ref.

SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
Udstedelsesdato: 11.12.2006
Revisionsdato: 23.10.2011
1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:
Produktidentifikator:
PR-nr.:
DUFERRIT TF 1
119563
Relevante identificerede anvendelser for produktet samt anvendelser, der frarådes:
Hærdesalt til varmebehandling af stål.
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
Houghton Danmark A/S
Energivej 3
DK-4180 Sorø
Tlf.: +45 45 85 23 00
e-mail: [email protected]
Nødtelefon:
Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.
2. Fareidentifikation:
Klassificering af stoffet/blandingen:
Mærkningselementer:
Sundhedsskadelig.
Indeholder:
Kaliumcyanat,
R-sætninger:
2236/37/38-
Farlig ved indtagelse
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
S-sætninger:
2224/2526-
Undgå indånding af støv
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
PR-nr.: 119563
Andre farer:
Det smeltede produkt kan forårsage alvorlige forbrændinger. Risiko for frembrud af saltsmelte(r) ved indgivelse af
fugtighed. Advarsel; under driften dannes cyanid. Blanding af cyanid og syre danner yderst giftig hydorgencyanid.
Letter skadeligt for vand. Spildsalte indeholder cyanid.
Side 1 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:
Kemisk natur: Hærdesalt til varmebehandling af stål.
Stoffer:
Farlig komponent
CAS nr.
EINECS nr.
Kaliumcyanat
590-28-3
209-676-3
Natriumcarbonat
497-19-8
207-838-8
Natriumcyanat
917-61-3
213-030-6
Vægt %
≥ 25
< 20
< 25
Symbol(er)
Xn - GHS07
Xi - GHS07
Xn - GHS07
R-sætninger
22
36
22-552/53
Kaliumcarbonat
≥ 20
Xi - GHS07
36/37/38
584-08-7
209-529-3
CLP-klassifikation
Acute tox. 4: H302
Eye irrit. 2: H319
Acute tox. 4: H302
Aqautic chronic 3:
H412
Eye irrit. 2: H319
STOT SE 3: H335
Skin irrit. 2: H315
Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Fuld tekst for R- og H-sætninger, se afsnit 16.
4. Førstehjælpsforanstaltninger:
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:
VIGTIGT!:
Primære forholdsregler ved behandling af cyanidforgiftning. SE BILAG 1!
Underret OMGÅENDE læge.
Generelt:
Produktet virker stærkt ætsende. I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald
ikke opkastning, hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.
Førstehjælpspersonale skal tage forholdsregler for egen sikkerhed. Først skal det klarlægges om
patienten har været i kontakt med frisk materiale (f.eks. i lagerområdet) eller salte som er i brug
eller affaldssalte. Hvis det sidste er tilfældet, skal der tages forholdsregler mod muligheden for
tilstedeværelsen af cyanid.
Yderligere:
Indånding:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:
Note til læge:
Bring patienten i frisk luft og rens næse og svælg. Giv ALDRIG noget gennem munden på bevidstløs
person.
Huden afvaskes med rigelige mængder vand og sæbe.
Skyl OMGÅENDE grundigt med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.
Nyt materiale (cyanidfrit): Skyl munden med vand Giv aldrig noget gennem munden på bevidstløs
person. Kontakt læge.
Fra saltbad og affaldssalte: Søg OMGÅENDE læge. Nøgleord: Cyanid/hydrogencyanid. Fremkald
IKKE opkastning. Hav modgift klar (natrium thiosulfat, dimethylaminophenyl, cobalt-EDTA).
SE BILAG 1.
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:
Akut toksicitet, menneske:
På grund af cyanid indholdet er der ved indånding og indtagelse, høj toksicitet. Høje koncentrationer (indånding ca.
200 ppm, oral 200-300 mg NaCN) forårsager øjeblikkelig bevidstløshed og døden. Hudresorption irriterer huden,
øjnene og luftvejene. Skader på centralnervesystemet.
SE BILAG 1!
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:
Ingen data tilgængelige.
Side 2 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
5. Brandbekæmpelse:
Slukningsmidler:
I lagerområdet: Vand, pulver, skum, vandtåge.
I brugsområdet: Alkalisk pulver.
Uegnede slukningsmidler:
Anvend IKKE vand eller sure medier (f.eks. CO2). Undgå direkte vandstråle i saltbadet.
Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen:
Ved tilstedeværelsen af cyanider, kan der i tilfælde af brand frigives blåsyre. Udvis de gængse sikkerhedsforanstaltninger ved kemikaliebrande.
Anvisninger for brandmandskab:
Anvend fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Undgå udledning af brandslukningsvand til miljøet. Brandslukningsvand skal deponeres efter gældende regler.
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure:
Undgå kontakt med produktet. Undgå støvdannelser. Undgå indånding af støv. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Ved tilstedeværelse af cyanid SKAL enhver reaktion med syrer undgås. anvend personlige værnemidler, se afsnit 8.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Undgå udløb til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre
vandveje informeres de lokale myndigheder.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Spild fejes eller støvsuges op og samles i egnede beholdere til bortskaffelse.
Henvisning til andre punkter:
For bortskaffelse, se afsnit 13.
7. Håndtering og opbevaring:
Forholdsregler for sikker håndtering:
Undgå støvdannelser. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation, evt. punktudsugning.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
Opbevares i tæt tillukket originalemballage på et køligt og godt ventileret sted. Undgå kontakt med vand eller fugt.
Affaldssalte indeholder cyanid og er i de fleste tilfælde klassificeret som giftige. Brugte salte skal opbevares så kun
kvalificeret personel har adgang til saltene. Må ikke opbevares sammen med syrer, nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.
Særlige anvendelser:
Ingen data tilgængelige.
Side 3 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
Tekniske foranstaltninger:
Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske i
arbejdsområdet.
Kontrolparametre:
Grænseværdier i henhold til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011:
Organisk støv, total:
- ppm
3 mg/m³
Cyanider, alkalimetal,
3
LH
beregnet som CN (1996):
- ppm
5 mg/m
H- betyder at stoffet kan optages gennem huden.
L- markerer, at grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.
Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
Åndedrætsværn:
Anvend åndedrætsværn med filter P2 ved støvudvikling.
Beskyttelse af øjne/ansigt:
Anvend ansigtsskærm af selvslukkende polycarbonat.
Beskyttelse af huden:
Anvend beskyttelsesklæder af flere lag med lange ærmer og lange ben, ikke
kunststof, f.eks. bomuld imprægneret med propan.
Beskyttelse af hænder:
Anvend handsker af flere lag, let aftagelige med manchetter, standard EN 374.
Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt.
påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Arbejdshygiejne:
Udvis almindelig god arbejdshygiejne ved omgang med kemiske produkter. Der
må ikke spises, drikkes, ryges eller anvendes snus under arbejdet. Undgå
indånding af støv. Vask hænder og/eller udsat hud før pauser og efter endt
arbejde.
9. Fysisk- kemiske egenskaber:
Generel information:
Fysisk tilstand:
Farve:
Lugt:
Fast stof (pulver)
Hvidt
Lugtfri - svagt af ammoniak
Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø:
°
Smeltepunkt:
ca. 500-520 C
°
Frysepunkt:
ca. 305 C
Selvantændelighed:
Produktet er ikke selvantændeligt
Eksplosionsfare:
Produktet er ikke eksplosivt
3
°
Densitet:
ca. 1,7 g/cm (580 C, smeltet)
3
Bulkdensitet:
ca. 990 kg/m
°
Vandopløselighed:
opløseligt, ca. 315,8 g/l (25 C)
°
pH-værdi:
ca. 10 - 12 (10 % vandig opløsning, 25 C)
Fordelingskoefficient:
Blanding af inorganiske salte (n-oktanol/vand)
Flammepunkt:
Produktet brænder ikke
Andre oplysninger:
Ingen data angivet.
Side 4 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
10. Stabilitet og reaktivitet:
Kemisk stabilitet:
Reaktivitet:
Forhold, der skal undgås:
Risiko for farlige reaktioner:
Materialer, der skal undgås:
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige.
Beskyttes mod fugt.
Ved tilstedeværelse af cyanid: Ved tilstedeværelse af syrer, inkl. CO2, dannes
yderst giftigt hydrogencyanid. Dette er brændbart og kan danne eksplosive
blandinger med luft.
Syrer.
Mulige nedbrydningsprodukter ved hydrolyse er ammoniak, ammoniakopløsning.
°
Termisk nedbrydning begynder ved temperaturer over 500 C. Termiske
nedbrydningsprodukter er carbonoxider.
11. Toksikologiske oplysninger:
Oplysning om toksikologiske virkninger:
Akut toksicitet, menneske:
På grund af cyanid indholdet er der ved indånding og indtagelse, høj toksicitet. Høje koncentrationer (indånding ca.
200 ppm, oral 200-300 mg NaCN) forårsager øjeblikkelig bevidstløshed og døden. Hudresorption irriterer huden,
øjnene og luftvejene. Skader på centralnervesystemet.
SE BILAG 1!
Akut toksicitet, oral:
LD50, oral, rotte (KCNO):
567 mg/kg (IUCLID)
4090 mg/kg (IUCLID)
LD50, oral, rotte (Na2CO3):
1870 mg/kg (IUCLID)
LD50, oral, rotte (K2CO3):
807 mg/kg (OECD TG 401 - eksternt
LD50, oral, rotte (NaOCN):
sikkerhedsdatablad)
4,8 mg/kg (IUCLID)
Fra saltbade og affaldssalte:
LD50, oral, rotte (NaCN):
7,49 mg/kg (IUCLID)
LD50, oral, rotte (KCN):
12. Miljøoplysninger:
Toksicitet:
Der foreligger ingen økotoksikologiske data for produktet. Må ikke udledes til miljøet. Forurenet
spildevand må ikke udledes til kloakker eller vandveje.
300 mg/l/96h, Na2CO3 (IUCLID)
LC50 (Lepomis macrochirus:
21,3 - 57,6 mg/l/96h, KOCN, pH 6 - 8,5 (IUCLID)
LC50 (Onchorhynchus mykiss):
59 mg/l/96h, NaOCN (eksternt sikkerhedsdatablad)
LC50 (Onchorhynchus mykiss):
265 mg/l/48h, Na2CO3 (IUCLID)
EC50 (Daphnia):
18 - 35 mg/l/48h, KOCN (IUCLID)
EC50 (Daphnia):
31 mg/l/48h, NaOCN (eksternt sikkerhedsdatablad)
EC50 (Daphnia):
EC0 (Scenedesmus quadricauda): 520 mg/l/48h, KOCN, pH 7,5 (IUCLID)
Mobilitet i jord:
Persistens og nedbrydelighed:
Bioakkumulationspotentiale:
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Andre negative virkninger:
Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige.
AOX-oplysninger:
Produktet indeholder ingen organisk bundet halogen (AOX) jf.
formuleringen.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Undgå udløb til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre
vandveje.
Side 5 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
13. Forhold vedr. bortskaffelse:
Metoder til affaldsbehandling:
Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.
Leverandøren anbefaler EAK-kode:
Nyt materiale:
11 03 02 - Andet affald
Fra saltbade og affaldssalte:
11 03 01- Cyanidholdigt affald
Urenset brugt emballage:
15 01 10 - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige
stoffer
Det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.
14. Transportoplysninger:
Ikke farligt gods.
15. Oplysninger om regulering:
Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:
Nationale bestemmelser:
Anvendelsesbegrænsninger:
Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.
Krav til særlig uddannelse:
Ingen udover kendskab til produktets evt. skadelige egenskaber.
Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Ingen data tilgængelige.
16. Andre oplysninger:
Tekst for R-sætninger i afsnit 3:
22Farlig ved indtagelse
36Irriterer øjnene
36/37/38Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
52/53Skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
Tekst for H-sætninger i afsnit 3:
H302Farlig ved indtagelse
H315Forårsager hudirritation
H319Forårsager alvorlig øjenirritation
H335Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H412Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Fortsættes side 7.
Side 6 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
Referencer:
Grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynets AT vejledning C.0.1.
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011.
EF-forordning nr. 1272/2008 - klassificering, mærkning og emballering for stoffer og materialer.
EF-forordning nr. 1907/2006 - registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 - Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 - Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 - Bekendtgørelse om unges arbejde.
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 - Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
ADR/RID - forskrift af 1. april 2009 om landtransport af farligt gods.
Opdateret: oktober 2011
Opdateret i afsnit: 8, 16.
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationerne i dette
Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er
uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet
anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det
er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør
opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets
egenskaber.
Side 7 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
BILAG 1 til DURFERRIT TF 1:
Førstehjælp ved forgiftning af blåsyre og cyanid.
Almen information:
De følgende førstehjælps- og terapianbefalinger skal inden arbejde med cyanider
påbegyndes, straks stilles til rådighed for alle læger der medvirker til ydelse af førstehjælp.
Det er overhængende tilrådeligt at der, ved mulighed for cyanidforgiftning, er de
nødvendige medikamenter tilstede og at de er tilgængelige. En almen anbefaling for brug
af modgiftkombinationer, kan ikke gives, da ikke alle modgifte, i alle lande, er tilgængelige
eller anbefalelsesværdige.
Bemærk:
Kvaliteten af foranstaltninger der straks skal træffes på ulykkesstedet afgøres af de
hændelser, de forulykkede har været udsat for. Handel hurtigt og bevar roen.
Foranstaltninger der straks skal træffes af yderen af førstehjælp og driftssygepassere:
Almene foranstaltninger:
• Sørg for egen personlig beskyttelse.
• Tilsmudsede eller gennemblødte klæder aftages omgående og fjernes på sikker vis.
• Fjern tilskadekomne fra fareområdet
• Bring tilskadekomne ud i frisk luft.
• Lad ikke tilskadekomne være uden opsyn.
• Tilskadekomne holdes varme og i ro.
• Giv ilt ved åndedrætsbesvær.
• Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. Giv IKKE direkte kunstigt åndedræt
(personlig
• beskyttelse); anvend åndedrætspose.
• Ved bevidstløshed lejres tilskadekomne i aflåst sideleje.
Mulige forgiftningstegn: Hovedpine, svimmelhed, omtågethed, krampeanfald, bevidstløshed,
åndedrætsforstyrrelser, åndedrætsstop, hjertestop.
Efter indånding:
Alarmér OMGÅENDE læge (stikord: cyanid, hydrogencyanid).
Se afsnit 4 for førstehjælp.
Efter hudkontakt:
Tilkald OMGÅENDE læge.
Kontakt med blåsyre:
(Kan f.eks. opstå ved reaktion mellem cyanid og den menneskelige sved).
Cyanidresorption i betragtelig omfang er mulig. Indånding er mulig, da blåsyre kan
fordampe fra huden og klæderne; fjern tilsmudsede klæder og vask huden med store
mængder vand.
Kontakt med cyanidsalte:
Resorption med cyanider er mulig og i tilfælde af at store hudarealer er blevet forbrændt
eller hudkontakten ikke omgående bliver afbrudt; fjern tilsmudsede klæder og vask huden
med store mængder vand.
Se afsnit 4 for førstehjælp.
Side 8 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
Efter øjenkontakt:
Tilkald OMGÅENDE læge.
Skyl grundigt øjnene med store mængder vand. Spil øjet godt op.
Fare for ætsning.
Efter indtagelse:
Alarmér OMGÅENDE læge (stikord: cyanid).
Se afsnit 4 for førstehjælp.
Fremkald IKKE opkastning.
Hvis patienten er ved bevidsthed skylles munden med vand.
Information til lægen:
Forgiftningsbillede: Efter praktiske overvejelser, syntes det meningsfuldt kun at skelne
mellem 2 stadier af cyanidforgiftning.
Lav grad af forgiftning:
Svær forgiftning:
Patienten kan fås i tale.
Patienten er bevidstløs.
Andre symptomer, der hyppigt viser et 2-faset forløb, giver ingen sikre henvisninger til
prognosen:
Symptomer på centralnervesystemet:
Tidligt stadie:
Hovedpine, svimmelhed, omtågethed, kvalme.
Sent stadie:
Krampeanfald, koma.
Pulmonale symptomer:
Tidligt stadie:
Dyspnoe, tachypnoe.
Sent stadie:
Hyperventilation, Cheyne-Stokes-åndedræt, apnoe.
Kardiovaskulare symptomer:
Tidligt stadie:
Hypertoni, Sinus/AV-knuder, arrytmi, Bradycardi.
Sent stadie:
Hypotoni, tachykardi, komplex arrythmi, hjertestop.
Hudsymptomer:
Tidligt stadie:
Rosafarvet hud.
Sent stadie:
Cyanose.
Terapi:
Forhindring af resorption.
Ved indånding af HCN-gas (hydrogencyanid):
• Bring patienten ud af fareområdet.
• Sørg for egen personlig beskyttelse.
Ved hudkontakt med flydende blåsyre:
• Cyanidoptagelse gennem hudresorption og indånding (fordampning af blåsyre).
• Tilsmudsede og gennemblødte klæder aftages OMGÅENDE og fjernes på sikker vis.
• Skyl OMGÅENDE huden med vand.
Side 9 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
Ved hudkontakt med tørt cyanid-salt:
• Resorption er usandsynlig på ubeskadiget hud.
• Tilsmudsede og gennemblødte klæder aftages OMGÅENDE og fjernes på sikker vis.
• Skyl OMGÅENDE huden med vand.
Ved øjenkontakt med cyanid-salt (pulver eller saltlage):
• Forvent først ætsning.
• Skyl omgående og grundigt øjnene med store mængder vand i mindst 5 minutter.
Ved hudkontakt med cyanid-saltlage:
• Forvent først ætsning.
• Ved ætsning af store hudarealer er resorption mulig.
• Skyl OMGÅENDE huden med vand.
Ved indtagelse:
• Hvis patienten er ved bevidsthed, skylles munden med vand.
• Først gives modgift, hvis det er nødvendigt, og derefter foretages maveskylning under
gastroskopisk kontrol og derefter gives aktivt kul.
Symptomatisk terapi:
Giv ilt, kunstigt åndedræt, behandle arrythmi, behandle krampeanfald og korrigér syrebaseforholdet.
Iagttag patienten da efterresorption er mulig (efter oral indtagelse eller hudresorption).
Modgiftterapi:
Ved let forgiftning eller fare for efterresorption (optagelsesvej; huden og mave-tarmkanalen) er det muligt at give natriumthiosulfat.
Ved svær forgiftning er modgift nødvendig.
Modgift:
Efter indgivelse af ilt, er det i de fleste tilfælde af lettere forgiftninger, ikke nødvendigt at
give modgift. Hvis en efterresorption frygtes (gennem huden eller mave-tarm-kanalen), kan
der gives natriumthiosulfat. Indgivelse af modgift er tvingende nødvendig i svære tilfælde
af forgiftning.
Bemærk venligst:
Dosis gælder for en 70 kg tung voksen person. Informationer angående registrering af
modgifte i forskellige lande, kan ikke gives.
Gængse modgiftskombinationer:
Dicobalt-edetat:
300 mg (1 ampul).
Modgift i tilfælde af fejldiagnose eller overdosering: Natrium-calcium-edetat.
Vitamin B 12 Hydroxycobalamin:
4 g gives som langsom infusion, derefter gives 8 g natriumthiosulfat som infusion.
Hydroxycobalamindosen kan, om nødvendigt, forhøjes.
Side 10 af 11
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006
DURFERRIT TF 1
Amylnitrit:
Indåndes hvert 15 til 30 sekund, derefter gives 300-600 mg natriumnitrit og derefter gives
12,5 g natriumthiosulfat (50 ml som infusion).
4-dimethylaminophenol, 4-DMAP:
250 mg (1 ampul), derefter gives 12,5 g natriumthiosulfat (50ml som langsom infusion, 20
minutter); hurtig infusion (5 minutter) kan ligeledes foretages (erfaringer gjort af
værkslægetjenesten hos Degussa AG).
Modgift i tilfælde af fejldiagnose eller overdosering af 4-DMAP (methaemoglobin: > 30%):
Toluidinblåt, methylenblåt.
April, 1999 / 3904
Side 11 af 11