Produktbeskrivelse Steni Colour

38.0.35
Side 1/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
Artikelnummer: 129.400
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarådes
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
Stoffets/præparatets anvendelse Tætningsmasse
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverandør
ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
D-72581 Dettingen/Erms
For yderligere information:
1ET
e-mail: [email protected]
1.4 Nødtelefon:
UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG
Vergiftungs-Informations-Zentrale
Tel +49 761 270-4 36 00 / Fax -4 45 70
Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg
http://www.giftberatung.de
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Flam. Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved
varmepåvirkning.
Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF
F+; Yderst brandfarlig
R12: Yderst brandfarlig.
Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:
Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige
klassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave.
Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger
2.2 Mærkningselementer
Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
Farepiktogrammer

~
GHS02
Signalord Fare
Risikosætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning.
Sikkerhedssætninger
P210
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P251
Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
(Fortsættes på side 2)
DK
38.0.35
Side 2/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 1)
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
Yderligere oplysninger:
Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
2.3 Andre farer Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant.
vPvB: Ikke relevant.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
Beskrivelse: Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer:
Farlige indholdsstoffer:
CAS: 14808-60-7
kvarts (SiO₂)
EINECS: 238-878-4
@
?
G Xn R48/20
 STOT RE 2, H373
~
Propan / butan flydende gasblanding
Propan - CAS: 74-98-6 - EINECS: 200-827-9
Butan - CAS: 106-97-8 - EINECS: 203-448-7
@
?
C F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
~
CAS: 96-29-7
2-butanonoxim
EINECS: 202-496-6
@
?
G Xn R21-40; ?
@
G Xi R41; ?
@
G Xi R43
Indeksnummer: 616-014-00-0 Carc. Cat. 3
 Carc. 2, H351; ~
~
 Eye Dam. 1, H318; ~
 Acute Tox. 4,
H312; Skin Sens. 1, H317
Yderligere anvisninger:
Silicone fugemasse i automatisk to-kammer pres dispenser:
Kammer 1: polydimethylsiloxan, tværbindere, fyldstoffer.
Kammer 2: drivmidler til at producere et bevis. De drivgasser ikke afladet.
Den indeholder kvarts forudses, ikke er frit tilgængelige.
Drivmidlet indeholdt gasser er ikke frit tilgængelige i en overskuelig rådighed.
>10%
3-<10%
< 1,0%
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelle anvisninger: Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Efter indånding: Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.
Efter hudkontakt:
Fjern med en klud eller papir fra huden. Fjern rester med vand og sæbe.
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
Efter øjenkontakt:
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er
vedvarende.
Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
Oplysninger til lægen: Symptomatisk behandling.
(Fortsættes på side 3)
DK
38.0.35
Side 3/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 2)
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Vandspraystråle, skum, kuldioxid, slukningspulver
Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle.
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Kulmonoxid (CO)
5.3 Anvisninger for brandmandskab
Særlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
Yderligere oplysninger
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes
retningslinier.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Hold antændelige kilder borte.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Opsamles mekanisk.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Flydende bestanddele skal optages med væskebindende materiale.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
6.4 Henvisning til andre punkter
En reaktion med vanddamp (luftfugtighed) frigør spaltningsprodukter. If. i den forbindelse afsnit 8.
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Undgå udslip eller forstøvning i lukkede rum.
Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.
Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring:
Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Må kun opbevares i original beholder.
Sørg for tæt gulv, der kan tåle opløsningsmidler.
Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
(Fortsættes på side 4)
DK
38.0.35
Side 4/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 3)
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Beskyttes mod luftfugtighed og vand.
7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
8.1 Kontrolparametre
Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
Yderligere grænseværdier for eksponering ved mulige farer i forbindelse med forarbejdning:
Under hærdning af produktet ved reaktion med atmosfærisk fugt og frigivet følgende stoffer:
96-29-7 2-butanonoxim (<1%)
Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
8.2 Eksponeringskontrol
Personlige værnemidler:
Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Åndedrætsværn:
Åndedrætsværn ved høje koncentrationer.
Kortvarigt filterapparat:
P2-filter
Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker (EN 374)
Handskemateriale:
Butylgummi
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og
er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde
denne.
Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN 166)
Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Generelle oplysninger
Udseende:
Form:
Aerosol
Pasta-agtig
Farve:
Ifølge produktbetegnelsen
Lugt:
Produktspecifik
Lugttærskel:
Ikke bestemt.
pH-værdi:
Ikke bestemt.
(Fortsættes på side 5)
DK
38.0.35
Side 5/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 4)
Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde
Kogepunkt/kogeområde
Ikke bestemt
Ikke bestemt
Flammepunkt:
Ikke relevant, da aerosol.
Antændelighed (fast, i luftform):
Ikke relevant.
Antændelsespunkt:
Nedbrydningstemperatur:
Ikke bestemt.
Selvantændelighed:
Produktet er ikke selvantændeligt.
Eksplosionsfare:
Produktet er ikke eksplosivt.
Eksplosionsgrænser:
Nedre:
Øvre:
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Damptryk:
Ikke bestemt.
Densitet:
Relativ densitet
Damptæthed
Fordampningshastighed
Ikke bestemt
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Opløselighed i/blandbarhed med
Vand:
Reagerer med vand.
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
Viskositet:
dynamisk:
Opløsningsmiddelindhold:
VOC/EU
9.2 Andre oplysninger
Ikke bestemt.
~3,5 %
Der står ingen yderligere, relevante informationer til
rådighed.
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet
Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås
Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.
10.3 Risiko for farlige reaktioner
Reaktion med oxiderende præparater.
Mulighed for udvikling af antændelige blandinger i luft ved opvarmning over flammepunktet og/eller ved
forstøvning.
10.4 Forhold, der skal undgås
Ved opvarmning til over 50 °C ved at øge det indre tryk i bristning. Opvarmning vil forårsage
trykstigning.
I det ydre kammer er meget yderst brandfarlige drivmidler.
10.5 Materialer, der skal undgås: Med vand er hydrolytisk nedbrydning produkt.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Kuloxid og kuldioxid
(Fortsættes på side 6)
DK
38.0.35
Side 6/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 5)
Kontakt med fugt frigør 2-butanonoxim.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet:
Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:
96-29-7 2-butanonoxim
Oral
LD50
930 mg/kg (rotte)
Dermal
LD50
184 mg/kg (kanin)
Inhalation LC50/4h 20 mg/L (rotte)
Primær irritationsvirkning:
På huden: Ingen lokalirriterende virkning.
på øjet: Ingen lokalirriterende virkning.
Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.
PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1 Toksicitet
Toksicitet i vand:
96-29-7 2-butanonoxim
EC50
83 (72h) mg/L (desmodesmus subspicatus)
750 (48h) mg/L (daphnia magma)
LC50 (statisk) 693 (96h) mg/L (oncorhynchus mykiss)
12.2 Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
12.4 Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
Yderligere økologiske oplysninger:
Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant.
vPvB: Ikke relevant.
12.6 Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling
Anbefaling:
Affald skal bortskaffes i hendhold til affalsdirektiv 2008/98/EF samt øv rige nationale og lokale
bestemmellser.
Europæisk affaldskatalog
16 00 00 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN
16 05 00 Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier
16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
(Fortsættes på side 7)
DK
38.0.35
Side 7/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 6)
Urensede emballager:
Anbefaling:
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres som
genbrugsmateriale.
Ikke-kontaminerede emballager kan behandles som husholdningsaffald.
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1 UN-nummer
ADR, IMDG, IATA
UN1950
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR
1950 AEROSOLER
IMDG
AEROSOLS
IATA
AEROSOLS, flammable
14.3 Transportfareklasse(r)
ADR
g
w
c
d
klasse
Faremærkat
IMDG, IATA
2 5F Gasser
2.1
g
w
c
d
Class
Label
2.1
2.1
14.4 Emballagegruppe
ADR, IMDG, IATA
Ikke relevant
14.5 Miljøfarer:
Marine pollutant:
Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser
Kemler-tal:
EMS-nummer:
F-D,S-U
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i
MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant.
Transport/yderligere oplysninger:
ADR
Begrænsede mængder (LQ)
Transportkategori
Tunnelrestriktionskode
1L
3
E
(Fortsættes på side 8)
DK
38.0.35
Side 8/8
Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 09.04.2014
Version: 1
Revision: 09.04.2014
Handelsnavn: DIRKO-S PROFI PRESS HT
(Fortsat fra side 7)
UN "Model Regulation":
UN1950, AEROSOLER, 2
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø
Nationale forskrifter:
Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:
Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.
Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
PUNKT 16: Andre oplysninger
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
Risikoangivelser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
R12
Yderst brandfarlig.
R21
Farlig ved hudkontakt.
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41
Risiko for alvorlig øjenskade.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
Datablad udstedt af: 1ET
Forkortelser og akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
DK