AT-synopsiseksamen i 3. g. (pdf)

Skive Jagtforening
Program for året 2014
Indhold:
Bestyrelsen
Forord
Jagt- og skovudvalget
Parole
Bukketræf
Bukkejagt
Buejagt
Retningslinger
for bukkejagt
Dagjagt på Eskjær Gods
Rågeregulering
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
02
03
04
05
06
06
07
s. 07
s. 08
s. 08
Trykjagt i Tyskland
Arbejds- og skovdage
Hundeudvalget
Skydeudvalget
Øvrige aktiviteter
Klubaftener
Jagthornsblæsning
Knivkursus
Generalforsamling
Medlemsskab
Udvalgene
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
10
10
10
20
22
22
22
23
25
26
29
1
Bestyrelsen
Formand:
Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive
tlf. 97526864 — 20923307
Mail: [email protected]
Næstformand:
Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive
tlf. 97512718 - 32665950
Mail: [email protected]
Kasserer:
Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev
Tlf. 97536790 - 30276775
Mail: [email protected]
Bank: Sparekassen Balling Konto nr. 9312 — 0000020575, CV nr. 31512085
Sekretær:
Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev
Tlf. 97538710 - 60774625
Mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlemmer:
Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev
Tlf. 97536235 – 24623085
Mail: [email protected]
Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive
Tlf.5177 8489
Mail: [email protected]
Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup
Tlf. 40350633.
Mail: [email protected]
2
Forord
Du sidder nu med Skive Jagtforenings program for den kommende sæson, 2014.
Det er som tidligere et program spækket med aktiviteter for enhver smag.
Aktiviteter, der forhåbentlig tilgodeser næsten alle ønsker om jagt, hundetræning, skydning og meget mere. Er der imidlertid andre ønsker eller bare gode
ideer, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.
Jagt- og skovudvalget har et bredt udvalg af tilbud. Både drivjagt og riffeljagt.
Godsjagten på Eskjær er endnu ikke dato fastsat, så hold øje med hjemmesiden. Er du fyldt 18 år, har du også mulighed for at deltage i rågeregulering i
Skive Kommune. Derved får du både nogle spændende og udfordrende morgener i Krabbesholm skov og er samtidig med til at hjælpe kommunen, der velvilligt stiller Skive plantage til rådighed for vores jagter.
På hundeområdet, har Skive Jagtforening sat sig selv på Danmarkskortet. Vi er
anerkendte for velorganiserede hundeprøver på alle niveauer og indenfor alle
kategorier. Men der er især mange muligheder for at deltage i forskellige former
for hundetræning. Benyt lejligheden til at få trænet din hund, så den er klar til
jagtsæsonen.
Er du til riffelskydning, kan du både deltage i skydninger på hjortebanen og
på militærets skydebaner. Du kan både få indskudt din riffel og få trænet på
forskellige distancer. Bemærk også muligheden for at skyde på hjortebanen,
såfremt du får behov for at tjekke din riffel, herunder indskydningen. Du kan
også træne med din haglbøsse. Vi har indgået aftale om lån af skydebanen ved
Birkesø.
Jagthornsudvalget tilbyder jagthornsblæsning på flere niveauer. Lige fra begyndere til øvede. Du kan altså starte fra bunden og lære at blæse på jagthorn.
Vores knivkursus er også populært og er en god aktivitet til de mørke vinteraftener. Endelig skal vores tre klubaftener nævnes. Vi arbejder stadig med at få de
enkelte foredrag på plads, men der er spændende ideer på bordet. Har du selv
en ide, så kontakt bestyrelsen.
Vi prøver løbende at forbedre vores kommunikation. Udover dette program, informerer vi løbende via hjemmesiden, nyhedsmail – som du kan tilmelde dig på
hjemmesiden – facebook samt senest via vores nyoprettede sms service.
Det er vigtigt for vores forening og for muligheden for at gennemføre aktiviteterne, at der er opbakning fra medlemmer. Så der skal lyde en opfordring til at
møde op og hvor det er muligt også til at tage en jagtkammerat med.
Bestyrelsen ønsker dig god fornøjelse og knæk og bræk i den kommende sæson.
3
Jagt- og skovudvalget
Drivjagter i 2014
Skive Jagtforening afholder drivjagter på flg. datoer:
Søndag 19/01-2013, kl. 08.30 (efter jagten serveres der suppe eller gule ærter
samt 1 øl + 1 snaps for kr. 70,-)
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
02/11-2014,
16/11-2014,
07/12-2014,
26/12-2014,
kl.
kl.
kl.
kl.
08.30
08.30
08.30
09.30
Kontaktperson: Anders Poulsen, Tlf. 97512718 – 32665950.
Mail: [email protected]
Mødested er alle dage i Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive.
Pris: kr. 100,- incl. rundstykker. Jagttegn skal forevises.
Hvert medlem kan medtage én gæst. Flere gæster kan evt. medtages efter
henvendelse til Anders Poulsen.
Egen hund kan medtages efter tilmelding til:
Johan Thorsø, tlf. 24623085. Mail: [email protected]
Hunde der ikke er fornøden kontrol over kan bortvises.
Mødetid er alle dage kl. 08.30 (26/12 dog kl. 0930), hvor vi starter med rundstykker og kaffe. Kl. 09.00 afholdes der parole for dagens jagt. Egen medbragt
frokost indtages i jagthytten. Der må kun anvendes skovpatroner.
4
Parole
1. Velkommen til jagt i Skive Jagtforening. Inden vi går over til dagens parole,
hejses flaget. Flaget hejses.
2. Der gennemføres i dag flg. såter: ……………………….
Frokosten afholdes i jagthytten, når vi er færdige med formiddagens såter. Efter
dagens sidste såt mødes vi her ved jagthytten, hvor der afholdes vildtparade,
uddeling af præmie for bengæt samt auktion over det skudte vildt.
3. Sikkerhed:
Alle hundeførere skal bære orange veste, ligesom alle hunde skal bære klokke.
Alle skytter skal bære orange afmærkning – bånd, hat eller vest. Det anbefales at anlægge sikkerhedsbriller.
Skytter stilles for med ryggen mod såten, med mindre andet meddeles af
skytteføreren. Der må ikke afgives skud ind i såten. Fuglevildt kan dog påskydes i en vinkel over 45 gr.
Der må skydes, når man er sat på post og der har været kontakt med naboposter.
Posten må ikke forlades før såten er blæst. Ved behov for affangning, må
posten dog forlades kortvarigt, men først efter at kontakt med naboposter er
etableret.
4. Der må skydes alt jagtbart vildt. Kommer rå med lam, skydes der til lammet. Vær opmærksomme på skudafstande: maks. 15 m. til råvildt og kun i
rent sideskud. Max. 25 m til ræv. Brug en stor haglstørrelse (mindst haglstr.
3). Hver deltager må max. skyde til ét stykke råvildt. Er der således afgivet
skud til råvildt – uanset om det er forendt eller ej - kan den pågældende ikke
afgive skud til yderligere råvildt. Råvildt der ikke er forendt, skal altid eftersøges af schweishund, uanset om skytten mener, der er tale om forbiskud.
Skytten afmærker tydeligt skudsted, samt melder til skytte- eller hundeføreren. Herefter afventer skytten schweishund og deltager i eftersøgningen
efter hundeførerens anvisninger. Tilsvarende skal påskudt ræv altid eftersøges af egnet hund. Alle afgivne skud meldes til skytte/hundeføreren. Evt.
apportering samt eftersøgning iværksættes via skytte/hundeføreren. Der må
kun anvendes godkendte skovpatroner. Afskudte patronhylstre afleveres til
skytte- hhv. hundeføreren.
5. Drevet startes med 2 lange trut. Ved 1 trut må hundekæden kun skyde bagud
og såten afblæses med 3 lange trut. Når såten er afblæst, tages patroner ud
og man bevæger sig til det anviste samlingssted. Såfremt vi møder andre
gæster i skoven gøres de venligt opmærksomme på, at der er jagt i skoven.
Respekteres dette ikke, tages patronerne ud af bøssen, indtil det igen er
forsvarligt at afgive skud.
6. Opdeling i hold…….Skyttefører er: Hundefører er:
Evt. transport til Fly, Vandværk, Rønbjerg. Afmarch om 5 min.
Knæk og bræk til alle.
5
Bukketræf
Skive Jagtforening vil i bukkesæsonen 2014 igen være vært ved morgenkaffe
og rundstykker til bukkepral. Har du været heldig om morgenen, så kom og vis,
hvad du har skudt. Hvis ikke, så kom og fortæl om morgenens oplevelser eller
bare en god historie.
Sted: Jagthytten på Bjørnevej.
Tid: Fredag den 16. maj indtil kl. 10.00. Vi ”åbner” mellem 0700 og 0730.
Bukkejagt
Bukkejagten udøves på foreningens arealer i perioden 16/5-15/7. Information
og lodtrækning af stiger og datoer vil finde sted i forlængelse af skovdagen
Søndag d. 6/4-2014. Dette vil finde sted i jagthytten. Deltagelse i information, påvisning af stiger samt lodtrækning er obligatrisk, såfremt man ønsker at
deltage i bukkejagten. Det er endvidere en forudsætning, at den obligatoriske
riffelprøve er bestået.Gyldigt Jagttegn med ”riffelprøve bestået” samt riffeltilladelse skal forevises. Betaling for deltagelse skal erlægges samme dag. Information og lodtrækning starter kl. 14.00, når vi er færdige med opgaverne i skoven
og vi forventer at være færdige ca. 16.00.
Der kan ikke deltages ved stedfortræder.
Deltagelse i 1. runde af lodtrækningen forudsætter, at man har deltaget i samme dags aktivitetsdag (se andet steds i bladet). Herefter er lodtrækning åben
for alle medlemmer.
Antallet af bukke til afskydning afhænger af efterårets jagter og oplyses på
informationsmødet.
Bukkejagt vil kun finde sted 16/5, i weekends samt på onsdage og kun fra solopgang indtil kl. 07.00. Jagt finder udelukkende sted fra skydestiger.
Placering heraf vil fremgå af påvisning på den obligatoriske informationsdag.
Pris for deltagelse i bukkejagt: kr. 600,-.
Kontaktperson: Anders Poulsen 97512718 / 32665950
6
Retningslinjer for bukkejagt i Skive Jagtforening.
1. Alle medlemmer der har aflagt og bestået riffelprøven, kan deltage i foreningens bukkejagt, idet denne udloddes til foreningens medlemmer.
2. Jagten administreres af jagt- og skovudvalget.
3. Bukkejagten udloddes i blokke af 2 dage (weekend) samt på onsdage.
Bukkepremieren afholdes dog uanset ugedag. Der jages kun fra solopgang
og indtil kl. syv. Bukkejagten foregår i perioden 16. maj til 15.juli.
4. Fordeling af pladser finder sted ved lodtrækning på én af jagt- og skovudvalget nærmere fastlagt dato.
5. Jagttilladelse meddeles den enkelte efter forevisning af gyldigt jagttegn/riffelprøve samt våbentilladelse.
6. Alle ”vindere” af bukkejagt deltager i en samlet forevisning af stiger samt
gennemgang af sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer for jagtens gennemførelse. Personlig deltagelse er en forudsætning for at udøve bukkejagt
på foreningens revir. Denne fremvisning finder sted i.f.m lodtrækningen.
7. Den enkelte kan kun udøve bukkejagt fra den eller de stiger han/hun er
anvist og i den periode man er tildelt. D.v.s. pürschjagt IKKE må forekomme
og at afgivelse af skud kun må finde sted fra stige.
8. Medlemmer der tildeles bukkejagt, afkræves kr. 600,- i ”skydepenge”. Den
enkelte kan tildeles flere pladser, så længe der er ledige pladser under
lodtrækningen. Et medlem kan maksimalt afskyde én buk på foreningens
arealer pr. år. Dette gælder også ved påskudt men ikke fundet buk.
Den bukkejagtsansvarlige vurderer i den forbindelse, om bukken medgår i
den samlede kvote.
9. Såfremt et medlem skyder en buk, afregnes bukken med kr. 400,-. Den
bukkejagtsansvarlige underrettes straks. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.Der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Skulle
dette alligevel ske, afregnes bukken med kr. 600,-. Bukken fotograferes og
vejes. Billede fremsendes til Anders Poulsen med angivelse af skudsted,
vægt, dato og klokkeslæt.
10. Alle skud hvor bukken ikke umiddelbart findes forendt, SKAL eftersøges med
schweiss hund. Den bukkejagtansvarlige skal straks underrettes om alle
afgivne skud.
11. Antal bukke til afskydning reguleres fra år til år i forhold til antallet af
nedlagt råvildt på foreningens efterårsjagter. Når årets kvote er opbrugt,
stopper bukkejagten på foreningens revir. Der finder ikke tilbagebetaling
sted.
Buejagt
Området ved Vandværket er forbeholdt bukkejagt med bue. Jagten foregår under samme betingelser som for øvrig bukkejagt og kræver ligeledes fremmøde
til instruktion og lodtrækning 05/4-2014.
7
Dagjagt på Eskjær Gods
Skive jagtforening afholder igen i 2014 fællesjagt på Eskjær Gods. Datoen for
jagten er endnu ikke fastlagt, men forventes at være i løbet af oktober måned.
Endelig dato vil fremgå af hjemmesiden/nyhedsmail snarest muligt.
Der må forventes en prisstigning i forhold til sidste års jagt (her var prisen 600,pr. deltager). Pris vil ligeledes fremgå af hjemmesiden.
Der kan deltage 25 jægere uden hund i jagten. Kun medlemmer af foreningen
kan tilmelde sig. Hvert medlem kan dog tilmelde én betalende gæst. Gæsten
behøver ikke at være medlem. Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”
og er bindende, dvs. at betaling finder sted uanset fremmøde!
Sidste tilmeldingsfrist er d. 1.september 2014, men jo tidligere tilmelding jo
bedre!
Hundefolk deltager i jagten uden betaling, men medbringer ikke jagtgevær. Jagt
og skovudvalget kontakter selv de deltagere, der skal medbringe hund. Tilmelding til jagten er således udelukkende som skytte. Der kan anvendes stålhagl
Mødetid: 8.30 i kælderen under godset. Foreningen sørger for rundstykker.
Medbring madpakke og drikkevarer.
Tilmelding sker ved henvendelse til: Jesper Poulsen, tlf.: 60774625
eller e-mail: [email protected]
Rågeregulering
Rågejagten finder sted jvf. jagtlovens paragraf vedrørende regulering af skadevoldende vildt. Derfor er det kun tilladt for jægere, der er fyldt 18 år.
Til rågeregulering i Krabbesholm skov, må der kun anvendes luftgevær med en
haglstørrelse på 5,5 millimeter. Dette er et krav fra Skive kommune grundet
skovens beliggenhed i forhold til Skive by.
Tilmelding til rågeregulering skal ske ved henvendelse til Jesper Poulsen,
Tlf. 60774625 eller Mail: [email protected]
Tilmelding senest 01.april 2014.
8
9
Trykjagt i Tyskland
Vi har de sidste par år forsøgt os med trykjagt i Tyskland. Steffen Jensen har
givet tilsagn om at gentage succesen. Der er typisk tale om et arrangement af
2-3 dages varighed i november eller december. Der skydes typisk vildsvin og
råvildt og hvis det er frigivet også kron- og/eller dåvildt. Prisen er rimelig og er
normalt incl. indkvartering.
Der vil komme yderligere på vores hjemmeside, når datoer og pris kendes.
Så hold øje med hjemmesiden.
Yderligere oplysninger: Steffen Jensen, tlf.: 26150895.
Mail: [email protected]
Arbejds-og Skovdag
Skoven som vi råder over, skal fortsat plejes og passes, med fældning af træer,
plantning af træer, oprydning i skoven, m.m. Også vores jagthytte skal
vedligeholdes. Så derfor afholder vi skov- og arbejdsdag søndag 06. april, hvor
der også er lodtrækning til bukkejagt,
Mød op og hjælp os med at løse disse opgaver, så vi fortsat kan passe vores skov.
Efter endt arbejde er vi vært med et lille traktement
Nærmere oplysninger ved Johan Thorsø tlf. 24623085.
Hundeudvalget
Til alle vores hundearrangementer i foreningen kræves det, at hunden er behørigt forsikret og at den er vaccineret inden for de foregående 2 år. Der skal ved
dressurens start afleveres den ”gule seddel” med oplysninger om hunden. Den
gule seddel kan fås ved dressurstart.
Lydighedsdressur for hvalpe og unghund
Ridehallen på Rudemøllevej 83. Er åben for alle hunderacer der deles op i 2
hold: ”Jagthunde og ikke jagthunde”
Første gang tirsdag 21. januar, kl. 19.30 og de efterfølgende 9 tirsdage med
afslutning den 1. april.
Instruktører: Hans Jørgensen, Svend Åge Madsen, Per Skov og Anders Laigaard.
Pris for medlemmer: 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr.
Oplysning og tilmelding til Hans Jørgensen tlf. 97535235 - 21926230
eller Anders Laigaard tlf. 20923307.
10
Danmarks Jægerforbunds markprøve
Lørdag den 12. april. Max 5 hold.
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive.
Mødetid kl. 08.00. Der kan købes morgenkaffe fra kl 07.00.
Tilmelding via Hundeweb senest 06. april
Har du ikke adgang til internet, kan du alternativt tilmelde til prøveleder på
[email protected] ved at udfylde blanketten som du finder på Jægerforbundets hjemmeside under hundeaktiviteter.
Betaling overføres til kontonr.: 5532 4384731010.
Prøveleder: Jens
Tlf: 20645246.
Arne
Hald,
Enggårdsvej
33,
Sørup,
9530
Støvring.
11
DKKs Mesterskabsprøve
Søndag 13. april kl. 08.00.
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive.
Prøveleder: Anders Laigaard. Tlf.: 20923307.
Udendørs dressur- og hundetræning
På terrænet ved Svansøvej 9, Bilstrup. Kun for jagthunderacer.
Unghund- og åben klasse.
Pris for medlemmer 400,- kr. Ikke medlemmer 500,- kr.
Første gang tirsdag 08. april kl. 19.00 og de efterfølgende 9 tirsdage med afslutning 10. juni.
Ved afslutningen er foreningen vært med en øl/vand og grillpølser.
Ungehundehold ledes af Svend Aage Madsen og Jens Bach.
Åbenklasse hold ledes af Per Skov og Anders Laigaard.
Der vil muligvis også være mulighed for at træne til Jægerforbundets udvidet
apporteringsprøve.
Evt. oplysning og tilmelding til Svend Aage Madsen tlf.: 30276775 eller
Anders Laigaard tlf.:20923307.
Schweissprøve Skive
Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 15. juni. kl. 09.00
3, 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering.
Alle hunderacer er velkomne.
Udenlandske hunde skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse.
Tilmelding på DKK’s tilmeldingsblanket som findes på DKK’s hjemmeside under
aktiviteter, Schweiss. Blanketten sendes til prøvelederen.
Betaling på Kontonr.: 5532 4384731010, senest 01. juni.
Efteranmeldelser modtages ikke.
Der kan købes morgenkaffe fra kl. 08.00 samt middagsmad ved prøvens afslutning.
Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring.
Tlf: 20645246.
Mail: [email protected]
Apporteringsprøve
Sted: Svansøvej 9, 7800 Skive. Tirsdag 17. juni kl. 18.00.
Tilmelding senest 12. juni til prøveleder Anders Laigaard tlf. 20923307.
Mail. [email protected]
Prøvegebyr kan indbetales på kontonr.: 7890 0001180253.
12
Vi har også
en smart maskinløsning
NOVO 2 HURTIGBRYGGER
til jeres virksomhed!
Ca. 5 min. / 14 kopper
Manuel vandindtag
Medfølger 2 stk. glaskolber
Velegnet til små og
mellemstore virksomheder
Tilbudpris
IMPRESSA J9 TFT ONETOUCH
Fås med blank eller mat front.
Schweizisk kvalitet.
Automatisk mælkesteamer.
Brygger kaffe af hele bønner.
Cappuccino med frisk mælk.
Mange drikmuligheder, bla. Espresso,
kaffe, cafe latte og cappuccino.
Derudover varmt vand til f.eks. kakao.
Manuel vandindtag.
2.495
00
incl. 1120 kopper kaffe!
12.000,-
Få en snak med os om en
kopløsning, hvor vi stiller
en maskine til rådighed og
du kun betaler for kaffen.
BONAMAT MATIC TWIN
Brygger 2x14 kopper på ca. 8 min.
Automatisk vandindtag.
Fås også med manuel vandindtag
Tilbudpris
8.59500
incl. 2240 kopper kaffe!
Få en snak med os om en
kopløsning, hvor vi stiller
en maskine til rådighed og
du kun betaler for kaffen.
ENA MICRO 1
NYHED
Schweizisk kvalitet.
Brygger af hele bønner
Aroma+ kaffekværn
Kaffe og espresso i 2 styrker
3 kopstørrelser
Integreret rengøringsprogram
Manuel vandindtag
B: 23 H: 32,3 D: 44,5 cm.
INTROPRIS
3.995,-
Indeholder
espressomaskine
Den lille kaffebil kan lejes
ved arrangementer
Kontakt os for nærmere
information
VI LEVERER:
∙ Søde sager
∙ Kaffe, the, andre varme
drikke og tilbehør
∙ Kolde drikke
∙ Maskinløsninger
∙ Engangsartikler
∙ Bordækningsartikler
∙ Hygiejneartikler
∙ Rengøringsartikler
Alle priser er excl. moms
Tlf. 86 64 65 66 . [email protected] . www.menykaffe.dk
Leveret på angivne plads
i jeres virksomhed
13
Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve
Mødested: Svansøvej 9, 7800 Skive. Søndag 29. juni kl. 8.00.
Vi har noteret os kritikken af den hidtil anvendte sø. Derfor anvendes fremover
en anden sø.
Bedste hund fra kredsen opnår adgang til forbundsmesterskabet.
Tilmelding på DJU’s blanket som findes på Jægerforbundets hjemmeside under
hundeaktiviteter senest 19. juni. Blanketten sendes til prøveleder på mail: jens.
[email protected] Betaling overføres på kontonr.: 5532 4384731010.
Husk at skrive på tilmeldingen om din hund skal apportere ræv eller kanin.
Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup, 9530 Støvring.
Tlf: 20645246.
Racedyst 2014
For DKK registrerede jagthunderacer
Sted: Svansøvej 9. 7800 Skive. Søndag 27. juli, kl. 09.00.
Pris: 225,00 kr. pr. hund. Betales ved tilmelding.
Tilmelding til: Annette Rasmussen, Frederiksdalsvej 71, 8620 Kjellerup.
Tlf.: 27812528. Mail: [email protected]
Betaling ved tilmelding på kontonr.: 6110 – 9042081809 (husk racebetegnelse)
Tilmelding på specialklubbernes tilmeldingsblanket. Der er mulighed for køb af
morgenkaffe og pølser til middag.
Schweissprøve Skive
Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 10. august. kl. 09.00
Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening
3, 20 og 40 timer, 400 og 1000 meter. Alle med mulighed for rapportering.
Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på DKK’s tilmeldingsblanket som findes på DKK’s
hjemmeside under aktiviteter – Schweiss, blanketten sendes til prøvelederen.
Betaling på Kontonr. 9070 1623678004, senest 01. august.
De kan købes morgenkaffe fra kl. 08.00 samt middagsmad ved prøvens afslutning.
Efteranmeldelser modtages ikke.
Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, Halvrimmen. 9460 Brovst.
Tlf: 98232595, mobil: 22239295. Mail: [email protected]
14
2014
Formand:
Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive
tlf. 97526864 — 20923307
Mail: [email protected]
Næstformand:
Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive
tlf. 97512718 - 32665950
Mail: [email protected]
Kasserer:
Svend Aage Madsen, Ulkærvej 21, 7840 Højslev
Tlf. 97536790 - 30276775
Mail: [email protected]
Bank: Sparekassen Balling Konto nr. 9312 — 0000020575, CV nr. 31512085
Sekretær:
Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev
Tlf. 97538710 - 60774625
Mail: [email protected]
ARTS
APRIL
10
dedressur
blæsning
vkursus
11
dedressur
blæsning
vkursus
12
dedressur
blæsning
vkursus
dedressur
blæsning
vkursus
13
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
1
Hundedressur
2
Hornblæsning
3
4
5
6 Skovdag/lodtrækning
7
8
Hundedressur
9
Hornblæsning
10
11
12
DJs. Markprøve
13 DKKs. Mesterskabs
14
15
Hundedressur
16
Hornblæsning
17
Skærtorsdag
18
Langfredag
19
20
Påske
21
22
Hundedressur
23
Hornblæsning
24
JKF Hjortebane
25
26
27
28
JKF Skydning
29
Hundedressur
30
Hornblæsning
MAJ
15
16
17
18
ubaften
14
ekskl. 5 lørdage 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
T 1
F 2
L
3
S 4
M 5
19
T 6
Hundedressur
O 7
T 8
Hjortebane
F 9
L 10
Skydning
S 11
M 12
Skydning
20
T 13
Hundedressur
O 14
T 15
F 16
Bukketræf
L 17
S 18
M 19
21
T 20
Hundedressur
O 21
T 22
F 23
L 24
S 25
M 26
22
T 27
Hundedressur
O 28
T 29 Kr. Himmelfartsdag
F 30
L 31
20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
JUNI
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23
Hundedressur
Pinsedag
24
Hundedressur
Schweissprøve
25
Apporteringsprøve
26
DJ udvidet app.
27
19 arbejdsdage ekskl.4 lørdage
2014
2014
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
T
1
F
1
M
1
O
2
L
2
T
2
T
3
S
3
O
3
F
4
M
4
32 T
L
5
T
5
S
6
O
M
7
T
OKTOBE
36 O
1 Hornblæsnin
T
2
F
3
4
L
4
F
5
S
5
6
L
6
M
6
28 T
7
S
7
T
7
8
F
8
M
8
37 O
O
9
L
9
JKF Skydning
T
9
T
9
T
10
S
10
Schweissprøve
F
10
Hornblæsning
DJ. Markprøve
O 10 Generalforsamling
8 Hornblæsnin
F
11
M
11
33 T
11
L
11
L
12
T
12
F
12
S
12
13
S
13
M
14
JKF Skydning
O
13
L
M
13
29 T
14
S 14
T
14
38 O
T
15
F
15
M 15
O
16
L
16
T
T
17
S
17
F
18
M
18
16
O 17
34 T
Korsholm
T
Hornblæsning
18
F
17
L
18
L
19
T
19
S
20
O
20
M
21
30 T
21
S 21
T
T
22
F
22
M 22
39 O
O
23
L
23
T
24
S
24
flugtskydning
JKF hjortebane
15 Hornblæsnin
16
F
19
S
19
L
20
M
20
T
23
O 24
Hornblæsning
21
22 Hornblæsnin
T
23
F
24
F
25
M
25
35 T
25
L
26
T
26
F
26
L
27
Fuldbrugsprøve
M
27
S 28
Fuldbrugsprøve
T
28
S
27
M
28
O
27
31 T
28
Racedyst
Flugtskydning
T
29
F
29
M 29
O
30
L
30
T
T
31
S
31
22 arbejdsdage ekskl.4 lørdage
Brugsprøve
L
25
S
26
40 O
30
21 arbejdsdage ekskl.5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
29 Hornblæsnin
T
30
F
31
23 arbejdsdage ekskl
www.skivejagtforening.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 7840 Højslev
Tlf. 97536235 – 24623085
Mail: [email protected]
Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive
Tlf.:5177 8489
Mail: [email protected]
Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup
Tlf. 40350633.
Mail: [email protected]
EMBER
NOVEMBER
OKTOBER
1 Hornblæsning
L
1
T
2
S
2
F
3
M
L
4
T
S
5
O
M
6
41 T
T
7
F
8 Hornblæsning
9
36 O
æsning
rkprøve
37 O
T
orsamling
holm
1
T
2
3
45 O
3
4
T
4
5 Hornblæsning
F
5
6
L
6
7
S
7
L
8
M
8
S
9
T
9
Drivjagt
F
10
M
10
46 O
10
L
11
T
11
T
11
S
12
O
M
13
42 T
T
38 O
T
æsning
DECEMBER
M
12 Hornblæsning
F
12
13
L
13
14
F
14
S
12
15 Hornblæsning
L
15
M
15
16
S
16
T
16
Drivjagt
F
17
M
17
47 O
17
L
18
T
18
T
18
S
19
O
M
20
43 T
T
39 O
T
19 Hornblæsning
F
19
20
L
20
21
F
21
S
21
22 Hornblæsning
L
22
M
22
23
S
23
T
23
æsning
F
24
M
24
48 O
24
prøve
L
25
T
25
T
25
S
26
O
gsprøve
M
27
44 T
26
27
28
F
28
S
28
L
29
M
29
T
30
S
30
T
30
F
31
O
31
40 O
ekskl. 4 lørdage
F
L
29 Hornblæsning
T
gsprøve
26 Hornblæsning
27
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
49
Hornblæsning
Drivjagt
50
Hornblæsning
51
Hornblæsning
52
Drivjagt
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
1
2014
2014
JANUAR
O 1
Nytårsdag
T 2
F 3
L
4
S 5
M 6
T 7
O 8
Hornblæsning
T 9
Knivkursus
F 10
L 11
S 12
M 13
T 14
O 15
Hornblæsning
T 16
Knivkursus
F 17
L 18
S 19
Drivjagt
M 20
T 21
Hundedressur
O 22
Hornblæsning
T 23
Knivkursus
F 24
L 25
S 26
M 27
Klubaften
T 28
Hundedressur
O 29
Hornblæsning
T 30
Knivkursus
F 31
22 arbejdsdage ekskl.4 lørdage
2
3
4
5
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
FEBRUAR
1
2
3
4
Hundedressur
5
Hornblæsning
6
7
8
9
10
11 dressur/JKFs årsmøde
12
Hornblæsning
13
14
15
16
17
18
Hundedressur
19
Hornblæsning
20
Knivkursus
21
22
23
24
Klubaften
25
Hundedressur
26
Hornblæsning
27
Knivkursus
28
20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
MARTS
6
7
8
9
L
1
S 2
M 3
10
T 4
Hundedressur
O 5
Hornblæsning
T 6
Knivkursus
F 7
L
8
S 9
M 10
11
T 11
Hundedressur
O 12
Hornblæsning
T 13
Knivkursus
F 14
L 15
S 16
M 17
12
T 18
Hundedressur
O 19
Hornblæsning
T 20
Knivkursus
F 21
L 22
S 23
M 24
13
T 25
Hundedressur
O 26
Hornblæsning
T 27
Knivkursus
F 28
L 29
S 30
M 31
Klubaften
14
20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
AP
1
Hunde
2
Hornbl
3
4
5
6 Skovdag/l
7
8
Hunde
9
Hornbl
10
11
12
DJs. Ma
13 DKKs. Me
14
15
Hunde
16
Hornbl
17
Skært
18
Lang
19
20
På
21
22
Hunde
23
Hornbl
24
JKF Hjo
25
26
27
28
JKF S
29
Hunde
30
Hornbl
19 arbejdsdage ek
Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøve
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive.
Mødetid: lørdag den 6. september kl. 08.00.
Der kan købes morgenkaffe.
Tilmelding senest 01. sep. til prøveleder Anders Laigaard, tlf. 20923307.
Mail: [email protected]
Brugsprøve
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive.
Tid: torsdag d. 25. september, kl. 08.00.
2 hold for kontinentale racer.
Prøveleder: Anders Laigaard.
Fuldbrugsprøve
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive.
Lørdag og søndag, 27. – 28. september, kl. 08.00
Prøveleder: Anders Laigaard.
OK BYG
Lærkeborgvej 12
7840 Højslev
Tlf. 97 51 20 33
19
Skydeudvalget
Flugtskydning
Vi vil igen i år lave et par flugtskydningsaftener på banen ved Birkesø.
Der vil udover alm. Jagtskydning også være mulighed for at prøve kræfter med
jægertrap og sportingbanen. Benyt disse aftener til at få luftet bøssen og få en
rigtig hyggelig aften med dine jagtkammerater
Tid og sted:
Onsdag d. 20. august 2014 kl 18.00-21.00
Onsdag d. 27. august 2014 kl 18.00-21.00
Skydevogn
Foreningens skydevogn kan lejes for 300,- kr. pr. dag. Har du i forbindelse med
en jagt brug for et lille nyt tiltag, kan du benytte muligheden for at leje vognen
til det.
Vognen kan også lejes med 1 instruktør time for 500,- kr. Du lægger selv terræn
og patroner til. Duer afregnes til 1,25 kr. pr. stk.
Leje af vognen aftales med Roald Davidsen på tlf. 26857450
eller mail: [email protected]
Korsholm Skydearena
Skive jagtforening arrangerer en tur til Korsholm skydearena i Skjern,
Lørdag 13. september 2014.
Vi har skydetid fra kl. 10-12. Vi kører samlet og fordeler os i så få biler som
muligt.
Afgang kl. 08.00 fra jagthytten, Bjørnevej 25
Pris: 200 kr. pr. mand
Tilmelding senest d. 5. september 2014 til Roald Davidsen
på mail: [email protected] eller tlf.: 26857450.
Der skal minimum være 8 deltagere. Korsholm Skydearena er en indendørs
skydebane, hvor riffeljægere kan træne sine skydefærdigheder på stående og
løbende vildt med det mål ”at blive en bedre skytte”. Skydningen foregår med
egen riffel og ammunition på et stort filmlærred, hvor der vises en film optaget
af vildt i naturen, så det bliver så realistisk en jagtsituation som muligt.
20
JKF skydninger 2014
Hjortebanen:
Torsdag d. 24. april 2014 fra kl.18.00 - 21.00
Torsdag d. 08. maj 2014 fra kl.18.00 - 21.00
Lørdag d. 23. august 2014 fra kl. 10.00 - 13.00.
Militærets skydebane:
Mandag 28. april 2014, periode 18.00 - 21.00
Lørdag 10. maj 2014, periode 10.00 – 13.00
Mandag 12. maj 2014, periode 18.00 – 21.00
Mandag 14. juli 2014, periode 18.00 – 21.00
Lørdag 09. august 2014, periode 10.00 – 13.00
Riffelskytter:
Skive jagtforening har lavet en aftale vedr. hjortebanen, så vi fremover kan yde
vores medlemmer med riffel hjælp i jagtsæsonen. Så skulle du få uventede problemer med riffel eller kikkert i jagtsæsonen, kan du kontakte skydeudvalget for
at få udstyret tjekket og evt. indstillet korrekt.
21
Øvrige aktiviteter
Klubaftener
Vi inviterer til klubaften på følgende datoer:
27/1, 24/2, 31/3. På alle datoer er mødetidspunktet 19.00.
Emner for de enkelte klubaftener vil fremgå af hjemmesiden i løbet af efteråret,
ligesom der vil blive udsendt nyhedsmails.
Som udgangspunkt finder alle aktiviteter sted i jagthytten på Bjørnevej. Har du
selv en god ide til et emne for en klubaften, eller kender du en foredragsholder,
er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.
Mød op og tag gerne en jagtkammerat med.
Kontaktperson: Jesper Poulsen tlf.: 60774625
Jagthornsblæsning
Der blæses på jagthorn hver onsdag aften. Begyndere starter kl. 18.30 og de
lidt mere øvede slutter sig til kl. 19.30.
Vi er et blandet hold på 20 - 22 personer fra Estvad-Rønbjerg og Skive Jagtforening, som på lige uger blæser i Jægerlunden i Gl. Rønbjerg og på ulige uger i
Jagthytten på Bjørnevej 25. Der lægges vægt på kvaliteten, men også på det
sociale og et godt kammeratskab på holdene.
Begynderholdet ledes af Tue Kristiansen tlf.: 60788696.
Mail: [email protected]
De lidt øvede: Hans Stephansen: 2476 0605.
Mail.: [email protected]
De mere øvede: Kurt Graugaard.: 2222 2226.
Mail.: [email protected]
Hvis du har fået lyst til at blæse med, eller vil se/høre, om det er noget for dig,
er du meget velkommen. Der er åben for ny tilgang.
Der vil også være mulighed for deltagelse ved Danmarks Jægerforbunds mærkeprøve i jagthornsblæsning.
Oplysning og tilmelding ved Kurt Graugaard, tlf.: 22222226.
22
Knivkursus
Indhold: På kurset fremstiller kursisten selv en jagtkniv + skede. Der er også
mulighed for at lave læderarbejde.
Hvornår: 09. januar, 2014, kl. 19.00-22.00.
Hvor: Sløjdlokalet Skivehus Skole.
Underviser: Hans Rosenberg Christensen.
Varighed: 8-10 gange hver efterfølgende torsdag.
Pris: ca. 1000 kr. alt efter materialevalg
Deltagerantal: max. 12.
Tilmelding: Johan Thorsø 24623085 el. på mail: [email protected]
Jægernes Kommunale Fællesråds årsmøde
Dagsorden til JKF årsmødet tirsdag 11. februar 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke.
Valg af formand.
Orientering om bestyrelsens sammensætning, herunder udpegning af repræsentanter fra de 12 jagtforeninger i Skive kommune.
Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Sted: Bjørnevej 25, 7800 Skive, Kl.: 19.00.
23
24
Generalforsamling
Skive Jagtforening afholder ordinær generalforsamling onsdag 10. september
2014, kl. 1900, i jagthytten på Bjørnevej 25.
Kl. 18.00 inviterer foreningen på suppe, inden vi begynder på selve generalforsamlingen.
Ønsker man at spise med, skal man tilmelde sig hos formanden senest 07. september. Man kan naturligvis stadig støde til uanmeldt kl. 19, når selve generalforsamlingen begynder.
Foreløbig dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning for året.
- Regnskabsberetning.
- Indkomne forslag.
- Valg til bestyrelsen. På valg er Anders Poulsen, Johan Thorsøe,
Svend Aage Madsen
- Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Rasmus Ehlers og Steffen Jensen
- Valg af revisorer. På valg er Palle Christensen og Per Bregendahl.
- Valg af revisorsuppleant. På valg er Mads Holm.
- Eventuelt.
Husk at tage krageben og bukkeopsatsen med.
25
Medlemskab af Skive Jagtforening
Du kan melde dig ind ved at kontakte Kassereren på tlf.: 97536790 eller
formanden på tlf.: 97526864 eller online her på hjemmesiden.
Kontingent for 2014: Hovedforbund, lokalkontingent, i alt:
Ordinært medlemskab
Junior 0 - 15 år
Ungdom 16-25
Senior (født 1948 eller tidl.)
Husstand
Ekstraordinært medlemskab
Støttemedl U/ jagttegn
Kursister
704
125
388
425
250
50
100
0
186
186
186
186
186
186
186
0
890
311
574
611
436
236
286
0
Der er 8 former for medlemskab:
A. Ordinært medlemskab
B. Junior medlemskab.
Er for børn og unge fra 0 til 15 år
C. Ungdomsmedlemskab.
Ungdomsmedlemskab er muligt indtil det år, hvor vedkommende fylder 25 år.
D. Husstands medlemskab.
Et ordinært medlem kan efter begæring få optaget de hos ham/hende fastboende familiemedlemmer som ordinært medlem dog uden ret til levering af
medlemsbladet ”JÆGER”.
E. Seniormedlemskab.
Medlemmer født i 1948 eller tidligere
F. Ekstraordinært medlemskab.
Medlemmer som er ordinært medlem i anden lokalforening. Får dog ikke
leveret medlemsbladet.
G. Støttemedlem uden Jagttegn.
H. Kursistmedlemskab.
Medlemskabet er for nye jægere, som tager jagttegn i 2013 / 2014.
26
Nordhavnsvej 10
7800 Skive
Tlf. 33 68 71 15
www.dlgteleshop.dk
27
Jagt og Fiskeri - Thinggade 1 - 7800 Skive - 97 52 45 22 - jagt-fiskeri-skive.dk
28
Udvalgene
Medlemmer af jagt- og skovudvalget
Formand:
Anders Poulsen, Fyensgade 7, 7800 Skive. Tlf. 97512718 – 32665950
Mail: [email protected]
Johan Thorsø, Stoholmvej 44, 8740 Højslev. Tlf. 24623085
Mail: [email protected]
Steffen Jensen, Østergade 69, 8850 Bjerringbro. Tlf. 26150895
Mail: [email protected]
Annette Davidsen, Vollingvej 14, 7860 Spøttrup: Tlf. 40350633
Mail: [email protected]
Jesper Poulsen, Søndertoften 61, 7840 Højslev. Tlf.: 60774625
Mail: [email protected]
Rasmus Ehlers, Blæsbjergvej 5, Vridsted, 7800 Skive. Tlf. 23827721
Mail: [email protected]
Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive. Tlf.: 51778489
Mail: [email protected]
Medlemmer af Hundeudvalget
Formand
Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800 Skive
Tlf.: 97526864 – 20923307. Mail. [email protected]
Hans Jørgensen, Vinkelpletvej 10, 7840 Højslev
Tlf.: 97535235 – 21926230.
Niels Jørgen Nielsen, Holstebrovej 454, 7860 Spøttrup
Tlf.: 22976700, Mail: [email protected]
Kent Larsen, Krarupvej, 7800 Skive
Tlf.: 97522015 – 29447115. Mail: [email protected]
Jens Bach, Krarupvej 42, Hem, 7800 Skive
Tlf.: 97531304 – 26288258. Mail: [email protected]
29
Poul Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive
Tlf.: 97523686 – 27648190. Mail: [email protected]
Svend Åge Madsen, Ulkjærvej 21, 7840 Højslev
Tlf.: 97536790 – 30276775 Mail. [email protected]
Dennis Flanz, Højlundsvej 37, 7800 Skive
tlf.: 29679525 – 97518000 Mail: [email protected]
Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, Sørup. 9530 Støvring
Tlf.: 20645246. Mail: [email protected]
Per Skov, Skovbakken 21, 7870 Roslev
tlf.: 23994072. Mail: [email protected]
Medlemmer af skydeudvalget
Formand
Annette Davidsen: Tlf.: 40350633
mail: [email protected]
Roald Davidsen: Tlf.: 26857450
mail: [email protected]
Svend Aage Madsen: Tlf.: 97536790 - 30276775
mail: [email protected]
Medlemmer af Jagthornsudvalget
Formand:
Svend Bundgaard, lyngtoften 25, 7800 Skive. Mobil.: 51778489
Mail: [email protected]
Tue Kristiansen, Lyngtoften 71, 7800 Skive. Mobil.: 60788696
Mail: [email protected]
Poul Erik Knudsen, Bjarkesvej 49, 7800 Skive. Mobil.: 20301102
Mail: [email protected]
30
“Vi gi’r dig råd“
Udbytterigt samarbejde med
din lokale sparekasse?
Har din økonomi de bedste rammer, så du
høster et stort udbytte af dit arbejde?
Lad os se med nye øjne på din økonomi
og tage udgangspunkt i din hverdag og
dine ønsker og behov.
- kig ind eller kontakt vore lokale
rådgivere for en uforpligtende snak.
Balling 97564422 · Oddense 97574270 · Skive 97511133�
�
31
Skive Jagtforening
Formand
Anders Laigaard
Glyngørevej 12
7800 Skive
Telefon: 9752 6864
Mobil: 2092 3307
Mail:[email protected]
www.skivejagtforening.dk
32