Velkommen til praktikforløbet på Æstetik og Kultur

Hjarnø Havbrug
Produktionsplan for Endelave
Havbrug 2014
Hjarnø Havbrug – Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014
Hjarnø Havbrug
Produktionsplan for Endelave
Havbrug 2014
Rekvirent
Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug
Rådgiver
Orbicon
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby
Projektnummer
1321300117
Projektleder
Per Dolmer
Udarbejdet
Per Andersen og Per Dolmer
Kvalitetssikring
Per Dolmer
Godkendt af
Per Andersen
Udgivet
11-06-2014
Hjarnø Havbrug – Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014
1
ENDELAVE HAVBRUG – PRODUKTIONSPLAN FOR 2014
Med henvisning til Miljøstyrelsens henvendelse til Hjarnø Havbrug af 9. maj 2014 med
anmodning om fremsendelse af produktionsplan for 2014 for Endelave Havbrug, fremsender Orbicon hermed på vegne af Hjarnø Havbrug en produktionsplan. Produktionsplanen er godkendt af Hjarnø Havbrug.
Produktionsplanen er baseret på informationer i Miljøansøgningen og VVM rapporten.
Produktionen i 2014 er beregnet ud fra en udsætning af fisk på 70 t i maj – som er en
sen udsætning – forsinket ca. 1 måned i forhold til produktion under ”normale” forhold.
Den forkortede produktionsperiode betyder, at den produktion, som kan høstes i november 2014, vil være mindre en forventet i forhold til den fule produktionsperiode fra
april til november.
Udledning – kompensationsopdræt
Beregning af havbrugets belastning med N og P samt kompensationsopdrættenes kapacitet til fjernelse af N og P
Produktionsbidraget fra Endelave havbrug er beregnet ud fra DTU-Aqau's model for
produktionsbidrag. I modellen er indsat de aktuelle produktionsbetingelser for Hjarnø
Havbrug (Foderspild 1 %, FQ 1,1 og foder med 0,8 % P). Modellens output er pt. det
bedste bud på det reelle produktionsbidrag.
Grunden til det lavere produktionsbidrag end medtaget i Havbrugsvejledningen fra
2006 (hhv. 47 kg N og 6 kg P pr tons produceret fisk), er at produktionsbidragsmodellen er en nyudviklet model, at der er sket en yderligere optimering af foderet, samt at
der anvendes foder med et lavt P indhold (0,8 %). Modellen forventes i løbet af 2014
at blive optimeret og efterprøvet eksperimentelt af DTU-Aqua med store ørreder i saltvand.
Produktionsbidrag N P
Produktionen af fisk i Endelave Havbrug i 2014 vil blive væsentligt mindre end angivet
i Miljøtilladelsen. Dette skyldes at etablering havbruget er forsinket, og produktionsperioden i 2014 derfor er afkortet med ca. en måned. Desuden vil produktionen blive reduceret for at sikre, at der kan produceres/høstes tilstrækkelig med kompenserende
biomasser af muslinger og tang til at kompensere for næringsstofudledningen ved fiskeproduktionen i 2014.
I 2014 er det således udsat 70 tons fisk i Endelave Havbrug i maj. Baseret på denne
mængde fisk kan der høstes 246 tons fisk i november 2014. Denne fiskeproduktion
medfører en udledning af N og P på henholdsvis 7,4 tons N og 0,81 tons P i 2014, se
tabel 1 og 2.
Tabel 1: Produktionsbidrag – kg pr. tons produceret fisk.
Produktionsbidrag beregnet ud fra DTU Aquas model
N: 42 kg N pr. tons fisk produceret
P: 4,59 kg pr. tons fisk produceret
3/6
Hjarnø Havbrug – Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014
Kompensationsopdræt
Erfaringerne med muslingeproduktion viser, at der kan afhøstet ca. 25 tons per SmartFarm rør per år.
Kompensationsproduktionen for 2014 er baseret primært på muslinger produceret på
de 3 muslinge-anlæg i As Vig, se figur 1.
Den nødvendige produktion af muslinger, for at opnå fuld kompensation af fiskeproduktionen mht. N er således på 673 tons muslinger (vådvægt) under forudsætning af
et kvælstofindhold på 1,1% af vådvægt. En produktion af 673 tons muslinger vil med
et fosforindhold på 0,08 % af vådvægten fjerne 0,54 t P, svarende til 66% af den udledte mængde P (Tabel 2).
Denne produktion svarer til mængden af muslinger produceret på 673 tons/25 tons/rør
= 27 rør.
Der afhøstes 3-5 rør som har overvintret og været udsat for edderfugle predation, her i
maj måned 2014 med en forventet biomasse på 50-75 tons muslinger.
Efterfølgende produceres der i 2014 på alle (ca. 40) udhængte rør i As Vig baseret på
yngel som opsamles i maj/juni og som afhøstes senest i november 2014. Der kan således forventes en muslingeproduktion på op til 40 * 25 tons/rør = 1000 tons, svarende til ca. 11 tons N og 0,80 t P. Kapaciteten til muslingeproduktion i As Vig overstiger således behovet for kompensation i forhold til fiskeproduktionen i forhold til Miljøgodkendelse – så der er god sikkerhed for at fiskeproduktionen i 2014 kan kompenseres som forudsat i Miljøansøgningen (Tabel 2).
Afhøstet sukkertang har et indhold på 0,15-0,45 % N og 0,01-0,08 % P alt efter afhøstningstidspunkt. Det højeste indhold af N og P opnås i efterårsperioden. Der forventes en høst af tang på maksimalt 50 tons i 2014 som maksimalt kan medføre en
fjernelse af 225 kg N og 40 kg P.
Etablering af anlæg: Hjarnø Havbrug har i maj 2014 etableret 7 netbure i Endelave
Havbrug. 6 bure er Ø80 m. 1 bur er Ø120 m. Det større bur er etableret for at opbygge
viden om arbejdsbetingelserne og fortøjning / forankrings målinger i åbent farvand.
Der vil ikke blive brugt antifoulingmiddel til beskyttelse af net.
Anvendelse af medicin
Da Hjarnø Havbrug A/S har vaccineret alle fisk forventes der ingen anvendelse eller
kun anvendelse af små mængder medicin, jf. dyrlæge udtalelser og erfaringer fra tideliger år
4/6
Hjarnø Havbrug – Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014
Tabel 2 Sammenfatning af kompensationsopdræt af muslinger. Den planlagte muslingeproduktion opfylder
myndighedskrav opstillet i Miljøgodkendelse.
Kvælstof
Tab ved produktion af
176 t regnbueørred
7,4 t
Fosfor
0,81 t
Planlagt muslingeproduktion 673 t
7,4 t = 100 % af udledning
0,54 t = 66% af udledningen
Potentiel muslingeproduktion 1000 t
11,0 t = 149 % af udledning
0,80 t = 99 % af udledning
Figur 1. Placering af Endelave Havbrug samt de kompenserende produktionsfaciliteter i As Vig (muslinger)
og ved Hjarnø Hage (tang).
.
5/6
Hjarnø Havbrug – Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014
6/6