PenSam Holding Helen Kobæk PenSam Liv Helen Kobæk Torsten

SANKT PAULS SKOLE
2013/14
1
Indholdsfortegnelse
Skolens formålsparagraf……… ................................................................................................................ 6
Kristendomsundervisning .......................................................................................................................... 6
Hvad vil det sige at være kristen? ...................................................................................................................... 6
DUK - Danmarks Unge Katolikker ........................................................................................................... 6
Skolens styrelse........................................................................................................................................... 6
Bestyrelsens medlemmer 2013 ................................................................................................................... 7
Skolens ledelse ............................................................................................................................................ 7
Kompetence .......................................................................................................................................................... 7
Skolens tilsyn .............................................................................................................................................. 7
Ekstern certificeret tilsynsførende ............................................................................................................. 7
Praktiske informationer ............................................................................................................................. 7
Indmeldelse ........................................................................................................................................................... 7
Skolepenge ............................................................................................................................................................ 7
Fritidsordningen Solstrålen ................................................................................................................................ 7
Fripladstilskud ..................................................................................................................................................... 8
Befordringstilskud ............................................................................................................................................... 8
Forsikring ............................................................................................................................................................. 8
Ferier og fridage 2013/2014................................................................................................................................. 8
Mælk ..................................................................................................................................................................... 8
Generelle informationer............................................................................................................................. 8
Hjemmeside .......................................................................................................................................................... 8
Morgensang .......................................................................................................................................................... 9
Morgenåbning ...................................................................................................................................................... 9
Ringetider ............................................................................................................................................................. 9
Børnehaveklasse ................................................................................................................................................... 9
Læseplaner m.m ................................................................................................................................................... 9
Kor ...................................................................................................................................................................... 10
Pædagogisk serviceecenter ................................................................................................................................ 10
Interaktiv tavle ................................................................................................................................................... 10
Boglån m.m. ........................................................................................................................................................ 10
Forældrerepræsentanterne i skoleåret 2013/14 .............................................................................................. 10
Funktionsbeskrivelse for forældrerepræsentanter ......................................................................................... 11
Klassekasser ....................................................................................................................................................... 11
Lejrskoler og hytteture ...................................................................................................................................... 11
Elevråd ................................................................................................................................................................ 11
Markedsdag ........................................................................................................................................................ 11
Kommunikation ........................................................................................................................................ 12
Forældremøder .................................................................................................................................................. 12
2
Skole-/hjemsamtaler .......................................................................................................................................... 12
Standpunktsbedømmelser og prøver ............................................................................................................... 12
Fravær................................................................................................................................................................. 12
Når en elev er fraværende ................................................................................................................................. 12
Kontakt mellem skole og hjem.......................................................................................................................... 13
Orden og opførsel............................................................................................................................................... 13
Samvær ............................................................................................................................................................... 13
Omgangstone ...................................................................................................................................................... 13
Påklædning ......................................................................................................................................................... 13
Tyggegummi ....................................................................................................................................................... 13
Rygeforbud for elever ........................................................................................................................................ 13
Alkoholforbud .................................................................................................................................................... 13
Udgangstilladelse ............................................................................................................................................... 13
Musik i klassen ................................................................................................................................................... 14
Mobiltelefon........................................................................................................................................................ 14
Retningslinjer for brug af computere .............................................................................................................. 14
Ekstern tilknytning ................................................................................................................................... 14
Skolevejledning .................................................................................................................................................. 14
Skolepsykolog ..................................................................................................................................................... 14
Skolesundhedspleje ............................................................................................................................................ 15
Aktiviteter på de forskellige klassetrin: ................................................................................................... 15
Tale- /hørelærer ................................................................................................................................................. 16
Skriftlig orientering .................................................................................................................................. 16
Formandens orientering .................................................................................................................................... 16
Skolelederens orientering .................................................................................................................................. 19
3
Fastelavn
Markedsdag
Kastaniedag
Juleafslutning
4
Sankt Pauls Skole
Selvejende institution
Børnehaveklasse,
1. – 9. klasse
Frøgård Allé 8, 2630 Taastrup
00
00
Kontortid: Alle skoledage kl. 8 -14
Skoleledelsen træffes efter
aftale
Telefonnr.: 43 52 19 59
Bank:
2275-3160036132
E-mail:
[email protected]
Hjemmeside:www.sanktpaulsskole.dk
5
SANKT PAULS SKOLE
Skolen er oprettet i 1976 som en katolsk privatskole i Sankt Pauls Kirkes sogn i Taastrup. Den bygger på det kristne
livs- og menneskesyn, således som det kommer til udtryk i evangeliet og kirkens lære.
Skolens formålsparagraf
•
•
•
•
Sankt Pauls Skole er en katolsk privatskole, hvis fundament og virke er det katolsk-kristne livs- og menneskesyn.
Skolens særlige kendetegn er at udvirke en hverdag, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.
På Sankt Pauls Skole skabes mulighed for, at den enkelte elevs indsigt i kristendommen vokser, samt at troen kan
afklares og modnes.
Sankt Pauls Skole er sin økumeniske opgave bevidst.
Sankt Pauls Skole vil med udgangspunkt i kristendommen søge at uddanne og opdrage eleverne til at tage ansvar
både over for sig selv og over for andre, til at blive demokratiske mennesker, der kan møde omverdenen med
respekt for andres forskellighed.
Når man har valgt en skole, der er et alternativ til den offentlige skole, ikke kun ved en særlig religionsundervisning,
men ved en livsholdning, så kræver det et engagement.
Hvis vi ikke selv, forældre som lærere, forsøger at leve op til den livsholdning, som er udtrykt i skolens målsætning,
hvordan skal vi så kunne bringe den videre til børnene?
Hvis skolen har én holdning og hjemmet en anden, hvis vi siger ét og gør noget andet, så opnår vi kun, at vores børn
bliver forvirrede og tvivlende. Vi må personligt stå bag målsætningen og i fællesskab forsøge at opfylde den.
Når skolen bygger på den kristne tro, så må den også være et sted, hvor de kristne værdier som næstekærlighed,
respekt og solidaritet virkeliggøres.
Da vi ønsker at leve ud fra det menneskesyn, der kommer til udtryk i evangeliet, må vi have en engageret holdning til
normer, værdier og moral, som det omgivende samfund opstiller.
Det vigtigste for skolen må da være, at skabe en tryg atmosfære af faglig dygtighed og socialt engagement. At skabe
betingelser for en udviklende undervisning med hensyntagen til det enkelte barn, men i lige så høj grad, at lære
eleverne at respektere hinandens forskelligheder, og udnytte de mange muligheder den enkelte rummer til fælles
bedste.
Hvis vi vil medvirke til, at vores børn bliver “kvalificerede til en frugtbar og kompetent indsats i det moderne samfund”,
så skal vi hjælpe dem til at være ansvarsbevidste, selvstændige og i stand til at tage stilling.
Kristendomsundervisning
Eleverne på Sankt Pauls Skole modtager undervisning enten som katolikker eller protestanter i to ugentlige timer fra 1.
- 6. klasse. I 7.- 9. klasse samlæses kristendomsundervisningen.
Hvad vil det sige at være kristen?
Vi er kristne, når vi forsøger at leve vores menneskelighed, vores medmenneskelighed, når vi forsøger at leve vores
sociale engagement, når vi prøver at leve vores religiøsitet med Kristus som udgangspunkt.
Alle elever kan deltage i firmelses-/konfirmationsundervisningen. De katolske elever kan tilmelde sig hos
sognepræsten ved Sankt Pauls Kirke. De protestantiske elever i deres hjemsogn.
Kristendomsundervisningen er en naturlig og selvfølgelig bestanddel af skolens liv og arbejde. Skolen forventer, at
hjemmet er positivt indstillet over for den katolske skoles målsætning og de konsekvenser, denne bør have for skolens
daglige liv og atmosfære, ligesom skolen som hovedregel går ud fra, at barnet er døbt. Kirkeårets store fester, som
påske og jul, fejres med økumeniske gudstjenester.
Skolen tilbyder de katolske elever en indføring i katolsk lære og praksis. Derfor deltager de katolske elever i den
hellige messe en gang om måneden.
DUK - Danmarks Unge Katolikker
På skolen udleveres og hænges på opslagstavlen DUK´s aktivitetsplaner (weekends, ferieophold m.m.).
Alle vores elever kan tegne personligt medlemskab af DUK. Tilmelding på www.duk.dk.
Skolens styrelse
Skolen er en selvejende institution med et sæt vedtægter, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Heri står der
bl.a., hvordan bestyrelsens medlemmer skal vælges eller udpeges.
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift,
ligesom den ansætter skolens ledelse og det øvrige faste personale.
6
Bestyrelsens medlemmer 2013
Formand: Anders Keller
Næstformand: Lars Borg
Bestyrelsesmedlem: Elisa Way
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Hoffmann-Timmol
Bestyrelsesmedlem: Eva Vinther
Bestyrelsesmedlem: Mette Paulsen
Bestyrelsesmedlem: Anna Eriksen
Skolens ledelse
Vinni Christophersen, skoleleder
Peter Nielsen, administrativ afdelingsleder
Ivan Zimmermann, sfo afdelingsleder
Kompetence
•
•
•
Har man et problem, skal man forsøge at løse det blandt de direkte implicerede parter.
Lykkes dette ikke, skal man henvende sig til skolelederen, som har den pædagogiske ledelse.
Er man ikke tilfreds med skolelederens behandling af sagen, kan man henvende sig til skolens bestyrelse.
Skolens tilsyn
Forældrenes tilsyn med skolen udøves ved:
• Deltagelse i skolens liv
• Klasseforældremøder, hvor årsplaner for de enkelte fag offentliggøres på forældreintra inden mødet
• Skole-/hjemsamtaler
• Skolens årsberetning
• Ved deltagelse i skolens årsmøder
• Følge med i børnenes daglige skolegang
• Ved besøg på skolen i eget barns klasse i undervisningstiden. Skulle forældre have et ønske om at opleve
undervisningen i eget barns klasse, skal dette på forhånd aftales med skolen.
Ekstern certificeret tilsynsførende
•
•
•
Skolen er underlagt tilsyn, som skal vurdere, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i
Folkeskolen. Den tilsynsførende afgiver en gang om året sin erklæring til årsmødet og skolens bestyrelse
Den tilsynsførende er valgt af forældrekredsen på årsmødet
Tilsyn føres endvidere ved, at FSA prøverne er underlagt ekstern censur
Skolens tilsynsførende er Bitten Kornerup.
Praktiske informationer
Alle ændringer, også midlertidige af navn, bopæl, telefonnummer, familieforhold o. lign. bedes straks meddelt skolens
kontor eller via forældreintra.
Indmeldelse
Sankt Pauls Skole tilbyder en skolegang på de samme klassetrin og inden for de samme fagområder som den
offentlige skole (folkeskolen) i overensstemmelse med dansk skolelovgivning.
Indmeldelse sker ved henvendelse til skolens kontor og efterfølgende en samtale med skolens ledelse. Der indbetales
et indmeldelsesgebyr på 600 kr.
Skal en elev udmeldes midt i skoleåret, skal dette ske med én måneds varsel til den 1. i måneden.
Udmeldelsesblanket kan rekvireres/afhentes på skolens kontor.
Skolepenge
Satsen er i øjeblikket 1110,00 kr. pr. måned i 11 måneder. Der ydes søskendemoderation, når man har mere end et
barn gående på skolen. Betalingsfristen er den 3. i måneden. Skolepenge og SFO opkræves via Betalingsservice. Det
er derfor påkrævet at være tilmeldt Nets. For manglende tilmelding opkræves et gebyr på 100 kr. pr. md
Vedrørende restancer så påføres 1. rykker 100 kr. og 2. rykker 150 kr.
Fritidsordningen Solstrålen
Skolen har en fritidsordning for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Her forsøger vi at skabe en tryg, rar og
sammenhængende hverdag med tilbud om leg og andre aktiviteter både inden- og udendørs.
7
45
00
Solstrålen er åben på alle skoledage mellem 12 og 17 . I samtlige af skoleferierne holder Solstrålen lukket – dog
maks 3 uger i skolens sommerferie. I sommeren 2014 er der lukket i Solstrålen i uge 29, 30 og 31. Der er åbent fra
00
00
klokken 7 – 17 i de uger der ellers er lukket på skolen.
Betalingen for Solstrålen (pt. 1040 kr./måned) foretages over 11 rater sammen med skolepengene.
Man kan “købe” løse timer, hvis behovet melder sig, for 50 kr. pr. påbegyndt time. Dette skal dog aftales med lederen
af fritidsordningen, inden man sender sit barn i fritidsordningen.
Udmeldelse skal med én måneds varsel til den 1. i måneden.
Fripladstilskud
Det er muligt at søge om fripladstilskud til nedsættelse skolepenge og SFO for et skoleår. Ansøgningsskemaet
udsendes en gang årligt eller kan rekvireres på skolens kontor.
Befordringstilskud
Tilskud til befordring mellem skolen og hjemmet udbetales efter gældende regler. Ansøgningsskemaet udsendes af
skolen en gang årligt eller kan rekvireres på skolens kontor. Indtil videre vil ordningen blive administreret på følgende
måde:
Forældrene sørger selv for barnets transport, som skal foregå med offentlige transportmidler. Husk at gemme HTværdikort som dokumentation. Vær opmærksom på, at der ikke ydes tilskud, hvis man benytter klippekort, det skal
være det, der hedder døgnkort, hvor der er et billede af eleven på stamkortet. Såfremt eleven er berettiget til tilskud, vil
udbetalingen for de første 5 måneder ske i december, og det resterende beløb udbetales i juni måned.
Forsikring
Skolen er ikke ansvarlig for personlige værdigenstande, så disse ting medbringes på elevens eget ansvar.
Skolen råder forældrene til at have en familie-, ansvars- og ulykkesforsikring for dækning dels af ens egne ting og
barnets ansvar over for andre, dels for dækning af ulykker på ens eget barn, hvis skadevolder ikke kan findes eller
drages til ansvar.
Skolen har foruden de nødvendige forsikringsaftaler et Falck-abonnement, som dækker transport til hospital i tilfælde
af sygdom eller ulykke.
Hvis der opstår et forsikringsspørgsmål, bedes forældrene straks henvende sig til skolens kontor.
Ferier og fridage 2013/2014
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kristi Himmelfartsferie
2. Pinsedag
Grundlovsdag
Sommerferie
14/10 – 18/10
23/12 – 01/01
17/02 – 21/02
14/04 – 21/04
16/05
29/05 + 30/05
09/06
05/06
30/06 – 12/08
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
1. skoledag for bh.kl.-9. klasse: onsdag den 13/8 2014
Mælk
Skolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning. Man kan tilmelde sig via en bestillingsseddel med girokort, der
udleveres på skolen eller via skolemælks hjemmeside som er: www.skolemaelk.com.
Der kan vælges mellem mange forskellige typer af mælk, se udvalget på bestillingssedlen eller på
www.skolemaelk.com. Med hensyn til mælkeordningen sørger skolen for selve udleveringen. Bestilling, betaling og
anden administration har skolen intet med at gøre. Er der problemer i forhold til leverancen af mælken, skal
forældrene henvende sig til Mejeriernes Skolemælksordning.
Generelle informationer
Hjemmeside
Skolen har en hjemmeside, som indeholder alle de oplysninger, der også findes i denne brochure.
Derudover opdateres hjemmesiden løbende med aktiviteter og nyheder.
8
Skolen har vedtaget nogle retningslinjer, som gælder både for den officielle hjemmeside såvel som for hjemmesider
produceret af de enkelte klasser/elever. Disse retningslinjer går i korte træk ud på at sikre anstændighed og
sømmelighed, samt at der ikke udtrykkes noget, som strider imod skolens holdning. Derfor skal alle hjemmesider samt
ændringer af samme, godkendes af skolens ledelse, inden de lægges på Internettet.
Hvis man ikke ønsker, at billeder eller informationer af nogen art vedrørende ens barn figurerer på hjemmesider
produceret i skolens regi, bedes man rette henvendelse til skolens ledelse.
Adressen på den officielle hjemmeside er: www.sanktpaulsskole.dk.
Morgensang
Hele skolen samles i salen til morgensang hver morgen kl. 9.25.
Vi synger både nye og gamle, kendte og ukendte salmer og sange. Det meste af året er det klasselærerne i
fællesskab med eleverne, der står for at arrangere morgensangen.
Ved morgensangen kan der være historiske eller kulturelle indslag. Eventuelle meddelelser overbringes også i dette
forum. Vi slutter morgensangen af med i fællesskab at bede Fader Vor.
Morgenåbning
00
00
00
Skolen åbner klokken 7 . Fra kl. 7 - 8 vil der være opsyn med eleverne fra børnehaveklassen til og med 2. klasse.
Ringetider
Time
1.time
2.time
Morgensamling
Pause
3.time
4.time
Pause
5.time
6.time
Pause
7.time
8.time
Klokken
08.00 – 08.45
08.45 – 09.25
09.25 – 09.35
09.35 – 09.50
09.50 – 10.35
10.35 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15
Modul
1.modul
2.modul
3.modul
4.modul
Børnehaveklasse
Skolen har en børnehaveklasse med 25 ugentlige timer. Børnehaveklassens obligatoriske undervisning er fra kl. 8.00
– 12.45. Derudover er der morgenåbning fra kl. 7.00 – 8.00.
Med skolens kristne holdning som udgangspunkt, forsøger vi at styrke og vise respekt for det enkelte barns personlige
egenskaber.
Undervisningen i børnehaveklassen gives i form af udviklende aktiviteter og leg. Formålet er at forberede børnene til
den kommende skolegang. Dette sker ved en fællessamling hver dag, hvor den enkelte elev får mulighed for at
fortælle de ting de oplever i deres hverdag og ligeledes lytte til kammeraterne.
Elevernes dag er skemaopdelt ligesom den øvrige skoles for at vænne børnene til den videre skolegang.
I faget dansk arbejdes bl.a. med fonologisk opmærksomhed, som er en del af den sproglige opmærksomhed, der
omhandler sproglyd.
I matematik beskæftiger vi os med tallene 1-10 samt begrebs- og mængdelære.
I de kreative fag styrkes børnenes motorik, såvel grov- som finmotorisk.
Ved årets højtider går vi i kirke sammen med den øvrige skole og lærer dermed eleverne, hvordan man opfører sig
her. Vi forsøger, at gøre det til en positiv oplevelse, og taler om det bagefter.
Ved slutningen af skoleåret vurderer vi, om eleven er moden og parat til 1.klasse.
Læseplaner m.m
Skolens læseplaner har deres udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner – ”Fælles Mål”. Disse
gør rede for omfanget af undervisningen og for fagenes formål. Vores egne årsplaner beskriver undervisningen på
Sankt Pauls Skole.
9
I skolens ældste klasser sammensættes elevernes skema af obligatoriske fag, tilbudsfag og valgfag.
De obligatoriske fag som alle elever deltager i er:
For 8. klasse: dansk, engelsk, tysk, kristendom, samfundsfag, historie, idræt, matematik, geografi, biologi og fysik.
For 9. klasse: dansk, engelsk, tysk, kristendom, samfundsfag, historie, idræt, matematik, geografi, biologi og fysik.
For 6. og 7. klasse er indført faget science.
I 8. klasse tilbydes valgfaget: Hverdagsfransk.
Lektiecafé
Vi tilbyder lektiecafé for 4.-7. klasse, og for 1.-3. klasse tilbydes lektielæsning i skolefritidsordningen. Lektiecaféen er
som udgangspunkt frivillig, men der kan for nogle elever være tale om obligatorisk lektielæsning, efter lærerens
anvisning.
Kor
Ud over de obligatoriske musiktimer tilbyder skolen frivillig undervisning i korsang for eleverne i 3. – 5. klasse.
Undervisningen er gratis. Tilmelding sker til musiklærerne ved skoleårets begyndelse.
Pædagogisk serviceecenter
Skolens bibliotek er en del af skolens servicecenter, som har til huse i en bygning fra 1999. På biblioteket er bogen i
fokus, og der er etableret både arbejdspladser og læse-hygge-kroge for eleverne. Hvert år indkøbes der nye bøger –
både skøn- og faglitteratur, som flittigt lånes af elever og lærere.
I servicecenteret fokuseres på følgende områder:
•
•
Bibliotek: udlån, events, fungerer som kulturformidlende og kulturbærende læringsmiljø.
Pædagogisk udvikling: udvikling og beskrivelse af læringsforløb og projektarbejder. Udveksling og
formidling af information om nye initiativer og udviklingsarbejder.
Interaktiv tavle
Skolen har interaktive tavler på alle klassetrin.
Boglån m.m.
Lån af taskebøger og delvist brug af skrivehæfter/papir, materialer til billedkunst, sløjd, håndarbejde, valgfag og
projektopgave er inkluderet i skolepengene.
Eleven er ansvarlig for de udleverede bøger, herunder indbindingen af disse i henhold til skolens anvisning, og eleven
skal straks erstatte bogens anskaffelsespris ved beskadigelse eller bortkomst. Ikke rettidigt afleverede bøger skal
erstattes med 300,00 kr. uanset bogens pris. Beløbet inkluderer også skolens administrationsudgifter i forbindelse
med nyanskaffelse. Dette gælder også bøger lånt af skolen fra diverse pædagogiske samlinger og biblioteker.
Elevskab
Elever fra 5.-9. klasse får tildelt et elevskab til opbevaring af bøger, private ejendele m.m.. Samtidig får eleven
udleveret 2 stk. nøgler. I den forbindelse opkræver skolen et depositum på 250 kr. Beløbet tilbagebetales, når eleven
returnerer nøglerne til skolen.
Hjælpemidler
Vi henstiller til hjemmet selv at anskaffe følgende hjælpemidler til brug i undervisningen:
3. årgang:
4. årgang:
5. årgang:
6. årgang:
7. årgang:
8. årgang:
5.-9. årgang:
Usb-stick.
Børnebiblen genfortalt af Johannes Møllehave.
Politikens Retskrivnings- og betydningsordbog.
Engelsk/dansk, dansk/engelsk ordbog. Konfirmandbiblen.
Lommeregner eksempelvis Texas Ti 30 eller Sharp EL-501 WP.
Nudansk Ordbog + tysk/dansk, dansk/tysk ordbog.
Bærbar PC.
Forældrerepræsentanterne i skoleåret 2013/14
Klasse
Bh.kl
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
Navne (elevernes)
Helena, Jaqueline, Malou, Mika, Natasha
Emma, Filippa, Jakob, Magnus, Noah
Anders, Daniel, Julie, Sebastian, Tobias
Anna, Karolina, Kasper, Melissa, William
Annesofie, August, Henrik, Laurids
10
5.kl
6.kl
7.kl
8.kl
9.kl
Cecilie, Emilia, Kristoffer
Frederik, Katharina, Nethe, Nikolaj, Sofie
Amanda, Cecilie, Katarina
Helen, Ida, Laura O., Magnus, Silke
Kecia, Mathias, Sarah
Funktionsbeskrivelse for forældrerepræsentanter
Ved årets første forældremøde skal der vælges forældrerepræsentanter i hver klasse. Der er ingen øvre grænse for
antallet.
• Forældrerepræsentanterne sidder for en periode på 1 år og kan genopstille i al den tid, deres børn går på skolen.
• Forældrerepræsentanternes vigtigste funktion er at varetage klassens sociale liv uden for undervisningstiden.
• For at en klasse kan opleve, at der er en god og åben dialog mellem forældrene, er det vigtigt, at alle forældrene
og eleverne har muligheden for at mødes under uformelle former. Forældrerepræsentanterne er ansvarlige for at
tage initiativ til sådanne arrangementer.
• Forældrerepræsentanterne har ikke primært ansvar for det praktiske, men for at organisere arbejdet omkring
klassens sociale liv. De skal derfor inddrage resten af forældregruppen og sørge for uddelegering af opgaver.
• Forældrerepræsentanterne kan være behjælpelige med at varetage opgaver for klassens lærere af praktisk
karakter.
Ved arrangementer planlagt af forældregruppen uden for skolens regi, kan skolen ikke påtage sig ansvar for, at dens
ansatte deltager. Hvis der ikke er en ansat til stede, kan skolens faciliteter ikke benyttes.
Klassekasser
I begyndelsen af hvert skoleår, som regel på forældremødet, beslutter klassens forældre i samråd med klasselæreren,
om der skal etableres en klassekasse. I samme anledning bestemmes også, hvor stort et beløb, der skal indbetales.
Hensigten med klassekassen er, at små udgifter, som anvendes til gavn for klassen som helhed, kan dækkes af
denne kasse. Det er derfor også klasselæreren, som har ansvaret for kassen, og som følge deraf føres der kun
regnskab til internt brug, og regnskabet offentliggøres ikke.
Lejrskoler og hytteture
Lejrskoler, hytteture og ekskursioner er led i undervisningen og er med til at give eleverne oplevelser. I 8. klasse er der
en lejrskole af ca. fem dages varighed inden for landets grænser. På de øvrige klassetrin kan der være hytteture på
maks. to overnatninger. Derudover foretages der ekskursioner til steder med relation til undervisningen.
• Lejrskolerne og turene kræver forældrebetaling. Prisniveau og eventuel opsparing til lejrskoler aftales i de enkelte
klasser.
Elevråd
Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige elever elevernes fælles interesser på skolen.
Rådets primære opgave er at skabe bedre sociale relationer mellem de enkelte klasser. Der er valg til elevrådet hvert
år i august måned.
Elevrådet 2013/14:
5.a
6.a
7.a
8.a
9.a
Caroline og Francesca
Mea og Oliver
Freja og Anna
Helen og Laura
Jan og Kean
Markedsdag
Den anden lørdag i september holder skolen Markedsdag med forskellige boder, som skolens klasser står for. Alle er
meget velkomne til at komme forbi denne dag, forældre, venner, søskende, bedsteforældre m.fl. Det er også den dag
”gamle elever” har mulighed for at kigge forbi på skolen og hilse på deres ”gamle” lærere.
Et eventuelt overskud fra denne dag går til ”Elevernes Fond”, som har til formål udelukkende at komme eleverne til
gode, f.eks. i form af forbedring af skolegård samt fælles oplevelser.
11
Kommunikation
Forældremøder
• Her kan tages generelle temaer op af interesse for gruppen som helhed
• Møder holdt uden for skolens regi, kan skolen ikke forholde sig til
Skole-/hjemsamtaler
• Her tages temaer op af interesse for den enkelte og gruppen.
• Henvendelser, som er af spørgende/afklarende art over for læreren, rettes til den aktuelle lærer og ikke til en
kollega til læreren.
• Henvendelser, som angår/vedrører ledelsen eller en kollega, må læreren ikke forholde sig til. Her skal læreren
henvise til kollegaen eller ledelsen.
• Henvendelser, hvis indhold rækker udover det spørgende/opklarende niveau, og hvis indhold mere har karakter af
kritik af en lærers embedsførelse, rettes til skolens daglige ledelse. Læreren selv afviser en sådan henvendelse.
Standpunktsbedømmelser og prøver
Hvert år får eleverne skriftlige standpunktsbedømmelser, som kan fortælle hjemmet om deres barns menneskelige
udvikling, faglige standpunkt og arbejdsindsats.
• For børnehaveklassen udarbejdes der et samtaleark til brug ved skole-/hjemsamtaler. Disse foregår to gange om
året.
• 1. til 3. klasse er der udarbejdet en samtalebog til brug ved skole-/hjemsamtaler. Disse foregår to gange om året.
• 4. klasse får en evalueringsbog, der udfyldes af elev og lærer. Dette danner udgangspunkt for skole/hjemsamtaler, der foregår to gange om året.
• 5. klasse får en evalueringsbog, der udfyldes af elever og lærer. Denne danner udgangspunkt for en skole/hjemsamtale. Derudover afholdes en elev-/lærersamtale.
• 6. klasse får standpunktskarakterer tre gange om året. Derudover indbydes forældre til en skole-/hjemsamtale, og
der afholdes en elev-/lærersamtale.
• 7. til 9. klasse får standpunktskarakterer tre gange om året. Derudover indbydes forældre og elev til samtale med
om
året.
lærerne
én
til
to
gange
Vi er overgået til elektronisk karaktergivning (Karakternet.dk)
For 8. og 9. klasse afholdes der en skriftlig terminsprøve en gang om året.
På 9. klassetrin er der en obligatorisk projektopgave, hvor karakteren og/eller den skriftlige udtalelse kan vedlægges
afgangsbeviset.
For 8. klasse er der en skriftlig og mundtlig årsprøve ved skoleårets slutning.
Fravær
Alle elever har mødepligt. Skolens leder skal påse, at alle skolens elever deltager i undervisningen. Fritagelse for
undervisningen skal noteres i kontaktbogen til klasselæreren og bør begrænses mest muligt. Strækker fraværet sig
over mere end 2 dage, skal der indhentes tilladelse hos skolens ledelse. Samtidig gør vi opmærksom på, at fritagelsen
sker på forældrenes ansvar, og det er således også deres pligt at sørge for, at eleven ikke kommer bagud fagligt.
Længerevarende planlagt fravær er ikke acceptabelt. Under særlige omstændigheder kan forældrene anmode om
elevernes fritagelse for undervisning i en længerevarende periode. Anmodningen om fritagelsen skal ske til skolens
ledelse, senest 14 dage inden fraværet. Skolen tilbyder, på foranledning af forældrene, at oplyse eleven om, hvor
langt klassens øvrige elever forventes at nå i den periode, hvor eleven er fraværende. Det er forældrenes ansvar, at
eleven får lavet den angivne lektie. Viser det sig på et senere tidspunkt, at eleven er fagligt bagud pga. den
længerevarende planlagte fraværsperiode, ser skolen sig ikke forpligtiget til at yde ekstra undervisning til eleven.
Skolen gør opmærksom på, at det ikke kun er elevens faglige standpunkt, men også elevens sociale status i klassen,
der ændres ved langt fravær.
Klasselæreren kontrollerer ved afkrydsning, om eleven møder i skole. Hver måned afleverer klasselæreren en oversigt
over forsømmelser i klassen til skolens leder. Klasselæreren noterer også, hvis eleven møder for sent til undervisning.
Sker det gentagne gange, kontakter skolen hjemmet.
Når en elev er fraværende
• Hjemmet giver klasselæreren skriftlig besked om elevens fravær, fraværets længde og grunden hertil. Beskeden
gives i elevens kontaktbog eller i beskedsystemet via Intra.
• Efter 10 dages fravær i løbet af et skoleår kontakter skolens leder hjemmet.
• Ved 20 dages fravær i løbet af et skoleår kontakter skolens leder hjemmet, hvor der indkaldes til møde. Her
udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af fraværet.
12
• Skolen er i særlige tilfælde forpligtiget til at indberette elevers ulovlige fravær til kommunen jf. ”Bekendtgørelse om
elevers fravær fra undervisningen.”
Længerevarende fritagelse fra idrætsundervisningen kræver lægeattest.
Eleverne har fri en skoledag i forbindelse med deres firmelse/konfirmation. Dagen aftales med klasselæreren.
Kontakt mellem skole og hjem
Kontakt mellem forældre og barnets skole giver indsigt og bidrager til at give barnet tryghed og tillid.
Der er forskellige muligheder for at etablere denne kontakt i årets løb. Forældreintra er et elektronisk
kommunikationsforum, som er indført på skolen. Dette forum erstatter al skriftlig kommunikation fra skolen, så som
ugeplaner, aktivitetskalender, mødeindkaldelser, meddelelser i kontaktbogen mv.
Den mundtlige kommunikation kan og vil dog aldrig blive erstattet af Forældreintra.
Der er mindst ét forældremøde i et skoleår. Én til to gange i et skoleår tilbydes skole-/hjem samtaler.
Orden og opførsel
Hjemmet har en meget stor indflydelse på elevernes indstilling til skolen. Det er derfor af største betydning, at man fra
hjemmets side er indstillet på et positivt samarbejde med skolen og at man støtter skolens bestræbelser på, at
eleverne skal have mest muligt ud af deres skolegang.
Skolen prøver at skabe rammer og retningslinjer for elevernes tilværelse på skolen, så deres holdning til skolearbejdet
og til fællesskabet med kammerater og lærere bliver positivt.
Samvær
Du skal være over for andre, som du ønsker, at andre skal være over for dig.
•
•
•
•
Eleven skal vise hensyn og udvise respekt over for andre og andres ting.
Eleven skal bidrage med en positiv, engageret og ansvarlig indstilling til fællesskabet.
Eleven skal respektere andres forskelligheder.
Eleven skal tale på en passende måde, som ikke støder eller sårer andre og lytte, når andre taler.
Omgangstone
På Sankt Pauls Skole forventer vi:
• At eleverne taler med og til hinanden på en fornuftig og hensynsfuld måde.
• At alle henvendelser og samtaler med og til voksne på skolen, sker på en respektfuld, velovervejet og høflig
måde.
Påklædning
• Påklædningen må ikke virke anstødelig eller provokerende.
• Påklædningen må ikke signalere tilhørsforhold til grupper, der er uforenelige med skolens grundholdning.
Tyggegummi
Tyggegummi er ikke tilladt på skolens område.
Slik
Slik er kun tilladt på skolen eller i Solstrålen efter aftale.
Rygeforbud for elever
• Det er ikke tilladt at ryge på skolen. Sker det, hjemsendes eleven, efter kontakt med hjemmet.
Alkoholforbud
• Som elev på Sankt Pauls Skole er det ikke tilladt at drikke alkohol på skoledage eller ved skolens arrangementer.
• Drikker en elev alkohol eller møder påvirket op af alkohol, sendes eleven hjem øjeblikkeligt og hjemmet
kontaktes.
• På ture arrangeret af skolen må eleverne ikke drikke alkohol. Sker det alligevel, hjemsendes eleven, efter kontakt
med hjemmet, for egen regning.
Udgangstilladelse
• Hvis eleven går i 8.-9. klasse, må eleven (med skriftlig tilladelse fra forældrene) forlade skolens område i det store
frikvarter (fra kl. 11.20 – 12.00).
13
Musik i klassen
Man skal kunne færdes på skolen uden at blive generet af høj musik.
Det betyder at:
• Døre til lokaler, hvor der spilles musik, skal være lukket.
• Volumen skal være rimelig. Det er til enhver tid den pågældende lærer, der afgør om volumen er acceptabel.
Mobiltelefon
Mobiltelefonen skal være slukket/lydløs og placeret i skoletasken i undervisningstiden, medmindre andet er angivet af
underviseren.
Overholdes ovenstående ikke, bliver mobiltelefonen konfiskeret og afleveret på skolens kontor. Mobiltelefonen kan
først udleveres, når elevens forældre har henvendt sig til skolen. Udleveringen sker tidligst dagen efter ved
skoledagens ophør, dog ikke op til en weekend, hvor mobilen kan udleveres samme dag efter aftale med forældre.
Mobiltelefonen må, efter aftale med læreren medbringes på alle ture og hytteture/lejrskoler. Medbringes
mobiltelefoner, må de kun være åbne efter lærerens anvisning.
Brug af mobiltelefon i frikvarteret:
• Musik kun i høretelefoner.
• Billede/video/lydoptagelser er ikke tilladt.
Retningslinjer for brug af computere
Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant
skolearbejde.
• Disse retningslinjer gælder stationære, bærbare og private computere.
• Computerne er beregnet til undervisningsbrug. Private computere skal være ladet op hjemmefra, sørg evt. for et
ekstra batteri, da opladning på skolen kun kan foregå ved et af læreren anvist sted.
• Computerne skal bruges til de af læreren anviste formål.
• Computerne må ikke indeholde piratprogrammer og andre installationer, der ikke er ophavsret til.
• Det er forbudt at bruge skolens trådløse net til download af ulovligt medie, trafikken omkring dette bliver overvåget
og registreret.
• Med mindre andet er angivet af læreren, skal computerne være slukket i frikvartererne. (Så holder batterierne
også meget længere på en dag)
• Alle private computere skal registreres på kontoret, før de bruges på skolen.
Ekstern tilknytning
Skolevejledning gives til elever i 8. - 9. klasse af UU-Vestegnens studievejleder Malene Moll Vandel i samarbejde
med klasselæreren.
Yderligere information findes på www.uuvestegnen.dk
Malene Moll Vandel træffes torsdage mellem kl. 9.00 til kl. 13.30 på tlf.nr. 43521959 eller 24287585.
Mail: [email protected]
Brobygning
• 8. klasse: Der tilbydes introduktionsforløb på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
• 9. klasse: Der tilbydes brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse og/eller en gymnasial uddannelse.
• Der kan tilbydes individuel praktik til elever med særlige behov. Transportudgifter i forbindelse med den
individuelle praktik, afholdes af hjemmet.
Skolepsykolog
Skolepsykologen hedder Sine Schwarz og kan træffes på mail: [email protected]
Hvis en elevs udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den
almindelige undervisning, kan der ske henvendelse til skolepsykologen - enten fra klasselæreren, hjemmet eller
eleven selv. Forældrene skal altid underrettes, før en psykologisk undersøgelse sættes i gang.
14
Skolesundhedspleje
Skolens sundhedsplejerske hedder Sine Vinther og er i år på skolen de fleste tirsdage. Sundhedsplejen arbejder ud
fra det brede sundhedsbegreb som betyder, at det at være sund ikke kun er, at ikke være syg. Men det at være sund
er at ”have det godt” og trives.
Det meste af sundhedsplejerskens opgaver er sundheds- og trivselssamtaler med eleverne, men også screeninger af
hørelse, syn samt højde/vægt. Derudover er der i år motorisk test i børnehaveklassen og 1. klasse med opfølgende
samtaler, hvor forældrene inviteres med. Den motoriske test laves som en skattejagt/jungleleg. I 5. klasse får eleverne
pubertetsundervisning og det pædagogiske tilbud fra sundhedsplejen bliver formentlig udvidet i år. Tilbuddet til 8.
klasse er dog overtaget af "team-sundhedsfremme" og foregår som et "sundhedseksperimentarium" på rådhuset. Her
går eleverne fra post til post og løser opgaver om deres egen sundhed.
Der justeres pt. i tilbuddet fra sundhedsplejen. I får det altid at vide som forældre, hvis jeres børns klasse inviteres til
samtaler e.l. Derudover er der mulighed for individuelle samtaler med elever, som har særligt brug for herfor. Dette
foregår via klasselærer eller ved, at elever og forældre henvender sig direkte til sundhedsplejersken, når hun er på
skolen.
Sundhedspleje på skolerne i Høje – Taastrup kommune
Vi tilrettelægger den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved tre forskellige former for aktiviteter:
•
•
•
Samtaler og undersøgelser
Sundhedspædagogiske aktiviteter
Åben Dør
Aktiviteter på de forskellige klassetrin:
Børnehaveklasse: Samtale og undersøgelse. Forældre inviteres med.
1. klasse: Samtale og undersøgelse. Forældre inviteres med.
3. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet
5. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet: Pubertetsundervisning
6. klasse: Samtale og undersøgelse
8.klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet: Seksualundervisning
9. klasse: Samtale og undersøgelse (udskolingsundersøgelse)
3. – 9. klasse: Åben Dør - én ½ time i frokostpausen en gang om ugen
Individuelle samtaler og undersøgelser. Her tilser vi eleverne og foretager en vurdering af deres helbred og trivsel. I
børnehaveklassen og 1. klasse vil vi gerne have at I som forældre deltager. I dialog med jer og jeres barn kommer vi
bl.a. til at berøre emner som kammerater, skolen, hjemme, fritidsaktiviteter, madvaner, sygdom osv. I de store klasser
kan samtalerne også omhandle pubertet, alkohol, rygning, prævention m.m. Efter samtalerne med eleverne afholdes
samtale med klasselæreren. I de samtaler hvor I som forældre ikke deltager, bliver I kontaktet, hvis der er
problemstillinger, der kræver fælles indsats. Ved behov henvises eleverne til relevante tværfaglige
samarbejdspartnere f.eks. praktiserende læge.
Sundhedspædagogiske aktiviteter består af tiltag på klasseplan. Her kommer vi i klasserne og laver aktiviteter, der
tilstræber at lære eleverne at handle i forhold til egen sundhed. Målet er synliggørelse af elevernes opfattelser af
værdier og holdning i forhold til sundhed. Vi berører emner som livsstil, levevilkår, værdier og elevernes forestilling om
et godt liv. Tidspunkt samt emne besluttes i samarbejde med klassens lærer.
”Åben Dør”. Her har forældre og elever mulighed for at rette henvendelse til sundhedsplejersken og drøfte spørgsmål
omkring sundhed og trivsel.
Tandpleje
Der henvises til tandplejen i bopælskommunen.
15
Børn fra andre kommuner
sundhedsforvaltningen.
skal
rette
henvendelse
til
den
lokale
skoletandlæge
eller
til
Social-
og
Tale- /hørelærer
Skolens tale-/hørelærer hedder Katrine Grønning, og vil være på skolen efter behov.
Skriftlig orientering
Formandens orientering
Også i år bliver bestyrelsesformandens og skolelederens orientering lagt på forældreintra inden skolens årsmøde d. 9.
oktober 2013, således at alle forældre kan få lejlighed til at læse beretningerne inden mødet.
Som i de tidligere år gives der på overordnet niveau en orientering om skolens liv og dagligdag, som den har udformet
sig siden årsmødet i oktober 2012.
Det er ikke en beretning, som omtaler alt, hvad der er sket på skolen, da en del information allerede er givet via
forældreintra i løbet af året, men orienteringen opsummerer en række hovedområder
God fornøjelse med læsningen.
Bestyrelsen
Jeg vil starte med at præsentere skolens nuværende bestyrelse, som består af:
Næstformand Lars Borg - der er valgt af forældrekredsen - og som er på valg i dag og genopstiller til en ny periode
frem til okt. 2015.
Charlotte Hoffmann-Timmol, der er valgt af forældrekredsen frem til okt. 2014.
Mette Beyer Paulsen, der er genudpeget af biskoppen frem til okt. 2014.
Hanna Sode, der er udpeget af menighedsrådet frem til okt. 2014, men fratræder nu og erstattes af Eva Vinther.
Elisa Way, der er valgt af forældrekredsen - og som er på valg i dag og genopstiller til en ny periode frem til okt. 2015.
Formand Anders Keller, der er udpeget af menighedsrådet frem til okt. 2014.
Kanidha Arulappu, der er udpeget af menighedsrådet, og efter årsmødet erstattes af Anna Eriksen frem til okt. 2015.
Skt. Pauls Skole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution hvis formål er skoledrift i henhold til friskoleloven
og baseret på et værdigrundlag, der hviler på det katolske livs- og menneskesyn. Skolen skal på katolsk grundlag give
en undervisning, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og som er i overensstemmelse med
love og andre regler om frie- og private grundskoler.
Skolens særlige kendetegn er at udvirke en hverdag, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.
Bestyrelsens opgaver og ansvar relaterer sig til at varetage den overordnede ledelse af skolen i forhold til skolens
økonomi og drift - herunder fastlægge størrelsen af forældrebetalingen til skole og fritidsordning, samt ansætte
skolens leder og det øvrige personale.
En ny bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler af 25/2-2013 fastslår endvidere, at bestyrelsen er
ansvarlig overfor børne- og undervisningsministeren, og at bestyrelsen ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke er
undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget dem.
Bestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og
tavshedspligt. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de
betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens § 5 eller af vedtægterne.
Bestyrelsen kan som noget nyt træffe beslutning om evt. vedtægtsændringer og er ikke længere forpligtet til at
indhente ministeriets godkendelse, forudsat at ændringerne fortsat overholder gældende lovkrav.
Det forgangne skoleår har ikke lignet de tidligere år. Hvis vurderingen alene skulle baseres på elevtal og økonomi har
det som hidtil været stabilt, men hvis der samtidig tænkes tilbage på forårets lærer lock-out var skolens elever og
lærere inde i en kaotisk og vanskelig periode, da den planlagte og ønskede undervisning ikke kunne gennemføres.
Herom mere nedenfor.
Skolens eksistensgrundlag
Skolens eksistensgrundlag er baseret på en høj kompetent faglig undervisning, en aktiv søgning af elever til alle
klassetrin, og en effektiv ledelse og økonomistyring.
Det er med glæde, at jeg igen i år kan konstatere, at Skt. Pauls Skoles lærerstab og øvrige personale i betydelig grad
medvirker til, at dette grundlag indfries på højt fagligt niveau.
Skolens elevtal udgjorde i 2012/13 242 elever og 98 børn i skolens fritidsordning.
16
Aktuelt (sep 2013) udgør antallet af elever 243 og antal fritidsbørn 97. Elevtallet er således - som i de foregående år
stabilt - og der er fortsat en betydelig søgning til skolen, hvilket desværre også medfører lange ventelister for nye
elever - specielt i de mindste klassetrin.
Skolens økonomi og tilsyn m.m.
Skolen kunne afslutte regnskabet for 2012 med et beskedent overskud. Det positive resultat skyldtes dels øgede
renteindtægter dels et højere statstilskud som følge af flere tilmeldte elever end budgetteret ved skoleårets start og
ikke mindst en omhyggelig økonomistyring varetaget af skolens ledelse og lærere m.fl.
Der er i sommerferien foretaget en gennemgribende renovering og modernisering af skolens elevtoiletter, som nu
lever op til aktuel hygiejnisk standard med hensyn til bl.a. sanitet, berøringsfrie armaturer rengøringsvenlige flader,
god belysning og turbo hånd tørrere.
Der er endvidere foretaget supplerende udskiftning af linoleumsgulve i flere af skolens gangarealer.
Der er kommet nye skolemøbler til 4. klasse (stole) og 6. klasse (stole og borde). Der er bestilt ekstra garderobeplads
til 4. klasse, da der aktuelt er 26 elever, og to ekstra bord/bænkesæt opsættes på gangen efter efterårsferien, hvor der
også bliver malet lokaler. Endelig er der opsat mørklægningsgardiner i 6. klasse.
Folketinget har vedtaget en ny lov, der ændrer fordelingen af tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie
grundskoler. Der er indføjet en pligt til at yde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der ikke
understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering. Tilskuddets størrelse er uændret i forhold til tidligere, så
der er alene tale om en omfordeling.
Den tidligere beslutning om at gennemføre en forsøgsordning, der omdannede skolebibliotekets til et lærings og
servicecenter er nu blevet slutevalueret. Det har vist sig, at læringscentret ikke blev benyttet i det forventede omfang,
og det er derfor besluttet, at læringscentret nedlægges og tilbageføres som traditionelt skolebibliotek med 20 timers
åbningstid/uge.
Skolen havde i efteråret 2012 besøg af Arbejdstilsynet, som udtrykte stor tilfredshed med skolens fysiske
fremtræden og de tiltag, der er taget på det psykiske område.
Skolen fik kun et påbud om at reducere støjen i elevernes omklædningsrum, og dette blev straks efterkommet i foråret
i form af opsætning af støjdæmpende bafler.
Skolen har haft et hygiejnetilsyn af Høje Tastrup Kommunes ”Team Sundhed” som krævet i sundhedslovens § 124.
Den tilsynsførende var meget tilfreds med hygiejnestandarden på skolen og nævnte, at skolen havde nogle af
kommunens flotteste toiletter og omklædningsrum.
Hvert 3. år skal der i flg. lovgivningen udfærdiges en undervisningsmiljøundersøgelse, som beskriver eleverne
fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En sådan undersøgelse blev gennemført for alle elever i 1-9. kl. i efteråret 2012 med
nedenstående resultat.
Tallet 10 er udtryk for højeste /bedste karakter. Tal i parentes er landsgennemsnit for alle skoler.
1. til 4. kl.
Social trivsel 8,8 (8,3)
Sundhed
7,8 (7,3)
Fysiske/æstetisk miljø
8,5 (7,7)
Lærer-elevrelation
8,8 (8,5)
Læring
8,0 (7,6)
5. - 9. kl.
Social trivsel 7,8 (7,4)
Sundhed
Fysisk/æstetisk miljø
Lærer-elevrelation
Læring
Medindflydelse
6,8
5,7
7,0
7,0
6,3
(6,6)
(5,8)
(6,7)
(6,7)
(6,0)
Som det fremgår af tallene ligger Skt. Pauls Skole over landsgennemsnittet på alle parametre bortset fra det
fysisk/æstetisk miljø i 5. - 9. kl. Den lavere score på dette område bekræftede beslutningen om renovering af skolens
elevtoiletter. Skolen arbejder løbende - i samarbejde med elevrådet - på at øge de øvrige parametre yderligere.
Endelig kan jeg oplyse, at skolen har modtaget ros for skolens færdselspatrulje.
Det er et væsentligt mål for bestyrelsen, at der ud over en høj kompetent faglig undervisning også opretholdes en høj
fysisk standard, og derfor afsættes der løbende de nødvendige økonomiske midler til både undervisningsmaterialer og
til vedligeholdelse og renovering af skolens lokaler og bygninger. En forestående opgave vil være renovering af
skolens tage.
17
Når det er muligt at opretholde en høj fysisk standard skyldes det i høj grad skolens holdning og forventning til, at
eleverne medvirker aktivt til at værne og passe på skolens udstyr og inventar.
Skolens uafhængige revision har også i år kunnet konkludere:
•
At revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
•
At årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12-2012.
•
At skolen har udarbejdet en handlingsplan for undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan vedrørende sociale
klausuler.
•
AT de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger opfylder de krav, der stilles til en god og pålidelig
forvaltning omkring disponering, godkendelse, registrering og betaling.
•
At gennemgange ikke har givet anledning til bemærkninger om, at skolen ikke varetager den fornødne
sparsommelighed.
•
At skolen har udvist en god produktivitet.
•
At økonomistyringen fungerer tilfredsstillende.
På trods af 4 års nedtrapning af friskolernes offentlige tilskud er det fortsat lykkedes at skabe balance i skolens
regnskab. Danmarks Privatskoleforening oplyser, at statstilskuddet beregnes ud fra de offentlige udgifter pr. elev i
folkeskolen og da disse udgifter også falder, medfører det en dobbelt besparelse. I gennemsnit mister friskolerne en ½
mio. kr. i 2014. Der er derfor som hidtil fortsat grund til at være påpasselig med økonomien.
Finansforslaget for 2014, der blev offentliggjort for få uger siden viser, at selv om der afsættes flere midler til
folkeskolen og erhvervsuddannelserne, bliver de frie grundskoler endnu engang udsat for et år med reduktioner på
driftstilskuddet. Samlet set betyder det et realfald i tilskud på ca. 3,5 %.
Danmarks Privatskoleforening vil sammen med de øvrige skoleforeninger overveje, hvordan de bedst muligt kan gøre
politikerne opmærksomme på denne urimelige forskelsbehandling af børn og familier, der har valgt et alternativt
undervisningstilbud.
FAKS (Foreningen Af Katolske Skoler) har udsendt nye fagformål og slutmål i religion. I den forbindelse laver FAKS et
toårigt uddannelsesforløb, som begynder i efteråret 2013 og hvor flere af skolens lærere deltager.
Lærer lockout
D. 25/3-13 var det en realitet, at forhandlingerne mellem Kommunernes landsforening og lærernes centralorganisation
brød sammen og den 1. april trådte den varslede lock-out af lærerne i kraft.
Skolen havde allerede forinden forberedt og udarbejdet en handleplan, hvis en lock-out skulle blive en realitet.
Skolen holdt åben for bh. kl. til 9. kl. i tidsrummet 08.00 - 12.45 under hele lock-outen, og der blev tilbudt tilsyn af børn
af det personale, der ikke var omfattet af lock-outen.
Der mødte ca. 50-70 børn op på skolen hver dag - særligt i aldersklassen fra 1 - 4 klasse.
Børnehaveklassen havde normal undervisning, og der blev også i et vist omfang givet undervisning til 9. kl.
Som bekendt blev der udmeldt et regeringsindgreb d. 25/4-13 og skolen kunne derfor med stor glæde byde elever og
lærere velkommen tilbage efter st. bededagsferien d. 29/4-13, hvor de endelig kunne få lov at genoptage
undervisningen.
Den nye overenskomst, der træder i kraft d. 1/8-2014, vil givet ændre arbejdsbetingelserne for både lærere og ledelse,
og der vil i det kommende år skulle bruges kræfter på at tilrettelægge og aftale arbejdstider i henhold til de nye
bestemmelser, der skal aflyse alle eksisterende aftaler, puljer og kutymer, der bortfalder d. 31/7-2014.
I forbindelse med Lock-outen blev der rejst spørgsmål om tilbagebetaling af skolepenge for de timer, hvor der ikke var
ydet undervisning. Det var på det tidspunkt også usikkert, om ministeriet for børn og undervisning ville kræve
tilbagebetaling af statstilskuddet for de manglende undervisningstimer.
Det blev efterfølgende meldt ud, at statstilskuddet ikke ville blive krævet tilbagebetalt, dog under den forudsætning, at
skolen leverer den aftalte undervisning således, at der ydes kompenserende undervisning og aktiviteter evt. ind i det
kommende skoleår.
Skolens ledelse har opgjort antallet af ”tabte” undervisningstimer under lock-outen til i alt 994 timer i perioden 2/4 til d.
25/4-13.
18
Skolen har imidlertid allerede i indeværende skoleår 2012/13 ydet 1.140 ekstra lektioner ud over ministeriets
vejledende undervisningstimetal, hvortil kommer ekstra deletimer svarende til yderligere 180 lektioner.
Skolen har derfor allerede leveret flere timer, end der blev ”tabt” under konflikten.
Afslutning
Når man som forældre vælger en skole, der er et alternativ til den offentlige skole - ikke kun ved en særlig
religionsundervisning, men også ved en kristen livsholdning og en solid faglig undervisning – kræver det aktiv
medvirken og engagement.
I forældre skal derfor have tak for, den interesse I viser skolen, skolens lærere og det øvrige personale, som dagligt
arbejder for at give jeres børn en god skolegang.
Bestyrelsen og skolens ledelse vil fortsætte arbejdet med at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for jeres børns
skolegang på Skt. Pauls Skole.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle forældre og skolens personale et fortsat godt skoleår.
Anders Keller
Bestyrelsesformand
Skolelederens orientering
Årets orientering omhandler perioden fra sidste årsmøde den 8. oktober 2012 til dette årsmøde den 9. oktober 2013.
Orienteringen er ikke en fyldestgørende gennemgang af skolens aktiviteter måned for måned, klasse for klasse. Vi
forudsætter, at I forældre følger med i skolens dagligdag, læser aktivitetskalenderen og generelt har en tæt kontakt til
skolen og skolens ansatte. Det er min opgave at trække de store linjer frem og dvæle ved enkelte begivenheder.
Årets orientering har overskriften: Fællesskabet som kulturbærende element på Sankt Pauls Skole.
Fællesskabet er ikke det tema, der har været det mest centrale emne i debatten om børnenes skoleliv.
Omdrejningspunktet om skolen har i de senere år derimod været faglige resultater, målbare præstationer og
sammenligninger mellem de forskellige skoler og skoleformer. Dette lidt snævre syn på læring står for forfald.
Fællesskabsbegrebet er i denne sammenhæng ikke tænkt som fortidens rundkredspædagogik, men en voksende
erkendelse af, at børn ikke kan begå sig i en individualiseret verden uden både faglig viden og social dannelse. En
forståelse af, at faglighed skabes og udvikles i en social kontekst, og ikke som et resultat i en Pisa-test.
Den amerikanske pædagogiske tænker John Dewey beskriver, at fælles-skabet ikke blot er en samling af individer,
der foretager sig noget sammen, men fællesskabet er en bestemt måde at skabe individer og individualitet på. Dewey
taler om fællesskabelse og udvider hermed begrebet til at handle om ansvarlighed og moralsk forpligtigelse.
Fællesskab er ikke noget som er. Det er noget, som gøres, og som ikke adskilles fra de individer, som gør det. På
19
Sankt Pauls Skole taler vi om det forpligtigende fællesskab. At skabe sammen er en moralsk praksis. Vi forpligtiger os
på hinanden.
Der er lavet et omfattende to-årigt forskningsprojekt i samarbejde mellem Vejle Kommune og forskningscenteret
Universe Research Lab. Projektet omfattede alle skoler, elever, lærere, skoleledere og pædagoger i kommunen, og
projektets første rapport kortlagde, at eleverne i de ældste klasser scorede lavt på fælles arbejdsetik, positiv
konkurrenceånd og socialt sammenhold. Eleverne havde en ringe evne til at lytte til hinanden, give hinanden
konstruktiv støtte og kritik samt indbyrdes håndtere konflikter og mobning.
Ifølge Hans Henrik Knoop(DPU) er de manglende sociale fællesskaber en del af forklaringen på elevernes faldende
motivation i udskolingen. Eleverne har brug for stærke sociale fællesskaber. Forskerne mener, at gode sociale
relationer formodentlig er den vigtigste enkelt forudsætning for, at den enkelte føler en mening med skolen og
skolearbejdet. Fungerer fællesskabet, fungerer individet. Pointen bliver at balancere det store fokus på individet med
et øget fokus på hensyn og fællesskab.
Værdifællesskabet
Skolen er rodfæstet i et stærkt værdifællesskab, båret af det katolsk-kristne livs- og menneskesyn, hvor de kristne
værdier som næstekærlighed, respekt og solidaritet virkeliggøres i skolens hverdag. Vi ser det enkelte menneske,
skabt som et unikt individ, men vi ser også det enkelte menneske som en del af et større fællesskab, formuleret
således i skolens formålsparagraf: ”Det vigtigste for skolen må da være at skabe en tryg atmosfære af faglig dygtighed
og socialt engagement. At skabe betingelser for en udviklende undervisning med hensyntagen til det enkelte barn,
men i lige så høj grad, at lære eleverne at respektere hinandens forskelligheder, og udnytte de mange muligheder den
enkelte rummer til fælles bedste.”
Det nære fællesskab
Det nære fællesskab eksisterer eksempelvis i klassefællesskabet. Folketinget vedtog i december 2012 forslaget til
ændringer af Bekendtgørelsen af lov om friskoler og private grundskoler. Ændringerne medførte et nyt
specialundervisningsbegreb. Ændringer, som allerede trådte i kraft i folkeskolen i skoleåret 2012/2013, men som fik
virkning på de frie grundskoler fra skoleåret 2013/2014. Elever med behov for specialundervisning i under 12 ugentlige
lektioner, skal nu inkluderes i den daglige undervisning og ikke længere tages ud af den almindelige klasseundervisning. Pr. 1. august 2013 implementerede vi et nyt fag ”Læsebånd og faglig fordybelse”, hvor der i flere
ugentlige lektioner på alle klassetrin er to lærere til stede, således at der i højere grad er mulighed for at lave
holddannelser og undervisningsdifferentiering. Alle elever bliver støttet og udfordret i det omfang, de har brug for, og
eleverne kan føle sig trygge i det faglige fællesskab, de indgår i. Nogle elever har måske brug for at arbejde mere med
tabellerne og evt. på en anden måde end den traditionelle undervisning, og andre elever har måske brug for at blive
udfordret yderligere i et fagligt emne. Når der er to lærere til stede i en undervisningslektion, giver det flere didaktiske
muligheder.
Cooperative Learning(CL) blev som undervisningsmetode implementeret af nogle enkelte lærere på skolen for et par
år siden. CL er en metode som kan bruges på alle klassetrin og på flere niveauer, og efterhånden er der flere lærere
på skolen, der benytter sig af denne undervisningsmetode.
Cooperative Learning er en undervisningsform, der via klare strukturerede samarbejdsformer skaber en særlig
dynamik i klasselokalet, og som både tilgodeser individet og den samlede elevgruppe. Eleverne organiseres i såkaldte
CooperativeLearning-strukturer, der trin for trin fører eleverne igennem tænkning, læsning, skrivning, problemløsning,
præsentationer og meget andet. Cooperative Learning fokuserer således på individets læring med udgangspunkt i
samarbejdsprocessen med de øvrige elever i gruppen.
På Sankt Pauls Skole undervises eleverne på forskellige måder, men den traditionelle klasseundervisning er
stadigvæk central i undervisningen af eleverne. I foråret 2013 viste en rapport, udarbejdet af Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd(SFI) for Ministeriet for Børn og Undervisning, at ”De traditionelle dyder giver de bedste
resultater ved afgangsprøverne.”
Forskningsprofessor Søren Winter, som er en af hovedmændene bag undersøgelsen, påpeger, at der er elementer fra
den traditionelle under-visningsform, hvor der er ro i klassen, og hvor læreren er lederen, der ser ud til at have en
positiv betydning for elevernes læring. Tilsvarende positive betydning kan ikke påvises i nævnte undersøgelse i de
situationer, hvor lærerne laver en elevstyret undervisning. Søren Winter fremhæver, at de lærere, der skaber gode
resultater hos eleverne, udtrykker klare og høje forventninger til elevernes faglighed, benytter test og praktiserer en
stærk ledelse af klassen med fokus på punktlighed, ro og sociale relationer.
Punktligheden kommer til udtryk i skolen nye lektiepolitik, som blev implementeret i begyndelsen af skoleåret
2013/2014. I lektiepolitikken er skolens forventninger til elevernes lektielæsning tydeliggjort. Der er ved hvert klassetrin
angivet en forventet gennemsnitlig lektielæsning ud fra et tidsperspektiv, og der er opsat nogle konsekvenser ift., hvis
eleverne ikke gentagne gange får lavet lektierne. Intentionen bag lektiepolitikken er at skabe en fælles retning og
forståelse for, hvad lektier er, hvorfor lektier gives, og hvor mange lektier, det enkelte barn har for. Lektierne er en
forberedelse til undervisningen, og lektielæsningen kvalificerer elevernes deltagelse i undervisningen. Derudover er
lektierne en god træning i forhold til forberedelse af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne.
20
Lektierne kan lære eleverne at strukturere deres tid og få nogle gode rutiner omkring skolearbejdet. Lektierne kan
også give eleverne selvtillid, da eleverne møder velforberedte i skole og får oplevelsen af at kunne mestre opgaverne
og føle, at de er en del af fællesskabet ved at kunne være med i lektiegennemgangen.
Det store fællesskab
Skolens mange aktiviteter og traditioner er med til at udbygge og styrke fællesskabet blandt skolens elever, forældre
og ansatte. En god og succesfuld skolegang for den enkelte elev skabes ikke af skolen alene, men i et konstruktivt og
positivt samarbejde mellem skole og hjem. Det er rart at opleve den store opbakning, der altid er til skolens
arrangementer, hvad enten det handler om den årlige Markedsdag eller forældremøder og skole/hjemsamtaler.
Efterårets forældremøder har tydeligt vist den interesse og det engagement skolens forældre har i at prioritere
klassernes fællesskaber og derved være med til at skabe en god skolegang for eleverne. Forældrerepræsentanterne
arrangerer årlige klassefester/ture, hjemmene åbnes for klassernes elever, når der laves madgrupper og på nogle af
klassetrinnene arrangeres forældrearrangementer uden børn, for at forældrene kan lære hinanden bedre at kende. Et
tydeligt tegn på at man forpligtiger sig på hinanden, på klassefællesskabet.
Siden sidste årsmøde har der også i skolens hverdag været mange aktiviteter, som har understøttet fællesskabet. For
et par år siden implementerede vi, at hver klasse har en særlig opgave i løbet af skoleåret. Formålet var at øge
elevernes ansvarlighed i forhold til hinanden, men også via aktiviteten at gavne og glæde fællesskabet.
Børnehaveklassen skal eksempelvis vise et uddrag af deres teaterstykke for resten af skolen til morgensang, 3. klasse
laver årets krybbespil, 5. klasse laver café for børnene i Solstrålen, 6. klasse er skolens legeambassadører, 7. klasse
er skolepatrulje, 8. klasse rydder op efter 9. klasses sidste skoledag og dækker op til dimissionsfesten osv. Alle
klasser har en opgave. Vi har fortsat denne aktivitet, og eleverne løfter flot opgaverne, bistået af skolens lærere og
pædagoger.
Den 25. oktober 2012 afholdt vi årets Trivselsdag, arrangeret af elevrådet i samarbejde med elevrådets kontaktlærer.
Dagens tema var ”Venner”, og et nyt begreb ”Englevenner” blev introduceret. Eleverne blev delt op i englevenner på
tværs af klassetrin, og der blev arbejdet med forskellige aktiviteter med udgangspunkt i dagens tema. Engleparrene
skulle bl.a. i fællesskab lave logoer, digte/sange og mottoer/kampråb. En elev fra 9.kl. og en elev fra 3. klasse skrev i
fællesskab flg. på melodien Æblemand:
”Alle mine venner kom indenfor,
Alle mine venner kom indenfor.
Har du noget trivsel med til mig i dag? Det skal vi ha!
Vi er alle venner, kom indenfor,
Vi er alle venner, kom indenfor.
Vi vil ik´ ha´ fjendskab, men kun mere venskab. Tak skal I ha!”
Englevennerne blev benyttet igen ved emneugen i uge 37 2013, hvor klasserne beskæftigede sig med eventyr under
overskriften ”Grimms eventyr”. Klasserne arbejdede intenst med temaet hele ugen, og forløbet kulminerede med årets
markedsdag, hvor eleverne fremviste og solgte deres produkter og præsentationer fra hele ugen. Overskuddet fra
markedsdagen går i elevernes kasse, hvor det er elevrådet, der i fællesskab med elevrådets kontaktlærer og skolens
ledelse beslutter, hvad pengene skal bruges til. De enkelte klasser kan via elevrådet ønske sig ting til evt. skolegården
og lign., og pengene kan kun benyttes til elevernes ønsker.
Ekskluderet fra fællesskabet
Når vi ser tilbage på skoleåret 2012/2013 kan vi ikke komme uden om at nævne lockoutperioden i april måned 2013.
En periode, hvor skolens lærere var lockoutet, og hvor vi valgte at holde skolen åben. Skolens pædagogiske
personale førte tilsyn med de elever, der kom på skolen, og skolens pedeller og kontorpersonale var med til at holde
skolen i gang og modet oppe under lockoutperioden. Børnehaveklassen havde normal skolegang, da personalet i
børnehaveklassen ikke var omfattet af lockouten. Skolens afdelingsleder var heller ikke omfattet og kunne derfor give
9. klasse lidt kompenserende undervisning, inden de skriftlige afgangsprøver. Eleverne hyggede sig på skolen, og i de
første uger var alt nyt og spændende, men i den fjerde uge af lockouten begyndte børnene at blive lidt utålmodige. De
savnede lærerne og den normale skoledag. Lærerne mødte op uden for skolen næsten hver eneste morgen, og vi
sørgede for lidt kaffe til dem. Lærerne måtte ikke komme ind på skolen, og på mange måder har lærerne følt sig sat
udenfor, ekskluderet fra fællesskabet.
Den 29. april 2013 sluttede lockouten, og lærerne kunne komme på arbejde igen. For os udenforstående som ikke
direkte var en del af lockouten, er det svært at sætte sig ind i den turbulente tid, lærerne har været igennem. Det var
en konflikt, som skolens lærere ikke selv havde valgt, men som de blev en del af. Derfor var det også en stor
fornøjelse at opleve, at vores lærere vendte tilbage til skolen med en forventningens glæde over at se og undervise
eleverne igen. En stor ros til skolens lærere for den måde, hvorpå de valgte at håndtere situationen.
Skolen i øvrigt
Ud over lockouten har der været et andet tema, som nationalt har fyldt meget i skoledebatten i skoleåret 2012/2013,
og som har en kausal sammenhæng med lærerlockouten. I december 2012 præsenterede regeringen sit udspil ”Gør
en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen.” Udspillet er en del af en ny skolereform, hvor regeringens mål er, at
de danske børn skal blive ”den bedst uddannede generation i danmarkshistorien”. Regeringens argumenter for en ny
21
skolereform er, at de danske børn ikke lærer nok gennem skoleforløbet. ”Hver sjette elev forlader folkeskolen uden at
kunne læse godt nok, og hver sjette elev har ikke de basale færdigheder i matematik” Målet er, at folkeskolen skal
lægge fundamentet for, at 95 % af alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
Regeringens udspil til en ny skolereform rummer mange spændende initiativer til udviklingen af fremtidens skole, men
desværre druknede de gode intentioner i, at offentliggørelsen af udspillet til en ny skolereform kom midt i
overenskomstforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. Og det stod klart, at
der ikke følger flere penge med en ny skolereform. Pengene til finansieringen af fremtidens skole skal findes ved en
bedre udnyttelse af eksisterende økonomiske midler. I regeringens udspil ” Gør en god skole bedre” fastslås, at en
sammenhængende skoledag, hvor eleverne tilbringer mere tid sammen med lærerne, opnås ved: ”..en bedre brug af
eksisterende ressourcer og forudsætter en mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid.” At udspillet til en ny
skolereform kom midt i lærernes overenskomstforhandlinger, med-førte at overenskomstforhandlingerne endte i
hårdknude, og lærerne blev lockoutet. Skolereformen blev vedtaget i sommeren 2013, som en to-trins konstruktion,
hvoraf noget af reformen kan implementeres fra 2014 og andet først kan implementeres efter et kommende valg.
Sankt Pauls Skole skal som fri grundskole ikke automatisk implementere de tiltag, der er i den nye folkeskolereform,
men som nævnt ligger der mange gode elementer i reformen, som vi vil se nærmere på og så implementere, det vi
finder brugbart i forhold til de holdninger og værdier, der er på skolen. Men inden vi ser nærmere på, hvad der skal ske
i skoleåret 2014/2015 er det nødvendigt at afvente cirkulæret om lærernes arbejdstid som forventes offentliggjort i
slutningen af oktober 2013. Der er dog ikke tvivl om, at der lægges op til at lærernes arbejdstidsregler ændres radikalt,
og det vil naturligvis også få betydning for skolens samlede undervisningstilbud.
Et andet tema, som har fyldt meget lokalt på skolen i det forgangne år, er samarbejdet mellem lærere og pædagoger,
som vi igangsatte i skoleåret 2009/2010. Det har været Moderniseringsstyrelsen og skole-foreningernes(Danmarks
Privatskoleforening mv.) hensigt at skabe en stillingsbetegnelse, der kunne aflaste lærerne og varetage
understøttende opgaver. Derfor lavede skoleforeningerne i 2011 et notat om skole-assistentens arbejdsområder i
skolen. I sommeren 2013 anlagde Lærernes Centralorganisation(LC) en voldgift, da det var LC´s ønske, at alle
ansatte, der er i klasselokalet, skal aflønnes som lærere og være ansat på lærer-overenskomsten, også selvom
medarbejderen ikke varetager undervisningsopgaver. Den 9. juli 2013 blev der afsagt dom. Moderniseringsstyrelsen
tabte, og skoleassistenterne skal ansættes på lærervilkår. På Sankt Pauls Skole har vi ikke haft skoleassistenter, men
pædagogiske assistenter, og det har aldrig været ment som en aflastning for lærerne, men som en samlet indsats ift.
at styrke elevernes alsidige udvikling. Lærerne og de pædagogiske assistenter er ligeværdige parter, der bidrager med
hver sin faglighed, og vi mener, at det netop er i det samspil, vi kan tilbyde børnene det mest kvalificerede tilbud.
Derfor fortsætter vi med brugen af vores pædagogiske assistenter i skoledelen, indtil vi erfarer eller bliver pålagt noget
andet.
Personale
Lærer Bodil Christoffersen gik på pension den 1. december 2012, efter 31 års ansættelse på skolen.
Den 1. april 2013 havde vi glæde og ære at kunne markere, at lærer Katalin Lund havde været ansat 30 år. Jubilæet
blev fejret den 7. juni 2013, først ved morgensang sammen med eleverne og senere på dagen fejrede skolens ansatte
Katalin.
Lærer Vivian Ibsen fratrådte sin stilling den 31. maj 2013,lærer Lene Jakobsen opsagde sin stilling den 30. juni 2013,
og lærer Cecilie Lorensen fratrådte sin stilling den 31. juli 2013.
Pr. 1. august 2013 havde vi den glæde at kunne byde velkommen til to nye medarbejdere. Lærer Tony Lundby, der
bl.a. underviser i dansk i 1. klasse, musik og katolsk kristendom samt pædagog Elyte Hansen, der udover at være i
Solstrålen også er tilknyttet som pædagogisk assistent i 2. klasse.
Den 16. september 2013 havde vi den glæde at kunne byde velkommen til endnu en ny lærer, Povl Andresen. Povl
underviser bl.a. i fagene tysk, historie og natur/teknik, og Povl er ansat i en tidsbegrænset stilling.
Afrunding
Det var en gennemgang af nogle af de aktiviteter og arrangementer, der har været i det forgangne år på Sankt Pauls
Skole.
Aktiviteter og arrangementer skaber glæde og fællesskab, men kræver også engagement og arbejdsomhed.
Tak til
-
Vores pedeller, der sørger for skolens fysiske rammer, så vi har en pæn og vedligeholdt skole
Vores sekretær og vores regnskabsfører, der med et stort overblik, holder styr på alt administrativt, herunder
ventelister, regnskab, intranet og meget andet
Vores lærere, der hver dag leverer en meget kompetent og velforberedt undervisning
Vores pædagoger, der giver børnene et spændende og altid varierende fritidstilbud
Skolens bestyrelse, der tager fornuftige og velovervejede beslutninger vedr. skolens drift
Skolens forældre, der bakker op om skolens værdier og deltager aktivt i skolens aktiviteter
22
-
Skolens elever, der hver dag møder glade og forventningsfulde op, parate til at modtage undervisning og
parate til at være en del af et fællesskab.
Tak til jer alle for jeres indsats for Sankt Pauls Skole og for fællesskabet.
Vinni Christophersen
Skoleleder
.
1.række fra venstre:
Pia Steffensen(PS);Fabiana Martinez(FM);Julie Køhler Steensgaard(JK), lærerrådsformand; Katalin Lund(Lu);Camilla
Wiborg(CW); Susanne Ikast Ottosen(Ot), regnskabsfører; Susanne Nielsen(SN), serviceassistent;; Elyte Hansen(EH)
2.række fra venstre:
Sofie Burgaard Breuning(SB); Christine Elmdam(El), børnehaveklasseleder; Tony Rossi Lundby(TL); Dorthe
Kornholt(DK);Jette Pehrson(JP); Anne-Edith Forchhammer(AF); Ayisha Dietz(AD); Vinni Christophersen(VC), skoleleder;
Suzanna Donatsky Knudsen(SK), sikkerhedsrep.
3.række fra venstre:
Peter Nielsen(PN), afdelingsleder; Berit Pensdorf(BP);Steen Nørlev(Nø), tillidsrep.; Eva Bak Meldgaard(EBM), sekretær;
Keld Frandsen(KF); Henrik Nissen(HN); Steen Holst(Ho); Bjarne Heegaard(BH), pedel
Øvrige ansatte:
Ivan Zimmermann(IZ), sfo-leder; Helene Juul Nielsen(HJ); Marianne Bjergfeldt(MB)
23
24