Forretningsorden for foreningsbestyrelser rev. 29.3.2012

BESTYRELSEN 2013 - 2014
Formand
Christian Skjøth
Guldkysten 1
Grundejerforeningen Guldkysten
[email protected]
www.guldkysten-sj.dk
Næstformand
Henrik Seifert Lar- Stenkløvervej 16
sen
[email protected]
Kasserer
Bent Gynther
Stenkløvervej 20
[email protected]
Sekretær
Franck Mikkelsen
Humlekløverstien 3
[email protected]
Bestyrelses
medlem
Jesper
Breuning-Hansen
Guldkløverstien 6
[email protected]
Bestyrelses
suppleant
Gustav Rønsch
Bjergkløverstien 28
[email protected]
Der indkaldes til generalforsamling
Søndag d. 22 juni 2014 kl. 10.00
I Odden forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Christian Skjøth
formand
Dagsorden for generalforsamlingen
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning v. Christian Skjøth
3.
Fremlæggelse af regnskab 2013/2014 v. Bent Gynther
4.
Fremlæggelse af budget 2014/2015 v. Bent Gynther
5.
Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
- skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 08.06.2014
BUDGET 2014 / 2015
Budget for tiden 1. april 2014 - 31. marts 2015
Indtægter
Kontingent
Overført fra 2013-14
Indtægter i alt
65.800,00
17.089,91
82.889,91
6.
Forslag fra bestyrelsen, se næste side.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Generalforsamling
3.000,00
- Bent Gynther (er villig til genvalg)
- Henrik Seifert Larsen (er villig til genvalg)
- Franck Mikkelsen (er villig til genvalg)
- Gustav Rønsch (er villig til genvalg)
Bestyrelsesmøder
2.500,00
Telefongodtgørelse fmd. og kasserer
1.000,00
Kontorartikler
Vedligeholdelse af veje, herunder
reparation
af asfaltvej
Yderligere pæle
på østrampen
2.000,00
25.000,00
Vedligeholdelse af dræn
10.000,00
8.
9.
Valg af revisor og suppleant
- Lene Becker (er villig til genvalg)
- Hanne Floor (er villig til genvalg)
Eventuelt
Bemærk! Referat fra årets generalforsamling udsendes ikke pr. post.
Medlemmer som ikke har adgang til internettet kan få referatet tilsendt ved
henvendelse til foreningens sekretær.
Referater og forenings love kan hentes på foreningens hjemmeside
www.guldkysten-sj.dk
Bestyrelsen erindrer om, at der er strandrensning
Lørdag d. 22 juni 2013 kl 10.00
Vi mødes ved den østlige rampe.
Der er sodavand eller øl efter strandrensningen.
Udgifter
3.000,00
Hjemmeside
1.500,00
PBS og andre gebyrer
2.000,00
Strandrensning - øl, vand og sække
300,00
Udgifter i alt
50.300,00
Hensættes
32.589,91
Hvert år er det desværre nødvendigt at udsende 6-10 rykkere
pga. manglende betaling af kontingent .
Dette medfører øgede udgifter for foreningen og ekstra arbejde for kassereren.
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til at man tilmelder sig betaling via Betalings Service. Dette kan ske via netbank, eller der
kan rekvireres tilmeldingsblanket hos kassereren.
REGNSKABET 2013 / 2014
Bestyrelsen henstiller
Regnskab for tiden 1. april 2013 til 31. marts 2014
Bestyrelsen henstiller:
Indtægter
Kontingent
Renter
Indtægter i alt
65.800,00
65.800,00
Udgifter
Generalforsamling
Telefongodtgørelse formand/kasserer
Vedligeholdelse af veje
Vedligeholdelse af dræn
Hjemmeside
Strandrensning øl/vand/sække
Rep. af ramper
PBS og andre gebyrer
Diverse kontor, porto m.v.
Bestyrelsesmøder
Udgifter i alt
3.000,00
1.000,00
11.746,95
5.492,25
1.488,50
276,31
20.505,00
1.732,93
1.103,80
2.364,35
48.710,09
Overskud
17.089,91
Brug af støjende maskiner, herunder
plæneklippere, er tilladt:
lørdage kl. 09.00 - 18.00 og
søn-og helligdage kl. 09.00 - 12.00.
På hverdage bør det ske med fornøden respekt for
sine naboer.
Forslag fra bestyrelsen:
Aktiver
Bankindestående pr. 31. marts 2014
Forudbetalt kontingent
Aktiver i alt
59.917,17
-700,00
59.217,17
Passiver
Indestående pr. 1. april 2013
Årets resultat
Passiver i alt
42.127,26
17.089,91
59.217,17
Revisorerklæring til Bestyrelsen i Grundejerforeningen Guldkysten.
Baseret på oplysninger fra bestyrelsen, har jeg i dag i overensstemmelse med
den danske revisionsstandard om revision gennemgået foreningens bilag og
sammenholdt disse med regnskabet. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet
Jeg har revideret regnskabet og udtrykker derfor høj grad af sikkerhed
Hvidovre den
Lene Eiberg Becker
Revisor
Bent Gynther
Kasserer
Forslag:
I disse moderne tider synes bestyrelsen det er på tide, at grundejerforeningen Guldkysten overgår til, at al kommunikation til grundejerne,
så vidt der overhovedet er muligt, fremover skal foregå elektronisk.
Dette gælder også fremtidige indkaldelser til generalforsamling.
Dette betyder, at alle som har en E-mail bedes oplyse denne til foreningens bestyrelse så hurtigt som muligt.
Har man ikke mulighed for at modtage elektronisk post, rettes også
henvendelse til bestyrelsen, som så selvfølgelig vil gøre undtagelser.
UDDRAG AF
Love for Grundejerforeningen Guldkysten
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, samt at sikre
veje og fællesarealer og vedligeholdelse af disse.
§3
For hver ejendom, som er tilsluttet grundejerforeningen, betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, ligesom denne fastsætter et årligt beløb til et vejfond til vedligeholdelse af foreningens veje. Til
vejfonden svares et tilsvarende bidrag fra de 7 parceller fra matr. nr. 2 A,
Yderby by, Odden sogn, som i henhold til tinglyst deklaration har færdselsret
på foreningens adgangsveje. Ethvert medlem er pligtig til at sørge for, at træer og buske mod vej klippes eller beskæres, så de ikke er til gene for forbipasserende.´
§10
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, dog vælges
suppleanten for et år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på
valg hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer
ved lodtrækning, og ellers ved den rækkefølge i hvilken de er valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
og fastlægger selv sin forretningsorden. Kan enighed om valg ikke opnås,
afgøres spørgsmålet ved lodtrækning indenfor bestyrelsen.
§13
Bestyrelsen skal forinden den foretager dispositioner, der væsentligt forøger
udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet for en ordinær- eller
ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse.
§18
Bestyrelsen – og dermed grundejerforeningen – tegnes af formanden i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem. Med hensyn til grundejerforeningens kontante midler, skal disse indsættes på en bank- eller sparekassekon-
to, sådan at kontingenterne indestår på en checkkonto og vejfondsmidler på
en konto for sig selv. Over kontingentmidler disponerer kassereren i forening
med formand eller næstformand. Over vejfondens midler disponerer i forening fire af bestyrelsens medlemmer. Kontingent og vejbidrag skal indbetales forud for et år ad gangen, senest 1/5. Betalingen skal foregå direkte til
pengeinstituttet, hvor foreningens midler er indestående.
§22
Til vedtagelse af forslag og lovændringer kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og at 2/3 af de fremmødte
stemmer for vedtagelse.
Er det nødvendige antal ikke mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og denne generalforsamling afgør da spørgsmålet med 2/3 stemmeflertal, uanset de mødendes antal.
§23
Generalforsamlingen skal finde sted på Sjællands Odde og fortrinsvis en
søndag formiddag.
§24
Generalforsamlingen er berettiget til at fastsætte ordensforskrifter, som medlemmerne er forpligtet til at følge.
Den ordinære generalforsamling er berettiget til at ændre ordensforskrifterne
uanset de mødendes antal, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Ordensregler, som omfattes af den på arealet lyste deklaration af 1965, samt
de i denne vedtægt nævnte, omfattes ikke af denne regel.