LONE HAUGAARD MADSEN

Globale Læger
Årsrapport
2011-2012
Årsrapport
2011-2012
Globale Læger
Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø
Hjemmeside: www.global-doctors.org
E-mail: [email protected]
Bestyrelsen
Gideon Ertner (formand)
Karoline Kragelund Nielsen (generalsekretær)
Jane Brandt Sørensen (indsuppleret august 2011)
Siff Malue Nielsen
Lisa Nørrelykke Nissen
Charlotte Duch Lynggaard
Sidsel Lykke af Rosenborg
Ib Bygbjerg
Freddy Karup Pedersen
Michael Schriver (suppleant)
Kristine Dandanell Garn (fratrådt juli 2011)
Billeder: Enreca Health, Michael Schriver, Karoline Kragelund Nielsen, Charlotte Duch Lynggaard, Jane
Brandt Sørensen.
Forsidebilledet er fra seminaret ”Human Resources in Health beyond the MDGs”, arrangeret af Globale Læger og Enreca Health. Fra venstre mod højre er det Dr. Markos Tesfaye, Prof. Maria Eugenia Bresolin Pinto,
Dr. Marc Mitchell, Dr. Manuel Dayrit, tidligere fungerende formand for Globale Læger, Kristine Binzer og
nuværende formand, Gideon Ertner.
Om Globale Læger
Globale Læger er en non-profit organisation, der arbejder tværfagligt og
er partipolitisk uafhængig.
Globale Læger ønsker

at sætte global sundhed på dagsordenen

at styrke sundhed globalt ved at sikre at politiske beslutninger er
baseret på den bedste viden på området

at sikre langsigtede sundhedsløsninger gennem forebyggelse

at bygge bro mellem videnskab, civilsamfund og beslutningstagere

at gøre lokale aktører i stand til at arbejde for at styrke sundhed

at den globale pulje af sundhedsarbejdere understøttes, udvikles
og anvendes optimalt
2
Årsrapport
2011-2012
Indholdsfortegnelse
Bestyrelsens beretning for 2011-2012 ______________________________________________________ 4
Resultatoversigt ______________________________________________________________________ 5
Påvirke dansk politik __________________________________________________________________ 7
Kapacitetsopbygning __________________________________________________________________ 8
Organisationsudvikling af Globale Læger___________________________________________________ 9
Globale Læger i medierne 2011-2012 ______________________________________________________ 10
Planer for året 2011-2012 _______________________________________________________________ 11
GL programmer for bestyrelsesåret 2011-2012_____________________________________________ 11
Økonomi _____________________________________________________________________________ 13
Regnskab 2010 ______________________________________________________________________ 14
Tak til... ______________________________________________________________________________ 16
Aktive i Globale Læger ________________________________________________________________ 16
Samarbejdspartnere og bidragsydere ____________________________________________________ 16
3
Årsrapport
2011-2012
Bestyrelsens beretning for 2011-2012
Indledning
Globale Læger er stadig en ung organisation, og
på mange måder er vi stadig ved at konsolidere
os. Det har dog ikke været nogen hindring for at
udstikke os en vis plads på den danske udviklingsscene. Det forgange bestyrelsesår har budt på
samarbejde med forskningsnetværket for international sundhed (Enreca Health) om konferencen ”Global Health Beyond the MDGs”, og vi har
samlet bl.a. politikere, mediefolk og forskere til
en workshop om fortalervirksomhed for global
sundhed. Vi har også fået plads i arrangørgruppen for det nye danske Netværk for Sundhed og
Udvikling samt for den europæiske kongres for
tropemedicin og international sundhed, der afholdes i København i 2013.
Det er alt sammen et resultat af et stort netværksarbejde, der også har indbefattet medlemskab af internationale og nationale fora relateret
til sundhed og udvikling samt samarbejde med
forskellige faglige organisationer. For at vokse er
det helt essentielt med netværk og samarbejde,
så folk kender Globale Læger og ved, hvad vi står
for.
Bestyrelsen har investeret megen tid i at skærpe
organisationens kommunikation såvel internt
som eksternt. Sammenhængen mellem de forskellige projektgrupper og bestyrelsen er blevet
styrket, og vores PR-materiale og hjemmeside er
blevet opdateret.
Globale Læger har fortsat med at tale sundhedens sag og argumenteret for vigtigheden af at
støtte sundhedsarbejderes vilkår og uddannelse –
i forbindelse med konferencen i april, debatind-
læg i medierne og bidrag til den nye strategi for
dansk udviklingsbistand.
Vores projekt i Rwanda fortsætter med at give
den rwandiske lægeforening (RMA) redskaber til
at tackle landets sundhedsudfordringer. Projektet
afsluttes senere i 2012, hvor man vil afklare
hvordan det fremtidige samarbejde med RMA
skal udforme sig. Planerne for et nyt projekt omhandlende mental sundhed i Etiopien er blevet
konkretiseret, og vi forventer, at et indledende
besøg vil finde sted i det kommende bestyrelsesår.
Organisationens navn til trods har det altid været
hensigten, at Globale Læger skulle være en tværfaglig organisation. Global sundhed er i sin natur
ikke noget, der kan varetages af en enkelt profession, men kræver et samarbejde mellem alle
sundhedsfaglige – og ofte også ikkesundhedsfaglige – professioner. Ordet ”læge”
skal her tages i bredest mulige forstand: alle, som
har interesse for at forbedre sundhed på globalt
plan, er en ”global læge”. I bestyrelsen er vi dog
blevet gjort opmærksom på, at navnet på nogle
ikke-læger har virket ekskluderende. Derfor har vi
gennemført en medlemsundersøgelse for at få et
indtryk af vores medlemmers holdning til navnet.
Undersøgelsen viste, at mange medlemmer havde reservationer overfor det nuværende navn,
men der var ikke nogen klar konsensus om navneskift. En væsentlig opgave for fremtiden bliver
derfor at brande Globale Læger således, at alle
faggrupper føler sig velkommen i organisationen
og kan identificere sig med den.
4
Årsrapport
2011-2012
Mål for bestyrelsesåret 2011-2012
1. Påvirke dansk og international politik til implementering af bæredygtig international og national
strategi for human resources in health og udviklingsbistand.
2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at styrke fokus på og
håndtering af human resources in health.
3. Organisationsudvikling af Globale Læger.
Resultatoversigt 2011/2012
Program
Mål
Resultater
Human Resources
in Health
Påvirke dansk og international politik til implementering af bæredygtig international og
national strategi for sundhedsarbejdere
HRH seminar afholdt
Seminarets konklusioner videreformidlet
Artikler publiceret
Debatindlæg skrevet
GL medlem af gruppe under Netværk for
Sundhed og Udvikling med fokus på HRH
og sundhedssystemer
Event om ”Links mellem smitsomme og
ikke-smitsomme sygdomme” afholdt med
FKFSV
Udviklingsbistand
Påvirke dansk politik til implementering af
bæredygtig national strategi for udviklingsbistand
Workshop om advocacy for sundhed afholdt
Workshoppens konklusioner videreformidlet
Advocacygruppe nedsat
Input leveret til arbejdsgrupper nedsat af
NGO Forum og udviklingsministeriet for at
give oplæg til den nye udviklingsstrategi
GL er blevet høringspart på den nye udviklingsstrategi
RMA-projekt
(Rwanda)
Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører
internationalt med henblik på at styrke fokus
på og håndtering af sundhedsarbejdere
Forslag til revision af RMA vedtægter
foreligger
RMA medlemssystem udviklet
RMA CME workshop afholdt i Rwanda
RMA hjemmeside med information til
medlemmer udviklet
Plan for afprøvning af RMA CMEprogrammer foreligger
Mental healthprojekt (Etiopien)
Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører
internationalt med henblik på at styrke fokus
på og håndtering af sundhedsarbejdere
Medlemmer rekrutteret til arbejdsgruppe
om Etiopien-projekt
Workshop med Dr. Tesfaye afholdt
Samarbejde med Mental Health Society
Ethiopia indledt
5
Årsrapport
2011-2012
Møde med PRNGO om Etiopien-ansøgning
afholdt
Muligheder for indenlandsk samarbejde
om Etiopien-projekt afsøgt
Voldelige konflikter
& sundhed
Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører
internationalt med henblik på at styrke fokus
på og håndtering af sundhedsarbejdere
Undervise sundhedsarbejdere om deres rolle
ifm. voldelige konflikter
Undervisningsmateriale til Medical Peace
Work-kurset skrevet
Medical Peace Work-projektet afsluttet
Networking
Organisationsudvikling af Globale Læger
Styrke GL’s netværk og position
GL medlem af Global Health Workforce
Alliance
GL medlem af NGO-Forum
GL i arrangørgruppen for Netværk for
Sundhed og Udvikling under NGO-Forum
og i arbejdsgruppe om HRH og sundhedssystemer
Samarbejde med Foreningen af Kandidater i Folkesundhedsvidenskab indgået
Samarbejde med IMCC opstartet
Hjemmeside
Organisationsudvikling af Globale Læger
Skabe brugervenlig hjemmeside hvis indhold
afspejler GLs brand og bidrager til at fremme
GLs formål
Ny hjemmeside udarbejdet
Vedvarende teknisk support til hjemmesiden sikret
Nyhedsbrev
Organisationsudvikling af Globale Læger
Sikre regelmæssig udgivelse af elektronisk
nyhedsbrev
Nyhedsbreve udsendt
Nyt lay-out for nyhedsbrevet udarbejdet
Branding
Organisationsudvikling af Globale Læger
Sikre medlemmers fælles forståelse af GL
Promovere GL som organisation
PR-materiale udviklet: banner og foldere
GL-Facebook side oprettet
Debatindlæg skrevet
Medlemmer
Organisationsudvikling af Globale Læger
Styrke medlemstal og økonomi
Medlemsrekrutteringsgruppe nedsat
Rekrutteringsevents gennemført
PR-materiale udviklet til specifikke målgrupper
Mulighed for tilmelding af kontingentindbetaling til betalingsservice indført
Involvering af tidligere bestyrelsesmedlemmer
Organisationsudvikling af Globale Læger
Sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet
Input fra tidligere bestyrelsesmedlemmer
indhentet
Sekretariat
Organisationsudvikling af Globale Læger
Etablere rammer for sekretariatet
Lokale indrettet
Mødebooking-system oprettet
Lokalet taget i brug af arbejdsgrupper
Guidelines udviklet for brug af lokalet
Navn
Organisationsudvikling af Globale Læger
Styrke GL’s identitet
Medlemsundersøgelse af holdning til
navnet Globale Læger afholdt
Organisations-
Organisationsudvikling af Globale Læger
Møde med alle arbejdsgrupper afholdt
6
Årsrapport
2011-2012
udvikling og intern
kapacitetsopbygning
Kvalitetssikring af projektarbejde
Standarder for projektarbejde i GL udviklet
Fælles Dropbox-mappe oprettet
Julefrokost afholdt
Deltagelse i advocacy-kursus arrangeret af
NGO-forum
Deltagelse i Kræftens Bekæmpelses landsindsamling
Økonomi
Organisationsudvikling af Globale Læger
Sikre GL’s økonomiske rammer
Mulighed for tilmelding af kontingentindbetaling til betalingsservice indført
Nye medlemmer rekrutteret
Påvirke dansk politik
Formål: Påvirke dansk og international politik til
implementering af bæredygtig international og
national strategi for human ressources in health
og udviklingsbistand
Globale Læger har i 2011-2012 fortsat vores indsats for at påvirke dansk politik til fordel for global sundhed.
Bestyrelsesåret blev skudt stærkt i gang med den
internationale konference “Global Health beyond
the Millennium Development Goals: Visions for
public health priorities and the corresponding
health research agenda up to 2030” i april 2011.
Som en del af konferencen arrangerede Globale
Læger et seminar om innovative løsninger på
manglen på sundhedsarbejdere. Konferencen,
som blev til i samarbejde med ENRECA (forskningsnetværket for international sundhed), satte
HRH på dagsordenen blandt forskere og civilsamfund i Danmark (se video online:
http://www.enrecahealth.dk/conference/progra
mme/).
Netværksdannelse har været et fokusområde for
Globale Læger i dette bestyrelsesår. Som eneste
danske aktør er vi blevet medlemmer af den internationale sammenslutning af interessenter på
HRH-området, Global Health Workforce Alliance.
På det nationale plan er vi blevet medlemmer af
NGO-Forum, der er det centrale samarbejdsorgan
for danske organisationer med interesse i dansk
udviklingsbistand. Vi har også været med til at
stifte et netværk for sundhedsrelaterede ngo’er
under navnet Netværk for Sundhed og Udvikling.
Dette netværk er bl.a. dannet for at fremme
samarbejdet omkring advocacy for sundhed i
udviklingsarbejde. I efteråret 2011 afholdt vi endvidere en workshop om advocacy for global
sundhed, hvor repræsentanter fra politikerstanden, ngo-verdenen, embedsmandsstanden, forskerverdenen, medierne samt det private erhversvliv gav deres besyv med, hvordan man
opnår større opmærksomhed om globale problemstillinger indenfor sundhed. Workshoppen
gav gode muligheder for netværksdannelse samt
Advocacy-workshop i november
7
Årsrapport
2011-2012
refleksion over hvordan den enkelte ngo – herunder GL – og ngo’erne i fællesskab kan arbejde
med advocacy inden for global sundhed.
Efter regeringsskiftet i efteråret 2011 blev det
besluttet, at dansk udviklingsstrategi på ny skulle
revideres. Globale Læger har arbejdet for at
bevare støtten til sundhed, bl.a. ved at bidrage til
NGO-Forums oplæg til strategien.
Kapacitetsopbygning
Formål: Kapacitetsopbygning af
civilsamfundsaktører internationalt med henblik
på at styrke fokus på og håndtering af human
resources in health
Kapacitetsopbygning
er et vigtigt arbejdsområde i Globale
Læger, og spiller
især en central rolle
for vores samarbejde med partnere i
Etiopien og Rwanda.
I Etiopiensamarbejdet har
målet i det forgangne år været at opDr. Markos Tesfaye, Jimma
bygge et samarbejde
University
om mental sundhed
med Mental Health Society – Ethiopia (MHSE) og
Jimma University. Der arbejdes på at sende en
ansøgning til PRNGO om en partnerskabsaktivitet
i foråret 2012.
Samarbejdet om kapacitetsopbygning og udvidelse af organisationen MHSE til universitetsbyen
Jimma er kommet i stand efter psykiateren Dr.
Tesfayes besøg i Danmark i forbindelse med konferencen ”Global Health beyond the MDGs” i
april 2011. Her blev der afholdt en workshop for
RMA tager billeder af medlemmer til medlemskort
at afklare fokusområder, og Dr. Tesfaye pointerede, at styrkelse af psykiatrien i Etiopien er
yderst nødvendigt. Jimma har et opland på 4,5
millioner mennesker, men meget begrænsede
ressourcer indenfor psykiatrien. MHSE’s mål er at
skabe generel viden om psykisk sygdom med
henblik på afstigmatisering, uddannelse af lokalsamfundet til at være opmærksomme på symptomer, og korrekt håndtering og behandlingsmuligheder for patienterne. Herunder er det planen
at etablere familiegrupper med henblik på bedre
håndtering af syge familiemedlemmer samt tale
for større politisk fokus på basale menneskerettigheder for psykisk syge, ressource-allokering og
generel styrkelse af psykiatrien som en del af
sundhedsvæsenet.
I Globale Lægers projektsamarbejde med den
Rwandiske Lægeforening (RMA) er det målet at
styrke kapaciteten i RMA til bl.a. at løse den problemstilling, at læger på distriktshospitaler ofte
føler sig isoleret og har begrænset mulighed for
faglig udvikling. Lægeforeningen i Danmark er en
vigtig alliance i dette samarbejde.
RMA har bl.a. villet skabe en platform for kommunikation mellem læger i Rwanda og derved
inddrage læger på distriktshospitaler. I Rwanda er
der internetadgang fra de fleste – hvis ikke alle –
distriktshospitaler, og det er glædeligt at RMA
som led i projektet har fået oprettet en hjemme8
Årsrapport
2011-2012
side (http://www.rma.rw/) samt et intranetsystem. Her annonceres blandt andet aktiviteter i
RMA. Desuden er sociale medier populære i
Rwanda og RMAs facebookside er hyppigt brugt.
RMA har i det forgangne år skabt en medlemsdatabase, og har ved flere møder, inklusive regionale møder, registreret medlemmer officielt i foreningen, samt lavet medlemskort. Dette repræsenterer de første skridt til at opnå et bæredygtigt indtægtsgrundlag igennem medlemsbidrag.
I oktober 2011, i forbindelse med RMA’s generalforsamling, blev der afholdt en konference med
fokus på Continuing Professional Development
(CPD), samt en workshop med fokus på hvordan
CPD kan muliggøres på distriktshospitaler. Senest
har RMA haft møde med en række rwandiske
specialeselskaber med henblik på samarbejde om
dette. Næste trin er, at RMA i samarbejde med
rwandiske speciallæger vil tilbyde undervisning
på to distriktshospitaler.
Organisationsudvikling af Globale Læger
Formål: Etablere Globale Læger som professionel
organisation
Arbejdet med organisationsudvikling af Globale
Læger hen imod en professionel organisation
fortsætter. I år har et primært fokus været
medlemsrekruttering med henblik på at styrke
organisationen både økonomisk og fagligt.
Globale Læger har ønsket at rekruttere flere
medlemmer ved forbedring af foreningens kommunikation og ved at være synlige i medier og på
uddannelsessteder.
En del af forbedringen af kommunikationen har
bestået i at give Globale Lægers hjemmeside et
mere professionelt og brugervenligt format. Lige-
GL til karrieredag på Panum Instituttet
ledes er der udviklet et nyt layout for nyhedsbrevet. Ligesom de forgangne år er der udsendt
nyhedsbreve, der understøtter organisationens
igangværende aktiviteter. Både sommerens og
efterårets nyhedsbreve omhandlede fokusområdet HRH (human resources for health). Endvidere
er PR-materialet blevet videreudviklet så det er
målrettet forskellige medlemsgrupper.
Vores kontor hos Kræftens Bekæmpelse er blevet
indrettet og taget i brug af de forskellige grupper.
Som en del af indsatsen med at øge medlemsrekrutteringen og kendskabet til Globale Læger
samt styrke vores netværk har vi i 2011 indledt
samarbejder med både foreningen af kandidater i
folkesundhedsvidenskab (FKFSV) og IMCC, de
medicinstuderendes internationale samarbejdsorgan. Helt konkret arbejder vi på at afholde fælles seminarer om emner af interesse for både
Globale Lægers og henholdsvis FKFSVs og IMCCs
medlemmer. Første seminar planlægges afholdt
10. april 2012 i samarbejde med FKFSV.
Tidligere har kontingentopkrævningen foregået
ved en almindelig bankoverførsel til Globale Lægers konto. I år er der blevet lagt en stor indsats i
at ændre dette system, således at kontingentop-
9
Årsrapport
2011-2012
krævningen nu foregår via FI-indbetalingskort
med mulighed for tilmelding til betalingsservice.
Håbet er, at dette både vil støtte planerne om
øget medlemstal og professionalisering samt
opleves som en forbedring for vores medlemmer.
on og advokatfirmaet Eversheds og vi er meget
taknemmelige for samarbejdet med disse.
Globale Læger samler ind for Kræftens Bekæmpelse,
der stiller lokaler til rådighed for GL
Økonomien i GL er basalt set sund. Vi kommer ud
af 2011 med et lille overskud. Vi har haft mulighed for at sætte midler af i 2012 til en ny hjemmeside og til udvikling af Etiopien-projektet, begge vigtige investeringer. På længere sigt er det
dog nødvendigt med et væsentligt øget medlemstal for fortsat at have midler til udvikling af organisationen.
Igen i år har vi fået regnskabsmæssig og juridisk
assitance af hhv. revisionsfirmaet Addere Revisi-
Globale Læger i medierne 2011-2012
Kristeligt Dagblad: Dansk Udviklingsbistand mangler hænder af Kristine Binzer og Charlotte Duch
Lynggaard, 26. juli 2011. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/426644:Debat--Danskudviklingsbistand-mangler-haender
Ulandsnyt.dk: Kommer kroniske sygdomme på den internationale dagsorden? af Marianne Kjærtinge og Jane Brandt Sørensen, 20. september 2011. http://www.u-landsnyt.dk/blog/69/kommerkroniske-sygdomme-pa-den-internationale-dag
Konference i samarbejde med Enreca Health: Beyond the MDGs – Opportunities and Challenges
for Human Resources in Health:
http://www.enrecahealth.dk/conference/news_about_the_conference/
10
Årsrapport
2011-2012
Planer for året 2012-2013
Mål for bestyrelsesåret 2012-2013
1. Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere,
civilsamfund og akademikere.
2. Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører internationalt med henblik på at fremme bæredygtige
løsninger for sundhedsarbejdere.
3. Organisationsudvikling af Globale Læger.
GL programmer for bestyrelsesåret 2012-2013
Program
Mål
Resultater
Advocacy
Fortalervirksomhed for bæredygtige løsninger
for sundhedsarbejdere blandt beslutningstagere, civilsamfund og akademikere
Policy brief på HRH området udarbejdet
Seminar(er) om HRH afholdt
Artikler om HRH publiceret
HRH seminar til European Congress for
Tropical Medicine and International
Health (september 2013) planlagt
Høringssvar om ny udviklingsstrategi afgivet
GL fortsat høringspart på udviklingsområdet
GL fortsat aktivt repræsenteret i Netværk
for Sundhed og Udvikling
RMA-projekt
(Rwanda)
Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører
internationalt med henblik på at fremme
bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere
RMA-projektet afsluttet og plan for videre
projektsamarbejde udviklet
Reviderede RMA vedtægter godkendt
RMA 5 års strategiplan godkendt
Mental Healthprojekt (Etiopien)
Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører
internationalt med henblik på at fremme
bæredygtige løsninger for sundhedsarbejdere
Ansøgning til PRNGO indsendt
Projektplan og finansiering for Etiopien
projektet foreligger
Partnerskabsaktivitet afholdt med partnere i Etiopien
Hjemmeside
Organisationsudvikling af Globale Læger
Styrke intern og ekstern kommunikation
Styrke GL’s brand
Ny hjemmeside opdateret regelmæssigt
Tilmelding til GL mulig via hjemmesiden
Nyhedsbrev
Organisationsudvikling af Globale Læger
Styrke intern kommunikation
Nyt format for nyhedsbrevet implementeret med direkte links til hjemmesiden
Nyhedsbrev udsendt minimum 3 gange
Mulighed for at modtage nyhedsbrev ved
tilmelding på hjemmesiden også for ikke-
11
Årsrapport
2011-2012
medlemmer oprettet
Branding
Organisationsudvikling af Globale Læger
Fremme medlemsrekruttering
Styrke medlemmers fælles forståelse af GL
Sikre at PR-materiale afspejler GL’s værdier,
vision og formål
PR-materiale opdateret
Plakater udviklet
GL eksponeret på hospitaler, læreanstalter mv.
Facebook og hjemmesiden opdateret
regelmæssigt
GL har været i medierne regelmæssigt
Indhold og layout på hjemmeside, i nyhedsbrev og på facebook standardiseret
Lydbilleder til YouTube udarbejdet og
publiceret
Medlemsrekruttering og
medlemspleje
Organisationsudvikling af Globale Læger
Fremme medlemsrekruttering
Styrke medlemmers fælles forståelse af GL
Medlemstallet fordoblet
Event mellem FKFSV og GL afholdt
Event mellem IMCC og GL afholdt
Event via Netværk for Sundhed og Udvikling afholdt
Regelmæssige tilbud formidlet til medlemmerne om kurser, workshops mm.
Sekretariat
Organisationsudvikling af Globale Læger
Sikre fysiske rammer til GL’s arbejde
Ny aftale om lokale indgået
Langsigtet plan for sekretariat foreligger
Overordnet organisations-udvikling
Organisationsudvikling af Globale Læger
Database oprettet over ressourcepersoner
i og udenfor organisationen til rådgivning
Advisory board oprettet
Workshop om GL’s langsigtede udvikling
afholdt
Langsigtet vision for GL som organisation
opdateret
Møde mellem projektgrupper og bestyrelsen afholdt og retningslinier for projektarbejde opdateret.
GL internationalt
Organisationsudvikling af Globale Læger
Styrke GL’s brand internationalt
Kapacitetsopbygge GL
Muligheder for samarbejde mellem GL og
lignende organisationer internationalt
undersøgt
Økonomi
Organisationsudvikling af Globale Læger
Sikre midler til GL’s arbejde
Muligheder for støtte fra Danida afsøgt
Donationsmulighed på hjemmesiden oprettet
12
Årsrapport
2011-2012
Økonomi
Regnskab 2011
Som tidligere år udføres størstedelen af Globale
Lægers arbejde og aktiviteter ved en stor og flot
indsats fra frivillige, hvilket betyder at forbruget
af økonomiske midler er lavt.
Globale Lægers indtægter var i 2011 på ca 71.000
kr. Indtægterne er noget lavere end forventet.
Dette skyldes at vi havde forventet at fundraise til
HRH symposiet i april, men det endte med at
Enreca Health tog sig af den økonomiske side af
arrangementet og Globale Lægers bidrag blev i
form af menneskelige ressourcer fra frivillige. Til
gengæld formåede vi at sikre en bevilling på
16.000 kr fra Enreca Health til afholdelse af advocacy-workshoppen i efteråret 2011.
På udgiftssiden var der afsat ca. 81.000 kr til projektudvikling af projektet i Etiopien samt til afholdelse af udgifter til Medical Peace Work-
projektet. Disse budgetposter har kun i begrænset omfang været afholdt i 2011, men det forventes at de vil blive afholdt i 2012.
I 2011-regnskabet har vi desuden haft udgifter til
deltagelse i FN-møde i New York samt deltagelse i
Global Health Workforce Alliances konference i
Bangkok. Disse begivenheder er beskrevet i sidste
års årsrapport.
RMA-projektet har modtaget midler fra Projektrådgivningen. Nettoresultatet af RMA- og MPWprojekterne vil indgå i det samlede GL-regnskab
når projekterne er afsluttet.
Globale Læger kom således ud af 2011 med et
overskud på 1.104 kr. Ved udgangen af 2011 havde Globale læger en samlet formue på 384.654
kr.
13
Årsrapport
2011-2012
INDTÆGTER
Budget
A
B
Globale Læger
A.1
Globale Læger drift
A.3
Medical Peace Work
kr
kr 77.200,00
77.200,00
kr 42.996,00
0,00
0,00
Bogført
42.996,00
Travel To Teach
B.1
TTT indtægter i alt
kr 26.191,00
INDTÆGTER I ALT
kr 28.620,00
Budget
Bogført
kr 103.391,00
kr 71.616,00
UDGIFTER
1 Globale Læger
1.1
Globale Læger drift
1.3
Medical Peace Work
Budget
Bogført
kr 161.307,72
44.422,98
kr 115.352,00
44.422,98
kr 45.955,72
kr 0,00
2 Travel To Teach
2.1
TTT udgifter i alt
UDGIFTER I ALT
kr 25.040,00
kr 26.089,00
Budget
Bogført
kr 186.347,72
kr 70.511,98
-kr 82.956,72
kr 1.104,02
ÅRSRESULTAT
ÅRETS RESULTAT
DER OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR
14
Årsrapport
2011-2012
Globale Læger
Projektnavn: Globale Læger - alle projekter
Balance per 31.12.2011
AKTIVER
Formue ved perodens slutning Globale Læger
Saldo på konto LPK den 31.12.2011
kr 0,00
Saldo på konto Merkur den 31.12.2011
kr 223.782,92
184.557,10
39.225,82
For Globale Læger drift
For Medical Peace Work
Kontanter den 31.12.2011
kr 0,00
Formue ved periodens slutning Travel To Teach
Saldo på konto Merkur den 31.12.2011
kr 29.634,00
Kontanter den 31.12.2011
kr 0,00
Formue ved periodens slutning RMA
Saldo på konto Merkur den 31.12.2011
kr 131.238,00
Kontanter den 31.12.2011
kr 0,00
AKTIVER I ALT
kr 384.654,92
PASSIVER
Egenkapital:
Formue ved perodens start Globale Læger
Saldo på konto LPK den 01.01.2011
Saldo på konto Merkur den 01.01.2011
kr 1.317,67
kr 224.055,55
For Globale Læger drift
For Medical Peace Work
Kontanter den 01.01.2011
1.317,67
kr 184.647,81
39.407,74
0,00
Formue ved periodens start Travel To Teach
Saldo på konto Merkur den 01.01.2011
Saldo på konto LPK den 01.01.2011
Kontanter den 01.01.2011
kr 27.103,00
kr 18,60
kr 0,00
27.103,04
18,60
0,00
Formue ved periodens start for RMA
Saldo på konto Merkur den 01.01.2011
210.154,99
210.154,99
For RMA
Kontanter den 01.01.2011
0,00
kr 1.104,02
Periodens resultat
Besiddelser
kr 0,00
Egenkapital
kr 214.191,10
Gæld:
kr 170.463,82
Gæld samlet
RMA, igangværende projekt
MPW, igangværende projekt
PASSIVER I ALT
131.238,00
39.225,82
kr 384.654,92
15
Årsrapport
2011-2012
Tak til...
Regnskab
Louise Suku
Karoline Kragelund Nielsen
Anne Holm
Jacob Hejmdal Gren
Marie Bruun
Etiopien-gruppen
Cæcilie Buhmann
Marlene Kragh
Ingrid Holst Olsen
Jane Brandt Sørensen
Signe Skammeritz
Kajsa Stade Aarønæs
Catherine Wohlert
Aktive i
HRH-gruppen
Marianne Kjærtinge
Jane Brandt Sørensen
Karoline Kragelund Nielsen
Lisa Nørrelykke Nissen
Sidsel Lykke af Rosenborg
Gideon Ertner
Kristine Garn
René Christensen
Kristine Binzer
Rwanda-gruppen
Marie Bruun
Michael Schriver
Anne Holm
Kristoffer Barfod
Jacob Hejmdal Gren
Stine Skovgaard
Christiane Gam
Vibe Rasmussen
Marie Busk
Carina Winkler Sørensen
Hans Jakob Hartling
Advocacy-gruppen
Gideon Ertner
Cæcilie Buhmann
Ib Bygbjerg
Bjørn Melgaard
Vibe Rasmussen
Sidsel Lykke af Rosenborg
Marianne Kjærtinge
Michael Schriver
Kristine Binzer
Samarbejdspartnere og bidragsydere
Enreca Health • Danida • Copenhagen School of Global Health • Rwandan Medical Association •
Lægeforeningen • Kræftens Bekæmpelse • Addere Revision • Eversheds • IMCC • Foreningen af Kandidater i
Folkesundhedsvidenskab • Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed • Dansk Selskab for
Parasitologi • Ugeskrift for Læger • Medical Peace Work • Europa-Kommissionen • Projektrådgivningen •
Markos Tesfaye, Jimma University • Manuel Dayrit, World Health Organization • Marc Mitchell, Harvard
School of Public Health • Maria Pinto, Open University of the National Health System of Brazil • Global Health
Workforce Alliance • NGO-Forum • Netværk for Sundhed og Udvikling • Mette Holm, journalist • Esben
Sønderstrup, tidl. Danida • Steen Gade, MF (SF) • Flemming Konradsen, Københavns Universitet • Henriette
Laursen, AIDS fondet • Kurt Damsgaard, Kræftens Bekæmpelse • Maximilian de Courten, Københavns
Universitet • Per Kallestrup, Centre for Global Health, Aarhus Universitet • Astrid Permin, Danida
16