13. Juni 2013 Jv.dk - Tal ordentligt

Virksomhedsplan 2012
for botilbuddene
Ingersvej og Jyllingevej
DSI NETTET II
Adresse
Ingersvej 10, 2600 Glostrup
Adresse
Jyllingevej 193, 2610 Rødovre
Telefon
Administration: 22 52 35 78
Leder Susanne Frøstrup mob. 23 98 06 44
Ergoterapeut Dorte Nørgaard,
mob. 22 55 60 54
Ergoterapeut Alexandra Huszar,
mob. 22 59 58 56
Telefon
Administration: 22 52 35 78
Leder Susanne Frøstrup, mob. 23 98 06 44
Socialfaglig medarbejder (cand.scient.soc.)
Rikke Nørregaard mob. 23 98 00 76
Ergoterapeut Marie Nissen,
mob. 29 84 79 60
E-mail
Administration: [email protected]
Personale:
Leder, Susanne Frøstrup:
[email protected]
Dorte Nørgaard:
[email protected]
Alexandra Huszar:
[email protected]
E-mail
Administration: [email protected]
Personale:
Leder, Susanne Frøstrup:
[email protected]
Rikke Nørregaard:
[email protected]
Marie Nissen:
[email protected]
Hjemmeside www.dsinettet.dk
Hjemmeside
www.dsinettet.dk
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af NETTET II
side 2
Organisering
side 3
Fysiske rammer
side 3
Faglig forståelsesramme
side 4
Indsatsområder
side 5
Støtteindsatsens struktur
side 5
Faglige redskaber
side 6
Personaledækning
side 6
Kulturen i husene
side 8
Faglige tilbud til medarbejderne
side 8
Visitationsprocedure
side 9
Beboerstatus og udflytninger
side 9
Begivenheder og ændringer
side10
Kurser, Faglig Forum, efteruddannelse og pårørendeaftener
side 11
Evaluering af mål for 2011
side 12
Mål for 2012
side 13
Organisationsplan
bilag 1
1
Beskrivelse af NETTET II
Formål
Formålet med opholdet i Botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej er, at beboerne gennemgår en
udviklingsproces, således at de bliver i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt.
Udviklingen medfører f.eks. at beboeren flytter i egen lejlighed eller anden boform, inden for den
5 års periode, de maksimalt kan bo i botilbuddet. Gennem stabile og trygge rammer samt en
velstruktureret hverdag, fokuseres på udvikling både hos den enkelte beboer og på gruppens
sociale relationer som helhed, samt at mindske indlæggelser på psykiatriske centre.
Målgruppen
Botilbuddene henvender sig til yngre i alderen18 – 35 år med nedsat funktionsevne på grund af
psykisk sygdom og psykisk sårbarhed.
Beboerne kan på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen
bolig på grund af en eller flere af følgende problemområder:
• nedsat funktionsevne med hensyn til mestring af hverdags aktiviteter
• lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvværd
• problemer med at indgå i sociale relationer
• svag forståelse for og evne til mestring af symptomer
• skrøbelig eller mangelfuldt netværk
• mangel på daglige aktiviteter og rutiner
• manglende initiativ
• isolationstendens
• forstyrret døgnrytme
Funktionsniveau ved indflytning
Beboeren skal:
• være bevidst om, at han/hun har et støttebehov samt være indstillet på et samarbejde om
dette
• kunne være alene om aftenen og natten
• have/bevare behandlingskontakt til Psykiatrisk afd./Distriktspsykiatrisk Center eller TeamOPUS
• selv kunne administrere sin medicin
• være indstillet på at indgå aktivt i et fællesskab og følge husreglerne
• være indstillet på at have en daglig beskæftigelse udenfor huset, f.eks. aktivitetssted,
undervisning, sport, beskyttet beskæftigelse eller lignende
• være indstillet på samarbejde med kontaktperson
Botilbuddene kan ikke optage mennesker med stof- og alkoholmisbrug samt voldelig adfærd.
Rammer og driftsgrundlaget i henhold til lovbestemmelserne
Den Selvejende Institution NETTET II består af 2 midlertidige botilbud for mennesker med
psykiske og sociale problemer.
Husene er beliggende på henholdsvis Ingersvej i Glostrup og Jyllingevej i Rødovre og drives
efter Serviceloven § 107. Der er plads til 5 beboere i hvert hus og opholdstiden er maximalt 5 år.
NETTET II ejer husene som Glostrup og Rødovre kommune fører tilsyn med.
Aftale med hjemkommune
Forud for indflytning skal hjemkommunen
• Give tilsagn om opholdsbetalingen efter Serviceloven § 107
• Give tilsagn om at kommunen hjælper med at finde en bolig efter opholdet i botilbuddet.
Økonomi
Opholdsprisen er på kr. 29.724 pr. måned (takst 1.1.2012).
2
Hjemkommunen udregner beboerens egenbetaling til huslejen ud fra indkomstgrundlag. Ud over
huslejen betaler hver beboer et beløb til kost og andre fællesudgifter, som for tiden er ca. kr.
1400,- pr. måned.
Organisering
Organisationsdiagram 2012, se bilag 1)
DSI NETTET II’s
Bestyrelse
Formand
Anne Vogel, socialrådgiver (NETTET’s grundlægger)
Øvrige medlemmer
Halina Goldstein, overlæge, Distriktspsykiatrisk Center, Glostrup
Rikke Nørregaard, cand.scient.soc., medarbejderrepræsentant
Bestyrelsen er selvsupplerende og vælges for 2 år ad gangen.
Personale
Ledelse og administration
Susanne Frøstrup, leder, ergoterapeut
Per Bagge, personale- og økonomikonsulent, Jægersborgvej 19, Kgs. Lyngby
Ingersvej
Dorte Nørgaard, ergoterapeut, stedfortræder – 32 timer/ugtl.
Alexandra Huszar, ergoterapeut – 30 timer/ugtl.
Jyllingevej
Rikke Nørregaard, socialfaglig medarbejder (cand.scient.soc.) – 30 timer/ugtl.
Marie Nissen, ergoterapeut – 30 timer/ugtl.
NETTET II samarbejder med NETTET I omkring fælles værdigrundlag, menneskesyn,
personalepolitik samt undervisning.
De fysiske rammer
Botilbuddet på Ingersvej er beliggende i en ældre villa i gåafstand fra Glostrup Station og Glostrup
Centret. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem 9 – 16 m2. Huset råder i
stueplan over et rummeligt køkken, lys stue med udgang til terrasse, 1 beboerværelse, lederkontor,
samt en hyggelig have med frugttræer. På 1.sal er der et moderniseret badeværelse og 4
beboerværelser. Villaens kælder rummer mindre bad/toilet, vaske/tørrerum, personalerum, et større
opholdsrum under restaurering samt fyr/opmagasineringsrum.
Botilbuddet på Jyllingevej er beliggende i en ældre villa i gåafstand fra Rødovre Centret samt
offentlig transportmiddel. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem 11 – 19 m2.
Huset råder i stueplan over et lyst køkken-alrum med udgang til terrasse og have, 2 beboerværelser
samt badeværelse. På 1.sal er der 3 beboerværelser. Villaens kælder rummer toilet/badeværelse,
vaske/tørre/fyrrum, personalerum, samtale/opholdsrum og et opmagasineringsrum.
3
Faglig forståelsesramme
Menneskesyn
Der arbejdes ud fra en forståelse af mennesket som værende et selvstændigt tænkende individ og et
socialt væsen, der søger at skabe mening med eget liv. Alle mennesker har forskellige
behov/interesser og har en unik indsigt i hvad disse består i og hvordan de skal efterleves.
Støtteindsatsens udgangspunkt
Relationsarbejdet i NETTET II tager udgangspunkt i den psykodynamiske, systemiske og
miljøterapeutiske forståelsesramme. Vi arbejder ud fra en viden om, at mennesker kan komme sig
samt en tro på, at enhver rummer ressourcer og udviklingsmuligheder. Vi mener, at forandring og
udvikling skabes gennem aktivitet/deltagelse og interaktion med omgivelserne. Dermed tager
arbejdet også udgangspunkt i en rehabiliterende og recoveryorienteret tilgang.
Værdigrundlag
NETTET’s vision
At mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed er inkluderede og ligeværdige deltagere i
samfundslivet
NETTET’s mission
At give mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed mulighed for at komme sig og skabe et
ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv
NETTET II bygger på 4 værdier – nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed – og udgør
tilsammen de holdninger der ligger til grund for, hvordan opgaverne løses og samarbejdet
tilrettelægges. Værdierne medtænkes i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med brugere,
kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Værdierne giver os et godt fælles grundlag at arbejde og
kommunikere ud fra.
•
•
•
•
Nærvær betyder, at vi i kontakten og i relationen er lyttende, åbne og givende. Vi yder en
oprigtig, engageret og tydelig indsats.
Respekt betyder, at tage hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være
tolerant, imødekommende og at acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig
selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger,
som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i.
Faglighed betyder, at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver
muligheder for udvikling, læring og vækst. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater.
Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis.
Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige opgaver og roller vi har, at yde
en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det vi siger og
gør, samt tager vare på hinanden.
Definition på ledelse
• Skabe grobund for dialog, således at medarbejderne trives og udfolder deres kreative
dygtighed i forhold til den faglige opgave
• Skabe rammer for samarbejde med team, udvalg og den enkelte medarbejder, således at
styring og rammesætning er mulig
• Udgangspunktet for ledelse er NETTET II’s værdigrundlag og fokusområder
• Ledelse er en gensidig proces og skabes bedst i relationen
NETTET II har en samarbejdsaftale med NETTET I besluttet på bestyrelsesmøderne
4
Fokusområder
NETTET II har følgende fokusområder for hvordan organisationen skal arbejde og udvikle sig i de
kommende år:
Fokus på den enkelte beboer i centrum
• At den enkelte beboer møder en ligeværdig og inddragende dialog som udgangspunkt for
alt samarbejde
• At den enkelte beboer oplever individuelle, meningsfulde og sammenhængende støtte- og
udviklingsforløb.
Fokus på samarbejde
• At inddrage samarbejdspartnere og pårørende i et tæt og respektfuldt samarbejde.
Fokus på udvikling
• At udvikle og tilpasse tilbud ud fra krav og forventninger i dialog med beboerne.
Fokus på trivsel
• At medarbejdere, beboere og pårørende oplever NETTET II som et opmærksomt og
omsorgsfuldt sted, hvor der er fokus på trivsel og udvikling.
Fokus på uddannelse og praksiserfaring
• At bidrage til, at socialpsykiatrien udvikler sig til et selvstændigt fagområde gennem
praksisforskning, udviklingsaktiviteter og som praktiksted for studerende.
Fokus på de fysiske rammer
• At de fysiske rammer i NETTET II er indbydende, tidssvarende og hensigtsmæssige i
forhold til dels at fremme optimale støtte- og udviklingsforløb for beboerne, dels at skabe
muligheder for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.
Indsatsområder
Ud fra en drøftelse med beboeren og en fælles vurdering praktiseres støtte på følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daglig livsførelse i forhold til døgn- og ugerytme
Struktur i hverdagen, hverdags aktiviteter som rengøring, indkøb, madlavning og personlig
hygiejne
Fritidsinteresser
Kost og ernæring
Motion
Psykoedukation
Selvforståelse, selvværd, selvtillid
Sygdomsforståelse, sygdomserkendelse og sygdomsindsigt
Symptom- og stresshåndtering
Seksualitet
Træning i sociale kompetencer og færdigheder - herunder konflikthåndtering
Netværkstræning - skabelse og opretholdelse af netværk
Økonomi og budgethåndtering
Kontakt med myndigheder, behandlingssted, hjemkommune, jobcenter
Pårørendekontakt
Aktiviteter udenfor botilbuddet
Støtteindsatsens struktur
Støtteindsatsen planlægges i samarbejde med beboeren ved udviklingsplaner, fremtidsmøder og
fraflytningsbrev. Udviklingsplaner og fremtidsmøder fungerer som løbende evaluering og
5
dokumentation af beboerens udvikling. Fraflytningsbrev er en beskrivelse og evaluering af forløbet
samt en videreformidling af beboerens situation til fremtidige samarbejdspartnere.
Udviklingsplan
I samarbejde med beboeren udarbejdes en udviklingsplan. Denne indeholder målsætning og skal
sikre kontinuitet og opfølgning i arbejdet med den enkeltes udviklingsproces. Derved tydeliggøres
beboerens ejerskab over sin udviklingsproces. Udviklingsplanen indgår som et redskab i
relationsarbejdet og evalueres løbende.
Fremtidsmøder
For at sikre en koordineret indsats mellem beboeren, pårørende og samarbejdspartnere, afholdes
der årligt et fremtidsmøde. På mødet evalueres det forgange år og der sættes mål for det kommende
års indsats.
På fremtidsmødet kan følgende deltage:
• Beboeren
• Pårørende
• Botilbuddets medarbejdere
• Kontaktperson fra behandlingssted
• Repræsentant fra kommune
• Repræsentant fra værested el.lign.
• Andre relevante samarbejdspartnere
Fraflytning
Inden fraflytning afholdes et møde for at koordinere og planlægge udslusningsforløbet samt
fremtidige støttebehov. Til mødet deltager beboer, pårørende, kontaktperson fra botilbuddet og
andre relevante samarbejdspartnere.
Efter fraflytningen yder botilbuddet medarbejdere støtte i de efterfølgende 2 måneder, med
mulighed for forlængelse.
Fraflytningsbrev
Ved fraflytning udarbejdes et fraflytningsbrev, en beskrivelse af den udviklingsproces, som
beboeren har gennemgået under opholdet. Beboeren godkender fraflytningsbrevet.
Fraflytningsbrevet understøtter kontinuiteten i overgangen til den fremtidige boform.
Faglige redskaber
Eksempler på faglige redskaber:
• Narrative ideer og praksisser
• Kognitive metoder
• Krise- og varselsskema
• COPM (Canadian Occupational Performance Measure).
• NADA, øreakupunktur
• Konflikthåndtering
Der forefindes i begge huse en metodemappe, hvori de anvendte metoder er beskrevet.
Personaledækning
Der sker løbende en tilpasning af personaledækningen i forhold til beboergruppens behov. Der kan
laves individuelle aftaler med beboerne, hvis der forekommer ledsagefunktioner uden for den faste
personaledækning eller hvis der i perioder er behov for yderligere støtte. I nogle tilfælde kan en
tillægsbevilling fra kommunen komme på tale.
6
De grå felter i nedenstående skemaer viser, hvornår der er personale i husene samt de faste
aktiviteter.
Ingersvej
Mandag
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Tirsdag
Onsdag
Fælles gåtur
Husmøde
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Hver 2.
torsdag
Fælles
aktivitet/
udflugt/
Hygge
hver
2.søndag
Fælles
aftensmad
Fælles
aftensmad
Fælles
aftensmad
Fælles
aftensmad
Fælles
Aftensmad
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Hver 2.
torsdag
Fælles
morgenmad
Fælles
rengøring
Husmøde
19-20
20-21
Jyllingevej
Mandag
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Fælles
aftensmad
Fælles
aftensmad
Fælles
aftensmad
Fælles
aftensmad
Lørdag
Søndag
Fælles
aktivitet/
Udflugt/
Hygge
hver
2.søndag
Fælles
Aftensmad
Mobiltelefon
Hver medarbejder har en mobiltelefon som de kan kontaktes på hele døgnet, hvis en beboer har
akut behov for hjælp. Telefonordningen kan imidlertid ikke betragtes som en rådighedsvagt.
Muligheden for at få fat på en medarbejder er stor, da der er tre medarbejdere at kontakte.
Ordningens formål er, at det ofte kan være en god støtte at tale med en kendt medarbejder, så man i
mindre grad har behov for at kontakte skadestuen og på den måde kan øve sig i at tackle svære
situationer hjemme. Personalet har ikke pligt til at handle på SMS beskeder udenfor arbejdstiden,
da dette ikke anses som et akut opkald. Leder kan altid kontaktes.
7
Kulturen i husene
Brugerinddragelse
Der lægges vægt på at beboerne inddrages i dagligdagen i husene. På husmøderne har beboerne
mulighed for indflydelse på daglige aktiviteter såsom udflugter, nyanskaffelser og andre tiltag.
Endvidere inddrages beboerne i visitation af nye beboere samt ved ansættelse af medarbejdere.
Husregler
Hvert hus har et sæt husregler som beskriver husets struktur, gøremål og forbud. Husreglerne skal
følges, men kan ændres i fællesskab på et husmøde, dog kan forbuddene ikke ændres.
Husmøde
Én gang ugentligt afholdes der husmøde. På mødet planlægges og struktureres de ugentlige
aktiviteter i huset, herunder rengøring, madlavning, tøjvask og udflugt. Der er mødepligt.
Praktiske arbejdsdage
I løbet af året er der arbejdsdage, hvor beboere og personale ordner mindre opgaver i hus og have.
Det tilstræbes at alle beboere deltager.
Metodemappe
I hvert hus forefindes en mappe – metodemappe, som indeholder alle de tiltag – procedure –
skemaer, som husene arbejder med. Én mappe forefindes i fællesstuen og én i personalerummet.
Pårørendearbejde
Der lægges stor vægt på at inddrage pårørende i beboerarbejdet, da vores erfaring er, at
sandsynligheden for tilbagefald mindskes væsentligt herved. De pårørende inddrages via
forskellige tiltag:
• Udlevering af informationsmappe
• Introduktionsmøde: Første møde mellem beboer og dennes pårørende og medarbejdere, holdes
ca. tre måneder efter indflytning.
• Kaffemøde: Mødet afholdes ca. 1 gang årligt eller efter behov mellem beboer, pårørende og
medarbejdere. Indholdet fastlægges ud fra beboerens ønsker og behov.
• Pårørendeaften med psykoedukation tre gange årligt. Emnerne vælges af beboerne, eventuelt i
samarbejde med deres pårørende.
Øvrige fællesarrangementer
Der er søndagsaktiviteter for husene, hver 2.søndag.
Fælles for NETTET II & NETTET I’s botilbud afholdes årligt en fælles heldagsudflugt samt en
grillaften.
Desuden bliver der afholdt sommerfest, Faglig Forum, pårørendearrangementer, efterårsfest,
Nytårskur m.m. fælles for alle beboere og brugere af NETTET I og NETTET II.
Faglige tilbud til medarbejderne
Medarbejderne deltager løbende i forskellige tilbud hvis formål er udvikling, refleksion og
inspiration:
• Supervision ved klinisk psykolog Jónas Gústafsson 8 gange om året
• Faglig vejledning i forhold til særlige opgaver og udfordringer. For eksempel
specialsupervision/coach ved håndtering af beboere med vanskelige problemstillinger
8
•
•
•
•
•
Lægekonsulentbistand i visitationssager
Kollegial supervision i botilbuddene mellem medarbejdere og leder
Personalemøde afholdes 2 gange om måneden
Personaletræning 1 gang om året
Faglig Forum. Fælles faglig undervisning for personale, beboere og brugere i NETTET I og
NETTET II, afholdes 10 gange om året. For året 2011har der været undervisning i Narrative
Ideer og praksisser, dog kun for personalet.
Visitationsprocedure
1. Opslag om ledigt værelse lægges på NETTET II’s hjemmeside www.dsinettet.dk og
sendes / mailes til samarbejdspartnere i kommunerne, til de Psykiatriske Centre, OPUSteams, Distriktspsykiatriske Centre i Region Hovedstaden, og endvidere til en række
socialpsykiatriske bo-, støtte- og aktivitetssteder.
2. Der afholdes et informationsmøde som er åbent for alle interesserede såvel ansøgere som
pårørende, behandlere, sagsbehandlere og kontaktpersoner. 1-2 af de nuværende beboere
deltager og viser rundt i huset samt fortæller om husregler og hverdagslivet i huset.
Derudover deltager en medarbejder i huset samt leder.
3. Ansøger udfylder et ansøgningsskema, som kan downloades fra hjemmesiden, eller
udleveres til informationsmødet. Sammen med ansøgningen sendes en samtykkeerklæring
som vedrører samarbejde med behandlingssted og hjemkommune i visitationsperioden.
4. Der indhentes økonomisk bevilling fra hjemkommune.
5. Der afholdes forsamtale med ansøgeren, hvor 1 medarbejder og leder deltager.
6. Der indhentes behandlingsoplysninger fra ansøgers psykiatriske behandlingssted.
7. Ved behov aftales ekstra møder med ansøger og sagsbehandler, kontaktperson mv.
8. Ansøgere, der vurderes indenfor målgruppen, kommer på besøg i huset til et kaffemøde,
hvor beboere og personalet deltager.
9. Næste besøg i huset, er med fællesspisning uden personale.
10. Der afholdes visitationsmøde. Mindst 2 beboere, 1 medarbejder og leder deltager. Beboerne
har høringsret. Personalet samt leder har ansvar for den endelige beslutning om, hvem der
tilbydes den ledige plads.
Tilsagn om optagelse i botilbuddet gives telefonisk til ansøger og hjemkommunen. Kontrakt
sendes til hjemkommune.
Afslag gives skriftligt og begrundet til ansøgeren og hjemkommunen.
2011
Beboerstatus og udflytninger
Beboerne på Ingersvej d. 31.12.2011:
25 årig mand tilknyttet siden 15.5.2007
30 årig mand tilknyttet siden 1.1.2009
21 årig mand tilknyttet siden 1.6.2010
32 årig kvinde tilknyttet siden 1.2.2011
23 årig mand tilknyttet siden 15.3.2011
Udflytninger fra Ingersvej i løbet af 2011:
24 årig mand tilknyttet siden 1.9.2010 fraflyttet 15.1.2011
9
Beboerne på Jyllingevej pr. 31.12.2011:
26 årig mand tilknyttet siden 1.10.2009
29 årig mand tilknyttet siden 15.7.211
19 årig mand tilknyttet siden 1.8.2011
22 årig kvinde tilknyttet siden 15.8.2011
Udflytninger fra Jyllingevej i løbet af 2011:
23 årig kvinde tilknyttet siden 1.12.2008 fraflyttet 31.5.2011
25 årig mand tilknyttet siden 1.6.2008 fraflyttet 31.10.2011
26 årig mand tilknyttet siden 15.3.2009 fraflyttet 21.2.2011
22 årig mand tilknyttet siden 1.6.2010 fraflyttet 31.7.2011
Belægningsprocenten for 2011 var ca. 93 % for begge huse
Begivenheder og ændringer
I sommeren var der en større udflugt fælles for de to huse, med brunch, paintball og spisning på
øverste etage på Tivoli Hotellet - en dejlig oplevelse for alle.
Ingersvej kunne i november fejre 30 års fødselsdag, som blev fejret med brunch for de to huse.
Receptionen for indbudte samarbejdspartnere bliver holdt i sommeren 2012.
Husene har igennem 2011 været igennem forskellige renoveringstiltag. Af større tiltag er der på
Ingersvej lagt omfangsdræn, og på Jyllingevej har vi måttet få nyt gasfyr sat op. 2 gode tiltage i
forhold til at der så er tørt og varmt i husene.
Personaleforhold
Der har været stor stabilitet i medarbejdergruppen, dog gik en medarbejder fra Jyllingevej på barsel
i sommeren 2011 og vi var så heldige at få den vikar vi kendte, som tidligere har været vikar på
Jyllingevej.
1 medarbejder har taget uddannelse i NADA, øreakupunktur, som bliver praktiseret i det ene hus,
med stor succes.
Vores personale og økonomikonsulent har været på uddannelse i Personalekonsulenten, hvilket har
givet ham nye redskaber til sit arbejde.
I hele 2011 har medarbejdergruppen i samarbejde med NETTET I fået undervisning i Narrative
Ideer og Praksisser.
Leder af NETTET I & NETTET II har hvert år et lederseminar/strategidage som også blev afholdt i
forsommeren 2011, hvor der blev diskuteret ny hjemmeside med opstart 1.1.2012, nye foldere,
bedre PR, formalisering af en samarbejdsaftale samt definition af vores nye Mission og Vision.
Samarbejdsaftalen er blevet godkendt i begge bestyrelser.
Der blev sidenhen afholdt en fælles undervisningsdag for NETTET I & NETTET II, hvor formålet
var at præsentere Mission og Vision, for at give medarbejderne større ejerskab af disse. Dagen var
vellykket, og der blev ændret på formuleringerne til alles glæde.
Beboerforhold
På Ingersvej har der hele året været fuldt hus med 5 beboere, det har givet en tryghed blandt
beboerne, at være den samme beboergruppe
På Jyllingevej har der været fraflytning af 3 beboere i 2011. Der har i den forbindelse været afholdt
11 informationsmøder igennem året og 4 nye beboere er flyttet ind. En beboer var fejlvisiteret,
hvilket skabte en del uro i huset. I processen var det en hjælp med ekstra personaletimer og ekstra
10
supervision i huset for beboer og personale.
Brug af mobiltelefon
Brug af mobiltelefon: Der har samlet for de to huse været 91 telefonopkald fra beboere udenfor
arbejdstiden. Ca. 1/2 fra Ingersvej og ca. 1/2 fra Jyllingevej
Studerende
NETTET II har ergoterapeutstuderende fra Ergoterapeutuddannelsen i København. I 2011 har vi
haft 4 studerende. Henholdsvis 2 på Ingersvej og 2 på Jyllingevej.
I den forbindelse er beboerne gået aktivt ind i at deltage i introduktion, undervisning samt
afprøvning af undersøgelsesredskaber.
Arbejdsmiljø
Der har været afholdt Medarbejderudviklingssamtale med alle medarbejdere.
Sygefravær for 2011 er gennemsnitligt på 4,6 dag pr. medarbejder.
Tilsynsmyndigheder
På Jyllingevej har der været afholdt 2 tilsyn fra Rødovre kommune, ét anmeldt i august 2011 og ét
uanmeldt i efteråret 2011. Det uanmeldte tilsyn var primært for beboerne, som deltog aktivt.
På Ingersvej har der været afholdt tilsyn fra Glostrup kommune i efteråret 2011. I tilsynsbesøget var
indlagt samtale med beboerne.
Begge tilsynsrapporten ligger på hjemmesiden www.dsinettet.dk
Kurser/temadage, Faglig Forum, efteruddannelse samt pårørendeaftener
Kursusdage/temadage i Psykiatri Fonden sammen med beboer
• Skizofreni, årsager og stigmatisering
• Psykoser og medicin
• Psykosediagnoserne
• Skizofreni og motion
Psykiatritopmøde arrangeret af Det Sociale Netværk
Kursusdag /foredrag med psykolog og forfatter Arnhild Lauveng
Faglig Forum
• Der har været afholdt 5 undervisningsgange i Narrative Ideer og Praksisser ved psykolog
Susanne Bargmann
Efteruddannelse for 1 personale
• I NADA-behandling (øreakupunktur) ved sygeplejerske og akupunktør Lars Wiinblad
Emner på Pårørendeaften
• Stress ved psykolog Lone Gran
• Recovery via sport ved Mads Fabricius
• Angst og OCD ved psykologerne Helle Enggård og Pernille Jul Andersen
11
Evaluering af mål for 2011
Mål A
Øge beboernes deltagelse i gruppesammenhænge / gruppeaktiviteter
Formål
At styrke beboernes sociale færdigheder for herved at opnå, at den enkelte beboer kan vedligeholde
og videreudvikle evnen til og forståelsen af sociale relationer, som er væsentlige for den enkeltes
videre livsførelse
Succeskriterium
a) at der gennemføres undervisning af beboergruppen
b) at der minimum 1 gang ugentlig afholdes aktivitetsgruppe med minimum 2 deltagere
c) at den enkelte beboer sammen med sin kontaktperson, i forbindelse med den ugentlige samtale
også reflekterer over sin egen rolle i gruppesammenhæng. Dette gøres minimum 1 gang om
måneden
Evaluering
a) Der har været undervisning i gruppeproces, gruppedynamik og konflikthåndtering ved
eksterne undervisere. Ud fra disse oplæg har det givet mulighed for at undervise beboerne i
dagligdagen. Dette har givet mulighed for at trække på en fælles forståelse for, hvad det vil
sige at tage aktiv del i gruppesammenhæng / gruppeaktiviteter, hvorved et fællesskab får
mulighed for at styrkes.
En udløber af undervisningen har været et fast punkt på dagsordenen på husmøderne, hvor
alle giver udtryk for deres trivsel her og nu. Det har åbnet op for en gensidig større forståelse
og refleksion beboerne imellem.
b) I begge huse har der været opstart af aktivitetsgruppe i form af gågruppe, med forskellig
succesgrad i husene. I det ene hus er det blevet til en fast ugentlig gruppeaktivitet. I det
andet hus er det ikke blevet fast integreret.
c) Der er blevet udarbejdet et skema til beboernes refleksion over egen deltagelse i
gruppeaktiviteter. Skemaet blev testet i en pilotundersøgelse i et søsterbotilbud.
80 % af beboerne har udfyldt skemaerne, med efterfølgende individuel mundtlig opfølgning.
Skemaet har været brugbart og har givet grobund for refleksion over egen deltagelse i
gruppesammenhæng. Vi har overvejelser om, hvorvidt skemaet med fordel kan anvendes i
fremtiden.
Mål B
Afklare Metodemappens form og indhold samt afgøre dens funktion. Vurdere om den skal
forefindes i papirform og eller elektronisk
Formål
At personalegruppen danner overblik og får ejerskab over indholdet af Metodemappen og at en
standardisering af denne vil styrke brugen af den som et pædagogisk og fagligt redskab
Succeskriterium
At mappen er blevet gennemgået og revideret
At mappen indgår som fast del af introduktionen af nye medarbejdere og studerende
12
Evaluering
Metodemappen er gennemgået. Form og indhold er blevet gennemgået og drøftet og mappens
funktion er blevet tydeliggjort. Metodemappen foreligger i papirform i to eksemplarer i hvert hus.
Èn mappe i personalerummet og én i beboernes stue.
Mappen foreligger til anvendelse i dagligdagen samt til introduktion af nye medarbejdere og
studerende
2012
Mål A
Øge og bevidstgøre personalets anvendelse af Narrative Ideer og Praksis
Formål
At understøtte og styrke den enkelte medarbejders forståelse og anvendelse af Narrative Ideer og
Praksis
Succeskriterium
a) At det kommer på dagsordenen på P-møde og vidensdeling med kollegaerne
b) At vi kobler og synliggøre Narrative Ideer og Praksis i supervisionen
c) At vi får prøvet skemaerne
Handleplan
Angiv
Angiv ansvarlig for
Deadline
udførelse
Susanne Frøstrup
a) Narrative Ideer og Praksis gøres til fast punkt
• Uge 11
på dagsordenen på P-mødet
b) At minde supervisor om at koble og synliggøre • Uge 15 og Medarbejdergruppen
Narrative Ideer og Praksis i forhold til dagens fremover
emne
c) Afprøve minimum 2 skemaer pr. medarbejder • Uge 31
Medarbejdergruppen
Dato for 1. evaluering
10.5.2012
Dato for 2. evaluering
15.11.2012
Ansvarlig for evaluering
Susanne Frøstrup
Ansvarlig for evaluering
Susanne Frøstrup
Mål B
Skabe mulighed og rum for at medarbejdere og beboere i fællesskab tilegner sig mere viden om
seksualitet, samt at denne viden kan danne grundlag for et fælles sprog om emnet.
Formål
Vi tror på at en øget viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og seksualitet kan bidrage
til en større forståelse for og håndtering af den enkeltes seksualitet.
Vi har erfaring for, at en viden tilegnet i fællesskab om et emne, kan skabe en bedre forståelse, samt
større åbenhed beboere og medarbejdere imellem.
Succeskriterium
a) Der afholdes undervisning om seksualitet ved ekstern underviser/sexolog
b) De beboere der ønsker det, får tilbudt en enkelt individuel samtale ved ekstern
underviser/sexolog
c) At seksualitet indgår som et naturligt samtaleemne, på lige fod med andre personlige og
private emner i hverdagen
Handleplan
Angiv
Angiv ansvarlig for
Deadline
udførelse
ad a) Beboere og medarbejder modtager
• Uge 21 Medarbejdergruppen
undervisning via ekstern
underviser/sexolog/sexologisk rådgivning
ad b) For de interesserede beboere gives
• Uge 33 Medarbejdergruppen
13
mulighed for en individuel samtale/vejledning
med den eksterne underviser
ad c) At personalet støtter op omkring åbenheden
vedr. seksualitet
Dato for 1. evaluering
14.6.2012
Dato for 2. evaluering
15.11.2012
•
Uge 46
Medarbejdergruppen
Ansvarlig for evaluering
Susanne Frøstrup
Ansvarlig for evaluering
Susanne Frøstrup
14
DSI
NETTET I
FONDEN NETTET
Bestyrelse
Bestyrelse
Lone Schou-Hansen - Formand
Ole Pass
Margrethe Thomsen – Medarbejderrepræsentant
Michael Møller – Brugerrepræsentant
Michael Tholander – Beboerrepræsentant
DSI
NETTET II
Bestyrelse
Lars Sveistrup Hansen - Formand
Susanne Frøstrup
Per Bagge
Margrethe Thomsen
Nina Palle
Anne Vogel - Formand
Halina Goldstein
Rikke Nørregaard – Medarbejderrepræsentant
Leder
Leder
Økonomi- og
Personalekonsulent
Faglig Souschef
MB-Forløbet
Klinisk Underviser
Bo- og Netværkstilbud Opgangsbofællesskabet
Hjortholmsvej
Danmarksvej
§107 og §85
§107
Stedfortræder
Samværs- og
aktivitetsstedet
Hjorten §85 og §104
Aftentilbuddet BOFFEN §85
Beskæftigelsestilbuddet
Virksomheden Hjorten §103
Idrætsteamet
Organisationsplan 2012
Botilbuddet
Ingersvej
§107
Botilbuddet
Jyllingevej
§107