Lolland Falster 2011-2012

Sølvgades Skole
Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE
Torsdag d. 21.08.2014 kl. 17.00 – 19.30
Til stede: Kim Paulsen, Pia Sandager, Nina Alleslev, Signe Christensen,
Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Lone Sewerin
Afbud fra: Miki Kalfner, Jens Paaske, Betina Thorndal Sørensen
Ad.0 Velkommen til de nye medlemmer i SB
Suppleanterne mødte op kl. 16.30. Der kom kun to, og Kim lavede en
rækkefølge, som kan ses på nedenstående liste:
Suppleanter (forældre) til Skolebestyrelsen ved Sølvgades Skole i perioden
august 2014 til august 2018:
1. Tove Lind Iversen (Anton Abebe Lind Iversen 5U)
2. Christina Grøntved (Freja Grøntved Rasmussen 6V)
3. Johnny Bremer Nolsøe Christensen (Rosa Isabella Bremer Nolsøe 0V
og Smilla Amalie Bremer Nolsøe 3V)
4. Thomas Skovgaard Bjørkå (Louis Santosh Skovgaard Bjørkå 5U)
5. Christel Dall (Johan Dall Rasmussen 3V)
6. Henriette Johansen (Malthe Friis-Johansen 5U)
7. Lene Buchtrup (Carl Buchtrup Sølgaard 3V og Emma Buchtrup
Sølgaard 5U)
8. Sif Neo Lassen (Mirabell Neo Lassen 0.V, Laura Neo Lassen 5V og
Jasper Neo Lassen 9U)
9. Vibeke Eeg Rafn (Ella Ofelia Eeg Rafn 4V, Emily Rose Eeg Rafn 6U
og Veronica Eeg Rafn 8V) Først fra 2015
Kim bød skolebestyrelsen (SB) velkommen og fortalte, hvilke
indsatsområder vi som skole vil have som fokuspunkter i dette skoleår.










Læringsmål
Teamsamarbejde
Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse
Den åbne skole
Bevægelse i undervisningen
Understøttende undervisning
Holddannelse
Valgfag
Lektie hjælp og faglig fordybelse
Ressourcecenteret
Sølvgades Skole
Vi har god dialog i SB, og vi er åbne som ledelse også om de svære ting.
To gange om året, er vi ude at spise i SB.
Vi talte om, hvordan SB arbejder og håndterer tavshedspligten.
Alle personalesager hører under Kim som leder.
Signe fortalte, hvordan SB havde konstitueret sig.
Signe Christensen er formand
Jens Paaske er næstformand.
SB konstituerede sig med følgende medlemmer:
Signe Christensen (Marie Møller Christensen 3U og Wilma Møller Christensen
7.v) Formand
Jens Paaske (Atlanta Asa Kvaale 4V og Absalon Ari Paaske 8.v)
(Næstformand)
Thomas Pinndal (Osvald Emil Pinndal 2V og Molly Josephine Pinndal 7.v)
Pia Sandager (Magnus Sandager Carlsson 4V)
Betina Thorndal Sørensen (Daniel Thorndal Sørensen 2U og Nicklas Thorndal
Sørensen 9V)
Barbara Dohn Budtz Haller (Nora Lucille Budtz Haller 1U)
Lone Sewerin (Herluf Elias Ravn Rasmussen Sewerin 5V)
Alle i SB fik pjecen ”Velkommen i skolebestyrelsen”, pjecen er lige
udkommet.
I pjecen er der gode ideer til, hvordan SB kan arbejde. Vi kigger i pjecen til
næste gang, og ser om vi kan blive inspireret. Vi sætter det på som punkt til
næste SB møde.
Ad. 1 Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Signe Christensen
Referent: Nina Alleslev
Ad. 2 Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Ad 3. Meddelelser fra eleverne
Ingen meddelelser fra eleverne.
Eleverne var ikke til stede.
Sølvgades Skole
Ad. 4. Meddelelser fra de ansatte, skoleledelsen og formanden
Ansatte:
Jonas, som er ny mødeleder for pædagogisk råd fortalte, at starten på det
nye skoleår har været nogle hårde, men spændende uger.
Overordnet set har lærere og pædagoger været positive over for de nye
ideer. Men der er frustration blandt lærerne over, at der ikke er tid nok til at
forberede sig.
Det er hårdt, at indstille sig på nye tider.
SB spurgte ind til lærerarbejdspladserne. Jonas fortalte, at det fungerer, så
man kan arbejde. Men det er også nyt for alle, at skulle forberede sig på
skolen.
Teammøder holdes i klasseværelserne, da forberedelsesrummene med
lærerarbejdspladser er ”stille rum”.
Nogle teams holder mindre møder på lærerværelset. De ved godt, at
lærerværelset er et sted, hvor der spises og kan tales.
Skoleledelsen:
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Lærere og pædagoger har
været positive og engagerede.
Folkeskolereformen er en kæmpe kulturændring, som er svær og kræver tid.
Der er frustration blandt lærerne over, at der ikke er tid nok til at forberede
sig. Folk er pressede på tid.
Vi forsøger som ledelse at neddrosle forventningerne hos lærere og
pædagoger. Alle vil gerne det hele på en på en gang med bevægelse i
undervisningen, læringsmål etc. Men de skal også kunne overskue det.
Det er vi som ledelse meget opmærksomme på.
På denne tid af året bruger lærerne normalt lørdag og søndag til at
udarbejde årsplaner for skoleåret. Nu skal alt det arbejde foregå på skolen.
Eleverne får mere bevægelse i undervisningen, men vi kan ikke leve op til
det hele på en gang.
Eleverne synes, at det er nogle lange skoledage. Men Jonas fortæller, at
man på de lange dage kommer ind på eleverne på en anden måde.
Sølvgades Skole
Fredag inden sommerferien fik to af vores lærere Mads Erichsen (ME) og
Mads Ostermann (MO) besked på, at de var blevet ansat som ”faglige
fyrtårne” i Københavns Kommune.
I forbindelse med implementeringen af skolereformen har man i
Københavns Kommune ansat Faglige fyrtårne, der skal supportere og sparre
med skolerne i kommunen. Både Mads Ostermann og Mads Erichsen er
blevet ansat som Fagligt fyrtårn i kommunen og det betyder, at de pr. 1.
september skal på nedsat tid resten af skoleåret.
Til at varetage deres timer har vi ansat 2 nye medarbejdere som begge er
læreruddannede med linjefag i de timer som de skal læse.
Frey Hoffmann Nielsen (FN) er primært tilknyttet 7.v og Rasmus Elkjær
Dvinge (DV) er primært tilknyttet 7.u.
Fra 1. september er både ME og MO 25 % på skolen.
De skal fortsat have berøring med skolen.
Formanden:
Der var ikke så meget nyt. Men der var varsling om høringssvar om sprog
og integration. Det kom lige før sommerferien. Der er høringsfrist d. 29.
august.
Ad. 5 Planlægning af skoleåret
 Udvalgsopgaver i SB











Bedømmelsesudvalg: Formand og næstformand samt en tredje
forældrerepræsentant. Vi tilstræber at sammensætte et
ansættelsesudvalg
hvor
forældrerepræsentanternes
faglige
kvalifikationer matcher det ansøgte samt at begge køn er
repræsenteret. Vi henstiller til at der kun møder 3
forældrerepræsentanter op til ansættelsessamtalerne.
Indstillingsudvalg(ledelsesposter): Formand og næstformand samt
en tredje forældrerepræsentant.
Kontakt til fritidshjem: Formand og næstformand
Sølvpapiret: Formand
Kontakt til øvrige skolebestyrelser: Formand
Undervisning og undervisningsmidler: Hele SB
SB´s bidrag til hjemmesiden: Formand for SB og elevrådet.
Byggeudvalg: Næstformanden.
Trafikudvalg: Efter behov.
Økonomi/ressourcer/politisk
kontakt:
Formanden
og
næstformanden efter behov.
Kontakt til elevrådet: Formand og næstformand
Sølvgades Skole

Mødedatoer, faste punkter og årshjul (se bilag)
Forslagene til mødedatoerne blev godkendt.
Vi udarbejdede i fællesskab mødeplan for resten af skoleåret, hvor vi også
angav foreløbige punkter til dagsordener. (se bilag)

Ramme- og tidsplan for arbejdet med skolereformen og
principper (se bilag om ”Forslag til tidsplan for
skolebestyrelsens arbejde med principper ifm FSR).
Kim gennemgik ramme- og tidsplan for arbejdet med og realiseringen af
folkeskolereformen på Sølvgades Skole i skoleåret 2014-2015. (Se bilag).
SB er forpligtet til at udarbejde principper for:
 Skole-hjem samarbejdet, herunder principper for forældrenes ansvar
i samarbejdet.
 Understøttende undervisning
 Holddannelse
Vi begynder på det og skal huske, at det er et dynamisk dokument.
Vi tager udgangspunkt i vejledning til skolebestyrelsens arbejde med nye
principper efter folkeskolereformen.
Ad. 6. EVT
I skoleåret 2013-2014 var der et kort nyhedsbrev fra SB, efter der havde
været SB møde.
Der var forslag om, at der i stedet for kommer en besked på Forældreintra,
når der kommer referat fra SB.
Første forældremøde kommer til at være et fælles forældremøde for hver
afdeling. Vi starter fælles for derefter at gå ud i de enkelte klasser.
Indskolingen (0. til 3. klasse): Tirsdag den 16. september kl. 19.00-21.00
Mellemtrinet (4. til 6. klasse): Tirsdag den 30. september kl. 19.00-21.00
Udskolingen (7. til 9. klasse): Tirsdag den 23. september kl. 19.00-21.00
På forældremøderne skal vi huske at der skal vælges forældrepræsentanter.