med en kridttavle. Dette kræver
dog igen både viden omkring programmellet og en anden form for forberedelse. Der er også mulighed for at
indskanne opgaver, eller bruge et dokumentkamera (svarer til en overheadprojektor) til at give eleverne
vejledning til at løse opgaver. Brug af stemmeklodser kan i nogen grad anvendes i indskolingen til simple
opgaver og gøre undervisningen interaktiv for alle elever på en gang, og derved styrke den konstruktivistiske
undervisningsform, dog i begrænset omfang.
Mellemtrinet
På Mellemtrinet udfases den interaktive brug af tavlen i nogen grad, i al fald de medfølgende programmer som
mest er udviklet til indskolingen. Dog er noget materiale tilpasset til mellemtrinet, så som indbygget lineal,
passer og vinkelmåler som kan benyttes interaktivt, ligesom der i det medfølgende materiale er millimeterpapir
osv. som kan anvendes i matematikundervisningen, dog mest i den instruktive læring – naturligvis kan eleverne
stadig komme op til tavlen på skift og arbejde med disse værktøjer, men problematikken vil være den samme
som i indskolingen. På mellemtrinet kan stemmeklodserne også anvendes til både evaluering af elevernes
hjemmearbejde, undervisningen og input i undervisningen, og aktivere alle eleverne og således som ved
indskolingen styrke den konstruktivistiske undervisningsform i nogen grad.
Dog vil der være bedre muligheder for eleverne at lave oplæg for hinanden med de interaktive tavler, og benytte
computerens præsentationsprogrammer og mulighed for at bruge nettets tjenester, fx Youtube i en
præsentation.
Anvendelsen af de interaktive tavler vil være mest egnet til den instruktive anvendelse på mellemtrinet.
I visuelle fag, som billedkunst har de interaktive tavler nogle klare fordele, når man vil undersøge og vise andres
kunstværker (eller hinandens) og stilarter kan vises og særlige teknikker kan tydeliggøres – fx kan man med
pennen indtegne ”det gyldne snit” eller perspektiver på et værk, og se hvorledes værket opfører sig i forhold
disse.
Udskolingen
Der er større muligheder for spontane aktiviteter i samspillet mellem læreren og eleverne fx ved søgning på
nettet.
I udskolingen kan de interaktive tavler, som på mellemtrinet, benyttes til elevernes præsentationer. En
præsentation kan således være en kobling af flere medier, en video, materiale hentet fra nettet, traditionelle
præsentationer, det hele vist på den interaktive tavle og evt. samlet i ét præsentationsprogram. På samme måde
som på de øvrige trin, kan man i udskolingen anvende stemmeklodser.
Lærerne i udskolingen kan anvende de forbedrede instruktive muligheder som tavlerne giver. I
fysiskundervisningen kan læreren hjemmefra forberede materialer til en opstilling af et fysikeksperiment,
således at man ikke bruger tid på at tegne denne på tavlen i undervisningstiden, men blot kan bruge den som en
skabelon, som han eller hun arbejder videre med, tilføjer pile, eller andre variable elementer. Endelig kan den
gemmes og bruges af eleverne i deres noter, eller den kan printes direkte ud, hvis eleverne selv skal i gang med
at lave opstillingen i praksis.
9 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Fysik-undervisningen er blot eksempel på hvorledes man i alle fag kan gemme tavler enten til næste lektion, eller
som service til eleverne. Naturligvis vil den interaktive del også kunne bruges i andre fag og temaer i
udskolingen, hvor man kan forberede noget undervisningsmateriale, hvor eleverne kommer op til tavlen og
flytter rundt på objekter eller skriver/tegner ovenpå det forberedte materiale.
10 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Hvordan understøtter den interaktive tavle s de forskellige læringsstile
I en årrække har man inden for
undervisningssystemet arbejdet med
forskellige intelligenser og læringsstile.
Der er flere teorier på området, som
vel endnu ikke er en eksakt videnskab,
men et forskningsområde under stadig
udvikling. Jeg vil tage udgangspunkt i
Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunns,
(USA), teorier om Learnings Styles,
eller på dansk, læringsstile .
Læringsstile definers her som "…the
way in which each individual learner
begins to concentrate on, process,
absorb and retain new and difficult
information."1 På
http://www.laeringsstil.dk/omlaerings
2
stile.asp oversættes dette til “Et menneskes læringsstil er den helt personlige måde, hvorpå et menneske
sættes i gang med at koncentrere sig om, arbejde med, opfatte og huske nyt og vanskeligt stof.” og uddybes med
”Denne personlige læringsstil udgøres af en række biologiske, udviklingsmæssige samt miljømæssige
karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre ved visse læringsmiljøer og -metoder, som for andre kan være uden
nogen som helst effekt.” Den vigtige pointe er naturligvis, at alle elever har hver sin persolige læringsstil og
læringspræferencer, hvilket naturligvis er en stor udfordring i et klasserum med over 20 elever.
Figur 4. Dunn and Dunns læringsstilmodel (Ill. er gengivet med tilladelse fra
Konsulenthuset Cubion A/S)
På fig. 4 ses læringsstilmodellen illustreret. Øverst er vist nogle miljømæssige påvirkninger som har indflydelse
på læringen, fx lyd, lys, temperatur og indretning. Er der for koldt, kan det for nogle hæmme læringen og for
andre er det netop den rette temperatur, osv.
Under de fysiologiske påvirkninger er vist nogle perceptuelle elementer som har indflydelse på læringen, og er
også det man kalder for de 4 læringsstile, altså de 4 forskellige måder elever kan have deres præferencer inden
for, idet det naturligvis vil være en vekselvirkning mellem alle 4 i de fleste tilfælde: Auditive / auditive verbalt,
visuelle billede / visuelle tekst, taktilt og kinæsestisk.
1
Henry S. Tenedero: "Breaking the IQ Myth", Henyo Publications, 1998, s. 5 /
http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp, Forlaget Dafolo
2
http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp, forlaget Dafolo
11 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Nedenstående liste3 viser mere detaljeret hvilke undervisningsformer som de enkelte læringsstile tilpasser:
DE
VISUELLE
•
•
•
DE
DE
ELEVER VIL GERNE:
Bruge deres ører, når de lærer
Undervises via lyd-medier
Have tingene fortalt og selv tale om dem
TAKTILE
•
•
•
DE
Bruge deres øjne, når de lærer
Undervises via video, overhead etc
Læse tekster og se billeder
AUDITIVE
•
•
•
ELEVER VIL GERNE:
ELEVER VIL GERNE:
Bruge deres hænder, når de lærer
Undervises via hjælpemidler, som man rører ved
Tage notater, lave puslespil eller røre ved noget
KINÆSTETISKE
•
•
•
ELEVER VIL GERNE:
Bruge hele kroppen, når de lærer
Undervises, mens de bevæger sig
Flytte sig meget, mens de arbejder
De interaktive tavler understøtter således flere af ovenstående læringspræferencer, både de visuelle
læringspræferencer og de auditive læringspræferencer, idet de interaktive tavler i høj grad er visuelt, men der
kan jo også komme lyd på – hvis ikke dette sker i samspil med læreren og tavlen. Men også de taktile
læringspræferencer understøttes af de interaktive tavler, især i indskolingen, idet der jo kan laves materialer til
tavlerne, hvor man kan flytte figurer og tekster, så det passer.
Man kan hævde, at hvis læreren tilegner sig de forskellige muligheder som den interaktive tavle indeholder, vil
han eller hun automatisk blive indført i en tankegang om at lave differentierede undervisningsmaterialer som
passer til flere intelligenser. Måske noget i modsætning til den traditionelle måde at forberede sig på, hvor man
ikke i så høj grad automatisk vil tænke på at det materiale man udarbejder, skal tilpasses til forskellige
læringsstile og intelligenser. Her skal man yde en noget mere proaktiv indsats for at tilpasse sine materialer til
forskellige læringsstile. I arbejdet med de interaktive tavler, vil man vil næsten automatisk udarbejde materiale
hvor der er lyd og billede på, hvor man kan røre og flytte på objekter på tavlen. Materialet vil nemmere kunne
tilpasses dem der er både hurtige til at læse, og dem der er langsomme og opfatter tingene mere visuelt. Tavlen
lægger netop op til at lave materialer som er visuelle, som bevæger sig, man kan tilføje lyde, og videoklip og
oplæsninger/lydklip. Man kan indskanne dele af lærebøgerne eller bruge dokumentkameraet, og visualisere
nogle problemstillinger heri. Det kan eksempelvis være en opgave som er svær for nogle at forstå for nogle, og
læreren kan ved at vise opgaven på tavlen med forskellige penne-farver, måske visualisere opgaven på en måde,
så andre også forstår den. Parallelt hermed, kan den traditionelle tekstgennemgang stadig anvendes, til de som
har det bedst med dette.
3
Fra http://www.mangeintelligenser.com, Marianne Borup.
12 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Problemfelterne er flere. Et af dem er, at hvis man laver noget materiale henvendt til enkelte læsesvage – fx
automatisk oplæsning af ord eller sætninger, så vil det være hele klassen, som skal være en del af dette, og
måske ikke får synderlig meget ud af denne seance. Her kan de interaktive tavler have deres begrænsninger i
forhold til læringsstile, idet læringsstil-teorierne netop går ud på at hver enkelt elev lærer på sin egen måde, og
tavlen netop henvender sig til alle i klassen på en gang. Tavlen er således ikke specielt velegnet til
specialundervisning af enkelte elever i en klassesammenhæng. Man kan dog dele klassen og i grupper hvor de
arbejder med stoffet på forskellige måder, og de som har udbytte heraf, kan arbejde ved den interaktive tavle,
og andre arbejder gruppevis i sammenhænge som de har bedre udbytte med. I almindelig klasseundervisning
understøtter tavlen automatisk flere intelligenser og læringsstile, således at det er nemmere at arbejde med
forskellige læringsstile på en interaktiv tavle end en almindelig kridttavle.
Et andet problemfelt er, at de interaktive tavler kræver en indsigt og viden hos læreren, når denne skal
udarbejde materiale til undervisningen. Man skal aktivt sætte sig ind i tavlens programmer og muligheder, ellers
bliver den interaktive tavle blot brugt som en almindelig tavle, hvor de nye muligheder for at nå forskellige
læringsstile således ikke bliver brugt.
13 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Hvordan kan interaktive tavler bruges ift faghæfte 484
Faghæfte 48 behandler eller omtaler ikke de interaktive tavler særskilt. Men da man iflg. Faghæfte 48 skal tænke
it ind som en naturlig del af undervisningen, fx s. 5 ”It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en
teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på
digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it. Informationsteknologien og it-relaterede
kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet – og derfor også i skolen.”5 De
interaktive tavler er netop ikke en isoleret teknologi, men en række værktøjer som er sammensmeltet og
integreret i klasserummet.
PRODUKTION
OG FORMIDLING
I faghæftets tema om ”Produktion og formidling” gennemgås en række måder på hvordan eleven formidler sin
indsamlede viden til andre. Forskellige produktionsværktøjer nævnes, fx Powerpoint, MovieMaker, Photostory,
Vuvox.com. Her er den interaktive tavle et helt naturligt medium at anvende, da en præsentation kan blive mere
levende ved at tilføje det interaktive element, som tavlen giver.
I N F O R M A T I O N S S Ø GN I N G
OG
– I N D S A M L IN G
I temaet omkring ”Informationssøgning og –indsamling” gennemgås det bl.a. hvordan eleverne finder
information på internettet i form af opslagsværker, biblioteksdatabaser, statistisk materiale, hjemmesider, blogs,
wikis, spil, faglige læringsressourcer, netværk, communities, folksonomier mv.” og det præciseres at eleverne
skal lære at:
• identificere deres behov for information
• finde frem til hjælpemidler til informationssøgning
• benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk
• undersøge og vurdere information kildekritisk
• sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål
• citere og referere korrekt fra forskellige kilder.
Læreren kan med den interaktive tavle og dens mulighed for direkte at gå på nettet, vise de net-steder som
eleverne kan anvende i deres informationssøgning. Dette kan ske interaktivt i klassen, og give en inspiration og
hjælp til hvordan man søger, og hvordan man forholder sig til søgeresultaterne. Læreren har jo også gode
muligheder for at forberede opslag på nettet, som giver fejlagtige informationer, og lade dette være et
diskussionsoplæg i klassen.
ANALYSE
I temaet ”Analyse” fokuseres der på, at eleverne i deres møde med de mange typer medieprodukter skal skærpe
både elevernes og lærernes evne til at analysere tekster mht lødighed og kommunikationsformål. Der står bl.a.
”Mediernes komplekse struktur betyder, at børn og unge må være i stand til at vurdere producenternes
interesser og de digitale medieprodukters måde at repræsentere verden på. I den sammenhæng er det vigtigt,
at der lægges vægt på de ofte komplekse og uigennemsigtige forhold, der gælder for digitale medier: at de ikke
er statiske, at indhold kan forfalskes, og at afsenders interesser og motiver kan være vanskelige at gennemskue.”
4
Fælles Mål • It- og mediekompetencer i folkeskolen, ”Faghæfte 48”, Undervisningsministeriet 2010
14 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Her kan de interaktive tavler igen benyttes til at demonstrere og analysere internettets væld af informationer.
Læreren kan sætte nogle scenarier op omkring forskellige emner, man vil have belyst, foretage søgninger, og i
fællesskab analysere og validere resultatet af de informationer, som søgningerne giver. Dette vil naturligvis også
være muligt i en computerbaseret undervisning, men her vil der være langt større muligheder, for i fællesskab at
diskutere lødigheden af søgeresultaterne, og således skærpe elevernes kritiske sans, ift. til hvor og hvordan de
skal bruge internettet som informationskilde.
KOMMUNIKATION,
VIDENDELING OG SAMARBEJDE
I temaet ”Kommunikation, videndeling og samarbejde” fokuseres der på hvordan børn og unge udveksler
informationer, erfaringer, tanker, holdninger og følelser, og hvordan de udveksler viden med andre børn og
voksne. Her gennemgås de sociale medier og web 2.0 tjenester. I forhold hertil, er der ikke noget specielt som
den interaktive tavle kan anvendes til, udover naturligvis at læreren kan vise de forskellige medier og tjenester
på tavlen, og demonstrere hvorledes de virker. De muligheder disse medier og tjenester giver, og den diskussion
de måtte medføre, må foretages med de medier, dvs. computere og håndholdte enheder samt almindelig
undervisning i klassen, i grupper, projekter osv.
15 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Interaktive tavler på Thorsager Skole, Sydjurs6
Interview med Frank Morgenstjerne, lærer og it-vejleder på Thorsager Skole,
Syddjurs Kommune.
Thorsager skole har ca. 200 elever på 0.-6. klassetrin.
Frank Morgenstjerne
FORDELE
Skolen har SmartBoards i alle klasselokaler, og kommunen har en fremsynet
it-politik på skoleområdet, idet det ser ud til, at der en politisk beslutning på
vej, om at alle eleverne skal have en bærbar pc på skolen. Skolens ledelse
bakker op omkring it i undervisningen.
VED INTERAKTIVE TAVLER
Således skulle jorden være gødet rigtigt godt for integration af de interaktive tavler i undervisningen på
Thorsager Skole, da både det politiske system, ledelsen og it-vejlederen har den holdning, at SmartBoards’ene er
en stor gevinst i undervisningen.
Tavlen kan gemmes
Det er således Frank Morgenstjernes erfaring, at man kan bruge SmartBoards’ene i højere grad til interaktiv
undervisning (her forstås interaktiv bredt, og ikke i tavlens indbyggede interaktive muligheder), bl.a. ved
brainstorming og i øvrigt opsamling af input fra klassen. Dette kan man naturligvis også gøre med en kridttavle,
men fordelen er her iflg. Frank Morgernstjerne, at man kan gemme tavlens indhold til senere brug. Hvis der skal
laves klasseregler kan man i indskolingen lave små tegninger på tavlen, fx af to børn som slås og med et rødt
kryds henover. Denne tegning kan gemmes og tages frem ved en senere lejlighed, og dette visuelle udtryk vil
straks vække hele den diskussion til live, man havde på et tidligere tidspunkt hos eleverne. Eller man kan lave
holdinddelinger, som så gemmes på tavlen og evt. renskrives sidenhen.
It bliver en integreret del af undervisningen
Iflg. Frank Morgenstjerne, er den store fordel ved de interaktive tavler, at man kan integrere it i klasserummet,
og kan bruge den aktivt. Det er hurtigt fx at hente et billede af et bestemt dyr frem i naturfag eller finde og se en
bestemt musikgruppe i Youtube i musikundervisningen.
Bøger og kopi-sæt gennemgås på tavlen
En anden fordel som Frank Morgenstjerne har erfaret, er at man kan vise hvordan hjemmeopgaver skal løses,
ved at indscanne hjemmeopgaven og gennemgå denne på denne på tavlen. I det hele taget kan tavlen supplere
løsark, bøger og erstatte fx sangbøger. Frank Morgenstjerne er bl.a. musiklærer, og har lavet sit eget materiale
med sangtekster og noteret akkorder, således at alle i klassen blot behøver at følge med på skærmen, i stedet
for at der skal deles sangbøger rundt osv. Her kan han også benytte sig af Notebooks muligheder for at integrere
lyd og filmklip. I danskundervisningen er der ligeledes mulighed for at indscanne tekster, i stedet for at hver
enkelt elev sidder med hver deres bog/kopiark. Alle følger blot med på skærmen, eleverne kan læse højt fra
skærmen, og læreren/eleverne kan understrege centrale elementer i teksten, lave notater, eller lave cirkler
6
Jes Kristensen, referat af interview med Frank Morgenstjerne, lærer og it-vejleder på Thorsager Skole, Syddjurs
Kommune. Referatet er gengivet med tilladelse af Frank Morgenstjerne.
16 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
omkring fx udsagnsordene. Alternativt kan man også indkøbe undervisningsmateriale, hvor der medfølger
materiale til brug på SmartBoardet. Men denne mulighed er desværre ikke helt udbredt endnu.
Præsentationer i SmartBoardets medfølgende Notebook- program
Notebook er velegnet til præsentationer, og Frank Morgenstjerne opfordrer eleverne til at lave præsentationer i
dette program, da det er meget mere frit at arbejde med, når man arbejder med indhentede elementer, sine
egne tekster og egne grafiske tilføjelser som linjer og tegnede streger.
De interaktive muligheder i Notebook
Notebook benyttes naturligvis også med de indbyggede interaktive muligheder i undervisningen, især i
indskolingen. Her laver man selv materialer, eller lader bruger materialer fra forskellige fora og lader sig
inspirere heraf. Frank Morgenstjernes holdning er dog lidt den, at man helst selv vil lave sit eget materiale
tilpasset det undervisningsforløb, man er i gang med. De har haft forsøg med at lave mere avanceret flashmateriale helt fra bunden af, men det har ikke været ret meget, og man kan næppe forlange af en
folkeskolelærer, at han eller hun også skal sætte sig ind i denne teknik. Iflg. Frank Morgenstjerne er det dog også
tidskrævende blot at lave Notebook-materiale. Man har også lavet interaktive materialer i Notebook til brug på
pc’ere, således at eleverne kan arbejde med disse enkeltvis, dog ved brug af mus i stedet for pen eller finger.
U D F O R D R I N G ER
VED INTERAKTIVE TAVLER
Nogle modeller kan bruges som almindelige tavler
Der er flere udfordringer ved brug af SmartBoardet. Den model som Thorsager Skole har, har den ”smarte”
funktion, at man kan bruge den som et whiteboard uden at koble en pc til. Dvs. Smart-softwaren og projektoren
kan tændes samtidigt, og man kan skrive/tegne på tavlen, som var det en almindelig grøn tavle. Der integreres
ikke noget it i undervisningen hermed, og der anvendes heller ikke noget interaktivt software. Da det er hurtigee
og lettere at tænde SmartBoarden uden pc, bl.a. pga. lange opstartstider på pc’en, vælges denne løsning af og
til. Frank Morgenstjerne kan ikke anbefale dette, da selve ideen med det interaktive tavler hermed gik tabt, og
han mener, at så kunne man jo blot bibeholde den grønne kridt-tavle.
At få lærerne til at tilegne sig teknologien
I det hele taget mener Frank Morgenstjerne, at det er en stor udfordring at få alle læreren til aktivt at bruge
SmartBoardet og lære mulighederne ved dette. Dog er man på Thorsager Skole så heldig, at SmartBoardet findes
i alle klasselokaler, og således bliver en integreret del af undervisningen. Frank Morgenstjerne kunne let
forestille sig, at på de skoler hvor de alene findes på udskolingen, i faglokalerne eller blot i nogle klasseværelser,
ville læreren næppe ofre den fornødne energi i at tilegne sig brugen, for så skulle man swappe mellem den
traditionelle tavleundervisning og det interaktive tavle-miljø. Der er brugt en del resurser og bruges stadig
resurser på at løfte lærernes kompetencer i brugen af SmartBoardet på Thorsager Skole.
Organisering af materiale
Et er at man skal lære at udvikle sit materiale til bestemte emneområder. Den næste udfordring er iflg. Frank
Morgenstjerne, dels at organisere sit eget materiale og genbruge det. En af fordelene ved de interaktive tavler er
netop, at man kan udvikle og gemme materiale til senere brug. Men når det bliver spredt rundt i sit system af
filer osv. kan dette være noget vanskeligt og kræver en vis disciplin.
En tredje udfordring er videndeling omkring materiale. Hver lærer udarbejder sit eget materiale. Der er jo ikke
nogen særlig stor tradition i den danske folkeskole for at udveksle materialer, og det gælder heller ikke på dette
område. Frank Morgenstjernes ønske og håb er, at man i fag-teams’ene bliver bedre til at organisere og udveksle
sine materialer indbyrdes.
17 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
ULEMPER
VED INTERAKTIVE TAVLER
Frank Morgenstjerne kunne ikke se nogen direkte ulemper i brugen af de interaktive tavler, udover at det jo er
vanskeligt at se om omkostningerne giver dem et tilsvarende udbytte i undervisningen. Det er jo vanskeligt at
måle.
En anden eventuel ulempe kunne være, iflg. Frank Morgenstjerne, at med de mange muligheder som den
interaktive tavle giver læreren, forledes denne måske til yderligere tavleundervisning. Det er i al fald noget, som
den enkelte lærere bør være påpasselig overfor.
18 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Interaktive tavler på Engdalskolen, Århus7
Interview med Tom Gislev, lærer og pædagogisk it-vejleder på Engdalskolen,
Brabrand, Århus Kommune.
Engdalskolen er en mellemstor folkeskole i Århus Kommune med godt 700
elever fordelt på 0.-9. klasse.
Skolen har i alt 6 interaktive tavler af typen SmartBoards, fordelt på 3 klasselokaler, 2 stk. i hhv. naturfag og
fysiklokale, samt 1 stk. i et særligt læringsstil-lokale. Bortset fra det sidste, er de alle finansieret af Århus
Kommune.
” R Ø V - T I L - S Æ D E ”- U ND E R V I S N I N G
Der er således ikke nogen bevidst it-mæssig strategi om, at der skal indføres interaktive tavler på hele skolen.
Engdalskolen har derimod valgt at satse på projektorer i alle klasseværelser sammen med en pc. Tom Gislevs
opfattelse er, at de interaktive tavler giver den gammeldags tavleundervisning for stor en tyngde, eller ”røv-tilsæde”-undervisning som han kalder det. De er for dyre, de kan for lidt; det er ikke den undervisningsmæssige
åbenbaring som man havde troet og håbet på. Notebook softwaren til SmartBoards’ene minder for meget om
andre præsentationsprogrammer, der er ikke tilstrækkeligt og ordentligt undervisningsmateriale på dansk, og
især er hans anke, at de interaktive tavler i for høj grad favoriserer den instruktive undervisningsform. Især i
udskolingen, har han vanskeligt ved at se nytten af disse. Han kan meget vel se fordelen i, at læreren kan gemme
tavlenotater til næste lektion; men dette er igen en vægtning af den tavleorienterede undervisning. Som redskab
til at fremvise præsentationer, kan de interaktive tavler være et udmærket redskab. I indskolingen kan han i
nogen grad se nytten af at eleverne kan komme op til tavlen og flytte rundt på objekter – ord, billeder eller tal.
Dog skal man ikke glemme, at det er læreren som er det vigtigste undervisningsredskab i indskolingen. Det er
ham eller hende, som med sin fysiske tilstedeværelse udgør undervisningen og ikke en pc eller et SmartBoard.
Det er Tom Gislevs holdning, at it skal være en integreret del af undervisningen, og at lærere og elever skal
kunne deles om et fælles it-medie. På Engdaskolen har man således valgt at anvende en projektor sammen med
en pc til dette. På sigt vil man kunne tilføje digisizere, evt. trådløse således at lærere og elever kan skrive på
”tavlen”, og således opnå den interaktive mulighed som de interaktive tavler giver. Tom Gislev kunne også
forestille sig fladskærme i klasselokalerne, hvor man kan koble en pc til, eller når prisen er til det, store
trykfølsomme fladskærme, og på den måde integrere it i klasserummene.
DEN
K O N S T R U K T I V I S T I S K E U N D E R V I S N I NG S T I L G A N G
Den holdning der ligger bag ved således mere eller mindre at fravælge de interaktive tavler grunder meget i den
konstruktivistiske tilgang til undervisningen, som skolen og Tom Gislev er stor tilhænger af. Man har en itstrategi på skolen som bl.a. går ud at sørge for at have et velfungerende it-netværk på skolen, således at alle kan
komme på det, også med deres eget håndholdte udstyr, og at bærbare pc’ere kan integreres i undervisningen.
It-udstyret skal ikke bruges til at løse opgaver på. Det kan eleverne gøre derhjemme. Eleverne skal bruge it til at
lære at samarbejde, oparbejde portefolier, lave refleksioner og udarbejde dokumentation. Tom Gislev foreslår at
man fx kan bruge blogs til at udveksle ideer, have dialog med læreren omkring opgaver og emner. I det hele
taget skal web 2.0 teknologier integreres i undervisningen, og eleverne skal lære at anvende disse aktivt i
undervisningen og gives en sund kritisk holdning til disse, fremfor mere tavleundervisning.
7
Jes Kristensen, referat af interview med Tom Gislev, lærer og it-vejleder på Engdalskolen i Århus Kommune.
Referatet er gengivet med tilladelse af Tom Gislev.
19 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Perspektivering
Den grønne tavle er endnu ikke død i den danske grundskole, men den er nok noget hendøende. Efter, med
skiftende farver, at have været omdrejningspunktet i læringen i både danske skoler i århundreder og stort set
alle andre skoler verden over, er kridttavlens æra antagelig snart en saga blot, og vil kun optræde på museer
sammen med griflen, skolepulten og fyldepennen.
Den interaktive tavle er stadig et ungt medie. Såvel hardwaremæssigt som softwaremæssigt har den endnu ikke
fundet sin optimale platform, ligesom den prismæssigt endnu er for tung til, med de fleste skolers budgetter,
endnu at kunne vinde indpas i alle klasse- og faglokaler. Men der vil meget snart være løsninger på vej, som kan
opfylde kravene til opdateringshastighed, præcision og fleksibilitet mht. at benytte både en pen og en finger, og
evt. flere af disse ad gangen på samme tavle.
Udfordringen her er, som ved alle andre nye teknologier, uensartet teknologi og manglende standarder. Især på
softwaresiden er dette et problem. Med de interaktive tavler ligger en del af forberedelsen i at lave materiale til
tavlen på det tilknyttede software, fx notebook-materiale. Man vil som lærer, med årene derfor have en
oparbejdet en del materiale som specifikt er knyttet til skolens tavle-produkt. Hvis man skifter skole, og denne
har et andet produkt, kan man derfor ikke umiddelbart bruge det materiale man igennem årene har udarbejdet.
Iflg. en artikel på emu.dk8 fremgår det at, ”Becta - det engelske undervisningsministeriums IT-center for
udvikling og forskning – har gennem længere tid stået i spidsen for arbejdet med at udvikle et fælles filformat,
der giver mulighed for at arbejde på tværs af alle boardtyper. Alle de store leverandører af interaktive
whiteboards støtter dette projekt.” Der står videre i artiklen at arbejdet er lykkedes, og at man venter på en
frigivelse af en betaversion. Når dette undersøges nærmere på Bectas officielle hjemmeside under det britiske
undervisningsministeriums hjemmeside9, viser det sig at Becta lukkede 31-03-2011. Hvad der siden er sket med
det fælles filformat, står således hen i det uvisse.
Men forløbet er langtfra nyt. Man forsøger at skabe en fælles national/international standard. Nogle gange
lykkedes det, andre gange vil det være markedskræfterne som råder, og sætter standarden, som fx Betamax
versus VHS og andre, engang for rigtig mange år siden. Siden har det været Microsoft som har sat en del
standarder og opsuget andre formater, således at man kun behøver at bruge Microsoft Offices programmer,
som understøtter de fleste formater på markedet. Det vil derfor være overordentligt sandsynligt, at der på et
tidspunkt vil fremkomme et format som sætter standarden for alle interaktive tavler, om det så bliver
Smartsboards Notebook eller noget helt andet, kan man endnu kun gisne om.
Forlagene er endnu noget bagstræberiske i at medvirke til udbredelsen af de interaktive tavler, da de endnu kun
i ringe grad udvikler materialer til disse, da der endnu ikke giver den fornødne økonomiske gevinst med et lille
sprogområde, den danske metodefrihed i folkeskolen, og forskelligartede teknologier. Men når der er en
markedsstandard, vil det naturligvis være mere interessant for forlagene at udvikle materialer til de interaktive
tavler, da de så dækker et større marked med en enkelt teknologi.
Den anden og helt store udfordring er at opkvalificere og motivere lærerne til at benytte den interaktive tavles
indbyggede interaktive funktioner. En interaktiv tavle som blot benyttes som et whiteboard i værste fald, eller
8
Interaktive whiteboards - erfaringer og visioner, Signe Ilkjær, folkeskolelærer og pædagogisk konsulent, 25-03.2010
9
http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/procurement/ict/a0073825/becta
20 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
som filmfremviser, er spild af resurser. Det er først når læreren får tilført viden omkring tavlen, og er motiveret
for at bruge den, at man kan begynde at forsvare de mange penge, man har bekostet på tavlerne. Motivationen
kunne komme fra, at der bliver udfærdiget ordentligt og lettilgængeligt undervisningsmateriale, en aktiv
videndeling med andre lærere og deltagelse i kurser inden for området, naturligvis specielt tilrettet grundskolen
og evt. de enkelte fagområder for it-vejledere og enkelte faglærere. Der skal naturligvis skabes en kultur på
skolen, hvor der videndeles også på dette område. Måske disse skulle medtages i de økonomiske
konsekvensberegninger på skolen, når man påtænker at anskaffe sig interaktive tavler. Når det besluttes at
anskaffe sig interaktive tavler på en skole, bør man også udarbejde en særskilt politik herfor, mht. til anvendelse
og efteruddannelse af lærerne.
Det er således en positiv spiral der skal igangsættes, hvilket kan tage noget tid. Men på et tidspunkt vil der ske
en tilpasning i både prisniveau, bedre hardware og bedre og mere ensartet software. Og måske vil udviklingen
tilføre de interaktive tavler nye teknologier. De kan blive suppleret med interaktive dele på elevens pladser, fx
kan smartphones blive integreret til tavlen. Nogle mener at pc’erne vil uddø og at de smarte mobiltelefoner vil
overtage. Et andet, måske mere nærliggende scenarie, kunne være at de interaktive tavler blev suppleret med
pc’ere med trykfølsomme skærme i klasselokalerne, således at man også på elevpladserne udnytter den
interaktive teknologi, og det vil her være oplagt med en kommunikation til tavlen, så eleverne i fællesskab kan
interagere med den fælles interaktive tavle i lokalet, således at den instruktive, lærestyrede undervisning
minimeres. Måske det i skolen kan det ske med en interaktiv tavle, i nyere form, som det fælles medium, som
den traditionelle tavle jo har været igennem århundreder, og med mobile enheder af forskellig art, som giver
elevernes interaktion til en del af undervisningen.
21 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Konklussion
De interaktive tavler er under udbredelse i grundskolerne, og i takt hermed udvikles de rent teknisk, og bliver
bedre og bedre. Med større udbredelse og den gængse regel om faldende priser inden for elektronikverdenen,
vil de vel også, på et tidspunkt, falde til et prisniveau hvor de vil blive et naturligt element i alle klasse- og
faglokaler, og evt. blive brugt sammen med andre ”devises” fx mobil-telefoner eller trykfølsomme skærme på
elevpladserne som interagerer med klassens fælles-tavle.
Undervisningsmæssigt styrker de interaktive tavler i deres nuværende form i højere grad den instruktive og
lærerorienterede undervisning, hvilket man som lærer skal være påpasselig overfor. De interaktive tavler
understøtter teorierne om forskellige intelligenser og læringsstile, med deres mange muligheder for at lave
differentierede undervisningsmaterialer til tavlerne, selvom man naturligvis ikke kommer omkring alle
læringsstile, så understøtter den interaktive tavle flere læringsstile end kridttavlen.
I forhold til undervisningsministeriets Fælles Mål, Faghæfte 48, understøtter den interaktive tavle rigtig mange
af målene inden for it og medier, idet tavlen kan bruges til at vejlede og demonstrere mange af de forskellige
områder som faghæftet peger på, eleverne skal understøttes i. Både inden for temaerne ”Produktion og
formidling”, ”Informationssøgning og –indsamling”, ”Analyse” samt ”Kommunikation, videndeling og
samarbejde” understøtter de interaktive tavler faghæftets mål.
De problemfelter der skal arbejdes videre med, for at opnå en mere optimal udnyttelse af de interaktive tavler
er vejledning til lærerne samt efteruddannelse, samt, på et overordnet niveau, udarbejdelse af dansk
undervisningsmateriale til tavlerne.
De interaktive tavlerne er kommet for at blive et godt stykke tid endnu, så det må være spørgsmålet om at få det
bedste mulige ud af dem.
22 af 24
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Bilag 1, oversigt over interaktive tavler på det danske marked.
I nedenstående Tabel 1 er der en oversigt over de forskellige IWB på markedet, deres udbredelse i danske
folkeskoler og det tilhørende programmel.
Navn
Producent /
forhandler
Teknologi
ActiveBoard
Promethean, Atea AVløsninger (tidl.
Calamus Danmark)
Magnetisk
Iboard
Produktet udfases pga. ringe
salg, de forhandler hellere
projektorløsninger fremover, da
disse er billigere.
Qomo
Idisplay
Magnetisk
AV-Center
Teknologi, Hård tavle
med IR-positionering,
dvs. både brug af pen og
fingre
Mindboard
Nordisk
Skoletavlefabrik, NSF
SmartBoards
Solutors (bl.a.)
Magnetisk med aktiv
pen. Tavlen kan
benyttes uden projektor
Trykfølsom
Cleverboard
Norlight
Trykfølsom, magnetisk
og IR (forskellige
produkter)
Tabel 1 Oplysningerne er indhentet hos de danske forhandlere.
23 af 24
Medfølgende programmer
ActivInspire Professional Editionsoftwaren, herunder mulighed for
flash-programmer. Minder meget om
Notebook til SmartBoardet.
Notebook-materiale kan anvendes på
Activeboardet.
iboard software.
Flowworks, skulle være let at lære,
men er ikke særlig udbredt, dvs. ikke
megen videndeling. Det ser ikke ud til
at man i væsentlig grad satser på en
egentlig software til tavlerne, men at
man mener at tavlernes begrundelse
mere ligger i, at man i undervisningen
kan integrere gængse programmer på
tavlen.
Mimio, et Notebook-lignende
program som i sin brugerflade minder
om Microsoft Office-programmer
Notebook, flash-programmer
Lynx (Notebook lignende) og
Workwall (flash-agtige skabeloner)
Markedsandel i
grundskolerne
ca. 50% iflg.
forhandler
Lille
Ikke særlig
udbredt endnu
Ca. 50% iflg.
forhandler
1-2%
Pædagogisk it-vejlederuddannelse, Uni-C, afsluttende opgave, Jes Kristensen
Litteraturliste
Introartikkel til it-Vejlederuddannelsen til ”Læreprocesser og digitale læremidler”, Uni-C, 2010
Henry S. Tenedero: "Breaking the IQ Myth", Henyo Publications, 1998
”Læringsstile” (website), forlaget, Dafolo, http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp
”Læringsstile, Mange Intelligenser og Værksteder” (website), http://www.mangeintelligenser.com, Marianne
Borup
Fælles Mål • It- og mediekompetencer i folkeskolen, ”Faghæfte 48”, Undervisningsministeriet 2010
Interaktive whiteboards - erfaringer og visioner, Signe Ilkjær, folkeskolelærer og pædagogisk konsulent, 2503.2010
Bectas website under det britiske undervisningsministerium
http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/procurement/ict/a0073825/becta
24 af 24