Skema B2 - Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning Amba

VIESMANN
Planlægningsvejledning
VITOCELL
Central brugsvandsopvarmning
med Viessmann varmtvandsbeholdere
5458 297 DK
5/2013
VITOCELL
Varmtvandsbeholdere og
beholderladesystemer
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1.
Dimensionering af anlæg til brugsvandsopvarmning
1.1 Princip ...........................................................................................................................
■ Generelt ....................................................................................................................
■ Uregelmæssigt brugsvandsbehov ............................................................................
■ Konstant brugsvandsbehov ......................................................................................
■ Stort brugsvandsbehov .............................................................................................
■ Beregningsprogram EDIS .........................................................................................
■ Hydraulisk integrering ...............................................................................................
4
4
4
4
4
4
4
2.
Produktinformation
2.1 Produktbeskrivelse .......................................................................................................
■ Vitocell 100-H (type CHA) .........................................................................................
■ Vitocell 300-H (type EHA) .........................................................................................
■ Vitocell 100-V (type CVA) .........................................................................................
■ Vitocell 100-V (type CVW) ........................................................................................
■ Vitocell 300-V (type EVA) .........................................................................................
■ Vitocell 300-V (type EVI) ...........................................................................................
■ Vitocell 100-W (type CUG) ........................................................................................
■ Vitocell 100-L (type CVL) og Vitotrans 222 ...............................................................
■ Vitocell 100-B (type CVB)/Vitocell 100-U (type CVUA) .............................................
■ Vitocell 300-B (type EVB) .........................................................................................
■ Vitocell 340-M/360-M (type SVKA/SVSA) .................................................................
2.2 Oversigt over produktegenskaber .................................................................................
2.3 Korrekt anvendelse af beholdere fra Viessmann ..........................................................
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
3.
Valg af beholdertype
3.1 Valg iht. NL-tal ...............................................................................................................
7
■ Valgdiagram for Vitocell 100 .....................................................................................
8
■ Valgdiagram for Vitocell 300 .....................................................................................
9
■ Valgdiagrammer for beholderladesystem Vitocell 100-L, type CVL, i forbindelse med
Vitotrans 222 ............................................................................................................. 10
3.2 Valg iht. konstantydelse ................................................................................................ 10
■ Tabel til valg af konstantydelse ................................................................................. 11
4.
Dimensionering
4.1 Dimensionering i forhold til kortvarig tapning og DIN 4708-2 .......................................
■ Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i beboelsesejendomme ...
■ Beregning af tappestedydelsen, der skal anvendes, pr. tappested, som der skal
tages højde for ..........................................................................................................
■ Beregning af behovskendetal N ................................................................................
■ Kedeltillæg ZK ...........................................................................................................
■ Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i erhvervsvirksomheder . .
■ Beregning af varmebehov til opvarmning af brugsvand i hoteller, pensioner og institutioner ......................................................................................................................
■ Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i offentlige saunaer .........
■ Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i sportshaller ...................
■ Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme ........................................................................................................................
4.2 Dimensionering iht. konstantydelse ..............................................................................
■ Beregning af den påkrævede varmtvandsbeholder, eksempel 1 (med konstante
fremløbstemperaturer) ..............................................................................................
■ Beregning af den påkrævede varmtvandsbeholder, eksempel 2 (med fast temperaturdifference for varmeforsyneren) ............................................................................
12
12
13
13
15
16
17
17
18
19
19
19
5.
Beholderladesystemer — Vitocell
100-L med Vitotrans 222
5.1 Anvendelse og fordele ..................................................................................................
5.2 Funktionsbeskrivelse af beholderladesystemet ............................................................
■ Drift med glidende fremløbstemperatur ....................................................................
■ Drift med konstant fremløbstemperatur ....................................................................
■ Drift med varmepumpe i forbindelse med ladelanse til brugsvandsopvarmning .......
5.3 Generelle formler til beregning af beholderladesystemet .............................................
5.4 Regneeksempel ............................................................................................................
■ Beregning af beholderstørrelse iht. vandmængde ....................................................
■ Beregning af beholderstørrelse iht. varmemængde ..................................................
21
22
22
22
23
24
24
25
25
6.
Montage — Varmtvandsbeholder
6.1 Tilslutning på brugsvandssiden ....................................................................................
■ Vitocell 100-H og 300-H op til 200 liter volumen .......................................................
■ Vitocell 300-H fra 350 liter volumen ..........................................................................
■ Vitocell 100-V og 300-V ............................................................................................
■ Tilslutning på brugsvandssiden for beholderbatterier med Vitocell 300-H ................
6.2 Cirkulationsledninger ....................................................................................................
25
26
27
27
28
28
2
VIESMANN
VITOCELL
5458 297 DK
20
Indholdsfortegnelse (fortsat)
7.
Montage — Beholderladesystem
6.3 Tilslutning af cirkulationsledning ved beholderbatteri ...................................................
■ Opstilling af Vitocell 100-V og 300-V som beholderbatteri ........................................
■ Opstilling af Vitocell 100-V og 300-V som beholderbatteri ........................................
6.4 Tilslutning på opvarmningssiden ..................................................................................
■ Tilslutning på opvarmningssiden ...............................................................................
■ Tilslutning på opvarmningssiden med returtemperaturbegrænsning ........................
6.5 Følerlommer .................................................................................................................
29
30
30
31
31
35
36
7.1 Integrering på brugsvandssiden ...................................................................................
■ Variant 1 — Beholderladesystem med en Vitocell 100-L og en Vitotrans 222 til glidende fremløbstemperaturer ....................................................................................
■ Variant 2 — Beholderladesystem med flere Vitocell 100-L i parallel kobling og en
Vitotrans 222 til glidende fremløbstemperaturer .......................................................
■ Variant 3 — Beholderladesystem med flere Vitocell 100-L i parallel kobling og en
Vitotrans 222 til konstante fremløbstemperaturer .....................................................
■ Variant 4 — Beholderladesystem med flere Vitocell 100-L i seriekobling og en
Vitotrans 222 til glidende fremløbstemperaturer .......................................................
7.2 Tilslutninger ..................................................................................................................
■ Tilslutning på brugsvandssiden for Vitotrans 222 (tilbehør) i forbindelse med en
Vitocell 100-L ............................................................................................................
■ Tilslutninger på kedelvandssiden ..............................................................................
7.3 Anvendelseseksempler .................................................................................................
■ Beholderladesystemer under forskellige tilslutningsbetingelser ...............................
■ Anvendelseseksempel 1 – Vitocell 100-L med Vitotrans 222 og kedel med Vitotronic
■ Anvendelseseksempel 2 – Vitocell 100-L med Vitotrans 222 og en anden regulering
■ Anvendelseseksempel 3 – Vitocell 100-L med Vitotrans 222 og konstante fremløbstemperaturer .............................................................................................................
37
37
38
39
40
41
41
42
42
42
43
44
45
Bilag
8.1 Spørgeskema til dimensionering af varmtvandsbeholdere ...........................................
■ Varmtvandsbeholder i brugsvandsopvarmningsanlæg .............................................
8.2 Checkliste varmevekslerforespørgsel/-dimensionering ................................................
■ Anvendelsesformål: Vand/vand ................................................................................
8.3 Checkliste varmevekslerforespørgsel/-dimensionering ................................................
■ Anvendelsesformål: Damp/vand ...............................................................................
47
47
49
49
49
49
9.
Stikordsregister
.............................................................................................................................................. 50
5458 297 DK
8.
VITOCELL
VIESMANN
3
Dimensionering af anlæg til brugsvandsopvarmning
1.1 Princip
Generelt
Ved dimensioneringen af brugsvandsopvarmningsanlæg skal der
tages højde for to væsentlige principper: Af hygiejniske årsager skal
brugsvandsopvarmningsanlæggets volumen dimensioneres så lille
som muligt. Af komforthensyn skal det dog være så stort som nødvendigt. Det betyder, at anlægget skal planlægges så nøjagtigt som
muligt.
Rent praktisk gør sig her forskellige faktorer gældende: I beboelsesejendomme foretages dimensioneringen ofte iht. DIN 4708 del 2. I den
forbindelse bestemmes behovskendetallet N ud fra beboer-/brugertallet og samtidighedsfaktorer, hvor der tages højde for det sanitære
udstyr i de enkelte lejligheder/boligenheder.
Uregelmæssigt brugsvandsbehov
For bygninger med uregelmæssigt behov, som f.eks. skoler, erhvervsvirksomheder, hoteller eller sportshaller med bruseanlæg, dimensioneres ofte i forhold til korttidsydelsen/maks. tappemængde i løbet af
10 minutter. Brugsvandsopvarmningsanlægget må i den forbindelse
ikke dimensioneres for stort, og samtidigt skal der tages højde for
brugsvandsopvarmerens opvarmningstid indtil den næste spidsbelastning.
Her er det vigtigt at have kendskab til opvarmnings- og transmissionsydelsen, som står til rådighed, og det skal sikres, at det er muligt
at opvarme tilstrækkeligt brugsvand i tidsrummet mellem spidsbelastningerne.
Konstant brugsvandsbehov
Ved anvendelser, hvor der konstant er brug for varmt brugsvand, som
f.eks. i fødevarevirksomheder eller kurbade, dimensioneres brugsvandsopvarmningsanlægget iht. forbrugerens (konstant ydelse) konstant forestående behov. Herved er varmetransportørens størrelse og
den varmeydelse, som står til rådighed, afgørende.
En dimensionering iht. konstantydelsen er også hensigtsmæssig,
når der skal tages særligt hensyn til opvarmningssystemets returtemperaturer (f.eks. fjernvarmesystemer).
Stort brugsvandsbehov
Det anbefales at dimensionere brugsvandsopvarmningsanlæg både
iht. korttidsydelsen så vel som til konstantydelsen ved særligt store
behov. Dette gør sig især gældende ved beholderladesystemer.
Beregningsprogram EDIS
Med henblik på en sikker dimensionering af brugsvandsopvarmningsanlæg stiller Viessmann softwaren EDIS gratis til rådighed, hvormed
det er muligt at foretage beregninger både for beboelsesejendomme
(iht. DIN 4708-2) og for hoteller, kaserner og erhvervsvirksomheder. I
den forbindelse anvendes forskellige beregningsmetoder, som supplerer hinanden.
Hydraulisk integrering
Ud over dimensioneringen af brugsvandsopvarmningsenheden er den
hydrauliske integrering og driften af det samlede anlæg til brugsvandsopvarmning også af stor betydning for en fejlfri og sikker drift af brugsvandsopvarmningsanlægget.
I første omgang er valget af den korrekte driftstemperatur og udførelsen af cirkulationen samt dennes tilslutning til brugsvandsopvarmningsenheden med henblik på en hygiejnisk drift af brugsvandsopvarmningsanlægget vigtig. De gældende standarder og bestemmelser
i denne forbindelse skal overholdes.
Vær særligt opmærksom på DVGW-arbejdsblad W 551, TRWI (DIN
1988) og den gældende brugsvandforordning (TrinkwV) eller direktiv
98/83/EF fra Europa-Rådet.
5458 297 DK
1
4
VIESMANN
VITOCELL
Produktinformation
2.1 Produktbeskrivelse
Vitocell 100-H (type CHA)
130, 160 og 200 liter volumen, liggende, emaljeret, indvendigt
opvarmet
Liggende varmtvandsbeholder med indvendigt liggende hedeflade.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og omgivet af en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven
vitosilber.
Vitocell 300-H (type EHA)
160, 200, 350 og 500 liter volumen, liggende, af rustfrit stål, indvendigt opvarmet
Liggende varmtvandsbeholder af højtlegeret rustfrit stål med indvendigt liggende hedeflade.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og omgivet af en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven
vitosilber.
Beholderbatterier
Vitocell 300-H med 350 und 500 liter volumen kan vha. forbindelsesrørssæt på brugsvands- og kedelvandssiden på opstillingsstedet kombineres til beholderbatterier (700 l, 1000 l, 1500 l).
Varmtvandsbeholderne leveres som enkelte beholdere. Dette gør indbringningen lettere.
Vitocell 100-V (type CVA)
160, 200 og 300 liter volumen, stående, emaljeret, indvendigt
opvarmet
Stående varmtvandsbeholder med indvendigt liggende hedeflade.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og beklædt med en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven vitosilber eller hvid (Vitocell 100-W).
500, 750 og 1000 liter volumen, stående, emaljeret, indvendigt
opvarmet
Stående varmtvandsbeholder med indvendigt liggende hedeflade.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider, i farven vitosilber. Den
aftagelige isolering leveres separat.
Beholderbatterier
Vitocell 100-V med 300 til 1000 liter volumen kan vha. forbindelsesrørssæt kombineres til beholderbatterier (600 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l,
3000 l). Til beholdere indtil 500 l volumen kan der leveres færdige forbindelsesrørssæt til brugsvands- og kedelvandssiden. Til beholdere
med 750 og 1000 liter volumen skal forbindelsesrørsættene etableres
på opstillingsstedet.
Varmtvandsbeholderne leveres som enkelte beholdere. Dette gør indbringningen lettere.
Vitocell 100-V (type CVW)
390 liter volumen, stående, emaljeret, indvendigt opvarmet
Stående varmtvandsbeholder med stor indvendigt liggende hedeflade, specielt egnet til brugsvandsopvarmning i forbindelse med varmepumper.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider, i farven vitosilber. Den
aftagelige isolering leveres separat.
Vitocell 300-V (type EVA)
130, 160 og 200 liter volumen, stående, af rustfrit stål, udvendigt
opvarmet
Stående varmtvandsbeholder, på brugsvandssiden af højtlegeret rustfrit stål, med udvendigt liggende hedeflade.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og omgivet af en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven
vitosilber.
Vitocell 300-V med 160 og 200 liter volumen kan også leveres i farven
hvid (Vitocell 300-W).
Vitocell 300-V (type EVI)
200 og 300 liter volumen, stående, af rustfrit stål, indvendigt
opvarmet
Stående varmtvandsbeholder af højtlegeret rustfrit stål med indvendigt
liggende hedeflade.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider og omgivet af en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven vitosilber.
Beholderbatterier
Vitocell-V 300 med 300 og 500 liter volumen kan vha. forbindelsesrørssæt på brugsvands- og kedelvandssiden kombineres til beholderbatterier. Færdige forbindelsesrørssæt kan leveres.
Varmtvandsbeholderne leveres som enkelte beholdere. Dette gør indbringningen lettere.
5458 297 DK
500 liter volumen, stående, af rustfrit stål, indvendigt opvarmet
Stående varmtvandsbeholder af højtlegeret rustfrit stål med indvendigt
liggende hedeflade.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider, i farven vitosilber. Den
aftagelige isolering leveres separat.
VITOCELL
VIESMANN
5
2
Produktinformation (fortsat)
Vitocell 100-W (type CUG)
120 og 150 liter volumen, stående, emaljeret, indvendigt opvarmet
Stående varmtvandsbeholder med indvendigt liggende hedeflade;
egner sig specielt til montage under en væghængt olie- eller gaskedel.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og omgivet af en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven
hvid.
Specielle tilslutningssæt til væghængte kedler og forbindelsesrørenes
dækplader kan fås separat.
Vitocell 100-L (type CVL) og Vitotrans 222
500, 750 og 1000 liter volumen, beholderladesystem, emaljeret
Stående varmtvandsbeholder til tilslutning af et eksternt vekslersæt.
Beholder af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Beholderne er isoleret på alle sider, i farven vitosilber. Den aftagelige
isolering leveres separat.
Vitotrans 222
Beholdersæt bestående af pladevarmeveksler med isolering, beholder- og kedelvandspumpe og strengreguleringsventil.
Vitocell 100-B (type CVB)/Vitocell 100-U (type CVUA)
300 liter volumen, stående, emaljeret, til brugsvandsopvarmning
med solvarme
Stående varmtvandsbeholder med to indvendigt liggende hedeflader
til bivalent brugsvandsopvarmning.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og beklædt med en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven vitosilber eller hvid (Vitocell 100-W, type CVB).
Vitocell 100-U (type CVUA) ekstra med påmonteret Solar-Divicon og
solvarmeregulering Vitosolic 100, type SD1, eller solvarmereguleringsmodul, type SM1. Farve vitosilber eller hvid (Vitocell 100-W, type
CVUA).
400 og 500 liter volumen, stående, emaljeret, til brugsvandsopvarmning med solvarme
Stående varmtvandsbeholder med to indvendigt liggende hedeflader
til bivalent brugsvandsopvarmning.
Beholder og hedeflade af stål, korrosionsbeskyttet ved hjælp af Ceraprotect-emaljering og magnesiumanode.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider, i farven vitosilber. Den
aftagelige isolering leveres separat.
Vitocell 100-B, type CVB, 400 l, kan også leveres i farven hvid som
Vitocell 100-W, type CVB.
Vitocell 300-B (type EVB)
300 liter volumen, stående, af rustfrit stål, til brugsvandsopvarmning med solvarme
Stående varmtvandsbeholder af højtlegeret rustfrit stål med to indvendigt liggende hedeflader til bivalent brugsvandsopvarmning.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider med hårdt polyurethanskum og omgivet af en metalkappe, epoxyharpiksbelagt, i farven
vitosilber.
500 liter volumen, stående, af rustfrit stål, til brugsvandsopvarmning med solvarme
Stående varmtvandsbeholder af højtlegeret rustfrit stål med to indvendigt liggende hedeflader til bivalent brugsvandsopvarmning.
Varmtvandsbeholderne er isoleret på alle sider, i farven vitosilber. Den
aftagelige isolering leveres separat.
Vitocell 340-M/360-M (type SVKA/SVSA)
750 og 950 liter
Multivalent kedelvands-bufferbeholder til hygiejnisk brugsvandsopvarmning vha. brugsvandsvekslerforløb med indvendigt liggende
brugsvandsvarmeveksler af højtlegeret flexrør i rustfrit stål. Med solvarmeveksler til brugsvandsopvarmning med solenergi og opvarmningssupplement.
Isoleret på alle side, i farven vitosilber. Den aftagelige isolering leveres
separat.
Vitocell 360-M er desuden udstyret med et ladesystem til inddeling af
solenergien alt efter temperaturen. På den måde står brugsvand
opvarmet vha. solvarme hurtigt til rådighed.
5458 297 DK
2
6
VIESMANN
VITOCELL
Produktinformation (fortsat)
2.2 Oversigt over produktegenskaber
Beholder
Type
Nominelt volumen i l
fra
til
Vitocell 100-H
Vitocell 300-H
Vitocell 100-V
Vitocell 100-V
Vitocell 300-V
Vitocell 300-V
Vitocell 100-W
Vitocell 100-L
Vitocell 100-B
Vitocell 100-U
Vitocell 300-B
Vitocell 340-M
Vitocell 360-M
CHA
EHA
CVA
CVW
EVA
EVI
CUG
CVL
CVB
CVUA
EVB
SVKA
SVSA
130
160
160
390
130
200
120
500
300
300
300
750
750
200
500
1000
390
300
500
150
1000
500
300
500
950
950
Materiale
RustEmalfrit stål jeret
Udførelse
Stål
(buffer)
liggen- stående
de
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Varmevekslere
ophængt
1 varmeveksler
2 varmevekslere
X
X
X
X
X
X
X
Farve
Sep.
vitobrugs- silber
vandsvarmeveksler
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
hvid
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Alle beholdere leveres med en isolering. Liggende og stående beholdere ≤ 300 l nominelt volumen er isoleret med fast skumstof. Stående
beholdere med nominelt volumen > 300 l leveres med en separat isolering.
2.3 Korrekt anvendelse af beholdere fra Viessmann
Udstyret må kun installeres og anvendes i lukkede systemer i henhold
til EN 12828/DIN 1988 og solvarmeanlæg i henhold til EN 12977 under
hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Varmtvandsbeholdere er udelukkende beregnet til lagring og
opvarmning af vand i drikkevandskvalitet og kedelvandsbufferbeholderen udelukkende beregnet til påfyldningsvand i drikkevandskvalitet.
Solkollektorerne kan kun anvendes med varmeoverføringsmedier, der
er godkendt af producenten.
Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær
installation i forbindelse med anlægsspecifikke og tilladte komponenter.
Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert enkelt tilfælde.
Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren
åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse.
Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages ændringer af de
tilladte funktioner for komponenterne i systemet (f.eks. ved direkte
brugsvandsopvarmning i kollektoren).
De lovmæssige bestemmelser, særligt vedrørende brugsvandshygiejne, skal overholdes.
Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end
til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt.
Valg af beholdertype
De detaljerede tekniske data og ydelsestal inklusive diagrammer for
konstantydelse i forbindelse med varmtvandsbeholderen findes i databladene. Følgende tabeller kan anvendes som indledende hjælp til at
foretage et valg.
3.1 Valg iht. NL-tal
5458 297 DK
I overensstemmelse med det beregnede behovskendetal N (se fra
side 12) vælges ydelsestallet NL for varmtvandsbeholderen (NL ≥ N),
som derefter kan søges i den første spalte i de efterfølgende valgdiagrammer. Varmtvandsbeholdere med et tilsvarende ydelsestal er markeret med gråt.
Eksempel:
Brugsvandsopvarmning i et tofamiliehus i forbindelse med et solvarmeanlæg
Behovskendetal N = 2,3 1
VITOCELL
Valg: Vitocell 100-B, 400 l 2 (fra valgdiagram Vitocell 100) eller
Vitocell 300-B, 300 l 2 (fra valgdiagram Vitocell 300).
For denne ydelse er det i den øverste linje nu muligt at aflæse den
nødvendige fremløbstemperatur på 70 °C 3 for Vitocell 100-B,
400 l med et ydelsestal NL = 2,5 eller 80°C 3 for Vitocell 300-B,
300 l, med et ydelsestal NL = 3,5.
Valget af varmtvandsbeholderen skal efterprøves vha. de tekniske
data i databladet.
VIESMANN
7
Valg af beholdertype (fortsat)
Valgdiagram for Vitocell 100
Vitocell 100-H
130-200 l
NL
70 °C
130 l
80 °C
130 l
160 l
160 l
200 l
200 l
90 °C
70°C
80 °C
90 °C
Vitocell 100-B
300-500 l A
70 °C
80 °C
90 °C
300 l
300 l
400 l
400 l
500 l
500 l
Vitocell 100-U
300 l
70 °C
80 °C
90 °C
300 l
300 l
3
130 l
160 l
200 l
300 l
160 l
300 l
2
160 l
160 l
400 l
200 l
200 l
200 l
500 l
300 l
300 l
300 l
390 l
500 l
390 l
390 l
500 l
500 l
750 l
750 l
1000 l
750 l
1000 l
1000 l
1 - 3 Udvalgt eksempel
Øverste varmespiral
A
8
VIESMANN
5458 297 DK
3
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1 2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
Vitocell 100-V
160-1000 l
VITOCELL
Valg af beholdertype (fortsat)
Valgdiagram for Vitocell 300
Vitocell 300-H
160-500 l
NL
70 °C
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
12,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
80 °C
Vitocell 300-B
300 og 500 l
Vitocell 300-V
130-500 l
90 °C
70 °C
80 °C
90 °C
70 °C
80 °C
90 °C
3
130 l EVA
160 l
160 l
160 l EVA
130 l EVA
160 l
200 l EVI
200 l EVA
200 l
300 l
2
130 l EVA
160 l EVA
160 l EVA
300 l
300 l
3
200 l
200 l EVA
500 l
200 l EVI
200 l
200 l EVA/EVI
500 l
500 l
300 l EVI
300 l EVI
350 l
350 l
350 l
300 l EVI
500 l EVI
500 l
500 l EVI
500 l
500 l EVI
500 l
5458 297 DK
1 - 3 Udvalgt eksempel
VITOCELL
VIESMANN
9
Valg af beholdertype (fortsat)
Valgdiagrammer for beholderladesystem Vitocell 100-L, type CVL, i forbindelse med Vitotrans 222
Ydelsestal NL*1
Korttidsydelse (i løbet af 10 min.)*2
3000
250
2500
Varmeydelse i kW, der skal overføres
ved Tsp=60°C
A Vitotrans 222, 80 kW, best.nr. 7453 039
B Vitotrans 222, 120 kW, best.nr. 7453 040
C Vitotrans 222, 240 kW, best.nr. 7453 041
240
220
200
180
0
160
500
140
240
220
200
180
160
140
100
80
60
40
20
0
120
500 liter
50
10
Ydelsestal N
L
1000 liter
750 liter
500 liter
1000
120
100
1000 liter
750 liter
100
1500 (2x750) liter
1500
80
2000 (2x1000) liter
60
150
1500 (2x750) liter
40
3
2000 (2x1000) liter
2000
20
3000 (3x1000) liter
3000 (3x1000) liter
0
200
Korttidsydelse i liter/10 min. ved en tappetemperatur på 45 ºC
300
Varmeydelse i kW, der skal overføres
ved Tsp=60°C
A Vitotrans 222, 80 kW, best.nr. 7453 039
B Vitotrans 222, 120 kW, best.nr. 7453 040
C Vitotrans 222, 240 kW, best.nr. 7453 041
3.2 Valg iht. konstantydelse
Iht. den ønskede opvarmning fra 10 til 45 °C eller fra 10 til 60 °C og
den planlagte fremløbstemperatur vælges den tilsvarende spalte i
efterfølgende tabel. I denne spalte er det muligt at søge den nødvendige konstantydelse (se fra side 19), og beholdertypen kan aflæses
i den første spalte.
Eksempel:
Brugsvandsopvarmning fra 10 til 60 °C,
fremløbstemperatur på 70 °C 1
Nødvendig konstantydelse: 20 kW 2, emaljeret beholder, sidestillet
i den første spalte 3: Vitocell 100-V 200 l eller Vitocell 100-V 300 l
Valget af den egnede varmtvandsbeholder foretages nu vha. de tekniske data og diagrammerne for konstantydelse i databladene for
Vitocell.
Bemærk
Den angivne konstantydelse opnås kun, hvis varmeforsynerens nominelle varmeydelse er større end konstantydelsen.
Ved planlægning med den angivne eller beregnede konstantydelse
skal der tages højde for en tilsvarende pumpe.
Ydelsestallet NL ændrer sig med beholdertemperaturen Tsp.
Vejledende værdier: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL, Tsp = 55 °C → 0,75 × NL, Tsp = 50 °C → 0,55 × NL, Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.
*2 Korttidsydelsen i løbet af 10 min. ændrer sig med beholdertemperaturen Tsp.
Vejledende værdier: Tsp = 60 °C → 1,0 × korttidsydelse, Tsp = 55 °C → 0,75 × korttidsydelse, Tsp = 50 °C → 0,55 × korttidsydelse,
Tsp = 45 °C → 0,3 × korttidsydelse.
10
VIESMANN
VITOCELL
5458 297 DK
*1
Valg af beholdertype (fortsat)
Tabel til valg af konstantydelse
Fremløbstemperatur
Vitocell 100-H, 130 l, type CHA
Liggende varmtvandsbeholdere
Varmtvandsbeholdere til væghængte kedler
Konstantydelse for brugsvandsopvarmning
fra 10 til 60 °C
90 °C
80 °C
70 °C
1
27 kW
20 kW
14 kW
Bivalente varmtvandsbeholdere
A
90 °C
fra 10 til 45 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
28 kW
23 kW
19 kW
14 kW
—
Vitocell 100-H, 160 l, type CHA
32 kW
24 kW
17 kW
33 kW
28 kW
22 kW
16 kW
—
Vitocell 100-H, 200 l, type CHA
38 kW
29 kW
19 kW
42 kW
32 kW
26 kW
18 kW
—
Vitocell 300-H, 160 l, type EHA
28 kW
23 kW
15 kW
32 kW
28 kW
20 kW
14 kW
—
Vitocell 300-H, 200 l, type EHA
33 kW
25 kW
17 kW
41 kW
30 kW
23 kW
16 kW
—
Vitocell 300-H, 350 l, type EHA
70 kW
51 kW
34 kW
80 kW
64 kW
47 kW
33 kW
—
Vitocell 300-H, 500 l, type EHA
82 kW
62 kW
39 kW
97 kW
76 kW
55 kW
38 kW
—
Vitocell 100-W, 120 l, type CUG
—
—
—
—
24 kW
—
—
—
Vitocell 100-W, 150 l, type CUG
—
—
—
—
24 kW
—
—
—
Vitocell 100-V, 160 l, type CVA
36 kW
28 kW
19 kW
40 kW
32 kW
25 kW
9 kW
—
Vitocell 100-V, 200 l, type CVA
36 kW
28 kW
40 kW
32 kW
17 kW
9 kW
—
Vitocell 100-V, 300 l, type CVA
45 kW
34 kW
19 kW
2
23 kW
53 kW
44 kW
23 kW
18 kW
—
Vitocell 100-V, 500 l, type CVA
53 kW
44 kW
33 kW
70 kW
58 kW
32 kW
24 kW
—
Vitocell 100-V, 750 l, type CVA
102 kW
77 kW
53 kW
123 kW
99 kW
53 kW
28 kW
—
Vitocell 100-V, 1000 l, type CVA
121 kW
91 kW
61 kW
136 kW
111 kW
59 kW
33 kW
—
Vitocell 100-V, 390 l, type CVW
98 kW
78 kW
54 kW
109 kW
87 kW
77 kW
48 kW
26 kW
Vitocell 300-V, 130 l, type EVA
32 kW
25 kW
16 kW
37 kW
30 kW
22 kW
13 kW
9 kW
Vitocell 300-V, 160 l, type EVA
36 kW
28 kW
19 kW
40 kW
32 kW
24 kW
15 kW
10 kW
Vitocell 300-V, 200 l, type EVA
57 kW
43 kW
25 kW
62 kW
49 kW
38 kW
25 kW
12 kW
Vitocell 300-V, 200 l, type EVI
63 kW
48 kW
29 kW
71 kW
56 kW
44 kW
24 kW
13 kW
Vitocell 300-V, 300 l, type EVI
82 kW
59 kW
41 kW
93 kW
72 kW
52 kW
30 kW
15 kW
Vitocell 300-V, 500 l, type EVI
81 kW
62 kW
43 kW
96 kW
73 kW
56 kW
37 kW
18 kW
Vitocell 100-U, 300 l, type
CVUA
Vitocell 100-B, 300 l, type CVB
23 kW
20 kW
15 kW
31 kW
26 kW
20 kW
15 kW
11 kW
23 kW
20 kW
15 kW
31 kW
26 kW
20 kW
15 kW
11 kW
Vitocell 100-B, 400 l, type CVB
36 kW
27 kW
18 kW
42 kW
33 kW
25 kW
17 kW
10 kW
Vitocell 100-B, 500 l, type CVB
36 kW
30 kW
22 kW
47 kW
40 kW
30 kW
22 kW
16 kW
Vitocell 300-B, 300 l, type EVB
74 kW
54 kW
35 kW
80 kW
64 kW
45 kW
28 kW
15 kW
Vitocell 300-B, 500 l, type EVB
74 kW
54 kW
35 kW
80 kW
64 kW
45 kW
28 kW
15 kW
3
Stående varmtvandsbeholdere
Konstantydelse for brugsvandsopvarmning
5458 297 DK
1 - 3 Udvalgt eksempel
Øverste varmespiral
A
VITOCELL
VIESMANN
11
3
Dimensionering
4.1 Dimensionering i forhold til kortvarig tapning og DIN 4708-2
For beboelsesejendomme beregnes brugsvandsbehovet vha.
behovskendetallet N. Beregningsmetoden er fastlagt i DIN 4708-2 og
beskrives i det efterfølgende. Vha. behovskendetallet N vælges en
beholder med et tilsvarende ydelsestal NL (NL ≥ N).
Ydelsestallet NL for en varmtvandsbeholder kan også betegnes som
korttidsydelse i løbet af 10 min. Iht. denne „kortvarige tapning” dimensioneres anlæg til brugsvandsopvarmning, når en bestemt mængde
varmt brugsvand skal være til rådighed inden for et kort tidsrum, og
der derefter er et længere tidsrum til rådighed til opvarmning, som
f.eks. i erhvervsvirksomheder eller skoler (spidsbelastning). Korttidsydelsen i løbet af 10 min. bestemmes næsten udelukkende ud fra den
lagrede vandmængde (volumen).
Beregningsprogram EDIS/DIN 4708-2
Dimensioneringen af varmtvandsbeholdere kan også foretages ved
hjælp af EDIS-beregningsprogrammet. Programmet foretager dimensionering af varmtvandsbeholdere baseret på DIN 4708 for lejligheder
og indeholder forskellige beregningsmetoder for hoteller, køkkener og
restauranter, sygehuse, plejehjem, campingpladser, sportshaller
osv.
Viessmann beregningsprogrammet „EDIS” kan De få på forespørgsel
hos den lokale salgsafdeling.
Ydelsestallet NL og maks. konstantydelse for varmtvandsbeholdere
angives i tabellerne fra side 8. De detaljerede tekniske data og ydelsestal findes i diagrammerne for konstantydelse i databladene for den
pågældende varmtvandsbeholder.
Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i beboelsesejendomme
Grundlaget er her DIN 4708 (centrale vandopvarmningsanlæg), del
2.
Til behovsberegningen er følgende oplysninger nødvendige
a) Alle sanitære installationer på alle etager (ud fra bygningstegningen eller i henhold til arkitektens eller bygherrens oplysninger)
b) Antallet af opholdsrum (værelsesantal) uden sekundære rum som
køkken, entré, gang, bad og depotrum (ud fra bygningstegningen
eller i henhold til arkitektens eller bygherrens oplysninger)
c) Antallet af personer pr. lejlighed (beboertal).
Hvis antallet af personer pr. lejlighed ikke kendes, kan der via
værelsesantallet r i den pågældende lejlighed beregnes et statistisk beboertal p ved hjælp af tabel 1.
Beboertal p
2,0*3
2,0*3
2,0*3
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,3
4,6
5,0
5,4
5,6
Beregning af tappestederne, der skal tages højde for ved behovsberegningen
Tappestederne, som der skal tages højde for ved behovsberegningen,
kan afhængigt af faciliteterne i lejligheden (standard- eller komfortfaciliteter) aflæses i tabellerne 2 eller 3.
Beregning af beboertal p
Hvis antallet af personer pr. lejlighed ikke kan fastlægges, kan
beboertallet p findes i denne tabel.
Tabel 2 – Lejlighed med standardfaciliteter
Eksisterende faciliteter pr. lejlighed
Rum
Udstyr
Bad
1 badekar 140 l (iht. tabel 4, nr. 1, på side 13)
eller
1 brusekabine med/uden blandingsbatteri og standardbruser
1 vaskebord
Køkken
1 køkkenvask
*3
12
Skal der tages højde for ved behovsberegningen
1 badekar 140 l (iht. tabel 4, nr. 1, på side 13)
Lades ude af betragtning
Lades ude af betragtning
Hvis der i beboelsesejendommen, der skal forsynes, overvejende findes 1- og/eller 2-værelseslejligheder, skal beboertallet p forhøjes med
0,5 for disse lejligheder.
VIESMANN
VITOCELL
5458 297 DK
4
DIN 4708 gælder som grundlag for en ensartet beregning af varmebehovet for centrale brugsvandsopvarmningsanlæg i beboelsesejendomme.
Begrebet boligenhed er blevet defineret til behovsberegningen:
Boligenheden er en lejlighed, der er udregnet ud fra statistiske værdier,
hvor behovskendetallet N = 1:
■ Værelsesantal r = 4 rum
■ Beboertal p = 3,5 personer
■ Tappestedydelse wv = 5820 Wh/tapning for et karbad
Tabel 1
Værelsesantal r
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
Dimensionering (fortsat)
Tabel 3 – Lejlighed med komfortindretning
Eksisterende faciliteter pr. lejlighed
Rum
Udstyr
Bad
Badekar*4
Brusekabine*4
Skal der tages højde for ved behovsberegningen
Som eksisterer iht. tabel 4, nr. 2 til 4
Som eksisterer, inklusive evt. ekstraudstyr iht. tabel 4, nr. 6 eller
7, hvis det ud fra monteringen er muligt med en samtidig anvendelse*5
Lades ude af betragtning
Lades ude af betragtning
Lades ude af betragtning
Pr. gæsteværelse: Som eksisterer, iht. tabel 4, nr. 1 til 4, med
50 % af tappestedydelsen wv
Som eksisterer, inkl. evt. ekstraudstyr iht. tabel 4, nr. 5 til 7, med
100 % af tappestedydelsen wv
Vaskebord*4
Bidet
Køkken
1 køkkenvask
Gæstevæ- Badekar
relser
eller
Brusekabine
Vaskebord
Med 100 % af tappestedydelsen wv iht. tabel 4*6
Bidet
Med 100 % af tappestedydelsen wv iht. tabel 4*6
Beregning af tappestedydelsen, der skal anvendes, pr. tappested, som der skal tages højde for
Den pågældende tappestedydelse wv for de tappesteder, der skal
anvendes til beregningen af behovskendetallet N, kan aflæses i tabel
4.
Tabel 4 – Tappestedydelse wv
Nr.
Sanitær installation eller tappested
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Forkortelse iht. DIN
Badekar
NB1
Badekar
NB2
Lille badekar og badekar med trin
KB
Stort badekar (1800 mm × 750 mm)
GB
Brusekabine*7 med blandingsbatteri og økonomisk bruser BRS
Brusekabine*7 med blandingsbatteri og standardbruser*9 BRN
BRL
Brusekabine*7 med blandingsbatteri og luksusbruser*10
Vaskebord
WT
Bidet
BD
Håndvask
HT
Køkkenvask
SP
Tapningsmængde pr. anvendelse eller nytteindhold i l
140
160
120
200
40*8
90*8
180*8
17
20
9
30
Tappestedydelse wv pr.
tapning i Wh
5820
6510
4890
8720
1630
3660
7320
700
810
350
1160
For badekar, hvis nyttevolumen afviger betydeligt, skal tappestedydelsen wv beregnes iht. formlen wv = c × V × ΔT i Wh og indsættes i
beregningen (ΔT = 35 K).
Beregning af behovskendetal N
Inden for rammerne af beregningen af varmebehovet for varmt brugsvand til alle boliger, der skal forsynes, foretages en omregning til varmebehovet for varmt brugsvand til boligenheden.
For boligenheden er der blevet fastlagt følgende kendetegn:
1. Værelsesantal r = 4 rum
2. Beboertal p = 3,5 personer
3. Tappestedydelse wv = 5820 Wh (for et karbad)
Varmebehovet til brugsvand i boligenheden 3,5 personer × 5820 Wh
= 20370 Wh svarer til et behovskendetal N = 1
N = Summen af varmebehovet til brugsvand i alle lejligheder, der skal
forsynes med brugsvand, delt med brugsvand til boligenheden
N=
Σ(n · p · v · wv)
3,5 · 5820
=
Σ(n · p · v · wv)
20370
n
p
v
wv
=
=
=
=
Lejlighedsantal for ens lejligheder
Beboertal pr. ens lejlighed
Antal ens tappesteder pr. ens lejlighed
Tappestedydelse i Wh
(n p v wv) skal beregnes for alle tappesteder, der skal tages højde
for, i alle ens lejligheder.
Størrelse, der afviger fra standardfaciliteterne.
Såfremt der ikke findes noget badekar, foretages beregningen som ved normalindretningen med et badekar i stedet for en brusekabine (se
tabel 4, nr. 1), med mindre brusekabinens tappestedydelse overstiger badekarrets (f.eks. luksusbruser).
Hvis der findes flere forskellige brusekabiner, regnes der med mindst et badekar i stedet for brusekabinen med den højeste tappestedydelse.
*6 Såfremt der ikke hører et badekar eller en brusekabine med til gæstebadeværelset.
*7 Skal der kun tages højde for, hvis badekar og brusekabine er rumligt adskilt, dvs. hvis en samtidig brug er mulig.
*8 Svarer til en benyttelsestid på 6 min.
*9 Armatur-gennemstrømningsklasse A iht. EN 200.
*10 Armatur-gennemstrømningsklasse C iht. EN 200.
*4
5458 297 DK
*5
VITOCELL
VIESMANN
13
4
Dimensionering (fortsat)
Ved hjælp af det beregnede behovskendetal N kan den nødvendige
varmtvandsbeholder med tilsvarende kedelvands-fremløbstemperatur nu vælges ud fra tabellerne på siderne 8 og 9. I den forbindelse
skal der vælges en varmtvandsbeholder, hvis NL-tal mindst er lig N.
Behovskendetallet N er identisk med antallet af boligenheder, der findes i byggeprojektet.
Dette tal svarer ikke nødvendigvist til antallet af lejligheder.
Antallet af de lejligheder, der har samme faciliteter, som er angivet i
tabel 5, samt værelsesantallet og faciliteterne, er aflæst i bygningstegningen.
Beboertallet p blev beregnet ud fra værelsesantallet r vha. tabel 1 på
side 12.
Tappestederne, der skal påregnes til dimensioneringen, blev beregnet
vha. tabel 2 på side 12 og tabel 3 på side 13.
Eksempel:
Til et planlagt boligbyggeri skal brugsvandopvarmningsanlægget
dimensioneres ved hjælp af behovskendetallet N.
Værelsesantal
r
Beboertal
p
Lejlighedens indretning
Antal, betegnelse
4
1,5
2,0
10
3
2,7
2
4
3,5
4
4
3,5
5
5
4,3
1 brusekabine med standardbruser
1 vaskebord i badet
1 vask i køkkenet
1 badekar 140 l
1 vaskebord i badet
1 vask i køkkenet
1 brusekabine med blandingsbatteri og
luksusbruser
1 brusekabine med standardbruser
(rumligt adskilt)
1 vaskebord i badet
1 vask i køkkenet
1 badekar 160 l
1 brusekabine med luksusbruser i et
særskilt rum
1 vaskebord i badet
1 bidet
1 vask i køkkenet
1 badekar 160 l
1 vaskebord i badet
1 bidet
1 badekar, 140 l, i gæsteværelset
1 vaskebord i gæsteværelset
1 vask i køkkenet
Skal anvendes ved behovsberegningen
Tappestedsantal, betegnelse
Iht. tabel 2 på side 12
1 brusekabine (BRN)
Iht. tabel 2 på side 12
1 badekar (NB1)
Iht. tabel 3 på side 13
1 brusekabine (BRL)
Iht. tabel 3 på side 13
1 badekar (NB2)
1 brusekabine (BRL)
Iht. tabel 3 på side 13
1 badekar (NB2)
1 badekar (NB1) med 50 % tappestedydelsen wv
1 vaskebord (WT)
1 bidet (BD)
Formular til beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i beboelsesejendomme
Behovsberegning for centralt forsynede lejligheder
Projekt-nr.:
Blad-nr.:
Beregning af behovskendetallet N til bestemmelse af kedlens størrelse
Projekt
Beboertal p i henhold til de statistiske værdier i tabel 5 på side 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lejligheds- VærelsesLejligheds- Beboertal
Tappesteder, som der skal tages højgrupperantal
antal
de for (pr. lejlighed)
nes løben- r
n
p
n p
Tappested- Forkortel- Tappested- v · wv
n · p · v · wv
de numre
stal
se
ydelse
i Wh
i Wh
v
wv
i Wh
1
1,5
4
2,0
8,0
1 NB1
5820
5820
46560
2
3,0
10
2,7 27,0
1 NB1
5820
5820
157140
3
4,0
2
3,5
7,0
1 BRL
7320
7320
51240
1 BRN
3660
3660
25620
4
4,0
4
3,5
4,0
1 NB2
6510
6510
91140
1 BRL
7320
7320
102480
5
5,0
5
4,3 21,5
1 NB2
6510
6510
139965
(0,5) NB1
5820
5820
62565
11
Bemærkninger
NB1 til BRN
50 % wv iht.
tab. 3 på side 13
5458 297 DK
4
Tabel 5
Lejlighedsantal
n
14
VIESMANN
VITOCELL
Dimensionering (fortsat)
Behovsberegning for centralt forsynede lejligheder
Projekt-nr.:
Blad-nr.:
Σ (n · p · v · wv) = 676710 Wh
Σ ni = 25
N=
Σ(n · p · v · wv) 676710
=
= 33,2
3,5 · 5820
20370
Vha. det beregnede behovskendetal N = 33,2 kan den nødvendige
varmtvandsbeholder ved en eksisterende kedelvands-fremløbstemperatur (f.eks. 80 ºC) og en beholdertemperatur på 60 ºC nu vælges
ud fra tabellerne i de enkelte datablade:
I den forbindelse skal der vælges en varmtvandsbeholder, hvis NL-tal
mindst er lig det beregnede behovskendetal N.
Bemærk
Ydelsestallet NL ændrer sig afhængigt af følgende størrelser:
■ Fremløbstemperatur
■ Beholdertemperatur
■ Tilført eller overført ydelse
Ved afvigende driftsbetingelser skal der foretages en korrektion af
ydelsestallet NL i forhold til de værdier, der er angivet i tabellerne i de
enkelte datablade.
Mulige varmtvandsbeholdere:
■ Fra valgdiagrammet fra side 9 og databladet for Vitocell 300-H:
Vitocell 300-H med 700 l volumen (NL = 35) som beholderbatteri
bestående af 2 × Vitocell 300-H hver med 350 l volumen
■ Fra valgdiagram fra side 9 og databladet for Vitocell 300-V:
Vitocell 300-V med 600 l volumen (NL = 38) som beholderbatteri
bestående af 2 × Vitocell 300-V hver med 300 l volumen
Valgt varmtvandsbeholder:
2 × Vitocell 300-V, med hver 300 l volumen.
Kedeltillæg ZK
I henhold til DIN 4708-2 eller VDI 3815 skal en kedels nominelle varmeydelse forøges med kedeltillægget ZK for brugsvandsopvarmningen (se tabel 6).
Overhold oplysningerne i DIN/VDI.
I DIN 4708 stilles tre væsentlige krav til varmeforsyningens nominelle varmeydelse:
Krav 1
Ydelsestallet skal mindst være lige så stort som eller større end
behovskendetallet:
NL ≥ N
Krav 2
Varmtvandsbeholderen er kun i stand til at opnå det ydelsestal NL, som
er angivet af producenten, hvis kedlens nominelle varmeydelse ²K
eller ΦK er større eller mindst lig konstantydelsen:
²K ≥ ²D eller ΦK ≥ ΦD
Krav 3
Kedelanlæg, der både anvendes til centralvarme og brugsvandsopvarmning, skal udover den nominelle varmelast ΦHL Geb. for kedelanlæg i bygninger, der er beregnet iht. EN 12831 (hidtil DIN 4701), være
i stand til at frembringe den ekstra ydelse ZK:
ΦK ≥ ΦHL Geb. + ZK
På basis af DIN 4708-2 beregnes der vha. VDI 3815 et tillæg til kedlens
nominelle varmeydelse afhængigt af behovskendetallet N og en minimumbeholderkapacitet (se tabel 6).
I praksis har det vist sig at være en fordel at tage hensyn til kedeltillægget i henhold til følgende formel:
ΦK ≥ ΦHL Geb. · ϕ + ZK
ϕ = Faktor for udnyttelse af ejendomsopvarmningen (opvarmning af
alle rum)
5458 297 DK
Antal lejligheder pr. bygning
indtil 20
21 til 50
> 50
VITOCELL
ϕ
1
0,9
0,8
Tabel 6 – Kedeltillæg ZK
Behovskendetal N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
40
50
60
80
100
120
150
200
240
300
4
Kedeltillæg ZK
i kW
3,1
4,7
6,2
7,7
8,9
10,2
11,4
12,6
13,8
15,1
17,3
19,5
21,7
23,9
26,1
28,2
30,4
32,4
34,6
36,6
46,7
56,7
66,6
85,9
104,9
124,0
152,0
198,4
235,2
290,0
Bemærk
I bygninger med meget lav varmelast ΦHL Geb. skal det kontrolleres, om
varmeforsynerens ydelse inkl. tillægget ZK for det valgte ydelsestal er
tilstrækkeligt. Evt. skal der vælges en større varmtvandsbeholder.
VIESMANN
15
Dimensionering (fortsat)
Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i erhvervsvirksomheder
Tabel 7 – Almindelige arbejdsbetingelser*11
Aktivitet
Påkrævede rengø- Opdeling af rengøringssteder pr. 100 ringssteder
brugere
Vaskesteder/bruseanlæg
Lidt tilsmudsende
15
–/–
Moderat tilsmudsende 20
2/1
Stærkt tilsmudsende
25
1/1
2. Dimensionering af brugsvandsopvarmningsanlæg
Dimensioneringen af brugsvandsopvarmningsanlægget forklares ved
hjælp af efterfølgende eksempel.
Eksempel:
Antallet af beskæftigede i det største skiftehold:
Arbejdstid:
Arbejdets type:
4
Nødvendig brugsvandstemperatur:
Beholdertemperatur:
Koldtvandstemperatur:
Kedelvands-fremløbstemperatur:
150 personer
2-holds-skift
Moderat tilsmudsende
35 til 37ºC
60 ºC
10 ºC
90 ºC
Beregning af brugsvandsbehovet
I tabel 7 kan der for moderat tilsmudsende arbejde aflæses et antal på
20 rengøringsstedet pr. 100 beskæftigede. Opdelingen af rengøringssteder i vaske- og bruseanlæg foretages i forholdet 2:1.
For 150 beskæftigede er behovet for rengøringssteder på 20 vaskesteder og 10 bruseanlæg.
Tabel 8 – Forbrugsværdier for vaske- og bruseanlæg ved en
brugsvandstemperatur på 35 til 37 ºC
Forbrugsenhed
BrugsvandBenyttelBrugsindhold i l/
sestid i min vandsformin
brug pr. benyttelse i l
Vaskeborde med ud5 til 12
3 til 5
30
løbsventil
Vaskeborde med bru3 til 6
3 til 5
15
seudløb
Runde vaske til 6 perCa. 20
3 til 5
75
soner
Runde vaske til 10 per- Ca. 25
3 til 5
75
soner
Bruseanlæg uden om- 7 til 12
50
5 til 6*12
klædningskabine
Bruseanlæg med om7 til 12
80
10 til 15*13
klædningskabine
Antagelse:
Vaskestederne (vaskebord med bruseudløb) anvendes af 120
beskæftigede (6 gange i træk) og bruseanlæggene (bruser uden
omklædningskabiner) af 30 beskæftigede (3 gange i træk).
Ved hjælp af tabel 8 fås følgende påkrævede brugsvandsmængde:
a) Brugsvandsbehov til vaskestederne: 120 × 3,5 l/min × 3,5 min =
1470 l
b) Brugsvandsbehov til bruserne: 30 × 10 l/min × 5 min = 1500 l
Resultatet af a) og b) er et samlet brugsvandsbehov på 2970 l med en
vandtemperatur på ca. 36 ºC i løbet af en benyttelsestid på ca. 25
min.
Ved omregning til en udløbstemperatur på 45 ºC er resultatet følgende
værdi:
V(45°C) = V(36°C) ·
= 2970 ·
ΔT(36°C – 10°C)
ΔT(45°C – 10°C)
26
= 2206 l
35
Da der mellem skifteholdene er 8 timer til rådighed til at opvarme
varmtvandsbeholderen igen, skal beholdervolumen dimensioneres til
lagring. Hertil anvendes oplysningerne om korttidsydelsen (ydelse i
løbet af 10 minutter) i tabellerne i de enkelte datablade for varmtvandsbeholdere.
I den pågældende tabel i databladet for Vitocell 300-V findes i linjen
kedelvands-fremløbstemperatur = 90 ºC ved Vitocell 300-V med 500
l volumen korttidsydelsen på 10/45 ºC med 627 l/10 min.
Antal varmtvandsbeholdere n = beregnet totalvolumen/valgt korttidsydelse (i løbet af 10 min.) for den enkelte beholder
n=
2206
= 3,5 stk.
627
Valgt varmtvandsbeholder:
4 × Vitocell 300-V, med hver 500 l volumen.
Beregning af den påkrævede varmeydelse
Til opvarmning af varmtvandsbeholderen er der 7,5 timer til rådighed.
Deraf følger en minimal tilslutningseffekt (kedlens varmeydelse) på:
²A = ΦA =
=
c · V · ΔTA
ZA
1 · 2000 · 50
= 15,5 kW
860 · 7,5
²A eller ΦA = Min. tilslutningseffekt til opvarmning af beholderen i kW
V=
Valgt beholdervolumen i l
c=
1 kWh
Spec. varmekapacitet 860 l · K
ΔTA =
Temperaturdifference mellem beholdertemperatur og
koldtvandstemperatur
(60 ºC – 10 ºC) = 50 K
ZA =
Opvarmningstid i h
Erfaringer har vist, at der normalt vælges en opvarmningstid på ca. 2
timer.
Dette betyder for overstående eksempel, at kedlen samt beholderladepumpen (påkrævet kedelvandmængde) skal dimensioneres til en
opvarmningsydelse på ca. 60 kW.
5458 297 DK
1. Behovsberegning
Antallet af rengøringssteder (vaske- og bruseanlæg) skal planlægges
afhængigt af virksomhedstypen (se hidtidige DIN 18228, blad 3, side
4).
For hver 100 brugere (beskæftigede i det største skiftehold) er der
brug for de rengøringsanlæg, der er angivet i tabel 7.
*11 I
virksomheder med usædvanlige arbejdsbetingelser er der brug for 25 rengøringssteder/100 brugere.
uden omklædning.
*13 Brusetid fra 5 til 8 minutter, resterende tid omklædning.
*12 Brusetid
16
VIESMANN
VITOCELL
Dimensionering (fortsat)
Beregning af varmebehov til opvarmning af brugsvand i hoteller, pensioner og institutioner
Ved beregningen af brugsvandsbehovet skal forbrugsstederne i alle
værelser kendes.
I den forbindelse skal der kun tages højde for det største forbrugssted
pr. enkelt- eller dobbeltværelse.
■ Kedelvands-fremløbstemperatur = 80 ºC
■ Ønsket opvarmningstid for varmtvandsbeholderen 1,5 timer
■ Spidsbelastningens varighed 1,5 timer
Varmebehov til brugsvandsopvarmningen
Tabel 9 – Tappestedydelse pr. forbrugssted ved en brugsvandstemperatur på 45 ºC
Forbrugssted TapningsTappestedydelse Qh maks.
mængde pr. benyttelse i l
pr. enkeltværel- pr. dobbeltvæse i kWh
relse i kWh
Badekar
170
7,0
10,5
Brusekabine
70
3,0
4,5
Vaskebord
20
0,8
1,2
Værelsestype
Faciliteter (tappested)
Enkeltværelse:
Beregning af det påkrævede beholdervolumen
Qh maks. = Tappestedydelse pr. tappested i kWh
n=
Antal værelser med samme tappestedydelse
ϕn =
Benyttelsesfaktor (samtidighed) kan anvendes under visse
betingelser:
Badekar
5
Brusekabine
10
Vaskebord
5
Badekar
5
Brusekabine
20
Vaskebord
5
Σ (n · Qh maks.) = 217,50
V=
Værelsesantal
ϕn*14
1 til 15
1
16 til 36
0,9 til 0,7
35 til 75
0,7 til 0,6
76 til 300
0,6 til 0,5
Dobbeltværelse:
=
n
Qh maks. n × Qh maks.
i kWh
i kWh
7,0
35,00
3,0
30,00
0,8
4,00
10,5
52,50
4,5
90,00
1,2
6,00
860 · Σ(n · Qh maks.) · φn · φ2 · ZA
(ZA + ZB ) · (Ta – T e) · a
860 · 217,5 · 0,65 · 1 · 1,5
(1,5 + 1,5) · (60 – 10) · 0,8
= 1520 l
ϕ2 = Levestandardsfaktor
Afhængigt af hotelkategorien kan følgende anvendes som overslag:
Valgte varmtvandsbeholdere:
3 × Vitocell 300-H med hver 500 l volumen
eller
3 × Vitocell 300-V med hver 500 l volumen
Hotelkategori
ϕ2
Beregning af den påkrævede opvarmningsydelse
Normal
God
1,0
Høj
1,1
1,2
ZA = Opvarmningstid i h
Opvarmningstiden er afhængig af den nominelle varmeydelse,
der er til rådighed til brugsvandsopvarmningen. Afhængigt af
kedlens nominelle varmeydelse kan ZA vælges mindre end 2
timer.
ZB = Brugsvandsspidsbelastningens varighed i h.
Antagelse 1 til 1,5 h
V = Varmtvandsbeholderens volumen i l
Ta = Beholdertemperatur i ºC
Te = Koldtvandstemperatur i ºC
a = 0,8; tager højde for beholderens ladetilstand
Eksempel:
Hoteldrift med 50 værelser (30 dobbeltværelser og 20 enkeltværelser)
■ Enkeltværelsernes faciliteter:
5 enkeltværelser med badekar, brusekabine og vaskebord
10 enkeltværelse med brusekabine og vaskebord
5 enkeltværelser med vaskebord
■ Dobbeltværelsernes faciliteter:
5 dobbeltværelser med badekar og vaskebord
20 dobbeltværelser med brusekabine og vaskebord
5 dobbeltværelser med vaskebord
²=Φ=
=
4
V · c · (Ta – T e)
ZA
1500 · (60 – 10)
= 58 kW
860 · 1,5
² eller Φ = Opvarmningsydelse i kW
V
= Valgt indhold i l
c
1 kWh
860
l·K
= Spec. varmekapacitet
Ta
= Beholdertemperatur i ºC
Te
= Koldtvandstemperatur i ºC
ZA
= Opvarmningstid i h
Dermed er kedlen og beholderladepumpen dimensioneret til den
påkrævede opvarmningsydelse.
For også at sikre en tilstrækkelig opvarmning af bygningen om vinteren
skal denne varmemængde lægges til varmelasten.
5458 297 DK
Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i offentlige saunaer
Antagelse:
Saunaen bruges af 15 personer/h.
I den forbindelse står der 5 brusekabiner med 12 l/min. til rådighed,
dvs. brusekabinerne anvendes 3 gange efter hinanden. Ved en brusetid på 5 min. fås som resultat heraf et brugsvandsbehov på 60 l pr.
anvendelse.
Bygningens varmebehov udgør ²N = ΦHL Geb. = 25 kW.
For at sikre brugsvandsopvarmningen er der to forhold, der skal overholdes:
*14 For
a) Tilstrækkeligt beholdervolumen (dimensionering i forhold til korttidsydelsen).
b) Kedelstørrelsen skal dimensioneres, så brugsvandsopvarmningen
og ²N er sikret.
Vedr. a)
Beregning af beholdervolumenet:
15 personen à 60 l = 900 l med 40 ºC ved brugsvandsudløbet.
Beholdertemperaturen er 60 ºC.
kurhoteller, messehoteller eller lignende anlæg bør der vælges en benyttelsesfaktor på ϕn = 1.
VITOCELL
VIESMANN
17
Dimensionering (fortsat)
Da der skal monteres en lavtemperaturkedel, skal korttidsydelsen
beregnes ved en kedelvands-fremløbstemperatur på 70 ºC; se de
pågældende tabeller i databladene for de enkelte varmtvandsbeholdere.
Ved omregning til en udløbstemperatur på 45 ºC er resultatet:
V(45°C) = V(40°C) ·
= 900 ·
ΔT(40°C – 10°C)
ΔT(45°C – 10°C)
30
= 771 l
35
Forslag: 2 Vitocell 300-V hver med 300 l volumen med en korttidsydelse på 375 l pr. beholder og 698 l som beholderbatteri (brugsvandstemperatur 45 ºC).
Vedr. b)
Påkrævet kedelstørrelse
Da badningen gentager sig hver time, skal det valgte beholdervolumen
opvarmes på min. 1 time. Den nødvendige varmemængde beregnes
som vist nedenfor:
²A = ΦA =
=
²A eller ΦA = Min. tilslutningseffekt til opvarmning af beholderen i kW
VSp. =
Indhold i l
ΔTA =
Temperaturdifference mellem beholdertemperatur og
koldtvandstemperatur
c=
1 kWh
Spec. varmekapacitet 860 l · K
ZA =
Opvarmningstid i h
For også at sikre en tilstrækkelig opvarmning af bygningen om vinteren
skal denne varmemængde lægges til varmelasten. Dette tillæg er tilladt iht. "Småhusreglementet" af følgende grunde:
1. Det drejer sig om en erhvervsmæssig udnyttelse.
2. Ved anvendelse af en lavtemperaturkedel opstår der ikke nogen
ydelsesbegrænsning.
Vsp. · ΔTA · c
ZA
600 · 1 · (60 – 10)
860 · 1
= 34,9 kW
Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i sportshaller
45 – 10
40 – 10
Ved dimensionering af brugsvandsopvarmningsanlægget skal der
tages højde for direktiv DIN 18032-1, april 1989 „Sportshaller og gymnastiksale” i forbindelse med planlægning og konstruktion.
Tapningen af opvarmet brugsvand i sportshaller foretages kortvarigt.
Ved beholdervalget kan der derfor gås ud fra en „kortvarig tapning”
(10-minutters-ydelse).
Brugsvandsforsyningen skal sikres i hele anvendelsestidsrummet
(hele året) ved hjælp af brugsvandsopvarmningsanlægget.
m(40°C) = m(45°C) ·
Følgende værdier kan evt. forudsættes ved dimensioneringen af
brugsvandsopvarmningsanlægget:
Brugsvandstapningstemperatur:
maks. 40 ºC
Vandforbrug pr. person µ:
8 l/min
Brusetid pr. person t:
4 min
Opvarmningstid ZA:
50 min
Personer pr. opvarmningstid og træningsenhed n:
min. 25 personer
Beholdertemperatur Ta:
60 ºC
Valgte varmtvandsbeholdere:
2 × Vitocell 300-H med hver 350 l
Korttidsydelse ved 70 ºC kedelvands-fremløbstemperatur = 989 l med
40 ºC
= 2 · 424 l/10 min
35
= 848 ·
30
= 989 l/10 min
2. Beregning af den påkrævede opvarmningsydelse til det beregnede beholdervolumen:
²A
= ΦA =
V · c · (Ta – T e)
ZA
=
700 · (60 – 10)
860 · 0,833
Eksempel på en enkel sportshal:
1. Beregning af den påkrævede brugsvandsmængde:
mMW = t · µ · n
= 4 min/person · 8 l/min · 25 personer
= brugsvandsindhold på 800 l med 40 ºC
Valgt volumen: 700 l
(det valgte volumen bør omtrent svare til den påkrævede brugsvandsmængde).
Korttidsydelsen findes i de pågældende tabeller i databladene for de
enkelte varmtvandsbeholdere.
Omregning til brugsvandstemperatur 40 ºC med
m(40 ºC) = Korttidsydelse ved brugsvandstemperatur på 40 ºC
m(45 ºC) = Korttidsydelse ved brugsvandstemperatur på 45 ºC
(iht. tabellen i varmtvandsbeholderens datablad)
18
VIESMANN
= 49 kW
²A eller ΦA = Opvarmningsydelse i kW
V
= Beholdervolumen i l
c
1 kWh
860
l·K
= Spec. varmekapacitet
Ta
= Beholdertemperatur i ºC
Te
= Koldtvandstemperatur i ºC
Kedel og beholderladepumpe skal dimensioneres til opvarmningsydelsen, der skal stå til rådighed.
For også at sikre en tilstrækkelig opvarmning af bygningen om vinteren
skal denne varmemængde lægges til varmelasten. Dette tillæg er tilladt iht. "Småhusreglementet" af følgende grunde:
1. Det drejer sig om en erhvervsmæssig udnyttelse.
2. Ved anvendelse af en lavtemperaturkedel opstår der ikke nogen
ydelsesbegrænsning.
VITOCELL
5458 297 DK
4
Dimensionering (fortsat)
Beregning af varmebehovet til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme
Brugsvandsopvarmningsanlæg, der skal opvarmes med fjernvarme
og ikke kedler, kan på grund af de forskellige varmtvandsfremløbs- og
returtemperaturer om vinteren og om sommeren ikke dimensioneres i
henhold til tabelværdierne for varmtvandsbeholdere.
Det efterfølgende eksempel udgør en mulighed for dimensionering.
Eksempel:
Bygningens varmelast
²NW eller ΦHL Geb. W:
Koldt brugsvandsbehovskendetal N:
Fjernvarmefremløbs-/-returtemperatur
– Om vinteren:
– Om sommeren:
Valgt beholder:
20 kW
1,3
²NW
c · ΔTW
=
ΦHL Geb. W
c · ΔTW
=
860 · 20
110 – 50
= 287 l/h
110/50 ºC
65/40 ºC
1 Vitocell 300-V (type
EVI), 200 l volumen med
NL = 1,4
1. Beregning af den påkrævede fjernvarmevandmængde
µW =
Fjernvarmevandmængde om vinteren i l/h
²NW eller ΦHL Geb. W = Tilslutningseffekt om vinteren i kW
c=
1 kWh
Spec. varmekapacitet 860 l · K
ΔTW =
µW =
Temperaturforskel om vinteren mellem fjernvarme-fremløbs- og returtemperaturen i K
2. Beregning af tilslutningseffekten om sommeren ved konstant
fjernvarmevandmængde (µS = µW)
µS =
Fjernvarmevandmængde om sommeren i l/h
²NS eller ΦHL Geb. S = Tilslutningseffekt om sommeren i kW
ΔTS =
Temperaturforskel om sommeren mellem fjernvarme-fremløbs- og returtemperaturen i K
²NS = ΦHL Geb. S = µS · c · ΔTS
medµ
( S = µW)
= 287 ·
1
· (65 – 40)
860
= 8,33 kW
Tabel 10 – Ydelsesdata med returtemperaturbegrænsning
Vitocell 100-V på forespørgsel.
Vitocell 300-V (type EVI)
Beholdervolumen
Konstantydelse ved
fjernvarmefremløbs- og returtemperatur på 65/40 ºC og
brugsvandsopvarmning fra 10 til 45 ºC
Ydelsestal NL*15
ved fjernvarmefremløbs- og returtemperatur på 65/40 ºC og
beholdertemperatur Tsp = 50 ºC
10-minutters-ydelse
l
kW
l/h
l
4
200
15
375
300
16
393
500
19
467
1,4
3,0
6,0
164
230
319
Bemærk
Ydelsesdataene for varmtvandsbeholderne ved returtemperaturbegrænsning findes i diagrammerne for konstantydelse i de tilhørende
datablade.
Bemærk: Ved begrænsede returtemperaturer skal det kontrolleres,
om de hygiejniske krav opfyldes iht. TRWI/DVGW. Evt. skal der monteres en pumpe.
4.2 Dimensionering iht. konstantydelse
Dimensionering i henhold til konstantydelse foretages, hvis der konstant skal tappes brugsvand fra varmtvandsbeholderen, og anvendes
derfor mest til erhvervsmæssigt brug.
Beregning af den påkrævede varmtvandsbeholder, eksempel 1 (med konstante fremløbstemperaturer)
5458 297 DK
Forudsætninger:
■ Konstantydelse i l/h eller kW
■ Brugsvandsudløbstemperatur i ºC
■ Koldtvandstemperatur i ºC
■ Kedelvands-fremløbstemperatur i ºC
Beregningen af de påkrævede varmtvandsbeholdere (volumen og
antal) samt af forbruget på kedelvandssiden og af beholderladepumpens transporthøjde foretages ved hjælp af varmtvandsbeholderens
„Tekniske data”.
*15 Med
Dimensioneringen af varmtvandsbeholderne foretages på samme
måde.
Fremgangsmåden vises i nedenstående eksempel.
Se
Eksempel:
I en industrivirksomhed er der i forbindelse med produktionen brug for
4100 l/h brugsvand med 60 ºC. Kedlerne frembringer en kedelvandsfremløbstemperatur på 90 ºC. Koldtvandstemperaturen er 10 ºC.
■ Konstantydelse = 4100 l/h
■ Brugsvandstemperatur = 60 ºC
returtemperaturbegrænsning.
VITOCELL
VIESMANN
19
Dimensionering (fortsat)
■ Koldtvandstemperatur = 10 ºC
■ Kedelvands-fremløbstemperatur = 90ºC
■ Ønsket beholdertype: Rustfrit stål, stående
Beregning af varmtvandsbeholdernes antal og størrelse
Valgte varmtvandsbeholdere:
3 × Vitocell 300-V (type EVI) med hver 500 l volumen.
De valgte varmtvandsbeholderes konstantydelse skal min. være den
samme som den påkrævede konstantydelse.
Beregning af kedelvandsflow
Til den beregnede konstantydelse skal der stilles en varmeydelse på
243 kW til rådighed (se „Tekniske data”, tabel „Tekniske data” i varmtvandsbeholderens datablad). Det i den forbindelse nødvendige kedelvandsflow kan aflæses i tabelspalten for den valgte varmtvandsbeholder - kedelvandsflow = 19,5 m3/h; dvs. beholderladepumpen skal
dimensioneres til et kedelvandsflow på 19,5 m3/h.
6,5
6,5
6,5
6,5
13
19,5
13
A Kedelvandsfremløb
B Kedelvandsretur
Resultat:
Kedelvandsflow i alt = 19,5 m3/h
Kedelvandsflow pr. beholder = 6,5 m3/h
Varmtvandsbeholderens gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden = 400 mbar (40 kPa)
Dimensionering af beholderladepumpe
Beholderladepumpen skal altså transportere en kedelvandmængde
på 19,5 m3/h og overvinde gennemstrømningsmodstanden på kedelvandssiden på 400 mbar (40 kPa) for de 3 beholdere samt modstanden fra varmeforsyneren, rørledningerne mellem beholderne og varmeforsyneren samt de enkelte fittings og armaturer.
Generelt gælder: Hvis kedelydelsen ²K (iht. DIN 4701) eller ΦK (iht.
EN 12831), der står til rådighed, er mindre end konstantydelsen ²Sp.
eller ΦSp., er det tilstrækkeligt at dimensionere beholderladepumpen
til overførsel af kedelydelsen. Hvis kedelydelsen derimod er større end
konstantydelsen ²Sp. eller ΦSp., kan beholderladepumpen maks.
dimensioneres til konstantydelsen.
Beregning af den påkrævede varmtvandsbeholder, eksempel 2 (med fast temperaturdifference for varmeforsyneren)
Forudsætninger:
■ Påkrævet konstantydelse i kW eller l/h (omregning påkrævet)
■ Brugsvandsudløbstemperatur i ºC
■ Koldtvandstemperatur i ºC
■ Kedelvands-fremløbstemperatur i ºC
■ Kedelvands-returtemperatur i ºC
Kedelvands-temperaturdifference
= 80 ºC – 60 ºC = 20 K
Indløbstemperatur for koldt brugsvand = 10 ºC
Udløbstemperatur for varmt brugsvand = 45 ºC
På grund af de bygningsmæssige forhold skal der monteres en stående varmtvandsbeholder.
Omregning af konstantydelsen fra l/h til kW
Omregning af konstantydelsen fra l/h til kW
²nødv. eller Φnødv. = Konstantydelse i kW
µWW =
Konstantydelse i l/h
c=
1 kWh
Spec. varmekapacitet 860 l · K
ΔTWW =
Temperaturdifference mellem varmtvandstemperaturen og koldtvandstemperaturen i K
²nødv. eller Φnødv. = µWW · c · ΔTWW
Valget af den påkrævede beholderstørrelse og af antallet af påkrævede varmtvandsbeholdere kan beregnes ved hjælp af konstantydelsesdiagrammerne for de pågældende varmtvandsbeholdere.
Eksempel:
Nødvendig konstantydelse
Kedelvands-fremløbstemperatur
Kedelvands-returtemperatur
20
VIESMANN
= 3000 l/h
= 80 ºC
= 60 ºC
²nødv.eller Φ nødv.= µWW · c · ΔTWW
= 3000 ·
1
· (45 – 10)
860
= 122 kW
Beregning af konstantydelsen for de forskellige beholderstørrelser
Da beregningen for alle beholderstørrelser foretages på samme måde,
foretages beregningen af konstantydelsen for varmtvandsbeholderen
Vitocell 300-V med 300 l volumen som eksempel på beregning for alle
beholderstørrelser (se også databladet for Vitocell 300-V med 300 l
volumen).
VITOCELL
5458 297 DK
4
Beregning af gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden
Ved modstandsberegningen for det samlede anlæg skal tages højde
for den samlede volumenstrøm 19,5 m3/h med henblik på fremløbsog returledningen for kedelvandet (ventiler, bøjninger osv.) samt varmeforsyneren.
Ved parallel kobling af flere beholdere er den samlede modstand lig
den enkelte modstand for en beholder. Varmtvandsbeholderens gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden beregnes med henblik
på beholderladepumpens transporthøjde som vist i det efterfølgende:
Da de 3 beholdere er tilkoblet parallelt, har hver beholder et kedelvandsflow på 6,5 m3/h (se efterfølgende illustration). Ud fra diagrammet „Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden i databladet
for Vitocell 300-V (type EVI)” kan der aflæses en gennemstrømningsmodstand på 400 mbar (40 kPa) vha. den rette linje for beholderen
med 500 l volumen ved et kedelvandsflow på 6500 l/h.
19,5
6,5
Fremgangsmåde:
1. Valg af Vitocell 300-V, type EVI
2. Se Tekniske data til beholderbatterier i databladet til Vitocell 300-V.
3. Søg linjen „konstantydelse fra 10 til 60 ºC” og kedelvands-fremløbstemperatur på „90 ºC” i tabellen.
4. I spalten beholdervolumen = 500 l og antal beholdertilpasning = 3
er der angivet en konstantydelse på 4179 l/h.
Dimensionering (fortsat)
100
95
90
gf
70
45
45
40
60
35
60
45
45
20
45
15
50
Konstantydelse i kW
25
10
5
60
60
45
0
Kedelvandmængde ... m³/h
Tryktab på kedelvandssiden ... mbar
..°C
til .
50
30
HW
10
55
122 kW
= 2,26
54 kW
²nødv.
µHW = c · ΔT
ra
60
nin
65
1
15 ,0 m
m
³
ba /h
r
70
arm
pv
so
nd
va
75
Qnødv. Φnødv.
=
ΦSp.
²Sp.
Beregning af det påkrævede forbrug på kedelvandssiden
µHW
= Forbrug på kedelvandssiden i l/h
²nødv. eller Φnødv. = Påkrævet konstantydelse i kW
ΔTHW
= Kedelvandstemperaturdifference i K
c
1 kWh
= Spec. varmekapacitet 860 l · K
gs
80
n=
Påkrævet antal varmtvandsbeholdere = 2
Bru
85
Beregning af det påkrævede antal varmtvandsbeholdere af den
givne størrelse
n=
Påkrævet antal varmtvandsbeholdere
²nødv. eller Φnødv. = Påkrævet konstantydelse i kW
²Sp. eller ΦSp. =
Konstantydelse for de valgte varmtvandsbeholdere i kW
=
3,0 m
³/h
110
mba
r
Kedelvan
ds-fremlø
bstempera
80
tur ... ºC
90
5,0 m
³/h
280 mb
ar
Tegn en lodret linje opad fra den horisontale akse ved 20 K (punkt
1). Skæringspunktet med kurven for den ønskede brugsvandsopvarmning (fra 10 ºC til 45 ºC) ved en given kedelvands-fremløbstemperatur på 80 ºC giver punktet 2.
Tegn en vandret linje ud fra punktet 2.
Skæringspunktet med den lodrette akse giver punktet 3. I punktet
3 kan konstantydelsen for varmtvandsbeholderen på 54 kW nu
aflæses.
=
860 · ²nødv.
ΔTHW
=
Φnødv.
860 · Φnødv.
=
c · ΔTHW
ΔTHW
=
860 · 122
20
= 5246 l/h (i alt)
= 2623 l/h (pr. varmtvandsbeholder)
Vha. det beregnede forbrug på kedelvandssiden, kan gennemstrømningsmodstanden på kedelvandssiden, som beskrevet i eksemplet på
side 20, nu bestemmes vha. diagrammet for Vitocell 300-V (type
EVI).
Resultat:
Varmtvandsbeholderens gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden = 80 mbar (8 kPa).
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
kedelvandstemperaturdifference (ΔT) i K
Beholderladesystemer — Vitocell 100-L med Vitotrans 222
5458 297 DK
5.1 Anvendelse og fordele
Viessmann-beholderladesystemet er en kombination af en beholder
Vitocell 100-L og et modulært vekslersæt Vitotrans 222.
Det komplette beholderladesystem til brugsvandsopvarmning anvendes fortrinsvist til følgende formål og under følgende betingelser:
■ Varmekredse, hvor der kræves lave returtemperaturer, eller hvor
returtemperaturerne er begrænset, f.eks. fjernvarme eller kondenserende kedler.
Pga. den store spredning på brugsvandssiden – opvarmnings-/sluttemperaturen (10/60 ºC) der nås i en omdrejning over varmeveksleren i Vitotrans 222 – er returtemperaturen på kedelvandssiden lav.
Det giver et højt kondensationstal ved udnyttelse af kondensationsteknikken.
■ Stor beholdervolumen med tidsforskudte opvarmnings- og tapningstider, f.eks. vandudtagning i forbindelse med spidsbelastningstider i
skoler, idrætsanlæg, sygehuse, kaserner, sociale institutioner, flerfamiliehuse osv.
VITOCELL
■ Maksimal ydelse i korte tidsrum, dvs. høje tapperater og forskellige
efteropvarmningstider, f.eks. brugsvandsopvarmning i svømmehaller, idrætsanlæg, industrivirksomheder og slagterier.
■ Begrænset plads, idet beholderladesystemet kan overføre høje
ydelser.
Vitocell 100-L med Vitotrans 222
■ Korrosionsbeskyttet beholder af stål med Ceraprotect-emaljering.
Ekstra katodisk beskyttelse ved hjælp af magnesiumanode. Strømanode kan leveres som tilbehør.
■ Let indbringning pga. lav vægt og aftageligt kabinet.
■ Beskedent varmetab som følge af en højeffektiv komplet isolering.
■ Ingen kritiske bakterieområder på grund af fuld opvarmning af det
totale vandindhold.
VIESMANN
21
5
Beholderladesystemer — Vitocell 100-L med Vitotrans 222 (fortsat)
■ Særligt velegnet til kombination med kondenserende kedler i forbindelse med varmevekslersættet Vitotrans 222 (tilbehør) som
beholderladesystem.
■ Nøjagtig beholderopvarmning også ved glidende fremløbstemperaur.
■ Vitotrans 222 bestående af pladevarmeveksler, beholder- og kedelvandspumpe kan leveres som tilbehør.
■ El-patron og ladelanse til anvendelse i forbindelse med varmepumper kan leveres som tilbehør.
5.2 Funktionsbeskrivelse af beholderladesystemet
Drift med glidende fremløbstemperatur
I beholderladesystemet føres det kolde vand T under opvarmningsprocessen (ingen tapning) ud af beholderen U forneden ved hjælp af
en ladepumpe R, opvarmes i varmevekslersættet C, og føres tilbage til beholderen foroven B.
For ikke at ændre den termiske lagdeling i beholderen tilkobles beholderladepumpen R først, når temperaturføleren L har nået den indstillede temperatur.
Den ønskede transmissionsydelse for varmeveksleren indstilles vha.
strengreguleringsventilen O.
Blandegruppen (tilbehør) N blander kedelvandet på primærsiden i
henhold til den nominelle brugsvandstemperatur. Med en nom. brugsvandstemperatur på maks. 60 ºC kan tilkalkning af pladevarmeveksleren forebygges.
Det er muligt at foretage en termisk desinfektion (legionellafjernelse) i
forbindelse med kedler fra Viessmann med kedelkredsregulering
Vitotronic eller med varmekredsregulering Vitotronic 200-H (tilbehør).
A
F
F
F
Grundbelastningen dækkes af konstantydelsen på Vitotrans 222.
Ved drift med spidsbelastning sikres brugsvandsbehovet yderligere
via beholderens volumen.
Efter endt tapning eller under tapningen opvarmes beholderens volumen til den nominelle temperatur igen via Vitotrans 222. I opvarmet
tilstand (ingen tapning) er beholderladepumpen R og varmekredspumpen E i Vitotrans 222 frakoblet.
Under hensyntagen til de nævnte nominelle kedel- og brugsvandstemperaturer kan Vitotrans 222 varmevekslersættet anvendes indtil en
samlet hårdhed for brugsvandet på 20 ºdH (jordalkalier i alt
3,6 mol/m3).
F
G
H
B
5
C
W
R
N
P
O
V
S
L
E
K
D
U
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
T
Brugsvand
Brugsvandsindgang fra varmeveksleren
Vitotrans 222 varmevekslersæt
Pladevarmeveksler
Varmekredspumpe (primær)
Udluftning
Kedelvandsfremløb
Kedelvandsretur
Kedel
Temperaturføler
N
O
P
R
S
T
Blandegruppe
Strengreguleringsventil
Kontraventil
Beholderladepumpe (sekundær)
Sikkerhedsventil*16
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
U Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
V Beholderføler i bunden (FRA)
W Beholderføler foroven (TIL)
Drift med konstant fremløbstemperatur
*16 Erstatter
22
5458 297 DK
Varmevekslersættet Vitotrans 222 anvendes uden blandegruppe.
Kedelvandstemperaturen skal begrænses til 75 ºC.
ikke sikkerhedsventilen iht. DIN 1988 for beholderen.
VIESMANN
VITOCELL
Beholderladesystemer — Vitocell 100-L med Vitotrans 222 (fortsat)
Den ønskede brugsvandstemperatur og transmissionsydelse indstilles på strengreguleringsventilen L, idet gennemstrømningsmængden under opvarmningsprocessen justeres svarende til varmevekslerens varmeydelse (eller svarende til kedelydelsen, hvis den kedelydelse, der er til rådighed, er mindre end ydelsen for Vitotrans 222).
Store eller mellemstore tappemængder dækkes af beholderen. Derefter løber der koldt vand ind i beholderen. Når koldtvandslaget i
beholderen når den øverste termostat T, tilkobles Vitotrans 222.
Grundbelastningen dækkes af konstantydelsen på Vitotrans 222. Ved
drift med spidsbelastning sikres brugsvandsbehovet yderligere via
beholderens volumen.
Efter endt tapning eller under tapningen opvarmes beholderens volumen til den nominelle temperatur igen via Vitotrans 222. I opvarmet
tilstand (ingen tapning) frakobles beholderladepumpen N og varmekredspumpen E i Vitotrans 222.
Under hensyntagen til de nævnte nominelle kedel- og brugsvandstemperaturer kan Vitotrans 222 varmevekslersættet anvendes indtil en
samlet hårdhed for brugsvandet på 20 ºdH (jordalkalier i alt
3,6 mol/m3).
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
Brugsvand
Brugsvandsindgang fra varmeveksleren
Vitotrans 222 varmevekslersæt
Pladevarmeveksler
Varmekredspumpe (primær)
Udluftning
Kedelvandsfremløb
Kedelvandsretur
Varmekilde med konstant fremløbstemperatur (f.eks. fjernvarme,
maks. 75 ºC)
Strengreguleringsventil
Kontraventil
Beholderladepumpe (sekundær)
Sikkerhedsventil*16
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
R Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
S Termostat i bunden (FRA)
T Termostat foroven (TIL)
5
Drift med varmepumpe i forbindelse med ladelanse til brugsvandsopvarmning
5458 297 DK
I beholderladesystemet føres det kolde vand under opvarmningsprocessen (ingen tapning) ud af beholderen O forneden ved hjælp af en
ladepumpe M, opvarmes i pladevarmeveksleren D og tilføres igen
beholderen via ladelansen B, som er indbygget i flangen B. Ved
hjælp af de store udstrømningsåbninger i ladelansen opnås en præcis
temperaturlagdeling i beholderen som følge af de lave udstrømningshastigheder.
*16 Erstatter
Monteres en el-patron EHE (tilbehør) i beholderens flange som supplement, er der mulighed for efteropvarmning.
ikke sikkerhedsventilen iht. DIN 1988 for beholderen.
VITOCELL
VIESMANN
23
Beholderladesystemer — Vitocell 100-L med Vitotrans 222 (fortsat)
A
E
E
E
E
F
A
M
B
AB
G
O
M
L
K
B
C
A
B
C
D
E
F
G
H
P
H
D
N
Brugsvand
Brugsvandsindgang fra varmeveksleren
Opvarmningslanse
Pladevarmeveksler
Udluftning
Kedelvandsfremløb fra varmepumpen
Kedelvandsretur til varmepumpen
Varmepumpe
K
L
M
N
Strengreguleringsventil
Kontraventil
Beholderladepumpe
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
O Vitocell 100-L
P Varmepumpens beholderføler
5.3 Generelle formler til beregning af beholderladesystemet
Iht. EN 12831 sættes, i stedet for som tidligere i forbindelse med
DIN 4701, nu varmemængden Q = Φ og varmeydelsen (konstantydelse) ² = L.
Beregning iht. vandmængde
L·t
il
c · ΔT
Vsaml.= VD + VSp. i l
Beregning iht. varmemængde
ΦD = L · t i kWh
VD =
Φi alt. = Vi alt. · ΔT · c i kWh
= ΦSp.+ ΦD i kWh
= nZ · ´ · t i l
= Vi alt. · ΔT · c = ΦSp. + ΦD
ΦSp. = VSp. · c · (Ta – T e ) i kWh
5.4 Regneeksempel
I et idrætscenter er der 16 brusere med en begrænsning på
15 l/min..
Ifølge planlægningen vil 8 brusere være i konstant brug samtidig i indtil
30 min. Tappetemperaturen skal være 40ºC . Til brugsvandsopvarmningen er der maks. 100 kW kedelydelse til rådighed.
c
=
Spec. varmekapacitet
n
nZ
ΦD
L
Φges.
24
1 kWh
860 l · K
= Antal beholdere
= Antal tappesteder
= Varmemængde i kWh, som er disponibel vha. konstantydelse
= Konstantydelse i kW
= Samlet varmebehov i kWh (til fremstilling og behov)
VIESMANN
ΦSp.
ΦSp. einz.
t
Ta
Te
ΔT
´
VD
Vges.
VSp.
= Brugbar varmemængde for den totale beholdervolumen i kWh
= Brugbar varmemængde for en enkelt beholder i
kWh
= Tid i h
= Beholdertemperatur i ºC
= Koldtvandstemperatur i ºC
= Temperaturdifference mellem tappetemperaturen
og koldtvandstemperaturen i K
= Tapperate pr. tappested i l/h
= Brugsvand i l, der kan opvarmes ved konstantydelse
= Samlet tappevolumen i l
= Brugbar beholdervolumen i l
VITOCELL
5458 297 DK
5
Beholderladesystemer — Vitocell 100-L med Vitotrans 222 (fortsat)
Beregning af beholderstørrelse iht. vandmængde
I alt kræves der i et tidsrum på 30 min. en vandmængde Vges. med en
temperatur på 40 ºC.
Vsaml.= nZ · ´ · t
= 8 brusere 15 l/min. 30 min.
= 3600 l
Med tilslutningseffekten på 100 kW kan vandmængden VD af de 3600
l leveres i løbet af 30 min.
L·t
VD =
c · ΔT
100 kW · 0,5 h · 860 l · K
VD =
1 kWh · (40 – 10) K
= 1433 l
Det betyder, at følgende vandmængde med en temperatur på 40 ºC
skal kunne stilles til rådighed af beholderen:
3600 l – 1433 l = 2167 l
Ved en beholdertemperatur på 60 ºC fås det nødvendige beholdervolumen VSp..
VSp. =
2167 l · (40 – 10) K
= 1300 l
(60 – 10) K
Det udregnede antal n Vitocell 100-L med en volumen på hver 750 l
bliver:
n=
1300 l
= 1,73
750 l
Valgt beholderladesystem:
2 Vitocell 100-L med hver 750 l volumen og 1 varmevekslersæt
Vitotrans 222 med 120 kW varmeydelse (som følge af maks. kedelydelse på 100 kW, der er til rådighed i regneeksemplet).
Beregning af beholderstørrelse iht. varmemængde
Over et tidsrum på 30 min. er der, som allerede beregnet, i alt behov
for en vandmængde på 3600 l med en temperatur på 40 ºC. Det svarer
til en varmemængde på Φges..
ΦSp. einz. = 750 l · (60 – 10) K ·
Φi alt. = Vi alt. · ΔT · c
= 3600 l · 30 K ·
Hver enkelt beholder Vitocell 100-L med 750 l beholdervolumen lagrer
følgende varmemængde ΦSp. einz.:
1 kWh
= 126 kWh
860 l · K
Med tilslutningseffekten kan der under en tappetid på 30 min. stilles
en varmemængde på ΦD til rådighed.
ΦD = L · t
= 100 kW · 0,5 h = 50 kWh
Det betyder, at der ved hjælp af beholderen skal lagres en varmemængde på ΦSp..
= 43,6 kWh
1 kWh
860 l · K
Det giver et udregnet beholderantal på n.
n=
=
ΦSp.
ΦSp. einz.
76 kWh
= 1,74
43,6 kWh
Valgt beholderladesystem:
2 Vitocell 100-L med hver 750 l volumen og 1 varmevekslersæt
Vitotrans 222 med 120 kW varmeydelse (som følge af maks. kedelydelse på 100 kW, der er til rådighed i regneeksemplet).
ΦSp. = Φi alt. – Φ D
6
= 126 kWh – 50 kWh = 76 kWh
Montage — Varmtvandsbeholder
6.1 Tilslutning på brugsvandssiden
5458 297 DK
I forbindelse med varmtvandsbeholdere, der opstilles som beholderbatteri, skal forbindelsen på brugsvandssiden etableres i henhold til
illustrationerne fra side 28 eller 35.
Bemærk
Opvaskemaskiner og vaskemaskiner kan tilsluttes til den centrale
brugsvandsforsyning.
Vaskemaskiner skal være forsynet med en separat koldt- og brugsvandstilslutning. Den direkte tilførsel af brugsvand fra varmtvandsbeholderen reducerer den elektriske opvarmning af vandet i opvaskemaskinen eller i vaskemaskinen. Derved spares tid, energi og udgifter.
Overhold producentens anbefalinger.
VITOCELL
Brugsvandstemperaturen i de efterkoblede rørledninger skal begrænses ved at installere en egnet blandeanordning, som f.eks. en termostatisk blandeventil, på 60 ºC. Dette gælder ikke for brugsvandssystemer, som iht. deres normale anvendelsesformål ubetinget kræver
højere temperaturer, eller som har brug for en ledningslængde, der er
mindre end 5 m.
Bemærk!
I forbindelse med montering af termostatiske blandeventiler skal montagevejledningen fra den pågældende producent overholdes. Blandeanordningen er ingen garanti mod skoldningsfare på tappestedet.
Monteringen af et blandearmatur ved tappestedet er påkrævet.
Kun ved beholderbatterier Vitocell 300-H:
Ved brugsvandsudløbstemperaturer over 60 ºC kan forbindelsesrøret
på brugsvandssiden ved beholderbatterier også tilsluttes i serie. Forbindelsesrøret på kedelvandssiden tilsluttes som vist i illustrationerne
på side 33.
VIESMANN
25
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
DIN 1988 (se illustrationerne på side 26) og DIN 4753 gør sig gældende for armaturerne, som monteres i tilslutningsrøret.
Til disse armaturer hører:
■ Afspærringsventiler
■ Tømningsventil
■ Trykreduktionsventil (iht. DIN 1988)
Montering påkrævet, hvis trykket i ledningsnettet på tilslutningsstedet overskrider 80 % af sikkerhedsventilens udløsningstryk.
Det er hensigtsmæssigt at montere trykreduktionsventilen efter
vandmåleren. Derved er der tilnærmelsesvis samme trykforhold i
hele brugsvandssystemet, og anlægget beskyttes mod overtryk og
trykstød.
Iht. DIN 4109 må hviletrykket i vandforsyningsanlægget efter fordeling i etagerne og foran armaturerne ikke være over 5 bar
(0,5 MPa).
■ Sikkerhedsventil
Anlægget skal være udstyret med en typegodkendt sikkerhedsventil
til beskyttelse mod overtryk.
Till. driftstryk: 10 bar (1 MPa).
Sikkerhedsventilens tilslutningsdiameter skal være:
– indtil 200 l volumen
min. R ½ (DN 15)
maks. opvarmningseffekt 75 kW
– over 200 til 1000 l volumen
min. R ¾ (DN 20)
maks. opvarmningseffekt 150 kW
– over 1000 til 5000 l volumen
min. R 1 (DN 25)
maks. opvarmningsydelse 250 kW.
Sikkerhedsventilen skal monteres på koldtvandsledningen. Den må
ikke kunne afspærres fra beholderen (eller fra beholderbatteriet).
Der må ikke forekomme indsnævringer i røret mellem sikkerhedsventilen og beholderen. Sikkerhedsventilens afblæsningsrør må
ikke lukkes til. Udløbende vand skal ledes risikofrit og synligt ud i et
afløb. I nærheden af sikkerhedsventilens afblæsningsrør, helst på
selve sikkerhedsventilen, skal der anbringes et skilt med påskriften:
„Af sikkerhedsmæssige årsager kan der under opvarmningen løbe
vand ud af afblæsningsrøret! Må ikke lukkes!”
Sikkerhedsventilen skal monteres over overkanten på beholderen.
■ Kontraventil
Forhindrer at anlægsvand og opvarmet vand strømmer tilbage i
koldtvandsledningen eller ud i det lokale vandnet.
■ Trykmåler (manometer)
Der skal monteres en tilslutning til en trykmåler.
Vitocell 100-H og 300-H op til 200 liter volumen
N
B
6
A
F
C
D
G H KLM G
G M O P G RN
E
S
M
A
B
C
D
26
Brugsvand
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Kontraventil, fjederbelastet
VIESMANN
E
F
G
H
5458 297 DK
Tilslutning på brugsvandssiden iht. DIN 1988
Synlig udmunding på afblæsningsrøret
Sikkerhedsventil
Afspærringsventil
Strengreguleringsventil
VITOCELL
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
K Manometertilslutning
L Kontraventil
M Tømning
N Koldt brugsvand
P Trykreduktionsventil
R Kontraventil/røradskiller
Vitocell 300-H fra 350 liter volumen
N
B
A
F
C
D
G H KL M G
G M O P G RN
E
S
M
Tilslutning på brugsvandssiden iht. DIN 1988
A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
P
R
Brugsvand
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Kontraventil, fjederbelastet
Synlig udmunding på afblæsningsrøret
Sikkerhedsventil
Afspærringsventil
Manometertilslutning
Kontraventil
Tømning
Koldt brugsvand
Trykreduktionsventil
Kontraventil/røradskiller
Vitocell 100-V og 300-V
N
B
A
F
C
G
E
H K LM G
G MO
P
6
G R N
D
S
M
5458 297 DK
Tilslutning på brugsvandssiden iht. DIN 1988
A
B
C
D
E
F
Brugsvand
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Kontraventil, fjederbelastet
Synlig udmunding på afblæsningsrøret
Sikkerhedsventil
VITOCELL
G
K
L
M
N
Afspærringsventil
Manometertilslutning
Kontraventil
Tømning
Koldt brugsvand
VIESMANN
27
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
P Trykreduktionsventil
R Kontraventil/røradskiller
Tilslutning på brugsvandssiden for beholderbatterier med Vitocell 300-H
Bemærk
■ Overhold stablehøjde:
Vitocell 300-H, 350 l: maks. 2 beholdere
Vitocell 300-H, 500 l: maks. 3 beholdere
■ Vær opmærksom på tværsnit af forbindelsesledninger på brugsvandssiden.
700 og 1000 l (to beholdere)
2 x 700 l og 2 x 1000 l (2 x to beholdere)
HV
HV
STB
STB
TR
TR
HR
HR
1500 l (tre beholdere)
2 x 1500 l (2 x tre beholdere)
HV
HV
STB
STB
TR
TR
6
HV
HR
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100
DN 125
HR
HV
STB
TR
Kedelvandsretur
Kedelvandsfremløb
Overkogstermostat (hvis påkrævet)
Termostat
6.2 Cirkulationsledninger
28
VIESMANN
Cirkulationssystemets volumenstrøm er baseret på størrelsen af ledningsnettet, isoleringen og den ønskede eller påkrævede maks. temperaturdifference mellem beholderudgang (TWW) og cirkulationsindgang (TWZ).
5458 297 DK
Der monteres cirkulationsledninger i brugsvandsopvarmningsanlæg
af hygiejniske årsager og med henblik på komforten. I den forbindelse
skal de gældende normer og bestemmelser overholdes. Principielt gør
det sig gældende, at den tidligere normale „tyngdekraftcirkulation” af
hygiejniske årsager ikke mere er tilladt. Cirkulationsledninger eller cirkulationssystemer skal under alle omstændigheder udstyres med tilsvarende pumper, indreguleres hydraulisk og udstyres med en isolering i overensstemmelse med gældende forskrifter. I den forbindelse
skal der tages højde for de gældende normer og forskrifter (f.eks.
DVGW-arbejdsblad W551/W553 og DIN 1988/TRWI).
VITOCELL
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
Alt efter brugsvandsopvarmningsanlæggets type findes der forskellige
tilslutningsmuligheder for cirkulationsledningen. Næsten alle varmtvandsbeholdere er udstyret med tilslutninger til cirkulationsledningen
i den øverste tredjedel af beholderen. En undtagelse er brugsvandsopvarmning vha. brugsvandsvekslerforløb, f.eks. ferskvandsanlæg
eller kombibeholder med integreret brugsvandsvarmeveksler (Vitocell
340-M/360-M). Disse forsynes med en „cirkulationsanordning“, hvorved cirkulationen føres et stykke ind i varmeveksleren. Hvis dette ikke
er tilfældet, kan cirkulationsledningen også tilsluttes brugsvandsopvarmningens koldtvandsindgang.
Tilslutningen til koldtvandsindgangen er også en mulighed for varmtvandsbeholderen, hvor der pga. forholdet mellem tappeydelsen og/
eller cirkulationsvolumenstrøm og beholdervolumen kan forventes en
kontinuerlig gennemblanding af beholderindholdet. Dette gør sig
f.eks. gældende ved meget små varmtvandsbeholdere. En tilslutning
til koldvandsindgangen kan også være hensigtsmæssig ved en meget
stor cirkulationsvolumenstrøm. Især i dårligt isolerede ledningsnet
eller anlæg med vidtrækkende forgreninger, kan det være nødvendigt
med meget store volumenstrømme. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der pga. de høje strømningshastigheder muligvis aldrig vil
være "ro" i beholderen. Den på den måde opståede gennemblanding
i beredskabsandelen kan til dels medføre, at opvarmningsdriften tager
meget lang tid, og at udløbstemperaturen (TWW) varierer. Også i et
sådant tilfælde kan tilslutningen af cirkulationsledningen til koldtvandsindgangen være fordelagtig for brugsvandsopvarmningsanlæggets
driftsegenskaber.
6.3 Tilslutning af cirkulationsledning ved beholderbatteri
■ Tilslut cirkulationsledningen med en forbindelse, der kan adskilles.
■ For at opnå en ensartet opvarmning i de enkelte beholdere skal
beholderbatterierne installeres med tilsluttet cirkulation iht. illustrationerne på side .
I forbindelse med kedler eller fjernvarmeanlæg uden returtemperatur- I forbindelse ved fjernvarmeanlæg med returtemperaturbegrænsning
begrænsning på kedelvandssiden og ved drift på kedelvandssiden med på kedelvandssiden og/eller ved flere cirkulationsledninger:
mættet damp indtil et tryk på 1 bar (0,1 MPa) og en cirkulationsledning:
WW
WW
Z
Z
KW
KW
5458 297 DK
6
VITOCELL
VIESMANN
29
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
Opstilling af Vitocell 100-V og 300-V som beholderbatteri
Tilslutning i forbindelse med fjernvarme uden returtemperaturbegrænsning eller i forbindelse med kedler (lavtemperaturdrift) og enkelt cirkulationsledning
A Tappesteder
B Cirkulationsledning
C Brugsvand
D Cirkulationspumpe
E Kontraventil
F Koldt brugsvand
Opstilling af Vitocell 100-V og 300-V som beholderbatteri
6
Tilslutning i forbindelse med kondenserende kedler eller fjernvarme uden returtemperaturbegrænsning samt anlæg med forgrenet cirkulationsnet
D Cirkulationspumpe
E Kontraventil
F Koldt brugsvand
5458 297 DK
A Tappesteder
B Cirkulationsledning
C Brugsvand
30
VIESMANN
VITOCELL
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
6.4 Tilslutning på opvarmningssiden
Tilslutning på opvarmningssiden
Iht. til DIN 4753 kan vandet i varmtvandsbeholderen opvarmes til ca.
95 ºC.
Idet brugsvandstemperaturen ikke må overskride 95 ºC, skal der monteres en regulering for varmetilførslen i overensstemmelse med de
efterfølgende installationsdiagrammer.
Ved installation iht. illustrationerne fra side 31 eller 34 styres
pumpen til varmtvandsbeholderen via termostaten. Den fjederbelastede kontraventil forhindrer, at varmtvandsbeholderen opvarmes
yderligere på grund af selvcirkulation.
Der kan også monteres en termostatventil i stedet for termostaten (se
illustrationerne på side 34)
Ved kedelvands-fremløbstemperaturer over 110 ºC skal der derudover
monteres en typegodkendt overkogstermostat. Hertil anvendes dobbelttermostaten med 2 adskilte termostatiske systemer (termostat og
overkogstermostat) (se illustrationer på side 34).
I anlæg, hvor der i forvejen findes en overkogstermostat, der begrænser varmemediets temperatur til 110 ºC (f.eks. i kedlen), kræves der
ikke nogen ekstra overkogstermostat i varmtvandsbeholderen.
Vitocell 300-H:
I forbindelse med beholderbatterier skal forbindelsen på kedelvandssiden og placeringen af termostaten og overkogstermostaten (såfremt
påkrævet) udføres iht. illustrationerne fra side 33.
Vitocell 100-V og 300-V:
Beholderbatteriet reguleres via en termostat. Derfor er det ikke muligt
at regulere de enkelte beholdere i et beholderbatteri separat. Termostaten skal monteres i den sidste beholder set fra kedelvandsfremløbet
(se illustration på side 35).
Bemærk
Hvis tilslutningen „kedelvandsfremløb” i modsætning til illustrationen
på side 35 foretages fra højre, skal følerlommen til termostaten
monteres i den sidste beholder set fra kedelvandsfremløbet før monteringen af samlerøret.
Hvis en separat regulering af de enkelte beholdere inden for et beholderbatteri er påkrævet, skal beholderne sammensættes til flere beholderbatterier eller installeres som enkelte beholdere.
Beholderbatterier
Ved beholderbatterier er det tilstrækkeligt at montere en termostat i en
af beholderne.
Vitocell 100-H og 300-H
Regulering via til- og frakobling af pumpen.
130, 160 og 200 l volumen: Tilslutning på kedelvandssiden med en kedel
E
F
G
H
Kedelvandsfremløb
Pumpe
Kontraventil, fjederbelastet
Vitocell 100-H eller 300-H
5458 297 DK
A Temperaturføler/termostat og overkogstermostat (såfremt
påkrævet)
B Udluftning
C Kedelvandsretur
D Kedel
6
VITOCELL
VIESMANN
31
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
350 og 500 l volumen: Tilslutning på kedelvandssiden med en kedel
A Temperaturføler/termostat og overkogstermostat (såfremt
påkrævet)
B Udluftning
C Kedelvandsretur
D Kedel
E
F
G
H
Kedelvandsfremløb
Pumpe
Kontraventil, fjederbelastet
Vitocell 100-H eller 300-H
5458 297 DK
6
32
VIESMANN
VITOCELL
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
Vitocell 300-H som beholderbatteri
Tilslutninger på kedelvandssiden og placering af termostaterne
Bemærk
Vær opmærksom på tværsnittene af forbindelsesledningerne på
kedelvandssiden.
700 og 1000 l (to beholdere)
2 x 700 l og 2 x 1000 l (2 x to beholdere)
WW
WW
KW
KW
1500 l (tre beholdere)
2 x 1500 l (2 x tre beholdere)
WW
WW
KW
KW
6
KW Koldt brugsvand
WW Brugsvand
5458 297 DK
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
VITOCELL
VIESMANN
33
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
Vitocell 300-V (type EVA)
Tilslutning på kedelvandssiden
Vitocell 100-V og Vitocell 300-V (type EVI)
Tilslutning på kedelvandssiden
Regulering vha. til- og frakobling af pumpen
Regulering vha. til- og frakobling af pumpen
A
B
C
D
E
F
G
K
A
B
C
D
E
F
G
K
Udluftning
Kedelvandsfremløb
Vitocell 300-V (type EVA)
Kontraventil, fjederbelastet
Pumpe
Kedel
Kedelvandsretur
Beholderføler
Udluftning
Kedelvandsfremløb
Vitocell 100-V eller 300-V (type EVI)
Kontraventil, fjederbelastet
Pumpe
Kedel
Kedelvandsretur
Temperaturføler/termostat og overkogstermostat (såfremt
påkrævet)
6
Regulering via reguleringsventil
Kedelvandsfremløb
Vitocell 300-V (type EVA)
Kedelvandsretur
Føler for termostatventil
Regulering via reguleringsventil
B
C
G
H
Kedelvandsfremløb
Vitocell 100-V eller 300-V (type EVI)
Kedelvandsretur
Føler for termostatventil
5458 297 DK
B
C
G
H
34
VIESMANN
VITOCELL
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
Vitocell 100-V og 300-V som beholderbatteri
Tilslutninger på kedelvandssiden
A
B
C
D
E Kedelvandsfremløb
F Udluftning
G Tømning
Brugsvand
Temperaturføler/termostat
Kedelvandsretur
Koldt brugsvand
Tilslutning på opvarmningssiden med returtemperaturbegrænsning
Returtemperaturbegrænsningen skal kun monteres, hvis det kræves
af det lokale fjernvarmeværk.
Idet kedelvandsreturtemperaturen ikke må overskride en foreskreven
værdi, skal der anvendes en returtermostat med reguleringsventil
(f.eks. fabrikat fa. Samson, type 43-1, reguleringsområde 25 til
70 ºC).
Monteringen af føleren skal foretages i overensstemmelse med illustrationerne ved de enkelte beholdere og beholderbatterier. Den nødvendige rørføring skal monteres på opstillingsstedet.
Dimensioneringen af reguleringsventilen er baseret på den påkrævede kedelvandsgennemstrømningsmængde og tryktabet i anlægget.
Bemærk
Ved begrænsede returtemperaturer skal det kontrolleres, om de hygiejniske krav opfyldes iht. TRWI/DVGW. Evt. skal der monteres en
pumpe.
Vitocell 100-V og Vitocell 300-V (type EVI)
Montering af føleren for returtemperaturbegrænsningen i kedelvandsreturløbet ved de enkelte beholdere.
5458 297 DK
R1¼
6
A
B
C
D
E
F
Termostatventil
Pakbøsning
T-stykke
Forskruning
Isolering
Føler for returtermostat
G
H
K
L
M
Varmespiral
Kedelvandsretur
Føler for returtermostat
Føler for termostatventil
Kedelvandsfremløb
Vitocell 100-V og 300-V som beholderbatteri
Montering af føleren for returtemperaturbegrænsningen i kedelvandsreturløbet.
VITOCELL
VIESMANN
35
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
A
B
C
D
E
F
G
H
Brugsvand
Pakbøsning
Muffe R ½ EN 10241 (på opstillingsstedet)
Samlerør
Flange
Gevindflange
Isolering
Føler for returtermostat
K
L
M
N
O
P
R
S
Varmespiral
Føler for termostatventil
Udluftning
Tømning
Føler for returtermostat
Koldt brugsvand
Kedelvandsretur
Kedelvandsfremløb
6.5 Følerlommer
Ved følgende varmtvandsbeholdere er følerlommerne svejset ind i varmtvandsbeholderen:
Vitocell 300-V (type EVA) med 130 til 200 liter volumen
Vitocell 100-H
a
Ø7
150
Ø9
Ø7
l
mm
130
550
160
650
200
650
Vitocell 100-V med 160 til 1000 liter volumen
16
200
Vitocell 300-H med 160 og 200 liter volumen
5458 297 DK
175
Ø7
6
Beholdervolumen
a
Ved følgende varmtvandsbeholdere skal de medleverede følerlommer monteres:
36
VIESMANN
VITOCELL
Montage — Varmtvandsbeholder (fortsat)
Vitocell 300-H med 350 og 500 liter volumen:
Beholdervolumen
a
b
Ø 19
Ø 15
200
220
200
300
220
200
500
330
310
Anvend den medfølgende følerlomme af rustfrit stål til reguleringsanordningens sensor eller føler for at sikre den størst mulige driftssikkerhed.
Hvis føleren eller sensoren, der skal monteres, ikke passer i denne
følerlomme, skal der anvendes en anden følerlomme af rustfrit stål
(1.4571 eller 1.4435).
SW 24
380
R½
l
mm
mm
Vitocell 300-V (type EVI) med 200 til 500 liter volumen:
Ø 19
Ø 15
a
b
SW 24
R½
Montage — Beholderladesystem
7.1 Integrering på brugsvandssiden
Variant 1 — Beholderladesystem med en Vitocell 100-L og en Vitotrans 222 til glidende fremløbstemperaturer
28
D
5 A
5 B
A1
21 17 B
52
A1
20
F
G
A
B
N
M
L
O
7
P
5458 297 DK
K
E
H
A Tappesteder (brugsvand)
B Cirkulationspumpe
C Vitotrans 222 varmevekslersæt med blandegruppe
VITOCELL
C
D Vitotronic 200-H (type HK1B, type HK3B),
Vitotronic 100 (type GC1B, type GC4B),
Vitotronic 200 (type GW1B)
Vitotronic 300 (type GW2B, type GW4B) eller
Vitotronic 300-K (type MW1B, type MW2B)
E Pladevarmeveksler
VIESMANN
37
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
F Kedelvandsfremløb
G Kedelvandsretur
H Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
K Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
L Beholderladepumpe (sekundær)
N Kontraventil, fjederbelastet
O Beholderføler foroven
(tilkoblet, stik %A)
P Beholderføler forneden
(frakoblet, stik %B)
Bemærk
■ Udfør koldtvandstilslutningen H med et T-stykke med lige gennemgang til koldtvandstilslutningen på Vitocell-L. Koldtvandstilslutningen på Vitotrans 222 må kun udføres i T-stykkets afgrening.
■ Ved større cirkulationsnet er det evt. nødvendigt at frakoble cirkulationspumpen kortvarigt under opvarmningen af Vitocell 100-L.
På grund af den påkrævede høje fremløbstemperatur for varmeforsyneren må der ikke benyttes en direkte tilsluttet varmekreds uden blandeventil.
For at sikre optimal drift bør beholderprioriteringen på reguleringen
deaktiveres.
Variant 2 — Beholderladesystem med flere Vitocell 100-L i parallel kobling og en Vitotrans 222 til glidende
fremløbstemperaturer
5 A
F
5 B
28
O C
A1
21 17 B
52
A1
20
B
H
D
K
M
L
P
G
Q
7
A
A
E
A
A
B
C
D
E
F
Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Tappesteder (brugsvand)
Vitotrans 222 varmevekslersæt med blandegruppe
Vitotronic 200-H (type HK1B, type HK3B),
Vitotronic 100 (type GC1B, GC4B),
Vitotronic 200 (type GW1B),
Vitotronic 300 (type GW2B, type GW4B) eller
Vitotronic 300-K (type MW1B, type MW2B)
G Pladevarmeveksler
H
K
L
N
Bemærk
Udfør koldtvandstilslutningen N med et T-stykke med lige gennemgang til koldtvandstilslutningen på Vitocell-L. Koldtvandstilslutningen
på Vitotrans 222 må kun udføres i T-stykkets afgrening.
Den parallelle kobling gør det muligt at tappe den maks. mængde fra
hver beholder. Hvis der er en tilstrækkelig stor varmevekslerydelse til
rådighed, kan beholderne hurtigt opvarmes igen efter en aftapning.
På grund af den påkrævede høje fremløbstemperatur for varmeforsyneren må der ikke benyttes en direkte tilsluttet varmekreds uden blandeventil.
For at sikre optimal drift bør beholderprioriteringen på reguleringen
deaktiveres.
Den parallelle kobling egner sig især til anlæg, hvor det afgørende
beregningskriterium er en høj korttidsydelse, som f.eks. ved idrætshaller, sportspladser, svømmehaller eller bruserum i erhvervsvirksomheder.
38
VIESMANN
Kedelvandsfremløb
Kedelvandsretur
Beholderladepumpe (sekundær)
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
O Kontraventil, fjederbelastet
P Beholderføler foroven
(tilkoblet, stik %A)
Q Beholderføler forneden
(frakoblet, stik %B)
VITOCELL
5458 297 DK
N
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Variant 3 — Beholderladesystem med flere Vitocell 100-L i parallel kobling og en Vitotrans 222 til konstante
fremløbstemperaturer
A
B
C
D
E
F
G
H
Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Kontaktur
Tappesteder (brugsvand)
Tilslutningskonsol (på opstillingsstedet)
Kedelvandsfremløb
Kedelvandsretur
Bemærk
Udfør koldtvandstilslutningen N med et T-stykke med lige gennemgang til koldtvandstilslutningen på Vitocell-L. Koldtvandstilslutningen
på Vitotrans 222 må kun udføres i T-stykkets afgrening.
K
L
M
N
Beholderladepumpe (sekundær)
Pladevarmeveksler
Vitotrans 222 varmevekslersæt
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
O Termostat foroven (TIL)
P Termostat i bunden (FRA)
Q Kontraventil, fjederbelastet
På grund af den påkrævede høje fremløbstemperatur for varmeforsyneren må der ikke benyttes en direkte tilsluttet varmekreds uden blandeventil.
5458 297 DK
7
VITOCELL
VIESMANN
39
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Variant 4 — Beholderladesystem med flere Vitocell 100-L i seriekobling og en Vitotrans 222 til glidende
fremløbstemperaturer
28
F
5 A
D
A1
5 B
52
21 17 B
B
A1
20
C
H
O
K
P
L
M
Q
A
A
G
A
E
N
Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Tappesteder (brugsvand)
Vitotrans 222 varmevekslersæt med blandegruppe
Vitotronic 200-H (type HK1B, type HK3B),
Vitotronic 100 (type GC1B, type GC4B),
Vitotronic 200 (type GW1B),
Vitotronic 300 (type GW2B, type GW4B) eller
Vitotronic 300-K (type MW1B, type MW2B)
G Pladevarmeveksler
H
K
L
N
Bemærk
■ Udfør koldtvandstilslutningen N med et T-stykke med lige gennemgang til koldtvandstilslutningen på Vitocell-L. Koldtvandstilslutningen på Vitotrans 222 må kun udføres i T-stykkets afgrening.
■ For at sikre en fejlfri opvarmningsproces skal der sørges for, at
beholderladepumpens resttransporthøjde L er højere end cirkulationspumpens C under hensyntagen til rørledningsmodstanden.
Fordelene ved seriekoblingen opnås især med en kombination af små
varmevekslerydelser og store beholdervolumener, da den store beholdervolumen tillader mindre hhv. kedler eller ydelser via fjernvarmetilslutningen.
På grund af den påkrævede høje fremløbstemperatur for varmeforsyneren må der ikke benyttes en direkte tilsluttet varmekreds uden blandeventil.
For at sikre optimal drift bør beholderprioriteringen på reguleringen
deaktiveres.
Seriekoblingen bør anvendes, hvis der kan forventes et relativt konstant brugsvandsbehov, som f.eks. ved store enheder inden for boligbyggeri.
Ved dimensioneringen af brugsvandsopvarmningen skal der tages
højde for den maks. tapperate. Den maks. strømningshastighed må
iht. DIN 1988 ikke være over 2 m/sek. (svækkelse af lagdelingen i
beholderen).
Kedelvandsfremløb
Kedelvandsretur
Beholderladepumpe (sekundær)
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
O Kontraventil, fjederbelastet
P Beholderføler foroven
(tilkoblet, stik %A)
Q Beholderføler forneden
(frakoblet, stik %B)
5458 297 DK
7
A
B
C
D
E
F
40
VIESMANN
VITOCELL
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
7.2 Tilslutninger
Tilslutning på brugsvandssiden for Vitotrans 222 (tilbehør) i forbindelse med en Vitocell 100-L
(tilslutning iht. DIN 1988)
A
B
C
D
E
F
G
Tappesteder (brugsvand)
Cirkulationsledning
Cirkulationspumpe
Kontraventil, fjederbelastet
Synlig udmunding på afblæsningsrøret
Sikkerhedsventil
Afspærringsventil
Bemærk
■ Rørføringen bag Vitotrans 222 (i gennemstrømningsretningen) må
ikke udføres i galvaniserede stålrør.
■ Udfør koldtvandstilslutningen med et T-stykke med lige gennemgang til koldtvandstilslutningen for Vitocell-L. Koldtvandstilslutningen på Vitotrans 222 må kun udføres i T-stykkets afgrening.
■ Sikkerhedsventilen på undersiden af Vitotrans 222 erstatter ikke sikkerhedsgruppens sikkerhedsventil iht. DIN 1988.
Manometertilslutning
Kontraventil
Tømning
Koldt brugsvand
Trykreduktionsventil
Kontraventil/røradskiller
Vitotrans 222
■ Sikkerhedsventil
Anlægget skal være udstyret med en typegodkendt sikkerhedsventil
til beskyttelse mod overtryk.
Till. driftstryk: 10 bar (1 MPa).
Sikkerhedsventilens tilslutningsdiameter skal være:
– Ved 500 til 1000 l beholdervolumen min. R ¾ (DN20), maks.
opvarmningsydelse 150 kW
– Over 1000 til 5000 l beholdervolumen min. R 1 (DN25), maks.
opvarmningsydelse 250 kW
Sikkerhedsventilen skal monteres på koldtvandsledningen. Den må
ikke kunne afspærres fra beholderen. Der må ikke forekomme indsnævringer i røret mellem sikkerhedsventilen og beholderen. Sikkerhedsventilens afblæsningsrør må ikke lukkes til. Udløbende vand
skal ledes risikofrit og synligt ud i et afløb. I nærheden af sikkerhedsventilens afblæsningsrør, helst på selve sikkerhedsventilen,
skal der anbringes et skilt med påskriften:
„Af sikkerhedsmæssige årsager kan der under opvarmningen løbe
vand ud af afblæsningsrøret! Må ikke lukkes!”
Sikkerhedsventilen skal monteres over overkanten på beholderen.
■ Kontraventil
Forhindrer at anlægsvand og opvarmet vand strømmer tilbage i
koldtvandsledningen eller ud i det lokale vandnet.
■ Trykmåler (manometer)
Der skal monteres en tilslutning til en trykmåler.
5458 297 DK
Sikkerhedsgruppen iht. DIN 1988 består af:
■ Afspærringsventiler
■ Tømningsventil
■ Trykreduktionsventil
Montering påkrævet, hvis trykket i ledningsnettet på tilslutningsstedet overskrider 80 % af sikkerhedsventilens udløsningstryk.
Det er hensigtsmæssigt at montere trykreduktionsventilen efter
vandmåleren. Derved er der tilnærmelsesvis samme trykforhold i
hele brugsvandssystemet, og anlægget beskyttes mod overtryk og
trykstød.
Iht. DIN 4109 må hviletrykket i vandforsyningsanlægget efter fordeling i etagerne og foran armaturerne ikke være over 5 bar
(0,5 MPa).
K
L
M
N
P
R
T
VITOCELL
VIESMANN
41
7
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Tilslutninger på kedelvandssiden
B
F
B
B
B
HV
HR
WW/WT
M
KW
D
A
E
A
B
C
D
E
C
Vitocell 100-L (her: 500 l volumen)
Udluftning
Vitotrans 222
Kedel
Fælles koldtvandstilslutning med sikkerhedsgruppe iht.
DIN 1988
F
HR
HV
KW
WW/WT
Tappesteder (brugsvand)
Kedelvandsretur
Kedelvandsfremløb
Koldt brugsvand
Brugsvandsindgang fra varmeveksleren
7.3 Anvendelseseksempler
Beholderladesystemer under forskellige tilslutningsbetingelser
Beholderladesystemet kan integreres i anlæg med forskellige driftsparametre og reguleringssystemer.
Både beholderladesystemets el-ledningsføring og hydrauliske integrering skal tilpasses til de pågældende hydrauliske og reguleringstekniske betingelser.
Mulig montage af beholderladesystemet i forbindelse med:
■ Vitotronic kedelkredsregulering (glidende driftsform for kedlen)
■ Vitotronic 200-H ved andre reguleringer med glidende driftsform for
kedlen
■ Konstante fremløbstemperaturer (f.eks. standardkedel)
■ Fjernvarmeanlæg
På de næste sider findes de tilsvarende hydraulikskemaer og ledningsdiagrammer.
Bemærk
Ved flerkedelanlæg skal beholderladesystemet tilsluttes Vitotronic
300-K.
5458 297 DK
7
42
VIESMANN
VITOCELL
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Anvendelseseksempel 1 – Vitocell 100-L med Vitotrans 222 og kedel med Vitotronic
(glidende driftsform for kedlen)
5 A
5 B
4
21 17 B
A1
A1 40
52
20
A
E
M
5
1
3
C
D
B
2
A Nettilslutning 230 V~50 Hz; hovedafbryderen skal monteres iht.
forskrifterne
B Varmekredspumpe (primær)
C Fremløbsfordeler (med tryk)
D Retursamler
E Ekstra motorventil i fremløbet til Vitotrans 222, hvis differenstrykket mellem fremløbsfordeler og retursamler >3 bar (0,3 MPa)
Beholderføleren Viessmann NTC, som ved Vitotronic er omfattet af
leverancen (ved Vitotronic 200-H og Vitotronic 100 tilbehør), suppleres
med en yderligere beholderføler (omfattet af leverancen til blandegruppen).
Den øverste beholderføler tilsluttes til stikket %A; den nederste til
stikket %B.
Anvendelse af udgangen sÖ som primær pumpe for vekslersættet.
Kodning „4E : 1” indstilles:
Anvendelse af udgangen gS som primær regulering for vekslersættet.
Kodning „55 : 3” indstilles:
Anvendelse af beholderreguleringen for vekslersættet.
Kodning „6A : 113” indstilles:
Ved Vitotrans 222, 240 kW, funktionstid, servomotor 113 s.
Anlægsspecifik kodning på Vitotronic 4
Kodning „4C : 1” indstilles:
Nødvendige komponenter
Pos. Betegnelse
Vitocell 100-L, 500 l (vist) eller
1
Vitocell 100-L, 750 l eller
Vitocell 100-L, 1000 l
2
3
Best.nr.
Z002 074
1
1
1
7453 039
7453 040
7453 041
1
1
1
7164 620
7164 621
Se prislisten
1
7438 702
Z004 042
Z004 043
7
5458 297 DK
4
5
Vitotrans 222
– op til 80 kW
– op til 120 kW
– op til 240 kW
Blandegruppe (med 3-vejs-blandeventil, servomotor, følere, rørføring) til Vitotrans 222
– op til 120 kW
– op til 240 kW
Vitotronic 200-H og Vitotronic 100, type GC1B eller type GC4B
I forbindelse med Vitotronic 200-H og Vitotronic 100, type GC1B eller type GC4B:
Termostat med dykrør (Viessmann NTC) som beholderføler
Antal
Afhængigt af anlægget
Afhængigt af anlægget
Afhængigt af anlægget
VITOCELL
VIESMANN
43
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Anvendelseseksempel 2 – Vitocell 100-L med Vitotrans 222 og en anden regulering
(glidende driftsform for kedlen)
4
5 A
5 B
21
17
A1
A1
52
20
40
5
E
3
M
A
D
B
C
7
6
2
1
D Potentialfri kontakt til den anden regulerings brænderindkobling
E Ekstra motorventil i fremløbet til Vitotrans 222, hvis differenstrykket mellem fremløbsfordeler og retursamler >3 bar (0,3 MPa)
I forbindelse med en anden regulering reguleres beholderladepumpen
ved hjælp af Vitotronic 200-H.
Den øverste beholderføler tilsluttes til stikket %A; den nederste til
stikket %B.
Tilslutning hjælperelæ
Anlægsspecifik kodning på Vitotronic 4
Kodning „4C : 1” indstilles:
Anvendelse af udgangen sÖ som primær pumpe for vekslersættet.
Kodning „4E : 1” indstilles:
Anvendelse af udgangen gS som primær regulering for vekslersættet.
Kodning „55 : 3” indstilles:
Anvendelse af beholderreguleringen for vekslersættet.
Kodning „6A : 113” indstilles:
Ved Vitotrans 222, 240 kW, funktionstid, servomotor 113 s.
Kodning „9F : 1” indstilles, hvis ingen udeføler tilsluttes (f.eks.
Vitotronic 200-H, type HK1B, regulerer kun Vitotrans 222).
KK
20
L
N
M
1~
Vitocell 100-L, 750 l eller
Vitocell 100-L, 1000 l
3
44
Vitotrans 222
– op til 80 kW
– op til 120 kW
– op til 240 kW
Blandegruppe (med 3-vejs-blandeventil, servomotor, følere, rørføring) til Vitotrans 222
– op til 120 kW
– op til 240 kW
VIESMANN
D
ø
5
Nødvendige komponenter
Pos. Betegnelse
Vitocell 100-L, 500 l (vist) eller
1
2
ø
Antal
Afhængigt af anlægget
Afhængigt af anlægget
Afhængigt af anlægget
Best.nr.
Z002 074
1
1
1
7453 039
7453 040
7453 041
1
1
7164 620
7164 621
Z004 042
Z004 043
VITOCELL
5458 297 DK
7
A Nettilslutning 230 V~50 Hz; hovedafbryderen skal monteres iht.
forskrifterne
B Fremløbsfordeler (med tryk)
C Retursamler
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Pos.
4
5
6
7
Betegnelse
Vitotronic 200-H
Hjælperelæ
I forbindelse med Vitotronic 200-H:
Termostat med dykrør (Viessmann NTC) som beholderføler
Fordelerpumpe (fordeler)
Antal
1
1
1
Best.nr.
Se prislisten
7814 681
7438 702
Afhængigt af anlægget
På opstillingsstedet
Anvendelseseksempel 3 – Vitocell 100-L med Vitotrans 222 og konstante fremløbstemperaturer
M
A Nettilslutning 230 V~50 Hz; hovedafbryderen skal monteres iht.
forskrifterne
B Varmekredspumpe (primær)
C Beholderladepumpe (sekundær)
D Fremløbsfordeler (med tryk)
E Retursamler
Beholderopvarmningen startes af den øverste termostat. Den nederste termostat afbryder beholderopvarmningen.
Temperaturen på termostaterne kan indstilles.
Ved tilslutningen af Vitotrans 222 vekslersæt for konstante fremløbstemperaturer uden blandegruppe til en fremløbsfordeler med tryk
(kedel med varmekredspumpe på fordeler) skal der monteres en
motorventil i fremløbsledningen. Motorventilen er lukket i opvarmningspauserne, hvorved en tvangsgennemstrømning af Vitotrans 222
i opvarmningspauserne forhindres.
Eksempel:
Maks. 55 ºC TIL, 50 ºC FRA (ved opvarmningstemperatur 60 ºC).
Nødvendige komponenter
Pos. Betegnelse
Vitocell 100-L, 500 l (vist) eller
1
Antal
Afhængigt af anlægget
Afhængigt af anlægget
Afhængigt af anlægget
Best.nr.
Z002 074
3
Vitotrans 222
– op til 80 kW
– op til 120 kW
– op til 240 kW
Tilslutningsboks
1
1
1
1
4
5
6
Hjælperelæ*17
Termostat
Motorventil*17
1
2
1
7453 039
7453 040
7453 041
På opstillingsstedet
7814 681
7151 989
På opstillingsstedet
*17 Kun
nødvendigt ved fremløbsfordeler med tryk.
Vitocell 100-L, 750 l eller
Vitocell 100-L, 1000 l
5458 297 DK
2
VITOCELL
Z004 042
7
Z004 043
VIESMANN
45
Montage — Beholderladesystem (fortsat)
Ledningsdiagram til tilslutningen af termostaten, hjælperelæet og motorventilen
L
AN
PE
3
1
1
3
2
5
3
2
5
Motorventil 6 kun nødvendig ved fremløbsfordeler med tryk.
4
M
1~
M
1~
M
1~
6
B
C
Signaturforklaring og nødvendige komponenter, se side 45.
5458 297 DK
7
46
VIESMANN
VITOCELL
Bilag
8.1 Spørgeskema til dimensionering af varmtvandsbeholdere
Varmtvandsbeholder i brugsvandsopvarmningsanlæg
1. Adresse
8
Postnr./by
2. Grundlæggende
angivelser
Ønsket beholdertemperatur
Fremløbstemperatur
for varmeforsyning
Spredning (Δt)
Telefon
(ved evt. spørgsmål)
Dato
= Nødvendig varmeydelse beregnes med EDIS
Projekt
= Maks. varmeydelse til rådighed
Navn
Vej
°C
°C
= optimeret
K
KW
3. Valg af beregningsmetode
= Lejligheder
Lejlighedstype
1-2 værelses taglejlighed med brusebad
3-værelses lejlighed med normalt badekar
Boligenhed med normalt badekar
Boligenhed med komfortbadekar
Komfortlejlighed med normalt badekar og brusebad
Boligenhed med gæsteværelse
Andet
= Hoteller og pensioner
Udstyr
Enkeltværelse med 1 badekar og 1 vask
Enkeltværelse med 1 brusebad og 1 vask
Enkeltværelse med 1 vask
Dobbeltværelse med 1 badekar og 1 vask
Dobbeltværelse med 1 brusebad og 1 vask
Dobbeltværelse med 1 vask
Kuverter
NL-kendetal
0,71
0,77
1,00
1,12
1,63
1,89
Antal
Behov (kWh)
7,0
3,0
0,8
10,5
4,5
1,2
0,6
Antal
Hotelkategori (antal stjerner)
Behovsperiode
Opvarmningstid
Timer
Timer
= Gastronomi (f.eks. restaurant, kantine, spisesal)
Stedet for den gastro= Restaurant
nomiske indretning
5458 297 DK
Antal kuverter
= Sygehuse og klinikker
Antal senge
Antal yderligere tapninger
Antal tappesteder i alt
VITOCELL
Antal tappesteder
= Kantine
= Andet
Brugsvandsbehov
Behovsperiode
Brugsvandsbehov (45 °C)
Brugsvandsbehov (45 °C)
Behovsperiode
l/kuvert
Timer
l/seng
l/tapning
Timer
VIESMANN
47
Bilag (fortsat)
Brusefrekvens
Brugsvandsbehov (45 °C)
Brugsvandsbehov
Brugertal/time og brusebad
l/badning
l/tapning
= Plejehjem
Antal senge
Antal kuverter
Antal yderligere tappesteder
Antal tappesteder pr. værelse
Brugsvandsbehov (45 °C)
Brugsvandsbehov (45 °C)
Behovsperiode
l/seng
l/kuvert
Timer
Brusefrekvens
Brugsvandsbehov
Brugsvandsbehov (45 °C)
Brugertal/time og brusebad
l/badning
l/tappested
= Campingplads, fritidslejr
Antal campingpladsgæster
Antal brusebad
Antal yderligere tappesteder
= Fritidsindretninger (f.eks. sportshaller, svømmebassin)
Antal brusebad
Behovsperiode
Brugsvandsbehov/brusebad (40 °C)
= Erhvervsvirksomheder
Antal medarbejdere
Forbrugsenhed
Vask med udløbsventil
Vask med bruseudløb
Runde vaske til 6 personer
Runde vaske til 10 personer
Bruseanlæg uden omklædningskabine
Bruseanlæg med omklædningskabine
Behovsperiode
Opvarmningstid
Opvarmningstid
min. Brusetid
l/min
Aktivitet
min.
min.
= Lidt tilsmud= Moderat til= Stærkt tilsende
smudsende
smudsende
Vandindhold i (l/min)
Antal
8,50
4,50
20,00
25,00
9,50
9,50
Timer
Timer
4. Valgt varmtvandsbeholder
= Vitocell 100, type: .......................................
= Vitocell 300, type: .......................................
5458 297 DK
8
= Kollektiv beboelse (f.eks. hjem, kaserne)
Antal beboere
Antal brusebad
Antal yderligere tapninger
Antal af yderligere tapninger
48
VIESMANN
VITOCELL
Bilag (fortsat)
8.2 Checkliste varmevekslerforespørgsel/-dimensionering
Anvendelsesformål: Vand/vand
= Systemadskillelse gulvvarmeanlæg
= Systemadskillelse fjernvarmeanlæg
= Brugsvandsopvarmning
= Andet:
Systemtemperaturer
Primær
Indgang
Udgang
Effekt
Begrænsninger (så som maks.)
Tryktab
Primær
Begrænsninger
Tryktrin
8
Sekundær
°C Indgang
°C Udgang
kW
°C
°C
mbar Sekundær
kPa
mbar
kPa
bar
MPa
Begrænsninger
Temperaturer
Særlige forhold?
°C
Forskrift varmevekslertype
= Systemadskillelse gulvvarmeanlæg
= Systemadskillelse fjernvarmeanlæg
8.3 Checkliste varmevekslerforespørgsel/-dimensionering
Anvendelsesformål: Damp/vand
= Systemadskillelse fjernvarmeanlæg
= Andet:
Mættet damptryk/systemtemperatur
Primær
Damptryk
Kondensatudslip
Effekt
Begrænsninger (så som maks.)
Tryktab
Primær
Begrænsninger
Tryktrin
Begrænsninger
Temperaturer
Særlige forhold?
Sekundær
bar Indgang
MPa
°C Udgang
kW
°C
°C
mbar Sekundær
kPa
mbar
kPa
bar
MPa
°C
Forskrift varmevekslertype
5458 297 DK
Rørbundt-varmeveksler
= stående
= liggende (Viessmann leverer kun stående udførelser)
VITOCELL
VIESMANN
49
Stikordsregister
A
Afspærringsventiler..........................................................................26
Anvendelseseksempler....................................................................42
O
Opvarmningsydelse, beregning.................................................17, 18
Oversigt over produktegenskaber......................................................7
B
Beboertal p, beregning.....................................................................12
Beholderladepumpe, dimensionering...............................................20
Beholderladesystem, beregning.......................................................24
Beholderladesystem, funktionsbeskrivelse......................................22
Beholderladesystem, montage.........................................................37
Beholderladesystemer.....................................................................21
Behovskendetal N, beregning..........................................................13
Beregning af beholderladesystemet.................................................24
Brugsvandsbehov i beboelsesejendomme......................................12
Brugsvandsbehov i erhvervsvirksomheder......................................16
Brugsvandsbehov i forbindelse med fjernvarme..............................19
Brugsvandsbehov i hoteller, pensioner og institutioner....................17
Brugsvandsbehov i offentlige saunaer.............................................17
Brugsvandsbehov i sportshaller.......................................................18
P
Produktegenskaber, oversigt.............................................................7
Produktinformation.............................................................................5
C
Checkliste varmevekslerforespørgsel/-dimensionering....................49
Cirkulationsledninger........................................................................28
Cirkulationsledning ved beholderbatteri...........................................29
D
Dimensionering af varmtvandsbeholdere.........................................12
Dimensionering af varmtvandsbeholdere, spørgeskema.................47
Dimensionering iht. konstantydelse.................................................19
DIN 4708-2.......................................................................................12
E
EDIS-beregningsprogram................................................................12
F
Fjernvarmevandmængde, beregning...............................................19
Forbrug på på kedelvandssiden, beregning.....................................21
Følerlommer.....................................................................................36
G
Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden, beregning.......20
R
Returtemperaturbegrænsning..........................................................35
S
Sikkerhedsventil...............................................................................26
Spørgeskema til dimensionering af varmtvandsbeholdere..............47
T
Tappestedydelse..............................................................................13
Tilslutninger på kedelvandssiden for Vitotrans 222..........................42
Tilslutning på brugsvandssiden........................................................25
Tilslutning på brugsvandssiden for beholderbatterier......................28
Tilslutning på brugsvandssiden for Vitotrans 222............................41
Tilslutning på brugsvandssiden iht. DIN 1988..................................27
Tilslutning på opvarmningssiden......................................................31
Tilslutningsbetingelser for beholderladesystemer............................42
Tilslutningseffekt, beregning............................................................19
Trykmåler.........................................................................................26
Trykreduktionsventil.........................................................................26
Tømningsventil.................................................................................26
V
Valg af varmtvandsbeholder
■ Iht. behovskendetal N.....................................................................7
■ Iht. konstantydelse........................................................................10
Valgdiagrammer for varmtvandsbeholdere........................................8
Varmebehov
■ For brugsvand i beboelsesejendomme.........................................12
■ For brugsvand i erhvervsvirksomheder.........................................16
■ For brugsvand i forbindelse med fjernvarme................................19
■ For brugsvand i hoteller, pensioner og institutioner......................17
■ For brugsvand i offentlige saunaer...............................................17
■ For brugsvand i sportshaller.........................................................18
Varmeydelse, beregning..................................................................16
K
Kedeltillæg Zk..................................................................................15
Kedelvandsflow, beregning..............................................................20
Kontraventil......................................................................................26
5458 297 DK
M
Manometer.......................................................................................26
Montage af beholderladesystem......................................................37
Montage af varmtvandsbeholder......................................................25
50
VIESMANN
VITOCELL
5458 297 DK
VITOCELL
VIESMANN
51
Der tages forbehold for tekniske ændringer!
52
VIESMANN
5458 297 DK
Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk
VITOCELL