Vedtægter for Ørum-Viskum-Vejrum kirkegårde.

Hjørring Søndre Provsti
AALBORG STIFT
VEDTÆGT
for
Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti
Hjørring kommune, Aalborg stift
A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD
§1
Hjørring kirkegård, kapel og krematorium ejes af Sct.Catharinæ kirke og bestyres af kirkegårdsudvalget, udpeget af Sct.Catharinæ menighedsråd. Forinden kirkegårdsudvalget retter henvendelse til Provsti,
Provstiudvalg og evt. andre eksterne instanser i sager i relation til denne vedtægt, skal menighedrådet
orienteres.
§2
Kirkegårdens, kapellets og krematoriets daglige drift varetages af kirkegårdslederen under ansvar overfor kirkegårdsudvalget i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.
Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkegårdsudvalget i overensstemmelse med reglerne herfor i
Vedtægt for kirkegårdsudvalget.
Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdsudvalget.
§3
1. Kirkegårdsprotokol og brændingsjournal føres på EDB i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende regler herom. (Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 8.august 1990).
2. De to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort opbevares henholdsvis på kirkegårdskontoret og i kapellet.
3. Mindst en gang årlig skal gravene på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og
protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges, notat herom skal tilføres kirkegårdsprotokollen, ligesom såvel kort som protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.
1
B. GRAVSTEDER
§4
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest samt at kvinden begraves
ved mandens højre side skal så vidt muligt opretholdes.
ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF BRUGSRET
§5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder (gravstedsret) samt om nedsættelse af kister eller
askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til kirkegårdskontoret.
§6
For ethvert gravsted udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af
gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse. Kopi opbevares på kirkegårdskontoret.
Bemærk at gravstedsindehaver bedes oplyse cpr. nr. af hensyn til kirkegårdssystem
Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet bliver gravstedsbrevet fornyet.
Kopi opbevares på kirkegårdskontoret.
§7
Ønske om erhvervelse af brugsretten skal imødekommes til begravelse af en person som:
1.
2.
3.
ved sin død havde bopæl i sognet,
har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården,
på særlig måde har været knyttet til sognet.
Uanset om der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D skal erlægges betaling for erhvervelse af brugsret, skal der altid være adgang til at erhverve sådan ret uden vederlag til
begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under pkt. 1. - 3. og har hjemsted i Hjørring
kommune.
Der kan tillige erhverves brugsret til begravelse af andre mod, at der herfor erlægges betaling i overensstemmelse med reglerne i afsnit D.
Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle/registreret partner umiddelbart ved siden af, og den efterlevende ægtefælle bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Herfra er dog undtaget gravpladser i anonym urnefællesgrav.
Gravsteder kan ikke udlægges med mere end 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette
alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse.
Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
2
Ønske om erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden,
kan dog kun ske med menighedsrådets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på betingelse af,
at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse
skal godkendes af Provstiudvalget eller fremgå af nærværende vedtægts afsnit D.
Erhvervelse af brugsret for åremål, der overstiger fredningsperioden (jf. § 20 og § 24), kan kun ske i
forbindelse med begravelse i kister/urner af svært forgængeligt materiale (f.eks. egetræskister).
Erhvervelse eller fornyelse af brugsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningsperioden kan kun ske med Provstiudvalgets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på
vilkår, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, jf. §
35. Den maksimale længde for en brugsretsperiode er 60 år.
Erhvervelse af gravsteder til senere brug (reservation), se § 39.
§8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten forlænges ved betaling for
det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.
§9
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.
§ 10
Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til en ny brugsretsindehaver på følgende måder:
1. Ved arv efter brugsretsindehaverens død.
2. Ved overdragelse med den tidligere brugsretsindehavers skriftlige accept.
3. Med menighedsrådets godkendelse.
§ 11
Hvis brugsretten ønskes fornyet, må indehaveren af denne rette henvendelse til kirkegårdskontoret herom i rimelig tid, før den løbende brugsperiodes ophør.
Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdskontoret ved brev/ evt. anbefalet brev den pågældende
en påmindelse om fornyelsen, og medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården
Kendes adressen ikke skiltes således: ”Udløbet – henvendelse på kirkegårdskontoret” på gravstedet.
Medfører dette ikke henvendelse, slettes gravstedet tidligst 6 måneder efter udløb og gravstedet, og
hvad der findes derpå, hjemfalder til kirkegården.
Gravstedet kan tidligst sløjfes på årsdagen for fredningsperiodens udløb.
Indehaveren af brugsretten kan dog inden 2 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt
gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.
Indehaveren af brugsretten skal orienteres herom ved den foran omhandlede påmindelse.
Ønskes et gravsted, der er erhvervet for mere end den nødvendige fredningsperiode og hvis vedligeholdelse er sikret ved indbetaling til kirkens midler, sløjfet før aftalens udløb. kan dette ske, såfremt der er
3
enighed herom blandt alle brugsberettigede til gravstedet. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af
det tidligere indbetalte beløb, som efter gravstedets sløjfning er frit.
NEDLÆGGELSE OG REGULERING
§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden
fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle
nedlæggelse.
§ 13
Imod ønske fra indehaveren af brugsretten kan hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i
bestående gravstedsanlæg i øvrigt kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.
GRAVSTEDERNES INDHEGNING
§ 14
A)
Hække om gravsteder udføres af kirkegården for brugsretsindehaverens regning, i forbindelse
med anlæg af gravsted eller fornyelse af brugsret.
B)
Alle hække om gravsteder plantes, klippes og vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.
Hækkene er kirkegårdens ejendom, de plantes, klippes og vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.
Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med levende hegn.
Ønskes der undtagelse herfra, kan det kun ske med kirkegårdsudvalgets samtykke og kun såfremt ganske særlige forhold taler herfor.
Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes
sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af brugsretten.
Støbning af fundamenter må kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Godkendelse vil være på
betingelse af forudbetaling for fundamentets fjernelse ved gravstedets udløb.
Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården,
kan efter kirkegårdsudvalgets beslutning og efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges
fjernet, såfremt sådanne ikke er registreret som bevaringsværdige.
4
Ved et af Provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for
indhegningen af gravsteder på enkelte afsnit af kirkegården.
BEPLANTNING
§ 15
Der må ikke på gravstederne foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde og udbredelse
kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder.
Gravsteder må heller ikke anlægges, så de mispryder det pågældende gravsted og afdelingens helhed.
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til
ulempe for andre gravsteder, kan kirkegårdsudvalget efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse
forlange dem beskåret eller fjernet, for brugsretsindehaverens regning.
Bestående beplantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke
uden Provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står og uanset af hvem beplantningen er bekostet.
Ved et af Provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for
beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.
GRAVMINDER
§ 16
Gravminders opstilling må indordnes under den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet
vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Gravmindernes form bør være enkel, særlig dispensation kan dog gives hvor kunstnerisk medvirken er
anvendt.
Kirkegårdslederen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for
kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af kirkegårdsudvalget med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for Stiftsøvrigheden.
Fundament til gravminder skal udfærdiges så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i
tilstødende gravsteder. Støbte fundamenter må kun udføres med kirkegårdsudvalgets godkendelse, jf. §
14.
Kirkegårdsbestyrelse og Provstiudvalget skal påse, at gravsten eller mindesmærker ikke fjernes fra kirkegården, hvis de enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og
kvinder, eller hvis de af andre grunde, f.eks. historiske eller kulturhistoriske, findes bevaringsværdige.
Indehaveren af brugsretten til gravstedet kan dog altid forlange gravminder, planter m.m. udleveret. Der
henvises i denne forbindelse til vedtægtens § 11, stk. 3.
Hvor indehaveren af brugsretten til gravstedet ikke har gjort krav på udlevering af et sådant gravminde,
men hvor gravmindets flytning er fornøden, skal det anbringes på et andet passende sted på kirkegården.
På kirkegårdslederens begæring er indehaverne af brugsret til gravsteder pligtige at afhjælpe indtrufne
beskadigelser på gravminder.
5
Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
Gravminder, der ved provstesyn er erklæret bevaringsværdige, forbliver på gravstedet eller hensættes på
en dertil indrettet plads på kirkegården. Ikke bevaringsværdige gravminder, der fjernes fra gravene, kan
efter kirkegårdsudvalgets afgørelse i et vist tidsrum hensættes på pladsen. Kirkegårdsudvalget udarbejder en vedtægt for pladsens anvendelse, som indeholder tre punkter: 1. Hvor mange gravminder må der
placeres på pladsen. 2. Hvor mange år kan et gravminde højst stå på pladsen. 3. Hvem har ansvaret for
at fjerne gamle gravminder. Denne vedtægt skal forevises ved provstesyn.
GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE
§ 17
Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder
for gravstedet, overholdes.
Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.
Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen,
kan kirkegårdslederen skriftligt tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i
nærværende vedtægt fastsatte takst.
Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges,
skal kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine
forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 2 uger.
Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdslederen lade det rydde som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i
gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse, før den periode, for hvilken brugsretten til gravstedet
er erhvervet, er udløbet.
Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke
sløjfes uden Provstiudvalgets godkendelse.
§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk og vold.
§ 19
Kirkegården renholder gravsteder for ukrudt samt grandækker og tilplanter gravsteder med forårs-og
sommerblomster m.v. efter aftale mod betaling efter reglerne i afsnit D, § 34.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted (§ 35) kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Aftaler om alm. vedligeholdelse mod indbetaling af engangsbeløb tegnes altid til fredningsperiodens
udløb.
6
Engangsbeløb for længere perioder end fredningsperioden fastsættes ved aftale, som skal godkendes af
Provstiudvalget. Den maksimale længde af en vedligeholdelsesaftale er 60 år.
Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter
og/eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital. Herfra dog undtaget kapitaler
indbetalt før 1.januar 1987 til Hjørring kirkegård.
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE
§ 20
Fredningstiden er den tid, hvor en grav skal henligge urørt og ikke må anvendes til nye begravelser, er
for kistegrave for voksne 20 år, og kistegrave for børn (indtil 10 års alderen) 20 år.
§ 21
En gravplads for en voksen skal være mindst 1,30 x 2,60 m.
Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede
benyttet kistegrav indenfor gravstedets fredningsperiode eller i særlige børnegrave på kirkegården,
gravsteder må ikke være mindre end 1,0 m X 0,5 meter.
§ 22
Anvendes zink- eller egetræskiste, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af den normale fredningstid. Afgørelse herom træffes af kirkegårdsleder.
Murede grave kan kun tillades indrettet med kirkegårdsudvalgets samtykke og under forudsætning af
Provstiudvalgets godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretning.
Kister, der helt eller delvis er forarbejdet af plast eller andre kunststofmaterialer, må ikke benyttes til
begravelse på kirkegården.
§ 23
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen.
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE
§ 24
Fredningstiden er den tid, hvor en grav skal henligge urørt og ikke må anvendes til nye begravelser, er
for en urnegrav 10 år.
§ 25
Et urnegravsted skal være mindst 0,5 m2.
7
Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,50 m jord over urnen.
Urner, der ønskes nedsat i et gravsted, skal være af et materiale, der skønnes at kunne nedbrydes i løbet
af fredningsperioden.
Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner
skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller
urnenedsættelser i gravstedet.
Urnens placering angives i kirkegårdsprotokol.
§ 26
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal
den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.
§ 27
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdslederen.
Særlige bestemmelser for Urnehallen.
1. Urner der ønskes hensat i Urnehallen, skal være af et holdbart materiale – med mindre urnen anbringes
midlertidigt.
2. Urner af plast og andet kunststof må ikke anvendes.
3. Ved fredningsperiodens udløb, vil asken fra urnen blive nedsat i fællesgrav – såfremt brugsretten ikke
fornyes – og urnen vil blive destrueret eller udleveret til indehaveren til brugsretten, såfremt denne kendes – jfr. §11.
Særlige bestemmelser for anonym urnefællesgrav.
1. Urner, der ønskes nedsat i fællesgrav, skal være af et let forgængeligt materiale.
2. Urnenedsættelse i fællesgrav kan ikke overværes af andre end ansatte ved kirken og kirkegården. Efter
urnenedsættelsen sender kirkegården besked til de pårørende, at urnen er nedsat.
3. Flytning af gravsatte urner kan normalt ikke godkendes.
8
C. ORDENSBESTEMMELSER
§ 28
Kirkegården er åben hele døgnet.
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres indenfor normal arbejdstid.
Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for begravelser eller andre kirkelige handlinger.
De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks
sættes på plads.
Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
Hunde skal føres i snor.
Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
Cykling på kirkegården er ikke tilladt og kørsel må kun foregå i kirkegårdens ærinde eller med tilladelse fra kirkegårdslederen.
Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med
kirkegårdsudvalgets særlige tilladelse.
Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
Det er ikke tilladt at benytte hvidt ral, knust marmor og granit eller kunstigt fremstillet materiale på
gravstederne, i stedet for perleral.
Pynt på gravsteder skal først og fremmest være fremstillet af materialer fra naturen, dvs. at plasticblomster, havelamper af plastik, legetøj m.m. kan forlanges fjernet.
Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
På fællesgravene må blomster, kranse og mospuder kun lægges på de af kirkegården anviste steder. Der
må ikke nedsættes løg, planter ell. lign. Brug af vaser m.v. er ikke tilladt.
På græsgrave med mindeplade, må der ikke lægges kræmmerhuse, vaser og andet opretstående. Blomster må kun anbringes på mindeplade. Vase til nedgravning ved mindeplade kan tillades efter anvisning
fra kirkegårdsleder. Mindeplade skal være mat granit, 40 X 40 cm, med huggede bogstaver.
I urnelunden må ikke benyttes ral eller anlæg af sten på gravsteder. Gravmindet må ikke være større
end 37 X 52 cm på alle urnegravsteder. på græsgrave med gravsten, må der ikke beplantes. Vase til
nedgravning ved gravsten kan tillades efter anvisning fra kirkegårdsleder. Gravsten skal være mat ganit,
max. 52 X 37 cm, med huggede bogstaver.
9
Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegårdsdige, digefod eller på kirkegården
- bortset fra de midler, som måtte være særligt godkendt ved Kirkeministeriets cirkulære. Der må ikke
anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og
fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.
§ 29
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted:
A)
på alle dage i tiden mellem kl. ________ og kl.________, dog normalt ikke 1. juledag, Langfredag og 1. påskedag og 1. pinsedag.
eller
B)
på alle hverdage i tiden mellem kl. 10,30 og kl. 15,00
D. TAKSTER
§ 30
§ 31-40 vedr. takster fastsættes af Provstiudvalget, og udsendes herfra til menighedsrådene.
For så vidt angår taksten for grandækning i §§ 34-35, fastlægger kirkegårdsudvalget hvilken %-sats der
anvendes: 60 /80 /100% af taksten for renholdelse/vedligeholdelse.
Vejledende retningslinjer:
Så fremt der anvendes bjergfyr og 5-10 kg gran til grandækningen af kistegravsted med 2 pladser, er
taksten 100%.
Så fremt der kun anvendes gran til grandækningen, 6-10 kg pr. kistegravsted med 2 pladser, bruges taksten 80%.
Anvendes under 6 kg gran pr. kistegravsted med 2 pladser, bruges taksten 60%.
Betaling for grandækning udgør 60 / 80 / 100 % af taksten for renholdelse (§34) eller ren- og vedligeholdelse (§ 35).
For så vidt angår § 39 afgør kirkegårdsudvalget om der er mulighed for reservation af gravsteder:
A)
eller
B)
mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug
ikke mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug.
Forsåvidt angår benyttelse af kirkegård, kapel og krematorium henvises til kirkegårdens særlige vedtægt herfor, jfr. § 40.
10
Hjørring Søndre og Nordre Provsti
AALBORG STIFT
TAKSTER 1.1 – 31.12 2010
for
kirkegårdene i Hjørring Søndre og Nordre provstier
Hjørring kommune, Aalborg Stift
D. TAKSTER
§ 30
De i §§ 31 - 40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget ved brug af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks.
Taksterne angives i tabellerne som:
1) Grundbeløb, der skal ganges med årets beregningsfaktor og evt. tillægges moms, for at
finde den takst kirkegården skal opkræve.
2) Takst 2010 - beløb ekskl. moms.
3) Takst 2010 - beløb inkl. moms.
Beregningsfaktoren for 2010 er 35,16.
ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER
§ 31
En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted, jfr. § 20 (kistegrave for voksne) og § 24 (urnegrave). Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.
Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år.
§ 32
Med hensyn til erhvervelse af brugsret til et gravsted henvises til Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar
2009 om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde med senere ændringer, § 15, stk. 1 og 2.
Nærværende takster for erhvervelse / fornyelse af brugsret er gældende for alle typer af gravpladser.
For erhvervelse (1. brugsperiode) og fornyelse (2. brugsperiode) af brugsret til et gravsted for medlemmer af folkekirken, som administrationsgebyr, betales:
11
Grundbeløb, kr. (udfyldes af provstiudvalget)
Medlemmer af folkekirken
Kistegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
Kistegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
20 år
25 år
30 år
1 år
0
0
0
0
16
20
24
0,8
Takst 2010, kr. (fritaget for moms) (udfyldes af provstiudvalget)
0
0
562,00
703,00
844,00
28,00
Grundbeløb, kr. (udfyldes af provstiudvalget)
Medlemmer af folkekirken
Urnegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
Urnegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
10 år
15 år
20 år
1 år
0
0
0
0
4
6
Takst 2010, kr. (fritaget for moms) (udfyldes af provstiudvalget)
0
0
0
0
140,00
211,00
For erhvervelse (1. brugsperiode) af brugsret til et gravsted for personer, som ikke er/var medlemmer af
folkekirken, samt medlemmer af valgmenigheder, betales (jf. også §33):
Grundbeløb, kr.
Ikke-medlemmer
Kistegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
Kistegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
20 år
25 år
30 år
168
210
252
168
210
252
Takst 2010, kr. (fritaget for moms)
5907,00
7384,00
8860,00
5907,00
7384,00
8860,00
Grundbeløb, kr.
Ikke-medlemmer
Urnegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
Urnegravsteder, pr. plads:
1. brugsperiode/ erhvervelse
2. brugsperiode/ fornyelse
10 år
15 år
20 år
42
63
84
42
63
84
Takst 2010, kr. (fritaget for moms)
1477,00
2215,00
2953,00
1477,00
2215,00
2953,00
Gravsted til børn, der ikke er medlem af folkekirken, kan erhverves til taksten for medlemmer, indtil
det fyldte 14. år, forudsat at mindst en af forældrene er medlem af folkekirken.
Beløbene er fritaget for moms.
12
§ 33
For erhvervelse af brugsret til yderligere en gravplads, som udlægges på begæring af den efterlevende
ægtefælle (jfr. § 7, stk.4), betales på erhvervelsestidspunktet taksten for medlemmer af folkekirken i
henhold til § 32. På tidspunktet for ibrugtagning af gravpladsen betales taksten for ikke-medlemmer af
folkekirken fratrukket den eventuelt tidligere betalte medlemstakst, såfremt afdøde på dødstidspunktet
ikke er medlem af folkekirken.
Ved en eventuel senere fornyelse af brugsretten til en sådan gravplads betales på fornyelsestidspunktet
taksten for medlemmer af folkekirken i henhold til § 32. På tidspunktet for ibrugtagning af gravpladsen
betales taksten for ikke-medlemmer af folkekirken fratrukket den eventuelt tidligere betalte medlemstakst, såfremt afdøde på dødstidspunktet ikke er medlem af folkekirken.
Hvis brugsperioden for et ikke-medlem er det dobbelte af det normale (jf. § 20 og 24), f.eks. ved begravelse i egetræskiste, fordobles gebyret if. § 32.
Valgmenighedsmedlemmer betragtes som ikke-medlemmer, jf. Kirkeministeriets cirkulære 9705 af
1.9.2009.
REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
§ 34
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for ukrudt for følgende beløb pr. år.
For alle arbejder ud over renholdelse for ukrudt og eventuel grandækning betales særskilt efter regning.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.
Renholdelse pr. år
Kistegravsteder:
Grundbeløb, kr.
Takst 2010, kr. ekskl. moms
Takst 2010, kr. inkl. moms
Urnegravsteder:
Grundbeløb, kr.
Takst 2010, kr. ekskl. moms
Takst 2010, kr. inkl. moms
1 plads
2 pladser
3 pladser
+1 plads
14
492,00
615,00
21
738,00
922,50
28
984,00
1230,00
7
246,00
307,50
12
422,00
527,50
Beløbet for grandækning udgør en %-sats (60, 80 eller 100%) af beløbet for renholdelse, if. menighedsrådets vedtagelse i kirkegårdsvedtægten.
Dagsprisen for plantning m.v. af forårs- og sommerblomster pr. stk. er planternes anskaffelsespris +
arbejdsløn.
Udplantning af blomster, anskaffelsespris + arbejde pr. stk.
Arbejde, grundbeløb kr.
Arbejde, takst 2010, kr. ekskl. moms
Arbejde, takst 2010, kr. inkl. moms
0,3
10,40
13,00
Timeprisen for arbejde på gravsteder mv.:
13
Arbejde, pris pr. time
Grundbeløb kr.
Takst 2010, kr. ekskl. moms
Takst 2010, kr. inkl. moms
8,1
284,80
356,00
Alle beløb er momspligtige.
§ 35
Kirkegården påtager sig pligten til at sørge for almindelig vedligeholdelse af anlagte gravsteder for
minimum én brugsperiode og max. 30 år mod betaling af følgende beløb, som indbetales til Aalborg
Stift til oplæg blandt kirkens kapitaler.
Alm. vedligeholdelse omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet for ukrudt følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (ikke 1-årige), opretning
efter jordsætning, pålægning af ral og rensning og opretning af gravminde.
Grundbeløb, kr.
Alm. vedligeholdelse
Kistegravsteder:
1 plads
2 pladser
3 pladser
+ 1 plads
20 år
294
455
602
147
25 år
30 år
368
441
569
683
753
904
184
221
Takster 2010, kr. ekskl. moms
12939,00
15506,00
20006,00
24014,00
26475,00
31785,00
6469,00
7770,00
Takster 2010, kr. inkl. moms
+1 år
14,7
22,8
30,1
7,4
1 plads
2 pladser
3 pladser
+ 1 plads
10337,00
15998,00
21166,00
5168,00
517,00
802,00
1058,00
260,00
1 plads
2 pladser
3 pladser
+ 1 plads
20 år
12921,25
19997,50
26457,50
6460,00
25 år
16173,75
25007,50
33093,75
8086,25
30 år
19382,50
30017,50
39731,25
9712,50
+1 år
646,25
1002,50
1322,50
325,00
10 år
15 år
20 år
+1 år
147
5168,00
6460,00
221
7770,00
9712,50
294
10337,00
12921,25
14,7
517,00
646,25
Alm. vedligeholdelse
Urnegravsted, 2 pladser:
Grundbeløb, kr.
Takst 2010, kr. ekskl. moms
Takst 2010, kr. inkl. moms
14
Beløbet for grandækning udgør en %-sats (60, 80 eller 100%) af beløbet for renholdelse, if. menighedsrådets vedtagelse i kirkegårdsvedtægten:
Grundbeløb, kr.
Grandækning
Kistegravsteder:
1 plads, 60, 80 el. 100% af
2 pladser, 60, 80 el. 100% af
3 pladser, 60, 80 el. 100% af
+ 1 plads, 60, 80 el. 100% af
20 år
280
420
560
140
1 plads, 60, 80 el. 100% af
2 pladser, 60, 80 el. 100% af
3 pladser, 60, 80 el. 100% af
+ 1 plads, 60, 80 el. 100% af
9845,00
14767,00
19690,00
4922,00
1 plads, 60, 80 el. 100% af
2 pladser, 60, 80 el. 100% af
3 pladser, 60, 80 el. 100% af
+ 1 plads, 60, 80 el. 100% af
12306,25
18458,75
24612,50
6152,50
25 år
30 år
350
420
525
630
700
840
175
210
Takster 2010, kr. ekskl. moms
12306,00
14767,00
18459,00
22151,00
24612,00
29534,00
6153,00
7384,00
Takster 2010, kr. inkl. moms
15382,50
18458,75
23073,75
27688,75
30765,00
36917,50
7691,25
9230,00
+1 år
14
21
28
7
492,00
738,00
984,00
246,00
615,00
922,50
1230,00
307,50
10 år
15 år
20 år
+1 år
120
4219,00
5273,75
180
6329,00
7911,25
240
8438,00
10547,50
12
422,00
527,50
Grandækning
Urnegravsted, 2 pladser:
Grundbeløb, kr., 60, 80 el. 100% af
Takst 2010, kr. ekskl. moms, 60, 80 el. 100% af
Takst 2010, kr. inkl. moms, 60, 80 el. 100% af
Skal vedligeholdelsespligten omfatte yderligere forpligtelser, som plantning af forårs- og sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravsteder, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o.lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag.
Takster for eventuelle forhåndsgodkendte særlige ydelser:
For forårs- og sommerblomster, vinterkranse o.l. betales (se §34, om beregning af pris for blomster):
Antal x dagspris x åremål = takst
(Eksempel på takst inkl. moms: 10 sommerblomster a 7,00 kr.+ arbejde a 13,00 kr. i 20 år: 10 x 20,00
kr. x 20 år = 4000 kr. inkl. moms).
Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud på vedligeholdelse mod éngangsvederlag, omfattende prisen på og omfanget af den almindelige vedligeholdelse, samt prisen på og omfanget af eventuelle særlige ydelser.
Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end én brugsperiode, skal overenskomst herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hvert enkelt tilfælde godkendes af Provstiudvalget.
Aftaler om almindelig vedligeholdelse skal altid indgås til fredningsperiodens udløb for det pågældende
gravsted.
Aftaler om almindelig vedligeholdelse, som overstiger fredningstiden if. §§ 20 og 24, eller som ikke
dækker fredningstiden, skal godkendes af provstiudvalget.
15
Aftaler om grandækning, sommerblomster m.v. kan tegnes for en kortere periode end fredningstiden.
Vedligeholdelsesaftaler tegnes altid fra 1. januar 20XX-31. december 20YY.
Vedligeholdelsesaftaler, som indgås i januar 2010, kan træde i kraft pr. 1.1.2010.
Vedligeholdelsesaftaler, der indgås efter 31. januar 2010, tegnes til ikrafttræden pr. 1.1.2011, eller
senere.
Evt. renholdelse, grandækning m.v. indtil en vedligeholdelsesaftales ikrafttræden pr. 1. januar 2011
skal faktureres if. § 34. Renholdelse for en del af året faktureres forholdsmæssigt (Eksempel: Renholdelse fra 1.7-31.12 = 50% af taksten for et helt år).
Alle beløb er momspligtige.
§ 36
Med hensyn til takster for erhvervelse / fornyelse af gravplads henvises til vedtægtens § 32.
For obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgravsted (“plæne”) betales:
Vedligeholdelse – fællesgravsted (anonym begravelse i ”plæne”)
Kisteplads:
20 år
25 år
Grundbeløb, kr.
223
279
Takst 2010, kr. ekskl. moms
7841,00
9810,00
Takst 2010, kr. inkl. moms
9801,25
12262,50
Urneplads:
10 år
15 år
Grundbeløb, kr.
76
114
Takst 2010, kr. ekskl. moms
2672,00
4008,00
Takst 2010, kr. inkl. moms
3340,00
5010,00
30 år
335
11.779,00
14.723,75
20 år
152
5.344,00
6.680,00
Beløbene indbetales til Aalborg Stift til oplæg blandt kirkens kapitaler.
Alle beløb er momspligtige.
ØVRIGE YDELSER
§ 37
Med hensyn til takster for erhvervelse / fornyelse af gravplads henvises til vedtægtens § 32.
For vedligeholdelse af eventuelle andre gravstedsformer , f.eks. plænegravsted med mindeplade, ”skovkirkegård”, osv. betales efter særskilt aftale, som skal godkendes af Provstiudvalget.
§ 38
For gravning, tilkastning, planering og opretning indenfor det første år efter begravelsen betales følgende beløb:
Kistegrav, voksen
Kistegrav, barn (indtil 10 år)
Urnegrav
Urnegrav, dobbelt dybde
Grundbeløb, kr.
100
50
16,25
32,50
Takst 2010, kr.
3516,00
1758,00
571,50
1143,00
For kistebegravelse på lørdage, søndage og helligdage tillægges taksterne 50%
For urnebegravelse på lørdage, søndage og helligdage tillægges taksterne 100%
16
For kistebegravelse i ekstra dybde tillægges taksten de ekstraudgifter, som følger af større tidsforbrug
mv.
Beløbene er fritaget for moms.
Evt. ekstra pyntning af gravstedet med sommerblomster, gran mv. betales if. § 34.
RESERVATION AF GRAVSTEDER
§ 39
Såfremt der på kirkegården er mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug, skal der udstedes
et gravstedsbrev til den, der ønsker reservationen foretaget. Sådan reservation skal noteres nøje i kirkegårdsprotokollen for at sikre en præcis styring af overblikket over ledige gravpladser og gravpladser,
der er reserveret til senere brug.
Gravpladser reserveret til senere brug skal erhverves for en brugsperiode (jf. § 20 og § 24). Taksten for
erhvervelse if. § 32 skal betales (medlemstakst). Herudover skal der ske betaling for vedligeholdelse af
gravstedet efter de for kirkegården gældende takster for årlig vedligeholdelse af det pågældende gravsted (jf. § 34).
Hvis der på et senere tidspunkt begraves et ikke-medlem, eller et medlem af en valgmenighed, opkræves
taksten for ikke-medlemmer (§32) for en gravplads, fratrukket tidligere indbetalt medlemstakst, se § 33.
IKKE-MEDLEMMERS BENYTTELSE AF KIRKEN
§ 40
I forbindelse med kirkelig begravelse/bisættelse af en person, der ikke er medlem af folkekirken, eller
medlem af en valgmenighed, opkræves følgende betaling, if. menighedsrådets beslutning:
Leje af kirke*), inkl. varme, rengøring mv.
Organist, kirketjener, kirkesanger
Brug af kapel*)
Grundbeløb, kr.
Takst 2010, kr. (fritaget for moms)
50
1758,00
Timebetaling (fritaget for moms)
Gratis
For pyntning af kirken betales efter regning – beløbet skal tillægges moms.
*) Begravelseskapel, hvor der foretages kirkelige handlinger, er ligestillet med en kirke. Ved ”kapel”
forstås her det sted, der bruges til henstilling af kister, udsyngning o.l.
17
Hjørring provstiudvalg, den 5.januar 2010
______________________________
Lars-Erich Stephansen – Poul Bach – Ole Dybro
Kirkegårdsbestyrelsen Sct.Catharinæ, den 8. juni 2010
______________________________
menighedsrådets formand
Jørgen Lind Thomsen
Evt. tillæg til vedtægten:
(f.eks. bestemmelser om hække/indhegning, gravsten, urneflytning, opbevaring af ikkebevaringsværdige gravsten, særlige bestemmelser for enkelte afsnit af kirkegården)
18