neodisher LaboClean FLA

BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
BEREDSKABSGUIDE FOR OMRÅDE ØSTERBRO
Institutioner, skoler, PPR, sundhedspleje og administration
INDHOLD:
•
Grundlag og formål
s. 2
•
Akut-telefonnumre
s. 3
•
SOS International
s. 4
•
Beredskab i Område Østerbro
s. 5
•
Beredskab i institutioner og skoler
s. 6
•
Beredskab i Børne- og Ungdomsforvaltningen
s. 7
•
Hotline
s. 8
•
Håndtering af presse
s. 9
•
Langelinieskolens beredskabsplan
s. 10
•
Langelinieskolens brandinstruks
s. 13
•
Oversigt over samlingssted på Langelinieskolen
s. 14
•
Ansvarsfordeling på Langelinieskolen
s. 15
•
Langelinieskolens beredskab på ved giftudslip,
skoleskyderier eller vold udefra
1
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
s. 16
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
GRUNDLAG
Derfor har vi en beredskabsguide:
Denne plan er udarbejdet for at sikre en samordnet indsats i en ekstraordinær
situation, der berører skoler og institutioner. Planen er ment som et praktisk
og funktionelt stykke værktøj, der skal fungere som supplement til den lokale
beredskabsplan.
En beredskabsplans sigte er at være rettesnor, hvis uventede hændelser
uvarslet indtræffer i hverdagen, f.eks. brande, konsekvenser af
demonstrationer, trafikulykker, sammenstyrtninger, miljøulykker mm.
FORMÅL
På områdeniveau er formålet med guiden:
•
at sikre børn, personale og forældre bedst muligt.
•
at kunne iværksætte en alarmering såvel intern som ekstern.
•
at kunne kickstarte en indsats for at begrænse og afhjælpe skader på
personer, ejendomme og miljø.
•
at skabe grundlag for en koordineret beredskabsmæssig indsats og en
koordineret anvendelse af de til rådighed værende ressourcer på den
bedst mulige måde.
2
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
AKUT-TELEFONNUMRE
(sæt på opslagstavle)
Hvad gør du, hvis der opstår en akut og alvorlig krise?
•
Sørg for akut førstehjælp – skal der ringes til tlf.: 112.
•
Herefter anvendes arbejdsstedets lokale beredskabsplan.
•
Ring herefter til en af nedenstående personer, der vil informere dig om,
hvordan du skal forholde dig i den konkrete situation!
OMRÅDE ØSTERBRO BEREDSKABSGRUPPE:
Konst. områdechef Svend Alleslev
26374489
Ledende sundhedsplejerske Inger Nilausen
27770251
Konst. ledende psykolog Lene Therkelsen
27251852
Der kan ringes til ovenstående telefonnumre hele døgnet!
3
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
SOS International (sæt på opslagstavle)
I tilfælde af arbejdsrelaterede og/eller personlige problemer, kan du selv rette
henvendelse til SOS International på tlf.: 3848 9222. Alle henvendelser sker
under fuld anonymitet, og kan finde sted alle ugens dage – hele døgnet!
Husk at medbringe din seneste lønseddel ved første konsultation.
KRISEHJÆLP PÅ PSYKIATRISK CENTER KØBENHAVN
I tilfælde af at en ansat har behov for krisehjælp, skal skole/institutionen ringe
til området til én af de nedenstående visitatorer:
Konst. områdechef Svend Alleslev
26374489
Ledende sundhedsplejerske Inger Nilausen
27770251
Konst. ledende psykolog Lene Therkelsen
27251852
Visitatorerne kan kontaktes indenfor normal arbejdstid fra kl. 8 - 16.
UDEN FOR KRISECENTERETS ÅBNINGSTID
Er der akut behov for krisehjælp uden for normal arbejdstid kan ”skadeslidte”
tage til:
•
Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23 (bispebjerg hospital,
indgang 52, 4. sal), 2400 København NV, tlf: 35313531. eller
•
til den psykiatriske skadestue som personen qua privatadressen hører til.
4
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
BEREDSKAB I DISTRIKT ØSTERBRO
Hvordan koordineres distriktets beredskab?
For at sikre størst mulig sikkerhed for børn, forældre og personale er der
oprettet en beredskabsgruppe på Område Østerbro, der koordinerer indsatsen
i samarbejde med det overordnede beredskab i BUF samt politi og
redningstjeneste.
Beredskabsgruppen træder i kraft, hvis en krise-lignende hændelse opstår.
OMRÅDE ØSTERBRO BEREDSKABSGRUPPE:
Områdechef Svend Alleslev
26374489
Ledende sundhedsplejerske Inger Nilausen
27770251
Konst. ledende psykolog Lene Therkelsen
27251852
5
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
BEREDSKAB I INSTITUTIONER OG SKOLER
Hvordan udarbejdes en lokal beredskabsplan?
Alle skoler og institutioner skal udarbejde en lokal beredskabsplan, og dette
arbejde finder oftest sted i sikkerhedsgruppen. Planen skal løbende holdes
opdateret og være kendt og tilgængelig for alle ansatte, som en fysisk
mappe*, der kan fungere som opslagsværk i en krise-situation.
’Skabelon til udarbejdelse af lokal beredskabsplan’ kan anvendes som vejledende hjælp til
udarbejdelse af beredskabsmappe.
Der er også inspiration at hente på KK-net:
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Personale/Beredskab/Beredskabsmappe/beredskabs
mapper.htm
*Fysisk mappe, så planen er tilgængelig også i en eventuel situation med strømsvigt.
6
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
BEREDSKAB I BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
Hvordan er beredskabet i resten af forvaltningen?
I ekstreme situationer, hvor katastrofelignende hændelser varsles, såsom
isvintre, orkaner, epidemier, forstyrrelser af forsyningssikkerheden, terror og
krigshandlinger, henvises til Børne- og Ungdomsforvaltningens
Beredskabsplan. Beredskabsplanen er at finde på KK-net
http://kknet/Sites/b/Boern+og+Ungdom/Personale/Beredskab/Beredskabsplaner/beredskabspl
aner.htm.
I ekstreme situationer, hvor en evakuering er påkrævet, er følgende lokaliteter
udpeget som evakueringscentre.
Primære lokaliteter (sportshaller):
Grøndal Centeret, Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV.
Kvartershuset, Jemtelandsgade 3, 2300 Kbh. S.
Valby Hallen, Julius Andersens Vej 1-3, 2500 Valby
Sekundære lokaliteter (skoler):
Kildevældsskolen, Bellmansgade 5A, 2100 Kbh. Ø.
Peder Lykke Skolen, Brydes allé 25, 2300 Kbh. S.
Tingbjerg Skole, Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
HOTLINE
7
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
Der vil for institutioner og skoler være en entydig indgang til beredskabet, via
et Hotline-nummer til distriktet.
Hotline til distriktet: tlf.: 26374489
Al kontakt til myndighederne sker gennem distriktets
hotline.
Alarm: tlf.: (0) 112
Ved fx brand kontaktes brandvæsnet først og distriktet
umiddelbart efter.
Ved brug af skolens telefon, tastes der 0 (nul) først.
HÅNDTERING AF PRESSE
8
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
Hvordan håndteres pressen i en krisesituation?
PRESSEHENVENDELSER I KRISESITUATIONER
Henvendelse fra pressen henvises til Område Indre By/ Østerbro:
Områdechef Svend Alleslev på tlf.: 26374489 – eller områdes souschef
Georg Bartholdy
Alt efter henvendelsens karakter koordineres presseudtalelser i samarbejde
med den centrale BUF-forvaltning. Presseansvarlig på Rådhuset er Peter
Starup – tlf.: 33662162 (fastnet) eller 26774086 (mobil)
9
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
LANGELINIESKOLENS LOKALE BEREDSKABSPLAN
Brug altid sund fornuft og dømmekraft. Hjælp hinanden med at bevare roen.
1.
Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal
straks advare de umiddelbart truede samt alarmere, medmindre faren
umiddelbart kan afværges med tilrådighed værende midler.
2.
Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakueringen af eleverne,
og giv nødvendig førstehjælp.
3.
Alarmering sker til kontoret.
4.
Kontoret iværksætter intern varsling og alarmerer videre til alarmcentralen på tlf.:
112. Varslingssignalet gives ved 3 ring med skolens klokke.
5.
Den tekniske ejendomsleder slukker for alle ventilationsanlæg (og afbryder
trykflasker/gasforsyning) og begiver sig derefter med et ekstra nøglesæt
ud for at møde udrykningen. Brandudrykningen kan forventes 3-4 minutter efter
alarmeringen.
6.
Samlingsstedet er ved legepladsen for enden af Livjægergade – se tegning til
brandinstruks opsat i alle skolens lokaler.
7.
En person fra kontoret begiver sig til samlingsstedet med skolens brandmappe
og skaber overblik over evakueringens forløb, så brandvæsenets indsatsleder kan
blive informeret ved ankomsten.
10
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
8.
Lærerne tæller eleverne i lokalet og fører dem til samlingsstedet, hvor de tælles igen
inden melding til personen med brandmappen. Døren til klassen skal lukkes, men ikke
låses. Eleverne må medtage overtøj i nødvendigt omfang, mens tasker m.v.
efterlades. Gå roligt, ikke løbe, overliggende etager har “forkørselsret”. Lærerne skal
holde klasserne samlet, indtil der gives anden besked.
9.
Eleverne må ikke benytte mobiltelefoner under evakueringen, af hensyn til fuld
opmærksomhed på situationen og de instrukser, der bliver givet. Hvis ild, røg eller
andet forhindrer udgang fra lokalet, skal lærer og elever forblive i klassen. Vinduerne
lukkes, og om nødvendigt sætter personerne sig på gulvet for at komme under røgen.
Læreren skal gøre ledelse og brandvæsen opmærksom på, at der er personer i
lokalet, om muligt ved at telefonere til kontoret. Der kan også signaleres fra vinduet
eller ved at blinke med lyset. Endelig har man muligheden for at ringe 112.
10.
Skolelederen eller dennes stedfortræder holder kontakt til brandvæsenets og politiets
indsatsledere. Brandvæsenets indsatsleder kan kendes på sin sølvblanke hjelm eller
på tre røde striber på hjelmen. Politiets leder vil være iført en limegrøn vest med
påskriften “Politileder”.
11.
I tilfælde af varsling i frikvarteret må elever og personale ikke gå ind i bygningerne,
men skal gå direkte til samlingsstedet. Lærerne skal på samlingsstedet tage sig af de
elever, de skal have i den kommende time.
12.
Den tekniske ejendomsleder eller dennes assistent efterser toiletter og pædagogisk
center og melder klar til personen med brandmappen.
13.
Skolelederen informerer forvaltningen, skolebestyrelsens formand og andre ud fra
situationen og varetager desuden pressekontakt (via forvaltningen) og information til
forældre m.fl.
14.
Enhver iværksættelse af brand- og evakueringsplanen (øvelse eller reel) skal følges af
en debriefing af samtlige involverede. I tilfælde af (risiko for) psykiske reaktioner
blandt skolens elever, personale eller pårørende efter en øvelse eller reel hændelse,
11
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
skal skoleledelsen iværksætte skolens psykiske beredskabsplan i samarbejde med
skolepsykologen og forvaltningens psykologiske tjeneste.
15.
Det påhviler samtlige ansatte at gøre sig bekendt med indholdet af Langelinieskolens
beredskabsplan, at kende skolens flugtveje samt placering og brug af de opsatte
slukningsmidler.
16.
Arbejdsmiljøgruppen og skolelederen har ansvaret for at implementere
Langelinieskolens beredskabsplan med instrukser og opslag m.v. samt at indsamle
erfaring efter øvelser og iværksættelse af planen.
17.
Langelinieskolens beredskabsplan skal revideres i arbejdsmiljøgruppen og kan
forelægges skolebestyrelsen ved skoleårets begyndelse.
18.
Arbejdsmiljøgruppen og skolelederen har ansvaret for, at ajourførte opslag om brand
og evakuering hænger i alle klasser m.v., samt at planen indøves to gange om året.
19.
Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på den almindelige skoletid, men
gælder med relevante tilpasninger også uden for denne tid. Det påhviler de
ansvarshavende lånere/lejere at informere en repræsentant for skolen snarest muligt
efter indtrufne hændelser.
20.
Egne erfaringer og overvejelser indarbejdes i planen i relevant omfang.
21.
Andre hændelser som f.eks. bombetrussel og kemisk eller nukleart udslip.
Hvis de offentlige sirener går i gang, skal lærerne bringe deres elever inden døre og
lukke vinduer og døre. Samtidigt skal den tekniske ejendomsleder slukke alle
ventilationsanlæg. Kontoret aflytter beredskabsmeddelelsen i Danmarks Radio og
informerer mundtligt i alle klasser. Herefter følges ovenstående plan i relevant
omfang.
12
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
LANGELINIESKOLENS BRANDINSTRUKS
Se brandinstruks opsat i alle skolens lokaler.
VED OPDAGELSE AF BRAND
1. Brandvæsnet tilkaldes ved opkald på [0] 1-1-2 Adresse: Holsteinsgade 41, 2100 Kbh.
Ø.
(husk et nul [0] ved opkald fra skolens telefon)
2. Alarmer kontoret og naboklasser.
3. Forsøg straks at bekæmpe branden med det ophængte brandmateriel, og nabolæreren tage
klassen med.
13
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
Oversigt over samlingssted for Langelinieskolen
14
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
ANSVARSFORDELING PÅ SKOLEN
Hvem skal sørge for følgende (kontor, ledelse, andre):
• Skolens kontor/ ledelse tilkalder hjælp: politi, ambulance o.a.
• Skolens kontor/ ledelse tilkalder evt. hjælp fra PPR på tlf.: 27251852
• Skolens kontor/ ledelse sørger for vagter o.a. foranstaltninger, hvis nødvendigt
• Lærere og børnehaveklasseledere sørger for at ingen børn / unge sendes hjem
uden forældre/ værger er informeret
• Lærere og børnehaveklasseledere sørger for at ingen børn/ unge overlades til at
være alene
Ledelsen står efterfølgende for:
• Information til forældre og evt. andre skoler eller institutioner
• Hvis nødvendigt henvises til Rigshospitalets Krisecenter via den
arbejdsmiljøansvarlige i distrikterne tlf.: 33174760.
• Kontakte distriktets krisetelefon tlf.: 27770345.
• Pressehåndtering varetages af distriktet eller BUFs pressechef
Efterspil
• Skolens lærere og børnehaveklasseledere taler efterfølgende situationen
igennem med børnene, de unge og forældrene
15
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772
BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN
MARTS 2011
GIFTUDSLIP, SKOLESKYDERIER ELLER VOLD UDEFRA
Varsling ved situationer hvor alle skal opholde sig inde og forblive inde indtil
skolens ledelse eller brand/politimyndighed har givet besked om andet.
Brug altid sund fornuft og dømmekraft. Hjælp hinanden med at bevare roen.
Kontoret iværksætter varsling på følgende måde:
Der ringes med 10 korte ring, der gentages efter et minut.
1.
Opholder man sig inde i skolens bygninger:
•
•
•
Dørene låses og vinduerne lukkes og alle elever skal lægges sig ned på gulvet.
Lærere og elever skal forblive i lokalet indtil anden besked gives mundtligt af
ledelsen eller brand/politimyndighed.
Lærerne skal sørge for ro og omsorg for eleverne.
2.
Opholder man sig udendørs på eller omkring skolen:
Der gives særskilte ordrer fra ledelse eller brand/politimyndigheder.
Der er tre muligheder:
1. Skolegården ryddes hurtigt – alle skynder sig ind i skolens bygninger og voksne
og elever reagerer efter ovenstående retningslinjer.
2. Skolegården ryddes og alle begiver sig til Frihavnskirken, som hvis kirken ikke
er åben - åbnes for os ved henvendelse til personalet i kirken eller til personalet
fra den børnehave, der har lokaler i kirken. Når elever og personale kommer
ind i kirkens lokaler, tager den enkelte lærer/bh.kl.leder ansvar for den klasse
han eller hun underviser. De øvrige voksne hjælper, hvor der er behov for det –
med særlig fokus på de mindste klasser.
3. En af skolens bygninger udpeges til at rumme alle skolens elever. I denne
bygning samles eleverne i bygningens lokaler. Her reagerer de voksne efter
ovenstående retningslinjer.
16
Børne- og Ungdomsforvaltningen i KØBENHAVNS KOMMUNE
Område Indre by og Østerbro
Svendborggade 5, 1. sal
2100 København Ø.
Telefon: 33174772