Norske Guard Systems og ePocket Solutions (WPA mobile) bliver

Fremtidens kompetencebehov
21. september 2011 Helsinki
Fokus på fag på højniveau og EUX
•Præsentation af LES og Industriens uddannelser
•Politisk kontekst
•Fokus på Image/attraktive uddannelser
•IU initiativer:
1. Højniveau fag
2. EUX
Hvem er jeg
Lars Espersen –konsulent IU 1. jan 2009
•Konsulent i LO i 9 år. Uddannelsespolitik, Erhvervspolitik
•Konsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen 10 år.
Læreruddannelse & Pædagogisk udvikling
i AMU systemet
•Uddannet på RUC i 1989, cand.tech.soc.
•Fokus på teknologisk og arbejdsorganisatorisk udvikling,
-konsekvenser for uddannelsesbehov
Industriens Uddannelser (IU)
•Betjener de paritetisk sammensatte faglige udvalg og
efteruddannelsesudvalg på industriens område
•Vedligeholder de tekniske grund- og efteruddannelser på
industriens område i overensstemmelse med
virksomhedernes behov og medarbejdernes behov
•Iværksætter årligt mange analyse og implementeringsopgaver omkring industriens uddannelser, både som
opdragsgiver og udfører
•Et sekretariat på 35 medarbejdere. Organisationer bag IU er:
Politisk kontekst for EUD
• Statsministeren så lyset… (Kina 2005)
• Globaliserings udvalg og efterfølgende politisk aftale
• 2007 -:
95% målsætning, trin og korte uddannelser, mentorer,
skole handlingsplaner for håndtering af frafald…
Mål gruppe: svage uddannelsesforudsætninger, (1/3)
• 2009/2010 -:
Indhold der udfordrer, videreuddannelsesmuligheder…
Målgruppe: gode uddannelsesforudsætninger (10%)
Stadig flere i gymnasiet presser optaget på EUD
2000: 38.000
2009: 49.000
IU fokus
Erhvervsuddannelser med højere faglige niveau
Erhvervsuddannelser med studiekompetence (EUX)
Mere attraktive uddannelser for alle unge –bedre image
IU Høj niveau, model
• Kompetencemålene i bundne specialefag er hævet til
avanceret eller ekspert niveau.
• Giver elever som
•Er bedre til at vurdere, analysere og evaluere arbejdsopgaver
•Har større grad af selvstændighed og bedre til at forklare
• To hovedspor. Afvikles parallelt
•Uddannelserne som vi kender dem i dag.
•Et spor for elever med særlige udd./faglige forudsætninger
• Gennemføres på samme tid og i samme lokale/hold
• Forudsætter at skolerne kompetenceafklarer
• Afsluttes med forskelligt skolebevis - samme svendeprøve
EUX
EUX
En helt ny samlet uddannelsesforløb hvor en
Erhvervsuddannelse er suppleret med studiekompetence.
EUX loven
Obligatoriske EUX/gymnasie fag:
Dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C
To fag på B niveau
Valgfag
Større skriftlig opgave
Eksamensprojekt (gym + Eud fag)
Seks prøver/eksamener i fag på gymnasialt niveau
Svendebrev og et Eux bevis med prøvekarakter/årskarakter
EUX model IU
EUX –forløbs model for automatik, elektronik, industriteknik, værktøjsmager og klejnsmed
__________1. år _____________ 2. år____________ 3. år ___________ 4. år ________4½ år
Grundforløb
40 uger
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
18
20
20
14
uger
uger
uger
uger
Forløbet har en længde på 4 ½ år (samlet uddannelsestid for eleven), som udgangspunkt inkl.
Grundforløb.
EUX –forløb for hvem?
Muligheder
Eleven skal efter endt uddannelse have adgang til videregående
uddannelse, der kræver matematik A, fysik B og kemi B (procesoperatør).
På eux –forløb er det derfor muligt at tilvælge matematik A.
Målgruppe
EUX - forløb retter sig mod engagerede og teoretisk velfunderede
elever, der ønsker at arbejde på et højt fagligt niveau og/eller
ønsker at uddanne sig videre på erhvervsakademier og universiteter
til f.eks. ingeniør.
EUX –forløb udviklet på synergi
• Synergi fra EUD over i EUX fagene. EUX fagene er afkortet med ca. 40 %
• EUX-forløb baseret på 4 årige erhvervsuddannelser får en længde på 4½ år
• Praktikken er afkortet med ca. ½ år
Status:
Mulighed for høj niveau på alle IU erhvervsuddannelser
EUX på de største af IU erhvervsuddannelser indenfor:
Elektronik, Automatik, Data- og kommunikation, Industritekniker,
Smed, Procesoperatør og måske mekaniker fra 2012
Behov for markedsføring!!
IU struktur
Industriens
uddannelser
MI sekretariat
MI Faglig udvalg
Øvrige faglige
udvalg
7 Udviklings
grupper
IF sekretariat
IF faglige udvalg
Øvrige faglige udvalg
7 Udviklings
udvalg
IU’
s formål med for uddannelsesudvikling
Udgangspunktet for IU´s uddannelsesudvikling er:
• Uddannelserne skal være attraktive og fremadrettede
• Virksomhedernes nuværende og fremtidige kompetencebehov
skal danne udgangspunkt for udviklingen
• Udviklingen skal foregå i overensstemmelse med
gældende lov om erhvervsuddannelser
IU’
s netværk
Indikationer for udvikling
Udviklingsopgaver igangsættes efter indikeret og
konstateret behov via:
• Arbejdet i Udviklingsgrupper (UG) eller lokale uddannelsesudvalg
• Indmeldinger fra skoler
• Uddannelsespolitiske tiltag (95%, strukturændringer m.v.)
• Samfundsmæssige udviklingstendenser (globaliseringsrapporter,
miljøbestemmelser m.v.)
• Analyser/undersøgelser/statistikker (udefra)