SIKKERHEDSDATABLAD Sani Neutral F 160

Ariel Actilift vaskemiddel
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
Udgivelsesdato: 23/08/2013
Udarbejdet den:
Version: 2.0
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1.
Produktidentifikator
Kemikalieprodukttype
: Blanding
Handelsnavn
: Ariel Actilift vaskemiddel
Produktkode
: PA00184976
1.2.
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.2.1.
Relevante identificerede anvendelser
Beregnet til offentligheden
Funktion- eller anvendelseskategori
1.2.2.
: Rengørings/vaskmidler og tilsætningsstoffer
Anvendelser som frarådes
Der foreligger ingen andre oplysninger
1.3.
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Procter & Gamble, Sverige AB Box 27303, 102 54 Stockholm
+358 10328 5060 (Kontaktperson: Ursula Rytömaa)
[email protected]
1.4.
Nødtelefon
Nødtelefonnummer
Alarmcentralen, telefon 112 (Giftlinjen: 82 12 12 12)
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1.
Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF
Xi; R41
Komplet ordlyd af R-sætningerne: se afsnit 16
Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Der foreligger ingen andre oplysninger
2.2.
Mærkningselementer
Mærkning jævnfør direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Advarselssymboler
:
R-sætninger
: R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.
S-tariffer
: S2 - Opbevares utilgængeligt for børn.
S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S46 - Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Ekstra sætninger
: Indeholder Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Kan udløse allergisk reaktion.
Xi - Lokalirriterende
2.3.
Andre farer
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen
: Ingen tilstedeværelse af PBT-og vPvB-stoffer.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1.
Stoffer
Ikke anvendelig
3.2.
Blandinger
Navn
Produktidentifikator
%
Klassificering ifølge direktiv
67/548/EØF
Sodium Carbonate
(CAS nr.) 497-19-8
(EU nr.) 207-838-8
(EU-identifikationsnummer) 011-005-00-2
10 - 20
Xi; R36
Sodium Carbonate Peroxide
(CAS nr.) 15630-89-4
(EU nr.) 239-707-6
10 - 20
O; R8
Xn; R22
Xi; R41
Sodium Dodecylbenzenesulfonate
(CAS nr.) 68411-30-3
(EU nr.) 270-115-0
(REACH-nr) 01-2119489428-22
10 - 20
Xn; R22
Xi; R41
Xi; R38
23/08/2013
DA (Dansk)
1/6
Ariel Actilift vaskemiddel
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
Navn
Produktidentifikator
%
Klassificering ifølge direktiv
67/548/EØF
Sodium Silicate
(CAS nr.) 1344-09-8
(EU nr.) 215-687-4
(REACH-nr) 01-2119448725-31
5 - 10
Xi; R41
Xi; R37/38
C13-15 Pareth-n
(CAS nr.) 68439-50-9
(EU nr.) Polymer
1-5
Xn; R22
Xi; R41
N; R50
Citric Acid
(CAS nr.) 77-92-9
(EU nr.) 201-069-1
1-5
Xi; R36
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes
(CAS nr.) 54464-57-2
(EU nr.) 259-174-3
<1
Xi; R38
Xi; R43
N; R51/53
Navn
Produktidentifikator
%
Klassificering ifølge
forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]
Sodium Carbonate
(CAS nr.) 497-19-8
(EU nr.) 207-838-8
(EU-identifikationsnummer) 011-005-00-2
10 - 20
Eye Irrit. 2, H319
Sodium Carbonate Peroxide
(CAS nr.) 15630-89-4
(EU nr.) 239-707-6
10 - 20
Ox. Sol. 3, H272
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Sodium Dodecylbenzenesulfonate
(CAS nr.) 68411-30-3
(EU nr.) 270-115-0
(REACH-nr) 01-2119489428-22
10 - 20
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Sodium Silicate
(CAS nr.) 1344-09-8
(EU nr.) 215-687-4
(REACH-nr) 01-2119448725-31
5 - 10
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
C13-15 Pareth-n
(CAS nr.) 68439-50-9
(EU nr.) Polymer
1-5
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Citric Acid
(CAS nr.) 77-92-9
(EU nr.) 201-069-1
1-5
Ikke klassificeret
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes
(CAS nr.) 54464-57-2
(EU nr.) 259-174-3
<1
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1.
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp efter indånding
: Hvis der opstår symptomer: gå ud i frisk luft og ventiler det mistænkte område. Ved
åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste.
Førstehjælp efter hudkontakt
: Hvis der opstår symptomer: skyl øjeblikkeligt med rigelige mængder vand. Forulykkede bringes
til læge hvis irritation fortsætter.
Førstehjælp efter øjenkontakt
: Skyld umiddelbart med meget vand i 15 min. Forulykkede bringes til læge hvis irritation
fortsætter.
Førstehjælp efter indtagelse
: Give intet eller kun lidt vand at drikke. Lad ikke forulykkede kaste op. Rådfør læge/medicinsk
tjeneste.
4.2.
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/skader efter indånding
: Kan forårsage irritation eller astmalignende symptomer.
Symptomer/skader efter hudkontakt
: Kontakt i en længere periode kan forårsage let irritation.
Symptomer/skader efter øjenkontakt
: Kan forårsage svær irritation.
Symptomer/skader efter indtagelse
: Mave-tarmproblemer.
4.3.
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der henvises til afsnit 4.1.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1.
Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
5.2.
: tørt kemisk pulver, alkohol-bestandigt skum, carbondioxid (kulsyre).
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfare
: Ingen brandfare. Ikke brændbar.
Eksplosionsfare
: Produktet er ikke eksplosivt.
Reaktivitet
: Ingen farlige reaktioner kendt.
5.3.
Anvisninger for brandmandskab
Brandslukningsinstruktioner
: Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet.
Beskyttelse under brandslukning
: Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
23/08/2013
DA (Dansk)
2/6
Ariel Actilift vaskemiddel
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1.
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
6.1.1.
For ikke-indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr
6.1.2.
For indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr
6.2.
: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Forbrugerprodukter, der ender i afløbet efter brug. Forhindre jord- og vandforurening. Forhindre udbredelse i kloakafløb.
6.3.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Til tilbageholdelse
: Tabt emne puttes i tætsluttende beholdere.
Rengøringsprocedurer
: Små mængder af tabte emner spule med vand. Større udslip: indsaml det udspilede produkt i
tætsluttende beholdere. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde og i
henhold til lokal lovgivning.
6.4.
Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8 og 13.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1.
Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering
7.2.
: Undgå kontakt med øjnene. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå
støvdannelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Anvend
ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Lagerbetingelser
: Opbevares i original beholder. Der henvises til afsnit 10.
Uforenelige produkter
: Der henvises til afsnit 10.
Uforenelige materialer
: Kan ikke anvendes.
Samlagringsforbud
: Kan ikke anvendes.
Oplagringsplads
: Opbevares koldt. Opbevares tørt. Holdes væk fra varme.
7.3.
Særlige anvendelser
Rengørings/vaskmidler og tilsætningsstoffer.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.
Kontrolparametre
Der foreligger ingen andre oplysninger
8.2.
Eksponeringskontrol
Personlige værnemidler
: Ikke påkrævet ved normal brug.
Beskyttelse af hænder
: Kan ikke anvendes.
Beskyttelse af øjne
: Kan ikke anvendes.
Hudværn
: Kan ikke anvendes.
Åndedrætsbeskyttelse
: Kan ikke anvendes.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1.
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Form
: Fast emne
Udseende
: Fast emne.
Farve
: Hvid med farvede prikker.
Lugt
: behageligt (perfume).
Lugtgrænse
: Ingen tilgængelige data
pH
: 10.49
pH løsning
: 1%
Smeltepunkt
: Ikke måles.
Frysepunkt
: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt
: Ikke måles.
Flammepunkt
: Ikke anvendelig
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)
: Ikke måles.
Antændelighed (faststof, gas)
: Ikke antændeligt.
Eksplosionsgrænser
: Produktet er ikke eksplosivt
Damptryk
: Ikke måles.
23/08/2013
DA (Dansk)
3/6
Ariel Actilift vaskemiddel
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
Relativ damptæthed ved 20 °C
: Ikke måles.
Relativ tæthed
: Ingen tilgængelige data
Densitet
: 636 g/l
Opløselighed
: Opløselig i vand.
Log Pow
: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur
: Ikke måles.
Nedbrydningstemperatur
: Ikke måles.
Viskositet
: Ikke anvendelig
9.2.
Andre oplysninger
Der foreligger ingen andre oplysninger
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.
Reaktivitet
Ingen farlige reaktioner kendt.
10.2.
Kemisk stabilitet
Stabil under normale omstændigheder.
10.3.
Risiko for farlige reaktioner
Der henvises til afsnit 10.1 om Reaktivitet.
10.4.
Forhold, der skal undgås
Ikke påkrævet ved normal brug.
10.5.
Materialer, der skal undgås
Kan ikke anvendes.
10.6.
Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen under normal brug.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1.
Oplysninger om toksikologiske virkninger
Irritation
: Risiko for alvorlig øjenskade.
Mulige skadelige virkninger på mennesker og
mulige symptomer
: akut toksicitetsfare: på baggrund af tilgængelige data for stofferne, er klassificeringskriterierne
ikke opfyldt. Carcinogenitet: på baggrund af tilgængelige data for stofferne, er
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Korrosionsklasse: på baggrund af tilgængelige data for
stofferne, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Irritation: stærkt irriterende for øjne.
Mutagenicitet: på baggrund af tilgængelige data for stofferne, er klassificeringskriterierne ikke
opfyldt. Toksicitet ved gentagen indtagelse: på baggrund af tilgængelige data for stofferne, er
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Sensibilisering: på baggrund af tilgængelige data for
stofferne, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Reproduktionstoksicitet: på baggrund af
tilgængelige data for stofferne, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Andre oplysninger
: Sandsynlige eksponeringsveje: hud og øjne. Information om virkninger: se afsnit 4.
PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1.
Toksicitet
Økologi - alment
: Ingen kendte skadelige virkninger på vandbehandlingsanlægsfunktion under normale
brugsforhold som anbefalet. Produktet vurderes ikke som skadeligt for vandlevende organismer
og skønnes ikke at kunne forårsage langvarige uønskede effekter i miljøet.
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)
LC50 fisk 1
1.67 mg/l
EC50 Daphnia 1
2.9 mg/l
Sodium Silicate (1344-09-8)
LC50 fisk 1
EC50 Daphnia 1
12.2.
1108 mg/l
1700 mg/l
Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen andre oplysninger
12.3.
Bioakkumuleringspotentiale
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (68411-30-3)
BCF fisk 1
2 - 1000 l/kg
Log Pow
3.32
Log Kow
5
23/08/2013
DA (Dansk)
4/6
Ariel Actilift vaskemiddel
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
Sodium Silicate (1344-09-8)
Bioakkumuleringspotentiale
12.4.
Ikke måles.
Mobilitet i jord
Der foreligger ingen andre oplysninger
12.5.
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ariel Actilift vaskemiddel
resultat af research af PBT-egenskaber
12.6.
Ingen tilstedeværelse af PBT-og vPvB-stoffer
Andre negative virkninger
Andre oplysninger
: Ingen andre kendte virkninger.
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1.
Metoder til affaldsbehandling
Lokale myndigheder (affald)
: Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1.
UN-nummer
Ikke anvendelig
14.2.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke anvendelig
14.3.
Transportfareklasse(r)
Ikke anvendelig
14.4.
Emballagegruppe
Ikke anvendelig
14.5.
Miljøfarer
Ikke anvendelig
14.6.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke anvendelig
14.7.
Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke anvendelig
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1.
Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
15.1.1.
EU-bestemmelser
Der foreligger ingen andre oplysninger
15.1.2.
Nationale bestemmelser
EURAL-kode
: 20 01 29*
CESIO-sætninger
: Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering
(EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition
for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte
forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.
15.2.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke anvendelig
PUNKT 16: Andre oplysninger
Årsag til revision af sikkerhedsdatabladet
: ny version som følge af ændring i formuleringen med en ændring i punkt 3, og potentielt andre
ændringer i punkt 8, 11 og 12
Rådgivning om oplæring/instruktion
: Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet pâ emballagen.
Salte anført i afsnit 3 uden et REACH-registreringsnummer er undtaget iht. Bilag V
Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger::
------ Acute Tox. 4 (Oral) Akut toxicitet (oral) Kategori 4
------ Aquatic Acute 1
Farlig for vandmiljøet - Akut, farekategori 1
------ Aquatic Chronic 2
Farlig for vandmiljøet - kronisk fare, farekategori 2
------ Aquatic Chronic 3
Farlig for vandmiljøet - kronisk fare, farekategori 3
------ Eye Dam. 1
Alvorlig øjenskade/-irritation Kategori 1
------ Eye Irrit. 2
Alvorlig øjenskade/-irritation Kategori 2
------ Ox. Sol. 3
Brandnærende faste stoffer Kategori 3
------ Skin Irrit. 2
ætsning/irritation af huden Kategori 2
------ Skin Sens. 1B
Sensibilisering af huden Kategori 1B
23/08/2013
DA (Dansk)
5/6
Ariel Actilift vaskemiddel
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOT SE 3
H272
H302
H315
H317
H318
H319
H335
H400
H411
H412
R22
R36
R37/38
R38
R41
R43
R50
R51/53
R8
N
O
Xi
Xn
Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) Kategori 3
Kan forstærke brand, brandnærende
Farlig ved indtagelse
Forårsager hudirritation
Kan forårsage allergisk hudreaktion
Forårsager alvorlig øjenskade
Forårsager alvorlig øjenirritation
Kan forårsage irritation af luftvejene
Meget giftig for vandlevende organismer
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Farlig ved indtagelse.
Irriterer øjnene.
Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
Irriterer huden.
Risiko for alvorlig øjenskade.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
Miljøfarlig
Brandnærende
Lokalirriterende
Sundhedsskadelig
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en
garanti for nogen specifik produktegenskab
23/08/2013
DA (Dansk)
6/6