Smøreolier til hele maskinparken

Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 1 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
398 Marderschutz
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Producent
Firma:
Gade:
By:
Telefon:
e-Mail:
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Bürgermeister-Seidl-Str. 2
D-82515 Wolfratshausen
Telefax: + 49 (0) 8171/1600 - 40
+ 49 (0) 8171/1600 - 0
[email protected]
Internet:
www.tunap.com
Leverandør
Firma:
Gade:
By:
TUNAP Danmark
Industrivej 7
DK-6200 Aabenraa
Telefon:
+45 (0) - 746 309 36
e-Mail:
Internet:
[email protected]
www.tunap.dk
Telefax: +45 (0) - 746 236 96
Tel: + 45 82 12 12 12 (Giftlinjen)
1.4. Nødtelefon:
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Indikationer af farer : Yderst brandfarlig
R-sæt:
Yderst brandfarlig.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
2.2. Mærkningselementer
Faresymboler:
F+ - Yderst brandfarlig
F+ - Yderst brandfarlig
R-Sætninger
12
52/53
67
S-Sætninger
23
51
29/35
Yderst brandfarlig.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Undgå indånding af Aerosol.
Må kun bruges på steder med god ventilation.
Må ikke tømmes i kloakafløb; stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde .
Særlig mærkning af visse blandinger
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 2 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.
Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra
antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.
2.3. Andre farer
Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af
eksplosive/letantændelige blandinger.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Farlige komponenter
EF-nr.
CAS-nr.
Indeksnr.
REACH-nr.
921-024-6
64742-49-0
Mængde
Kemisk betegnelse
Klassifikation
GHS-klassificering
10 - 15 %
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
F - Meget brandfarlig, Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende, N - Miljøfarlig
R11-38-51-53-65-67
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225 H315
H304 H336 H411
203-777-6
110-54-3
n-hexan
F - Meget brandfarlig, Repr. Cat. 3, Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende, N Miljøfarlig R11-62-48/20-65-38-67-51-53
601-037-00-0
Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic
Chronic 2; H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411
<1 %
R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16.
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Bring folk i
sikkerhed.
Hvis det indåndes
Sørg for frisk luft. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling
nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).
I tilfælde af hudkontakt
Vask grundigt med vand. Tilsmudset tøj skal skiftes.
I tilfælde af øjenkontakt
Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.
Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der foreligger ingen oplysninger.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 3 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
Egnede slukningsmidler
Kuldioxid (CO2). Skum. Slukningspulver.
Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes
Hel vandstråle.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brændbar. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Andre informationer
Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. opsaml
kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af
gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personlig
beskyttelsesudrustning.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet. Eksplosionsfare.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne
materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse .
6.4. Henvisning til andre punkter
Se kap. 8.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkerhedsinformation
Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning . Undgå indånding af
gas/røg/dampe/aerosol-tåger.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning
forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med
luften.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Holdes væk fra
antændelseskilder - Rygning forbudt.
Samlagringshenvisninger
Må ikke lagres sammen med: Materiale, iltrig, brandnærende.
Yderligere information om opbevaringsforhold
Beskyt mod frost.
7.3. Særlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 4 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
Grænseværdier for luftforurening
CAS-nr.
Stof/materiale
ml/m³
64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
mg/m³
f/cm³
Anm.
Bem.
1000
74-98-6 Propan
1000
1800
106-97-8 n-Butan
500
1200
110-54-3 n-Hexan
20
72
E
Øvrige råd-Kontrolparametre
a no restriction
b End of exposure or shift
c in long-term exposure: after several shifts
d prior to next shift
U: Urea
8.2. Eksponeringskontrol
Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering
Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning . Undgå indånding af
gas/røg/dampe/aerosol-tåger.
Hygiejniske foranstaltninger
Tilsmudset tøj skal skiftes. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke
spises eller drikkes under brugen.
Åndedrætsværn
Ved påvirkning af dampe, stov og aerosoler bor åndedrætsværn bæres.
egnet åndedrætsværn: Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141).
filterapparat med filter hhv. blæserfilterapparat type: AX
Håndværn
Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk). gennembrudstid: 480min
Handskematerialets tykkelse: 0,45 mm
Øjenværn
Egnet øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbrille.
Hudværn
Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform:
Farve:
Lugt:
Aerosol
brun
efter opløsningsmiddel
Metode
pH-værdien (ved 20 °C):
Tilstand-ændringer
Smeltepunkt:
ikke anvendelig
Der foreligger ingen oplysninger.
-40 °C
Kogepunkt:
Sublimeringstemperatur:
Der foreligger ingen oplysninger.
Blødgørelsespunkt:
Der foreligger ingen oplysninger.
:
Der foreligger ingen oplysninger.
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 5 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
Flammepunkt:
-80 °C
Laveste Eksplosionsgrænser:
Højeste Eksplosionsgrænser:
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Antændelsestemperatur:
Der foreligger ingen oplysninger.
Damptryk:
Damptryk:
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Relativ massefylde (ved 20 °C):
0,81 g/cm³ DIN 51757
Vandopløselighed:
Fordelingskoefficient:
uopløselig
Der foreligger ingen oplysninger.
Viskositet/dynamisk:
Viskositet/kinematisk:
Udløbstid:
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Dampmassefylde:
Der foreligger ingen oplysninger.
Fordampningshastighed:
Der foreligger ingen oplysninger.
Opløsningsmiddel separat Test:
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Opløsningsmiddeldampe:
9.2. Andre oplysninger
Faststof indhold:
Der foreligger
ingen
oplysninger.
Massefylde: Oplysningerne vedrører det tekniske virkemiddel.
tryk: - bar (20°C)
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
reagerer med : Oxidationsmidler.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under normale forhold.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Må ikke udsættes for temperatur over 50 °C. Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist.
10.4. Forhold som skal undgås
Må ikke udsættes for varme. Antændelsesfare.
10.5. Materialer, der skal undgås
Der foreligger ingen oplysninger.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der foreligger ingen oplysninger.
Yderligere information
Må ikke blandes med andre kemikalier.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikokinetik, stofskifte og fordeling
Der foreligger ingen oplysninger.
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 6 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
Akut toksicitet
CAS-nr.
Kemisk betegnelse
Eksponeringsvej
64742-49-0
110-54-3
Metode
Dose
Arter
Kilde
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
oral
LD50
mg/kg
> 5000
Rotte.
dermal
LD50
mg/kg
> 2000
Kanin.
oral
LD50
mg/kg
25000
Rotte.
dermal
LD50
mg/kg
>2000
Rotte.
inhalativ (4 h)
LC50
169 mg/l
Rotte.
n-hexan
Specifikke virkninger i dyreforsøg
Der foreligger ingen oplysninger.
Irriterende og ætsende virkninger
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Sensibiliserende virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.
Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering
Der foreligger ingen oplysninger.
Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.
Andre informationer til godkendelser
Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF).
PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
CAS-nr.
Kemisk betegnelse
Giftig i vand
64742-49-0
110-54-3
Metode
Dose
h Arter
Kilde
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
Akut fiske giftighed
LC50
1-10 mg/l
96 Pimephales promelas
Akut algetoxicitet
ErC50
10 - 100 mg/l
Akut crustaceatoxicitet
EC50
1-10 mg/l
72 Pseudokirchneriella
subcapitata
48 Daphnia magna
Akut fiske giftighed
LC50
2,5 mg/l
96 Pimephales promelas
Akut algetoxicitet
ErC50
9,285 mg/l
Akut crustaceatoxicitet
EC50
21,85 mg/l
72 Pseudokirchneriella
subcapitata
48 Daphnia magna
n-hexan
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen data for blandingen. AOX (mg/l): 0
12.3. Bioakkumulationspotentiale
Der foreligger ingen data for blandingen.
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 7 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
12.6. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.
Andre informationer
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets
beregningsprocedure (1999/45/EF).
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser ved bortskaffelse
Destrueres efter gældende bestemmelser.
Affaldsnummer - overskud
AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede
160504
kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
Klassifiseret som farligt affald.
Affaldsnummer - produktet after brug
AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede
160504
kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
Klassifiseret som farligt affald.
Affaldsnummer - forurenet emballage
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG
150104
BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat
indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Metalemballage
Bortskaffelse af forurenet emballage
Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet
emballage bør behandles som produktet.
PUNKT 14: Transportoplysninger
Landtransport
14.1. UN-nummer:
UN1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
AEROSOLS
14.3. Transportfareklasse(r):
2
Faresedler:
Klassifikationskode:
Særlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Befordringskategori:
Tunnelrestriktionskode:
2.1
5F
190 327 344 625
1L
2
D
Andre relevante oplysninger (Landtransport)
E0
Indenrigsskibstransport
14.1. UN-nummer:
UN1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
AEROSOLS
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 8 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
14.3. Transportfareklasse(r):
2
Faresedler:
Klassifikationskode:
Særlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
2.1
5F
190 327 344 625
1L
Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)
E0
Skibstransport
14.1. UN-nummer:
UN1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
AEROSOLS
14.3. Transportfareklasse(r):
2
14.4. Emballagegruppe:
-
Faresedler:
Marine pollutant:
Særlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
EmS:
2, see SP63
No
63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U
Andre relevante oplysninger (Skibstransport)
E0
Fly transport
UN/ID-nr.:
UN1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
AEROSOLS, flammable
14.3. Transportfareklasse(r):
2.1
Faresedler:
Særlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ) Passenger:
2.1
A145 A167 A803
30 kg G
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:
203
75 kg
203
150 kg
Andre relevante oplysninger (Fly transport )
E0
: Y203
14.5. Miljøfarer
Miljøfarlig:
nej
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø
EU oplysninger om regulering
1999/13/EF (VOC):
VOC-CH: 0,075 kg/150ml (79,4 % w/w)
VOC 1999/13/EG: 79,4 % w/w
Andre informationer
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Oplysninger til direktiv 1999/13/EG om begrænsningen af emissionen af flygtige organiske forbindelser
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012
Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
398 Marderschutz
Trykt dato: 16.11.2012
Side 9 af 9
Katalog-nr.: 04398025AB
(VOC-RL)
National regulativ information
Vandforurenende-klasse (D):
1 - Svagt vandforurenende
PUNKT 16: Andre oplysninger
Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
STEL (EC) Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate
Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3
11
Meget brandfarlig.
12
Yderst brandfarlig.
38
Irriterer huden.
48/20
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
51
Giftig for organismer, der lever i vand.
52/53
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
53
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
62
Mulighed for skade på forplantningsevnen.
65
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
67
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3
H225
Meget brandfarlig væske og damp.
H304
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315
Forårsager hudirritation.
H336
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361f
Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Yderligere information
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for
trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette
sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse.
Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller
forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre
overføres på det ny materiale, der således er fremkomme
(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenorens
sikkerhedsdatablad.)
Revidere-nr.: 1,03
DA
Revideret dato: 18.10.2012