Menu Restaurant Nanoq

Herlev
Kommune
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 22. maj 2013 kl. 1900
Lindehøjskolen
Borgerdiget 105
2730 Herlev
Referat
Telefon
44 52 55 55
Telefax
44 84 34 97
e-mail
Tilstede: Henrik Johansen, Maria Mankov, Ann Kristina Wolter, Ole Wolfgemuth, Alf
Døj, Jan Vanting, TN, EN, Jo, HeH.
Elever: Michael Baden 8.c - Sandra Nielsen 9.b
Dato 16. maj 2013
Skrevet af John Martinussen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Orientering
1. formanden. Formanden
2. skoleledelsen: planlægning har i år været lidt kortere end vi plejer
- vi regner med at være færdige med første hug her slutningen af
denne måned. Vi sender brev ud sidst på ugen til kommende 7.
klasses elever, med hvilken klasse de kommet i næste skoleår.
Vores administrative leder har fået andet arbejde, og fra Herlev
Kommunes side er der tanker om at omstrukturere denne funktion.
Der skal efter al sandsynlighed ansættes en ny lærer på det
naturfaglige område. Der har været afholdt PU seminar hvor den
fleksible planlægning skal være et fokusområde for kommende
skoleår.
3. eleverne: program ud til 9. klaserne på elevintra for sidste
skoledag
4. andre: på skolerådsmøde var tilfredshedsundersøgelsen et punkt og
desværre var der ikke besvarelser nok, så den kan kun bruges til
internt brug. Herlev Byskole har lavet en folder om den
internationale dimension. Der blev talt om aktivitetstimerne og om
hvordan man tænker disse udført. SFO møde omkring ændring om
personalesituationen. Der er ingen formand i SFO-rådet. De to
pædagoger vi har der var opsagt har fået nyt job.
3. Aktivitetstimer kommende skoleår
I lærer- og pædagoggruppen har vi drøftet, hvordan vi konkret kommer
videre med denne nye opgave.
Ledelsen orienterer.: Herlev Kommune starter for kommende skoleår med
to "aktivitetstimer" om ugen, selvom det ikke er helt sikkert at det bliver
indført i forbindelse med skolereformen. Skolen har haft et fælles møde
med lærere, SFO og klubmedarbejdere om hvad indholdet kunne være i
aktivitetstimerne. Vi ønsker at udarbejde et idekatalog. Ledelsen
udarbejder et forslag til placering af pædagogernes "aktivitetstimer".
[email protected]
4. Efter Lockouten
Åbningstider i SFO – timer til 0. – 4. klasse.
Konsekvenser af konflikten – hvad ved vi lige nu?
Der er sket en forøgelse af timetallet i 1. -3. klasse på det humanistiske
område for kommende skoleår, så 3 af ugens dagens er indskolingen i
skole til kl. 13.45. Kommende 2. – 4. klasse har også fået et forøget timetal
for kommende skoleår.
9. klasses lærere var indkaldt til møde omkring ændringer af skemaer set i
forhold til af de skriftlige prøver. Stor forskel på hvordan lærere og
tjenestemænd har haft det efter at konflikten er sluttet.
5. Årsberetningen
Ledelsens oplæg gives på mødet.: Bestyrelsen kan komme med
kommentarer til de enkelte punkter. Oplæg til årsberetningen er
fremkommet ud fra de dagsordner der har været igennem skoleåret.
Nye punkter der skal mede i årsberetningen
 Bygninger skal være en del af årsberetningen.
 Udtalelser/høringssvar til forvaltningen.
 Medlemmer til skolebestyrelsen.
 Profilerne.
6. Ferieplan for 2014-2015
Forslag fra forvaltningen er vedlagt som bilag.: Godkendt HeH undersøger
om der kan ændres på skemadage den 3. januar og fredag den 6. juni.
7. Evt.
Herunder punkter til kommende møde:
Med venlig hilsen
Henrik Johansen/John Martinussen