KP09-026 Omfartsvej syd om Aars

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro Å.
Søndag d. 29 marts 2015 kl.11.00. På Birkevej 17 hos Peter og Jeanita Lund de
vil gerne ligge hus til igen, og tak for det.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab 2014.
4. Godkendelse af budget 2015.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Forslag fra bestyrelsen: (eller udvalg)
7. Valg til bestyrelsen:
* Formand Gitte Sørensen modtager genvalg
* Bestyrelsesmedlem Christian Laursen modtager genvalg
* Bestyrelsesmedlem Bent Fabricius modtager genvalg
*
*
*
*
Herud over vælges:
2 Suppleanter til bestyrelsen
2 Revisorer
1 Revisor suppleant
8. Eventuelt: Nye ansigter i festudvalg, fællesarealudvalget, forslag til
afholdelse af fastelavns eller andre fester er meget velkomne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen inden d.
(21 marts)
Under generalforsamlingen vil der være kaffe/te og kage, øl /vand. Bestyrelsen håber
at se mange fremmødte grundejere (Også de nye).
Under formandens beretning vil der være information omkring stormflodssikringen i
Jyllinge Nordmark. Vi har også modtaget en interessetilkendegivelse for
kystbeskyttelse af vores fællesareal. Dette vil der blive snakket om.
Husk sommertid! Så ikke i kommer en time senere
Vi ses
Hilsen bestyrelsen.