sendes også ud til alle sommerhusejere

Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Toftlund, 17. oktober 2013
Protamylasse til sæson 2014
Kartoffelkampagnen 2013/14 kører nu på højtryk. Derfor er tiden også inde for bestilling af
gødningsproduktet kartoffel-protamylasse, der er et bi-produkt fra melproduktionen, til udbringning
i foråret 2014. Vi forventer at producere 11.000 tons protamylasse til salg i dyrkningssæson 2014.
Næringsstofindhold
Foreløbige analyseresultater af 2013/14-kampagnens protamylasse viser, at den indeholder:
Vægtfylde
1,2 ton pr. m3
Tørstof
36 %
Kvælstof, N
19-20 kg pr. ton
Fosfor, P
3-4 kg pr. ton
Kalium, K
40-45 kg pr. ton
Magnesium, Mg
2-4 kg pr. ton
Svovl, S
5-7 kg pr. ton
Protamylasse er desuden en klorfattig gødning. Kvælstof kan forventes udnyttet med 50 %, øvrige
næringsstoffer med 90 %.
En endelig deklaration af det eksakte næringsstofindhold vil blive udarbejdet, når vi nærmer os
udbringningstidspunktet (dvs. inden 1. februar 2014).
Protamylasse må bruges som gødning i økologisk drift.
Priser
Protamylassen er prissat på basis af dens indhold af plantetilgængelige næringsstoffer sammenlignet
med kunstgødning. Prisen er for sæson 2012/13 fastsat til 300 kr. pr. ton, eksklusiv levering og
udbringning. Indregnet 1gødningsværdien svarer dét til en besparelse på knapt 10 % i forhold til
kunstgødning.
Tilbud for sæson 2012/13
Ved bestilling inden 1. november 2013 kan protamylassen købes til en favørpris på 275 kr. pr. ton,
eksklusiv levering og udbringning. Indregnet 1gødningsværdien svarer dét til en besparelse på godt
15 % i forhold til kunstgødning. Ved bestilling efter 1. november er prisen 300 kr. pr. ton.
1
AKS egen beregning er baseret på Videncentret for Landbrugs prognoser for værdien af N, P og K for 2014, og tager
højde for ekstra udbringningsomkostninger for protamylassen.
Side 1 af 3
Levering
Protamylassen kan enten modtages i egen gylletank eller udbringes af AKS. Levering af
protamylassen koster aktuelt 40 kr. pr. ton.
Udbringning
Prisen for udbringning af AKS er differentieret i forhold til den ønskede mængde pr. hektar.
Eksempelvis koster det 150 kr., at få udbragt 2 tons pr. hektar.
Udbringning
AKS' rutinerede traktor-chauffører udbringer protamylassen med to specialbyggede vogne. Begge
ekvipager har autostyring og GPS-styret afblænding for meget præcis dosering. Arbejdsbredden for
slangebommene kan varieres i trinene 12, 24 og 36 meter. Andre arbejdsbredder i intervallet 12-36
meter er muligt efter nærmere aftale med Jens-Chr. Thuesen.
Regler
Protamylasse anvendt til gødningsformål er omfattet af Slambekendtgørelsen (BEK nr. 1650 af
13/12/2006).
Ved anvendelse af protamylasse må den samlede næringsstoftilførsel ikke overstige 170 kg
totalkvælstof pr. hektar og fosfor ikke mere end 30 kg pr. hektar.
Ifølge Gødningsbekendtgørelsen (BEK nr. 804 af 18/07/2012) skal kvælstofmængden indregnes i
gødningsregnskabet med en udnyttelsesgrad på 50 %.
Aftale, kort og markplan
I forbindelse med bestilling af protamylasse fra AKS, skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem
fabrikken og brugeren. Denne aftale udgøres af vedlagte bestillingsseddel.
Endvidere skal der af bruger leveres kort til AKS med angivelse af:1) hvor protamylassen forventes
udspredt, og 2) doseringen på hver enkelt mark.
Den skriftlige aftale og kort skal af fabrikken være indsendt til kommunalbestyrelsen i brugers
kommune senest 8 dage, før første levering af protamylasse kan finde sted.
Bruger skal selv senest 31. marts 2014 fremsende markplan for indeværende planperiode samt
kort med angivelse af faktiske udbringningsarealer for protamylasse til brugers kommune.
Betalingsbetingelser
Faktureringen sker på datoen for levering og/eller udbringning, og betalingen modregnes i den
løbende leveringsafregning med fabrikken.
Med venlig hilsen
Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland
For yderligere oplysninger:
 Vedr. bestilling og udbringning kontakt:
 Anvendelse og gødningsværdi kontakt:

Driftsleder Jens Christian Thuesen, 61 76 38 53
Agrochef Jakob Ulstrup, 74 83 13 43
Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priser og specifikationer.
Såfremt efterspørgslen efter protamylasse overstiger den producerede mængde, forbeholder AKS sig ret til at reducere
mængden i forhold til den af avleren leverede mængde kartofler (målt i hkg) i 2013/14-kampagnen.
Side 2 af 3
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Bestilling af protamylasse
Jeg ønsker at bestille
Jeg ønsker at bestille
tons protamylasse til levering i gyllebeholder i løbet af vinteren.
tons protamylasse til levering i foråret 2013.
Modtagelse og levering
AKS udbringning med slæbeslanger
Jeg ønsker at få udbragt
Jeg ønsker at få udbragt
tons protamylasse på vintersæd med meter sprøjtespor.
tons protamylasse på stub/sort jord før forårsarbejdet.
Modtagelse i egen gyllebeholder
Jeg ønsker at modtage
tons protamylasse i egen gyllebeholder og selv varetage
udbringningen. Jeg er klar over, at iblanding i gylle i egen beholder kræver grundig omrøring, for at undgå afblanding,
da protamylassens vægtfylde er højere end gylles. Gylletanken må maksimalt fyldes op til 0,5 meter fra kanten, så der
er plads til evt. skumdannelse ved omrøring.
Anvendelse
- Vil du anvende protamylassen til gødskning af kartofler?  Ja Nej 
- Er du økologisk jordbruger?
Ja Nej 

Betingelser
Da vi ifølge Slambekendtgørelsen overfor kommunen skal dokumentere det påtænkte udbringningsarealet, SKAL kort
med angivelse af, hvor protamylassen forventes udbragt samt i hvilken dosering medfølge denne bestilling.
Efter 31. marts er det ikke tilladt at ændre i det påtænkte udbringningsareal. Derfor må udbringning efter denne dato
ikke ske andre steder, end der, hvor det indenfor skæringsdatoen var planlagt.
Bruger skal selv senest 31. marts 2014 fremsende markplan for indeværende planperiode samt kort over det faktiske
udbringningsareal til bruges kommune. Såfremt AKS har modtaget kort med korrekt angivelse af faktisk dosering og
faktisk udbringningsareal senest 31. marts kan dette i de fleste tilfælde udgøre det for ”markplan” samt ”kort”, som
bruger ellers selv skal indsende til kommunen.
Vi skal også bruge virksomhedens CVR-nr. til dokumentation.
Afgiv bestilling via post, fax eller e-mail:
Bestillingsseddel sendes til:
AKS
Tøndervej 3
6520 Toftlund
Fax: 74 83 03 22
e-mail: [email protected]
Bestillingssedlen kan downloades på www.aks.dk under "Biprodukter".
Underskrift
Bestillingen betragtes kun som gyldig hvis: Den er underskrevet, den er påført CVR, og markkort med
doseringsangivelse medfølger.
Dato:
Underskrift:
CVR:
Side 3 af 3