Epoxy system UK version 4

Klyngen.
BeTronicbeskeftiger sig med kundespecificerede
elektronikog
apparatudvikli ngsopgaver.
BeTronicblev etablereti 1992 og har siden da etableretsig pB markedetsom vellidt
samarbejdspaftner
til elektronikog produktudviklingsopgaver
sSvelsom
totalleverandar.
BeTronicp8tagersig opgaverfra ide til ferdigt produkt af konceptlosninger,
eller
bistdr med assistancetil dele af udviklingsopgaver.
BeTronickan sBledesindg8 som
samarbejdepaftnereller som underleverandar
til en specificeretopgave.
Ydelser: Alle aspekterinden for kundespecificerede
elektronikudviklingsopgaver
kan
tilbydes.Bred erfaringbeherskesspecieltinden for apparatudviklingfor medico,
ma s k i n eo g au to i n d u stri e n .
Y d e l s e rk a n ti l b yd e sti l d i sci p l i n esom:
r
oAnalyse,opgaveforslagog projektplanlegning.
.Udarbejdelseaf krav, designspecifikationer
og systemdesign.
.Projektledelseog koordinering.
. U d v ikl i n ga f a n a l o g eo g d i g italeelektr oniklosninger
pr im eft til br ug for
embeddedsystemer,indbefattetbrug af nodvendigeudviklingsverktojermv.
o EM Cri g ti g td e si g no g g o d kendelse
bla. imod gener iske& medicinske
regulativer.
oSikringaf produkt kvatitet(eA)
o D o k u me n ta ti oso
n m u d g a n gspunkt
iht. ISO9001.
oProduktmodning
(PTA)og test af ferdigt produkt.
rAssistanceifm. CE merkning.
konsulenter
medhverderesekspertise,
allemedfokuspi innovation
ogudvikling.
Klgngen
eret netverkaf individuelle
produkt.
fraid6til feerdigt
Klgngen
dakkeralleomr6der
indenforavanceret
apparatudvikling
oglofteropgaven
m ed udvikling
Baggrund: Mereend 38 8rs professionelerfaringi elektronikbranchen
produktionsprocesser.
fra
analyseaf en
i
alle
aspekter
Besiddelseaf bred erfaring
og
opgavetil ferdigt produkt.
Som hovedpunkterkan navnes:
oUdviklingaf elektronikog mechatroniclosninger.
. P r o b l e m lo sn i n g eorg u d vi kl i n ga f appar atertil br ug i EMCmiljoer .
.Projekt- ledelseog koordinering,herunderstyring,dokumentationaf udviklingog
projekt forlab.
.Gruppelederaf udviklingsteams.
.Analyseog systemdesign.
.Hardwareudvikling
baseredesystemersiden
af mikroprocessor
barndom.
mikroprocessorens
.Udviklingmed PLD-FPGA-ASIC- losninger.
.Produktions-forberedelse(PTA),metoder,optimeringog test.
.Proceduremed - indforelseaf kvalitetssikring(ISO9001).
.Miljggodkendelser
i.f.m. valideringaf produkterbl.a. iht. IEC601,FDA,FCCmv.
Referencer:
Novo Nordisk, ePower Technology, Medtronic Functional Diagnostics,KK Data, Danica Biomedical, AWS
Technology, Cardiac Science,Rovsing, Artema Monitoring & EmergencyCare, Danpower Electronics, Carl
Bro Informatik, Oticon, Arridan, Esel Krabbe Systems,Adtranz, ScanpointTechnology, S&W Medico Teknik
.il-
rE'
ttl
Klyngen.
ET f,ETV/ERK AF SPECIALISTER