22. maj 2014 søges en vikar.

Så er vi tilbage
efter sommerferien
Dansk Metal
kongres 2012:
Redaktionen er tilbage på fuld styrke efter en velfortjent
sommerferie. Vi tager som sædvanlig mod læserbreve og
opfordringer til bladet. Kontakt redaktionen, hvis I har noget
på hjertet. Vi forbeholder os samtidig retten til ikke at bringe
en artikel eller læserbrev, hvis emnet rækker ud over, hvad der
er målet og hensigten med dette blad.
Sammen når vi
resultater!
Redaktionen består af:
Tillidsrepræsentant Tomas Wellejus
Telefon: 24 41 88 22
Mail: [email protected]
Tillidsrepræsentant Martin Hippe
Telefon: 20 21 21 01
Mail: [email protected]
Tillidsrepræsentant Vibeke Rathmann
Telefon: 21 70 94 94
Mail: [email protected]
Tillidsrepræsentant Jens Boutrup
Telefon: 40 41 80 13
Mail: [email protected]
Tillidsrepræsentant Johnny Jensen
Telefon: 51 21 83 66
Mail: [email protected]
Kasserer Ulla Puck
Telefon 40 45 37 18
Mail [email protected]
Faglige bestyrelsesmedlemmer og de
faglige i Nyropsgade tager til kongres.
Kongressen begynder lørdag den 8.
september og slutter onsdag den 12.
september og afholdes i Ålborg.
Hvis du som medlem har akut brug for
hjælp i denne periode, må du kontakte
Tele Øst på telefon 33 63 29 01 eller via
mail [email protected], som vil
formidle din besked videre til seminaret.
Praktiske
oplysninger
Tele Øst's kontor har åbent:
Mandag - torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-12.00.
TELE ØST BLADET
Adressen er:
Dansk Metal Tele Øst
Lyngsiehus
Nyropsgade 25, 3. sal
1780 København V
E-mail: [email protected]
Hjemmesiden er: www.teleoest.dk
Telefon:
Telefax:
33 63 29 01
33 63 29 56
Der er altid mulighed for personlig
henvendelse. Ønsker du at tale med
en bestemt person, er det en god idé
at ringe først for at aftale tid.
Redaktion
Redaktør:
Ulla Puck
Ansvarshavende: Afdelingsformand
John Schwartzbach
Fristen for at indsende stof til bladets
næste nummer, der udkommer i
oktober 2012 er den 10. oktober.
Grafisk tilrettelægning og tryk:
Alfa Grafik, Herlev, 44 53 23 23
NR. 26 · 5. ÅRGANG · AUGUST 2012
Korstoget mod
Den danske Model
Forpagteren af Restaurant Vejlegården, Amin Skov, er af pressen og borgerlige politikere blevet
udråbt som en frihedshelt. Den lille mand mod den store stygge fagbevægelse.
Men Amin Skov startede selv konflikten, da han i 2011 overtog restauranten ved en konkurssag. Der var en 3F overenskomst, men han lockoutede de ansatte, for at få dem over på den
billigere Krifa-overenskomst. Amin Skov er ikke frihedshelt, men en arbejdsgiver, som vil slippe
billigst muligt og tramper på de ansatte – dem på gulvet.
Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42548
Af Carsten D. Nielsen,
næstformand i
Dansk Metal Tele Øst
Dansk Metal Tele Øst
Lyngsiehus
Nyropsgade 25, 3. sal
1780 København V
Hvad sker der med
min pension når jeg dør
Vi fortsætter artiklerne om Pensioner og dens regler. I Tele Øst bladet i maj måned
skrev vi om Pension ved skilsmisse, denne gang skriver vi om Pensionen når vi dør.
Af faglig sekretær
Birgitte Kristiansen
Hvem ”arver” min Pension
når jeg dør?
En tjenestemandspension kan ikke
”arves”, fordi den ikke indeholder en depotværdi, der kan gøres
til genstand for arv – en tjenestemandspension er en såkaldt tilsagnspension, hvor en nærmere
beskrevet kreds af personer med tilknytning til tjenestemanden har ret
til en løbende pension, under visse
forudsætninger.
I lov om tjenestemandspension og
dermed også i vores pensionsregulativ sidestilles registrerede partnere
med ægtefæller, når der er tale om
ægtefællepension. En tjenestemandspension indeholder flere typer af pensionsrettigheder, herunder ægtefællens ret til at modtage
pension ved tjenestemandens død.
Derudover er der ægtefællens ret til
bevarelse af denne pensionsret ved
skilsmisse eller separation fra tjenestemanden.
En tjenestemand, der afgår ved døden og efterlader sig en ægtefælle,
har sikret ægtefællen en såkaldt ægtefællepension, der udgør 71 % af
egenpensionen plus et tillæg indtil
nået folkepensionsalder, som tjenestemanden får udbetalt eller ville
have krav på at få udbetalt, på baggrund af pensionsalder og løntrin
på dødstidspunktet.
Derudover er børn frem til det fyldte 21 år sikret børnepension.
Retten til ægtefællepension
kan bevares ved skilsmisse og
separation på betingelse af:
• At ægteskabet eller det registrerede partnerskab har bestået i mindst
5 år, før separationen eller skilsmissen og
• At tjenestemanden har pligt til at
betale ægtefællebidrag af en nærmere beskrevet minimumstørrelse.
• At der ikke ved separation eller
skilsmissen er aftalt, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.
Retten til ægtefællepension
bortfalder:
• Hvis pligten til at betale ægtefællebidrag er tidsbegrænset. I sådanne tilfælde bortfalder retten til ægtefællepension samtidigt med det
tidsbegrænsede ægtefællebidrag.
• Hvis den berettigede ægtefælle
indgår i nyt ægteskab.
der er særlige retningslinjer for
beregning af størrelsen på ægtefællepensionen, hvis der er meget
stor aldersforskel på ægtefællerne
og ægteskabet samtidigt har varet
kortvarigt.
Papirløse samlivsforhold giver
ikke ret til ægtefællepension.
Ægteskabet/partnerskabet skal
være indgået:
• før afdøde var fyldt 65 år, og
• før afdøde var fratrådt med ret til
egenpension, eller var overgået til
rådighedsløn/ventepenge, og
• mindst 3 måneder før dødsfaldet
Børnepension
Børn er, indtil det fyldte 21 år, sikret en ret til børnepension. Børn efter en tjenestemand er egne børn,
adoptivbørn og stedbørn, der forsørges i det fælles hjem. Pensioner
til børn er et fast kronebeløb, der
ikke er beregnet på baggrund af
den enkelte tjenestemandspension
eller optjente ret til pension. Pensionerne udbetales direkte til barnet og beløbet er skattepligtig indkomst hos barnet.
&/)
!
L'"./.%/ +.,/-!!
,*+ /*'/#/,/
*/,/
!!
-+'*',/%%//./+'*.' $
+"/+*,%+*,'/ /(%. *
”Bøllemetoder” skreg den tidligere Beskæftigelsesminister fra Venstre Inger
Støjberg. ”Regulære mafiametoder”, råbte kuglestøderen Liberal Alliances Joachim
B. Olsen. Hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at der nu igen var udbrudt
bandekrig, og nogle var blevet skudt i de
københavnske gader.
Men de dramatiske udtalelser gjaldt noget så fredeligt som 3F´s legitime og lovlige blokade og LO-fagbevægelsens sympatikonflikt mod Restaurant Vejlegården.
Det grafiske HK-personale på Vejle Amts
Folkeblad havde sagt til redaktøren, at
hvis avisen fortsatte med at bringe annoncer for den konfliktramte Restaurant Vejlegården, ville de nedlægge arbejdet. Det
sammenlignede pressen og de borgerlige
politikere med Mohammed-tegningesagen og angreb på ytringsfriheden.
Sandheden er, at annoncen er en handelsvare og på helt legal vis er omfattet af
den lovlige sympatikonflikt. HK-personale
ville derimod ikke forhindre redaktøren af
Vejle Amts Folkeblad i at fylde hele avisen
op med journalistiske artikler, ledere eller
læserbreve om restaurantens fortræffeligheder og 3F´s fortrædeligheder.
Afgørende forskel på blokade
og fysisk blokade
Medierne sammenblandede godt og
grundigt de to vidt forskellige begreber
blokade i fagretslig forstand og fysisk
blokade. En blokade betyder i fagretslig
forstand, at flere medlemmer af en fagforening nægter at tage arbejde hos en
bestemt arbejdsgiver. Hvis blokaden ikke
er i strid med arbejdsmarkedets spilleregler, kan der varsles sympatikonflikt, således at andre organiserede lønmodtagere
uden for virksomheden, men ansat i andre virksomheder, kan nægte at udføre
arbejde til fordel for den konfliktramte
virksomhed.
Hvis en gruppe af personer derimod
helt eller delvist afspærrer adgangen til
virksomheden, således at det forhindrer
færdslen til og fra virksomheden, er der
ikke tale om blokade i fagretslig forstand,
men derimod om begrebet fysisk blokade. Det kan være en strafbar overtrædelse
af politivedtægtens § 3. Fysiske blokader
var tilladt indtil midten af 1970´erne, men
har ikke været det siden da.
I konflikten mod Restaurant Vejlegården
er der tale om en blokade i fagretslig forstand og ikke om en fysisk blokade. At
der har været fri passage, har man også
326&7,3&74 $76&
!3243
7'7&7,
%3)76*76*)-*4,
5-,27&7'24*42446,
1)23,7437-,2 )42
7,&67&73*3,
ved selvsyn kunnet se på TV, hvor medierne har bragt reportager fra Restaurant
Vejlegården, hvor borgerlige politikere er
gået til flæsket.
Demonstrationer er en
Grundlovssikret ret
Også ved den lejlighed udtalte Inger
Støjberg, at de demonstranter som stod
udenfor restauranten brugte bøllemetoder. I følge Grundlovens § 79 har vi i
Danmark forsamlingsfrihed – og det er
muligt, at Inger Støjberg tror, at hun kan
forhindre den slags ”bøllemetoder” ved
det beslutningsforslag hendes kolleger fra
Venstre Ulla Tørnæs og Bent Bøgsted fra
Dansk Folkeparti har fremsat i Folketinget
den 12. juni 2012 - men det kræver en
grundlovsændring at forbyde demonstrationer.
Venstre og DF ønsker forbud
mod blokader
Venstres og DF's beslutningsforslag går
ud på at pålægge ministeren at udarbejde lovforslag, der gør det ulovligt at
etablere blokade, når der er indgået en
overenskomst mellem en arbejdsgiver og
en landsdækkende fagforening.
Arbejdsretten har ved flere lejligheder udtalt, at et LO-forbund følger et legitimt og
fagligt mål, når der f.eks. etableres konflikt mod en arbejdsgiver, som har tegnet
overenskomst med Kristelig Fagbevægelse, Krifa. Det skyldes bl.a., at Krifa ikke
er medlem af LO, og at Krifa ikke er en
rigtig fagforening, men derimod indgår i
en paraplyorganisation, hvor Kristelig Arbejdsgiverforening, KA, også er medlem.
/$ "(/*/.%//+/*/+'*'/. ,
),27.&75324,
74*&7
)+6&4463*73767*77)-7*2737
3,274,6,&767-27&73243
13,7)6*77,7*,7&76,46,273,7'747
&,,7,7! +77!+( +7&76,&7
46*774727)6,27& -,2
1),"7#-- -*
--"- -! 1)"7+-'-
*)(-- -%)%--")"-'-$ ,-&"(
%
Venstres og DF´s begrundelse for lovforslaget er, at de skam er tilhængere af
Den danske Model, men at den 100-årige
model trænger til en modernisering. Nu
er der intet moderne i hverken Krifa eller
KA´s metoder. Faktisk blev de etableret allerede i 1899 i forbindelse med storstrejken, som førte til Septemberforliget – som
i dag benævnes for Hovedaftalen, og som
betragtes som Arbejdsmarkedets Grundlov.
Siden 1899 har Krifa og KA haft det erklærede mål at afskaffe konfliktretten på
arbejdsmarkedet, fordi mennesker med
samme kristne menneskesyn ikke bør
konflikte mod hinanden. Derfor har Krifa
ikke overenskomster med mulighed for
konfliktret.
74)47,7*73,,6,&
437,7)34*4767*'7373,,
&737,4,76*72776**26,&7,'2),26&7
6**26,&772*7&7)73,74,472,7$#747$#$7
736*"7)2432,23,43*2
! ! !! !
!
Husk - er du den mindste smule i tvivl om din egen pensionsret
eller pensionsretten til dine efterladte ved din død
- så kontakt din pensionskasse – hellere i dag end i morgen.
TDC`s pensionskasse: Tlf.: 66 66 44 44 • Statens Administration: Tlf.: 33 92 98 00
Det beskrives også i reglerne, at
Vejlegårdssagen har fået Venstre til at kræve mere magt til de gule fagforbund. Tegning: Roald Als. Bragt i POLITIKEN d. 31. juli 2012.
Fortsættes på flap...
Fortsat fra forside...
Korstoget mod Den danske Model
Konsekvenserne af
Venstres forslag
Blokader i fagretslig betydning er i dag et effektivt
våben, som lønmodtagere
og deres organisationer
har mod arbejdsgivere,
som f.eks. vil løndumping
og gå under fagets løn- og
arbejdsvilkår. Restaurant
Vejlegården er blot ét eksempel. Men hvis Venstre
får held med at gennemføre sit lovforslag – Guderne
må forbyde det – vil der i
Danmark være frit slag i
bolledejen for, at vi kan
blive oversvømmet med
udenlandsk arbejdskraft,
som er villige til at arbejde
for måske kr. 50,- i timen.
At der måske også vil være
etniske danskere, der vil
være villige til det, er givet. Vi behøver ikke at tage
længere end et smut syd
for grænsen for at observere det. I Tyskland er lønningerne visse steder presset
så voldsomt ned, at man
ikke kan leve af ét fuldtidsjob, men bliver nødt til at
have flere. Workingpoore
kaldes begrebet – og det
vil komme til Danmark,
hvis blokader i fagretslig
forstand forbydes.
Det
danske arbejdsmarked vil
blive smadret, og der vil
ikke gå mange måneder,
førend folketinget bliver
nødt til at lovgive om f.eks.
løn og arbejdstid.
Staten blander sig ikke
Venstre og pressen har
også fortalt, at konflikten
handler om, at der skal
være frit valg for den enkelte til at bestemme, hvilken fagforening man vil
være medlem af. Det er
noget forfærdeligt sludder.
For hverken 3F eller andre
har stillet krav om, at de
ansatte skal være organiseret i en bestemt fagforening. Det ville også være i
strid med foreningsfrihedsloven. Konflikten handler
derimod alene om, at 3F
ønsker overenskomst med
forpagteren.
Og det må give stof til
eftertanke, at Amin Skov
tvinger sine ansatte over i
anden forening, som ikke
yder de serviceydelser, de
kan opnå i en rigtig fagforening.
Ulla Tørnæs fra Venstre
mener, at det er forfærdeligt, at Jobnet ikke må
anvise arbejdsledige til
virksomheder, der er omfattet af en blokade. Men
i arbejdsmarkedskonflikter
bevirker lovgivningen, at
Staten ikke tager fordel for
en part, men holder sig
neutral. Det gælder f.eks.
også, når en virksomhed
lockout´er. En lockout betyder, at en virksomhed
kollektivt nægter lønmodtagernes fortsatte arbejde i
virksomheden i forbindelse
med en overenskomstfornyelse. Her må A-kassen
ikke udbetale understøttelse, og kommunen må
heller ikke udbetale kontanthjælp.
I det hele taget indebærer
Den danske Model, at lovgivningsmagten ikke blander sig i løn- og arbejdsvilkår. Det aftaler parterne
selv. Også af den grund vil
det være et alvorligt angreb på Den danske Model, hvis Venstre får magt
som de har agt og får
gennemført et lovindgreb
mod blokader.
Tillidsrepræsentanter i
Tele Øst skal på seminar
Af Ulla Puck
Seminaret er det sted hvor
tillidsrepræsentanterne
skal informeres om bestyrelsens arbejde og opdateres om fremtiden – blandt
andet fusion, generalfor-
samling og konsekvenser
for aftaler, der er indgået
i året der er gået.
Seminaret begynder torsdag den 20. september
og slutter lørdag den 22.
september og afholdes på
Metalskolen i Jørlunde.
Hvis du som medlem har
akut brug for hjælp i denne periode, må du kontakte Tele Øst på telefon
33 63 29 01 eller via mail
[email protected],
som vil formidle din besked videre til seminaret.
Tele Øst deltager i verdens
største motionsløb
Af Johnny Jensen
Med 130.000 deltagere
i 2011 er DHL stafetten i
København verdens største
motionsløb.
Der er lagt op til en kæmpe løbefest i Fælledparken
fra mandag den 27. august
hvor de første løbere sendes af sted kl.18.00 og til
de sidste kommer i mål fredag den 31. august sidst
på aftenen.
Bestyrelsen i Tele Øst stiller
i år med et løbehold, som
sendes af sted onsdag den
29. august kl.18.00.
Holdet består af Formand
John Schwartzbach, Næstformand Carsten D. Nielsen, Faglig Sekretær Hanne
Trebbien, Fagligt bestyrel-
sesmedlem Johnny Jensen
samt Servicetekniker Ole
D.W.Jensen fra TDC Operations.
Alle er velkommen til at
komme og heppe på Tele
Øst holdet, som vil være
synligt til stede i Metal området.
Bestyrelsen i Tele Øst ønsker at deltage i dette mo-
Fakta:
tionsløb for at vise, at vi er
en aktiv fagforening, som
tænker sundhed ind i hverdagen. Samtidig er det
også et socialt aktiv, som
er med til at styrke samarbejdet i bestyrelsen.
I næste udgave af Tele Øst
bladet bringer vi billeder
og fortæller, hvordan det
gik holdet.
DHL stafetten er et 5x5 km stafetløb som arrangeres af
Sparta. Det afholdes fem aftener i træk i Fælledparken på
Østerbro. Ca. 95% af de tilmeldte hold er firmahold. Der er
fokus på løb og sundhed kombineret med hygge og socialt
samvær med kollegaerne. Første gang løbet blev afholdt var
i 1981, hvor det havde 134 hold fordelt på 20 virksomheder.
Solveig har en hilsen til alle, der bliver
overtallige ”TRO PÅ JER SELV”
Leder
August 2012
Af afdelingsformand John Schwartzbach
Sammen når vi resultater!
En uopfordret ansøgning blev vendepunktet for Solveig Svendsen efter 17 års ansættelse i TDC.
Lørdag den 8. september starter Dansk Metals kongres.
At forberede en kongres er et stort arbejde som starter
helt ude på arbejdspladserne, hvor kollegaer og tillidsrepræsentanter sender forslag ind til deres lokalafdeling.
Herefter samles det i forslag som skal behandles på kongressen. På kongressen bliver der så vedtaget nye love,
handlingsplaner og resolutioner og det kommer til at
udgøre det faglige arbejde de kommende 3 år.
fra Nykøbing F til København var sikker. I hvert fald
mere end de 2 år, som det
blev til i Borups Allé.
Dansk Metal er en sund forening og der er meget fokus
på, at Forbundet skal køre en fornuftig økonomisk drift
fremadrettet og derfor er der en del besparelsesforslag, som skal behandles. Det
kommer til at betyde en del for den måde de tillidsvalgte mødes på og diskuterer
politiske emner og det faglige arbejde. Besparelserne må dog ikke få indflydelse
på Dansk Metal’s arbejde på at tilsikre ordentlige arbejdsforhold på arbejdspladserne.
Tekst og foto: Ulla Puck
Afsked fra TDC
Oplysningen 118 i Nykøbing F. var Solveigs arbejdsplads, indtil de lukkede 1. oktober 2009.
Derefter flyttede 118 til
Borups Allé og Solveig flyttede med. Men så melder
TDC ud, at de nu lukker
Borups Allé ved udgangen
af 2011 og Solveig hermed
er overtallig.
En spand koldt vand i hovedet. Sådan oplevede Solveig Svendsen det at blive
overtallig, for hun havde
regnet med, at flytningen
Vi skal kunne udføre vores arbejde på de danske arbejdspladser under forsvarlige vilkår og i et godt arbejdsmiljø. Det kan vi kun, hvis der i enighed er aftalt
overenskomster mellem arbejdsmarkedets partner. Samtidig skal vi udvikle vores
uddannelser på alle niveauer, så arbejdspladserne ikke forsvinder ud af landet. Vi
lever i et godt land med en høj levestandard og en af årsagerne hertil er vores arbejde med uddannelserne. Det har sikret os en førerposition i verdenssamfundet.
Vi må ikke glemme de værdier, som det danske samfund og den danske model
har skabt. Derfor tager vi 16 tillidsvalgte fra Tele Øst på metalkongres for at være
med til at påvirke og værne om den måde, som vores samfund fungerer på i dag.
Hvad var udsigten?
Solveig er ufaglært, 57
år og bor i ”Udkantsdanmark” og hendes karriere
før TDC var en ansættelse
på det lokale bryggeri i
produktionen. Det vil sige
et job, hvor hun var med
til at blande sodavand, betjene maskiner og vaske
flasker. Derefter en kort
periode med arbejdsløshed på 13 måneder indtil
jobbet i TDC kom i 1994.
I mellemtiden
I fritstillingsperioden og
indtil jobbet hos Falck har
Solveig brugt tiden på at
tage kurser blandt andet
PC kørekort, regnskabskursus, kursus i fødevare
hygiejne, som kan bruges,
hvor der serveres mad el-
ler i virksomheder, der har
med fødevarer at gøre.
Cafemøder som TDC tilbød, har Solveig haft glæde af samt møderne med
Capacent, hvor hun lærte
at skrive ansøgninger, CV
og fik kendskab til andre
muligheder med hensyn til
jobvalg.
I TDC har Solveig aldrig
følt sig stresset, men i
perioden med kurser og
cafemøder fik hun en fornemmelse af ikke at kunne
nå det hele. ”Det at skulle
huske alt det nye og nå det
hele, tanken om hvornår
der var et nyt job til mig.
Hvad ville det være for et
job og hvor henne? Det
har stresset en smule” siger Solveig og fortsætter
”Jeg er glad for jeg ikke
skal bruge så meget tid på
transport igen, for turene
til København var meget
lange”.
Solveigs solstrålehistorie
En uopfordret ansøgning
til Falcks vagtcentral i Nykøbing F i begyndelsen af
2012 blev vendepunktet
og brevet med indkaldelse
til samtale og test den 1.
maj fik smilet frem -derefter den anden samtale
med ansættelsesudvalget
den 7. maj – og senere
samme eftermiddag fik
hun besked på, at hun var
ansat pr. 3. august 2012 –
ja så var lykken gjort.
Efter i alt kun at have sendt
8 ansøgninger, hvoraf de 5
var uopfordrede, har Solveig nu et job, og hun mener hun har været heldig.
For som Solveig siger. ”Jeg
troede, jeg havde alderen
imod mig. Men til jobsamtalen hos Falck fornemmede jeg, de netop ikke har
frasorteret os over 50.
Vi var 8, der kom til test og
4 der gik videre til den en-
Tekst: Vibeke Rathmann
(busformand på en af
busserne fra Valby Station)
delige samtale, hvoraf jeg
var den ældste.”
Det nye job
Solveig kan godt lide at arbejde og har ingen planer
om efterløn. ”At servicere
andre mennesker er lige
mig og derfor skrev jeg
ansøgningen til Falck”,
beretter Solveig. Jobbet
hos Falck regner Solveig
med ligner jobbet i TDC.
Det er på 37 timer pr. uge
med en vagtplan, som løber over alle dage på året,
også juleaften – ligesom i
TDC og det er noget, der
passer ind i Solveigs liv, for
hun er glad for skiftende
arbejdstider, da det giver
noget mere hverdagsfri.
Solveig starter op med et
3 ugers kursus i Falck og
glæder sig til at komme i
gang igen.
Dansk Metal Tele Øst
+ + + 11314 + + +
0893 Sjælland USF B
Der indkaldes til den 5. ordinære generalforsamling i
Dansk Metal Tele Øst
onsdag den 24. oktober 2012 kl. 17.30
Cirkusbygningen
Jernbanegade 8
1608 København V.
Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt og
årsrapport vil, som bestemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig senest 2
uger før generalforsamlingen på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk
Nyropsgade 25, 3.sal. 1780 Kbh. V.

Ordinære medlemmer, der arbejdsmæssigt er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan, ifølge vedtægterne § 9 stk. 9, afgive deres stemme ved
fuldmagt. Skriftlige fuldmagter, der er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før
generalforsamlingen, er gyldige (den 22. oktober 2012 inden kl. 15.00).
Fuldmagtsblanket kan hentes/printes på afdelingens hjemmeside eller tilsendes
ved henvendelse til afdelingen.
Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendigt af hensyn til siddepladser og
kan ske via afdelingens hjemmeside: www.teleoest.dk eller ved at
indsende tilmeldingsblanketten her i bladet.
Bestyrelsen
Dansk Metal • Tele Øst
Nyropsgade 25, 3.sal. • 1780 København V.
Indsend venligst denne kupon så den er Tele Øst i hænde senest
mandag den 8. oktober 2012.
(hvis vi får behov for at kontakte dig)
Mail:
Telefonnummer:
❏ ja ❏ nej
❏ ja ❏ nej
Pensionist/efterlønsmodtager:
Beretning m.v. ønskes tilsendt:
Adresse:
Navn:
Jeg tilmelder mig hermed generalforsamlingen:
Tilmelding til Generalforsamlingen
I forlængelse af Dansk Metal Tele Øst´s ordinære generalforsamling indkaldes til den 9. ordinære generalforsamling i
Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst
onsdag den 24. oktober 2012 kl. 17.30
Cirkusbygningen
Jernbanegade 8
1608 København V.
For medlemmer, der ikke har adgang til Internettet, kan beretningen tilsendes
ved at kontakte afdelingen på telefon 33 63 29 01 eller ved afkrydsning på
kuponen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 10
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne
§ 10 være bestyrelsen i hænde senest fem uger før, altså onsdag den 19. september 2012.
Dagsorden, indkomne forslag, vedtægtsforslag og regnskab,
udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
I henhold til vedtægterne § 10 er følgende på valg:
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
John Schwartzbach
Jørgen Hansen
Svend-Erik Nielsen
Jørgen Bredøl
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
ONSDAG
24
OKTOBE
Transport til Generalforsamlingen
Ved egen transport udbetales transportgodtgørelse efter
følgende retningslinjer:
• Transportudgifter på 50 kr. eller derunder refunderes ikke
• Udgifter til offentlig transport, udover 50 kr., refunderes ved forevisning af billet
• Transport i egen bil, udover 50 km., betales med 1 kr. pr. kørte km.
Ved udbetaling af transportgodtgørelsen skal der udfyldes et udgiftsbilag
R 2012
Der vil være indtjekning fra
kl. 16.30 og generalforsamlingen
starter kl. 17.30.
I forbindelse med
generalforsamlingen
er der middag
og underholdning.
Tele Øst´s pensionister trodser vejrguderne på årets skovtur en "sommerdag" 2012 og fik, måske med deres høje humør, termometret til at stige et par grader til det højeste målt for juni måneden nemlig 25,0°C. Ifølge DMI var det dog den 7. laveste
maksimum-temperatur nogensinde målt for juni måned og dermed slet ingen sommerdag. Der skal temperaturen nemlig
være over 25,0°C. Men det vidste Tele Øst pensionisterne ikke, så de fik igen en rigtig dejlig skovtur.
Igen i år foregik skovturen
på Øresund om bord på
DFDS-færgen, som denne gang sejlede en tur
rundt om Hven.
Indkaldelse til Generalforsamling 2012
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle
forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 indleveres skriftligt til afdelingens
adresse senest fem uger før generalforsamlingen, altså onsdag den 19. september 2012 inden kl.15.00.
Pensionist skovtur
Foto: Ulla Puck
Godt 600 personer deltog fredag den 29. juni,
og de blev som sædvanligt hentet i busser på forskellige opsamlingssteder
og kørt direkte til færgen,
hvor indtjekning af delta-
gerne gik nemt og rimelig hurtigt, på trods af det
store antal.
Allerede i busserne blev
der uddelt drikkekuponer, så deltagerne straks
kunne købe sig noget
at drikke, så snart de var
kommet om bord på færgen.
De kunne også lytte til
Keld og Hilda Heick, som
underholdt indtil restau-
Et lille udpluk af feststemte skovtursdeltagere
ranterne åbnede kl. 11.00.
I de 2 restauranter blev
der serveret store flotte
buffeter, som igen i år var
farverige og dejlige.
Efter spisningen spillede
Keld og Hilda igen op, og
de fik en masse mennesker ud på dansegulvet stemningen var helt i top.
Da Keld og Hilda stop-
pede med at spille, var
færgen igen ved at være
i havn og busturen kunne
begynde at gå hjemad.
Da pensionisterne stod af
busserne, var alle i godt
humør og så ud til at have
hygget sig.
på trods af, at det var
tredje gang de var af sted
med færgen.
Enkelte kunne godt tænke sig, at der blev fundet
på noget nyt til næste år.
Hermed er opfordringen
givet videre til dem, som
arrangerer turene.
Nogle meddelte, at Tele
Øst godt måtte gentage
succesen endnu en gang
Der skal lyde en tak
til alle, for at det blev
sådan hyggelig dag.