Artikelmanual for

Om undervisningen
Undervisningen består i en grundlæggende indføring i Marte Meo metoden og
kobler metoden til nyere relations- og udviklingspsykologi. Undervisningen bygges
op omkring eksempler og videooptagelser fra Marte Meo arbejdet- især gennem
supervision af deltagernes egne optagelser undervejs i uddannelsen.
Undervisningen giver deltagerne viden om:




det naturlige samspil
afvigelser fra det naturlige samspil
udviklingsstøttende kommunikation
om den psykiske, sociale og fysiske udvikling, samt afvigelser heraf.
Marte Meo terapeut kvalifikationer
En uddannet Marte Meo terapeut kan analysere samspil og på baggrund af
analyse af videooptagelser give en konkret og målrettet ressourceorienteret
vejledning med fokus på at styrke det udviklingsstøttende i samspillet.
Eksamen
Marte Meo terapeutuddannelsen er en certificeret uddannelse, der afsluttes
med en eksamen, hvor der med videoeksempler og skriftlige cases
demonstreres tilegnede færdigheder. Efter vellykket eksamen bliver man
certificeret som Marte Meo terapeut af The Marte Meo International Network
Organization. Certificering koster 2.000 kr.
Ansøgning
Interesserede i uddannelsen er velkomne til at kontakte Berit Reimer enten via
telefon 3378 0043 eller pr. mail [email protected]
Ansøgning om optagelse på uddannelsen og kort beskrivelse af
forudsætninger sendes enten på mail eller til Bülowsvej - for børn og familier,
Att. Berit Reimer, Bülowsvej 22, 1870 Frederiksberg C.
Mere information
Der findes flere informationer om Marte Meo i:
Maria Arts: “Marte Meo Grundbog” Aarts Produktion 2000
Pernille Roug: “Marte Meo i praksis” Gyldendal 2002
Jytte Birk Sørensen: “Støt mestring bryd mønstre” Dafolo 2007
Jytte Birk Sørensen: “Marte Meo metodens teori og praksis” Systime 2002
Reidun Hafstad, Haldor Øvreeide: ”Udviklingsstøtte” Høyskoleforlaget 2011
Marte Meo foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk
MARTE MEO
TERAPEUT
1 1/2 årig
uddannelse
Marts 2014 – September 2015
Underviser
Jeg, Berit Reimer, er certificeret Marte Meo terapeut og Marte Meo Supervisor.
Jeg har mange års erfaring i at arbejde med Marte Meo metoden. Jeg er
afdelingsleder/stedfortræder på Bülowsvej for børn og familier, hvor en
væsentlig del af mit behandlingsarbejde er fokuseret mod forældre og børn og
faglig supervision af medarbejdere.
Dato
Følgende datoer for undervisning – og supervisionsdage er planlagt til
den 10 og 11. marts, 11. april, 13. maj, 20. juni, 29. august, 26.
september og 24. oktober 2014.
De resterende 9 dage forsøger vi at planlægge i fællesskab.
Om Marte Meo
Marte Meo er et udviklingsprogram, der benytter videooptagelser til at forbedre
samspillet mellem mennesker. Marte Meo kan bruges til forbedring af
samspillet mellem barn/børn og forældre/professionelle samt i voksen-voksen
samspillet.
Videooptagelserne benyttes både i forbindelse med analysen af samspillet og i
vejledningen.
Sted
Uddannelsen holdes på Bülowsvej for børn og familier,
Bülowsvej 22, 1870 Frederiksberg C fra kl. 8.00-15.00
Pris
Det koster 25.000 kr. at deltage i denne uddannelse. Beløbet opkræves
forud, og kan efter særlig aftale deles over to budgetår.
Heri er inkluderet 17 undervisnings- og supervisionsdage og frokost på
uddannelsesdagene.
Litteratur, videoudstyr og udgifter I forbindelse med eksamen samt
certificering o. lign., sørger deltagerne selv for.
Marte Meo benyttes inden for stort set alle pædagogiske områder samt i
socialt- og sundhedsrelateret arbejde, fx I sundhedspleje, familiebehandling,
daginstitution og i behandlingsarbejdet med børn og unge.
Marte Meo kan med fordel anvendes forebyggende, i den tidlige indsats og
behandlende.
Deltagere
Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere, sundhedsplejersker,
psykologer eller andre med lignende uddannelse, der ønsker at gå i gang
med en Marte Meo terapeut- uddannelse.
Der kan deltage seks personer på denne uddannelse, da det er vigtigt, at
alle deltagere har mulighed for at vise videooptagelser af de analyserende
situationer.
Marte Meo betyder “af egen kraft”. Maria Arts, der har udviklet
udviklingsprogrammet, har brugt betegnelsen Marte Meo for at understrege, at
der bygges på det unikke menneskes egen naturlige ressourcer og muligheder
for at udvikle sig.
Deltagerne bliver på videooptagelser i forløbene deres egne rollemodeller.
Tid
Uddannelsen består af i alt 17 undervisning- og supervisionsdage.
Erfaringer viser i øvrigt, at deltagerne derudover har brug for min. 192
arbejdstimer til at optage og analysere video og til at vejlede ud fra
optagelserne. Hertil kommer udarbejdelse af skriftligt materiale til
eksamination, forberedelse til eksamination samt selve
eksaminationen.
Forudsætninger for at deltage
For at deltage i uddannelsen er det en forudsætning at have:



en grunduddannelse inden for det sociale, sundhedsmæssige og
pædagogiske arbejdsfelt fx pædagog, lærer, sundhedsplejerske,
psykolog, socialrådgiver m.m.
arbejde et sted, hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde med Marte Meo
adgang til at optage video af samspil mellem mennesker og anvende
video i sit arbejde.