Museet fik en spareheks Iavet i Ribe

ElevIntra
30/07/10 11.28
Gæt et ord- faglig læsning
ElevIntra indeholder flere elementer, der kan bruges, når man vil sætte fokus på at undervise eleverne i faglig læsning.
'Gæt et ord' kan bruges som en 'før-læse aktivitet', som kan være med til at aktivere elevernes forhåndsviden og
skabe nogle forventninger til tekstens indhold. Eleverne kan få skabt en forbindelse mellem deres egen daglige
sprogbrug og de fagord, der bruges i fagteksterne.
I 'Gæt et ord' skal du finde en faglig tekst og lave en ordliste med vigtige fagord og begreber. Før eleverne læser
teksten, skal de læse ordlisten og skrive en kort ordforklaring ud fra deres forhåndsviden.
Når eleverne har læst teksten, løser de opgaven endnu en gang og de kan derefter udbygge og revidere deres
ordforklaringer. I en anden kolonne skrives tekstens faglige ordforklaringer. Efter opgaven er løst kan listen med
ordforklaringer gennemgås i fællesskab i klassen.
Arbejdet med 'gæt et ord' foregår i tre tempi:
Først skal opgaven og ordlisten med de faglige ord oprettes af læreren
Inden læsning af teksten skal eleverne skrive, hvad de tror ordene betyder.
Efter læsning af teksten skal eleven revidere sine ordforklaringer og skrive tekstens faglige forklaring.
Eksempler på andre aktiviteter til faglig læsning:
Tip en Tekst
Skabeloner, der kan bruges i editoren, fx. i samlemapperne: Kort til ordleg, Gæt et ord, Se teksten an og VØL skema til faglig læsning
Opgaven 'Gæt et ord' er inspireret af Elisabeth Arnbaks bog: 'Faglig læsning - fra læseproces til læreproces', Gyldendal
. Her vil du også kunne finde flere forslag til aktiviteter, der kan støtte undervisningen i faglig læsning.
Opret ny opgave
Vælg Admin > Faglig læsning > Gæt et ord. Man får her vist en oversigt over de Gæt et ord opgaver, der findes til
den enkelte klasse. Og man kan oprette nye opgaver.
Gæt et ord opgaven består en af en titel, en henvisning til et emne eller en tekst samt en ordliste med række faglige
ord og begreber.
Man kan oprette en ny opgave ved ved at klikke på
.
eller redigere eksisterende opgavers egenskaber ved at klikke
Når man opretter en opgave skal man angive en overskrift/titel til opgaven, og man skal angive hvilket emne eller
hvilken tekst opgaven knytter sig til. Desuden skal man udpege de klasser, der skal have adgang til opgaven og de
lærere, der skal kunne redigere opgavens indstillinger. Når man klikker på knappen 'Opret ny opgave' skiftes til et nyt
skærmbillede, hvor man skal oprette det første ord i ordlisten i opgaven.
Der er mulighed for at slette en opgave ved at klikke på
.
Når en opgave er oprettet, kan der laves en udskrift af denne, hvis man foretrækker, at eleverne løser opgaven på
papir. Et klik på ikonet
åbner en side med en printervenlig udgave af opgaven. Derefter kan den udskrives.
Man kan ved at klikke på opgavens titel se en demonstration af, hvordan eleven vil se opgaven - man får vist den
printervenlige version.
Ordlisten:
Ved at klikke på
i oversigten over Gæt et ord opgaver kan man se ordlisten med faglige ord og begreber.
Man opretter et nyt ord ved at vælge
. Et ord kan redigeres med
http://www.soelyst-skolen.skoleintra.dk/Pi/rammeside3.asp
og slettes med
.
Side 1 af 4
ElevIntra
30/07/10 11.28
Der er mulighed for at oprette mange ord på en gang. Man vælger Tilføj mange ord på en gang og indskriver sine ord
adskilt med et semikolon. Når man vælger Gem indsættes alle ord og de sorteres automatisk i alfabetisk orden.
Eleverne løser opgaven før læsning af teksten
Når eleverne skal arbejde med Gæt et ord opgaver, skal de finde opgaven under Undervisning > Faglig læsning > Gæt
et ord.
Ud for hver opgave kan eleven se, om han har arbejdet med opgaven FØR og EFTER læsning af teksten. Hvis der ud
for en opgave findes et aktivt link med teksten 'Skal udfyldes' , skal eleven klikke på dette for at starte løsningen af
opgaven. Hvis linket ikke er aktivt, betyder det, at eleven endnu ikke kan udfylde disse opgaver. Man skal altså først
besvare udsagnene FØR læsning, før man får adgang til at besvare dem EFTER læsning.
Når eleven åbner opgaven vises ordlisten, som eleven skal læse og skrive ordforklaringer til. Eleven skal skrive, hvad
hun tror ordet betyder. Hvis der er et ukendt ord sættes blot et spørgsmålstegn.
http://www.soelyst-skolen.skoleintra.dk/Pi/rammeside3.asp
Side 2 af 4
ElevIntra
30/07/10 11.28
Når eleven har skrevet sine ordforklaringer, klikkes på Gem - og oversigten over opgaver vises nu igen. Nu kan eleven
se, at der er svaret på opgaven FØR læsning af teksten. Der står anført, hvor mange ord eleven har lavet ordforklaring
til.
Hvis en elev får lyst til at starte helt forfra, kan alle ordforklaringer i en opgave slettes ved at klikke på
.
Efter læsning af teksten
Eleven læser nu teksten og svarer derefter på opgaverne igen ved at klikke på linket 'Skal udfyldes' i kolonnen 'EFTER
læsning'.
Eleven præsenteres nu for den samme ordliste en gang til og man kan se, hvad eleven svarede FØR læsning af
teksten. Eleven laver nu ordforklaringer igen - idet han benytter sin nye viden efter læsning af teksten og direkte
anvender tekstens ordforklaringer.
http://www.soelyst-skolen.skoleintra.dk/Pi/rammeside3.asp
Side 3 af 4
ElevIntra
30/07/10 11.28
Når eleven har svaret klikkes på Gem returneres til oversigten over opgaver.
Eleven kan nu se en samlet oversigt over sine svar ved at klikke på opgavens navn. Ordlisten vises med begge
ordforklaringer stillet op under hinanden.
ELEVINTRA © Skolesoft og UNI•C 2002-07
http://www.soelyst-skolen.skoleintra.dk/Pi/rammeside3.asp
Side 4 af 4