NOTAT Afvanding – Guldborgsund Kommune. Nedbør i Juli 2011

Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Den strategisk energiplan
Introduktion til de kommende
måneders arbejde
Tyge Kjær - [email protected]
Roskilde Universitet
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Energistyrelsen
Vejledninger - 2 vejledninger
Anvende og vurder vejledningerne
• Kortlægning og datafangst
• Systemændringer og
scenarieanalyser
Anvendelse af metoderne:
- Vi laver en forkortet vejledning
trin for trin - tilføjet metoder fra
vores jeres og egne erfaringer
KORTLÆGNING & NØGLETAL
Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst
STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING
April 2012
I KOMMUNERNE
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Energistyrelsen
3
Vejledninger - 2 vejledninger
Beskrivelse af planprocessen
Oktober 2013
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Udgangspunktet
Energi- og klimamål
2050: 100% vedvarende energi Landvind - havvind - meget vind - biomasse
og så alt det andet
2035: El- og varmeforsyningen skal være
100% baseret på vedvarende energi
2020: Vedvarende energi skal udgøre
mindst 30% i 2020
Prioriteringerne i energiaftalen:
• Mere energieffektivt samfund, mindre spild
• Vindkraft: 1.500 MW kyst- og havmølle
og 1.800 MW landmøller (-1.300 MW)
• Biomasse, kraftvarme, fjernvarme, VE i
bygninger og erhverv
• Biogas
• El og biomasse i transport
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det danske perspektiv
Dansk udvikling
Udledning af drivhusgasser
Millioner tons
Energiforbrug 1990-2012
80
PJ - Peta Joule
55,8 mio tons
900
60
40
Olie
675
20
450
Naturgas
s
225
0
1990 95 00 05 09 10 11 12
Kul & Koks
Vedvarende energi
0
1990
1995
2000
2005
2009
10 mio
2010
2011
2012
Olie
Naturgas
Kul og Koks
Affald (plast mv)
Vedvarende energi
Importeret el
2050
Vedvarende
energi i
2012:
23,8%
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det danske perspektiv
Dansk udvikling
Kapacitetssammensætning
Vindmølle energi
TJ - Tera Joule
40.000
30.000
20.000
s
10.000
0
ı
1980
ı
1990
ı
2000
ı
2010
Vindenergi af
elproduktion
2012:
27,8%
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det danske perspektiv
Prioritering og forventet udvikling
Vedvarende energi på 170 PJ til 216 PJ
• Nye energilove
• Ny afgiftslov
Andet - 5 PJ
Vindkraft
Mere vind - 19 PJ
Biogas
78%
336%
Mere biogas - 14 PJ
Biobrændstof
256%
Mere biofuel - 9 PJ
Halm/træ til K/V og V
Mere kraftvarme - 13 PJ
Affald - 3 PJ
14%
Kilde: Danmarks Energifremskrivning, april 2011, Energistyrelsen
Prioritering frem til 2020
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det regionale perspektiv
Det regionale perspektiv
Forbrug og produktion
Vækst frem til 2020:
- Træ 0,6 mio MWh
- Halm: 1,1 mio MWh
- Biogas: 1,0 mio MWh
- Vindkraft: 2,2 mio MWh
25.000.000
Forbrug
Produktion
20.000.000
VE: 48%
Transport 32%
VE: 26%
15.000.000
10.000.000
Varme 44%
Produktion 2020
VE-energiproduktion
5,5 mio MWh
VE-energiproduktion i 2020
10,4 mio MWh
Vind
Vind
5.000.000
El 24%
Aktuelt
Biomasse
Biomasse
Aktuelt
2020
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det regionale perspektiv
Energisystemet - flukturerende kilder
Biogas til afbalancering af vindkraft - Hvis mere vind, så mere biogas
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
De lokale
potentialer
De lokale muligheder
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det lokale perspektiv
Region Sjælland
Odsherred
3,7%
Roskilde
Elforbrug i procent af vindmølleproduktion
Samlet produktion og forbrug:
- Samlet produktion: 2.466 GWh*
- Samlet el-forbrug: 5.172 GWh*
1,1%
Kalundborg
Holbæk
9,7%
Procentdækning: 47,7%
Greve
11,7%
0,9%
Solrød
Sorø
2,2%
Betydelig udskiftningsbehov og udvidelsesmuligheder:
- Udskiftning af gamle møller:
423 MW
- Opsætning af nye landmøller:
150 MW
- Kystnære havmøller:
280 MW
__________
* Vindmølleproduktionen er fra 2011, medens forbrugstallene er fra
Lejre
25,6%
Ringsted
9,3%
0,8%
Køge
1,0%
Slagelse
Stevns
25,5%
23,0%
Faxe
Næstved
15,6%
33,5%
2008. Det bemærkes, at der også produceres el fra andre vedvarende
energikilder i Regionen (halm, træ, biogas), men de er ikke medtaget
i denne oversigt.
Vordingborg
36,0%
Vindmølle-elektricitet i regionen
Under 10% af forbruget
Mellem 10-20% af forbruget
Mellem 20-40% af forbruget
Mellem 40%-300% af forbruget
Over 300% af forbruget
Kommune
Elforbrug i procent af vindmølleproduktionen
Lolland
316,4%
Guldborgsund
251,0%
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det lokale perspektiv
Region Sjælland
Odsherred
48.500
Halm potentialer
Roskilde
28.400
Halmproduktion 2012: 1.346.000 tons
Kalundborg
98.400
Anvendelse:
- Foder:
- Energiformål:
- Ikke anvendt/bjerget:
1.500
115.500 tons
664.900 tons
489.900 tons
Energi
Greve
39.400
7.600
Solrød
Sorø
45.700
2.121.500 MWh
1.060.800 MWh
636.500 MWh
Rest ikke bjerget
Lejre
97.800
Potentiale - dog næppe fuldt ud anvendt:
- 100% resthalm:
- 50% resthalm:
- 30% resthalm:
Holbæk
Ringsted
48.500
5.200
Køge
25.400
25.650 tons
Slagelse
Stevns
99.440
Foder/strøelse
32.720 tons
47.100
Faxe
Næstved
63.100
111.600
1.200
900
600
Vordingborg
107.400
300
0
2006
2007
2008
2009
2010
44.638 tons
2011
Halmproduktionen
Over 100.000 tons pr år
40.000-100.000 tons pr år
Under 40.000 tons pr år
Kommune
Mængde i tons (afrundet)
Lolland
Guldborgsund
161.400
174.900
125.020 tons
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Halm kontra træpiller
Biomasse til energiproduktion
Fra lokal til importeret - Biomasse på hele Sjælland
Træmasse
træpiller
Træaffald
Træflis
Halm
2001
2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
Kraftværkerne i Københavnsområdet - ændret
forsyningsbillede:
- Biopillefabrikken Køge
- Avedøre kraftværk
- Amagerværket
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det lokale perspektiv
Region Sjælland
Odsherred
Biogas potentialer
Samlet gyllemængde:
Forventet anvendelse:
Roskilde
3.100.000 tons
1.990.000 tons
Kalundborg
Anvendt i eksisterende anlæg:
- Kvæg- og svinegylle:
183.200 tons
- Industriaffald m.v.
65.000 tons
- Andet, afgrøder m.v.
10.200 tons
Potentiale (og behov):
- Svin- og kvæggylle:
1.990.000 tons
- Energiafgrøder (12%):
331.000 tons
- Andet (halm, efterafgr): 331.000 tons
Holbæk
Lejre
Greve
Solrød
Sorø
Ringsted
Behov
Køge
Slagelse
Potentiel energiproduktion (brutto): 1 mio MWh
Stevns
Næstved
Faxe
Oversigten er under forudsætning af, at der tilvejebringes energi-afgrøder
(max. 12%) og anvendes organiske restprodukter
Energiaftalen, Marts 2012:
Der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas. [...] Der
nedsættes en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.
Gyllepotentiale
7 tons eller mere pr. ha
5-7 tons pr. ha
0-4 tons pr. ha
Bestående biogasanlæg
Vordingborg
Samlet produktion 2011:
150.000 MWh
eller 23 mio m3
Lolland
Guldborgsund
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det lokale perspektiv
Region Sjælland
35.200 tons
Odsherred
Affaldsressourcerne i Regionen
Affaldsforbrændingsanlæg
Roskilde Forbrænding
Slagelse Forbrænding
Næstved Forbrændingsanlæg
Refa Kraftvarmeværk
Tons
Energi TJ
affaldtons
206.967
895 TJ
58.992 tons
255 TJ
113.864 tons
493 TJ
111.039 tons
480 TJ
Roskilde
Kalundborg
Holbæk
Greve
Solrød
Sorø
Ringsted
490.862 tons
2.123 TJ
Ialt
Forventet krav i den kommende Ressourcestrategi om KOD (kilde-sorteret,
organisk dagrenovation). Skønnet potentiale:
Køge
Slagelse
Kara/Noveren opland: 35.200 tons
Stevns
Næstved
- heraf vegetabilsk organisk affald: 26.800 tons
AffaldPlus+ opland: 27.100 tons
Lejre
Faxe
27.100 tons
- heraf vegetabilsk organisk affald: 20.600 tons
Refa opland: 10.600 tons
- heraf vegetabilsk organisk affald: 8.100 tons
Vordingborg
I Regionen findes tre fælleskommunale affaldsselska-ber
med hvert deres eget opland.
10.600 tons
Guldborgsund
Lolland
Affaldsforbrændingsanlæg
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det lokale perspektiv
Odsherred
Region Sjælland
Antal oliefyr i regionen (individuel oliefyr)
4.165
Roskilde
2.505
Kalundborg
Holbæk
4.222
Antal boliger (beboede) ialt: 372.349 boliger
Heraf med oliefyr:
74.692 boliger
Oliefyrede boliger i procent:
20,1 %
Skønnet energiforbrug: 2.861.510 MWh Energiaftalen, Marts 2012:
• Fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i
nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke
er egnede alternativer til rådighed.
Lejre
7.020
Greve
2.881
1.578
Solrød
Sorø
3.037
Ringsted
2.938
812
Køge
7.600
Slagelse
Stevns
7.461
3.139
Faxe
Næstved
3.252
4.788
• Parterne er enige om, at det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med
fjernvarme eller naturgas som alternativ, og at det fortsat skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder
uden disse alternativer.
Vordingborg
Antal oliefyr i regionen
Under 1.000 boliger
1.000 - 3.000 boliger
3.000 - 5.000 boliger
5.000 - 7.000 boliger
over 7.000 boliger
Kommune
Antal boliger med oliefyr
5.816
Lolland
6.514
Guldborgsund
6.964
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Det lokale perspektiv
Region Sjælland
Odsherred
2.115
Antal naturgasfyr i regionen (individuel
naturgas)
Antal boliger (beboede) ialt: 372.349 boliger
Heraf med naturgasfyr:
95.573 boliger
Naturgasfyrede boliger i %:
25,7 %
Skønnet energiforbrug: 2.362.336 MWh Roskilde
8.602
Kalundborg
Holbæk
874
Greve
3.340
8.770
Solrød
Sorø
4.699
3.058
Ringsted
Køge
2.261
Energiaftalen, Marts 2012:
• Fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i
nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke
er egnede alternativer til rådighed.
Lejre
15.316
12.074
Slagelse
Stevns
10.639
• Der udarbejdes inden udgangen af 2013 en analyse af den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen – både i overgangsfasen
med fortsat anvendelse af naturgas og i en fremtid, hvor biogas
og anden VE-gas tager over.
3.348
Faxe
Næstved
4.684
12.089
Antal natugasfyr i regionen
Vordingborg
3.704
Ingen naturgas
Under 1.000 boliger
1.000 - 3.000 boliger
3.000 - 8.000 boliger
8.000 - 10.000 boliger
over 10.000 boliger
Kommune
Antal boliger med naturgasfyr
Lolland
0
Guldborgsund
0
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Forskellige muligheder lokalt
Forskellige potentialer
Idag 37% VE - allerede 69% i 2020 plus ny vindkapacitet
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Strategisk energiplanlægning
- Backcasting - de lokale muligheder
Backcasting
Kortlægning
Ressourcer
Energisystem
[1]
Indsatsmuligheder
[2]
2013
Projekter
aktiviteter
Mobilisering af
lokale
investeringer
[5]
Mulige
fremtider
[3a]
Mulige
fremtider
[3b]
Mulige
fremtider
[3c]
2025/2035/2050
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Strategisk energiplanlægning
Slagelse som første by - model for andre
Arbejdspakke 1: Kortlægning af VE-potentialer og nuværende
energiforsyning
Arbejdspakke 2: Muligheder for omlægning af energiforsyningen
til vedvarende energi:
1) Energibesparelser
2) Effektivisering af energisystemer
3) Omstilling til vedvarende energi (el, varme, transport - husholdninger, industri og virksomheder)
Arbejdspakke 3: Udarbejdelse af lokale strategiske energiplaner:
1) Kort sigt - 2020 (SEAP)
2) Længere sigt - 2035 (fossil fri el og varme)
3) Lang sigt - 2050 fossilfri
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Strategisk energiplanlægning
- Backcasting - de lokale muligheder
Backcasting
Kortlægning
Ressourcer
Energisystem 1: Arbejdspakke Kortlægning
af
[1]
VE-potentialer
og nuværende
energiforsyning
Indsats-
muligheder
[2]
2013
Projekter
Arbejdspakke 3: aktiviteter
Udarbejdelse af
Mobiliseen
lokal strategisk
ring
af
energiplan
lokale
Kort sigt (2020)
investeringer
Længere sigt (2035)
Lang
[5]sigt (2050)
Mulige
fremtider
[3a]
Arbejdspakke 2:
Muligheder for omlægning af energiforsyningen
Muligetil
vedvarende
energi
fremtider
[3b]
(1) Besparelser
(2) Effektiviseringer
(3) Anvendelse af
Mulige energi
vedvarende
fremtider
[3c]
2025/2035/2050
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Målsætning
Strategisk planlægning
Status: energisystem
og VE ressourcer
Fremskrivning
1
Mulige fremtider
Valgt
Mulig fremtid
1
2
Mulighed 3
3
2
4
5
7
6
50%
Mulighed 2
3
Planen
step by step
Beslutningsforløb
Nærmere analyser
Vi er her
Mulighed 1
Backcasting
4
5
6
7
Planopbygning
Fremtiden (2035)
Strategisk planlægning
EKSEMPEL
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Demo-region
Potentialerne
Energi symbiosen
Tal fra 2010
Energy symbiosis in Kalundborg 2010
El: 1.883.000 MWh
Coal: 5.718.000 MWh
Losses & own consumption:
3.132.000 MWh
Asnæsværket
Heat/Steam: 703.000 MWh
If straw: 1.4 mio tons
Steam:
380.000 MWh
District heat:
41.000 MWh
District heat:
282.000 MWh
Statoil A/S Raffinaderiet
Novo Nordisk
Novozymes
Novo Nordisk
Novozymes
Kara/Noveren
Kalundborg
Varmeforsyning
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Potentialerne
Muligheder for vedvarende energi
Potentialerne for anvendelse af biomasse og vindkraft
VE energi symbiose
Det nye energisystem
VE i energi-symbiosen
Kul energi symbiose
Total effektivitet:
6.000.000
45%
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
Vedvarende energi
Varme
El
Kul
1.000.000
0
Total effektivitet
95%
Output
Input
Output
Input
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Demo-region
Potentialerne
Drivhusgas reduktion
25% reduktion
Symbiosen og drivhusgasserne i hele Kalundborg
Før, nu og i fremtiden
2.000.000
1.705.800 tons
1.433.300 tons
1.500.000
1.072.800 tons
1.000.000
Symbiose
- Forbedring: 272.500 tons,
Forbedring med 16%
Grøn symbiose
- Forbedring: 360.500 tons
Forbedring med 25%
500.000
0
Hvis ingen
symbiose
Aktuelt
i dag
Drivhusgasser
i grøn symbiose
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Potentialerne
Design af energi systemet
Potential for expansion of biomass and wind power
Affald, restprodukter landbrug, skovbrug
Biogas IC:
52.940 MWh
Biogas ny : 285.000 MWh
CHP halm: 593.750 MWh
Biokedel :
213.333 MWh
El: 243.388 MWh
VE Energi System
Losses & own consump: 52.801 MWh
Fuel saver
Sol varme:
48.369 MWh
Varme/Damp: 703.000 MWh
Damp
380.000 MWh
Fjernvarme
41.000 MWh
Fjernvarme:
282.000 MWh
Statoil A/S Raffinaderiet
Novo Nordisk
Novozymes
Novo Nordisk
Novozymes
Kara/Noveren
Kalundborg
Varmeforsyning
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Målsætning
Strategisk planlægning
Status: energisystem
og VE ressourcer
Fremskrivning
1
Mulige fremtider
Backcasting
3
Valgt
Mulig fremtid
1
2
4
7
6
3
Planen
step by step
Beslutningsforløb
Nærmere analyser
Vi er her
5
2
4
5
6
7
Planopbygning
Fremtiden (2035)
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Udbytte af den strategiske energiplanlægning
Rigtig mange elementer
Kommunen:
• Input til Kommuneplanen (kommende og eventuelle tillæg)
- kommuneplanstillæg biogas
- vindmølleplanlægning
• Input til varemplanlægning
- projektgodkendelse
• Input til affaldsplanlægningen
- genanvendelse / energianvendelse af affald
• Input til en række andre planer, f.eks. beskæftigelse- og erhvervsplanlægning
Forsyningsselskaberne
• Moderniserings- og investeringsplanlægning
- energibesparelsesforpligtigelserne
Private selskaber
• Investeringsplanlægning
• OPI - OPP - offentlig privat samarbejde
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Beskæftigelse
Hvordan er det beregnet?
Anlæg: 600 mio kr
Lønsum: 253 mio kr
Lokal: 76 mio kr
Beskæftigelse beregnet som lønandel af udgifterne
Beskæftigelsen kun beregnet i første led
Også beskæftigelses- og
økonomifordele både i
de forudgående led og
ved anvendelsen af bioolien
Lokal økonomigevinst:
- indtægt ved salg af halm
- lokale lønindtægter
- lokal andel i statens tilskud til udviklingen af
den vedvarende energi
Tredie
led
Anden
led
Første
led
El
Anlæg
Forsyningskæde: anlæg
Bioolie
anlæg
Vedligh
Bioolie
Forsyningskæde: vedligehold
Varme
Halm
Forsyningskæde: halm
Landbruget som energiproducent
Indkøb: 85 mio kr
Lønsum: 35 mio kr
Lokal: 35 mio kr
Årlig
Udgift: 24 mio kr
Lønsum: 8 mio kr
Lokal: 7 mio kr
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan 123.700
Ikke kun energipolitik, men også erhvervspolitik
3-4 arbejdspladser
her
70.000
• Udnyttelse af regionens ressourcer
• Bedst mulig samspil mellem landbrug, affalds- og energisektoren
• Langsigtet satsning - satsning på
områder, hvor 'politikken' er sikker, også på lang sigt
52.500
1 arbejdsplads
her =
35.000
52.500
31.300
Vedvarende energi og energibesparelser
indeholder væsentlige potentialer for:
- landbrug (råvareleverandør)
- bygge- og anlæg (underleverandør)
- industrisektoren (underleverandør)
- infrastruktur (energiproduktionen)
- transport
59.300
24.300
17.500
10.300
13.500
3.100
0
Land- Bygge
brug anlæg
Indu- Trans- Infra- Han- Private Off.
stri
port struktur del service service
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Tilskud til vedvarende energi
Øre pr kWh
Strategisk Energiplanlægning
Roskilde • Energiklyngecentret • Den 11. december 2013
Strategisk energiplan Variabel varmepriser 2013
Varmepriser for forskellige produktionsformer
Tak for opmærksomheden