Nitrophoska - BPA

Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
83047809 • 1/2010-12
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
1 Brugeranvisninger ..................................................................................................................
1.1
Vejledning for bruger ..........................................................................................
1.1.1
Symboler ................................................................................................................
1.1.2
Målgruppe .............................................................................................................
1.2
Garanti og ansvar ................................................................................................
5
5
5
5
6
2 Sikkerhed ....................................................................................................................................
2.1
Forskriftsmæssig anvendelse ............................................................................
2.2
Sikkerhedsanvisninger ........................................................................................
2.2.1
Normaldrift .............................................................................................................
2.2.2
Elektrisk tilslutning ...............................................................................................
2.3
Bortskaffelse .........................................................................................................
7
7
7
7
7
7
3 Produktbeskrivelse ................................................................................................................ 8
3.1
Typebetegnelse .................................................................................................... 8
3.2
Funktion .................................................................................................................. 8
3.3
Tekniske data ........................................................................................................ 8
3.3.1
Godkendelsesdata .............................................................................................. 8
3.3.2
Ydelse ..................................................................................................................... 8
3.3.3
Driftstryk ................................................................................................................. 9
3.3.4
Driftstemperatur ................................................................................................... 9
3.3.5
Omgivelsesbetingelser .................................................................................... 10
3.3.6
Miljødata/genanvendelse ................................................................................ 10
3.3.7
Indhold ................................................................................................................. 10
3.3.8
Dimensioner ....................................................................................................... 10
3.3.9
Vægt .................................................................................................................... 11
4 Montage ..................................................................................................................................... 12
4.1
Montagebetingelser ......................................................................................... 12
4.2
Opstilling af beholder ...................................................................................... 12
4.3
Føler monteres ................................................................................................... 13
5 Installation ................................................................................................................................ 14
5.1
Forudsætninger ................................................................................................. 14
5.2
Hydraulisk tilslutning ........................................................................................ 14
6
Idriftsættelse ........................................................................................................................... 16
7
Driftsafbrydelse ..................................................................................................................... 17
8 Vedligeholdelse ..................................................................................................................... 18
8.1
Vedligeholdelse ................................................................................................. 18
8.2
Vedligeholdelsesplan ....................................................................................... 18
8.3
Rengøring af beholder uden el-varmelegeme ............................................ 19
8.4
Rengøring af beholder med el-varmelegeme ............................................. 20
8.5
Magnesiumanode udskiftes ............................................................................ 21
8.6
Udskiftning af kappen ...................................................................................... 22
9
Fejlfinding ................................................................................................................................. 24
10 Tilbehør ...................................................................................................................................... 26
10.1
El-varmelegeme ................................................................................................. 26
83047809 • 1/2010-12 • La
3-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
10.2
Fremstrømsanode ............................................................................................. 28
11 Reservedele ............................................................................................................................. 30
12 Notater ........................................................................................................................................ 36
13 Stikordsregister ..................................................................................................................... 39
83047809 • 1/2010-12 • La
4-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
1 Brugeranvisninger
1 Brugeranvisninger
Oversættelse af
original driftsvejledning
Denne montage- og driftsvejledning er fast tilhørende anlægget og skal altid opbevares på opstillingsstedet.
1.1 Vejledning for bruger
1.1.1 Symboler
Umiddelbar fare med høj risiko.
Manglende iagttagelse kan medføre alvorlige eller livstruende personskader.
FARE
Mindre risiko for fare.
Manglende iagttagelse kan medføre skader i det omkringliggende miljø, alvorlige eller livstruende personskader.
ADVARSEL
Lav risiko for fare.
Manglende iagttagelse kan forårsage materiel skade
eller begrænset personskade.
FORSIGTIG
Vigtig information.
Opfordring til en konkret handling.
Resultat efter en handling.
Opremsning.
Værdiområde.
1.1.2 Målgruppe
Denne montage- og driftsvejledning henvender sig til driftspersonalet og til kvalificeret
fagpersonale. Vejledningen skal overholdes af alle, der arbejder på anlægget.
Kun personale som har modtaget den fornødne uddannelse eller instruktion i det
konkrete arbejdsområde må arbejde på anlægget.
Personer som er fysisk, sansemæssigt eller mentalt handicappede må kun arbejde på
anlægget, hvis de er under opsyn af eller er blevet instrueret af faguddannet personale.
Børn må ikke lege i nærheden af eller på anlægget.
83047809 • 1/2010-12 • La
5-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
1 Brugeranvisninger
1.2 Garanti og ansvar
Garanti- og ansvarserstatningsydelser i forbindelse med personskade eller materiel
skade er udelukket, hvis de kan henføres til en eller flere af følgende årsager:
▪ Ureglementeret anvendelse af anlægget.
▪ Manglende iagttagelse af montage- og driftsvejledningen.
▪ Drift af anlægget med ukorrekt anbragte eller ikke funktionsdygtige sikkerhedseller beskyttelsesindretninger.
▪ Fortsat drift på trods af mangler.
▪ Uhensigtsmæssig montering, idriftsættelse, betjening eller vedligeholdelse af anlægget.
▪ Egenhændige ombygninger af anlægget.
▪ Montering af ekstra komponenter, som ikke er afprøvet sammen med anlægget.
▪ Uhensigtsmæssigt gennemførte reparationer.
▪ Anvendelse af uoriginale dele (ikke Weishaupt originaldele).
▪ Ikke egnede medier.
▪ Mangler i forsyningsledningerne.
▪ Force majeure.
83047809 • 1/2010-12 • La
6-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
2 Sikkerhed
2 Sikkerhed
2.1 Forskriftsmæssig anvendelse
Beholderen kan anvendes til:
▪ opvarmning af brugsvand
▪ centralvarmevand efter VDI 2035.
Anlægget må kun være i drift i lukkede rum. Opstillingsrummet skal overholde regionale myndigheders krav og være frostsikkert.
Uhensigtsmæssig anvendelse:
▪ Kan være forbundet med livsfare eller fare for personskade for personale eller tredjemand.
▪ Kan forårsage skade på anlægget eller andet materiel.
2.2 Sikkerhedsanvisninger
Mangler af sikkerhedsmæssig betydning skal omgående afhjælpes.
2.2.1 Normaldrift
▪ Alle skilte på anlægget skal holdes i læsbar stand,
▪ Foreskrevne indstillings-, service- og inspektionsarbejder skal gennemføres indenfor den foreskrevne tidsramme.
2.2.2 Elektrisk tilslutning
Ved alt arbejde på spændingsførende dele:
▪ Forskrifter til forebyggelse af uheld BGV A3 samt de gældende nationale regler og
forskrifter skal overholdes.
▪ Det anvendte værktøj skal opfylde EN 60900.
2.3 Bortskaffelse
Anvendte materialer skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. I den forbindelse skal de
gældende lokale regler og bestemmelser overholdes.
83047809 • 1/2010-12 • La
7-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
3 Produktbeskrivelse
3 Produktbeskrivelse
3.1 Typebetegnelse
Eksempel: WAS 150
WAS
150
Type: Weishaupt varmtvandsbeholder Standard
Størrelse
3.2 Funktion
Beholderen er egnet til drift i lukkede centralvarmevandsanlæg. Via en varmespiral
bliver brugsvandet i beholderen opvarmet.
El-varmelegeme (option)
Som ekstra varmekilde kan der indbygges et el-varmelegeme (se kap. 10.1).
Fremstrømsanode (option)
Den indbyggede magnesiumanode kan erstattes af en fremstrømsanode
(se kap. 10.2).
3.3 Tekniske data
3.3.1 Godkendelsesdata
DIN CERTCO
SVGW
WAS 150
0247/
06-13MC
0108-4404
WAS 200
0247/
06-13MC
0108-4404
WAS 280
0247/
06-13MC
0509-5005
WAS 400
0247/
06-13MC
0108-4404
WAS 500
0247/
06-13MC
0808-5406-
3.3.2 Ydelse
WAS 150
WAS 200
WAS 280
WAS 400
WAS 500
1,62 kWh/24h 1,72 kWh/24h 1,91 kWh/24h 2,16 kWh/24h 2,58 kWh/24h
124 liter
163 liter
194 liter
290 liter
306 liter
Stilstandstab ved 45 K
Tappemængde
(Temperaturdifference = 35 K)
Beholderkapacitet (60 °C)
7,9 kWh
Kontinuerlig ydelse
22 kW
(80/10/60 °C - 3,0 m³/h)
Ydelseskendetal(1
2
Føler øvre
(80/10/60 °C - 3,0 m³/h)
Ydelseskendetal(1
3
Føler nedre
(80/10/60 °C - 3,0 m³/h)
Korttids ydelse(1
190 liter/
(Temperaturdifference = 35 K) 10 min
(1
i betragtning af den angivne permanente ydelse
83047809 • 1/2010-12 • La
10,4 kWh
29 kW
12,4 kWh
38 kW
19,2 kWh
52 kW
21,8 kWh
80 kW
3
6
13
16,7
5
9,5
-
-
230 liter/
10 min
320 liter/
10 min
480 liter/
10 min
540 liter/
10 min
8-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
3 Produktbeskrivelse
Tryktab brugsvand
70
60
50
40
30
20
10
0
0,5
0
1,5
1
2,5
2
3,5
3
4,5
4
5
1 Gennemstrømning i m³/h
2 Tryktab i mbar
Tryktab varmeveksler
300
275
WAS 150
WAS 200
WAS 280, WAS 400 og WAS 500
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1 Gennemstrømning i m³/h
2 Tryktab i mbar
3.3.3 Driftstryk
Centralvarmevand
Brugsvand
max. 10 bar
max. 10 bar
3.3.4 Driftstemperatur
Centralvarmevand
Brugsvand
83047809 • 1/2010-12 • La
max. 110 °C
max. 95 °C
9-39
4,5
5
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
3 Produktbeskrivelse
3.3.5 Omgivelsesbetingelser
Temperatur under drift
Temperatur ved transport/opbevaring
Relativ luftfugtighed
+5 … +40°C
-20 … +70°C
Maks. 80 %, ingen dugdannelse
3.3.6 Miljødata/genanvendelse
Beholderen indeholder ikke stoffer som Cr6, bly og FCKW.
3.3.7 Indhold
Nom. indhold brugsvand
Centralvarme vand
WAS 150
150 liter
6,7 liter
WAS 200
200 liter
8,9 liter
WAS 280
280 liter
10,4 liter
WAS 400
400 liter
14,6 liter
WAS 500
450 liter
24 liter
WAS 280
114 mm
1847 mm
15 mm
494 mm(1
1119 mm(1
117 mm(1
252 mm(1
876 mm(1
1046 mm(1
1647 mm(1
1754 mm(1
636 mm
WAS 400
114 mm
1857 mm
15 mm
494 mm(1
1061 mm(1
115 mm(1
216 mm(1
606 mm(1
988 mm(1
1618 mm(1
1727 mm(1
733 mm
WAS 500
114 mm
2050 mm
15 mm
479 mm(1
1277 mm(1
115 mm(1
216 mm(1
710 mm(1
1204 mm(1
1827 mm(1
1935 mm(1
733 mm
3.3.8 Dimensioner
WAS 150
WAS 200
Diameter inspektionsåbning 114 mm
114 mm
Kippemål
1208 mm
1436 mm
Indstillelige fødder
15 mm
15 mm
Dyklomme nedre
494 mm(1
494 mm(1
Dyklomme øvre
719 mm(1
827 mm(1
(1
Koldtvandstilslutning
117 mm
117 mm(1
Returløb
252 mm(1
252 mm(1
Cirkulationstilslutning
536 mm(1
666 mm(1
(1
Fremløb
684 mm
792 mm(1
Varmtvandstilslutning
942 mm(1
1202 mm(1
(1
Højde
1049 mm
1309 mm(1
Diameter dæksel
636 mm
636 mm
(1
målet er baseret på 15 mm føddernes justeringshøjde.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
83047809 • 1/2010-12 • La
10-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
3 Produktbeskrivelse
3.3.9 Vægt
Vægt tom (uden emballage)
83047809 • 1/2010-12 • La
WAS 150
79 kg
WAS 200
95 kg
11-39
WAS 280
126 kg
WAS 400
170 kg
WAS 500
182 kg
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
4 Montage
4 Montage
4.1 Montagebetingelser
Kontroller beholdertype og driftstryk
Det på typeskiltet angivne driftstryk må ikke overskrides.
▶ Kontroller beholdertypen.
▶ Kontroller at driftstrykket ikke overskrides (se kap. 3.3.3).
Kontroller opstillingsrummet
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Kontroller om opstillingsrummet er frostsikkert.
Kontroller gulvets bæreevne og om der er frie adgangsforhold (se kap. 3.3.9).
Kontroller om gulvet er plant.
Kontroller om der er plads til det hydrauliske system.
Kontroller rørføringen.
Vær opmærksom på at mindste rumhøjde overholdes for kippemål
(se kap. 3.3.8).
4.2 Opstilling af beholder
Undgå skader under transport og opstilling.
Varmeisoleringen er af skum, arbejd venligst forsigtigt med den.
Mindsteafstand
▶ Før montage- og servicearbejder overhold mindsteafstand til låg:
Stavanode
Kædeanode
350 mm
200 mm
▶ Vær opmærksom på, at der skal være plads nok til montering og afmontering af elvarmelegeme (se kap. 10.1).
Beholder sættes i vater
Justeringen af varmtvandsbeholderen kan ske ved at dreje på indstillingsfødderne.
Indstillingshøjde på indstillingsfødderne
WAS 150, WAS 200 og
WAS 280
15 … 30 mm
WAS 400 og WAS 500
15 … 40 mm
Drej ikke de indstillelige fødder til yderste position. I modsat fald kan der forplante sig
lyde til hele anlægget.
▶ Med de indstillelige fødder sættes beholderen i vater vandret
83047809 • 1/2010-12 • La
12-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
4 Montage
4.3 Føler monteres
Alt efter varmeproducent bliver der for reguleringen monteret forskellige følere.
Varmeproducent
WTU, WTG
Følertype
QAZ 21 Ni 1000
WTC
NTC 12 kΩ
▶ Føler indstikkes i tilsvarende dyklomme
✓ Den i følerlommen indbyggede spændefjeder holder føleren fast
83047809 • 1/2010-12 • La
13-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
5 Installation
5 Installation
5.1 Forudsætninger
Centralvarmevandet skal være i overensstemmelse med direktivet VDI 2035 eller tilsvarende lokale bestemmelser.
5.2 Hydraulisk tilslutning
▶ Varmeveksler gennemspules.
✓ Fremmedlegemer fjernes.
▶ Tilslut centralvarmen.
▶ Brugsvandsledningerne tilsluttes, og stedlige forskrifter skal altid følges (f.eks.
DIN 1988, EN 806).
▶ Tilslutningsstudse, der ikke er nødvendige, lukkes med blendpropper.
Tømningsindretninger
▶ Tømmeventil installeres på lavest mulige punkt på koldtvandsledningen.
Sikkerhedsventil
Vær opmærksom på producentens dimensionering af beholder og rør.
Sikkerhedsventil:
▪ må ikke spærres fra beholder,
▪ skal senest fungere ved beholderens tilladte driftstryk.
Udblæsningsledning sikkerhedsventil
Udblæsningsledningen:
▪ må ved 2 bøjninger maximalt være 4 m lang,
▪ må ved 3 bøjninger maximalt være 2 m lang,
▪ skal være i frostsikret område,
▪ og skal være monteret således, at studsen er synlig.
▶ Udblæsningsledningen skal udføres med et fald.
▶ Monter et skilt "Under opvarmning kan der forekomme vand fra udblæsningsledningen. Må ikke tildækkes!".
83047809 • 1/2010-12 • La
14-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
5 Installation
Tilslutninger
Alle tilslutninger med udvendigt gevind.
1
2
3
4
5
6
7
83047809 • 1/2010-12 • La
Varmtvandstilslutning G1"
Dyklomme øvre
Varmefremløb G1"
Cirkulationstilslutning G¾"
Dyklomme nedre
Varmereturløb G1"
Koldtvandstilslutning G1"
15-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
6 Idriftsættelse
6 Idriftsættelse
▶ Beholder fyldes med vand og udluftes.
▶ Inspektionsåbning og tilslutninger kontrolleres for tæthed.
▶ Sikkerhedsventilens driftsberedskab kontrolleres ved udluftning.
▶ Anlæg sættes under tryk til sikkerhedsventil reagerer.
▶ Anlæg bringes til driftstryk.
▶ I givet fald indstilles temperaturen på el-varmelegemet.
▶ Sæt varme på beholderen og kontroller udkoblingspunktet.
▶ Netdelen indstikkes fra fremstrømsanoden, hvis den er leveret.
83047809 • 1/2010-12 • La
16-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
7 Driftsafbrydelse
7 Driftsafbrydelse
▶ I givet fald indstikkes netdelen fra fremstrømsanoden.
▶ Strømforsyningen til anlægget afbrydes, og sikres mod utilsigtet genindkobling.
▶ Koldtvandstilgang lukkes.
▶ Beholder tømmes og lad den tørre.
▶ Lad inspektionsåbningen stå åben.
83047809 • 1/2010-12 • La
17-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
8 Vedligeholdelse
8 Vedligeholdelse
8.1 Vedligeholdelse
Brugeren af anlægget skal sørge for at anlægget bliver efterset mindst hvert 2. år.
Servicearbejde må kun udføres af kvalificeret fagpersonale med de dertil nødvendige
kvalifikationer.
Weishaupt anbefaler, at der oprettes en serviceaftale for at sikre regelmæssig kontrol.
Før hvert serviceeftersyn
▶ Informer den driftsansvarlige inden service- og reparationsarbejde påbegyndes.
▶ Strømforsyningen til anlægget afbrydes og sikres mod utilsigtet genindkobling.
▶ Koldtvandstilgang lukkes.
Efter hvert serviceeftersyn
▶
▶
▶
▶
Koldtvands tilgang åbnes.
Beholder fyldes med vand og udluftes.
Tæthedsprøvning gennemføres.
Funktionskontrol gennemføres.
8.2 Vedligeholdelsesplan
Komponent
Beholder
Varmelegeme
(El-varme option)
Kriterie
Tilkalkning
Tilkalkning
Magnesiumanode
Fremstrømsanode (option)
Slid
Diameter < 15 mm
Kontrollampe rød eller off
Kappe
Beskadigelse
83047809 • 1/2010-12 • La
18-39
Afhjælpning
▶ Rengøring
▶ Afkalkningsbad
▶ Kontroller om isoleringen er beskadiget.
▶ Kontroller diameter
▶ Udskiftning
▶ Funktion kontrolleres
▶ Udskiftning
▶ Udskiftning
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
8 Vedligeholdelse
8.3 Rengøring af beholder uden el-varmelegeme
Anvisninger til vedligeholdelse skal overholdes (se kap. 8.1).
FORSIGTIG
Korrosion via beskadigelse af beskyttelseslaget
På beholderoverfladen danner der sig en beskyttelseshinde, der reducerer magnesiumsanodens tærring. Denne beskyttelseshinde (hvid belægning). må ikke fjernes.
▶ Beskyttelseslaget må ikke beskadiges.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
Beholder tømmes.
Flangeafdækning 1 med flangesolering fjernes.
Skruerne 2 på inspektionsflangen 3 fjernes.
Inspektionsflange og flangepakning 4 fjernes.
Beholder sprøjtes med vandslange - eller - beholder rengøres med kalkopløselige
midler, der er godkendt af fabrikanten.
Aflejringer fjernes.
Ny flangepakning monteres, vær opmærksom på at pakkefladerne er rene.
Inspektionsåbning lukkes, skruer krydsspændes (40 ± 5 Nm).
Anlægget startes op (se kap. 6).
19-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
8 Vedligeholdelse
8.4 Rengøring af beholder med el-varmelegeme
Anvisninger til vedligeholdelse skal overholdes (se kap. 8.1).
Sikkerhedstemperaturbegrænseren må kun repareres af fabrikanten eller dennes bemyndigede.
FARE
Elektrisk stød ved arbejde under spænding
Kan medføre alvorlige eller livstruende personskader.
▶ Afbryd strømforsyningen inden arbejdet påbegyndes.
▶ Kontroller at brænderen ikke kan genindkobles utilsigtet.
FORSIGTIG
Fejlfunktion på den elektroniske opvarmning pga. defekt følerledning
Den elektriske opvarmning bliver styret via en kapillarføler. Bliver følerledningen beskadiget eller knækket kan det føre til at den elektroniske opvarmning falder ud.
▶ Følerledning fra regulering er ikke brækket/knækket.
FORSIGTIG
Korrosion via beskadigelse af beskyttelseslaget
På beholderoverfladen danner der sig en beskyttelseshinde, der reducerer magnesiumsanodens tærring. Denne beskyttelseshinde (hvid belægning). må ikke fjernes.
▶ Beskyttelseslaget må ikke beskadiges.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
Beholder tømmes.
Indstillingsknap 1 tages af.
Skruerne 2 fjernes og flangeafdækning 3 tages af.
Skruerne 4 fjernes og el-varmelegeme 5 tages ud.
Varmelegeme afkalkes.
Isolering 7 på varmelegemet kontrolleres for beskadigelse.
Beskadigede varmelegemer udskiftes.
El-varmelegemet monteres med nye flangepakninger 6, vær opmærksom på at
pakkefladerne er rene.
Skruerne 4 krydsspændes (40 ± 5 Nm).
Anlægget startes op (se kap. 6).
20-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
8 Vedligeholdelse
8.5 Magnesiumanode udskiftes
Anvisninger til vedligeholdelse skal overholdes (se kap. 8.1).
Ved lav højde i opstillingsrummet kan en kædeanode anvendes (se reservedele).
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
FORSIGTIG
Korrosion via udhængt anodekabel
Manglende elektrisk forbindelse fra anoden til beholderkappe kan føre til korrosionsskade.
▶ Anodestikket monteres på jordforbindelsesbøjlen.
▶
▶
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
Dækslet på beholderen tages af.
Dækseltop fjernes.
Anodestikket 4 fjernes fra jordforbindelsesbøjlen 3.
Via tømmehanen aftappes ca. 15 liter vand.
Dækkappen 2 på magnesiumanoden løsnes.
Magnesiumanoden kontrolleres og udskiftes hvis diameteren er under 15 mm.
Pakning 1 udskiftes, vær opmærksom på om pakkefladerne er rene.
Magnesuimsanode indsættes i dækkappen og fastgøres
Koldtvands tilgang åbnes.
Beholder udluftes på varmtvandsledningen.
Tæthedsprøvning gennemføres.
Dækselstop monteres.
Anbring dækslet på beholderen.
21-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
8 Vedligeholdelse
8.6 Udskiftning af kappen
Anvisninger til vedligeholdelse skal overholdes (se kap. 8.1).
▶ Føler fjernes.
▶ I givet fald fjernes el-varmelegemet.
WAS 150, WAS 200, WAS 280 og WAS 400
Kun ved udskiftning af bagvæggen
▶ I givet fald fjernes tilslutning af centralvarmevand, brugsvand- og solfangerledningen.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
Dæksel 1 skal fjernes fra beholderen.
Fjern skruerne og dæksel 4 tages af.
Skruer fjernes og bagvæg 2 fjernes.
Skruer fjernes og sidekappe til højre 3 og sidevæg til venstre 5 tages af.
Kappen monteres i omvendt rækkefølge.
Føler pladseres og i givet fald tilsluttes det elektroniske varmelegeme.
Anlægget startes op (se kap. 6).
22-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
8 Vedligeholdelse
WAS 500
▶ Dæksel 1 skal fjernes fra beholderen.
▶ Tætningsliste 1 trykkes let sammen og tilpasses.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
Fjern kappen.
Monter den nye kappe.
Luk lukkelisten.
Anbring dækslet på beholderen.
El-varmelegemet tilsluttes og føler placeres.
Anlægget startes op (se kap. 6).
23-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
9 Fejlfinding
9 Fejlfinding
Observation
Beholder er utæt
Årsag
Mangelfuld installation
Inspektionsflange er utæt
Blendpropper utætte.
Rørforbindelserne er utætte
Beholder utæt
Varmeanlæggets sikkerhedsventil afblæser og trykket i varmesystem stiger
Sikkerhedsventil varmt vand
utæt
Varmespiral i beholder er utæt
▶
▶
▶
▶
Ventilsæde utæt
Vandtryk for højt
Forekommer der rustent vand
ved tappesteder
Afhjælpning
▶ Sikkerhedsventil afprøves for korrekt
funktion og installation.
▶ Skruerne efterspændes.
▶ Pakning udskiftes.
▶ Sørg for at blendpropperne slutter
tæt.
▶ Løsn tilslutningen og sørg for at den
slutter tæt.
▶ Kontakt Weishaupt's serviceafdeling
eller Deres VVS-installatør.
▶ Kontakt Weishaupt's serviceafdeling
eller Deres VVS-installatør.
Korrosion i ledningsnettet
▶
▶
Der er skærespåner fra montagearbejdet
i beholderen
▶
Korrosion i beholder
▶
▶
▶
Opvarmningstiden er for lang
Primær-vandmængde er for lille
▶
Primær-temperatur er for lav
▶
Opvarmningstiden bliver længe- Kalkforekomster på varmespiralen
re
El-varmelegeme tilkalket
Varmtvandstemperaturen er for Reguleringen kobler for tidligt fra
lav
Kedelydelse er ikke stor nok
El-varmelegemet fungerer ikke
▶
▶
▶
▶
▶
Koldt vand løber igennem med for stort
tryk
Ingen spændingsforsyning
▶
▶
▶
Ingen spænding på varmelegemet
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
24-39
Ventilsæde kontrolleres for tilkalkning.
Sikkerhedsventil udskiftes.
Koldtvandstryk kontrolleres.
Hvis reduktionsventil er defekt skal
den udskiftes.
Defekte dele udskiftes.
Rør og beholder gennemspules grundigt
Spånerne fjernes via inspektionsåbningen.
Rør og beholder gennemspules grundigt.
Inspektionsflangen åbnes og beholder undersøges for korrosionsskader.
Kontakt Weishaupt's serviceafdeling
eller Deres VVS-installatør.
Pumpens ydelsestrin stilles på et højere trin, evt. monteres en pumpe med
større ydelse.
Fremløbstemperatur hæves ved
varmtvandsproduktion.
Kontroller reguleringsindstilling.
Varmespiral afkalkes.
Varmelegemet afkalkes eller udskiftes.
Kontroller reguleringen.
Varmeforsyning kontrolleres og tilpasses evt.
Prælplade kontrolleres.
Koldtvandstryk reduceres.
Kontroller at der er spændingsforsyning.
Ekstern apparatsikring F10 udskiftes.
Kontroller sikkerhedstemperaturbegrænseren og reset eller udskift denne.
Kontroller varmtvandstermostatens
koblingsfunktion og udskift den, hvis
nødvendigt.
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
9 Fejlfinding
Observation
LED på fremdstrømsanoden lyser ikke
LED på fremstrømsanoden blinker rødt
83047809 • 1/2010-12 • La
Årsag
Ingen spændingsforsyning
Afhjælpning
▶ Kontroller at der er spændingsforsyning.
Fejlbehæftet tilslutning
▶ Kontroller tilslutningerne.
Isolering af elektrode til beholder er fejl- ▶ Isolering ved tømt beholder kontrollebehæftet
res.
25-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
10 Tilbehør
10 Tilbehør
10.1 El-varmelegeme
Anvisningerne vedrørende vedligeholdelse skal overholdes (se kap. 8.1).
Bliver der indbygget et el-varmelegeme i en beholder, skal det sikres som varmeproducent iht. DIN EN 12828.
Til elektrisk opvarmning kan el-varmelegemer med følgende varmeydelse indbygges:
Varmeydelse
4,0 kW (3 x 400V~)
6,0 kW (3 x 400V~)
3,0 kW for Frankrig (230V)
Best. nr.
473 300 18 01 0
473 300 18 02 0
473 300 18 03 0
Total længde
564 mm
564 mm
564 mm
Tilslutning af el-varmelegeme
Den elektriske installation må kun udføres af autoriserede el-installatører. I den forbindelse skal de gældende lokale regler og bestemmelser overholdes.
FARE
FORSIGTIG
Elektrisk stød ved arbejde under spænding
Kan medføre alvorlige eller livstruende personskader.
▶ Afbryd strømforsyningen inden arbejdet påbegyndes.
▶ Kontroller at brænderen ikke kan genindkobles utilsigtet.
Skader ved overhedning
Varmelegeme kan blive beskadiget.
▶ Beholderen skal fyldes med vand, inden el-varmelegemet sættes i drift.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
83047809 • 1/2010-12 • La
Beholderen tømmes.
Flangeafdækning 3 fjernes.
Blendflange 4 og pakning 5 fjernes.
El-varmelegemet monteres med nye pakninger, vær opmærksom på at pakkefladerne er rene.
Skruer krydsspændes (40 ± 5 Nm).
Beholder fyldes og udluftes.
Tæthedsprøvning gennemføres.
El-varmelegemet tilsluttes og kabelforskruningen 6 trækkes på.
Flangeafdækning 3 fastgøres med skruerne 2.
Indstillingsknap 1 sættes på.
Spændingsforsyningen etableres.
Temperatur indstilles.
Sæt varme på beholderen og kontroller udkoblingspunktet.
26-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
10 Tilbehør
Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB)
FARE
Elektrisk stød ved arbejde under spænding
Kan medføre alvorlige eller livstruende personskader.
▶ Afbryd strømforsyningen inden arbejdet påbegyndes.
▶ Kontroller at brænderen ikke kan genindkobles utilsigtet.
Sikkerhedstemperaturbegrænseren (STB) kobler ud, hvis temperaturstyringen er defekt eller i tilfælde af tørdrift.
▶ Fejl afhjælpes.
▶ Indstillingsknap tages af.
▶ Skruer til flangeafdækningen fjernes og flangeafdækningen tages af.
▶ Tryk på reset-knappen 1.
✓ STB er indkoblet.
▶ Spændingsforsyningen etableres.
▶ Temperatur indstilles.
▶ Sæt varme på beholderen og kontroller udkoblingspunktet.
83047809 • 1/2010-12 • La
27-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
10 Tilbehør
10.2 Fremstrømsanode
FARE
FORSIGTIG
Elektrisk stød ved arbejde under spænding
Kan medføre alvorlige eller livstruende personskader.
▶ Afbryd strømforsyningen inden arbejdet påbegyndes.
▶ Kontroller at brænderen ikke kan genindkobles utilsigtet.
Skader på beholder ved gassamlingen
Ved drift med fremdstrømsanode kan derophope sig en gaslomme. I sjældne tilfælde
kan der ved gnistdannelse forekomme en forpufning. Anlægget kan blive beskadiget.
▶ En fremdstrømsanode må ikke være uden vandaftapning i mere end 2 måneder.
Fremstrømsanode arbejder først ved fyldt varmtvandsbeholder.
▶ Kontrollys på netdel overvåges jævnligt.
▶ Vandtapning er garanteret.
Fremdstrømsanode skal kun frakobles strømmen ved tømt beholder.
Fremstrømsanode udskiftes
Anvisningerne vedrørende vedligeholdelse skal overholdes (se kap. 8.1).
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
FORSIGTIG
83047809 • 1/2010-12 • La
Netdel 3 tages af fremstrømsanoden.
Via tømmehanen aftappes ca. 15 liter vand.
Dækslet på beholderen tages af.
Dækseltop fjernes.
Tilslutningskabel 4 på anode fjernes.
Dækkappe 2 løsnes og den defekte fremstrømsanode fjernes
Pakning 1 udskiftes, vær opmærksom på om pakkefladerne er rene.
Ny fremstrømsanode indsættes i dækkappen.
Dækkappe fastgøres med fremstrømsanoden i beholder.
Korrosion via udhængt anodekabel
Manglende elektrisk forbindelse fra anoden til beholderkappe kan føre til korrosionsskade.
▶ Anode-tilslutningskabel 4 på anoden stikkes ind.
28-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
10 Tilbehør
▶ Koldtvands tilgang åbnes.
▶ Beholder udluftes på varmtvandsledningen.
▶ Tæthedsprøvning gennemføres.
▶ Dækselstop monteres.
▶ Anbring dækslet på beholderen.
▶ Netdel indstikkes.
✓ Kontrollys på netdel lyser grønt.
83047809 • 1/2010-12 • La
29-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
11 Reservedele
11 Reservedele
1.01
1.02
1.08
1.07
1.06
1.04
1.13
1.14
1.12
1.11
1.10
2)
2)
2)
1.05
2)
1.09
83047809 • 1/2010-12 • La
1.03
30-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
11 Reservedele
Pos.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
83047809 • 1/2010-12 • La
Betegnelse
Dæksel for varmtvandsbeholder
– WAS 150, WAS 200, WAS 280
– WAS 400, WAS 500
PS-kappe
– WAS 500 hvid
Plade-kappe
– Frontkappe WAS 150
- Frontkappe WAS 200
- Frontkappe WAS 280
- Frontkappe WAS 400
- Bagvæg WAS 150
- Bagvæg WAS 200
- Bagvæg WAS 280
- Bagvæg WAS 400
- Sidekappe højre WAS 150
- sidekappe venstre WAS 200
- sidekappe højre WAS 280
- sidekappe højre WAS 400
- Sidekappe venstre WAS 150
- Sidekappe venstre WAS 200
- Sidekappe venstre WAS 280
- Sidekappe venstre WAS 400
Blendprop 25 x 95 x 30
Blendprop 25 x 80 PU-skum
Skrue M16 x 50
Flangeafdækning
Flangeisolering WAS/WASol
Skrue M12 x 25, DIN 933 5.6
Blendflange 180 x 8
Flangepakning 137,5 x 115 x 3
31-39
Best. nr.
471 152 02 01 2
471 310 02 01 2
471 502 02 02 2
471 152 02 15 7
471 202 02 15 7
471 282 02 13 7
471 402 02 12 7
471 152 02 21 7
471 202 02 21 7
471 282 02 19 7
471 402 02 18 7
471 152 02 19 7
471 202 02 19 7
471 282 02 17 7
471 402 02 16 7
471 152 02 17 7
471 202 02 17 7
471 282 02 15 7
471 402 02 14 7
471 150 02 29 7
471 150 02 12 7
401 900
471 310 02 03 7
471 152 02 09 7
401 731
471 152 01 02 7
471 152 01 03 7
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
11 Reservedele
2.09
2.08
2.10
2.01
2.02
2.06
2.11
2.07
2.05
2.03
2.04
2.12
2.12
83047809 • 1/2010-12 • La
32-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
11 Reservedele
Pos.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
83047809 • 1/2010-12 • La
Betegnelse
Kappe G2
Pakning 42,5 x 57 x 3
Magnesium-beskyttelsesanode
– WAS 150 (M8 x 26 x 550 )
– WAS 200 (M8 x 26 x 685 )
– WAS 280 (M8 x 26 x 970 )
– WAS 400 (M8 x 26 x 1100)
– WAS 500 (M8 x 33 x 1000)
Kædeanode M8 x 26 x 1023
Fremdstrømselektrode 403 mm, med tilbehør
Boreskrue
Tandskive
Tilslutningskabel fremstrømsanode
Stikhus 19
Fladstik 6,3 MS type G (Fremstrømsanode)
Fladstik
Hættefjeder for føler
33-39
Best. nr.
471 145 01 06 7
669 077
669 363
669 360
669 361
669 362
669 322
669 128
470 064 22 01 7
409 126
431 201
470 064 22 02 2
669 080
716 240
716 166
660 303
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
11 Reservedele
3.06
3.05
3.03
3.04
3.01
3.02
83047809 • 1/2010-12 • La
34-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
11 Reservedele
Pos.
Betegnelse
Best. nr.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
Indstillingsknap til termostatregulering ABS
Låsedæksel til flangeafdækning
Flangeafdækning kbl.
Temperaturregulerings-begrænser
El-varmelegeme kpl. med pakning
– 1000 W 230 V
– 1350 W 400 V
– 2000 W 400 V
Flangepakning 137,5 x 115 x 3
473 150 22 05 7
473 300 18 01 7
473 300 18 08 2
690 397
3.06
83047809 • 1/2010-12 • La
35-39
473 300 18 07 2
473 300 18 05 2
473 300 18 06 2
471 152 01 03 7
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
12 Notater
12 Notater
83047809 • 1/2010-12 • La
36-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
12 Notater
83047809 • 1/2010-12 • La
37-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
12 Notater
83047809 • 1/2010-12 • La
38-39
Montage- og driftsvejledning
Varmtvandsbeholder WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 og WAS 500
13 Stikordsregister
A
T
Afhjælpning af fejl ...............................................................24
Ansvar ...................................................................................... 6
Tekniske data ......................................................................... 8
Temperatur ...........................................................................10
Tilbehør .................................................................................26
Tilslutninger ..........................................................................15
Transport ...............................................................................10
Tryktab ..................................................................................... 9
Typebetegnelse ..................................................................... 8
Tømmehane ..........................................................................14
B
Beholder rengøres ...................................................... 19, 20
Bortskaffelse .......................................................................... 7
D
Driftafbrydelse .....................................................................17
Driftstemperatur .................................................................... 9
Driftstryk .................................................................................. 9
E
V
Vandtilslutning .....................................................................14
Varmtvandsbeholder ............................................................ 7
Vægt ......................................................................................11
Elektrisk installation ............................................................26
El-varmelegeme ...................................................................26
F
Fremstrømsanode ...............................................................28
Følere .....................................................................................13
G
Garanti ..................................................................................... 6
Genanvendelse ...................................................................10
Godkendelsesdata ............................................................... 8
I
Idriftsætning .........................................................................16
Indhold ...................................................................................10
K
Kappe ....................................................................................22
Kippemål ...............................................................................10
M
Magnesiumanode ...............................................................21
Miljødata ................................................................................10
Mindsteafstand ....................................................................12
Montage ................................................................................12
Mål ..........................................................................................10
O
Omgivelsesbetingelser ......................................................10
Opbevaring ..........................................................................10
R
Rengøring ..................................................................... 19, 20
S
Service ..................................................................................18
Serviceinterval .....................................................................18
Sikkerhedsforholdsregler .................................................... 7
Sikkerhedstemperaturbegrænser ....................................27
Sikkerhedsventil ..................................................................14
Stilstandstab .......................................................................... 8
83047809 • 1/2010-12 • La
39-39
Max Weishaupt A/S Erhvervsvej, DK-2600 Glostrup
www.weishaupt.de
Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen.
Eftertryk er forbudt. Telefon-nummer og mail-adresse findes på www.weishaupt.dk
Produkt
Beskrivelse
Ydelse
W-brænder
Den gennemprøvede kompakte serie. Fordele:
Energibesparende, støjsvag, stabil og servicevenlig.
Fuldautomatisk olie-, gas- og kombibrænder for
en- og flerfamiliehuse samt industri. I Purflam
brændere sker forbrændingen af olie næsten uden
soddannelse, og NOx reduceres kraftigt.
op til 570 kW
monarch® og
industribrændere
De legendariske industribrændere:
Gennemprøvet, lang levetid, nem at overskue. Olie-,
gas- og kombibrændere til centrale varmeforsyningsanlæg.
op til 11.700 kW
multiflam® brænder
Banebrydende Weishaupt-teknologi for store
brændere: Minimale emissionsværdier, især ved
ydelser over en MW. Olie-, gas- og kombibrændere
med patenteret brændstofopdeling.
op til 17.000 kW
WKIndustribrændere
En modulært opbygget energipakke: Lette at
tilpasse, robuste og effektive. Olie-, gas- og kombibrændere til industrianlæg.
op til 22.000 kW
Thermo Condens
Kondenserende gaskedler med SCOT-system:
Effektiv, energibesparende, miljørigtig og -venlig. Ideel
for en- og flerfamiliehuse samt mindre industri. Og som
gulvmonteret kondenserende gaskedel til det store
varmebehov med ydelser op til 1200 kW (kaskade).
op til 1200 kW
Varmepumper
Varmepumpeprogrammet tilbyder løsninger til
udnyttelse af varme i luft, jord og grundvand.
Systemet er velegnet til nybyggeri og renovering.
Det er muligt at opstille flere varmepumper i en
kaskade
op til 130 kW
Solfangere
Gratis energi fra solen. Totalt afstemte komponenter.
Pæne formstøbte flade solfangere som supplement
til opvarmning og brugsvandopvarmning.
Varmtvandsbeholdere
Et attraktivt program til brugsvandopvarmning der
omfatter klassiske varmtvandsbeholdere. Passer til
både brændere og kondenserende gaskedler.
SRO-teknik /
bygningsautomation
Fra el-tavle til komplet styring af teknikken i bygninger.
Hos Weishaupt finder De det samlede spektrum af
moderne SRO-teknik.
Fremtidsorienteret, økonomisk og fleksibelt.
Service
Produkt og service giver tilsammen den fuldstændige
Weishaupt ydelse. Egen serviceorganisation garanterer kunderne hos Weishaupt den størst mulige
sikkerhed. Vi er der, når der er brug for os, 24 timer
i døgnet – 365 dage om året, selv juleaften.
83047809 • 1/2010-12 • La